Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1398 din 27 septembrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 29 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 26/N din 24 iulie 1995 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul de constituire a veniturilor si efectuare a cheltuielilor in activitatea de control a statului asupra calitatii constructiilor, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia anexelor la regulamentul aprobat prin acest ordin, care se comunica numai celor interesati.

                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                            Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., denumit in continuare I.S.C., este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
    (2) I.S.C. este institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (3) I.S.C. isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale in vigoare si prezentului regulament.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, prin constructii se intelege cladiri de orice fel si instalatiile aferente acestora, drumuri, cai ferate si metrou, poduri, tunele si alte lucrari de arta, piste de aviatie, lucrari hidrotehnice, amenajari portuare, turnuri, cosuri, rezervoare, lucrari tehnico-edilitare, retele de gaze, constructii pentru transportul gazelor, precum si lucrarile de reparatii si intretinere a acestora; prin constructii publice se intelege drumuri, poduri, constructii social-culturale si sportive, supermarketuri, hoteluri, sedii ale unor institutii publice si altele asemenea.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    I.S.C. are urmatoarele atributii:
    a) exercita controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative referitoare la disciplina in urbanism si in amenajarea teritoriului;
    b) verifica la organele de specialitate ale administratiei publice locale legalitatea emiterii autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in vigoare;
    c) exercita controlul statului privind respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul calitatii in constructii, in toate componentele sistemului calitatii in constructii si in toate etapele: conceptie, proiectare, executie, urmarirea comportarii in exploatare, postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau de sursa de investitii;
    d) constata contraventiile in domeniul constructiilor si aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege;
    e) dispune, in limita competentelor legale, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator sau cu incalcarea reglementarilor in vigoare;
    f) sesizeaza organele abilitate sa ia masurile prevazute de lege privind constructiile realizate nelegal;
    g) emite acorduri de modificari la constructiile existente;
    h) emite acorduri pentru constructiile noi, atunci cand prin certificatul de urbanism se stabileste astfel;
    i) autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii;
    j) autorizeaza personalul de specialitate in constructii pentru: dirigentie de santier, controlul calitatii, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, sefi laboratoare si sefi profil laboratoare, incercari nedistructive pe betoane si metale, auditori laboratoare;
    k) verifica modul in care agrementele tehnice corespund standardelor si reglementarilor tehnice romanesti referitoare la caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produsului supus agrementarii, astfel incat sa fie asigurate cerintele de calitate in constructii;
    l) solicita modificarea sau retragerea agrementelor tehnice, dupa caz;
    m) avizeaza executia de constructii situate in vecinatatea drumurilor nationale;
    n) avizeaza amplasarea balastierelor si carierelor, din punct de vedere al protejarii constructiilor amplasate in vecinatatea acestora;
    o) verifica respectarea reglementarilor in vigoare privind functionarea statiilor de betoane, balastierelor, carierelor, statiilor de mixturi asfaltice, depozitelor de materiale de constructii, poligoanelor de prefabricate si atelierelor de productie;
    p) verifica daca balastierele din vecinatatea drumurilor si podurilor provoaca sau pot provoca in timpul exploatarii afectarea rezistentei si stabilitatii lucrarilor de constructii si propune dispunerea de masuri in consecinta;
    q) verifica modul in care reglementarile tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului raspund cerintelor de calitate in constructii, respectiv: rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectia impotriva zgomotului, si propune modificarea acestora atunci cand este cazul;
    r) solicita modificarea continutului reglementarilor tehnice, dupa caz;
    s) dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor efectuarea de expertize tehnice la lucrarile de constructii realizate din fonduri bugetare, precum si la constructiile publice, la blocurile de locuinte, indiferent de forma de proprietate, in cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum si in toate cazurile in care inspectia ajunge la aceasta concluzie in urma unui control;
    t) propune primariilor, acolo unde expertiza cere, incetarea exploatarii constructiilor si retragerea autorizatiei de functionare a acelor constructii;
    u) dispune administratorilor si utilizatorilor de constructii publice, acolo unde expertiza o cere, incetarea exploatarii acelor constructii;
    v) participa la toate fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform reglementarilor in vigoare, precum si la cele prevazute de proiectant pe care le accepta; verifica daca sunt indeplinite de catre factorii implicati conditiile tehnice din proiectele si reglementarile tehnice aplicabile si autorizeaza continuarea executiei lucrarilor de constructii numai in cazurile indeplinirii acestora;
    w) propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei retragerea atestatului de responsabil tehnic cu executia, verificator de proiecte, expert tehnic, in cazul constatarii unor abateri repetate privind indeplinirea atributiilor specifice si/sau prestatii necorespunzatoare de catre acestia;
    x) verifica la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie, la intocmirea, pastrarea si completarea cartii tehnice a constructiei si la modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a constructiilor;
    y) verifica respectarea de catre beneficiari, proprietari sau utilizatori a urmaririi speciale in exploatare pentru constructiile pentru care aceasta a fost stabilita prin norme si proiecte;
    z) verifica la agentii economici cu activitate in constructii, precum si la furnizori respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor, produselor, elementelor de constructii; constata abaterile si aplica sanctiunile legale;
    a') verifica modul de indeplinire a responsabilitatilor de control al calitatii de catre persoanele si organizatiile cu atributii in acest sens; constata abateri de la prevederile reglementate si aplica sanctiuni;
    b') elaboreaza si actualizeaza, ori de cate ori este necesar, norme interne, proceduri, instructiuni si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii; asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control;
    c') efectueaza periodic si ori de cate ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte in domeniul specific de activitate, cu propuneri de masuri preventive si de imbunatatire privind disciplina in urbanism, amenajarea teritoriului si calitatea lucrarilor de constructii; rapoartele sunt prezentate periodic ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 4
    I.S.C. desfasoara prestari de servicii specifice privind:
    a) redactarea de publicatii de specialitate si de studii de sinteza;
    b) instruiri in domeniul disciplinei in urbanism si al calitatii in constructii;
    c) manifestari tehnice privind problematica specifica activitatii proprii.
    Art. 5
    I.S.C. desfasoara orice alte activitati specifice dispuse prin lege.
    Art. 6
    I.S.C. incaseaza suma echivalenta unei cote de 0,7% din cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in conformitate cu prevederile art. 40 din aceeasi lege.
    Art. 7
    La finalizarea lucrarilor personalul I.S.C. participa la receptia constructiilor pentru stabilirea valorii finale a sumei echivalente prevazute la art. 6.
    Art. 8
    Din cota de 0,7% prevazuta la art. 6 si 7 30% se vireaza Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice.

    CAP. 3
    Patrimoniu

    Art. 9
    (1) Patrimoniul I.S.C. se constituie prin preluarea activului si pasivului Inspectoratului de Stat in Constructii, inspectoratelor judetene in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata ale I.S.C., potrivit art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, coroborat cu pct. I. 29 din lista-anexa la aceeasi lege.

    CAP. 4
    Organizare

    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a I.S.C. este prezentata in anexa nr. 2.
    (2) Numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 11
    (1) I.S.C. are in structura 11 inspectorate teritoriale in constructii, unitati fara personalitate juridica, conform anexei nr. 4.
    (2) Structura-cadru de organizare a inspectoratelor teritoriale in constructii este prezentata in anexa nr. 5.
    (3) Structura organizatorica a fiecarui inspectorat judetean in constructii se aproba de catre Consiliul de conducere al I.S.C.
    (4) Inspectoratele teritoriale in constructii coordoneaza activitatea inspectoratelor judetene in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, prin delegare de sarcini si competente, aprobata de catre Consiliul de conducere al I.S.C.

    CAP. 5
    Organe de conducere

    Art. 12
    (1) Conducerea I.S.C. este asigurata de un consiliu de conducere compus din 7 persoane.
    (2) Conducerea executiva a I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat, care este si presedintele consiliului de conducere.
    (3) Salarizarea inspectorului general de stat, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere sunt stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 13
    (1) Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    (2) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii si competente:
    a) propune spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei modificari la Regulamentul de organizare si functionare a I.S.C.;
    b) propune spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei structura organizatorica a I.S.C.;
    c) prezinta anual conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei un raport privind activitatea desfasurata in perioada expirata, precum si programul de activitate pentru anul urmator;
    d) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C., pe care il prezinta spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    e) avizeaza bilantul contabil si il propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    f) aproba Regulamentul de ordine interioara al I.S.C.;
    g) aproba strategia de dezvoltare si modernizare a I.S.C;
    h) aproba structura organizatorica a inspectoratelor judetene in constructii;
    i) numeste si revoca inspectorii generali adjuncti si aproba numirea si revocarea inspectorilor generali teritoriali;
    j) avizeaza programul de investitii ce urmeaza sa fie realizate de I.S.C. si stabileste sursele de finantare;
    k) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
    l) aproba raportul trimestrial privind activitatea desfasurata de I.S.C. si stabileste masuri pentru continuarea activitatii pe baza unui buget echilibrat;
    m) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri aflate in patrimoniul I.S.C., in conditiile legii;
    n) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, conform legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;
    o) exercita orice atributii ce ii revin potrivit prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare si dispozitiilor ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 14
    (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este prezidata de presedinte si, in lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere delegat de presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.
    (5) Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de conducere poate apela in activitatea de analiza la consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material conform legii.
    Art. 15
    (1) Presedintele Consiliului de conducere al I.S.C., in calitatea sa de inspector general de stat, are urmatoarele competente si atributii:
    a) conduce intreaga activitate a I.S.C.;
    b) emite dispozitii obligatorii in activitatea de inspectie si control in constructii;
    c) stabileste organizarea interna a inspectoratelor teritoriale si judetene in constructii;
    d) numeste si revoca, dupa caz, inspectorii generali teritoriali si inspectorii-sefi judeteni;
    e) angajeaza sau concediaza personalul de executie al I.S.C.;
    f) aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectoratelor teritoriale in constructii, in acord cu bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C., aprobat de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii;
    g) aproba lista cuprinzand investitiile inspectoratelor teritoriale in constructii, conform listei cuprinzand investitiile I.S.C. aprobata de consiliul de conducere;
    h) dispune oprirea exploatarii de balastiere si cariere care afecteaza sau care pot afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor situate in vecinatatea acestora;
    i) propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei retragerea atestarii de responsabil tehnic cu executia, verificator de proiecte sau expert tehnic;
    j) dispune retragerea de autorizari pentru personalul de specialitate autorizat/atestat de catre I.S.C.;
    k) dispune modificarea sau retragerea de agremente tehnice;
    l) executa orice alte atributii care ii revin din Regulamentul de organizare si functionare a I.S.C., din hotararile consiliului de conducere si din prevederile legii.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    (1) I.S.C. se finanteaza integral din surse extrabugetare.
    (2) In afara veniturilor constituite in baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii I.S.C. poate realiza venituri si din activitatile de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii, de autorizare a dirigintilor de santier, a specialistilor din activitatea de control al calitatii in constructii, a personalului de laborator, a responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare, redactarea de publicatii de specialitate, instruiri in domeniul specific de activitate.
    (3) Tarifele pentru serviciile specifice executate se stabilesc de consiliul de conducere si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 17
    (1) I.S.C. intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C. se avizeaza de consiliul de conducere si se aproba de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al I.S.C. raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (4) I.S.C. poate efectua cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 7
    Personal

    Art. 18
    Personalul I.S.C. nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.
    Art. 19
    Personalul I.S.C. este supus prevederilor propriului regulament de ordine interioara.
    Art. 20
    Personalul I.S.C. are drept de control pe baza unei legitimatii speciale emise de I.S.C.
    Art. 21
    Personalul I.S.C. poate beneficia de echipament de protectie, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 22
    Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc potrivit contractului colectiv de munca.

    CAP. 8
    Relatii

    Art. 23
    I.S.C. poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national si international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1398/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1398 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu