Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1398 din 27 septembrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 681 din 29 octombrie 2001


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    in temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    La data publicarii prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului nr. 26/N din 24 iulie 1995 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul de constituire a veniturilor si efectuare a cheltuielilor in activitatea de control a statului asupra calitatii constructiilor, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia anexelor la regulamentul aprobat prin acest ordin, care se comunica numai celor interesati.

                        Ministrul lucrarilor publice,
                        transporturilor si locuintei,
                            Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

    CAP. 1
    Prevederi generale

    Art. 1
    (1) Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C., denumit in continuare I.S.C., este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
    (2) I.S.C. este institutie publica cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul in Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.
    (3) I.S.C. isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor legale in vigoare si prezentului regulament.
    Art. 2
    In sensul prezentului regulament, prin constructii se intelege cladiri de orice fel si instalatiile aferente acestora, drumuri, cai ferate si metrou, poduri, tunele si alte lucrari de arta, piste de aviatie, lucrari hidrotehnice, amenajari portuare, turnuri, cosuri, rezervoare, lucrari tehnico-edilitare, retele de gaze, constructii pentru transportul gazelor, precum si lucrarile de reparatii si intretinere a acestora; prin constructii publice se intelege drumuri, poduri, constructii social-culturale si sportive, supermarketuri, hoteluri, sedii ale unor institutii publice si altele asemenea.

    CAP. 2
    Atributii

    Art. 3
    I.S.C. are urmatoarele atributii:
    a) exercita controlul statului privind respectarea prevederilor actelor normative referitoare la disciplina in urbanism si in amenajarea teritoriului;
    b) verifica la organele de specialitate ale administratiei publice locale legalitatea emiterii autorizatiilor de construire, conform reglementarilor in vigoare;
    c) exercita controlul statului privind respectarea reglementarilor in vigoare in domeniul calitatii in constructii, in toate componentele sistemului calitatii in constructii si in toate etapele: conceptie, proiectare, executie, urmarirea comportarii in exploatare, postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau de sursa de investitii;
    d) constata contraventiile in domeniul constructiilor si aplica sanctiunile si amenzile prevazute de lege;
    e) dispune, in limita competentelor legale, oprirea lucrarilor realizate necorespunzator sau cu incalcarea reglementarilor in vigoare;
    f) sesizeaza organele abilitate sa ia masurile prevazute de lege privind constructiile realizate nelegal;
    g) emite acorduri de modificari la constructiile existente;
    h) emite acorduri pentru constructiile noi, atunci cand prin certificatul de urbanism se stabileste astfel;
    i) autorizeaza laboratoarele de incercari in constructii;
    j) autorizeaza personalul de specialitate in constructii pentru: dirigentie de santier, controlul calitatii, urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, sefi laboratoare si sefi profil laboratoare, incercari nedistructive pe betoane si metale, auditori laboratoare;
    k) verifica modul in care agrementele tehnice corespund standardelor si reglementarilor tehnice romanesti referitoare la caracteristicile, domeniul si conditiile de utilizare ale produsului supus agrementarii, astfel incat sa fie asigurate cerintele de calitate in constructii;
    l) solicita modificarea sau retragerea agrementelor tehnice, dupa caz;
    m) avizeaza executia de constructii situate in vecinatatea drumurilor nationale;
    n) avizeaza amplasarea balastierelor si carierelor, din punct de vedere al protejarii constructiilor amplasate in vecinatatea acestora;
    o) verifica respectarea reglementarilor in vigoare privind functionarea statiilor de betoane, balastierelor, carierelor, statiilor de mixturi asfaltice, depozitelor de materiale de constructii, poligoanelor de prefabricate si atelierelor de productie;
    p) verifica daca balastierele din vecinatatea drumurilor si podurilor provoaca sau pot provoca in timpul exploatarii afectarea rezistentei si stabilitatii lucrarilor de constructii si propune dispunerea de masuri in consecinta;
    q) verifica modul in care reglementarile tehnice in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului raspund cerintelor de calitate in constructii, respectiv: rezistenta si stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului, izolatie termica, hidrofuga si economie de energie, protectia impotriva zgomotului, si propune modificarea acestora atunci cand este cazul;
    r) solicita modificarea continutului reglementarilor tehnice, dupa caz;
    s) dispune proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor efectuarea de expertize tehnice la lucrarile de constructii realizate din fonduri bugetare, precum si la constructiile publice, la blocurile de locuinte, indiferent de forma de proprietate, in cazul producerii unor accidente tehnice sau dezastre, precum si in toate cazurile in care inspectia ajunge la aceasta concluzie in urma unui control;
    t) propune primariilor, acolo unde expertiza cere, incetarea exploatarii constructiilor si retragerea autorizatiei de functionare a acelor constructii;
    u) dispune administratorilor si utilizatorilor de constructii publice, acolo unde expertiza o cere, incetarea exploatarii acelor constructii;
    v) participa la toate fazele determinante ale constructiilor, stabilite conform reglementarilor in vigoare, precum si la cele prevazute de proiectant pe care le accepta; verifica daca sunt indeplinite de catre factorii implicati conditiile tehnice din proiectele si reglementarile tehnice aplicabile si autorizeaza continuarea executiei lucrarilor de constructii numai in cazurile indeplinirii acestora;
    w) propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei retragerea atestatului de responsabil tehnic cu executia, verificator de proiecte, expert tehnic, in cazul constatarii unor abateri repetate privind indeplinirea atributiilor specifice si/sau prestatii necorespunzatoare de catre acestia;
    x) verifica la proprietarii si utilizatorii de constructii aplicarea prevederilor legii si a reglementarilor in vigoare referitoare la receptie, la intocmirea, pastrarea si completarea cartii tehnice a constructiei si la modul in care acestia efectueaza urmarirea curenta a constructiilor;
    y) verifica respectarea de catre beneficiari, proprietari sau utilizatori a urmaririi speciale in exploatare pentru constructiile pentru care aceasta a fost stabilita prin norme si proiecte;
    z) verifica la agentii economici cu activitate in constructii, precum si la furnizori respectarea prevederilor legale referitoare la controlul si atestarea calitatii materialelor, produselor, elementelor de constructii; constata abaterile si aplica sanctiunile legale;
    a') verifica modul de indeplinire a responsabilitatilor de control al calitatii de catre persoanele si organizatiile cu atributii in acest sens; constata abateri de la prevederile reglementate si aplica sanctiuni;
    b') elaboreaza si actualizeaza, ori de cate ori este necesar, norme interne, proceduri, instructiuni si stabileste mijloace si metode pentru desfasurarea activitatii proprii; asigura dotarea cu aparatura si tehnica de control;
    c') efectueaza periodic si ori de cate ori este necesar analize si elaboreaza sinteze si rapoarte in domeniul specific de activitate, cu propuneri de masuri preventive si de imbunatatire privind disciplina in urbanism, amenajarea teritoriului si calitatea lucrarilor de constructii; rapoartele sunt prezentate periodic ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 4
    I.S.C. desfasoara prestari de servicii specifice privind:
    a) redactarea de publicatii de specialitate si de studii de sinteza;
    b) instruiri in domeniul disciplinei in urbanism si al calitatii in constructii;
    c) manifestari tehnice privind problematica specifica activitatii proprii.
    Art. 5
    I.S.C. desfasoara orice alte activitati specifice dispuse prin lege.
    Art. 6
    I.S.C. incaseaza suma echivalenta unei cote de 0,7% din cheltuielile pentru lucrarile prevazute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, in conformitate cu prevederile art. 40 din aceeasi lege.
    Art. 7
    La finalizarea lucrarilor personalul I.S.C. participa la receptia constructiilor pentru stabilirea valorii finale a sumei echivalente prevazute la art. 6.
    Art. 8
    Din cota de 0,7% prevazuta la art. 6 si 7 30% se vireaza Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice.

    CAP. 3
    Patrimoniu

    Art. 9
    (1) Patrimoniul I.S.C. se constituie prin preluarea activului si pasivului Inspectoratului de Stat in Constructii, inspectoratelor judetene in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, conform anexei nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata ale I.S.C., potrivit art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, coroborat cu pct. I. 29 din lista-anexa la aceeasi lege.

    CAP. 4
    Organizare

    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a I.S.C. este prezentata in anexa nr. 2.
    (2) Numarul maxim de posturi care poate fi utilizat de I.S.C. este prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 11
    (1) I.S.C. are in structura 11 inspectorate teritoriale in constructii, unitati fara personalitate juridica, conform anexei nr. 4.
    (2) Structura-cadru de organizare a inspectoratelor teritoriale in constructii este prezentata in anexa nr. 5.
    (3) Structura organizatorica a fiecarui inspectorat judetean in constructii se aproba de catre Consiliul de conducere al I.S.C.
    (4) Inspectoratele teritoriale in constructii coordoneaza activitatea inspectoratelor judetene in constructii, respectiv al municipiului Bucuresti, prin delegare de sarcini si competente, aprobata de catre Consiliul de conducere al I.S.C.

    CAP. 5
    Organe de conducere

    Art. 12
    (1) Conducerea I.S.C. este asigurata de un consiliu de conducere compus din 7 persoane.
    (2) Conducerea executiva a I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat, care este si presedintele consiliului de conducere.
    (3) Salarizarea inspectorului general de stat, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere sunt stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 13
    (1) Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    (2) Consiliul de conducere are urmatoarele atributii si competente:
    a) propune spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei modificari la Regulamentul de organizare si functionare a I.S.C.;
    b) propune spre aprobare ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei structura organizatorica a I.S.C.;
    c) prezinta anual conducerii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei un raport privind activitatea desfasurata in perioada expirata, precum si programul de activitate pentru anul urmator;
    d) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C., pe care il prezinta spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
    e) avizeaza bilantul contabil si il propune spre aprobare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    f) aproba Regulamentul de ordine interioara al I.S.C.;
    g) aproba strategia de dezvoltare si modernizare a I.S.C;
    h) aproba structura organizatorica a inspectoratelor judetene in constructii;
    i) numeste si revoca inspectorii generali adjuncti si aproba numirea si revocarea inspectorilor generali teritoriali;
    j) avizeaza programul de investitii ce urmeaza sa fie realizate de I.S.C. si stabileste sursele de finantare;
    k) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
    l) aproba raportul trimestrial privind activitatea desfasurata de I.S.C. si stabileste masuri pentru continuarea activitatii pe baza unui buget echilibrat;
    m) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri aflate in patrimoniul I.S.C., in conditiile legii;
    n) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, conform legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.;
    o) exercita orice atributii ce ii revin potrivit prevederilor legale, regulamentului de organizare si functionare si dispozitiilor ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 14
    (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea unei treimi din numarul membrilor sai.
    (2) Sedinta este prezidata de presedinte si, in lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere delegat de presedinte.
    (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unul din numarul membrilor sai.
    (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea membrilor acestuia.
    (5) Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de conducere poate apela in activitatea de analiza la consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material conform legii.
    Art. 15
    (1) Presedintele Consiliului de conducere al I.S.C., in calitatea sa de inspector general de stat, are urmatoarele competente si atributii:
    a) conduce intreaga activitate a I.S.C.;
    b) emite dispozitii obligatorii in activitatea de inspectie si control in constructii;
    c) stabileste organizarea interna a inspectoratelor teritoriale si judetene in constructii;
    d) numeste si revoca, dupa caz, inspectorii generali teritoriali si inspectorii-sefi judeteni;
    e) angajeaza sau concediaza personalul de executie al I.S.C.;
    f) aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale inspectoratelor teritoriale in constructii, in acord cu bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C., aprobat de conducerea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii;
    g) aproba lista cuprinzand investitiile inspectoratelor teritoriale in constructii, conform listei cuprinzand investitiile I.S.C. aprobata de consiliul de conducere;
    h) dispune oprirea exploatarii de balastiere si cariere care afecteaza sau care pot afecta rezistenta si stabilitatea constructiilor situate in vecinatatea acestora;
    i) propune ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei retragerea atestarii de responsabil tehnic cu executia, verificator de proiecte sau expert tehnic;
    j) dispune retragerea de autorizari pentru personalul de specialitate autorizat/atestat de catre I.S.C.;
    k) dispune modificarea sau retragerea de agremente tehnice;
    l) executa orice alte atributii care ii revin din Regulamentul de organizare si functionare a I.S.C., din hotararile consiliului de conducere si din prevederile legii.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli

    Art. 16
    (1) I.S.C. se finanteaza integral din surse extrabugetare.
    (2) In afara veniturilor constituite in baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii I.S.C. poate realiza venituri si din activitatile de autorizare a laboratoarelor de incercari in constructii, de autorizare a dirigintilor de santier, a specialistilor din activitatea de control al calitatii in constructii, a personalului de laborator, a responsabililor cu urmarirea comportarii in exploatare, redactarea de publicatii de specialitate, instruiri in domeniul specific de activitate.
    (3) Tarifele pentru serviciile specifice executate se stabilesc de consiliul de conducere si se aproba de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
    Art. 17
    (1) I.S.C. intocmeste anual bugetul propriu de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al I.S.C. se avizeaza de consiliul de conducere si se aproba de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conditiile legii.
    (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al I.S.C. raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
    (4) I.S.C. poate efectua cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

    CAP. 7
    Personal

    Art. 18
    Personalul I.S.C. nu se incadreaza in categoria functionarilor publici.
    Art. 19
    Personalul I.S.C. este supus prevederilor propriului regulament de ordine interioara.
    Art. 20
    Personalul I.S.C. are drept de control pe baza unei legitimatii speciale emise de I.S.C.
    Art. 21
    Personalul I.S.C. poate beneficia de echipament de protectie, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 22
    Drepturile salariale si celelalte drepturi de personal se stabilesc potrivit contractului colectiv de munca.

    CAP. 8
    Relatii

    Art. 23
    I.S.C. poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare, precum si cu agenti economici din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national si international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1398/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1398 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu