Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1377 din 23.09.2011

pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 53 din 23 ianuarie 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi control în sănătate publică nr. RL 941 din 22 septembrie 2011,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin. Articolul INormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se completează după cum urmează: Prezentele norme metodologice transpun prevederile directivei 2011/10/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea bifentrinului ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, ale directivei 2011/11/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea acetatului de (z, e)-tetradeca-9,12-dienil ca substanţă activă în anexele i si ia la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, ale directivei 2011/12/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea fenoxicarbului ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011, şi ale directivei 2011/13/ue a comisiei din 8 februarie 2011 de modificare a directivei 98/8/ce a parlamentului european şi a consiliului pentru includerea acidului nonanoic ca substanţă activă în anexa i la directivă, publicată în jurnalul oficial al uniunii europene seria l nr. 34 din 9 februarie 2011. 2. În anexa nr. I, după poziţia 37 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 38-41, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin . 3. În anexa nr. IA, după poziţia 1 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2 , conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2013. Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau p. Ministrul mediului şi pădurilor, Marin Anton, secretar de stat p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Csutak-Nagy Laszlo ANEXA Nr. 1COMPLETAREA Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide
Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
1 2 3 4 5 6 7 8 9
„38 Bifentrin 2- metilbifenil-3-ilmetil (1RS) -cis-3-[ (Z)-2-cloro- 3,3,3-trifluoroprop-1- enil]-2,2-dimetilciclo propan carboxilat Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 82657-04-3 911 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Produsele sunt autorizate numai pentru utilizarea industrială sau profesională, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produs că riscurile pentru utilizatorii neprofesionişti pot fi reduse până la un nivel acceptabil, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice. 2. Produsele autorizate pentru utilizarea industrială sau profesională trebuie să fie folosite cu echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se dovedeşte în cererea pentru obţinerea autorizaţiei pentru produse că riscurile pentru utilizatorii industriali sau profesionişti pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace. 3. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul şi mediul acvatic.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
În special, etichetele şi, dacă există, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, întrun loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol ori în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare. 4. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea in situ a lemnului în exterior ori pentru tratarea lemnului care este expus în permanenţă intemperiilor sau care este protejat de intemperii, însă este udat în mod frecvent, cu excepţia cazului în care se aduc informaţii care dovedesc că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este necesar.
39 Acetat de (Z,E)- tetradeca-9,12-dienil Acetat de (9Z,12E)- tetradeca-9,12-dien-1-il Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 30507-70-1 977 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarea condiţie: - etichetele produselor biocide ce conţin acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienil trebuie să indice faptul că aceste produse nu trebuie folosite în spaţii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale.
40 Fenoxicarb Etil [2-(4- fenoxifenoxi) etil]carbamat Nr. CE: 276-696-7 Nr. CAS: 72490-01-8 960 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 8 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru
produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost vizate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii: 1. Trebuie să se ia măsuri adecvate de reducere a riscurilor pentru a proteja solul şi mediul acvatic. În special, etichetele şi, dacă este cazul, fişele cu date de securitate ale produselor autorizate trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat se depozitează în mod obligatoriu, după tratare, într-un loc acoperit şi/sau pe o suprafaţă dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol ori în apă, şi că eventualele pierderi rezultate din aplicarea produsului se recuperează pentru reutilizare sau eliminare. 2. Produsele nu sunt autorizate pentru tratarea lemnului folosit pentru construcţii exterioare în apropierea sau deasupra apei, cu excepţia cazului în care se aduc informaţii care dovedesc că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, prin aplicarea de măsuri corespunzătoare de reducere a riscurilor, dacă este cazul.
41 Acid nonanoic, Acid pelargonic Acid nonanoic Nr. CE: 203-931-2 Nr. CAS: 112-05-0 896 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 În momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, utilizările sau scenariile de expunere şi riscurile pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene.“

ANEXA Nr. 2COMPLETAREA Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide cu risc scăzut

Poziţia Denumirea comună Denumirea IUPAC/Numere de identificare Puritatea minimă a substanţei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piaţă Data includerii Termen-limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu excepţia produselor care conţin mai mult decât o substanţă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substanţele active ale respectivelor produse] Data la care expiră includerea Tip de produs Dispoziţii specifice
„2 Acetat de (Z,E)- tetradeca-9,12-dienil Acetat de (9Z,12E)- tetradeca-9,12-dien-1-il Nr. CE: nealocat Nr. CAS: 30507-70-1 977 g/kg 01.02.2013 31.01.2015 31.01.2023 19 Autoritatea competentă se asigură că înregistrările sunt supuse următoarelor condiţii: 1. Numai pentru utilizarea în spaţii interioare a capcanelor care conţin maximum 2 mg de acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienil. 2. Etichetele produselor biocide care conţin acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienil trebuie să indice faptul că aceste produse sunt utilizate numai în spaţii interioare şi nu se folosesc în spaţii unde se află, neambalate, produse alimentare sau hrană pentru animale.“

»SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1377/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1377 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu