Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1371 din 15 decembrie 2006

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului  259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri in, inspre si dinspre Comunitatea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 12 ianuarie 2007In temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993,

ministrul mediului si gospodăririi apelor si ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

Ana Lucia Varga,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare,şi ale Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontieră al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora

Art. 1. - (1) Prezentele norme metodologice au fost elaborate în temeiul art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderării României la Uniunea Europeană a Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană, adoptat la 1 februarie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006. Actul normativ comunitar preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 este denumit în continuare Regulament.

(2)    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului desemnată în baza art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului şi ale Convenţiei de la Basel, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, aplică prezentele norme metodologice pentru controlul intrării şi ieşirii transporturilor de deşeuri pe şi de pe teritoriul României.

(3)   Prezentele norme metodologice se aplică tuturor categoriilor de deşeuri prevăzute de Regulament şi de Convenţia de la Basel.

(4)  La aplicarea prezentelor norme metodologice se ţine seama de prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006 referitoare la perioadele de tranziţie acordate României pentru implementarea Regulamentului.

(5)   Autorităţile competente aplică prezentele norme metodologice pentru controlul transporturilor de deşeuri.

(6)   Costurile pentru punerea în aplicare a procedurii notificării/autorizării sunt suportate de notificator.

Introducerea deşeurilor în România pentru punerea acestora în liberă circulaţie

Art. 2. - Introducerea în România a deşeurilor prevăzute de Regulament şi de Convenţia de la Basel pentru punerea acestora în liberă circulaţie este permisă numai în scopul valorificării.

Art. 3. - (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului autorizează introducerea în ţară a deşeurilor în scopul valorificării, pe baza următoarelor documente, completate în limba română sau în limba engleză:

a)       formularul de notificare completat de notificator/expeditor, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1;

b)   formularul de expediţie/transport completat de notificator/expeditor, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

(2)    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului autorizează introducerea în ţară a deşeurilor în vederea valorificării numai dacă notificatorul prezintă documentele prevăzute la art. 6 din Regulament.

(3)   Pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), notificatorul trebuie să prezinte o dovadă scrisă din partea agenţiei judeţene pentru protecţia mediului unde este înregistrat deţinătorul instalaţiei de valorificare, prin care să se precizeze că instalaţia este autorizată pentru valorificarea deşeurilor care fac obiectul notificării.

(4)    Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului analizează documentaţia şi ia o decizie privind aprobarea sau neaprobarea transportului deşeurilor.

(5)   La luarea deciziei privind transportul deşeurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ţine seama de prevederile art. 7, 8 şi 9 din Regulament.

(6)   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului îşi dă acordul pentru realizarea operaţiunii de introducere în ţară a deşeurilor, prin înscrierea în formularul de notificare a perioadei de valabilitate a acestuia, prin semnarea şi aplicarea ştampilei în căsuţa 25 a formularului de notificare prevăzut în anexa nr. 1.

(7)   Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, când autorizează introducerea în ţară a deşeurilor pentru valorificare, trebuie să prevadă în caseta 26 a formularului de notificare din anexa nr. 1 condiţii specifice impuse pentru valorificarea acestora.

(8)   La impunerea de condiţii specifice în caseta 26 a formularului de notificare din anexa nr. 1 se ţine seama de prevederile art. 7 din Regulament şi de cele ale legislaţiei naţionale specifice, adoptate pentru reglementarea pe plan intern a anumitor categorii de deşeuri cum sunt deşeurile de anvelope, hainele uzate, precum şi altele, după caz.

(9)  Dacă în urma analizei documentaţiei se constată că nu sunt îndeplinite toate cerinţele, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului solicită notificatorului/expeditorului sau, după caz, destinatarului deşeurilor completări ale acesteia.

Introducerea deşeurilor in România pentru tranzit

Art. 4. - (1) Introducerea deşeurilor în România pentru tranzitul acestora prin Comunitate în vederea eliminării sau valorificării în afara Comunităţii este autorizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Regulament.

(2)  In cazul tranzitului deşeurilor prevăzute la alin. (1) transportul deşeurilor trebuie însoţit de următoarele documente, completate în limba română sau în limba engleză:

a)   permisul de tranzit al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 şi care este emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru aprobarea tranzitului de deşeuri pe teritoriul României. Permisul de tranzit este valabil numai însoţit de autorizaţiile de import şi tranzit emise de celelalte autorităţi competente;

b)   în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea, copia exemplarului de control T5, prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(3)   Introducerea deşeurilor în România pentru punerea în liberă circulaţie a acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene este permisă numai pe baza permisului de tranzit al cărui model este prezentat în anexa nr. 3 şi care este emis de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. Permisul de tranzit este valabil numai însoţit de autorizaţiile de import şi tranzit emise de celelalte autorităţi competente.

Scoaterea deşeurilor din România

Art. 5. - (1) Scoaterea deşeurilor din România pentru punerea în liberă circulaţie a acestora, în vederea eliminării sau valorificării într-un stat membru al Uniunii Europene, se autorizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 din Regulament.

(2) Scoaterea deşeurilor din România în afara Uniunii Europene se autorizează de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în conformitate cu prevederile art. 14, 15, 16, 17 şi 18 din Regulament.

Alte dispoziţii

Art. 6. - Garda Naţională de Mediu, prin comisariatele judeţene, în cadrul acţiunilor de control, inspectează şi controlează dacă transporturile de deşeuri pe teritoriul României sunt însoţite de următoarele documente:

a)   formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 1, semnat şi ştampilat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de autoritatea competentă din statul de destinaţie în căsuţele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;

b)   formularul de expediţie/transport prevăzut în anexa nr. 2, semnat şi ştampilat de către notificator/expeditor în căsuţa 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea;

c)   permisul de tranzit prevăzut în anexa nr. 3 şi, în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea, copia exemplarului de control T5 prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

Controlul efectuat de autoritatea vamală

Art. 7. - (1) La frontiera de stat a României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene, autoritatea vamală permite introducerea în România a deşeurilor numai pe baza următoarelor documente:

a)   formularul de notificare, semnat şi ştampilat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului sau de autoritatea competentă din statul de destinaţie în căsuţele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;

b)  formularul de expediţie/transport, semnat şi ştampilat de către notificator/expeditor în căsuţa 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea.

(2)  Autoritatea vamală permite introducerea în România a mijloacelor de transport până la data limită la care expiră autorizarea operaţiunii. Această dată este înscrisă în căsuţa 25 a formularului de notificare.

(3)  Dacă autoritatea vamală permite intrarea în România a mijloacelor de transport încărcate cu deşeuri, aceasta semnează şi ştampilează formularul de expediţie/transport în căsuţa 27, coloana intrare, şi anulează coloana ieşire printr-o linie în diagonală, pentru tranzitul deşeurilor.

(4)  Autoritatea vamală verifică valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) şi concordanţa dintre datele înscrise în documentele anexate la declaraţia vamală.

(5)   La frontiera de stat a României, care reprezintă şi frontiera externă a Uniunii Europene, autoritatea vamală permite scoaterea deşeurilor de pe teritoriul României pe baza următoarelor documente:

a)   formularul de notificare, semnat şi ştampilat de autoritatea competentă de destinaţie în căsuţele 24 şi 25, având număr unic de înregistrare;

b)  formularul de expediţie/transport, semnat şi ştampilat de către notificator/expeditor în căsuţa 22, purtând acelaşi număr unic de înregistrare ca şi notificarea;

c)  documentele prevăzute la alin. (7), după caz.

(6)  In cazul în care Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului consideră că pentru scoaterea deşeurilor de pe teritoriul României pentru a ieşi din Comunitate nu este necesară autorizarea acestora conform prevederilor prezentelor norme metodologice, va comunica în scris deţinătorului de deşeuri că nu sunt necesare formularul de notificare şi formularul de expediţie/transport. Această comunicare oficială scrisă este prezentată la biroul vamal pentru a se permite scoaterea deşeurilor din ţară în aceste cazuri.

(7)  In situaţia în care România este stat de tranzit, aşa cum este definit la art. 2 lit. n) din Regulament, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) deţinătorul deşeurilor trebuie să prezinte şi permisul de tranzit prevăzut în anexa nr. 3; în cazul tranzitului cu deşeuri prin state membre, deşeurile părăsind Comunitatea pentru a fi eliminate sau valorificate în afara acesteia, deţinătorul deşeurilor trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi permisul de tranzit şi copia exemplarului de control T5 prevăzut în anexa nr. 63 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

(8)   Documentele de transport internaţional, inclusiv cele prevăzute la art. 6, însoţesc încărcătura pe tot timpul transportului.

(9)   In cazul transportului pe calea ferată, în lipsa oricăruia dintre documentele de transport internaţional şi a celor prevăzute la art. 6, mijlocul de transport este primit şi reţinut în punctele de frontieră de intrare ale României, urmând ca destinatarul să prezinte documentele necesare în cel mult 48 de ore, în caz contrar mijlocul de transport fiind redirijat în afara teritoriului ţării, potrivit convenţiilor internaţionale feroviare la care România este parte.

Controlul transporturilor pentru care există suspiciuni

Art. 8. - Transporturile de deşeuri pentru care există suspiciuni cu privire la mărfurile sau documentele prezentate autorităţii vamale urmează a fi controlate, la solicitarea autorităţii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autorităţii publice prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006.

Art. 9. - Birourile vamale solicită, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului stabilit în anexa nr. 4, participarea la controlul vamal a reprezentanţilor autorităţilor prevăzute la art. 8. Aceştia confirmă prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală, participarea la controlul vamal şi nominalizează persoana desemnată.

Art. 10. - Reprezentanţii desemnaţi conform prevederilor art. 9, denumiţi agenţi de control, participă la control având competenţele stabilite în anexa nr. 5.

Art. 11. - In cazul în care, în urma unui control, se constată că documentele însoţitoare sunt incomplete, sunt completate eronat sau există suspiciuni în privinţa mărfurilor transportate, autorităţile publice prevăzute ia art. 8 dispun returnarea mijlocului de transport în ţara de expediţie.

Art. 12. - (1) Toate mijloacele de transport care transportă deşeuri pe teritoriul României vor urma traseul stabilit de transportator şi aprobat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în momentul autorizării operaţiunii de transport al deşeurilor.

(2) Dacă, din motive independente de transportator, nu poate fi urmat traseul stabilit, transportatorul va anunţa agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe teritoriul căreia se află, oferind informaţii despre numărul formularului de notificare, numărul mijlocului de transport, traseul pe care urmează a se deplasa, numele, prenumele şi un număr de telefon ale conducătorului mijlocului de transport.

Art. 13. - Dacă mijloacele de transport care transportă deşeuri sunt descoperite că utilizează alt traseu decât cel stabilit, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 12 alin. (2), acestea vor fi însoţite de către organele de poliţie până la traseul stabilit, cheltuielile fiind suportate de deţinătorul deşeurilor.

Art. 14. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

*) Anexele nr. 1 -5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE NOTIFICARE

Copia Formularului de Notificare semnat şi ştampilat de autorităţile competente însoţeşte fiecare transport de deşeuri

Căsuţa 1

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al notificatorului/expeditorului de deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apare în timpul transportului. Dacă expeditorul este un mandatar/broker de deşeuri, se înscrie şi numărul înregistrării/certificatului de broker de deşeuri.

Căsuţa 2

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al importatorului/destinatarului de deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apărea în timpul transportului. Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este posesorul instalaţiei de recuperare /eliminare a deşeurilor, se poate înscrie "identic cu căsuţa 8". Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este   un mandatar/broker, adică altul decât posesorul instalaţiei de recuperare a deşeurilor, se completează şi căsuţa 2 şi căsuţa 8.

Căsuţa 3

Indică tipul notificării:

A)   dacă notificarea este pentru un transport sau mai multe transporturi (notificare generală)

B)   dacă deşeurile sunt destinate:

(i) pentru operaţii de eliminare fără recuperare (Anexa IV A din Convenţie)

(ii) pentru operaţii de recuperare (Anexa IVB din Convenţie)

C)   informaţiile solicitate privind pre-autorizarea instalaţiei vor fi completate de părţile care fac parte din OECD (nu sunt solicitate sub Convenţia de la Basel)

Căsuţa 4

Indică numărul total de transporturi programat a fi efectuat într-o anumită perioadă de timp.

Căsuţa 5

Indică estimarea cantităţii totale pe care exportatorul îşi propune să o transporte (în kilograme sau în litri), într-o anumită perioadă de timp.

Căsuţa 6

Indică data planificată pentru primul transport şi data ultimului transport, care trebuie să fie de maximum 12 luni de la data primului transport.

Căsuţa 7

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al transportatorului şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apare în timpul transportului de deşeuri. Dacă sunt mai mulţi transportatori, sau pentru transporturile multimodale, se completează "vezi lista ataşată" şi se ataşează în anexă lista transportatorilor.

Căsuţa 8

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al posesorului instalaţiei de recuperare /eliminare a deşeurilor. Dacă locaţia instalaţiei este diferită, se va completa şi adresa acesteia, număr telefon/fax, persoana de contact. De asemenea, se completează şi numărul autorizaţiei de mediu pentru valorificarea deşeurilor şi limita de valabilitate.

Căsuţa 9

Se înscrie codul "R" de recuperare sau "D" de eliminare (codurile se regăsesc înscrise pe formularul de notificare). Pentru importuri în România, este interzis codul"D".Dacă este necesar, ataşaţi informaţii suplimentare

Căsuţa 10

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al generatorului(expeditorului) de deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apărea în timpul transportului. Pentru mai mulţi generatori, va fi ataşată lista în anexă.

Căsuţa 11:

Se înscrie codul fiecărui mod de transport utilizat (codurile se regăsesc înscrise  pe formularul de notificare). Dacă se utilizează transport multimodal, vor fi înscrise codurile pentru toate modurile de transport.

Căsuţa 12

Se înscrie codul pentru fiecare mod de ambalare al deşeurilor (codurile se regăsesc înscrise pe formularul de notificare).

Căsuţa 13

Denumirea sub care sunt cunoscute deşeurile, împreună cu denumirea chimică, a constituienţilor, concentraţie şi compoziţie. Dacă este cazul, se ataşează fişa tehnică de securitate.

Căsuţa 14

Se înscrie codificarea caracteristicilor fizice ale deşeului(codurile se regăsesc înscrise în formularul de notificare).

Căsuţa 15

Se înscrie codul de identificare al deşeului - în statul exportator/expeditor; în statul importator/destinatar; Codul Internaţional de Identificare al Deşeurilor (IWIC)şi Codul European al Deşeurilor (EWC)

Căsuţa 16

Indică codul de identificare al deşeului conform OECD

Căsuţa 17

Indică codul de identificare al deşeului Y prevăzut în Convenţia de la Basel şi Ghidul OECD.

Căsuţa 18

Se înscrie codul de periculozitate (codurile se regaăsesc înscrise în formularul de notificare) - reprezintă proprietăţile periculoase ale deşeului.

Căsuţa 19

Se înscrie identificarea numărului UN şi clasa UN (codurile se regăsesc înscrise în formularul de notificare)

Căsuţa 20

Se înscrie codul ţării pentru fiecare autoritate competentă şi punctul de intrare/ieşire pentru ţara de expediţie, de tranzit şi de destinaţie. Când nu este cunoscut codul ţării se înscrie numele tării.

Căsuţa 21

Se înscrie numele punctului de intrare/ ieşire din Uniunea Europeană

Căsuţa 22

Se înscrie numărul de anexe care conţin informaţii care nu au putut fi incluse în formular. Toate anexele se vor referi la numărul formularului de notificare.

Căsuţa 23

Se completează în original cu numele notificatorului/expeditorului, persoana de contact, semnătura şi ştampila.

Căsuţa 24

Este completată de autoritatea competentă de destinaţie şi indică acordul preliminar pentru operaţiunea de import, cât şi startul perioadei de evaluare.

Căsuţa 25

Este completată de autoritatea competentă de destinaţie indicând autorizarea/consimţământul sau obiecţiile privind operaţiunea de import.

Căsuţa 26

Acesta căsuţă poate fi utilizată de autoritatea competentă, pentru înscrierea de condiţii specifice sau să explice obiecţiile lor privind transportul de deşeuri.

COMUNITATEA EUROPEANA (a)  

TRANSPORT DE DEŞEURI PESTE FRONTIERA

Formularul de notificare

1 .Notificator / expeditor (nume, adresa) si nr. de inregistrare unde este cazul:

Tel:                         fax:

Persoana de legătura:

RO

3. Notificare cuprinzând (1):

 A (i) Un singur transport (expediţie)    |_|

    (ii) Notificare generala                     |_|   

mai multe transporturi (expediţii)          |_|

B (i) Eliminare (fara valorificare)          |_|

(ii) Operaţia de valorificare                  |_|

C* Instalatii de valorificare autorizate ...        

                                                   da   |_|    

                                                    nu  |_|

*se completează numai in cazul B (ii)

2.Destinatar (nume,adresa) si nr. de inregistrare unde este cazul:

Tel:                       fax:

Persoana de legătura:

4. Numărul total de transporturi planificate

5. Cantitatea totala planificata*

kg

---------------------------------

litri

*autorităţile competente solicita cantitatea in kg

6. Primul transport nu inainte de:

Ultimul transport nu după:

7.   Transportator (i)* (nume, adresa) si număr de inregistrare unde este cazul:

Tel:        fax:

Persoana de legătura:

*ataşaţi o lista daca sunt mai mulţi

8.Instalatii (facilitaţi) de eliminare / valorificare (nume, amplasament, adresa):

Tel:                            fax:

Nr. de inregistrare, unde este cazul:

Limita valabilităţii autorizaţiei:

Persoana de legătura:

10.Generator/producator de deşeuri (nume si adresa):

Tel:                           fax:

Persoana de legătura:

Procesul si locul generării deşeurilor

*(ataşaţi, daca este necesar, detalii)

9. Număr de cod al operaţiunii de eliminare / valorificare (2):

si tehnologia folosita:

* * ataşaţi, daca este necesar, detalii

11. Modalităţi de transport (2):

12.Tipuri de ambalare (2):

13. Denumirea si compoziţia chimica a deşeurilor:

14. Caracteristici fizice (2):

15. Codul de identificare al deşeurilor:

in statul exportator/expeditor:        Codul International de Identificare al Deşeurilor (1WIC):

in statul importator/destinatar:        Catalogul European al Deşeurilor (EWC):

Cod vamal (sistem armonizat HS)                Altele (specificaţi):

17. Numărul Y(2):

18. Numărul H (2):

16. Clasificarea OECD (1):

galben  |_|        roşu  |_|    si numărul:

altele*  |_|                       * ataşaţi detalii

19. Numărul de identificare al ONU     Clasa ONU (2):

20. Statele de implicate (2), numerele de cod ale autorităţilor competente (unde este cazul) si punctele de frontiera de intrare si ieşire:

Statul exportator/expeditor

Statele tranzitate

Statul importator/destinatar

21. Birouri vamale de intrare si/sau ieşire (Comunitatea Europeana):

Intrare:

Ieşire:

                                                              22.Număr

                                                         anexe ataşate

23. Declaraţia notificatorului/exportatorului:

Declar  pe propria răspundere ca datele si informaţiile de mai sus sunt complete si corecte. Declar de asemenea ca imi asum obligaţiile contractuale scrise stabilite conform legii si ca asigurarea sau garanţia financiara depusa sunt in măsura sa acopere transportul peste frontiera al deşeurilor.

Nume:                                            Semnătura:

Data:

Pentru utilizare de către autorităţile competente

24. Se compleza de către statul importator/destinatar (pentru UE si OECD) si de statul de tranzit (pentru Parti ale Convenţiei de la Basel)

Notificare primita pe data de:         Confirmare trimisa pe data de:                

Numele autorităţii competente, semnătura si/sau ştampila

25. Autorizarea* (acceptul, permisiunea) pentru transportul deşeurilor pete frontiera acordat de autoritatea competenta a (numele tarii)

emis pe data de:

Numele autorităţii competente, semnătura si/sau ştampila

Autorizaţia expira pe data de:

Condiţii specifice (1)       nu   |_|         da   |_|

vezi caseta 26 de pe verso

(1) Se bifează cu X in casetele corespunzătoare

(2) A se vedea codurile de pe verso;

Autorităţile competente solicita cantitatea deşeurilor in kg

Lista abrevierilor utilizate in formularul de notificare

Operaţiuni de eliminare/ valorificare (caseta 9)

Operaţiuni de eliminare

D1 Depozitarea pe sol sau in subsol (de exemplu, depunerea in depozite de gunoi)

D2 Tratarea prin contact cu solul (de exemplu biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol)

D3 Injectare in subteran (de exemplu, injectarea de deşeurilor pompabile in puţuri, saline sau staturi geologice)

D4 Descărcarea pe suprafeţe (de exemplu descărcarea de deşeuri lichide sau de nămoluri in depresiuni, iazuri sau lagune)

D5 Depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea in celule etanşe separate, acoperite si izolate unele de altele si de mediul înconjurător)

D6 Evacuarea deşeurilor solide in mediul acvatic, exceptând marile si oceanele

D7 Evacuarea in mari/oceane inclusiv îngroparea in subsolul marin

D8 Tratament biologic nespecificat la un alt punct din prezenta lista, din care rezulta, in final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la D1-D12.

D9 Tratament fizico-chimic nespecificat la un alt puct din prezenta anexa, din care rezulta, in final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la D1-D12 (de exemplu: evaporare,uscare, calcinare, etc);

D10 Incinerare pe sol;

D11 Incinerare pe mare;

D12 Stocare permanenta (de exemplu, introducerea de containere cu deşeuri intr-o mina);

D13 Amestecare inainte de a se incadra in oricare dintre operaţiunile D1-D12

D14 Reambalare inainte de a se incadra in oricare din operaţiunile D1-D13 Dl5 Stocare inainte de efectuarea oricărei operaţiuni menţionate la D1- D12, cu excepţia depozitarii temporare inaintea colectării, pe zona de producere

Operaţiuni de valorificare

R1 Utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei

R2 Recuperarea sau regenerarea solvenţilor

R3 Reciclarea/recuperarea subst. organice care nu sunt utilizate ca solvenţi

R4 Reciclarea sau recuperarea metalelor si compuşilor metalici

R5 Reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice

R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor

R7 Valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilor

R8 Valorificarea produselor din catalizatori

R9 Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora

R10 Imprastierea pe sol, in beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologica, inclusiv operaţiunile de compostare si alte procese de transformare biologica

R11 Utilizarea deşeurilor obţinute in urma oricărei operaţiuni menţionate la punctele R1-R10

R12 Schimb de deşeuri intre deţinători pentru a putea fi supuse unei dintre operaţiunile menţionate la punctele R1-R11

R13 Stocarea de deşeuri in scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la Rl -Rl2, exclusiv depozitarea temporara inaintea colectării, in zona de producere.

NOTA: Operaţiunile de depozitare nu sunt relevante pentru sistemul de control al OECD

Tipuri de transport

Tipuri de ambalare

Clasa ONU si numărul H

(casetele 18 si 19)

(caseta 11)

(caseta 12)

R = sosea

T = cale ferata

S = pe mare

A = aeriana

W = ape interioare

1. Bidon

2. Butoi de lemn

3. Canistra

4. Cutie

5. Sac

6. Ambalaj compozit

7. Recipient sub presiune

8. Vrac

9. Altele (specificaţi)

ONU

1

3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

8

9

9

9

9

H

H1

H3

H4.1

H4.2

H4.3

H5.1

H5.2

H6.1

H6.2

H8

H10

H11

H12

H13

Denumire (etichetare)

Explozive

Lichide inflamabile

Solide inflamabile

Substanţe sau deşeuri care se pot aprinde spontan

Substanţe sau deşeuri care in contact cu apa emit gaze inflamabile

Oxidanţi

Peroxizi organici

Otrăvuri (acute)

Substanţe infectioase

Corozivi

Eliberare de gaze toxice in contact cu aerul sau apa

Toxice              

Ecotoxice          

Capabile, prin orice mijloc, după evacuare, sa formeze alte materiale care poseda oricare din caracteristicile enumerate mai

sus

Caracteristici fizice (caseta 14)

1. Pulverulent/pulbere

2. Solid

3. Vascos/pasta

4. Nămol

5. Lichid

6. Gazos

7.  Altele (specificaţi)

Codurile tarilor din OECD (caseta 20)

Australia:     AU

Austria:       AT

Belgia:        BE

Canada:      CA

Danemarca:      DK    

Finlanda:   FI

Franţa:               FR

Germania:         DE

Grecia:    GR

Islanda:    IS    

Irlanda: IE

Italia:     IT

Japonia:     IP

Luxemburg:      LU

Mexic:    MX    

Olanda:   NL

Noua Zeelanda: Z

Norvegia:         NO

Portugalia:        PT

Spania:    ES    

Suedia:         SE

Elveţia:       CH

Turcia:         TR

Marea Britanie:   OB

S.U.A.:         US

Pentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 3166

26.   Condiţii specifice pentru aprobarea deplasări

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

INSTRUCŢIUNI PENTRU COMPLETAREA FORMULARULUI DE EXPEDIŢIE/TRANSPORT

Formularul de expediţie/transport se completează şi se transmite la ANPM la nr. Fax 0040214934350, cu trei zile înaintea efectuării fiecărui transport.

Originalul Formularului de expediţie/ transport completat însoţeşte fiecare transport până la destinaţie.

După completarea de către destinatar a cantităţii de deşeuri primite, Formularul de expediţie/transport se transmite la ANPM la nr.fax 0040214934350

Căsuţa 1

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al notificatorului/expeditoruluî de deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apare în timpul transportului. Dacă notificatorul/expeditorul este un mandatar/broker de deşeuri, se înscrie şi numărul de înregistrare/certificatului de broker de deşeuri.

Căsuţa 2

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al importatorului/destinatarului de deşeuri şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apărea în timpul transportului. Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este posesorul instalaţiei de valorificare /eliminare a deşeurilor, se poate înscrie "identic cu căsuţa 8".

Dacă importatorul/destinatarul de deşeuri este un mandatar/broker adică altul decât posesorul instalaţiei de valorificare a deşeurilor, se completează şi căsuţa 2 şi căsuţa 8.

Căsuţa 3

Se înscrie numărul FORMULARULUI DE NOTIFICARE

Căsuţa 4

Se înscrie numărul de ordine al transportului. In cazul în care notificarea este pentru un singur transport, va fi înscris numărul 1. Pentru mai multe transporturi, vor fi înscrise în ordine crescătoare numerele începând cu numărul 1.

Căsuţa 5

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al transportatorului şi numele, adresa, numărul de telefon/fax al persoanei care poate fi contactată pentru a furniza informaţii în timpul transportului şi asupra oricărui incident care poate apărea în timpul transportului de deşeuri. Aceasta căsuţa se completează cu datele de identificare al organizatorului transportului în cazul transportului multimodal.

Căsuţa 6

Se completează în cazul transportului multimodal.

Căsuţa 7

Se completează în cazul transportului multimodal.

Căsuţa 8

Numele complet, adresa, număr telefon/fax al posesorului instalaţiei de recuperare a deşeurilor. Dacă locaţia instalaţiei este diferită, se va completa şi adresa acesteia, număr telefon/fax, persoana de contact. De asemenea, se completează şi numărul autorizaţiei de mediu şi limita de valabilitate.

Căsuţa 9

Se înscrie codul "R" de valorificare sau "D" de eliminare (codurile se regăsesc înscrise pe formularul de notificare). Pentru importuri în România, este interzis codul"D".Dacă este necesar, ataşaţi informaţii suplimentare.

Căsuţa 10

Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnătura şi ştampila reprezentantului transportatorului.

Căsuţa 11:

Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnătura şi ştampila reprezentantului transportatorului.

Căsuţa 12

Se completează cu datele de identificare a mijlocului de transport, data efectuării transportului, semnătura şi ştampila reprezentantului transportatorului.

Căsuţa 13

Denumirea sub care sunt cunoscute deşeurile, împreună cu denumirea chimica , a constituenţilor, concentraţie şi compoziţie. Dacă este cazul, se ataşează fişa tehnică de securitate.

Căsuţa 14

Se înscrie codificarea caracteristicilor fizice ale deşeului (codurile se regăsesc înscrise în formularul de notificare).

Căsuţa 15

Se înscrie codul de identificare a deşeului - în statul exportator/expeditor; în statul importator/destinatar; Codul Internaţional de Identificare al Deşeurilor (IWIC) şi Codul European al Deşeurilor (EWC)

Căsuţa 16

Se înscrie codul de identificare a deşeului conform OECD

Căsuţa 17

Se completează de expeditor cu cantitatea de deşeuri din documentele de însoţire.

Căsuţa 18

Se înscrie numărul total de colete aflate în mijlocul de transport.

Căsuţa 19

Se înscrie identificarea numărului UN şi clasa UN (codurile se regăsesc înscrise în formularul de notificare)

Căsuţa 20

Se precizează dacă sunt condiţii speciale de manipulare.

Căsuţa 21

Data prevăzută pentru efectuarea transportului.

Căsuţa 22

Se înscrie numele persoanei care furnizează informaţiile incluse în formular, data, semnătura şi ştampila în original.

Căsuţa 23

Se completează de către destinatar în cazul în care nu este posesorul instalatiei de valorificare. Se completează cu data privind cantitatea primită, cantitatea respinsă (dacă este cazul; în cazul în care o anumită cantitate este respinsă, va fi contactată imediat autoritatea competentă de mediu). Se completează cu data primirii deşeurilor, numele celui care le-a primit, semnătura şi ştampila.

Căsuţa 24

Se completează de către destinatar în cazul în care este posesorul instalaţiei de valorificare. Se completează cu date privind cantitatea primită, cantitatea respinsă (dacă este cazul; în cazul în care o anumită cantitate este respinsă, va fi contactată imediat autoritatea competentă de mediu). Se completează cu data primirii deşeurilor, numele celui care le-a primit, semnătura şi ştampila.

Căsuţa 25

Este completată după ce procesul de valorificare al deşeurilor care fac obiectul transportului a fost finalizat. Se completează, se semnează şi se ştampilează de către posesorul instalaţiei de valorificare. In max. 180 de zile de la primirea deşeurilor se transmite la notificator/expeditor şi la autoritatea competentă de mediu la nr. Fax. 004021/4934350.

Căsuţa 26,27,28

Aceste căsuţe vor fi utilizate de autorităţile vamale din statul de expediţie, din statele de tranzit şi din statul de destinaţie.

TRANSPORT DE DEŞEURI PESTE FRONTIERĂ

COMUNITATEA EUROPEANĂ (a)                              

FORMULAR DE EXPEDIŢIE/TRANSPORT

l.Notificator (nume, adresă) şi numărul de înregistrare unde este cazul:

tel:            fax:

Persoana de legătură:

3. Numărul corespunzător

serie formularului de notificare

transportului:

4. Numărul în serie al transportului:

8. Instalaţiile (facilităţile) de eliminare/valorificare (nume, amplasament, adresa):

tel:                                    fax:

Nr. de înregistrare unde este cazul:

Limita valabilităţii autorizaţiei:

Persoana de legătură:

2. Destinatar (nume, adresă) şi numărul de înregistrare unde este cazul:

tel                         fax:

Persoana de legătură:

9. Nr. de cod al operaţiunii de eliminare/ valorificare (2):

şi tehnologia utilizată:

5 Primul transportator (nume, adresă):

Nr. de înregistrare: (unde este cazul)

tel:           fax:

6.A1 doilea transportator (nume adresă) (3):

Nr. de înregistrare:

(unde este cazul)

tel:       fax:

7.Ultimul transportator (nume, adresă):

Nr. de înregistrare:

(unde este cazul)

tel.                       fax:

10. Tipul mijloacelor de transport

Data efectuării transportului:

Semnătura reprezentantului transportatorului:

11. Tipul mijloacelor de transport

Data efectuării transportului:

Semnătura reprezentantului

transportatorului:

12. Tipul mijloacelor de transport

Data efectuării transportului:

Semnătura reprezentantului transportatorului:

13. Denumirea deşeului:

14. Caracteristici fizice (2):

15. Codul de identificare al deşeului conform Anexei nr. 1:

sau:

Codul în statul exportator/expeditor:         

Codul International de Identificare a Deşeurilor (IWIC):

Codul în statul importator/destinatar:         

Codul în Catalogul European al Deşeurilor (EWC):

Codul vamal (Sistemul armonizat HS)    

Altele (specificaţi):

17. Cantitatea prezentă*

kg

litri

*autorităţile competente solicită cantitatea în kg

18.Număr de containere:

16. Clasificarea OECD (1):

galben      |_|    roşu     |_|  şi numărul:

altele*      |_|

* ataşaţi detalii

19. Numărul de identificare ONU:        clasa ONU:

20.Cerinţe speciale de manipulare:

22. Declaraţia notificatorului:

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile de mai sus sunt complete şi corecte. Declar de asemenea, ca îmi asum obligaţiile contractuale scrise stabilite conform legii şi că asigurarea sau garanţia financiară depusă sunt în măsură să acopere transportul peste frontieră a deşeurilor şi că s-au obţinut toate autorizările necesare de la autorităţile competente implicate

Nume:                                  Semnătura:

Data:

21. Data curentă a transportului

Se completează de către destinatar / reprezentantul instalaţiei de eliminare/valorificare                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 23. Incărcătura primită de către destinatar

 (în cazul în care nu este reprezentantul instalaţiei de eliminare/valorificare)                                                                                               acceptata         |_|     

Cantitatea primita    kg |_|       litri |_|              respinsa*         |_|

Data:                         Nume: Semnătura:

 

* a se contacta imediat autorităţile competente

25.Declar ca valorificarea deşeurilor descrisă anterior este    

completă                                                                     

Data:                                                                           

Numele:                                                                     

Semnătura:                                                                

24. Incărcătura recepţionată la instalaţia de eliminare/valorificare

                                                                                              acceptată       |_|

Cantitate recepţionată:           kg |_|                   litri |_|             respinsă*       |_|        

Data:          Nume:   Semnătura:

Metoda de   eliminare/valorificare

*a se contacta imediat autorităţile competente

(1)    Se bifează cu X în casetele corespunzătoare;

(2) A se vedea codurile de pe verso; (3) Dacă sunt mai mult de trei transportatori ataşaţi informaţiile cerute la rubricile 6 şi 11

Lista abrevierilor utilizate în formularul de expediţie /de transport

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE/VALORIFICARE (caseta 9)

OPERAŢIUNI DE ELIMINARE (NU VALORIFICARE)

D1 Depozitarea pe sol sau în subsol (de exemplu, depunerea în depozite de gunoi)

D2 Tratarea prin contact cu solul (de exemplu biodegradarea deşeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol)

D3 Injectare în subteran (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau staturi geologice)

D4 Descărcarea pe suprafeţe (de exemplu descărcarea de deşeuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune)

D5 Depozitarea pe teren special amenajat ( de exemplu, dispunerea în celule etanşe separate, acoperite şi izolate unele de altele şi de mediul înconjurător)

D6 Evacuarea deşeurilor solide în mediul acvatic, exceptând mările şi oceanele

D7 Evacuarea în mari/oceane inclusiv îngroparea în subsolul marin

D8 Tratament biologic nespecificat la un alt punct din prezenta listă, din care rezultă, în final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la D1 -D12.

D9 Tratament fizico-chimic nespecificat la un alt punct din prezenta anexă, din care rezultă, în final, compuşi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţiuni enumerate la D1-D12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare, etc);

D10 Incinerare pe sol;

D11 Incinerare pe mare;

D12 Stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deşeuri într-o mină);

D13 Amestecare înainte de a se încadra în oricare dintre operaţiunile D1 -D12

D14 Reambalare înainte de a se încadra în oricare din operaţiunile D1-D12

D15 Stocare înainte de efectuarea oricărei operaţiuni menţionate la D1- D12, cu excepţia depozitării temporare înaintea colectării, pe zona de producere

OPERAŢIUNI DE VALORIFICARE

R1 Utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei

R2   Recuperarea sau regenerarea solvenţilor

R3   Reciclarea/recuperarea substanţelor organice care nu sunt utilizate ca solvenţi

R4   Reciclarea sau recuperarea metalelor şi compuşilor metalici

R5   Reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice

R6   Regenerarea acizilor sau a bazelor

R7   Valorificarea produselor folosite la captarea poluanţilor

R8  Valorificarea produselor din catalizatori

R9   Rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizari ale acestora

R10 Imprăştierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucţie ecologică, inclusiv operaţiunile de compostare şi alte procese de transformare biologică

R11 Utilizarea deşeurilor obţinute in urma oricărei operaţiuni menţionate la punctele R1-R10

R12 Schimb de deşeuri între deţinători pentru a putea fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la punctele Rl-Rll

R13 Stocarea de deşeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operaţiunile menţionate la R1-R12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.

Caracteristici fizice (caseta 14)

1. Pulverulent/pulbere             

2. Solid

3 Vascos/pasta                       

4. Nămol

5. Lichid

6. Gazos

7. Altele (specificaţi)

Codurile tarilor din OECD (casetele 26-27-28)

Australia:         AU

Austria:   AT

Belgia:     BE

Canada:   CA

Danemarca:       DK

Finlanda: FI

Franţa:     FR

Germania:          DE

Grecia:    GR

Islanda:    IS

Irlanda:     IE

Italia:     IT

Japonia:                JP

Luxemburg:         LU

Mexic: MX

Olanda:   NL

Noua Zeelanda:     NZ

Norvegia:     NO

Portugalia.            PT

Spania:   ES

Suedia:   SE

Elveţia:   CH

Turcia.                 T R

Marea Britanie:     GB

S.U.A.:   US

Pentru alte state se vor folosi abrevierile din standardul ISO 3166

Se utilizează de birourile vamale

26. Statul exportator/expeditor

Biroul vamal de ieşire

Deşeul prezentat anterior a părăsit statul:

Ştampila.

Semnătura:

27. Ştampilele birourilor vamale ale statelor de tranzit

Numele statului (1):

Numele statului (1):

Intrare

Ieşire

Intrare

Ieşire

28. Statul importator / destinatar

Deşeul prezentat anterior a intrat în statul:

Ştampila.

Semnătura

Numele statului (1):

Numele statului (1):

Intrare

Ieşire

Intrare

Ieşire

(1)    A se vedea codurile statelor menţionate

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

ROMÂNIA

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Bucureşti, Aleea Lacul Morii nr. 151, sector 6, cod 060841

Tel: +40-21-493 4350; +40-746-22 66 55; fax: +40-21-493 4350

e-mail: presedinte@anpm.ro; www.anpm.ro

CABINET PREŞEDINTE

Nr. de înregistrare                                                                  Data:

Notificare Nr........

Transportul deşeurilor peste frontieră

Regulamentul Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană

Hotărârea de Guvern nr. 895/2006. art. 3.

Permis de Tranzit

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului desemnată ca autoritate,competentă româna, permite tranzitarea teritoriului României de la firma.....(numele complet, adresa, ţara) la firma.. (numele complet, adresa, ţara) privind transportul următoarelor deşeuri destinate (recuperării/eliminării):

Notificarea Nr.

EWC Cod

OECD Cod

Descrierea

deşeului

Cantitatea

Kg

Permisul este valabil pe teritoriul României, până la data.............

Punct de intrare în Comunitatea Europeană: Punct de ieşire din Comunitatea Europeană: Traseul care va li urmat pe teritoriul României:

Permisul de tranzit este valabil cu respectarea in mod obligatoriu a următoarelor condiţii:

1. Modul de ambalare şi transport: în concordanţă cu prevederile ADR privind transportul pe drumurile publice.

2. Tranzitarea României va respecta traseul indicat prin acest permis de tranzit, fără descărcare/ transbordare.

3.   Orice accident sau/şi poluarea mediului care are loc pe timpul transportului trebuie să fie raportată Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului iar notificatorul/expedîtorul este obligat să remedieze situaţia pe cheltuiala lui.

4.  Dacă transportul deşeului nu s-a făcut în concordanţă cu termenii din contract, expeditorul este obligat să transporte deşeurile înapoi în ţara de expediţie, pe cheltuiala lui.

5. Acest permis de tranzit este valabil numai cu consimţământul Autorităţilor Competente din Statele interesate. 6.    Expeditorul va transmite la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului la numărul de fax 00400214934350,  cu  3  zile  lucrătoare înainte  de plecarea fiecărui  transport,  copia  de  pe  formularul  de expediţie/transport, completat cu toate datele pentru transport.

PREŞEDINTE

Se transmite la:

ANEXA Nr.4 la normele metodologice

Convocarea autorităţilor de control din Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.225/1.371/2006

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA DE ADMINISTRARE FISCALA AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

Biroul vamal.............

Nr........./..................

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art...... şi ...... din Ordinul Comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor si al Ministerului Finanţelor Publice nr......, vă solicităm să participaţi la controlul vamal al deşeurilor..........., încărcate pe mijlocul de transport..............., în ziua de...........,până la ora......, la sediul nostru situat în..........................

Nr. crt.

Autoritatea competentă de control

Numele şi prenumele persoanei împuternicite

1.

Garda Naţională de Mediu - Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

2.

Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti - Ministerul Sănătăţii Publice

3.

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

4

Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor - Ministerul Economiei şi Comerţului

Şef birou vamal,

............................................

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

Competenţele agenţilor de control prevăzuţi la art. 10 din normele metodologice

(A)_

- Verifică documentele de însoţire a transportului de deşeuri în cauză;

- Verifică, după desigilarea mijlocului de transport, efectuată de către autoritatea vamală:

- identitatea deşeurilor;

- inscripţionarea pe etichete şi ambalaje, denumirea expeditorului.;

- tipul şi starea ambalajelor şi a mijloacelor de transport, urmărind menţinerea integrităţii transportului deşeurilor până la destinaţie, în scopul protecţiei calităţii mediului.

(B)_

Prelevă eşantioane pentru verificare, în cazurile de prezumţie de neconformitate cu datele înscrise în documentele de însoţire, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător, precum şi în scopul prevenirii şi combaterii traficului ilegal de deşeuri periculoase.

a)Orice prelevare conţine trei eşantioane identificabile oricând. Dintre aceste eşantioane unul este destinat verificării de către laboratoare acreditate de determinare a caracteristicilor deşeurilor, al doilea este destinat păstrării la laborator ca probă-martor, iar al treilea, păstrării de către deţinătorul deşeurilor, ca probă-martor.

Mărimea eşantioanelor, modul de prelevare, ambalare, transport şi păstrare a acestora se stabilesc în strictă conformitate cu standardele în domeniu, iar analizele se efectuează de către laboratoare acreditate pe baza standardelor specifice; toate acestea sunt menţionate în actul de control ale cărui elemente de conţinut sunt prezentate în anexa 5a.

Destinatarul sau transportatorul, după caz, este obligat să emită o comandă către un laborator acreditat, indicat de către agentul de control, în vederea analizării eşantionului de deşeuri. Comanda va fi înscrisă în actul de control.

Prelevarea probelor se face de către specialiştii din cadrul laboratoarelor acreditate. Aceşti specialişti trebuie să se asigure că transportul şi conservarea eşantioanelor se face la timp şi corect..

In toate cazurile eşantioanele prelevate vor fi corect sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe o etichetă compusă din două taloane (anexele 5bl şi 5b2 la prezentele norme metodologice), ce se vor separa, după completare şi semnare, astfel:

-  un talon va fi preluat de către specialistul laboratorului, după ce acesta verifică integritatea sigiliului;

- cel de-al doilea talon rămâne la agentul de control.

Posesorii celor trei eşantioane nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea eşantionului dat în grija lor.

Agentul de control este obligat să se asigure că eşantioanele vor ajunge la laboratoarele indicate pentru efectuarea analizelor în maximum 24 de ore de la prelevare.

b) După informarea scrisa a autorităţii vamale cu privire la prelevarea eşantioanelor si instituirea interdicţiei de continuare a operaţiunilor de vămuire, mijloacele de transport încărcate cu deşeuri raman sub supravegherea autorităţii vamale.

c)Laboratoarele indicate de agentul de control pentru analizarea eşantioanelor vor folosi numai metode şi proceduri conform standardelor specifice.

Laboratorul indicat de agentul de control pentru a efectua analizele unui anumit eşantion va întocmi un raport de testare privind determinările (buletin de analiză) imediat ce a finalizat analizele respective, dar nu mai târziu de 3 ore de la încheierea acestor operaţii, consemnând rezultatele analizelor efectuate asupra eşantionului.

Raportul de testare va fi pus la dispoziţie agentului de control, în termen de maximum 24 de ore de la data finalizării testărilor.

(C)_

I. In funcţie de rezultatele operaţiunilor de control prevăzute la lit. A se stabilesc următoarele:

a)Dacă în urma operaţiunilor de control prevăzute la liţ. A nu se constată neconformităţi, transportul de deşeuri se va dirija spre biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în cauză, în vederea definitivării operaţiunii de vămuire a deşeurilor.

b)Dacă la operaţiunile de control prevăzute la lit. A se constată neconformităţi privind documentele de însoţire a transportului în cauză, se aplica sancţiuni contravenţionale conform art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 895/2006. După completarea documentelor în conformitate cu prevederile legale, transportul de deşeuri se va dirija spre biroul vamal la care a fost înregistrat mijlocul de transport în cauză, în vederea definitivării operaţiunii de vămuire a deşeurilor pentru introducerea acestora în ţară.

c)Dacă în urma operaţiunilor de control prevăzute la lit. A se constată neconformităţi referitoare la identitatea deşeurilor, existând suspiciuni că acestea nu ar putea fi valorificate fara ca mediul sa fie afectat, atunci se continuă controlul conform prevederilor lit. B.

II.Rezultatul controlului prevăzut la lit. B se menţionează în actul de control (anexa 5a la prezentele norme metodologice) şi în funcţie de acest rezultat se stabilesc următoarele:

a)Dacă în urma controlului privind identitatea deşeurilor se constată că acestea se pot valorifica de către destinatar fără a fi afectate sănătatea populaţiei şi mediul, se ridică interdicţia de continuare a operaţiunilor de vămuire pentru introducerea în ţară a deşeurilor.

b)Dacă în urma controlului se constată că deşeurile nu se pot valorifica de către destinatar, se iau următoarele măsuri:

b1)Veturnarea în străinătate a transportului de deşeuri în cauză;

b2 )extinderea, după caz, a controlului şi la destinatar pentru verificarea respectării de către acesta a prevederilor legislaţiei referitoare la introducerea în ţară a deşeurilor şi la valorificarea acestora;

b3)aducerea la cunoştinţă organelor de cercetare penală, după caz, despre existenţa unor neconformităţi la introducerea în ţară a deşeurilor.

III.Actul de control este întocmit în 4 exemplare şi va fi transmis:

- autorităţii vamale;

- transportatorului şi destinatarului;

- autorităţii din care face parte agentul de control;

- organelor de cercetare penală, după caz.

ANEXA Nr. 5a la normele metodologice

Conţinutul actului de control

Actul de control se întocmeşte conform procedurilor specifice instituţei din care face parte agentul constatator şi va conţine obligatoriu următoarele date :

-    Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul

-    Firma transportatoare (denumirea completă, adresa, telefon, fax, telex, e-mail)

-     Reprezentantul transportatorului (numele, prenumele, actul de identitate, seria/nr).

-    Mijlocul de transport.......    tip......................./nr. înmatriculare

Elemente referitoare la deşeurile transportate:

-     Deşeul supus transportului (poziţia, codul, denumirea)

-     Cantitatea ...........................

-     Mărimea eşantioanelor....................................

-     Metoda utilizată la analiza/încercarea eşantionului.................................

-     Alte documente.

Date privind eşantioanele prelevate pentru analizarea/încercarea în laborator

Comanda nr............../................

-     Eşantioanele au fost expediate prin...............la................

-     Rezultatele analizelor şi încercărilor vor fi comunicate în scris până la data de..............

-     Constatări făcute în timpul desfăşurării controlului:.................................................

-     Măsuri stabilite în baza constatărilor:

-     Deseul,(codul, denumirea)

-    Cantitatea aflata la deţinător

-     Mărimea eşantionului

-     Marcajul/sigiliul

-    Persoanele care au fost prezente la eşantionare si au primit spre păstrare probele -martor

ANEXA Nr.5b1 la normele metodologice

Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul.......

ETICHETA PENTRU EŞANTION

(Talonul care rămâne pentru eşantion la agentul de control)

Denumirea deşeului........................................(poziţia, codul)

Locul prelevării..............................................

Data prelevării...............................ora.........

Numerele aplicate eşantioanelor prelevate..................................

Actul de control in baza căruia s-a prelevat proba nr....... data

Nr. de înregistrare la laborator.....................................................

Data..........., ora..........., valoarea eşantioanelor.........................

Declaraţia deţinătorului deşeurilor..............................................

Numele, funcţia şi semnătura agentului de control.....................

Numele, funcţia şi semnătura specialistului de la laborator........

ANEXA Nr. 5b2 la normele metodologice

Denumirea autorităţii competente care efectuează controlul...............

Loc pentru sigiliu ETICHETA PENTRU EŞANTION

(Talon volant - pentru laborator)

Nr. de înregistrare la laborator

Data........., ora......, denumirea deşeului......................(poziţia, codul)

Denumirea destinatarului.................................................

Denumirea expeditorului.................................................

Denumirea transportatorului............................................

Numele, funcţia Semnătura transportatorului şi semnătura agentului de control

Numele, funcţia şi semnătura specialistului de la laborator................................

Actul de control in baza căruia s-a prelevat proba nr....... data .................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1371/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1371 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu