Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.15 din 16.12.2011

/>pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009
ACT EMIS DE: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 915 din 22 decembrie 2011SmartCity1

Potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 13 decembrie 2011 prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin: Articolul INormele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, după punctul 13 se introduce un nou punct , punctul 131, cu următorul cuprins: 131. externalizare în lanţ - operaţiune prin care furnizorul de servicii subcontractează către alţi furnizori serviciile sau unele componente ale serviciilor ori activităţilor prestate asigurătorului/reasigurătorului; 2. La articolul 40, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)responsabilul cu funcţia de audit intern este numit de conducerea administrativă. El trebuie să aibă competenţa profesională pentru a realiza această activitate, conform reglementărilor Camerei Auditorilor Financiari din România. Atribuţiile persoanei responsabile cu funcţia de audit intern trebuie clar definite, iar responsabilitatea şi modalitatea de raportare către conducerea administrativă trebuie precizate în fişa postului. Responsabilul cu funcţia de audit intern este împuternicit cu autoritatea necesară pentru a garanta independenţa sa; 3. Articolele 53 şi 54 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 53(1) Asigurătorii/Reasigurătorii trebuie să dispună de politici şi proceduri scrise privind administrarea activităţilor externalizate.(2) Externalizarea unor activităţi nu trebuie să afecteze desfăşurarea activităţii asigurătorului/reasigurătorului şi nici supravegherea prudenţială exercitată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.(3) Conducerea asigurătorului/reasigurătorului rămâne răspunzătoare pentru toată activitatea societăţii, inclusiv pentru activităţile externalizate.(4) Asigurătorul/Reasigurătorul trebuie să dispună permanent de un sistem alternativ adecvat de competenţe care să permită evaluarea calităţii serviciilor executate de furnizorii de servicii şi reluarea în orice moment a controlului direct asupra activităţilor externalizate, în cazul rezilierii contractelor cu furnizorii de servicii.(5) Procedurile privind administrarea activităţilor externalizate vor include cel puţin următoarele informaţii:a)hotărârea organului competent privind aprobarea externalizării unor activităţi; b)descrierea activităţilor, prezentarea riscurilor care derivă din externalizare; c)procedura de selectare şi evaluare a furnizorilor care preiau activităţile de la asigurători/reasigurători, cu privire la: poziţia acestora pe piaţa în care îşi desfăşoară activitatea, reputaţia, experienţa în colaborarea cu sectorul asigurărilor, calitatea serviciilor prestate, organizarea activităţii şi controlul intern, existenţa unui personal competent, existenţa unui plan alternativ de redresare a activităţii, asigurarea confidenţialităţii informaţiei, jurisdicţia aplicabilă; d)procedura de monitorizare şi evaluare a modului în care furnizorii de servicii desfăşoară activităţile externalizate; e)elaborarea de planuri alternative şi estimarea costurilor şi a resurselor necesare în caz de încetare a prestării serviciilor de către furnizorul extern. Articolul 54(1) Asigurătorii/Reasigurătorii nu pot externaliza fără notificarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele activităţi: activitatea de investiţii, în ceea ce priveşte plasarea şi gestionarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, administrarea bazelor de date şi a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de asigurări, generare de rapoarte sau date statistice privind informaţiile electronice asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare şi lichidare a daunelor, altele decât cele prevăzute la art. 55 lit. d).(2) În temeiul prezentelor norme, nu se consideră externalizare contractarea unor servicii de consultanţă fără a externaliza într-un mod continuu respectiva activitate sau respectivul serviciu.(3) În cazul în care externalizarea are loc către o societate dintr-un stat terţ, este necesară aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru semnarea contractului de externalizare.(4) Notificarea va fi efectuată cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care se intenţionează încheierea contractului de externalizare, astfel încât Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să poată evalua în ce măsură sunt respectate cerinţele de natură prudenţială şi, dacă este cazul, să poată dispune măsurile necesare. (5) Notificarea va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:a)hotărârea organului competent privind aprobarea externalizării activităţilor respective; b)o descriere a activităţilor externalizate; c)fundamentarea oportunităţii externalizării activităţilor în cauză, inclusiv din perspectiva riscurilor implicate de externalizare; d)o prezentare a furnizorului extern, care să cuprindă cel puţin informaţii privind: denumirea şi sfera de activitate, piaţa de operare şi poziţia de piaţă a acestuia, jurisdicţia aplicabilă, acţionariatul şi, dacă este cazul, indicarea apartenenţei furnizorului extern la grupul din care face parte asigurătorul şi precizarea includerii sau nu a acestuia în supravegherea consolidată la nivel de grup; e)proiectul contractului de externalizare. (6) În cazul externalizării unei activităţi, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate impune anumite condiţii ţinând seama de factori cum ar fi: volumul şi natura activităţii care se intenţionează a fi externalizată, durata contractului, conflictele de interese ce ar putea fi generate de externalizare, poate impune anumite condiţii pentru a fi cuprinse în contractul de externalizare sau se poate opune motivat operaţiunii de externalizare.(7) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul de a se adresa în scris direct furnizorului de servicii referitor la activitatea desfăşurată pentru societăţile de asigurare.(8) Ulterior externalizării unei activităţi, asigurătorii vor comunica Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele:a)intenţia de schimbare a furnizorului extern către care a fost externalizată activitatea, cu motivarea acestei schimbări, caz în care se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (3); b)intenţia de reintegrare în cadrul asigurătorului a activităţilor supuse externalizării; c)informaţii privind evoluţia activităţii furnizorului extern şi/sau capacitatea acestuia de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de asigurător, eventuale măsuri adoptate de asigurător în aceste cazuri, inclusiv schimbarea furnizorului de servicii. (9) În cazul prevăzut la alin. (8) lit. a), notificarea va fi efectuată cu 30 de zile anterior datei la care se intenţionează încheierea noului contract de externalizare, astfel încât Comisia de Supraveghere a Asigurărilor să poată efectua evaluarea noilor circumstanţe şi, dacă este cazul, să poată dispune măsurile necesare.(10) Contractele de externalizare trebuie să fie încheiate în formă scrisă şi să cuprindă în mod clar responsabilităţile fiecărei părţi:a)asigurarea respectării de către furnizorul de servicii a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; b)asigurarea furnizării de către societatea prestatoare de servicii a tuturor datelor solicitate de asigurător/reasigurător şi de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor privind desfăşurarea activităţii externalizate; c)stabilirea obligaţiei furnizorului de servicii de a nu subcontracta servicii fără acordul prealabil scris al asigurătorului; d)existenţa prevederii referitoare la obligaţia furnizorului extern de a permite accesul complet la datele/informaţiile sale referitoare la activitatea externalizată organelor competente ale asigurătorului în vederea verificării, auditării şi inspectării activităţii externalizate; e)stabilirea obligaţiei furnizorului de a permite accesul complet la datele sale în legătură cu serviciile externalizate, funcţiei de audit intern din cadrul asigurătorului/reasigurătorului, respectiv de a permite, fără restricţii, inspectarea şi auditarea respectivelor date de către auditorul financiar al asigurătorului/reasigurătorului, precum şi accesul reprezentanţilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru efectuarea în orice moment a inspecţiilor la faţa locului; f)prevederi cu privire la obligaţia furnizorului extern de a asigura securitatea/confidenţialitatea datelor asigurătorului/ reasigurătorului, existenţa angajamentului acestui furnizor, precum şi a măsurilor aplicabile în cazul nerespectării angajamentului; g)prevederi că furnizorul deţine planuri de intervenţie adecvate pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă sau întreruperilor de activitate şi testează periodic sistemele de stocare şi arhivare a datelor. 4. După articolul 54 se introduce un nou articol , articolul 541, cu următorul cuprins: Articolul 541 (1) Asigurătorii/Reasigurătorii trebuie să ia în considerare riscurile asociate unei externalizări în lanţ.(2) Asigurătorii/Reasigurătorii pot consimţi la o externalizare în lanţ doar dacă subcontractorul îşi asumă aceleaşi obligaţii ca şi cele stabilite în sarcina furnizorului extern principal, inclusiv obligaţiile în relaţie cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.(3) Subcontractarea este permisă doar cu acordul prealabil al asigurătorilor/reasigurătorilor şi în aceleaşi condiţii ca externalizarea către furnizorul extern principal.(4) Asigurătorii/Reasigurătorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare cu privire la riscurile decurgând din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor subcontractate, care are un impact semnificativ asupra capacităţii furnizorului extern principal de a-şi respecta obligaţiile asumate prin contract. 5. Articolele 55 şi 56 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 55Asigurătorii/Reasigurătorii nu pot externaliza următoarele activităţi: a)activitatea de audit intern; b)organizarea şi conducerea contabilităţii proprii, respectiv contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune adaptate la specificul activităţii de asigurare/reasigurare; c)organizarea şi desfăşurarea activităţii juridice curente, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare; d)activitatea de constatare şi lichidare a daunelor, pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA, pe teritoriul României, dacă nu se prevede altfel prin alte norme aplicabile emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Articolul 56(1) Pentru investirea fondurilor proprii sau atrase prin activitatea desfăşurată asigurătorul/reasigurătorul poate utiliza serviciile unui furnizor de servicii autorizat să desfăşoare activitate de investiţii, prevăzând în contract un nivel de protecţie ridicat. Pentru externalizarea acestei activităţi este necesară notificarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (2) Conducerea asigurătorului va desemna o persoană din cadrul societăţii care va monitoriza evoluţia portofoliului de tranzacţionare externalizat, conformitatea cu cerinţele privind dispersia activelor şi alte limite dispuse de legislaţia în domeniul asigurărilor şi va informa cel puţin trimestrial conducerea executivă asupra acestei evoluţii. 6. Articolele 601-603 se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 601 (1) Asigurătorii trebuie să întocmească anual un raport privind programul de reasigurare utilizat pentru riscurile cedate în exerciţiul financiar precedent, pe care trebuie să îl transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.(2) Raportul trebuie să fie asumat de conducerea asigurătorului, reprezentată de consiliul de administraţie/ supraveghere sau de directorat, care este deplin răspunzătoare de eficienţa programului de reasigurare utilizat în perioada de referinţă a raportului.(3) Raportul trebuie să prezinte informaţii referitoare la următoarele aspecte:a)strategia aprobată de conducere în exerciţiul financiar precedent şi explicaţii cu privire la adecvarea programului de reasigurare în funcţie de profilul de risc al asigurătorului, descrierea procedurilor menite să asigure prudenţa alegerii programului de reasigurare, evitarea concentrării riscurilor cedate pe o singură piaţă şi unui singur reasigurător; b)criteriile calitative şi cantitative care au stat la baza selectării formelor de reasigurare şi la adoptarea programului de reasigurare; c)criteriile de selectare a reasigurătorilor, piaţa de operare, jurisdicţia aplicabilă, indicarea apartenenţei reasigurătorilor la grupul din care face parte asigurătorul, analizarea riscului de credit al acestora; d)descrierea detaliată a programului de reasigurare cu referire la riscurile cedate, la acumularea răspunderilor asumate prin contractele de asigurare pentru fiecare clasă de asigurare, la nivelul reţinerii proprii, pe total activitate şi pe fiecare clasă de asigurare, a sumelor cedate în reasigurare, descrierea modului de înregistrare în evidenţele tehnice şi contabile a poliţelor acoperite de reasigurare şi de gestionare a acestora, descrierea decontărilor realizate cu reasigurătorii conform contractelor încheiate, procedurile de monitorizare a daunelor apărute şi de recuperare a sumelor care sunt în sarcina reasigurătorilor; e)menţionarea departamentelor şi a persoanelor care monitorizează şi răspund de îndeplinirea prevederilor contractelor de reasigurare, descrierea procedurilor de evaluare periodică a performanţelor acestora şi măsurile luate de conducerea societăţii în funcţie de rezultatele evaluării; f)descrierea rezultatelor testelor de stres sau a scenariilor derulate de societate pentru evaluarea riscurilor rezultate din contractele de reasigurare; g)precizarea (dacă este cazul) a valorii sumelor derulate prin alte forme de acoperire a riscurilor care nu sunt aferente reasigurărilor tradiţionale; h)descrierea riscurilor de catastrofe naturale subscrise, a capacităţii contractului de reasigurare distinct pe fiecare clasă de asigurare, a calculului daunei maxime posibile şi a modului în care a fost constituită, menţinută şi eventual eliberată rezerva de catastrofă pe fiecare clasă de asigurare; i)rezultatele analizei comparative a programelor de reasigurare derulate în anul de referinţă al raportului şi în anul anterior acestuia; j)descrierea strategiei de reasigurare pentru anul în curs şi a motivelor care au condus la menţinerea unei strategii similare din anul anterior sau la o eventuală modificare a acesteia. Articolul 602 (1) În urma analizării raportului de reasigurare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluează în ce măsură sunt respectate cerinţele de natură prudenţială, adecvarea programului de reasigurare la profilul de risc al asigurătorului, evitarea concentrării riscurilor, transferarea efectivă a riscurilor etc.(2) În cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că strategia de reasigurare şi programul utilizat nu corespund cerinţelor de natură prudenţială prevăzute de legislaţia în vigoare, poate dispune măsurile necesare modificării acestei strategii, urmând ca asigurătorul să implementeze modificările în exerciţiul financiar următor celui în care transmite raportul menţionat la art. 601 alin. (1). Articolul 603 (1) Raportul menţionat la art. 601 alin. (1) trebuie transmis la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, primul raport fiind emis pentru anul 2011.(2) Prevederile art. 601, 602 şi art. 603 alin. (1) se aplică şi reasigurătorilor pentru programul de retrocesiune. Articolul II(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 18 iulie 2011.Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, Constantin Buzoianu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 15/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 15 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu