Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1422 din 28 august 2006

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 786 din 18 septembrie 2006In temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 8 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 1 se introduc trei noi liniuţe cu următorul cuprins:

„- Proces-verbal de prelevare probe - anexa 9.a;

-   Instrucţiuni de completare şi utilizare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - anexa 9.b;

-   Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului «Proces-verbal de prelevare probe» - cod 14.13.22.99/3 - anexa 9.c."

2.  Anexele 4.a si 4.b se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2.

3. După anexa 8.c se introduc trei noi anexe, anexele 9.a, 9.b şi 9.c, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 3-5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economică şi administrativă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina Elena Dascălu,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

(Anexa 4.a la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia Generală ............................

Nr......./zz.ll.aa

INVITAŢI E

Domnului/Doamnei .............................., în calitate de ................... al/a ....................

Vă informăm că în data de .............. organe de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală   -   Direcţia  Generală  ............................s-au  deplasat  la  domiciliul  fiscal/sucursala/filiala/punctul de lucru al  .................................................................... de la adresa ..........................................................................................................................................., în vederea1): ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

Inspecţia fiscală/controlul nu s-a putut efectua, drept care, în baza art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă invităm în data de ............, ora ........, la sediul Direcţiei Generale ..................., adresa .............., camera ......, telefon ........, în vederea efectuării inspecţiei fiscale/controlului, ocazie cu care veţi prezenta, conform art. 55 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

........................................................................................................................................................................ .....................................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..........................................................................................................................................

Neprezentarea în condiţiile precizate mai sus constituie contravenţie conform art. 189 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se sancţionează cu amendă conform art. 189 alin. (2) lit. a) din acelaşi act normativ, cu excepţia cazului în care nu sunt întrunite elementele constitutive ale unei infracţiuni.

Organe de inspecţie fiscală,

............................................

(numele, prenumele şi semnătura)

1) Se înscrie obiectul acţiunii:

-   prezentarea de înscrisuri în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   efectuarea unei cercetări la faţa locului în conformitate cu art. 56 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  efectuarea unei inspecţii fiscale conform art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Cod 14.13.05.18

ANEXA Nr. 2

(Anexa 4.b la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)

INSTRUCŢIUNI

de completare şi utilizare a formularului „Invitaţie"

Reprezintă documentul prin care un contribuabil este invitat la sediul organului de inspecţie fiscală în vederea efectuării unei acţiuni conform art. 49, 55, 56 şi 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se întocmeşte în cazurile când acţiunea nu a putut fi efectuată la domiciliul fiscal al contribuabilului şi nici într-un loc stabilit de comun acord cu contribuabilul.

Se întocmeşte de către echipa desemnată pentru efectuarea inspecţiei fiscale.

Se întocmeşte în două exemplare:

-   exemplarul 1 va fi remis contribuabilului prin poştă cu confirmare de primire sau înmânat personal reprezentantului societăţii comerciale, cu menţiunea pe exemplarul 2 a calităţii reprezentantului, datelor de identificare (BI/CI/paşaport nr., serie, domiciliu), datei şi semnăturii;

-   exemplarul 2 va fi reţinut de echipa de inspecţie fiscală şi va fi anexat la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control.

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa 9.a la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA......................

PROCES - VERBAL

DE PRELEVARE PROBE

încheiat la data de...../...../......

Subsemnaţii      ...........................................................................................(1)având  funcţia   de ....................................................în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală(2)................................................în baza art. 92 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr.(3)................................. şi a Ordinului de serviciu nr.(4) ..................../..................., în urma verificării/inspecţiei fiscale la S.C.(5) ...............................................,  CUI   .........................................  cu  domiciliul  fiscal(6)  in .................................... strada ..................................... bl........sc.......et.......ap........ sector......... judeţul.........................am procedat la prelevarea unui număr de(7)........banderole/timbre de marcare,    aplicate  pe(8)............................ din stocul de(9)...........................    identificat la(10)............................. al(11)................situat la (12)..........................

Prelevarea s-a făcut prin sondaj, în prezenta (13)......................................................în calitate de(14).........................la(5).......................................

Marcajele sunt inscripţionate astfel'15':

- cod__________cantitatea____.concentraţia___% seria____emis______________

- cod__________cantitatea____.concentraţia___% seria____emis______________

- cod__________cantitatea____.concentraţia___% seria____emis______________

- cod__________cantitatea____.concentraţia___% seria____emis______________

- cod _______   _cantitatea____.concentraţia___% seria____emis______________

Cele(7) ______ marcaje se introduc în 4   plicuri, după cum urmează:

- plicul 1 conţine______marcaje numerotate de la_____la_____;

- plicul 2 conţine______marcaje numerotate de la_____la_____;

- plicul 3 conţine______marcaje numerotate de la_____la_____;

- plicul 4 conţine______marcaje numerotate de la_____la_____.

Cele 4 plicuri au fost sigilate în prezenţa reprezentatului contribuabilului verificat, semnate şi ştampilate de către acesta şi de către echipa de control.

Prezentul proces-verbal, înregistrat la contribuabil sub nr......../.......(16)s-a încheiat în   3  exemplare, din care unul a fost lăsat la contribuabil, împreună cu plicul nr....., iar celelalte 2 exemplare împreună cu...... plicuri au fost luate de organele de control.

Organe de inspecţie fiscală                                                        Reprezentant contribuabil

Nume, prenume, funcţia, semnătura                                           Nume, prenume, funcţia,

                                                                                                semnătura, ştampila

(1)   - numele şi prenumele organelor de inspecţie fiscală ce au prelevat probe;

(2)   - denumirea completă a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene;

(3)   - nr. legitimaţiilor de inspecţie fiscală;

(4)   - nr. ordinului de serviciu;

(5)   - denumirea agentului economic;

(6)   - domiciliul fiscal:

(7)   - numărul de marcaje care se prelevează;

(8)   - se vor înscrie bunurile de pe care au fost prelevate probe;

(9)   - se va înscrie numărul stocului de produse din care s-au prelevat marcajele; (10)- se va înscrie locul de unde au fost prelevate marcajele;

(11)  - se va înscrie cui aparţine locul de unde au fost prelevate marcajele;

(12)  - se va înscrie adresa completă de unde au fost prelevate probele;

(13)  - numele şi prenumele reprezentantului contribuabilului;

(14)  - funcţia reprezentantului contribuabilului;

(15)  - se vor   completa   datele   inscripţionate pe marcajele care se vor preleva: cod, seria, emitent, cantitatea, concentraţia etc.

(16)  - se va înscrie numărul de înregistrare a procesului verbal de la agentul economic.

Cod 14.13.22.99/3

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4

(Anexa 9.b la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)

INSTRUCŢIUNI

de completare şi utilizare a formularului „Proces-verbal de prelevare probe"

Reprezintă documentul prin care organele de inspecţie fiscală sunt împuternicite să preleveze probe de banderole sau timbre şi să consemneze toate informaţiile legate de acestea.

Se completează de echipa de inspecţie fiscală cu ocazia acţiunilor de control.

După prelevarea probelor se formează 4 plicuri în care se introduc marcajele (banderole sau timbre). Plicurile cu marcaje vor fi sigilate şi semnate de echipa de inspecţie fiscală şi de reprezentantul contribuabilului.

Cele 4 plicuri vor circula astfel:

-  plicul nr. 1 se lasă reprezentantului contribuabilului;

-  plicurile nr. 2 şi 3 se iau de către echipa de inspecţie fiscală, urmând ca unul să fie trimis spre expertizare unităţii emitente;

-  plicul nr. 4 se lasă organului fiscal teritorial pentru a fi folosit la contraexpertiză, dacă este cazul. Procesul-verbal de prelevare probe se completează în 3 exemplare, din care două exemplare pentru echipa de inspecţie fiscală şi un exemplar pentru contribuabil.

ANEXA Nr. 5

(Anexa 9. c la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.304/2004)

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de prelevare probe" - cod 14.13.22.99/3

1.  Denumire: Proces-verbal de prelevare probe

2.  Cod: 14.13.22.99/3

3.  Format: A4/t1 (poate avea un număr variabil de pagini)

4.  Caracteristici de tipărire:

-  se tipăreşte pe o singură faţă. Se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: de către organele de inspecţie fiscală pentru prelevarea de probe.

7.  Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul de inspecţie fiscală.

8.  Circulă:

-  exemplarul 1 la organul fiscal care efectuează inspecţia fiscală;

-  exemplarul 2 la contribuabil;

-  exemplarul 3 însoţeşte probele pentru expertizare la unitatea emitentă.

9.  Se arhivează:

-  exemplarul 1 la raportul de inspecţie fiscală/procesul-verbal de control.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1422/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1422 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1422/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu