Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1396 din 23 octombrie 2000

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 528 din 26 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala administrarea veniturilor, Directia generala control fiscal, Directia Generala a Vamilor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile subordonate acestora vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

    1.1. Potrivit art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000, denumita in continuare ordonanta, debitorii persoane juridice, care la data de 19 octombrie 2000 (data intrarii in vigoare a ordonantei) datoreaza majorari de intarziere pentru neplata in termen a obligatiilor la bugetul de stat, beneficiaza de amanarea la plata a acestora pana la data de 15 decembrie 2000 inclusiv.
    Calculul majorarilor de intarziere prevazute la alineatul precedent se va face de organele competente, abilitate de lege, prin acte de constatare, ori de persoanele juridice pe propria raspundere, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 620/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligatiilor bugetare si majorarile de intarziere, modificat si completat prin ordinele ministrului finantelor nr. 2.052/1997 si nr. 1.616/1999.
    1.2. Sumele reprezentand majorari de intarziere datorate pana la data de 19 octombrie 2000, achitate in mod voluntar de catre debitorii persoane juridice sau incasate prin executare silita dupa aceasta data, se compenseaza sau se restituie la cerere debitorilor persoane juridice care beneficiaza de prevederile art. 4 si/sau 5 din ordonanta, in conditiile legii.
    Majorarile de intarziere achitate prin plata voluntara sau prin aplicarea modalitatilor de executare silita pana la data de 19 octombrie 2000 nu se restituie si nu se compenseaza.
    De prevederile ordonantei poate beneficia orice debitor persoana juridica numai pentru impozite, taxe si alte obligatii datorate la bugetul de stat.
    2. In categoria majorarilor de intarziere prevazute la art. 2 din ordonanta sunt cuprinse:
    a) majorarile de intarziere datorate pana la data de 19 octombrie 2000 si neplatite pana la aceeasi data, aferente impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului de stat neplatite pana la data de 19 octombrie 2000, calculate de organele competente prin acte de constatare, precum si de debitorii persoane juridice pe propria raspundere;
    b) majorarile de intarziere datorate si neplatite pana la data de 19 octombrie 2000, aferente impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului de stat achitate pana la aceeasi data;
    c) majorarile de intarziere stabilite prin acte de control incheiate de organele competente abilitate de lege ulterior datei de 19 octombrie 2000 si pana la data de 15 decembrie 2000 inclusiv, aferente impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului de stat datorate pana la data de 19 octombrie 2000;
    d) majorarile de intarziere stabilite prin acte de constatare care au fost contestate potrivit legii si care la data de 19 octombrie 2000 se afla in curs de solutionare la organele competente.
    3. Se scutesc la plata majorarile de intarziere prevazute la pct. 2, stabilite prin acte de constatare ale organelor competente si/sau pe propria raspundere de catre debitorii persoane juridice interesate, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:
    a) debitele restante la data de 19 octombrie 2000 care le-au generat, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, au fost achitate pana la data de 19 octombrie 2000 ori vor fi achitate pana la data de 31 octombrie 2000 inclusiv;
    b) se achita integral, la scadenta, obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plata scadente in perioada cuprinsa intre 19 octombrie si 29 decembrie 2000 inclusiv sau, in cazul in care acestea nu se achita la scadenta, se platesc pana la data de 29 decembrie 2000, impreuna cu majorarile de intarziere aferente acestora.
    4.1. Se reduc la plata majorarile de intarziere prevazute la pct. 2, cu exceptia celor mentionate la lit. b), stabilite prin acte de constatare ale organelor competente si/sau pe propria raspundere de debitori persoane juridice, daca acestia isi achita integral obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plata scadente in perioada cuprinsa intre 19 octombrie si 29 decembrie 2000 inclusiv, precum si eventualele majorari de intarziere aferente acestora, cu:
    a) 60% in cazul in care debitele, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat restante la data de 19 octombrie 2000, vor fi achitate pana la data de 30 noiembrie 2000;
    b) 45% in cazul in care debitele, reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, restante la data de 19 octombrie 2000, vor fi achitate pana la data de 15 decembrie 2000.
    4.2. Diferentele de majorari de intarziere ramase de plata in sarcina debitorilor persoane juridice care beneficiaza de inlesnirile prevazute la pct. 4.1, respectiv 40% sau 55%, dupa caz, vor fi achitate de acestia prin plata voluntara si vor fi incasate prin aplicarea modalitatilor de executare silita sau prin alte modalitati prevazute de lege, incepand cu data de 16 decembrie 2000.
    5. Inlesnirile prevazute la art. 4 si 5 din ordonanta, dupa caz, se aplica si pentru majorarile de intarziere aferente impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetului de stat restante la data de 19 octombrie 2000, respectiv majorarile de intarziere datorate incepand cu aceasta data si pana la data platii debitului care le genereaza inclusiv.
    6. In cazul in care debitorul se prevaleaza de prevederile art. 9 din ordonanta si face plata integrala numai pentru un anumit impozit, o anumita taxa sau pentru alt venit al bugetului de stat, prevederile art. 4 sau 5 din ordonanta, dupa caz, se aplica corespunzator numai pentru majorarile de intarziere aferente acelui impozit, acelei taxe sau altui venit al bugetului de stat.
    7. Prevederile art. 4 sau 5 din ordonanta, dupa caz, nu se aplica sumelor reprezentand diferentele de majorari de intarziere ramase de plata in sarcina debitorilor persoane juridice care au beneficiat de prevederile art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/1999 privind stimularea platii obligatiilor fata de bugetul de stat.
    8.1. Persoanele juridice care la data de 19 octombrie 2000 beneficiaza de inlesniri la plata obligatiilor fiscale in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, si apreciaza ca se pot incadra in prevederile art. 4 sau 5 din ordonanta, dupa caz, anunta in scris organul fiscal la care sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe ca renunta la inlesnirea la plata in curs de derulare.
    8.2. In conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 pe perioada inlesnirii la plata a obligatiilor fiscale se calculeaza si se datoreaza majorari.
    8.3. De la data de la care inlesnirea la plata nu a mai fost respectata, respectiv ultima rata achitata integral si la termenul stabilit, se calculeaza si se datoreaza majorari de intarziere.
    8.4. Majorarile de intarziere la plata in sarcina debitorilor persoane juridice, respectiv cele ramase neachitate din inlesnirea aprobata, si majorarile de intarziere calculate conform pct. 8.3 se scutesc sau se reduc la plata daca debitele ramase de plata din esalonare se achita conform termenelor prevazute la art. 4 sau 5 din ordonanta, dupa caz, impreuna cu majorarile calculate si datorate conform pct. 8.2.
    8.5. Pentru a beneficia de inlesnirile prevazute la pct. 8.4 debitorii persoane juridice sunt obligati sa isi achite integral obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat cu termene scadente in perioada cuprinsa intre 19 octombrie si 29 decembrie 2000 inclusiv, precum si eventualele majorari de intarziere aferente acestora.
    9.1. Debitorii persoane juridice, care la data de 19 octombrie 2000 au esalonari la plata obligatiilor la bugetul de stat in derulare si achita pana la unul dintre termenele: 31 octombrie, 30 noiembrie sau 15 decembrie 2000, dupa caz, 30% din debitele ramase de plata din esalonare la data respectiva, impreuna cu majorarile aferente datorate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, beneficiaza de reducerea cu 30% din suma ramasa de plata reprezentand majorari de intarziere esalonate la plata conform aceleiasi inlesniri aprobate.
    9.2. In lunile anterioare celei in care achita 30% din debitele esalonate debitorii persoane juridice trebuie sa respecte plata ratelor, reprezentand debite si majorari de intarziere, in conformitate cu esalonarile aprobate.
    9.3. Incepand cu luna imediat urmatoare celei in care achita procentul de 30% numarul de rate pe care debitorii persoane juridice le mai au de plata din esalonarea aprobata se reduce, astfel incat acestia vor achita lunar cate doua rate consecutive din cele ramase de plata, impreuna cu majorarile aferente datorate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
    9.4. La fiecare plata efectuata conform prevederilor pct. 9.3 majorarile de intarziere se reduc cu un procent egal cu ponderea pe care o reprezinta suma debitelor achitate in totalul debitelor pe care debitorii persoane juridice le mai aveau, la data platii, de achitat din esalonarea respectiva.
    9.5. Majorarile de intarziere amanate la plata conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 pana la o data ulterioara datei de 15 decembrie 2000 se reduc cu 30% daca debitele amanate la plata pana la aceeasi data se achita pana la data de 15 decembrie 2000 in proportie de 30% impreuna cu majorarile aferente datorate pana la data de 15 decembrie 2000 conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
    9.6. Diferenta de 70% ramasa din majorarile de intarziere amanate la plata conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 se scuteste la plata daca diferenta de 70% ramasa din debitele amanate la plata impreuna cu majorarile aferente datorate conform art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 se achita pana la o data ce reprezinta jumatate din perioada ramasa din amanare incepand cu data de 19 octombrie 2000.
    9.7. Pentru a beneficia de prevederile pct. 9.1 si 9.4 sau 9.5 si 9.6, dupa caz, debitorii persoane juridice sunt obligati sa achite integral obligatiile provenind din impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, cu termene de plata scadente incepand cu data de 19 octombrie 2000 si pana la ultima zi a ultimei luni de plata a debitelor restante esalonate sau amanate la plata, precum si cu eventualele majorari de intarziere aferente acestora.
    9.8. Pentru alte obligatii neachitate la bugetul de stat, care nu fac obiectul inlesnirilor la plata acordate conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996, debitorii persoane juridice pot beneficia de prevederile art. 4 sau 5 din ordonanta, dupa caz, cu respectarea prevederilor art. 6 din ordonanta.
    9.9. Debitorii persoane juridice care apreciaza ca nu se pot incadra in prevederile pct. 8.1 - 9.8 vor respecta inlesnirile la plata astfel cum au fost aprobate.
    10. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor decurgand din aplicarea prevederilor ordonantei se efectueaza astfel:
    A. In contabilitatea agentilor economici si a persoanelor juridice fara scop lucrativ
    a) Majorarile de intarziere prevazute la art. 1 din ordonanta, reflectate in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" si, respectiv, in bilantul contabil la 31 decembrie 1999:

  448 "Alte datorii si creante         = 7718 "Alte venituri exceptionale
      cu bugetul statului"                    din operatiuni de gestiune"

                            si concomitent

    - Debit cont de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului"

    Persoanele juridice fara scop lucrativ vor inregistra sumele respective la venituri astfel:

  448 "Alte datorii si creante         = 7718 "Alte venituri exceptionale
      cu bugetul statului"                    din operatiuni de gestiune"

                    (pentru activitatile economice)

  448 "Alte datorii si creante         = 7399 "Alte venituri din activitatile
      cu bugetul statului"                    fara scop lucrativ"

                 (pentru activitatile fara scop lucrativ)

  448 "Alte datorii si creante         = 791 "Venituri cu destinatie speciala"
      cu bugetul statului"

               (pentru activitatile cu destinatie speciala)

    Concomitent sumele respective se evidentiaza si in debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului".

    b) Majorarile de intarziere inregistrate in perioada 1 ianuarie - 15 decembrie 2000 in creditul contului 448 "Alte datorii si creante cu bugetul statului" (articol contabil 6718 = 448) vor fi stornate prin efectuarea aceluiasi articol contabil in rosu sau cu semnul minus, astfel:

  6718 "Alte cheltuieli                = 448 "Alte datorii      - cu sumele
       exceptionale privind                  si creante cu      in rosu sau cu
       operatiunile de gestiune"             bugetul statului"  semnul minus

                              si concomitent

    - Debit cont de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului"

    La persoanele juridice fara scop lucrativ, in cadrul contului 6718 "Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" sumele vor fi evidentiate in analitice distincte, pe feluri de activitati.
    c) Majorarile de intarziere calculate de persoanele juridice, pe propria raspundere, potrivit art. 3 din ordonanta, si neinregistrate in conturi bilantiere se vor reflecta in debitul contului de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului".
    d) La data de 15 decembrie 2000 sumele evidentiate in debitul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului", se vor regulariza astfel:
    - Majorarile de intarziere scutite la plata ca urmare a achitarii debitelor la termenele si in conditiile prevazute de ordonanta se vor evidentia in creditul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului".
    - Majorarile de intarziere aferente debitelor neachitate in conditiile prevazute la art. 4 sau 5 din ordonanta se vor evidentia in creditul contului 8038 "Alte valori in afara bilantului" si concomitent in conturi bilantiere, efectuandu-se articolul contabil:
  6718 "Alte cheltuieli exceptionale   = 448 "Alte datorii si creante
       privind operatiunile                  cu bugetul statului"
       de gestiune"
    La persoanele juridice fara scop lucrativ in cadrul contului 6718 "Alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune" sumele vor fi evidentiate in analitice distincte, pe feluri de activitati.
    Majorarile de intarziere astfel evidentiate se vor reflecta in bilantul contabil la 31 decembrie 2000.

    B. In contabilitatea institutiilor publice
    a) Majorarile de intarziere prevazute la art. 1 din ordonanta, reflectate in creditul contului 232 "Decontari cu bugetul statului" (articol contabil 410, 420, 421 etc. = 232) si raportate prin darea de seama contabila la 31 decembrie 1999, vor fi stornate prin efectuarea aceluiasi articol contabil in rosu sau cu semnul minus, astfel:
    %                                  = 232 "Decontari cu      - cu sumele
                                             bugetul statului"  in rosu sau cu
                                                                semnul minus
  410 "Cheltuielile institutiei
      publice finantate de la buget"
  420 "Cheltuielile institutiei
      publice finantate din
      venituri extrabugetare"
  421 "Cheltuieli din fonduri
      cu destinatie speciala"
  etc.

                            si concomitent

    - Debit cont de ordine si evidenta 979 "Alte operatiuni in afara bilantului"

    Aceste prevederi sunt aplicabile si in situatia majorarilor de intarziere datorate bugetului de stat pentru debite restante, inregistrate in creditul contului 232 "Decontari cu bugetul statului" pana la data de 15 decembrie 2000.
    b) La data de 15 decembrie 2000 majorarile de intarziere evidentiate in contul in afara bilantului 979 "Alte operatiuni in afara bilantului" se vor regulariza astfel:
    - majorarile de intarziere scutite la plata ca urmare a achitarii debitelor la termenele si in conditiile prevazute de ordonanta se vor evidentia in creditul contului 979 "Alte operatiuni in afara bilantului";
    - majorarile de intarziere aferente debitelor neachitate in conditiile prevazute la art. 4 sau 5 din ordonanta se vor evidentia in creditul contului 979 "Alte operatiuni in afara bilantului" si concomitent in creditul contului 232 "Decontari cu bugetul statului", efectuandu-se articolul contabil:
    %                                  = 232 "Decontari cu bugetul statului"
  410 "Cheltuielile institutiei
      publice finantate de la buget"
  420 "Cheltuielile institutiei
      publice finantate din
      venituri extrabugetare"
  421 "Cheltuieli din fonduri
      cu destinatie speciala"
  etc.

    Majorarile de intarziere astfel evidentiate se vor reflecta in darea de seama contabila incheiata la data de 31 decembrie 2000.
    11. Pe perioada de amanare la plata a majorarilor de intarziere, prevazuta la art. 1 din ordonanta, termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a acestora se suspenda in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996. In aceasta perioada organele de executare ale unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor nu vor incepe sau nu vor continua, dupa caz, procedura de executare silita prevazuta de lege pentru recuperarea majorarilor de intarziere.
    Prevederile alineatului precedent nu sunt aplicabile debitelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, care au generat majorari de intarziere. Daca exista pericolul ca debitul sa nu poata fi realizat in termenul legal de prescriptie prin efectuarea platii din proprie initiativa, organele competente vor proceda la urmarirea acestuia prin modalitatile prevazute de lege pentru executarea silita.
    12. In termen de 30 de zile de la data de 19 octombrie 2000 debitorii persoane juridice care pot beneficia de prevederile ordonantei vor depune in mod obligatoriu situatia privind majorarile de intarziere calculate pana la aceasta data si neplatite, pe feluri de venituri ale bugetului de stat, conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice, la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe. Debitele si/sau majorarile de intarziere pentru care sunt in derulare amanari si/sau esalonari la plata (integral sau partial) se vor marca cu asterisc (*).
    13. Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din ordonanta directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor tine evidenta majorarilor de intarziere scutite sau reduse la plata, urmand sa raporteze la Directia monitorizarea contribuabililor mari, lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, situatia privind incasarile din debite restante si majorarile de intarziere scutite sau reduse pana la data respectiva, cumulat, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
    14. Actele de control incheiate de organele abilitate ale Ministerului Finantelor, privind constatarea sumelor reprezentand majorari de intarziere scutite sau reduse in conformitate cu prevederile ordonantei, pot fi atacate conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor contestate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare.

    ANEXA 1
    la normele metodologice
     ___________________________________________
    | Denumirea platitorului .................. |
    | Adresa .................................. |
    | Inregistrat la ............ cu nr. ...... |
    | Codul de inregistrare fiscala ........... |
    | Numarul de inregistrare ........../.......|
    |___________________________________________|

                                  Catre
    Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat a
                judetului .........../municipiului Bucuresti

                                 SITUATIA
privind majorarile de intarziere calculate pana la data de 19 octombrie 2000 si neplatite, pe feluri de venituri ale bugetului de stat
                                                                 - lei -
 _________________________________________________________________________
|Nr. | Impozite, taxe si alte obligatii | Debitul restant la | Majorari de|
|crt.| datorate bugetului de stat       | 19 octombrie 2000  | intarziere |
|____|__________________________________|____________________|____________|
| 0  |                 1                |         2          |     3      |
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|
|____|__________________________________|____________________|____________|

    Sumele prevazute mai sus sunt calculate potrivit normelor legale.

       Conducatorul unitatii,               Conducatorul compartimentului
    ............................                 financiar-contabil,
     (numele, prenumele, functia,          ..............................
       semnatura si stampila)                (numele, prenumele, functia,
                                                semnatura si stampila)
    Data depunerii  ..............

    NOTA:
    Se vor marca cu asterisc (*) debitele si/sau majorarile de intarziere pentru care sunt in derulare amanari si/sau esalonari la plata, pentru care s-a facut optiunea conform prevederilor pct. 8.1 din normele metodologice.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE
    SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT
    A JUDETULUI ........../MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                 Catre
              Directia monitorizarea contribuabililor mari

                                SITUATIA
privind incasarile din debite restante achitate si majorarile de intarziere scutite/reduse pana la data de ............... (cumulat)
                                                                  - lei-
 _________________________________________________________________________
|Nr. | Impozite, taxe si alte obligatii |    Incasari   |  Majorari de    |
|crt.| datorate bugetului de stat       |     debite    |  intarziere     |
|    |                                  |               |  scutite/reduse |
|____|__________________________________|_______________|_________________|
| 0  |                 1                |         2     |     3           |
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|____|__________________________________|_______________|_________________|
|    |       TOTAL:                     |               |                 |
|____|__________________________________|_______________|_________________|

                              Director general,
                          .......................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1396/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1396 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu