Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.141 din 10.07.2012

pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 535 din 01 august 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale control şi antifraudă nr. 232.141 din 21 iunie 2012,având în vedere necesitatea transpunerii şi implementării directivelor Consiliului 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE, privind comercializarea seminţelor de plante furajere, cereale, sfeclă, legume, oleaginoase şi pentru fibre,în temeiul prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, şi ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 450/2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 8 august 2006, se abrogă. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂPROCEDURI, CONDIŢII ŞI REGULI privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială Capitolul IDomeniul de aplicare Articolul 1(1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, testarea calităţii seminţelor se realizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare I.N.C.S., prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor, denumite în continuare I.T.C.S.M.S., şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare L.C.C.S.M.S., în conformitate cu regulile, normele tehnice şi reglementările comunitare şi internaţionale în vigoare.(2) Eşantionarea loturilor de seminţe în vederea testării calităţii, testarea calităţii seminţelor şi emiterea documentelor de calitate se realizează oficial sau sub supraveghere oficială, prin laboratoare autorizate pentru testarea calităţii seminţelor, după cum urmează:a)laboratoarele pentru testarea calităţii seminţelor care aparţin unui operator economic înregistrat pentru următoarele activităţi: producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor; b)laboratoare pentru testarea calităţii seminţelor, independente; c)laboratoarele oficiale din cadrul I.T.C.S.M.S. (3) Autorizarea se efectuează de către o comisie desemnată în scopul stabilirii competenţei de a preleva eşantioane, de a efectua testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială şi de a emite documente oficiale privind certificarea calităţii seminţelor, denumită în continuare Comisia. Comisia este formată din evaluatori din cadrul MADR - I.N.C.S. şi experţi din cadrul L.C.C.S.M.S.(4) În situaţia prevăzută la alin. (2) lit. a) laboratorul poate realiza numai testarea eşantioanelor prelevate din loturile de sămânţă produse în nume propriu de către operatorul economic căruia îi aparţine laboratorul, în afară de cazul în care se convine altfel între operatorul economic căruia îi aparţine laboratorul, un alt operator economic care solicită testarea şi autoritatea oficială.(5) Autorizarea laboratoarelor se poate realiza numai dacă:a)există o descriere exactă a atribuţiilor pe care laboratorul le poate desfăşura şi a condiţiilor în care le poate desfăşura; b)există dovezi că laboratorul:

(i) dispune de expertiza, echipamentul şi infrastructura necesare desfăşurării atribuţiilor care i se deleagă;
(ii) dispune de un personal suficient ca număr şi cu calificările şi experienţa corespunzătoare; şi
(iii) este imparţial şi în cadrul său nu există niciun conflict de interese cu privire la exercitarea atribuţiilor care îi sunt delegate.

(6) Grupele de specii pentru care poate fi acordată autorizarea laboratoarelor pentru testarea oficială şi sub supraveghere oficială a seminţelor sunt:a)cereale, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale, cu modificările ulterioare; b)plante furajere, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere; c)plante oleaginoase şi pentru fibre, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre; d)sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră, cu modificările şi completările ulterioare; e)legume, prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, cu modificările şi completările ulterioare; f)materialul de înmulţire fructifer, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.295/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer; g)materialul de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.267/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire vegetativă a viţei-de-vie; h)cartof, conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1266/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calităţii şi comercializarea cartofului pentru sămânţă. (7) Autorizarea oficială se face pentru efectuarea următoarelor analize: puritate, germinaţie, umiditate şi stare sanitară, precum şi eşantionarea loturilor de seminţe. Capitolul IIDefinirea termenilor Articolul 2(1) Autoritatea oficială reprezintă autoritatea stabilită prin Legea nr. 266/2002, republicată, respectiv MADR, prin I.N.C.S. şi prin L.C.C.S.M.S.(2) Pentru laboratoarele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), autorizarea oficială reprezintă delegarea de responsabilitate care permite executarea eşantionării loturilor de seminţe, testarea calităţii seminţelor, precum şi emiterea documentelor în numele autorităţii oficiale, în conformitate cu prevederile în vigoare.(3) În cazul laboratoarelor I.T.C.S.M.S., autorizarea oficială reprezintă recunoaşterea de către autoritatea oficială a competenţei de a eşantiona loturile de seminţe, de a efectua testarea seminţelor şi de a emite documente oficiale privind certificarea calităţii seminţelor.(4) Acţiunea preventivă este acţiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei potenţiale neconformităţi sau a altei posibile situaţii nedorite, în scopul prevenirii apariţiei acestora.(5) Acţiunea corectivă este acţiunea întreprinsă pentru eliminarea cauzelor unei neconformităţi, în scopul prevenirii repetării acesteia.(6) Analistul este persoana ce desfăşoară operaţiuni specifice activităţii de laborator, instruită, testată şi atestată şi care are responsabilitatea operaţiunilor pe care le execută.(7) Certificatul de autorizare oficială este documentul eliberat de L.C.C.S.M.S. în baza raportului de evaluare oficiala întocmit de Comisie, care atestă că laboratorul îndeplineşte condiţiile necesare pentru realizarea obiectivelor incluse în domeniul de autorizare la solicitarea autorizării şi care atestă că laboratorul autorizat poate să efectueze activităţile de identificare şi eşantionare a loturilor de seminţe, testare a seminţelor şi de emitere a documentelor oficiale în conformitate cu prevederile în vigoare.(8) Conformitatea reprezintă satisfacerea exigenţelor specifice unei activităţi sau ale unui produs.(9) Evaluarea reprezintă activitatea de stabilire a valorii următoarelor elemente:a)documentelor şi înregistrărilor specifice activităţii de laborator; b)cunoştinţelor personalului în domeniul eşantionării, testării calităţii şi eliberării documentelor; c)dotării cu aparatură şi echipament; d)implementării sistemului de management al calităţii din laboratorul candidat. (10) Lotul reprezintă o cantitate de sămânţă, fizic identificabilă, uniformă din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice pentru care se poate elibera un document de calitate.(11) Laboratorul candidat este entitatea care deţine un laborator de testare a seminţelor şi care solicită autorizarea oficială.(12) Laboratorul autorizat oficial este entitatea care desfăşoară activităţi de identificare şi eşantionare a loturilor de sămânţă, de testare şi de emitere a documentelor şi este autorizat oficial pentru acestea.(13) Contractul de autorizare reprezintă documentul încheiat între L.C.C.S.M.S. şi laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).(14) Manualul calităţii este un document care prezintă politica în domeniul calităţii şi descrie sistemul de management al calităţii, în conformitate cu prevederile SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 9000/2001, ISO 10013/2002 şi SR EN ISO 17025/2005.(15) Neconformitatea majoră reprezintă abaterea de la conformitate a unei activităţi. Neconformitatea majoră influenţează direct calitatea rezultatului şi trebuie corectată imediat, într-un interval de timp stabilit de Comisie.(16) Neconformitatea minoră reprezintă abaterea de la conformitate a unei activităţi, dar nu influenţează direct calitatea rezultatului. Aceasta trebuie corectată într-un interval de timp stabilit de Comisie.(17) Procedura reprezintă documentul care descrie modul de lucru în cadrul procesului, operaţiunile primare şi auxiliare de îndeplinit pentru desfăşurarea acestuia, responsabilităţile fiecărei persoane, precum şi interacţiunea dintre responsabilităţi şi operaţiuni.(18) Supravegherea oficială reprezintă observarea cu atenţie a activităţii specifice a laboratoarelor autorizate oficial.(19) Monitorizarea reprezintă efectuarea unei serii planificate de observaţii şi măsurători concepute pentru verificarea nivelului de conformitate cu legislaţia în vigoare.(20) Neconformitatea cu legislaţia înseamnă nerespectarea prevederilor legislaţiei privind seminţele şi materialul de înmulţire.(21) Testarea reprezintă activitatea de laborator desfăşurată în scopul determinării unor însuşiri ale seminţelor care atestă calitatea acestora pentru însămânţare.(22) Recomandarea reprezintă corecţia la abaterile minore identificate, abaterile nefiind neconformităţi, dar care perpetuându-se pot deveni neconformităţi. Recomandarea este făcută de Comisie, iar termenul de implementare a corecţiei este stabilit de Comisie.(23) Instrucţiunea de lucru reprezintă un document intern elaborat de laborator, în care se menţionează date cu privire la utilizarea, funcţionarea şi întreţinerea unui/unei echipament/ aparaturi, sau modul de lucru în realizarea unei activităţi.(24) Evaluator este expertul autorizat pentru a stabili valoarea unui produs sau a unei activităţi.(25) Evaluare suplimentară reprezintă verificarea de către Comisie a activităţii laboratorului autorizat, atunci când există dubii asupra conformităţii sistemului.(26) Evaluare de urmărire este activitatea de verificare a finalizării şi eficacităţii acţiunilor corective.(27) Auditul intern reprezintă un proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.(28) Criterii de audit reprezintă ansamblul de politici, proceduri sau cerinţe.(29) Dovezi de audit reprezintă înregistrări, declaraţii despre fapte sau informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi verificabile.(30) Comisia este compusă din experţi din cadrul MADR şi L.C.C.S.M.S. desemnaţi pentru efectuarea evaluării laboratorului candidat în vederea autorizării oficiale.(31) Autoritatea oficială este MADR, prin I.N.C.S. şi L.C.C.S.M.S. Bucureşti.(32) Eşantionor este o persoană fizică ce desfăşoară operaţiuni de identificare şi eşantionarea loturilor de seminţe. Capitolul IIICondiţii pentru laboratorul candidat Secţiunea 1Condiţii de autorizare Articolul 3(1) Solicitarea autorizării oficiale se realizează pe baza cererii-tip, prezentată ca model în anexa nr. 1, care se depune la sediul L.C.C.S.M.S.(2) Cererea se depune în două exemplare şi este însoţită de următoarele documente:a)copie xerox a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie; b)copie xerox a certificatului de înregistrare fiscală; c)proiectul Manualului calităţii. Conţinutul Manualului calităţii este prezentat, pe capitole, în anexa nr. 4; d)procedurile tehnice, de sistem şi instrucţiunile de lucru; e)copie xerox a autorizaţiei de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor; f)copie xerox a statutului operatorului economic înregistrat, cu specificarea obiectului de activitate. (3) În cazul laboratoarelor oficiale din cadrul I.T.C.S.M.S., cererea va fi însoţită de documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d).(4) Managerul calităţii laboratorului candidat garantează, prin declaraţia pe propria răspundere, că personalul laboratorului este liber de orice presiune în desfăşurarea activităţii de eşantionare, testare a seminţelor şi emitere a documentelor.(5) Cererea pentru autorizarea oficială este acceptată numai dacă documentaţia prevăzută la alin. (1)-(4) corespunde cu prezentele prevederi.(6) Contravaloarea prestaţiei de autorizare se achită de către laboratorul candidat, după acceptarea cererii, la L.C.C.S.M.S.(7) În cazul laboratoarelor candidat, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), o condiţie preliminară desfăşurării auditului în vederea autorizării este participarea la testele de referinţă transmise de autoritatea oficială.(8) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, asigură îndrumare de specialitate şi toate informaţiile necesare laboratorului candidat.(9) Acceptul pentru înscrierea la autorizare sau motivele pentru care înscrierea este refuzată se comunică în scris de către Comisie, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. Secţiunea a 2-aCunoştinţe şi aptitudini Articolul 4(1) Laboratorul candidat trebuie să aibă o descriere a activităţii pentru fiecare persoană, prin fişa postului. Această descriere trebuie să cuprindă liniile directoare, punctele-cheie, nivelul de formare, pregătire, cunoştinţe tehnice şi experienţa acumulată.(2) Eşantionorii şi analiştii laboratorului candidat trebuie să aibă competenţă şi experienţă necesare desfăşurării activităţilor stabilite prin funcţia atribuită.(3) Eşantionorii trebuie să cunoască procedura de eşantionare şi prevederile SR1633/2003. Seminţe pentru însămânţare.(4) Eşantionorii laboratorului candidat sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de L.C.C.S.M.S. o dată la 4 ani. După autorizare, anual, eşantionorii sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.(5) Analiştii trebuie să cunoască metodele şi procedurile de analiză standardizate în vigoare.(6) Analiştii care testează sămânţa sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de L.C.C.S.M.S. o dată la 4 ani. După autorizare, anual, analiştii sunt instruiţi, testaţi şi atestaţi de responsabilul cu instruirea personalului din cadrul laboratorului autorizat.(7) Comisia verifică cunoştinţele analiştilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) prin:a)testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare; fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8; b)probă practică, ce constă în testarea de către fiecare analist al laboratorului candidat a unor eşantioane din speciile de seminţe (grupele de specii) supuse autorizării stabilite de Comisie, din eşantioanele martor existente la L.C.C.S.M.S. sau din eşantioanele existente în magazia de păstrare a eşantioanelor din laboratorul candidat. Se efectuează teste specifice sectorului de activitate în care lucrează analistul respectiv. Comisia verifică modul de lucru al fiecărui analist în parte, calculul şi interpretarea rezultatelor. Fiecare analist al laboratorului candidat trebuie să îşi demonstreze competenţa pe parcursul evaluării şi al utilizării aparaturii de laborator. Testele se efectuează de fiecare analist pe un număr de 3 eşantioane pentru fiecare specie/grupă de specii pentru care se solicită autorizarea laboratorului. Rezultatele analizelor efectuate de un analist al laboratorului candidat trebuie să se încadreze în toleranţe la toate cele 3 eşantioane analizate în paralel de analiştii laboratorului candidat şi analiştii L.C.C.S.M.S. (8) Comisia verifică cunoştinţele eşantionorilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) prin:a)testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8; b)probă practică, ce constă în eşantionarea, în cursul evaluării, a unor loturi de seminţe din speciile pentru care se solicită autorizarea laboratorului candidat. (9) Comisia verifică cunoştinţele analiştilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:a)testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor, reglementărilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8; b)probă practică, ce constă în testarea de către fiecare analist după cum urmează:

(i) pentru sectorul de puritate - testarea unor eşantioane alese din magazia de păstrare a eşantioanelor, în mod aleator, de către evaluatorii Comisiei. Se verifică apoi încadrarea în toleranţă a rezultatelor obţinute în timpul evaluării, faţă de rezultatele obţinute la analiza iniţială a laboratorului candidat raportate pe documentele oficiale;
(ii) pentru sectorul de germinaţie - Comisia stabileşte şi comunică laboratorului, anterior evaluării, speciile care vor fi evaluate la germinaţie şi viabilitate, în vederea testării, de către fiecare analist, în cursul evaluării;
(iii) pentru sectorul de umiditate - testarea se realizează pe baza eşantioanelor oficiale existente în laboratorul I.T.C.S.M.S.;
(iv) testarea practică pentru determinarea privind starea sanitară se realizează simultan cu testarea practică pentru puritate şi germinaţie.

(10) Comisia verifică cunoştinţele eşantionorilor din laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) prin:a)testare scrisă şi interviu privind cunoaşterea prevederilor şi standardelor în vigoare, la care fiecare candidat trebuie să obţină minimum nota 8; b)probă practică, ce constă în eşantionarea, în cursul evaluării, a unor ambalaje cu seminţe. Secţiunea a 3-aOrganizare şi management Articolul 5(1) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să dispună de:a)o structură organizatorică şi de conducere capabilă să satisfacă exigenţele privind testarea seminţelor; b)o structură organizatorică, în care să fie cuprinse următoarele sectoare de analiză: puritate, germinaţie, umiditate şi stare sanitară; c)relaţii bine definite, stabilite între conducere şi analişti în aplicarea sistemului de management al calităţii; d)un analist-şef, managerul tehnic, desemnat prin decizie de managementul de la cel mai înalt nivel, care să fie direct responsabil pentru întreaga activitate de laborator, care să aibă calificarea necesară şi care să fie instruit de L.C.C.S.M.S. pentru a conduce tehnic laboratorul; e)o persoană, denumită managerul calităţii, desemnată prin decizie a managementului de la cel mai înalt nivel, responsabilă cu implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii şi urmărirea calităţii în toate etapele activităţii de laborator şi care semnează documentele oficiale sub supraveghere emise; f)cel puţin un analist cu pregătire de specialitate, care poate fi analist permanent sau temporar şi care să acopere cel mult două sectoare de analiză; g)cel puţin o persoană pentru a efectua auditul intern al laboratorului candidat, desemnată prin decizia managementului de la cel mai înalt nivel; h)posibilitatea suplinirii analiştilor pe perioada în care unul dintre aceştia lipseşte; i)procedurile, instrucţiunile şi metodele de lucru, ţinute la zi pentru fiecare analist, pe care acesta să le folosească în munca sa; j)fişa postului pentru fiecare analist, prin care acesta să cunoască atribuţiile ce îi revin, precum şi decizia de numire în funcţie; k)un echilibru între numărul total al personalului angajat şi numărul analiştilor. Numărul total al analiştilor va fi stabilit în funcţie de volumul total de lucru al fiecărui sector al laboratorului candidat, luându-se în considerare maximum 500 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru seminţele mici şi maximum 1.000 de determinări pe perioada din an în care se efectuează analizele pentru seminţele mijlocii şi mari, calculat pe un analist; l)un regulament de organizare şi funcţionare, în care fiecare analist al laboratorului candidat să aibă clar definite limitele sferei de activitate şi competenţă; m)un manual al calităţii, care să susţină cu documente toate prevederile prezentelor proceduri, condiţii şi reguli şi să permită verificarea lor de auditorul intern şi de Comisie. (2) Laboratorul candidat trebuie să garanteze că:a)niciunul dintre analiştii laboratorului candidat nu este supus niciunei presiuni, din partea conducerii laboratorului candidat, care ar putea influenţa negativ rezultatul şi calitatea muncii acestuia; b)remuneraţia analiştilor în activitatea de testare a seminţelor nu este influenţată şi nu depinde de rezultatele testelor de laborator; c)analiştii nu sunt supuşi unor influenţe comerciale, financiare sau de altă natură, exercitate de alte persoane sau de organizaţii exterioare laboratorului candidat, cu privire la rezultatele testelor de laborator; d)laboratorul candidat nu angajează nicio activitate ce ar putea compromite încrederea în independenţa şi integritatea eşantionorilor şi analiştilor care efectuează testarea seminţelor; e)toate sectoarele laboratorului unde se efectuează determinări sunt dotate adecvat şi utilizate pentru scopul propus şi că accesul persoanelor din afara laboratorului candidat este controlat şi limitat. (3) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. c) trebuie să respecte cerinţele prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. k). Articolul 6Laboratorul candidat trebuie să demonstreze că: a)respectă prevederile reglementărilor în vigoare privind identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe, testarea şi emiterea documentelor oficiale; b)are proceduri şi practici adecvate pentru formarea eşantioanelor de analiză; c)are proceduri şi practici adecvate pentru controlul performanţelor individuale ale eşantionorilor şi analiştilor, în acord cu prevederile şi standardele în vigoare, prin realizarea unui audit intern şi a unei monitorizări eficiente a modului de testare a seminţelor; d)are un sistem de identificare a eşantioanelor prin atribuirea unui cod unic de identificare şi prin marcare şi sigilare, care asigură apoi trasabilitatea acestora cu documentele oficiale, pentru a avea certitudinea că nu se poate face nicio confuzie privind corespondenţa dintre lotul de seminţe şi rezultatele testelor efectuate; e)are proceduri pentru fiecare etapă parcursă de la identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe, până la eliberarea documentelor oficiale de calitate a seminţei; f)are stabilite măsuri pentru evitarea impurificării, deteriorării eşantionului de sămânţă în toate etapele de obţinere, expediere, transport, păstrare şi manipulare ce ar putea afecta rezultatele testelor de calitate a seminţei; g)are reguli clare referitoare la recepţia, păstrarea, eliminarea sau distrugerea eşantioanelor de sămânţă prelevate oficial ori sub supraveghere oficială, în conformitate cu standardele şi reglementările în vigoare. Secţiunea a 4-aCondiţii de lucru, echipamente şi întreţinerea lor, etalonarea materialelor de referinţă şi testare Articolul 7(1) Laboratorul candidat trebuie să dispună de echipamente de lucru corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară şi de sursa de energie necesară pentru efectuarea testelor de laborator. Laboratorul candidat trebuie să fie dotat cu echipamentele necesare pentru monitorizarea temperaturii şi a umidităţii relative a atmosferei din germinatoare, etuve şi magazia de păstrare a eşantioanelor.(2) Spaţiul în care sunt efectuate testele de laborator nu trebuie să afecteze rezultatele şi nici precizia necesară în efectuarea determinărilor.(3) Spaţiul destinat efectuării testelor trebuie să fie protejat de condiţii extreme, cum ar fi excesul de temperatură, praf, umiditate, trepidaţii, perturbaţii electromagnetice, pentru a se limita riscul dereglării echipamentelor din dotare.(4) Laboratorul candidat trebuie să fie instalat în locaţii bine întreţinute şi dotat cu echipamente considerate în mod oficial de autoritatea competentă în domeniul seminţelor ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în limitele domeniului de aplicare al autorizării.(5) Laboratorul candidat trebuie să deţină documentaţie de specialitate. Articolul 8(1) În funcţie de specificul testelor efectuate, laboratorul candidat trebuie să fie dotat cu echipament adecvat scopului de testare a seminţelor, considerat suficient de către Comisie, sau cel puţin la nivelul minimului de aparatură prevăzut în anexa nr. 5.(2) Laboratorul candidat prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să se doteze cu echipament informatic, iar sistemul informatic şi echipamentele necesare pentru emiterea documentelor oficiale trebuie să fie conectate cu sistemul informatic oficial.(3) Funcţionarea, întreţinerea şi controlul echipamentelor pentru efectuarea testelor trebuie descrise în instrucţiunile de lucru.(4) Toate echipamentele trebuie întreţinute corect şi protejate de sursele de deteriorare.(5) Echipamentul care poate fi supus supraîncărcării ori deformării la manevrare sau care poate da rezultate incorecte şi a cărui defecţiune este demonstrată trebuie retras de la utilizare, etichetat clar ca defect, până la remedierea defecţiunii. Pentru a demonstra funcţionarea corespunzătoare a echipamentelor, după remedierea defecţiunii se efectuează monitorizarea şi înregistrarea parametrilor specifici conform procedurilor de lucru.(6) În laboratorul candidat trebuie să se efectueze arhivarea dosarului fiecărui echipament. Dosarul se păstrează pe toată perioada de exploatare a echipamentului şi conţine:a)denumirea şi identificarea unică a echipamentului; b)denumirea fabricantului, furnizorului, agentului responsabil cu întreţinerea, data recepţiei şi cea de punere în funcţiune, precum şi alte elemente specifice echipamentului respectiv; c)detalii de întreţinere şi control. Articolul 9(1) Pentru echipamentul utilizat în laborator este necesară efectuarea etalonării sau a verificării metrologice întro manieră adecvată şi ţinerea evidenţei rezultatelor acestora, precum şi a intervenţiilor de întreţinere şi reparaţii.(2) Verificarea metrologică, etalonarea şi întreţinerea trebuie făcute după un program prestabilit de managerul calităţii sau aşa cum prevede legislaţia în vigoare.(3) Întregul program de verificare metrologică sau de etalonare trebuie cunoscut şi aplicat în aşa fel încât să existe siguranţa că determinările efectuate cu ajutorul acestui echipament sunt foarte precise. Articolul 10(1) Laboratorul candidat trebuie să deţină etaloane şi materiale de referinţă adecvate şi să le utilizeze numai pentru etalonarea echipamentelor specifice, cum ar fi: probe de etalonare pentru selector-vânturător de seminţe (blower), soluţii-tampon pentru aparatul de determinare a pH-ului (pH-metru), greutăţi-etalon pentru balanţe, termometre-etalon, colecţia de seminţe de referinţă pentru determinarea purităţii fizice şi a componenţei botanice.(2) Materialele de testare şi substanţele chimice utilizate trebuie să satisfacă cerinţele menţionate în prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare.(3) Calitatea noilor loturi de materiale consumabile trebuie să fie controlată înainte de utilizarea acestora în conformitate cu prevederile şi standardele în vigoare.(4) Laboratorul candidat trebuie să monitorizeze efectul unui echipament defect asupra tuturor testelor efectuate în perioada respectivă şi să ia măsuri de repetare a testelor, precum şi de retragere şi reeditare a documentelor de calitate, în situaţia în care se constată că rezultatele sunt greşite şi să anunţe în timp util autoritatea oficială, în legătură cu situaţia respectivă. Secţiunea a 5-aÎntocmirea şi eliberarea documentelor oficiale Articolul 11(1) Laboratoarele autorizate oficial folosesc formularele tipizate oficial şi modele de documente prevăzute în legislaţia în vigoare.(2) În cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b):a)managerul calităţii/responsabilul laboratorului autorizat îşi asumă prin semnătură rezultatele obţinute în urma testării seminţelor, eliberând documentul oficial; b)laboratorul autorizat transmite săptămânal situaţia loturilor de seminţe analizate, pentru ca autoritatea oficială să poată realiza supravegherea oficială a laboratorului autorizat; c)toate înregistrările testelor efectuate, inclusiv cea a modificărilor, se fac pe formularul „Fişa de analiză“, model pus la dispoziţie de către L.C.C.S.M.S. (3) Laboratorul autorizat trebuie să ţină evidenţe privind:a)solicitarea de eşantionare; b)loturile eşantionate; c)recepţia şi înregistrarea eşantioanelor; d)rezultatele privind analizele efectuate; e)păstrarea eşantioanelor. (4) Laboratoarele autorizate au obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii oficiale evidenţele prevăzute la alin. (3), în orice moment.(5) Documentele întocmite, fişele de analiză, înregistrările şi verificările efectuate sunt asumate prin semnătura persoanelor desemnate prin decizie. Fiecare înregistrare este însoţită de precizarea datei la care aceasta s-a efectuat.(6) Laboratorul autorizat emite documente oficiale de calitate a seminţei, numai pentru speciile pentru care a fost autorizat.(7) Toate transcrierile de date trebuie să facă obiectul unei verificări adecvate. Managerul calităţii se asigură că transferul de date din documentele de lucru în documentele de calitate se realizează corespunzător, precum şi că funcţionarea sistemului informatic nu afectează corectitudinea transferului. Secţiunea a 6-aSistemul de management al calităţii Articolul 12(1) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilit şi implementat un sistem de management al calităţii şi să îşi documenteze politicile, procedurile şi instrucţiunile pentru a asigura calitatea rezultatelor.(2) Sistemul de management al calităţii trebuie să asigure că gradul de corectitudine şi precizie impus este atins, că abaterile de la prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare sunt detectate şi că sunt întreprinse acţiunile corective corespunzătoare.(3) Politicile sistemului de management al calităţii trebuie să fie consemnate în Manualul calităţii, care se actualizează permanent şi trebuie să fie disponibil pentru personalul laboratorului candidat în orice moment.(4) Manualul calităţii trebuie să consemneze obiectivele urmărite şi mijloacele utilizate în realizarea acestora şi să cuprindă o declaraţie de politică a managerului de la cel mai înalt nivel, referitoare la calitate, prin care acesta să dea asigurări că activitatea desfăşurată şi sistemul de organizare respectă exigenţele impuse de prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare.(5) Sistemul de management cuprinde proceduri, programe interne de monitorizare a efectuării testărilor, precum şi politicile referitoare la calitate.(6) Laboratorul candidat trebuie să îşi îmbunătăţească continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii.(7) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la controlul documentelor, aprobarea şi difuzarea lor.(8) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie cum se efectuează şi cum se controlează modificările în documente. Modificările documentelor trebuie analizate şi aprobate de managerul calităţii.(9) Laboratorul candidat trebuie să aibă un sistem de menţinere a înregistrărilor fiecărei activităţi desfăşurate.(10) Înregistrările se fac în momentul desfăşurării activităţii şi trebuie să fie lizibile şi corecte. Când apar greşeli în efectuarea înregistrărilor, înregistrarea greşită nu se şterge, ci se taie cu o linie, iar înregistrarea corectă se înscrie alături, însoţită de semnătura celui care a făcut corectura.(11) Laboratorul candidat trebuie să aibă un sistem unic de identificare a documentelor sistemului calităţii.(12) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la analiza cererilor, ofertelor şi a contractelor.(13) În scopul achiziţionării de materiale şi echipamente conforme cerinţelor de standard, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri de aprovizionare cu furnituri şi de evaluare a furnizorilor.(14) Pentru controlul calităţii materialelor, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie cum se controlează calitatea noilor loturi de materiale consumabile, înainte de utilizarea acestora, în conformitate cu prevederile în vigoare.(15) În vederea evaluării interne a adecvării sistemului calităţii, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la auditul intern.(16) Pentru prevenirea apariţiei neconformităţilor potenţiale, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la acţiunile preventive şi la monitorizarea implementării acestora.(17) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri referitoare la acţiunile corective, adecvate consecinţelor neconformităţilor apărute.(18) Obiectivul prioritar al laboratorului candidat trebuie să fie asigurarea satisfacţiei clientului.(19) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor.(20) Laboratorul candidat trebuie să fie dispus să coopereze cu clienţii sau cu reprezentanţii acestora pentru clarificarea cerinţelor clientului, cu condiţia asigurării confidenţialităţii şi a respectării cerinţelor legale în vigoare.(21) Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri care să descrie modul în care poate obţine un feedback din partea clienţilor, în raport cu activitatea desfăşurată, folosit, ca element de intrare, în analiza de management.(22) Managementul de la cel mai înalt nivel al laboratorului candidat efectuează periodic, dar nu mai târziu de un an, analiza de management, pe baza rapoartelor manageriale primite de la managerul calităţii, auditorul intern, responsabilii de proces, precum şi a altor rapoarte relevante, după caz. Analiza de management se finalizează prin decizii ale managementului de la cel mai înalt nivel, referitoare la măsurile care trebuie întreprinse, persoanele responsabile şi termenele de implementare stabilite.(23) Constatările rezultate în urma analizei efectuate de management şi acţiunile care decurg din aceasta trebuie înregistrate.(24) Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să furnizeze dovezi ale angajamentului său privind dezvoltarea şi implementarea sistemului calităţii şi să comunice angajaţilor săi importanţa îndeplinirii cerinţelor clienţilor, precum şi a respectării prevederilor în vigoare.(25) Managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să urmărească menţinerea sistemului de management, pe măsura implementării diferitelor modificări survenite la nivelul acestuia.(26) Laboratorul candidat trebuie să aibă stabilite proceduri tehnice pe baza cărora îşi desfăşoară activitatea, începând de la identificarea şi eşantionarea loturilor de seminţe şi până la eliberarea documentelor.(27) Ghidurile, manualele, procedurile, instrucţiunile de testare a seminţelor şi datele de referinţă reflectă modul de lucru al laboratorului candidat şi trebuie ţinute la zi, uşor accesibile analiştilor din laboratorul candidat şi autorităţii oficiale, controlate şi difuzate de managerul calităţii. Fiecare analist deţine o copie a procedurilor de lucru specifice activităţii desfăşurate.(28) Autoritatea oficială şi Comisia au acces la toată documentaţia referitoare la managementul calităţii în laboratorul candidat.(29) Autoritatea oficială poate solicita laboratorului candidat informaţii şi documente suplimentare. Capitolul IVObligaţiile laboratoarelor autorizate oficial, ale Comisiei şi ale autorităţii oficiale Secţiunea 1Obligaţiile laboratoarelor autorizate oficial Articolul 13(1) Laboratorul autorizat oficial al operatorului economic sau laboratorul independent autorizat oficial este asimilat cu laboratorul autorităţii oficiale în ceea ce priveşte obligaţiile faţă de autoritatea oficială.(2) Laboratoarele autorizate oficial respectă prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare şi răspund de calitatea testelor efectuate, de rezultatele obţinute şi de documentele emise.(3) Laboratorul autorizat oficial trebuie să menţină condiţiile cel puţin la acelaşi nivel cu cel avut în momentul autorizării şi să îmbunătăţească permanent procedurile care au stat la baza autorizării.(4) Laboratorul autorizat oficial participă activ la programul testelor de referinţă stabilit anual de autoritatea oficială. Acest program va fi comunicat în timp util laboratorului autorizat oficial, care trebuie să demonstreze corectitudinea executării acestor teste, iar atunci când rezultatele nu se încadrează în toleranţă să demonstreze că fiecare neconcordanţă este studiată şi că au fost întreprinse acţiuni corective. (5) Laboratorul autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) ţine evidenţa loturilor de sămânţă prin numărul de lot atribuit oficial, astfel încât să se asigure menţinerea trasabilităţii în orice moment. Săptămânal notifică L.C.C.S.M.S. situaţia loturilor analizate.(6) Laboratorul autorizat oficial trebuie să definească şi să descrie măsurile luate pentru rezolvarea reclamaţiilor, precum şi acţiunile corective ce trebuie luate în cazul apariţiei neconformităţilor.(7) Laboratorul autorizat oficial întocmeşte şi implementează un program anual de audit intern, care cuprinde evaluarea procedurilor de sistem şi a procedurilor tehnice, precum şi implementarea acestora. După caz, se pot efectua evaluări suplimentare şi de urmărire.(8) Sistemul de management al calităţii şi rezultatele tuturor auditurilor interne şi a evaluărilor Comisiei trebuie sistematic examinate de conducerea laboratorului autorizat oficial.(9) Laboratorul autorizat oficial colaborează pe întreaga perioadă a evaluării cu reprezentanţii Comisiei.(10) Conducerea laboratorului autorizat oficial trebuie să permită reprezentanţilor Comisiei accesul în laborator, accesul la toate documentele necesare pentru evaluare şi, dacă aceasta consideră necesar, accesul la arhiva laboratorului.(11) Fiecare examinare efectuată de auditorii interni ai laboratorului autorizat oficial trebuie să facă obiectul unei înregistrări şi să furnizeze amănunte asupra acţiunilor întreprinse. Articolul 14Eşantionorii şi analiştii laboratorului autorizat oficial trebuie să îşi menţină un nivel ridicat de pregătire teoretică şi practică prin: a)desfăşurarea unei activităţi specifice permanente, pe cât posibil fără întreruperi; în cazul unei întreruperi justificate mai mari de 9 luni, este obligatorie instruirea şi retestarea persoanei în cauză, de către persoana responsabilă cu instruirea din cadrul laboratorului autorizat oficial; b)instruirea, testarea sau retestarea de către autoritatea oficială, în cazul laboratorului autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), prin cursuri de pregătire organizate ca urmare a apariţiei unor noutăţi în domeniul de activitate, a constatării unor neconformităţi sau ori de câte ori este cazul; c)instruirea, testarea sau retestarea de către persoana responsabilă din cadrul laboratorului I.T.C.S.M.S., ca urmare a apariţiei unor noutăţi în domeniul de activitate, a constatării unor neconformităţi sau ori de câte ori este cazul; d)însuşirea şi implementarea în activitatea specifică a modificărilor apărute în prevederile şi standardele în vigoare. Articolul 15Laboratorul autorizat oficial trebuie să arhiveze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 6 ani următoarele: a)evidenţa personalului de laborator şi a pregătirii profesionale a acestuia; b)copiile tuturor documentelor eliberate; c)copiile metodelor de lucru utilizate, documentelor de etalonare, documentelor de verificare metrologică, informaţiile finale referitoare la testele de calitate, precum şi oricare alte date a căror arhivare este considerată utilă; d)toate rapoartele de audit intern, rapoartele de management şi rapoartele de evaluare ale Comisiei. Secţiunea a 2-aObligaţiile Comisiei şi ale autorităţii oficiale Articolul 16Autoritatea oficială trebuie să dispună de personal specializat, de echipament, aparatură şi de alte facilităţi necesare pentru a realiza controale tehnice privind autorizarea şi supravegherea laboratoarelor autorizate oficial. Articolul 17(1) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, organizează evaluări şi supraveghează activitatea laboratoarelor de aşa manieră încât să determine capabilitatea laboratorului candidat de a realiza activităţile specifice pentru care solicită autorizarea.(2) Evaluarea efectuată de Comisie în vederea autorizării oficiale trebuie să constate dacă se respectă prevederile în vigoare.(3) Comisia trebuie să se asigure că personalul laboratorului autorizat oficial:a)este liber de orice presiune ce poate afecta negativ calitatea muncii desfăşurate; b)este independent în luarea deciziilor şi în eliberarea documentelor de calitate a seminţelor; c)este imparţial în efectuarea testelor de calitate a seminţelor; d)este competent să efectueze teste de calitate a seminţelor la speciile pentru care a fost solicitată autorizarea; e)nu obţine niciun profit personal din activitatea pe care o desfăşoară. (4) Autoritatea oficială, prin intermediul Comisiei, trebuie:a)să furnizeze detalii şi să ofere îndrumare cu privire la sistemul de autorizare a laboratorului; b)să fie imparţială în luarea deciziilor; c)să încheie un contract de autorizare oficială şi să elibereze Certificatul de autorizare oficială pentru laboratorul autorizat oficial al unui operator economic sau pentru laboratorul independent autorizat oficial care corespunde cerinţelor prezentelor proceduri, condiţii şi reguli; d)să elibereze Certificatul de autorizare oficială pentru laboratorul I.T.C.S.M.S. autorizat oficial care corespunde cerinţelor prezentelor proceduri, condiţii şi reguli; e)să efectueze, în primii 4 ani de la autorizarea oficială, evaluarea anuală a laboratorului autorizat oficial prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b); f)să verifice şi să supravegheze activitatea laboratorului autorizat oficial; g)să efectueze verificarea prin sondaj a conformităţii rezultatelor obţinute de laboratorul autorizat oficial, prin teste şi/sau postcontrol, cu rezultatele obţinute de autoritatea oficială; h)să verifice dacă echipamentele, aparatura şi materialele utilizate, precum şi cele achiziţionate pe parcurs sunt adecvate pentru testările pentru care a fost autorizat laboratorul şi sunt considerate corespunzătoare, în conformitate cu prevederile în vigoare; i)să asigure identificarea laboratorului autorizat oficial al operatorului economic sau a laboratorului independent autorizat oficial printr-un cod unic, inconfundabil; j)să organizeze cursuri de instruire pentru eşantionori şi analişti, finalizate prin examinare oficială, ori de câte ori consideră că este necesar. (5) Pe tot parcursul perioadei de autorizare, autoritatea oficială şi Comisia menţin confidenţialitatea informaţiilor obţinute. Secţiunea a 3-aDecizii Articolul 18(1) Dacă în urma evaluării oficiale Comisia identifică neconformităţi:a)Comisia întocmeşte rapoartele de neconformitate; b)La termenul de implementare a acţiunilor corective, stabilit de comun acord între laboratorul candidat şi Comisie, laboratorul candidat transmite Comisiei dovezi ale implementării acţiunilor corective;

(i) dacă acţiunile corective sunt eficace, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială, pe baza căruia se eliberează, în termen de 45 de zile de la data efectuării evaluării, Certificatul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S., şi Certificatul de autorizare oficială şi Contractul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b);
(ii) dacă acţiunile corective nu sunt eficace, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială nefavorabil, iar laboratorul candidat este informat despre decizia de respingere a autorizării, precum şi despre motivele care au stat la baza acesteia.

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere a autorizării, laboratorul candidat anunţă Comisia că:a)renunţă la solicitarea pentru autorizare, caz în care dosarul este clasat; b)menţine solicitarea de autorizare, caz în care se depune o nouă cerere cu documentaţia reactualizată pentru începerea unei noi evaluări; c)face contestaţie la MADR - I.N.C.S. împotriva deciziei de respingere. (3) În cazul în care în urma evaluării oficiale nu sunt identificate neconformităţi, Comisia întocmeşte Raportul de evaluare oficială, pe baza căruia se eliberează, în termen de 20 de zile de la data efectuării evaluării, Certificatul de autorizare oficială în cazul laboratoarelor din cadrul I.T.C.S.M.S. şi Certificatul de autorizare oficială şi Contractul de autorizare oficială, în cazul laboratoarelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).(4) Raportul de evaluare oficială se transmite laboratorului candidat, direct sau prin scrisoare recomandată.(5) Raportul de evaluare oficială se întocmeşte în 3 exemplare, din care două exemplare rămân la Comisie, iar un exemplar va fi înmânat laboratorului autorizat oficial. Articolul 19Pentru o nouă autorizare, Comisia verifică în laboratorul candidat modificările care intervin în intervalul dintre două evaluări, astfel: a)controlul documentaţiei referitoare la activitatea şi modificările efectuate între cele două evaluări; b)reactualizarea documentaţiei necesare; c)dacă modificările aduse unor documente sunt autorizate, procesate şi implementate într-o manieră eficientă şi rapidă; d)reactualizarea cunoştinţelor eşantionorilor şi analiştilor din laborator cu privire la noutăţile publicate în documentaţia de specialitate. Articolul 20(1) Evaluarea în vederea reautorizării laboratorului se efectuează la 4 ani de la data autorizării, la cererea laboratorului autorizat oficial.(2) Documentele pe care trebuie să le depună laboratorul autorizat oficial în vederea reautorizării sunt:a)cererea de reautorizare, care se va depune la L.C.C.S.M.S. cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării valabilităţii Certificatului de autorizare oficială; b)documentaţia referitoare la sistemul de management al calităţii; c)alte documente solicitate, după caz, de autoritatea oficială. (3) Data efectuării evaluării în vederea reautorizării este stabilită de Comisie, de comun acord cu solicitantul, dar nu mai târziu de 3 luni de la data expirării valabilităţii Certificatului de autorizare oficială.(4) După expirarea valabilităţii Certificatului de autorizare oficială se reia procedura de autorizare iniţială, la solicitarea laboratorului.(5) În urma evaluării laboratorului autorizat oficial în vederea reautorizării, dar nu mai târziu de 15 zile, Comisia întocmeşte un raport de evaluare în 3 exemplare, din care două exemplare rămân la Comisie, iar un exemplar va fi înmânat laboratorului autorizat oficial. Termenul de 15 zile în care evaluatorii Comisiei întocmesc raportul de evaluare, în cazul prevăzut la alin. (3), trebuie să se încadreze în termenul prevăzut la prezentul alineat.(6) Cererea laboratorului autorizat oficial de extindere sau de modificare a obiectului autorizării se supune aceloraşi prevederi ca şi o cerere de autorizare iniţială.(7) Cererea laboratorului oficial pentru extindere sau modificare, precum şi prelungirea autorizării sunt direct condiţionate de rezultatele activităţii de supraveghere oficială, precum şi de achitarea obligaţiilor financiare, în conformitate cu prevederile în vigoare. Articolul 21(1) În cazul în care laboratorul autorizat oficial doreşte renunţarea totală sau parţială, temporară ori definitivă la autorizarea oficială, solicitarea se face la autoritatea oficială, direct sau prin scrisoare recomandată. Renunţarea la autorizarea oficială a laboratorului nu absolvă laboratorul autorizat oficial de respectarea prevederilor în vigoare şi de obligaţiile sale faţă de autoritatea oficială. Autoritatea oficială ia cunoştinţă de această solicitare în vederea suspendării supravegherii oficiale şi notifică în scris laboratorului autorizat oficial că nu mai poate efectua eşantionări, testări şi emiteri de documente oficiale, precizând şi data exactă de la care se aplică această decizie.(2) În urma reevaluării efectuate de Comisie, dacă raportul de evaluare este favorabil, se încheie un nou contract de autorizare oficială şi se eliberează un nou certificat de autorizare oficială, în cazul laboratorului prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b).(3) În urma reevaluării efectuate de Comisie, dacă raportul de evaluare este favorabil, se eliberează un nou certificat de autorizare oficială pentru laboratorul oficial din cadrul I.T.C.S.M.S. Secţiunea a 4-aDocumentele pentru autorizarea laboratoarelor Articolul 22Contractul de autorizare oficială, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2, are puterea legală a unui contract între autoritatea oficială şi laboratorul autorizat oficial. Articolul 23Certificatul de autorizare oficială, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, reprezintă documentul emis de Comisie în urma evaluării şi constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentele proceduri, condiţii şi reguli, are termen de valabilitate de 4 ani şi este vizat anual. În cazul laboratoarelor nou-autorizate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), viza anuală se obţine în urma evaluării de către Comisie. În cazul laboratoarelor reautorizate prevăzute la art. 1 alin. (2), viza anuală este acordată în urma supravegherii şi monitorizării oficiale a activităţii laboratorului autorizat oficial şi, după caz, în urma unei evaluări suplimentare. Capitolul VSupravegherea şi monitorizarea oficială a laboratorului autorizat oficial Articolul 24(1) Activităţile laboratorului autorizat oficial sunt supuse supravegherii şi monitorizării oficiale, astfel:a)testarea a minimum 5% din numărul total de loturi de sămânţă şi a minimum 5% din numărul speciilor testate în vederea certificării, de laboratorul autorizat oficial; proporţia de minimum 5% este în principiu egal distribuită, în raport cu numărul total de loturi şi numărul speciilor testate. Proporţia poate fi mai mare atunci când există dubii specifice, precum şi ori de câte ori autoritatea oficială o decide; b)eşantionarea a minimum 5% din numărul total de loturi de sămânţă eşantionate în vederea certificării; c)rezultatele testelor efectuate de autoritatea oficială pe baza eşantioanelor de seminţe prelevate sunt comparate cu rezultatele testelor obţinute de laboratorul autorizat oficial; d)încadrarea în toleranţă este obligatorie pentru toate eşantioanele testate. În cazul în care rezultatul nu se încadrează în toleranţă, autoritatea oficială stabileşte tipul de neconformitate, respectiv majoră sau minoră, iar laboratorul autorizat oficial iniţiază măsuri corective adecvate pe care le notifică autorităţii. După implementarea măsurilor corective de către laboratorul autorizat oficial, autoritatea oficială efectuează o nouă supraveghere. Dacă în urma implementării măsurilor corective rezultatele testelor nu se încadrează în toleranţă, se retrage temporar sau definitiv autorizarea laboratorului; e)participarea la programul de teste de referinţă stabilit anual de autoritatea oficială. (2) Autoritatea oficială poate efectua verificări prin sondaj a activităţii laboratoarelor autorizate, ori de câte ori este necesar. Capitolul VIMăsuri luate de autoritatea oficială Articolul 25În cazul în care s-a dovedit că cererea de autorizare conţine informaţii false sau eronate, autoritatea oficială decide amânarea pentru o perioadă de minimum un an ori respingerea definitivă a procedurii de autorizare a laboratorului candidat, după caz. Articolul 26(1) În cazul neacordării vizei anuale pe Certificatul de autorizare oficială din motive temeinic justificate, se retrage temporar autorizarea laboratorului până la clarificarea situaţiei.(2) Autoritatea oficială poate să retragă autorizarea, să anuleze documentele emise sau măsurile luate de laboratorul autorizat oficial, să blocheze sau să dispună retragerea şi schimbarea destinaţiei cantităţilor de seminţe, dacă se constată că au fost încălcate prevederile reglementărilor şi standardelor în vigoare. Articolul 27(1) Certificatul de autorizare oficială poate fi retras temporar sau definitiv, după caz, în situaţiile în care se constată:a)testarea în vederea certificării şi emiterea de documente oficiale pentru specii pentru care laboratorul nu este autorizat; b)informaţii false sau eronate în documentele oficiale eliberate; c)nerespectarea procedurilor de lucru, a prevederilor reglementărilor şi standardelor în vigoare, în efectuarea activităţii pentru care a fost acordată autorizarea; d)faptul că datele din activitatea de supraveghere şi monitorizare oficială demonstrează că laboratorul autorizat oficial nu îndeplineşte standardele de competenţă ce se impun pentru activitatea pentru care a fost autorizat; e)lipsa vizei anuale; f)faptul că laboratorul autorizat oficial nu îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de autoritatea oficială. (2) Retragerea temporară sau definitivă a autorizării este anunţată laboratorului autorizat oficial prin scrisoare recomandată sau prin alt mijloc echivalent.(3) În cazul retragerii temporare a certificatului de autorizare oficială, autoritatea oficială solicită laboratorului autorizat oficial ca personalul tehnic să fie instruit şi reexaminat, precum şi să se corecteze neconformităţile în cadrul unui termen-limită.(4) Anularea deciziei de retragere temporară a autorizării se face numai atunci când au fost remediate toate deficienţele şi au fost eliminate în totalitate neconformităţile. Laboratorul autorizat oficial este anunţat de autoritatea oficială, în scris, asupra datei de la care acesta îşi poate relua activitatea sau la care îi va fi acordată viza anuală.(5) Atunci când se ia măsura retragerii temporare sau definitive a autorizării laboratorului autorizat oficial, acesta nu mai poate desfăşura activităţi de eşantionare, testare, şi eliberare de documente oficiale. În cazul laboratoarelor autorizate oficial din cadrul I.T.C.S.M.S., activitatea va fi preluată de un laborator autorizat oficial I.T.C.S.M.S. stabilit de autoritatea oficială.(6) Autorizarea oficială a laboratorului poate fi retrasă şi în următoarele situaţii:a)la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial; b)la cererea reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial; c)la cererea directorului executiv al laboratorului I.T.C.S.M.S. autorizat oficial; d)laboratoarele autorizate oficial nu solicită reînnoirea certificatului de autorizare oficială, la expirarea acestuia; e)nerespectarea termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea neconformităţilor care au dus la suspendarea autorizării; f)depistarea unor neconformităţi majore care sunt de natură să afecteze calitatea activităţii desfăşurate şi a rezultatelor testelor de calitate a seminţelor. (7) La data retragerii temporare sau a retragerii definitive a autorizării, certificatul de autorizare oficială se consideră nul. Articolul 28(1) Laboratorul autorizat oficial, al cărui Certificat de autorizare oficială a fost retras, poate face contestaţie la MADR - I.N.C.S., în termen de 15 zile de la data primirii înştiinţării scrise.(2) MADR-I.N.C.S. analizează contestaţia şi decide în termen de maximum 30 de zile de la primirea acesteia. Capitolul VIIDispoziţii finale Articolul 29(1) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. se consideră laborator autorizat oficial şi efectuează testarea seminţelor din speciile prevăzute la art. 1 alin. (6), pe raza teritorială de activitate stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 716/1999 privind reorganizarea şi funcţionarea inspectoratelor pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor, precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevăzute de Legea nr. 75/1995, cu modificările ulterioare.(2) Laboratorul din cadrul I.T.C.S.M.S. poate să efectueze testarea seminţelor şi din alte specii, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (6), referitor la domeniul de autorizare, pe raza sa teritorială de activitate, după obţinerea certificatului de autorizare. Articolul 30Contravaloarea activităţilor prestate în vederea autorizării oficiale, reautorizării, supravegherii şi monitorizării, precum şi cea a testelor de referinţă efectuate de autoritatea oficială este stabilită conform Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 341/2009 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi a materialului săditor, cu modificările ulterioare, şi se achită integral de laboratorul autorizat oficial la L.C.C.S.M.S. Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele proceduri, condiţii şi reguli. ANEXA Nr. 1la proceduri, condiţii şi reguli Nr. .............. Data ........ ........... Înregistrat cu autorizaţia de producere, prelucrare, comercializare a seminţelor nr. ........ ................ ........ sau Inspectoratul teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor ........ ................ ........ ........... Se aprobă înscrierea. Comisia: ........ .............. ........ .............. ........ .............. CERERE pentru obţinerea autorizării sau reautorizării oficiale a laboratorului în vederea efectuării testării oficiale şi sub supraveghere oficială a seminţelor Laboratorul candidat ........ ................ ................ ..............., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ........ ............., str. ........ ................ ................ nr. .........., judeţul ........ ............, telefon ........ ..............., fax ........ ........ .........., înmatriculat în registrul comerţului cu nr. ........ ........... din ........ .........., reprezentat prin ........ ................ .............., având funcţia de ........ ........ ..........., solicităm autorizarea/reautorizarea oficială şi eliberarea „Certificatului de autorizare/reautorizare oficială“ pentru efectuarea următoarelor teste de calitate a seminţelor: eşantionare, puritate, germinaţie, umiditate, stare sanitară, pentru specia/grupa de specii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... . Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: a)copie xerox a certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie; b)copie xerox a certificatului de înregistrare fiscală; c)proiectul Manualului calităţii pentru laboratorul care solicită autorizarea; d)copie xerox a autorizaţiei de producere, prelucrare şi comercializare a seminţelor; e)copie xerox a statutului de funcţionare, cu specificarea obiectului de activitate în domeniu.Declar pe propria răspundere că personalul laboratorului autorizat este liber de orice influenţă şi presiune în efectuarea testelor de calitate a seminţelor şi în eliberarea documentelor. Achitat tariful: ........ ........ ............... Data: ........ ............... Accept condiţiile şi responsabilităţile laboratorului autorizat oficial ........ ................ ................ ................ ................ (semnătura conducătorului operatorului economic sau a reprezentantului laboratorului independent sau Inspectoratului teritorial pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor) Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. ........../...... Cererea se depune în 2 (două) exemplare. ANEXA Nr. 2la proceduri, condiţii şi reguli CONTRACT DE AUTORIZARE OFICIALĂ Nr. ................ data ........ ........ 1. Părţile contractante a)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (I.N.C.S.), prin Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (L.C.C.S.M.S.), având sediul în: ........ ................ ........ ........, reprezentat prin (domnul/doamna) ........ .......... în calitate de reprezentant al autorităţii oficiale, definit în continuare autoritatea oficială, şi b)........ ........ .............(numele şi sediul operatorului economic sau responsabilului laboratorului independent care a solicitat autorizarea oficială) având sediul în: ........ ................ .............., reprezentat prin (domnul/doamna) ........ ............... în calitate de împuternicit al laboratorului candidat pentru efectuarea testelor de calitate a seminţei. 2. Obiectul şi preţul contractului Prezentul contract stabileşte relaţia legală dintre autoritatea oficială şi operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, în scopul desfăşurării activităţii de testare a seminţelor destinate însămânţării şi de eliberare a documentelor de calitate la speciile, grupele de specii pentru care a fost autorizat, pentru şi în numele autorităţii oficiale. Tarifele pentru autorizare, supraveghere şi monitorizare se achită de către operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial, în cuantumul şi la termenele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. 3. Durata contractului Prezentul contract intră în vigoare la data la care este semnat de reprezentanţii părţilor contractante şi va înceta la împlinirea a 4 ani de la data semnării. Perioada de 4 ani se poate prelungi cu pană la 3 luni, dacă cererea de reautorizare a fost depusă în termen. Contractul poate fi prelungit cu acordul scris al părţilor contractante, în vederea reautorizării. 4. Documentele care însoţesc contractul: cerere de autorizare/reautorizare oficială;

documentele solicitate la înscriere;

certificatul de autorizare;

alte documente adiţionale.5. Reguli şi norme Serviciile executate în baza prezentului contract vor respecta prevederile şi standardele în vigoare prezentate de autoritatea oficială la încheierea contractului. 6. Obligaţiile părţilor 6.1. O parte contractantă nu are, fără acordul scris al celeilalte părţi, dreptul: de a face cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terţe persoane, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea acestuia;

de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale.6.2. Dezvăluirea oricărei informaţii persoanelor implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va referi numai la acele informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului. 6.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspundere pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la prezentul contract, dacă: informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;

informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluiri;

partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.6.4. Obligaţiile operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau ale reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial: Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial este obligat să respecte prevederile cuprinse în Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată, procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor sub supraveghere oficială şi celelalte prevederi în vigoare.

Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că orice informaţie pe care o va furniza autorităţii oficiale este conformă cu realitatea.

Eşantionorul garantează că pe tot parcursul derulării acestui contract respectă procedurile, condiţiile şi regulile de autorizare, cu excepţia unor modificări efectuate cu aprobarea autorităţii oficiale.

Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că ia toate măsurile raţionale necesare pentru a permite autorităţii oficiale sau oricărei alte persoane care acţionează în numele autorităţii oficiale să îşi realizeze sarcinile şi funcţiile aşa cum sunt menţionate în prevederile în vigoare.

Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial garantează că nu efectuează testarea seminţelor decât pentru activităţile pentru care este autorizat şi în afara speciilor, grupelor de specii prevăzute în „Certificatul de autorizare“ şi va lua toate măsurile pentru ca serviciile sale să nu fie prestate pentru scopuri neautorizate sau de către persoane neautorizate.6.5. Obligaţiile si drepturile autorităţii oficiale pentru autorizarea oficială a laboratoarelor: Are obligaţia de a pune la dispoziţia laboratorului autorizat oficial sau a laboratorului independent autorizat oficial orice facilităţi sau informaţii pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea în bune condiţii a contractului.

Are obligaţia să procure toată documentaţia necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurilor de autorizare conform regulilor şi normelor în vigoare.

Nu răspunde pentru niciun fel de compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus personalului laboratorului autorizat oficial ori laboratorului independent autorizat oficial, în timpul desfăşurării activităţilor specifice.

Are dreptul de a verifica modul de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi regulile privind autorizarea oficială a unor laboratoare pentru testarea seminţelor oficială sau sub supraveghere oficială.

Are obligaţia de a notifica în scris operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantului laboratorului independent autorizat oficial reprezentanţii săi împuterniciţi pentru acest scop.6.6. Începerea şi sistarea activităţii Laboratorul autorizat oficial sau laboratorul independent autorizat oficial poate efectua testarea seminţelor numai în următoarele condiţii: după primirea „Certificatului de autorizare oficială“;

după dovada monitorizării anuale;

după înlăturarea neconformităţilor majore care au dus la suspendarea temporară a autorizării;

după îndeplinirea obligaţiilor financiare către autoritatea oficială pentru autorizare, supraveghere şi evaluare.Încetarea activităţii de testare a seminţei se va face în următoarele condiţii: la cererea operatorului economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau a reprezentantului laboratorului independent oficial;

în cazul neprezentării pentru monitorizarea anuală;

în cazul nerespectării termenului stabilit de autoritatea oficială pentru corectarea unor neconformităţi;

în cazul depistării de către autoritatea oficială a unor neconformităţi majore.6.7. Modalităţi de plată Operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent oficial achită autorităţii oficiale contravaloarea serviciilor de autorizare, la data înscrierii pentru autorizare, precum şi a celor de supraveghere pentru verificarea modului de lucru al laboratorului autorizat oficial sau al laboratorului independent autorizat oficial, la data efectuării acestora. Dacă operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial ori reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achită contravaloarea serviciilor de autorizare, procedura de autorizare este suspendată temporar sau definitiv, după caz. Dacă operatorul economic proprietar al laboratorului autorizat oficial sau reprezentantul laboratorului independent autorizat oficial nu achită factura ce reprezintă serviciile de supraveghere, se aplică penalităţi de întârziere, potrivit legii. 7. Amendamente Părţile contractante au dreptul, pe durata contractului, de a conveni în scris modificarea unor clauze ale contractului, în conformitate cu regulile, normele şi standardele în vigoare. 8. Rezilierea contractului Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului. Cererea de reziliere se va comunica în scris celeilalte părţi contractante. 9. Forţa majoră Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. Aceasta exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. În sensul prezentului contract, prin forţă majoră se înţelege un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu poate fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi în mod complet producerea acesteia şi de a lua măsurile care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părţi contractante încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune celeilalte părţi. 10. Soluţionarea litigiilor Autoritatea oficială va face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi în cadrul ori în legătură cu prezentul contract. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale cele două părţi contractante nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare parte contractantă poate solicita ca divergenţa să se soluţioneze prin arbitraj. 11. Limba care guvernează contractul Limba care guvernează contractul este limba română. 12. Comunicări Orice comunicare între părţile contractante, referitoare la îndeplinirea acestui contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţile contractante se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 13. Retragerea La data retragerii temporare sau definitive a autorizării, Contractul de autorizare oficială se consideră nul. 14. Legea aplicabilă contractului Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. Autoritatea oficială, ........ ............. Laboratorul autorizat oficial, ........ ................ ........ .............. (semnătura conducătorului operatorului economic sau a reprezentantului laboratorului independent) ANEXA Nr. 3la proceduri, condiţii şi reguli ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR CERTIFICAT DE AUTORIZARE OFICIALĂ Nr. ................ Laboratorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Sediul/Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... este recunoscut ca laborator autorizat/reautorizat oficial, în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 141/2012 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind autorizarea oficială a laboratoarelor pentru testarea seminţelor oficial şi sub supraveghere oficială şi care are la bază SR EN ISO/CEI 17025. Scopul autorizării/reautorizării oficiale include efectuarea următoarelor teste de calitate a seminţelor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Testarea seminţelor se efectuează la următoarele specii, grupe de specii destinate însămânţării: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Autorizarea/reautorizarea este valabilă pe o perioadă de 4 ani începând de la data de ........ ........ .........*). Data: ........ ................ ............ Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor sau Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (Funcţia, numele, prenumele, semnătura) Comisia: Numele, prenumele, semnătura ........ ............. ........ ............. ........ ............. Acest certificat este valabil numai vizat pe anul în curs.

Anul I Anul II Anul III Anul IV

*) Se poate prelungi cu până la 3 luni, dacă cererea de reautorizare a fost depusă în termen. ANEXA Nr. 4la proceduri, condiţii şi reguli Conţinutul Manualului calităţii Introducere Istoric

Domeniul de autorizare Capitolul 1Cerinţe referitoare la management 1.1. Organizare 1.1.1. Organigrama 1.1.2. Personal 1.1.3. Responsabilităţi 1.1.4. Harta proceselor 1.2. Sistemul de management 1.2.1. Declaraţia de politică 1.2.2. Documentaţie 1.3. Controlul documentelor 1.3.1. Elaborare, aprobare, difuzare 1.3.2. Modificări în documente 1.4. Analiza cererilor, ofertelor şi contractelor 1.5. Servicii de aprovizionare şi furnituri 1.5.1. Evaluarea şi selectarea furnizorilor 1.6. Servicii către client 1.6.1. Cooperarea cu clienţii 1.6.2. Feedbackul de la clienţi 1.6.3. Reclamaţii 1.7. Controlul activităţilor de încercare 1.8. Îmbunătăţirea eficacităţii sistemului de management 1.9. Auditul 1.9.1. Documente 1.9.2. Înregistrări 1.10. Acţiuni corective - acţiuni preventive 1.10.1. Analiza cauzelor 1.10.2. Implementarea acţiunii 1.10.3. Monitorizarea acţiunii 1.11. Controlul înregistrărilor 1.11.1. Înregistrări ale sistemului de management 1.11.2. Înregistrări tehnice 1.12. Analiza efectuată de management 1.12.1. Elemente de intrare 1.12.2. Sistem decizional Capitolul 2Cerinţe tehnice 2.1. Personal 2.1.1. Identificarea necesităţilor de instruire 2.1.2. Instruirea personalului - monitorizare 2.1.3. Fişa postului 2.1.4. Decizii 2.2. Condiţii de acomodare şi de mediu 2.3. Controlul datelor 2.4. Echipament 2.4.1. Calibrare - Monitorizare 2.4.2. Întreţinere şi utilizare 2.5. Trasabilitatea măsurării 2.6. Etaloane de referinţă şi materiale de referinţă 2.7. Alte precizări De asemenea, Manualul calităţii, pe lângă aceste capitole, trebuie să mai cuprindă: Lista procedurilor operaţionale

Lista procedurilor de sistem

Lista standardelor aplicabile

Instrucţiuni2.8. În afara Manualului calităţii, laboratoarele trebuie să mai cuprindă: Dosar cu proceduri de sistem şi operaţionale;

Dosare anexe - implementarea procedurilor.Procedurile, atât cele de sistem, cât şi cele operaţionale trebuie să cuprindă: scop, referinţe, responsabilităţi, mod de lucru şi înregistrări. ANEXA Nr. 5la proceduri, condiţii şi reguli Condiţii minime de dotare a unui laborator pentru testarea seminţelor 1. SECTORUL DE DETERMINARE A UMIDITĂŢII:

Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
1. Etuve cu temperatură reglabilă 2
2. Morişcă de măcinat eşantioane reglabilă 1
3. Set de site pentru verificarea gradului de măcinare 1
4. Balanţă cu precizie de 0,001 zecimale 1
5. Exicator cu desicantul corespunzător 2
6. Termohigrometru 1
7. Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru intervalul de lucru al etuvelor 2
8. Capsule (fiole) 30

2. SECTORUL DE PURITATE: a)Sala de omogenizare

Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
1. Omogenizatoare, diferite tipuri 2
2. Balanţă de precizie 1

b)Laborator de determinare a purităţii

Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
1. Balanţă cu precizie de 0,1 zecimale 1
2. Balanţă cu precizie de 0,01 zecimale 1
3. Balanţă cu precizie de 0,001 zecimale 1
4. Balanţă cu precizie de 0,0001 zecimale 1
5. Trusa cu greutăţi etalon aferentă balanţelor 1
6. Binocular 1
7. Lampă fluorescentă 1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene
8. Nişă filtrantă 1
9. Numărător de seminţe (facultativ) 1
Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
10. Lupă diafanoscop 1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene
11. Selector - vânturător de seminţe (Blower) 1 pentru laboratoarele care efectuează teste la specii de graminee perene

3. SECTORUL DE GERMINAŢIE:

Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
1. Set de site pentru verificarea gradului de mărunţire al solului 1
2. Termometre cu alcool (mercur) etalonate pentru verificarea modului de funcţionare al camerelor sau cabinetelor de germinat şi al etuvelor câte unul pentru fiecare aparat verificat
3. Cabinete germinatoare cu temperatură reglabilă Numărul şi capacitatea lor va fi corelat cu speciile analizate şi cerinţele impuse de acestea, minimum 3.
4. Termometre înregistratoare câte unul pentru fiecare cameră de germinaţie sau cabinet germinator
5. Etuve pentru preuscare şi sterilizare 2
6. Balanţă cu precizie de 0,1 zecimale 1
7. Cântar de capacitate 10 kg 1
8. Aparat pentru determinarea ph 1
9. Recipiente de stocare eşantioane, tăvi, godeuri, rafturi etc. -

4. SECTORUL DE STARE FITOSANITARĂ:

Nr. crt. Aparatura Necesar număr bucăţi
1 Microscop performant 1
2 Lupă binocular 1
3 Nişă filtrantă (facultativ) 1 Poate fi utilizată, când este nevoie, nişa filtrantă din dotarea laboratorului de puritate sau germinaţie.
4 Vase Petri, lamele, pensete etc. -

Un laborator trebuie să deţină magazie de păstrarea eşantioanelor cu mediu controlat. Un laborator trebuie să deţină o sală de instruire, testare şi atestare. În funcţie de domeniul de autorizare şi volumul de activitate, Autoritatea poate stabili condiţiile de dotare a unui laborator pentru testarea seminţelor. Formular model Atestat eşantionori/analişti laborator MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR LABORATORUL CENTRAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI A MATERIALULUI SĂDITOR ATESTAT nr. ....... Dl/Dna ........ ................ ......... din cadrul Unităţii/I.T.C.S.M.S. .............. a fost instruit(ă) şi atestat(ă) ca eşantionor/analist laborator pentru speciile ........ ................ ................ ................ ................ ............, ........ ................ ........ ........, având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată. Eşantionorul/analistul de laborator are drept de eşantionare şi analiză în acest domeniu. Atestatul este valabil pe o perioadă de 4 ani. Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, ROMÂNIA Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucureşti Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - Bucureşti Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10 BULETIN DE ANALIZĂ OFICIALĂ Nr.

Laborator autorizat (nume, adresă) Name of applicant (name, address) Laborator independent Cod autorizaţie Registration number: Data eşantionării oficiale Date of official sampling Numărul de referinţă al lotului Reference lot number Eşantionor Sampler
Număr certificat de autorizare laborator
Specia Species Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
Greutate lot Lot weight Număr ambalaje şi tip No and type of packages Loc de depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuate Treated with: Data recepţie eşantion Date of sample receiving number Număr de analiză Analysis

Document inspecţie în câmp nr.: Field inspection document no.: Agricultor multiplicator: Grower: Ţara de producţie: Country of production: REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT ANALYSIS RESULTS

PURITATE PURITY (% din greutate/weight) GERMINAŢIE GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE % MOISTURE CONTENT
Sămânţă pură Pure seeds Materii inerte Inert matter Seminţe de alte specii de plante Other crop seeds Germinaţia totală Total germination Germeni normali Normal seedlings Seminţe tari Hard seeds Seminţe proaspete Fresh seeds Germeni anormali Abnormal seedlings Seminţe moarte Dead seeds

Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Seminţe de alte plante (denumirea ştiinţifică): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method: CONCLUZII: Data: Emitent: Laborator autorizat ........ ................ ................ Laborator independent ........ ................ ......... (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Responsabil laborator autorizat/ Responsabil laborator independent ........ ................ ............ (nume, prenume, semnătură) Manager, ........ ................ ................ ........ ............ (nume, prenume, semnătură, ştampilă) Formular-tip Ordin MADR nr. 141/2012 ROMÂNIA Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministry of Agriculture and Rural Development Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) National Inspection for Quality of Seeds Bd. Carol I nr. 24, sectorul 3 - Bucureşti Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - Bucureşti Central Laboratory for Quality of Seed and Planting Materials Str. Aleea Sandu Aldea nr. 10 DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânţă nr. ........ .......... OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no. ..............

Laborator autorizat (nume, adresă) Name of applicant (name, address) Laborator independent Cod autorizaţie Registration number: Data eşantionării oficiale Date of official sampling Numărul de referinţă al lotului Reference lot number Eşantionor Sampler
Număr certificat de autorizare laborator
Specia Species Soiul (se specifică dacă soiul este modificat genetic şi codul de identificare) Variety Categoria aprobată Approved category
Greutate lot Lot weight Număr ambalaje şi tip No and type of packages Loc de depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
Etichete oficiale, seria şi numărul, tipul Official labels, series, number, type Tratamente efectuate Treated with: Data recepţie eşantion Date of sample receiving Număr de analiză Analysis number

Document de inspecţie în câmp nr.: ........ ................ ................ ........ .............. Field Inspection Document no. ........ ................ ................ ................ ............ Agricultor multiplicator ........ ................ ................ ................ ........... Grower........ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Ţara de producţie: Country of production: REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE DE LABORATORUL AUTORIZAT ANALYSIS RESULTS

PURITATE PURITY (% din greutate/weight) GERMINAŢIE GERMINATION (% în număr/number) UMIDITATE % MOISTURE CONTENT
Sămânţă pură Pure seeds Materii inerte Inert matter Seminţe de alte specii de plante Other crop seeds Germinaţia totală Total germination Germeni normali Normal seedlings Seminţe tari Hard seeds Seminţe proaspete Fresh seeds Germeni anormali Abnormal seedlings Seminţe moarte Dead seeds

Natura materiilor inerte: Kind of inert matter: Seminţe de alte plante (denumirea ştiinţifică): Other seeds: Alte determinări: Other tests: Metoda de analiză: Analysis method SĂMÂNŢĂ PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE C.E. SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS C.E. Data: Emitent: Laborator autorizat ........ ................ ................ Laborator independent ........ ................ ......... (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Responsabil laborator autorizat/ Responsabil laborator independent ........ ................ ............ (nume, prenume, semnătură) Formular tip Ordin MADR nr. 141/2012


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 141/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 141 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu