Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1435 din 15 octombrie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 832 din 24 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul Hotararii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere:
    - prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, in scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din acordurile subsidiare incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu beneficiarii finali ai acordurilor de imprumut pentru imprumuturile externe contractate de stat si acordate pentru administrare institutiilor financiare sau subimprumutate unor agenti economici;
    - prevederile cap. III pct. 7 lit. b) liniuta a 4-a din Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala a finantelor publice externe, Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, Unitatea de management a Trezoreriei Statului, Directia generala a contabilitatii publice, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti, precum si persoanele juridice subimprumutate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               INSTRUCTIUNI
privind administrarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

    CAP. 1
    Definitii

    In intelesul prezentelor instructiuni, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    1. acord de imprumut - contract prin care statul, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, imprumuta fonduri pentru finantarea unor proiecte de la institutii financiare internationale (IFI) si se angajeaza sa le ramburseze si sa plateasca dobanzi si alte costuri, intr-o perioada determinata, in conditiile specificate in contract;
    2. subimprumutati - institutii financiare mandatate de stat pentru administrarea imprumuturilor externe in numele si in contul statului si/sau agenti economici beneficiari ai imprumuturilor externe, care incheie cu Ministerul Finantelor Publice acorduri de imprumut subsidiar, urmand sa ramburseze imprumutul si/sau sa plateasca dobanzi, comisioane si alte eventuale majorari si penalitati din surse proprii si/sau in completare de la bugetul de stat;
    3. acord de imprumut subsidiar (AIS) - acorduri de imprumut subsidiar, acorduri de subimprumut si de garantie sau alte acorduri care se incheie intre Ministerul Finantelor Publice si subimprumutati, prin care se deleaga responsabilitatea utilizarii fondurilor in scopurile mentionate in acordurile de imprumut incheiate cu IFI;
    4. dobanzi - sume datorate de catre subimprumutati pentru plata cu intarziere a obligatiilor la fondul de risc, precum si a obligatiilor de plata la extern, calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei si pana la data incasarii sumei datorate inclusiv, potrivit prevederilor legale in vigoare;
    5. penalitati de intarziere - sume datorate de subimprumutati pentru plata cu intarziere a obligatiilor la fondul de risc, precum si a obligatiilor de plata la extern, calculate pentru fiecare luna si/sau fractiune de luna de intarziere, incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata, potrivit prevederilor legale in vigoare. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor;
    6. fond de risc - fond constituit la nivelul Ministerului Finantelor Publice, in care se depun comisioanele primite de la subimprumutati, dupa cum sunt negociate cu Ministerul Finantelor Publice;
    7. comision de risc - comision perceput pentru a alimenta fondul de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate agentilor economici in conditiile mentionate la pct. 1.

    CAP. 2
    Veniturile fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

    1. a) Surse de constituire
    Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice se constituie din:
    - sumele incasate la termenele stabilite de la subimprumutati, reprezentand comisionul de risc negociat ca o cota procentuala aplicata asupra valorii imprumutului efectiv angajat de la IFI;
    - dobanzile incasate la disponibilitatile fondului de risc pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului;
    - sumele reprezentand incasari din dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a comisionului de risc, echivalente cu dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata creantelor bugetare;
    - sumele reprezentand incasari din dobanzi si penalitatile de intarziere aplicate pentru neplata in termen a dobanzilor, ratelor de capital si a altor costuri datorate si neonorate la scadenta de catre subimprumutati.
    b) Disponibilitatile din fondul de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate subimprumutatilor se pastreaza in cadrul contului curent general al Trezoreriei Statului.
    Sumele datorate la fondul de risc se vireaza in contul Ministerului Finantelor Publice nr. 361180000302 "Plati de mare valoare ale Trezoreriei Statului" sau, dupa caz, 361180000300 "Plati de mica valoare in relatia cu Trezoreria Statului", deschise la Centrala Bancii Nationale a Romaniei.
    c) Pentru disponibilitatile fondului de risc se calculeaza dobanzi, la nivelul dobanzii la vedere platite de Trezoreria Statului pentru disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    d) Suma datorata drept comision de risc se determina in conformitate cu procedura stabilita in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni si va fi inclusa in acordul de imprumut subsidiar care se incheie intre Ministerul Finantelor Publice si subimprumutat.
    2. Subimprumutatii au obligatia de a vira sumele datorate la fondul de risc in cuantumul si la termenele stipulate in acordurile de imprumut subsidiar incheiate cu Ministerul Finantelor Publice.
    3. In situatia in care sumele datorate drept comisioane de risc nu se vireaza la termenele stabilite, Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe va calcula dobanzi si penalitati de intarziere in conformitate cu dispozitiile legale privind creantele bugetare, care constituie surse ale fondului de risc.

    CAP. 3
    Evidenta si raportarea modului de constituire a fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

    1. Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe intocmeste situatia operativa privind veniturile fondului de risc aferente imprumuturilor externe pe baza documentelor proprii, a documentelor primite de la Directia generala a contabilitatii publice si/sau a extraselor de cont transmise de subimprumutati.
    2.a) Trimestrial se va proceda la efectuarea unui punctaj intre situatia operativa si evidenta contabila.
    b) Evidenta contabila sintetica si analitica a fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate agentilor economici se organizeaza in cadrul Directiei generale a contabilitatii publice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, si Regulamentului de aplicare a acesteia.
    3.a) Sumele incasate de Ministerul Finantelor Publice de la subimprumutati se inregistreaza in contabilitate in conturi analitice in baza codificarii operatiunilor de catre Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe. Orice modificare va fi transmisa in scris Directiei generale a contabilitatii publice de catre Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe.
    Codificarea va cuprinde:
    - natura debitului care se diminueaza ca urmare a incasarii;
    - cursul valutar utilizat;
    - echivalentul in valuta;
    - semnatura persoanei care efectueaza codificarea.
    b) In vederea inregistrarii in contabilitate, Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe va transmite Directiei generale a contabilitatii publice urmatoarele situatii:
    (i) pana la data de 15 a lunii, situatia codificarilor privind incasarile din luna anterioara la fondul de risc reprezentand comisionul la fondul de risc;
    (ii) trimestrial, situatia dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata comisioanelor datorate la fondul de risc pentru trimestrul anterior, intocmita distinct pentru fiecare beneficiar al imprumuturilor externe subimprumutate.
    4. Dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor subimprumutatilor se calculeaza de catre Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe asupra echivalentului in lei al valutei, determinat pe baza cursului de schimb valutar valabil la data platii la extern, comunicat de Banca Nationala a Romaniei prin avizul de lichidare, in conformitate cu legislatia in vigoare pentru executarea creantelor bugetare.
    Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe intocmeste semestrial, pe baza datelor din evidentele operative, puse de acord cu datele din evidenta contabila a Directiei generale a contabilitatii publice, un raport privind modul de constituire a fondului de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice, care se prezinta pentru informare si aprobare conducerii ministerului.

    CAP. 4
    Modul de recuperare a sumelor datorate de persoanele juridice subimprumutate

    1. Sumele datorate Ministerului Finantelor Publice pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate agentilor economici se vor recupera de la subimprumutati conform acordurilor de imprumut subsidiar incheiate cu Ministerul Finantelor Publice.
    2. Debitele in valuta ramase de recuperat, precum si majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate, confirmate de catre Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe, se transmit anual de catre Directia generala a contabilitatii publice subimprumutatilor, pentru a fi confirmate de acestia, dupa cum prevede art. 17 din Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.388/1995.
    3. Ministerul Finantelor Publice - Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe deleaga directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sa urmareasca recuperarea integrala, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a sumelor datorate de persoanele juridice subimprumutate, inclusiv prin procedura executarii silite.

    CAP. 5
    Contabilitatea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

    1. Gestionarea fondului de risc pentru imprumuturile externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice - Directia generala pentru acorduri, cooperare si decontari externe in regim extrabugetar, prin contul curent general al Trezoreriei Statului.
    In contabilitatea Trezoreriei Statului, organizata in cadrul Directiei generale a contabilitatii publice din Ministerul Finantelor Publice, operatiunile privind incasarea veniturilor fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice se reflecta cu ajutorul urmatoarelor conturi:
    - 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice";
    - 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice":
        - 27.21.03.cod agent.01 "Debitori din neplata comisioanelor cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice";
        - 27.21.03.cod agent.02 "Debitori din neplata dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice";
    - 36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice":
        - 36.20.03.01 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice - comisioane";
        - 36.20.03.02 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice - dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice";
        - 36.20.03.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice - dobanda";
    - 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice".
    Continutul si functiunea conturilor sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezentele instructiuni.
    Monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice este prezentata in anexa nr. 3 la prezentele instructiuni.

    ANEXA 1
    la instructiuni

                                 PROCEDURA
de determinare a clasei de risc a subimprumutatilor in vederea stabilirii comisionului la fondul de risc datorat de beneficiarii imprumuturilor externe contractate de stat si rambursate din fonduri proprii

    A. Analiza economico-financiara a subimprumutatului

    Sistemul de apreciere a performantei economico-financiare a subimprumutatilor, in vederea stabilirii comisionului la fondul de risc, are doua componente:
    a) componenta cantitativa:
    (i) analiza financiara;
    b) componenta calitativa:
    (ii) calitatea echipei manageriale;
    (iii) calitatea activitatii desfasurate de subimprumutat;
    (iv) relatia financiara a subimprumutatului cu statul.
    Performanta financiara este calculata pe baza de punctaj, prin acordarea de puncte fiecarui aspect analizat, conform metodologiei mentionate in continuare si in conformitate cu documentatia atasata la prezenta nota, calculandu-se pe de o parte un scor aferent componentei cantitative (RF), iar pe de alta parte un scor aferent componentei calitative (RC).
    Scorul total (RT) este calculat ca medie aritmetica ponderata intre componenta cantitativa (RF) si componenta calitativa (RC), dupa urmatoarea formula:

    RT = RF x 0,75 + RC x 0,25

    Incadrarea in categoriile de performanta financiara
    Incadrarea in categoriile de performanta financiara se face in ordinea crescatoare a scorului total, in una dintre categoriile de la A la E, aplicandu-se grila de mai jos:

    Categoria     Scorul total (RT)
        A           0 <, </= 13
        B          13 <, </= 26
        C          26 <, </= 39
        D          39 <, </= 52
        E             > 52

    Semnificatia categoriilor de performanta financiara este redata in anexa nr. 1.1.

    Calcularea scorului total (RT)
    Componenta cantitativa (RF)
    Scorul obtinut din componenta cantitativa apreciaza bonitatea financiara a subimprumutatului, respectiv capacitatea acestuia de a se achita de obligatiile convenite prin acordul subsidiar de imprumut, prin evaluarea unor indicatori de standing financiar, pe baza situatiilor financiare, in evolutie, in ultimele doua perioade de raportare.
    Indicatorii de standing financiar calculati pentru determinarea scorului componentei cantitative (RF), sunt grupati in 4 categorii:

    - indicatori de lichiditate:
        - rata curenta;
        - rata rapida;
        - lichiditatea imediata;
        - stocul de incredere*1);

    - indicatori de solvabilitate:
        - gradul de indatorare;
        - rata datoriilor pe termen mediu si lung;
        - rata acoperirii dobanzilor;
        - cuantumul platilor restante in cifra de afaceri;

    - indicatori de profitabilitate:
        - rentabilitatea financiara (ROE);
        - rata marjei brute;
        - eficienta activelor totale (ROA);
        - rentabilitatea de baza;

    - indicatori de activitate:
        - viteza de rotatie a activelor;
        - durata medie de stocare;
        - perioada medie de incasare a creantelor;
        - perioada medie de plata a furnizorilor.

    Semnificatia indicatorilor de standing financiar si modul de calcul al acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.2.
    Pentru determinarea scorului aferent componentei cantitative, indicatorii din primele 3 categorii sunt cuprinsi si evaluati intr-o matrice, stabilindu-se in functie de valorile lor un punctaj, din cele patru trepte, determinate conventional (foarte bun = 0 puncte, mediu = 1,5 puncte, satisfacator = 3 puncte, necorespunzator = 6 puncte).
    In vederea obtinerii punctajului se utilizeaza media aritmetica ponderata, in functie de momentul analizei si de situatiile financiare utilizate, astfel:
    - ponderea 1 - pentru indicatorii obtinuti in baza analizei bilantului din anul precedent;
    - ponderea 0,5 - pentru indicatorii obtinuti in baza analizei situatiei financiare a primului trimestru;
    - ponderea 1 - pentru indicatorii obtinuti in baza analizei situatiei financiare din al doilea trimestru;
    - ponderea 2 - pentru indicatorii obtinuti in baza analizei ultimului bilant intocmit.
    Metoda de ponderare se va utiliza pentru fiecare indicator analizat.
    Indicatorii de activitate, pentru care nu se pot stabili intotdeauna valori standard, datorita neomogenitatii valorilor acestora in cadrul industriilor in care isi desfasoara activitatea subimprumutatii, participa la formarea scorului aferent componentei cantitative doar prin penalizarea acestuia in cazul in care durata creditului comercial depaseste 120 de zile. Valorile rezultatelor indicatorilor de activitate vor fi interpretate si luate in considerare in cadrul anexei nr. 1.3.
    Scorul aferent componentei cantitative (RF) este calculat prin insumarea punctajelor individuale corespunzatoare indicatorilor de standing financiar.
    Acest scor se va ajusta prin adaugarea de puncte penalizatoare, daca analiza indicatorilor de standing financiar evidentiaza urmatoarele probleme, considerate multiplicatoare de risc:
    a) daca indicatorul "grad de indatorare" obtinut are o valoare mai mare sau egala cu 10 ori daca societatea este decapitalizata, se vor adauga 5 puncte de penalizare;
    b) daca valoarea unuia dintre indicatorii de activitate "perioada medie de incasare a creantelor" sau, respectiv, "perioada medie de plata a furnizorilor" (obtinuti conform metodei de ponderare) depaseste 120 de zile, se vor adauga 3 puncte de penalizare;
    c) in cazul in care ultima (cea mai recenta) situatie financiara prezinta rezultate negative (pierderi), punctajul corespunzator celor 4 indicatori de profitabilitate va fi de 6 puncte pentru fiecare dintre acestia (ROE, marja bruta, ROA, rentabilitatea activitatii de baza).
------------
    *1) Acest indicator se calculeaza doar in cazul in care indicatorul "rata rapida" are o valoare supraunitara.

    Componenta calitativa (RC)
    Pentru aprecierea performantei financiare, pe langa analiza indicatorilor de standing financiar trebuie luate in calcul si aspectele nefinanciare, respectiv calitatea managementului societatii, calitatea activitatii desfasurate de subimprumutat, precum si relatia financiara cu statul. Elementele necesare se vor identifica pe baza documentatiei mentionate in anexa nr. 1.4, depusa de subimprumutat la sediul Ministerului Finantelor Publice.
    Evaluarea aspectelor componentei calitative se realizeaza conform formularului prevazut in anexa nr. 1.5, tinandu-se cont de urmatoarele precizari:
    a) un scor de 0 puncte este considerat a reprezenta o situatie foarte buna, care conduce la aprecierea unui risc scazut; un scor de 1 punct este considerat a reprezenta o situatie normala, o desfasurare fara probleme a activitatii; riscul apreciat in urma analizei aspectelor calitative creste pe masura ce acestea primesc punctaje de peste 2 puncte;
    b) acolo unde nu se poate evalua aspectul mentionat, din motive bine intemeiate, punctajul implicit va fi de 1 punct;
    c) punctajul ce poate fi acordat este cel mentionat in grilele din anexa nr. 1.5, cu mentiunea ca nu se pot acorda puncte intermediare.
    Calitatea echipei manageriale
    Acest aspect al componentei calitative permite sa se evalueze daca echipa manageriala este capabila, din punct de vedere al competentei si experientei, de a conduce activitatea, in asa fel incat aceasta sa genereze fluxurile de numerar necesare desfasurarii eficiente a activitatii si, in consecinta, pentru crearea unei capacitati adecvate de rambursare a imprumutului.
    Pentru evaluarea echipei manageriale se va lua in calcul si experienta dobandita de membrii echipei manageriale in cadrul activitatii pe care au desfasurat-o in unitati economice cu acelasi obiect de activitate cu firma in care isi desfasoara in prezent activitatea.
    In cadrul evaluarii echipei manageriale se vor identifica existenta obiectivelor bine definite pe termen scurt, precum si a unei strategii pe termen mediu si lung, dar si daca acestea sunt intocmite si respectate in mod constant sau nu.
    Printre factorii de risc care trebuie urmariti in evaluarea echipei manageriale se numara: schimbari dese ale membrilor conducerii, previziuni nerealiste numeroase si repetate, necunoasterea informatiilor financiare sau de activitate de actualitate, modificari importante ale situatiilor financiare. Se vor evita relatiile de afaceri cu societati care au in structurile de conducere persoane implicate in scandaluri financiare/falimente in trecut.
    Calitatea activitatii desfasurate de subimprumutat
    La acest nivel se vor urmari:
    - continuitatea desfasurarii activitatii si gradul de utilizare a capacitatilor de productie sunt apreciate prin portofoliul de contracte si durata pe care acesta asigura o activitate neintrerupta. De asemenea, trebuie identificate situatiile in care firma depinde de ofertanti, produsul/serviciul avand o cerere scazuta;
    - activitatea firmei se bazeaza pe perspectiva sectorului de activitate in care actioneaza subimprumutatul. Totodata, pozitia acestuia in ramura respectiva constituie un aspect important pentru evaluarea succesului in afaceri al societatii. Cota de piata detinuta de societate arata pozitia acesteia in raport cu concurenta. Indiferent de cota de piata detinuta, societatea trebuie sa ia in calcul concurenta si sa-si asigure evolutia si dezvoltarea afacerii;
    - evaluarea activitatii trebuie sa tina cont de dotarile si tehnologia de care dispune subimprumutatul. Aceasta trebuie sa fie adecvata produselor/serviciilor ce se doreste a fi realizate;
    - pentru a determina daca subimprumutatul isi doreste castiguri imediate sau este preocupat de dezvoltarea viitoare, se va urmari care este cota din profit care va fi reinvestita.
    Relatia financiara a subimprumutatului cu statul
    Pentru evaluarea relatiei financiare a subimprumutatului cu statul se va tine cont de urmatoarele:
    - in situatia in care subimprumutatul inregistreaza obligatii restante fata de bugetul de stat, se va urmari daca la data scadentei obligatiile bugetare, disponibilitatile banesti ale debitorului acopereau in intregime nivelul obligatiilor;
    - daca in perioada pentru care au acumulat obligatii bugetare restante inregistreaza clienti neincasati si avansuri acordate furnizorilor cu care subimprumutatul este in relatii de dependenta (relatia de dependenta este cea stabilita in situatia in care o persoana fizica sau juridica este actionar/asociat semnificativ in ambele societati comerciale);
    - daca pe perioada in care au acumulat obligatii bugetare restante subimprumutatii au platit dividende actionarilor/asociatilor, altii decat institutiile publice implicate in procesul de privatizare.
    La acest nivel de analiza se va tine seama daca subimprumutatul are o importanta economica si sociala nationala sau zonala semnificativa, precum si daca acesta a fost afectat de calamitati naturale in perioada in care a inregistrat obligatii bugetare restante. Incadrarea subimprumutatului in categoria mentionata mai sus se va face pe baza unui referat motivat intocmit de directiile generale ale finantelor publice teritoriale, avizat, dupa caz, de comisiile de dialog social constituite la nivelul prefecturilor.
    Scorul aferent componentei calitative (RC) este calculat prin insumarea punctajelor individuale corespunzatoare aspectelor prezentate mai sus, utilizandu-se in acest scop formularul prevazut in anexa nr. 1.5.
    Ajustarea punctajului de catre analistul de proiect
    In functie de rezultatele analizei detaliate efectuate de catre analistul de proiect (atat analiza financiara, cat si analiza aspectelor calitative ale activitatii subimprumutatului), in urma identificarii unor noi factori de risc sau factori favorizanti, structura organizatorica care intocmeste raportul de analiza si incadrare a societatii in categoriile de performanta financiara poate ajusta acest scor, in plus sau in minus cu maximum 6 puncte.
    Centralizarea punctajelor, calculul scorului total si stabilirea categoriei de performanta financiara
    Formularul in care sunt centralizate punctajele obtinute la toate aspectele analizate si prin care se comunica rezultatele analizei performantelor financiare este prezentat in anexa nr. 1.6.

    B. Analiza capacitatii subimprumutatului de rambursare a creditului

    Obiectivul acestei analize consta in evaluarea riscului de nerambursare a ratelor de dobanda si de capital aferente imprumutului contractat de subimprumutat, pornindu-se de la previziunea necesarului de finantare pentru investitie si pentru operare, si in analiza fluxurilor nete de trezorerie (cash-flow-urilor disponibile) generate de exploatarea proiectului de investitii.
    Analiza fluxurilor nete de trezorerie reprezinta procesul-cheie in determinarea riscului de proiect si presupune prognozarea cash-flow-urilor disponibile (CFD) pe intreaga perioada de timp/viata a proiectului si calcularea venitului net actualizat pe baza compararii proiectiilor "cu proiect" si "fara proiect". Daca CFD actualizate (aduse din viitor in prezent) vor depasi considerabil costurile de proiect (actuale si viitoare), atunci valoarea actuala neta a investitiei (VAN) este pozitiva, iar proiectul este considerat fezabil. De asemenea, estimarea valorilor CFD pentru proiectul de investitii trebuie realizata pentru un scenariu favorabil (proiectie optimista) si pentru un scenariu nefavorabil (proiectie pesimista).
    Capacitatea societatii comerciale de rambursare a imprumutului pe termen lung este determinata prin calculul indicatorului "serviciul acoperirii datoriei". Proiectia acestui indicator pe intreaga perioada de timp/viata a proiectului de investitii este foarte importanta de urmarit pentru a evalua managementul financiar al subimprumutatului.
    Indicatorii calculati la acest nivel nu contribuie la stabilirea punctajului aferent clasei de risc a subimprumutatului, dar nivelul acestora este determinant in luarea deciziei de acordare a unui imprumut de investitii.
    Semnificatia indicatorilor de standing financiar si modul de calcul al acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.2.

    ANEXA 1.1
    la procedura

                  SEMNIFICATIA CATEGORIILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA

    Categoria A: Societatile din aceasta clasa au un standing financiar la cel mai inalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare excelenta, neinregistrand iregularitati la plata datoriilor catre creditor. Este improbabila inregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe acesti subimprumutati este la un nivel minim.
    Categoria B: Societatile din aceasta clasa au un standing financiar si o capacitate de rambursare foarte bune. Este improbabila aparitia unor iregularitati la plata catre creditor, iar daca apar, sunt minore si se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile inregistrarile de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceasta categorie de subimprumutati este considerat scazut.
    Categoria C: Societatile din aceasta clasa au un standing financiar relativ bun, dar pot avea probleme legate de fluxul financiar. Capacitatea de rambursare este de regula adecvata, dar pot aparea iregularitati la plata datoriilor catre creditor, care se pot rezolva insa fara reesalonari sau rescadentari. Este putin probabila inregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceasta categorie de subimprumutati este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea stricta a angajamentelor.
    Categoria D: Societatile din aceasta clasa au probleme legate de fluxul financiar, care, in general, duc la aparitia de iregularitati la plata datoriilor catre creditor, rezolvabile uneori prin reesalonarea sau rescadentarea platilor. Prezentand vulnerabilitate sporita la socurile pietei, subimprumutatul are capacitate de rambursare atat timp cat nu exista perturbari in mediul sau economic. Este posibila inregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe aceasta categorie de subimprumutati este considerat mare.
    Categoria E: Societatile din aceasta clasa au probleme serioase legate de fluxul financiar. Probabilitatea aparitiei unor iregularitati la plata datoriilor catre creditor este foarte mare, capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte fragila. Pierderile sunt, in majoritatea cazurilor, iminente. Riscul de nerambursare a imprumutului este considerat maxim, expunerile nete pe acest tip de subimprumutati se pot reduce doar prin aducerea de garantii colaterale de clasa superioara.

    ANEXA 1.2*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.2 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|      MODUL DE CALCUL SI SEMNIFICATIA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR     |
|______________________________________________________________________________|
|    INDICATORI  |         SEMNIFICATIA INDICATORILOR        | MODUL DE CALCUL |
|________________|___________________________________________|_________________|
| INDICATORI DE LICHIDITATE                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|- RATA CURENTA  | Rata curenta reflecta posibilitatea       | Active          |
|                | elementelor patrimoniale curente de a se  | circulante      |
|                | transforma in lichiditati pentru a se     | _______________ |
|                | achita datoriile curente. Daca valoarea   | Datorii curente |
|                | totala a pasivelor curente este mai mare  |                 |
|                | decat valoarea totala a activelor curente |                 |
|                | atunci acest indicator este subunitar si  |                 |
|                | aceasta ar putea arata ca finantarea pe   |                 |
|                | termen scurt a fost folosita pentru       |                 |
|                | achizitionarea de "active pe termen lung",|                 |
|                | ceea ce in mod normal este considerat     |                 |
|                | imprudent.                                |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- RATA RAPIDA   | Rata rapida reflecta posibilitatea        | Active          |
|                | activelor rapide, concretizate in creante | circulante -    |
|                | si trezorerie, de a acoperi datoriile     | Stocuri         |
|                | curente: se scad stocurile din activele   | _______________ |
|                | curente deoarece prezinta cel mai putin   | Datorii curente |
|                | caracterul de lichiditate. Daca valoarea  |                 |
|                | acestui indicator tinde sa fie            |                 |
|                | supraunitara, firma poate face fata       |                 |
|                | datoriilor pe termen scurt prin           |                 |
|                | transformarea rapida a activelor in       |                 |
|                | lichiditati.                              |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- LICHIDITATE   | Reflecta posibilitatea achitarii          | Trezorerie* 100 |
|  IMEDIATA      | datoriilor pe termen scurt pe seama       | _______________ |
|                | numerarului aflat in casierie, a          | Datorii curente |
|                | disponibilitatilor bancare si a           |                 |
|                | plasamentelor de scurta durata.           |                 |
|                | Indicatorul arata cat din datoriile       |                 |
|                | curente sunt acoperite de active cu       |                 |
|                | lichiditate imediata.                     |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- STOC DE       | Arata cat din valoarea stocurilor, la     | (Datorii        |
|  INCREDERE     | valoarea contabila, este necesar a fi     | curente -       |
|                | vanduta pentru a se acoperi pasivele      | Active          |
|                | curente neacoperite de activele rapide.   | rapide)* 100    |
|                |                                           | _______________ |
|                |                                           | Stocuri         |
|________________|___________________________________________|_________________|
| INDICATORI DE SOLVABILITATE                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|- GRAD DE       | Indicator de solvabilitate patrimoniala,  | Datorii totale  |
|  INDATORARE    | care arata gradul de indatorare al firmei,| _______________ |
|  (LEVERAGE)    | respectiv raportul intre datoriile totale | Capitaluri      |
|                | angajate de firma si capitalurile proprii.| proprii         |
|                | Cu cat acest indicator se indeparteaza de |                 |
|                | valoarea unitara, cu atat firma se        |                 |
|                | foloseste de efectul de levier, ceea ce   |                 |
|                | duce la cresterea gradului de indatorare. |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- RATA          | Exprima ponderea datoriilor pe termen     | Datorii pe      |
|  DATORIILOR PE | mediu si lung (avand o scadenta mai mare  | termen mediu si |
|  TERMEN MEDIU  | de un an de zile) in capitalurile proprii.| lung            |
|  SI LUNG       | Indica in ce masura capitalurile proprii  | _______________ |
|                | constituie garantie pentru achitarea      | Capitaluri      |
|                | datoriilor pe termen mediu si lung.       | proprii         |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- RATA          | Exprima capacitatea firmei de a-si plati  | Profit din      |
|  ACOPERIRII    | dobanzile.                                | exploatare      |
|  DOBANZILOR    |                                           | _______________ |
|                |                                           | Cheltuieli cu   |
|                |                                           | dobanzile       |
|________________|___________________________________________|_________________|

 ______________________________________________________________________________
|      MODUL DE CALCUL SI SEMNIFICATIA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR     |
|______________________________________________________________________________|
|    INDICATORI  |         SEMNIFICATIA INDICATORILOR        | MODUL DE CALCUL |
|________________|___________________________________________|_________________|
| - continuare -                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|- CUANTUM PLATI | Exprima ponderea volumului de plati       | Plati           |
|  RESTANTE IN   | restante raportat la cifra de afaceri.    | restante* 100   |
|  CIFRA DE      | Este tot un indicator de indatorare, care | _______________ |
|  AFACERI       | arata comportamentul imprumutatului cu    | Cifra de afaceri|
|                | privire la achitarea datoriilor la termen.|                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
| INDICATORI DE PROFITABILITATE                                                |
|______________________________________________________________________________|
|- RENTABILITATEA| Este indicatorul clasic de                | Profit net* 100 |
|  FINANCIARA    | profitabilitate, urmarit de manageri si   | _______________ |
|  (ROE)         | actionariat. Reprezinta eficienta cu care | Capitaluri      |
|                | este utilizat capitalul investit in firma.| proprii         |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- RATA MARJEI   | Exprima profitabilitatea societatii,      | Profit brut* 100|
|  BRUTE         | respectiv cat la suta din vanzari revine  | ________________|
|                | societatii, dupa acoperirea tuturor       | Cifra de afaceri|
|                | cheltuielilor.                            |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- EFICIENTA     | Masoara rentabilitatea societatii prin    | Profit net* 100 |
|  ACTIVELOR     | raportarea profitului net obtinut la      | _______________ |
|  TOTALE (ROA)  | activele totale angajate. Indica eficienta| Active totale   |
|                | cu care sunt utilizate activele firmei.   |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- RENTABILITATEA| Exprima rentabilitatea activitatii de     | Profit din      |
|  ACTIVITATII DE| baza, marja de profit din exploatare,     | exploatare* 100 |
|  BAZA          | respectiv eficienta cu care se desfasoara | _______________ |
|                | activitatea.                              | Cheltuieli      |
|                |                                           | pentru          |
|                |                                           | exploatare      |
|________________|___________________________________________|_________________|
| INDICATORI DE ACTIVITATE                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|- VITEZA DE     | Reprezinta numarul de rotatii pe care le  | Cifra de afaceri|
|  ROTATIE A     | efectueaza activele circulante in perioada| ________________|
|  ACTIVELOR     | analizata. In functie de specificul       | Active totale   |
|                | activitatii, un numar mare de rotatii     |                 |
|                | asigura venituri mai mari utilizand       |                 |
|                | aceleasi active totale.                   |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- DURATA MEDIE  | Numarul mediu de zile in care elementele  | Stocuri* 360    |
|  DE STOCARE    | componente ale stocului sunt depozitate   | _______________ |
|  (nr. zile)    | inainte de a intra in stocul de productie,| Costuri-        |
|                | respectiv inainte de a fi livrate. Sensul | cheltuieli      |
|                | favorabil de evolutie este descrescator si| exploatare-     |
|                | reprezinta o gestiune eficienta a         | salarii-        |
|                | stocurilor.                               | amortizare      |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- PERIOADA MEDIE| Numarul mediu de zile in care se incaseaza| Creante         |
|  DE INCASARE A | creantele fata de cifra de afaceri in     | (Clienti)* 360  |
|  CREANTELOR    | perioada analizata. Indicatorul apreciaza | ________________|
|  (nr. zile)    | care este perioada medie in care          | Cifra de afaceri|
|                | societatea beneficiaza de credit          |                 |
|                | comercial.                                |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|
|- PERIOADA MEDIE| Numarul mediu de zile in care sunt platiti| Furnizori* 360  |
|  DE PLATA A    | furnizorii fata de cifra de afaceri       | ________________|
|  FURNIZORILOR  | realizata in perioada respectiva.         | Cifra de afaceri|
|  (nr. zile)    | Indicatorul apreciaza care este durata    |                 |
|                | medie pe care societatea acorda credit    |                 |
|                | comercial partenerilor sai.               |                 |
|________________|___________________________________________|_________________|

    NOTA:
    Valoarea din bilant a activelor circulante va fi diminuata cu valoarea contului clienti incerti (ct. 461), valoare cu care se vor mari cheltuielile exceptionale.

 ______________________________________________________________________________
|      MODUL DE CALCUL SI SEMNIFICATIA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR     |
|______________________________________________________________________________|
|  INDICATORI |         SEMNIFICATIA INDICATORILOR        |  MODUL DE CALCUL   |
|_____________|___________________________________________|____________________|
| INDICATORI PRIVIND CAPACITATEA SUBIMPRUMUTATULUI DE RAMBURSARE A CREDITULUI  |
|______________________________________________________________________________|
|- CASH-FLOW  | Exprima potentialul de remunerare a       | PN + Amo + Dob -   |
|  DISPONIBIL | actionarilor cu dividende si a            | delta Imo -        |
|  (CFD)      | creditorilor cu dobanzi, dupa finantarea  | delta NFR          |
|             | cresterii economice, respectiv variatia   |                    |
|             | imobilizarilor (delta Imo) si variatia    |                    |
|             | necesarului de fond de rulment            |                    |
|             | (delta NFR).                              |                    |
|_____________|___________________________________________|____________________|
|- VALOAREA   | Se determina ca diferenta intre fluxurile | _                  |
|  ACTUALA    | de trezorerie viitoare (CF) si actualizate|\            t      |
|  NETA (VAN) | la rata dobanzii de piata (k), respectiv  |/_ (CFt/(1+k) ) - I0|
|             | valoarea lor actuala, pe de o parte, si   |                    |
|             | capitalul investit (I0), pe de alta parte.|                    |
|             | Cu cat veniturile actualizate vor fi mai  |                    |
|             | mari decat capitalurile investite         |                    |
|             | (VAN >> 0) cu atat proiectul de investitii|                    |
|             | va fi mai eficient.                       |                    |
|_____________|___________________________________________|____________________|
| SERVICIUL   | Arata capacitatea societatii comerciale de| (PN anual +        |
| ACOPERIRII  | a rambursa creditele primite. Nivelul     | Amo anuala)/Credit |
| DATORIEI    | minim acceptat este de 1. De regula, daca | (rata anuala)      |
|             | acest coeficient este subunitar, proiectul|                    |
|             | de investitii va fi respins de la         |                    |
|             | acordarea unui imprumut pe termen mediu   |                    |
|             | si lung.                                  |                    |
|_____________|___________________________________________|____________________|

    ANEXA 1.3*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.3 este reprodusa in facsimil.

    MATRICEA INDICATORILOR DE STANDING FINANCIAR PENTRU DETERMINAREA SCORULUI COMPONENTEI CANTITATIVE

 ______________________________________________________________________________
|                          |                  Grila de apreciere               |
|                          |___________________________________________________|
|       INDICATORI         |foarte bun|    mediu   |satisfacator|nesatisfacator|
|                          |__________|____________|____________|______________|
|                          |(0 puncte)|(1,5 puncte)| (3 puncte) |  (6 puncte)  |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| LICHIDITATE                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Rata curenta          | > 1,7    | 1,35 - 1,7 | 1 - 1,35   | </= 1        |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 2. Rata rapida           |          |            |            |              |
|    (testul acid)         | > 1      | 0,75 - 1   | 0,5 / 0,75 | </= 0,5      |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 3. Stoc de incredere     | < 35%    | 35 - 65%   | 65 - 95%   | >/= 95%      |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 4. Lichiditate imediata  | > 20%    | 10 - 20%   | 5 - 10%    | </= 5%       |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| SOLVABILITATE                                                                |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Grad de indatorare    | < 1,5    | 1,5 - 2,5  | 2,5 - 3,5  | >/= 3,5      |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 2. Rata datoriilor pe    |          |            |            |              |
|    termen mediu si lung  | < 0,5    | 0,5 - 0,75 | 0,75 - 1   | >/= 1        |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 3. Rata acoperirii       |          |            |            |              |
|    dobanzilor            | > 4      | 3 - 4      | 2 - 3      | </= 2        |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 4. Cuantum plati restante|          |            |            |              |
|    in cifra de afaceri   | < 20%    | 20 - 30%   | 30 - 40%   | >/= 40%      |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| PROFITABILITATE                                                              |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Rentabilitatea        |          |            |            |              |
|    financiara (ROE)      | > 25%    | 16 - 25%   | 7 - 16%    | </= 7%       |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 2. Rata marjei brute     | > 10%    | 7,5 - 10%  | 5 - 7,5%   | </= 5%       |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 3. Rentabilitatea        |          |            |            |              |
|    economica (ROA) -     |          |            |            |              |
|    eficienta activelor   |          |            |            |              |
|    totale                | > 10%    | 7,5 - 10%  | 5 - 7,5%   | </= 5%       |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|
| 4. Rentabilitatea        |          |            |            |              |
|    activitatii de baza   | > 10%    | 6,5 - 10%  | 3 - 6,5%   | </= 3%       |
|__________________________|__________|____________|____________|______________|

    NOTA:
    Intervalele de la calificativul mediu sunt inchise iar cele de la calificativul satisfacator sunt deschise.

    ANEXA 1.4
    la procedura

                                DOCUMENTATIA
necesara elaborarii analizei pentru determinarea comisionului de risc pentru imprumuturile externe

    A. 1. Situatia indicatorilor economico-financiari ai subimprumutatului, conform modelului anexat, semnata de catre directorul general si directorul economic al subimprumutatului.
    In vederea determinarii performantei financiare a subimprumutatului, se vor utiliza ultimele doua bilanturi anuale incheiate*1), cu mentiunile urmatoare:
    a) in cazul in care nu exista*2) doua bilanturi anuale incheiate, se va utiliza bilantul anual incheiat pe anul precedent, iar pentru anul in curs se va utiliza fie situatia financiara semestriala, fie, daca solicitarea este depusa inaintea incheierii acesteia, situatia trimestriala, intocmita pe formulare de bilant contabil si vizata de comisia de cenzori;
    b) pentru solicitarile depuse in timpul primului trimestru al anului, inainte de inchiderea exercitiului financiar anterior se va putea inlocui bilantul cu balanta de verificare la data de 31 decembrie, transpusa in formulare de bilant, purtand viza de cenzori*3), numai daca tendinta constatata din analiza ultimului bilant incheiat si a datelor cuprinse in aceasta balanta este confirmata de ultima situatie financiara (consistenta si evolutie in acelasi sens a indicatorilor: rata curenta, grad de indatorare, rata marjei brute). In sensul constatarii inconsistentei evolutiei indicatorilor, vor fi luate in calcul ultimul bilant incheiat si situatia financiara semestriala pe primele 6 luni ale anului incheiat.
------------
    *1) In cazul bilanturilor anuale sau raportarilor semestriale, formularele trebuie semnate de conducerea societatii si sa poarte viza autoritatii fiscale de drept.
    *2) Societatea desfasoara activitate de mai putin de doi ani sau a efectuat o intrerupere de activitate.
    *3) Acolo unde forma de proprietate a societatii prevede existenta comisiei de cenzori.

    2. Copie de pe ultimul act de control intocmit de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice
    3. Situatia privind creantele de incasat de la clienti si/sau debitori conform evidentelor contabile, vechimea acestora, masurile de urmarire intreprinse, numarul de cazuri aflate in instantele de judecata si sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum si situatia clientilor neincasati pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creantelor cu exemplificare pe clienti/debitori
    4. Modul de realizare a recomandarilor misiunilor institutiilor financiare internationale
    5. Extras din "business plan" aprobat de ordonatorul principal de credite, din care sa reiasa obiectivele tactice si strategice
    6. Situatia privind soldurile conturilor de disponibilitati, in lei si in valuta, si depozitele bancare, inclusiv pe unitati platitoare, la data scadentei obligatiilor restante la bugetul de stat, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta
    7. Situatia avansurilor acordate furnizorilor, cu enumerarea principalilor furnizori, valoarea avansurilor acordate furnizorilor cu care societatea are legaturi de capital direct sau prin asociatul/actionarul principal
    8. Situatia privind obligatiile bugetare restante
    9. Situatia portofoliului de clienti, din care sa reiasa numarul de clienti, contractele incheiate, valoarea contractelor, sectorul de activitate al clientilor
    10. Situatia imobilizarilor corporale pe categorii, perioada medie si gradul de amortizare a acestora
    11. Orice alte documente considerate utile
    In cazul in care subimprumutatul considera ca are o importanta economica si sociala nationala sau zonala semnificativa, precum si daca acesta a fost afectat de calamitati naturale, documentatia acestora trebuie sa cuprinda si urmatoarele:
    - memoriu motivat, din care sa rezulte ca subimprumutatii care au o importanta economico-sociala zonala sau nationala semnificativa se incadreaza in aceasta categorie;
    - procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite in urma calamitatilor naturale, in copie, intocmite de comisiile constituite in acest scop, in conformitate cu prevederile legale
    B. 1. Planul de finantare al proiectului de investitii, ce va tine cont de delimitarea cheltuielilor in cheltuieli externe (in valuta) si interne (in lei), precum si estimarile nevoii de finantare pentru fiecare an, pe intreaga perioada de viata a investitiei. Planul de finantare va lua obligatoriu in considerare sursele de finantare locale, respectiv resursele proprii ale initiatorului de proiect, precum si/sau imprumuturile de la institutiile financiare locale.
    2. Proiectia cash-flow-urilor disponibile pe intreaga perioada de viata a investitiei, pentru situatiile "cu proiect", si "fara proiect", respectiv scenariul favorabil (optimist) si nefavorabil (pesimist)
    3. Proiectia profitului net anual si amortizarea anuala pe intreaga perioada de viata a investitiei, pentru scenariu favorabil (optimist) si nefavorabil (pesimist).

    - model -

    .............................
    (Denumirea subimprumutatului)

                             SITUATIA
    indicatorilor economico-financiari ai subimprumutatului

___________________________________________________________
                                        Valoarea
 Denumirea indicatorului         __________________________
                                 La data       La data
                                 de .........  de .........
___________________________________________________________
 Bilant contabil
___________________________________________________________
 Active circulante
___________________________________________________________
 Datorii curente
___________________________________________________________
 Stocuri
___________________________________________________________
 Trezorerie
___________________________________________________________
 Active rapide
___________________________________________________________
 Plati restante (furnizori)
___________________________________________________________
 Datorii totale
___________________________________________________________
 Capitaluri proprii
___________________________________________________________
 Datorii pe termen mediu si lung
___________________________________________________________
 Active totale
___________________________________________________________
 Cont de profit si pierdere
___________________________________________________________
 Profit din exploatare
___________________________________________________________
 Cheltuieli cu dobanzile
___________________________________________________________
 Cifra de afaceri
___________________________________________________________
 Profit net
___________________________________________________________
 Profit brut
___________________________________________________________
 Profit din exploatare
___________________________________________________________
 Cheltuieli de exploatare
___________________________________________________________
 Salarii
___________________________________________________________
 Amortizare
___________________________________________________________
 Cota de profit reinvestit
___________________________________________________________

        Director general,            Director economic,
      ....................          ....................

    ANEXA 1.5*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.5 este reprodusa in facsimil.

                                FORMULAR
pentru aprecierea aspectelor nefinanciare si determinarea scorului de risc aferent componentei calitative (RC)

 ______________________________________________________________________________
|                              CRITERIU                             | GRILA DE |
|                                                                   | PUNCTAJ  |
|___________________________________________________________________|__________|
| 1. CALITATEA ECHIPEI MANAGERIALE A SUBIMPRUMUTATULUI                         |
|______________________________________________________________________________|
| i. Competenta si experienta*1)                                    |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Are pregatire de specialitate si experienta profesionala          |          |
| de cel putin 5 ani                                                |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Are pregatire de specialitate si experienta profesionala,         |          |
| dar sub 5 ani                                                     |       10 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Nu are pregatire de specialitate, dar are experienta profesionala |       20 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Are pregatire de specialitate, dar nu are experienta profesionala |       30 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Nu are pregatire de specialitate si nici experienta profesionala  |       50 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| ii. Existenta obiectivelor tactice si strategice                  |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Exista atat obiective tactice (pe termen scurt), cat si o         |          |
| strategie realista, (pe termen mediu si lung), bine definite,     |          |
| detaliate, realizate sistematic                                   |       10 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Societatea are o strategie pe termen mediu si lung, doar          |          |
| conturata, fara planuri detaliate, societatea urmarind mai mult   |          |
| obiectivele pe termen scurt                                       |       20 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Exista doar obiective tactice, planuri pe termen scurt            |       30 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Obiective si planuri intamplatoare, nerealizate sau care          |          |
| se schimba des                                                    |       50 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Nu exista o strategie clar formulata si nici obiective tactice    |          |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| iii. Alte aspecte privind echipa manageriala*2)                   |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Conducerea este asigurata de o echipa stabila; este bine inteles  |          |
| principiul delegarii responsabilitatii; fluentizare a procesului  |          |
| decizional; relatie foarte buna cu angajatii                      |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Echipa manageriala, relatii normale angajati-conducere-actionari  |       10 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Conducerea este asigurata de o echipa manageriala, dar nu exista  |          |
| un sistem de succesiune stabilit sau se semnaleaza neintelegeri   |          |
| intre angajati si conducere                                       |       20 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Conducerea este asigurata de un singur manager; sistem de         |          |
| succesiune stabilit;                                              |       30 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Conducerea este asigurata de un singur manager, fara un sistem de |          |
| succesiune stabilit sau conducerea este asigurata de o echipa     |          |
| manageriala, dar exista conflicte de munca deschise intre         |          |
| conducere-actionari-angajati                                      |       50 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
                                    _____________
    Total punctaj 1 (i + ii + iii) |_____________|
------------
    *1) Echipa manageriala este considerata a fi formata din personalul cu putere de decizie sau atributii de conducere, in functie de structura de organizare si marimea societatii, respectiv presedinte, director general, director economic, director de vanzari etc., sau respectiv manager unic.
    *2) In evaluarea punctajului se va tine cont de faptul ca ";" separa conditiile care trebuie indeplinite simultan.

 ______________________________________________________________________________
|                              CRITERIU                             | GRILA DE |
|                                                                   | PUNCTAJ  |
|___________________________________________________________________|__________|
| 2. CALITATEA ACTIVITATII DESFASURATE DE SUBIMPRUMUTAT                        |
|______________________________________________________________________________|
| i. Aspecte legate de portofoliul de clienti                       |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Firma detine un portofoliu mare de contracte cu clienti stabili si|          |
| diversificati, asigurand desfasurarea activitatii pe termen lung  |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Portofoliul de clienti si contracte adecvat, contractele incheiate|          |
| asigurand desfasurarea activitatii pe termen mediu                |          |
| (cel putin un an)                                                 |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Contractele in derulare asigura desfasurarea activitatii pe termen|          |
| scurt (mai putin de un an)                                        |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Societatea intampina dificultati in gasirea de parteneri          |          |
| comerciali, lipsa unor comenzi necesare vanzarii productiei       |          |
| serviciilor conduce la neutilizarea capacitatilor de productie    |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| ii. Sectorul de activitate si pozitia subimprumutatului in ramura |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Perspectiva de dezvoltare buna si capacitate mare de              |          |
| influentare a pietei                                              |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Perspectiva de dezvoltare slaba si capacitate medie de            |          |
| influentare a pietei                                              |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Perspectiva de dezvoltare slaba si capacitate redusa de           |          |
| influentare a pietei                                              |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Sector neviabil                                                   |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| iii. Dotarile si tehnologia existenta                             |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cladiri, echipamente si utilaje noi, moderne, tehnologie la nivel |          |
| corespunzator, foarte bine intretinute                            |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cladiri, echipamente si utilaje adecvate desfasurarii             |          |
| activitatii, utilaje functionale, bine intretinute, chiar daca nu |          |
| sunt noi si moderne                                               |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cladiri, echipamente si utilaje aflate in stare de functionare,   |          |
| dar uzate moral sau fizic, cu intretinere slaba si costisitoare   |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Cladiri, echipamente si utilaje depreciate moral, nefunctionabile |          |
| sau necorespunzatoare pentru activitatea respectiva               |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| iv. Cota din profit care se reinvesteste                          |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Reinvesteste peste 80% din profitul net                           |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Reinvesteste intre 50 si 80% din profitul net                     |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Reinvesteste intre 20 si 50% din profitul net                     |        2 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Reinvesteste sub 20% din profitul net                             |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Nu reinvesteste                                                   |        4 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
                                         ______________
    Total punctaj 2 (i + ii + iii + iv) |______________|

 ______________________________________________________________________________
|                              CRITERIU                             | GRILA DE |
|                                                                   | PUNCTAJ  |
|___________________________________________________________________|__________|
| 3. RELATIA FINANCIARA A SUBIMPRUMUTATULUI CU STATUL                          |
|______________________________________________________________________________|
| i. Istoricul rambursarii altor credite garantate de stat          |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garantia      |          |
| statului si nu au fost probleme privind rambursarea pe o perioada |          |
| mai mare de 7 zile                                                |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garantia      |          |
| statului si au existat intarzieri la rambursare dar acestea       |          |
| nu au depasit 30 de zile                                          |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul a mai beneficiat de alte credite cu garantia      |          |
| statului si s-a dovedit rau platnic                               |          |
| (intarzieri de peste 30 de zile)                                  |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| ii. Disponibilitati banesti ale subimprumutatului existente la    |          |
|     data scadentei obligatiei bugetare                            |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul nu are disponibilitati banesti la data            |          |
| scadentei obligatiei bugetare                                     |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Disponibilitatile banesti existente la data scadentei obligatiei  |          |
| bugetare acopereau in proportie de maximum 50% obligatiile        |          |
| subimprumutatului catre bugetul de stat                           |        3 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Disponibilitatile banesti existente la data scadentei obligatiei  |          |
| bugetare acopereau in proportie de peste 50% obligatiile          |          |
| subimprumutatului catre bugetul de stat                           |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| iii. Relatia subimprumutatului cu clientii neincasati             |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul nu are clienti neincasati                         |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul a intreprins masuri ferme pentru recuperarea      |          |
| clientilor neincasati                                             |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Subimprumutatul nu a intreprins masuri ferme pentru recuperarea   |          |
| clientilor neincasati                                             |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| iv. Existenta litigiilor cu statul                                |          |
|___________________________________________________________________|__________|
| Nu au existat litigii cu statul in istoricul societatii           |        0 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Societatea a avut in trecut litigii cu statul, fara implicatii    |          |
| deosebite in prezent                                              |        1 |
|___________________________________________________________________|__________|
| Au existat litigii in trecut care au implicatii serioase in       |          |
| prezent sau exista litigii in curs cu statul                      |        6 |
|___________________________________________________________________|__________|
|                                                   Punctaj acordat |          |
|___________________________________________________________________|__________|
                                         _______________
    Total punctaj 3 (i + ii + iii + iv) |_______________|

    ANEXA 1.6*)
    la procedura

    *) Anexa nr. 1.6 este reprodusa in facsimil.

    Data raportului ....................

                                    NOTA
privind determinarea categoriei de performanta financiara a subimprumutatului .................................

 ______________________________________________________________________________
| A - COMPONENTA CANTITATIVA (RF)                                              |
|______________________________________________________________________________|
|   |                                        Data |       |       |     |      |
|Nr.|_____________________________________________|_______|_______|Media|Puncte|
|   | Indicatori                                  |Valoare|Valoare|     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 1.| Rata curenta                                |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 2.| Rata rapida                                 |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 3.| Stoc de incredere                           |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 4.| Lichiditate imediata                        |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 5.| Grad de indatorare                          |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 6.| Rata datoriilor pe termen mediu si lung     |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 7.| Rata acoperirii dobanzilor                  |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 8.| Cuantum plati restante in cifra de afaceri  |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
| 9.| Rentabilitatea financiara (ROE)             |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
|10.| Rata marjei brute                           |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
|11.| Eficienta activelor totale (ROA)            |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
|12.| Rentabilitatea activitatii de baza          |       |       |     |      |
|___|_____________________________________________|_______|_______|_____|______|
|13.| Penalizare aferenta gradului de indatorare decapitalizare         |      |
|___|___________________________________________________________________|______|
|14.| Penalizare aferenta indicatorilor de activitate                   |      |
|___|___________________________________________________________________|______|
|                                  Scor aferent componentei cantitative |      |
|_______________________________________________________________________|______|

 ______________________________________________________________________________
| B - COMPONENTA CALITATIVA (RC)                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 1.| Calitatea echipei manageriale a subimprumutatului                 |      |
|___|___________________________________________________________________|______|
| 2.| Calitatea activitatii desfasurate de subimprumutat                |      |
|___|___________________________________________________________________|______|
| 3.| Relatia financiara a subimprumutatului cu statul                  |      |
|___|___________________________________________________________________|______|
|                                   Scor aferent componentei calitative |      |
|_______________________________________________________________________|______|

     C - SCOR CALCULAT     D - AJUSTARE    E - SCOR FINAL      F - CLASA DE
  (RF x 0,75 + Rc x 0,25)                     (C + D)              PERFORMANTA
                                                                   FINANCIARA
     __________________     ___________     _____________       ______________
    |__________________|   |___________|   |_____________|     |______________|

    ANEXA 2
    la instructiuni

                           CONTINUTUL SI FUNCTIUNEA CONTURILOR

    Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta disponibilitatilor fondului de risc pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului.
    Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la persoanele juridice subimprumutate, dobanzi pentru disponibilitate pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a sumelor datorate la fondul de risc, recuperari de sume de la persoanele juridice subimprumutate. Soldul debitor al contului reprezinta disponibilitatile banesti existente.
    Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se debiteaza prin creditul conturilor:
    27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate de la persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor;
    36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont;
    25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe".
    Contul 11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se crediteaza prin debitul contului:
    25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe"
    - cu sumele incasate necuvenit care se restituie persoanelor juridice.

    Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta debitorilor pentru comisioane de risc, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, iar in cadrul acestora pe feluri de debite.
    Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" este un cont de activ. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor. In creditul contului se inregistreaza sumele incasate de la persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comision de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor. Soldul debitor al contului reprezinta sumele neincasate de la debitori.
    Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se debiteaza prin creditul conturilor:
    54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu comisionul de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la persoanele juridice subimprumutate;
    22.31.03 "Diferente de curs valutar aferente fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu diferenta de curs favorabila.
    Contul 27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se crediteaza prin debitul contului:
    11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate de la persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comisionul de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor.

    Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice.
    Evidenta analitica se tine pe sursele de constituire a fondului prevazute de lege.
    Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele incasate reprezentand comisioane de risc de la persoanele juridice subimprumutate, dobanzi din plasamentele sumelor aflate in depozite, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor. Soldul creditor al contului reprezinta fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice, constituit potrivit legii.
    Contul 36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se crediteaza prin debitul contului:
    54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate de la persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comision de risc, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor;
    - cu sumele incasate reprezentand dobanzi la disponibilitatile din cont.

    Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta veniturilor de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice.
    Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" este un cont de pasiv. In creditul contului se inregistreaza sumele de incasat sub forma de comisioane de risc de la persoanele juridice subimprumutate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor. In debitul contului se inregistreaza sumele incasate sub forma de comisioane de risc de la persoanele juridice subimprumutate, dobanzi si penalitati de intarziere aplicate pentru neplata in termen a obligatiilor. Soldul creditor al contului reprezinta venituri de incasat.
    Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se crediteaza prin debitul contului:
    27.21.03 "Debitori din neplata comisioanelor, dobanzilor si penalitatilor de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu comisionul de risc, dobanzile si penalitatile de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor ce urmeaza a fi incasate de la persoanele juridice subimprumutate.
    Contul 54.04 "Venituri de realizat din comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere cuvenite fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice" se debiteaza prin creditul contului:
    36.20.03 "Fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate de la persoanele juridice subimprumutate, reprezentand comisionul de risc, dobanzi si penalitati de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor (dupa efectuarea inregistrarii 11.20.03 = 27.21.03).

    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe"
    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Finantelor Publice tine evidenta creditorilor pentru sumele incasate in plus de la agentii economici beneficiari ai imprumuturilor contractate de stat si subimprumutate persoanelor juridice. In creditul contului se inregistreaza sumele incasate in plus de la agentii economici beneficiari ai imprumuturilor externe contractate de stat si subimprumutate persoanelor juridice. In debitul contului se inregistreaza sumele restituite agentilor economici. Soldul creditor al contului reprezinta sume de restituit.
    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe" se crediteaza prin debitul contului:
    11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele incasate in plus de la beneficiarii imprumuturilor contractate de stat si subimprumutate persoanelor juridice.
    Contul 25.29.02 "Creditori din rate de capital, comisioane, dobanzi si penalitati de intarziere la fondul de risc pentru imprumuturi externe" se debiteaza prin creditul contului:
    11.20.03 "Disponibil din fondul de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice"
    - cu sumele restituite agentilor economici reprezentand sume incasate in plus.

    ANEXA 3*)
    la instructiuni

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                                  MONOGRAFIE
privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind constituirea si utilizarea fondului de risc pentru imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate unor persoane juridice

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |            Explicatia operatiunii             | Contul     | Contul     |
|crt.|                                               | debitor    | creditor   |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  1.| Evidentierea creantelor in lei si in valuta   |            |            |
|    | reprezentand comisioanele de risc datorate de |            |            |
|    | persoanele juridice subimprumutate            | 27.210.301 |      54.04 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  2.| Incasarea in contul de disponibil al fondului |            |            |
|    | de risc a sumelor datorate de persoanele      |            |            |
|    | juridice subimprumutate, reprezentand         |            |            |
|    | comisioane de risc                            |   11.20.03 |  27.21.301 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|    |                si concomitent                 |      54.04 | 36.200.301 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  3.| Evidentierea creantelor reprezentand majorari |            |            |
|    | de intarziere si penalitati de intarziere     |            |            |
|    | pentru plata cu intarziere a obligatiilor la  |            |            |
|    | fondul de risc                                | 27.210.302 |      54.04 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  4.| Incasarea in contul de disponibil al fondului |            |            |
|    | de risc a sumelor datorate de persoanele      |            |            |
|    | juridice subimprumutate, reprezentand majorari|            |            |
|    | si penalitati de intarziere pentru plata cu   |            |            |
|    | intarziere a obligatiilor                     |   11.20.03 | 27.210.302 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|    |                si concomitent                 |      54.04 | 36.200.302 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  5.| Incasarea in contul de disponibil al fondului |            |            |
|    | de risc a dobanzii aferente disponibilului    |            |            |
|    | fondului de risc pastrat in contul curent     |            |            |
|    | general al trezoreriei statului               |   11.20.03 | 36.200.303 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  6.| Restituirea sumelor incasate necuvenit la     |            |            |
|    | fondul de risc                                |   25.29.02 |   11.20.03 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  7.| Reevaluarea la finele anului a soldurilor     |            |            |
|    | conturilor de debitori din neplata            |            |            |
|    | comisioanelor si a veniturilor de incasat     | 27.210.301 |   22.31.03 |
|    |                                               |            |            |
|    | - diferente de curs favorabile                |   22.31.03 |      54.04 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|
|  8.| Reevaluarea la finele anului a soldurilor     |            |            |
|    | conturilor de debitori din neplata            |            |            |
|    | comisioanelor cuvenite fondului de risc       |   22.31.03 | 27.210.301 |
|    |                                               |            |            |
|    |   diferente de curs nefavorabile              |      54.04 |   22.31.03 |
|____|_______________________________________________|____________|____________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1435/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1435 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu