Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.137 din 26.02.2014

pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile
ACT EMIS DE: Departamentul pentru Energie
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 193 din 19 martie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) pct. 40 din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Energie, cu modificările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 429/2013, cu modificările ulterioare,ministrul delegat pentru energie emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul delegat pentru energie, Constantin Niţă
ANEXĂPROCEDURI privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, privind contractarea finanţării nerambursabile, monitorizarea, verificarea şi raportarea investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile stabilesc cerinţele şi condiţiile pentru accesarea finanţării nerambursabile din contul alimentat prin plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii. A. Gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanţarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii Articolul 1Operatorii care deţin instalaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 şi primesc alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020 plătesc contravaloarea acestor certificate conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 într-un cont deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - A.T.C.P.M.B. în acest scop, cont denumit în continuare contul PNI. Articolul 2(1) Preţul de piaţă de referinţă pentru un certificat de emisii de gaze cu efect de seră în baza căruia se face plata contravalorii certificatelor alocate cu titlu gratuit se calculează conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013.
(2) Preţul de piaţă de referinţă pentru prima tranşă este cel calculat la 1 aprilie, ca medie aritmetică a preţurilor de închidere - auction price - la toate sesiunile de licitaţie pe platforma comună EEX din trimestrul 1 al anului pentru care certificatele sunt alocate.(3) Preţul de piaţă de referinţă pentru a doua tranşă este cel calculat la 1 octombrie, ca medie aritmetică a preţurilor de închidere - auction price - la toate sesiunile de licitaţie pe platforma comună EEX din trimestrul 3 al anului pentru care certificatele sunt alocate. Articolul 3Contul PNI prevăzut la art. 1 şi preţurile de piaţă de referinţă prevăzute la art. 2, calculate în euro, la 1 aprilie şi, respectiv, la 1 octombrie, se publică pe pagina de internet a Departamentului pentru Energie. Articolul 4Operatorii prevăzuţi la art. 1 notifică efectuarea plăţii, în lei, a contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit, Departamentului pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii. Notificarea va menţiona operatorul, instalaţia prevăzută în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru care s-a efectuat plata contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, ID-ul instalaţiei, aşa cum sunt ele prevăzute în autorizaţia de emisii de gaze cu efect de seră, numărul de certificate plătite şi preţul de piaţă de referinţă, în euro şi în lei, în baza căruia s-a efectuat plata. Articolul 5Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră plătite conform prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pot intra în contul operatorilor în cursul lunii aprilie 2014, după parcurgerea etapelor procedurale din Regulamentul (UE) nr. 389/2013 al Comisiei din 2 mai 2013 de creare a registrului Uniunii în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu deciziile nr. 280/2004/CE şi nr. 406/2009/CE ale Parlamentului şi ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 920/2010 şi (UE) nr. 1.193/2011 ale Comisiei. Articolul 6Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit sunt emise în contul operatorului din Registrul unic numai după efectuarea dovezii plăţii contravalorii acestora, ataşată notificării prevăzute la art. 4, precum şi după parcurgerea etapelor procedurale din Regulamentul (UE) nr. 389/2013. Articolul 7Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit emise în contul operatorilor pot fi utilizate pentru restituirea către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru acoperirea emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul precedent, pot fi reportate de la an la an şi/sau pot fi valorificate pe piaţa certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Articolul 8Fondurile constituite din contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră plătită de operatori în contul PNI se utilizează numai pentru finanţarea nerambursabilă a investiţiilor din Planul naţional de investiţii. B. Accesarea fondurilor din contul PNI şi încheierea contractului de finanţare Articolul 9Primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI numai beneficiarii şi investiţiile din Planul naţional de investiţii prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013. Articolul 10(1) Beneficiarii primesc finanţare nerambursabilă din contul PNI în baza principiului „primul venit, primul servit“, în funcţie de ordinea în care a fost solicitată şi aprobată finanţarea, în limita fondurilor disponibile.(2) Pentru respectarea principiului „primul venit, primul servit“, cererea de finanţare şi documentele însoţitoare, prevăzute la art. 17, complet şi corect întocmite, depuse la Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, primesc un număr de înregistrare cu menţiunea datei şi a orei la care s-a făcut înregistrarea.(3) Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie analizează cererea de finanţare şi documentele însoţitoare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare şi transmite beneficiarului adresa de aprobare a finanţării şi invitaţia de negociere a contractului de finanţare sau adresa de respingere a finanţării, cu menţiunea motivelor care au condus la respingerea cererii de finanţare. În cazul în care cererea de finanţare este respinsă, solicitantul completează şi/sau corectează documentele depuse şi primeşte un nou număr de înregistrare, însoţit de data şi ora înregistrării. Articolul 11Beneficiarii investiţiilor noi din Planul naţional de investiţii, aşa cum sunt ele definite la art. 3 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013, pot solicita finanţarea nerambursabilă în maximum 2 ani de la data începerii investiţiei, prevăzută în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013. (De exemplu, pentru investiţia prevăzută să înceapă în anul 2013 se poate solicita finanţare nerambursabilă din contul PNI până la sfârşitul anului 2015.) Articolul 12Beneficiarii investiţiilor pentru care s-a aprobat finanţarea nerambursabilă trebuie să deschidă înainte de semnarea contractului de finanţare un cont la trezorerie în care se virează sumele pentru finanţarea investiţiilor din contul PNI. Articolul 13Finanţarea nerambursabilă din contul PNI se face în baza contractului de finanţare, iar plăţile se fac ex-post în baza documentelor justificative care însoţesc cererile de rambursare. Articolul 14(1) Prin excepţie de la prevederile art. 13, pentru investiţiile noi, la solicitarea beneficiarului, se poate acorda în funcţie de sumele disponibile în contul PNI la momentul contractării o prefinanţare în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile rambursabile.(2) Modalitatea de plată a prefinanţării, precum şi decontarea prefinanţării sunt prevăzute în contractul de finanţare. Articolul 15Beneficiarii care se încadrează în prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de cesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a respecta legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Articolul 16Beneficiarii care nu se încadrează în prevederile art. 8 şi art. 9 alin. (1) lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să facă dovada că achiziţiile s-au făcut şi se fac cu respectarea procedurilor interne de achiziţii/instrucţiunilor de achiziţii, cu respectarea principiului eficienţei cheltuielilor realizate. Articolul 17 (1) Dosarul cererii de finanţare cuprinde următoarele documente:a)cererea de finanţare, care se prezintă în original. Modelul cererii de finanţare este prevăzut în anexa nr. 1; b)studiul de fezabilitate al investiţiei, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului- cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, pentru investiţiile noi sau în curs de realizare, ori studiul de fezabilitate în baza căruia a fost realizată investiţia, aprobat conform competenţelor stabilite prin legislaţia în vigoare, în copie. Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă devizul general, conform legislaţiei în vigoare, şi indicatorii tehnici de performanţă ai investiţiei, aşa cum sunt definiţi la art. 3 alin. (1) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013. Dacă studiul de fezabilitate nu cuprinde devizul general şi indicatorii tehnici de performanţă, solicitantul va prezenta un document separat privind devizul general şi indicatorii tehnici de performanţă, determinaţi pe baza datelor din studiul de fezabilitate. Dacă studiul de fezabilitate nu este în limba română, solicitantul prezintă traducerea rezumatului studiului de fezabilitate autentificată de beneficiar; rezumatul studiului de fezabilitate se prezintă în copie; c)autorizaţia de înfiinţare, emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, numai pentru investiţiile noi, care se prezintă în copie; d)contractul încheiat cu societatea EPC - Engineering Procurement Construction sau contracte încheiate cu furnizorii de echipamente principale şi/sau furnizorii de servicii în valoare de minimum 20% din valoarea investiţiei, fără TVA, numai pentru investiţiile în derulare şi pentru investiţiile noi. Contractele se prezintă în copie, numai acele secţiuni care atestă părţile, obiectul contractului, valoarea contractului şi semnăturile. Când contractele nu sunt în limba română, se prezintă traducerea autentificată de beneficiar; e)documente care să ateste capacitatea financiară de implementare a investiţiei, structura de finanţare asumată de solicitant, în original, şi documentele doveditoare, părţi relevante, în limba română, în copie. Aceste documente sunt cerute numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare; f)hotărârea consiliului de administraţie/adunării generale a acţionarilor/consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, privind realizarea investiţiei, în copie. Această hotărâre este cerută numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare; g)fila din planul de investiţii din care să reiasă că investiţia este în derulare sau este planificată în anul în curs, numai pentru investiţiile noi, după caz, şi pentru investiţiile în derulare, în copie; h)dovada plăţii la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tuturor instalaţiilor solicitantului, până la momentul solicitării finanţării nerambursabile, după caz, în copie; i)procedurile interne privind realizarea lucrărilor în antrepriză proprie, după caz, în copie; j)procedurile interne de achiziţii/instrucţiunile de achiziţii, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 16, în copie; k)declaraţia de eligibilitate semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilată, în original. Modelul declaraţiei de eligibilitate este prevăzut în anexa nr. 2; l)declaraţia de angajament semnată de reprezentantul legal al solicitantului şi stampilată, în original. Modelul declaraţiei de angajament este prevăzut în anexa nr. 3; m)actul de împuternicire a persoanelor care vor semna contractul de finanţare, în original; n)certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate la data depunerii, în original, care să menţioneze datele de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanţii legali ai societăţii, domeniul de activitate principal şi situaţia juridică a societăţii; o)certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat general consolidat, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice, în original; p)certificatul de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul local, eliberat de primăria aferentă unităţii administrative în care se realizează investiţia, în original; q)cazierul fiscal al societăţii, în original; r)acordul de mediu pentru investiţie, în copie; s)ultima situaţie financiară (inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi), înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice, în copie, din care să reiasă că societatea nu are pierderi, după caz, atunci când această situaţie financiară există şi pentru solicitantul care desfăşoară activităţi de producţie.(2) Dosarul cererii de finanţare se depune începând cu data de 5 mai 2014. Articolul 18(1) Beneficiarii investiţiilor pentru care s-a aprobat finanţarea primesc de la Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie două exemplare ale contractului de finanţare, în forma negociată şi iniţializată de părţi.(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) transmit cele două exemplare ale contractului de finanţare, semnate, la Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, însoţite de dovada deschiderii contului la trezorerie, prevăzută la art. 12.(3) Contractele de finanţare semnate de beneficiar sunt semnate de Departamentul pentru Energie. Un exemplar al contractului de finanţare semnat de ambele părţi este transmis beneficiarului de Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie. Articolul 19Contractele de finanţare pentru investiţiile puse în funcţiune, denumite în continuare investiţii realizate, la momentul contractării, cuprind graficul de rambursare a 25% din cheltuielile eligibile, facturate şi plătite de la data de 25 iunie 2009, inclusiv cheltuielile facturate până la data punerii în funcţiune a investiţiei. Rambursarea se face eşalonat până la sfârşitul anului 2020. Articolul 20(1) Contractele de finanţare pentru investiţiile în derulare la momentul contractării cuprind atât graficul rambursării a 25% din cheltuielile eligibile facturate şi plătite de la data de 25 iunie 2009 până la momentul contractării, cât şi graficul rambursării a 25% din cheltuielile eligibile de la momentul contractării până la, inclusiv, punerea în funcţiune a investiţiei.(2) Rambursarea a 25% din cheltuielile eligibile facturate şi plătite de la 25 iunie 2009 până la momentul contractării, prevăzute la alin. (1), se face eşalonat până la sfârşitul anului 2020. Articolul 21Contractele de finanţare pentru investiţiile noi cuprind graficul rambursării a 25% din cheltuielile eligibile de la data începerii investiţiei până la, inclusiv, punerea în funcţiune a investiţiei. Data începerii investiţiei nu poate depăşi mai mult de 6 luni de la data semnării contractului de finanţare. C. dERULAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE. mONITORIZAREA ŞI VERIFICAREA REALIZĂRII INVESTIŢIILOR Articolul 22(1) În derularea contractului de finanţare valoarea de 25% din cheltuielile eligibile nu poate fi majorată.(2) În realizarea investiţiei, orice majorare a valorii investiţiei faţă de valoarea din contractul de finanţare, inclusiv a cheltuielilor eligibile, este asigurată de beneficiar.(3) Prevederile contractului de finanţare pot fi modificate numai prin acte adiţionale la contractul de finanţare. Articolul 23În cazul în care investiţia pentru care s-a semnat contractul de finanţare nu se realizează în intervalul de timp planificat, aceasta poate fi transferată în anii următori prin act adiţional la contractul de finanţare. Un astfel de transfer este permis doar de două ori, cu condiţia ca investiţia să fie realizată până la sfârşitul semestrului I al anului 2020. Articolul 24 (1) Rambursarea finanţării din contul PNI se face conform graficului de rambursare prevăzut în contractul de finanţare, în mai multe tranşe. Plata sumelor rambursate se face în funcţie de sumele disponibile în contul PNI, în termen de maximum 45 de zile de la aprobarea cererii de rambursare. Modelul cererii de rambursare este prevăzut în anexa nr. 4.(2) Departamentul pentru Energie verifică cererea de rambursare şi documentele justificative care însoţesc cererea de rambursare, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare.(3) Documentele care însoţesc cererea de rambursare sunt:a)dovada plăţii la zi a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate tuturor instalaţiilor beneficiarului conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013, în copie, după caz; b)facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate, în copie; c)ordine de plată, în copie; d)extrase de cont, în copie; e)documente justificative pentru lucrările executate în antrepriză proprie, în copie, după caz; f)procesele-verbale de predare-primire pentru echipamentele achiziţionate, situaţie de lucrări şi/sau documente care să ateste acceptarea de către beneficiar a rezultatelor serviciilor achiziţionate, în copie, numai pentru investiţiile în derulare şi pentru investiţiile noi; g)raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate, care are două componente: 1. raport de progres tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, respectiv responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiştilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale); şi 2. raport de progres financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR), în original. Acest raport însoţeşte cererea de rambursare numai pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare la momentul semnării contractului de finanţare. Modelul raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate este prevăzut în anexa nr. 5; h)raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei care are două componente: 1. raport tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, respectiv responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010); şi 2. raport financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al CAFR), în original. Raportul final trebuie să conţină aprecieri privind realizarea calitativă şi cantitativă a investiţiei, conformitatea cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE, revizuită, şi cu Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03 „Document de orientare privind aplicarea opţională a art. 10 c din Directiva 2003/87/CE“, precum şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă. Acest raport este prezentat pentru investiţiile realizate la momentul solicitării rambursării.(4) Beneficiarii care efectuează plăţi în valută, în derularea contractului de finanţare, solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora, aşa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă.(5) Plăţile sumelor cerute prin cererile de rambursare aprobate se fac la termenele prevăzute în contractul de finanţare, în limita fondurilor disponibile în contul PNI. Ordinea de reluare a plăţilor este ordinea de aprobare a cererilor de rambursare. Articolul 25Recuperarea prefinanţării, prevăzută la art. 14, se efectuează începând cu prima cerere de rambursare, prin deducerea a minimum 5% din valoarea fiecărei cereri de rambursare intermediare, după caz, astfel încât suma aferentă prefinanţării să se recupereze înainte de ultima cerere de rambursare. Articolul 26 (1) Cererile de rambursare, însoţite de documentele prevăzute la art. 24, se depun la Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie, în termenele prevăzute în graficul de rambursare. Cererea de rambursare depusă după termenul prevăzut în graficul de rambursare nu se ia în considerare.(2) Atunci când există neclarităţi, Departamentul pentru Energie are dreptul să solicite documente pentru elucidarea neclarităţilor. Beneficiarul trimite documentele solicitate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. Nerespectarea acestui termen atrage respingerea motivată parţială sau totală a valorii cererii de rambursare. Articolul 27Ultima cerere de rambursare este însoţită şi de următoarele documente: a)procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune pentru întreaga investiţie, din care să rezulte şi nivelul de realizare al indicatorilor tehnici de performanţă, conform Hotărârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie, în copie; b)procesul-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor şi preluarea de către personalul de exploatare, pentru lucrările efectuate în antrepriză proprie, după caz, în copie; c)raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei, care are două componente: 1. raport tehnic, auditat de un auditor de terţă parte (verificator de proiecte, respectiv responsabil tehnic cu execuţia, conform Ordinului ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 364/2010); şi 2. raport financiar, auditat de un auditor de terţă parte (membru al CAFR). Raportul final trebuie să conţină aprecieri privind realizarea calitativă şi cantitativă a investiţiei, conformitatea cu Directiva 2003/87/CE, revizuită, şi cu Comunicarea Comisiei 2011/C 99/03, precum şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă, în original; d)declaraţia beneficiarului privind decontarea integrală a prefinanţării, după caz, în original; e)notă de decontare internă a cheltuielilor aferente probelor tehnologice, în copie, după caz. Articolul 28(1) Monitorizarea realizării investiţiei începe în momentul semnării contractului de finanţare.(2) Monitorizarea realizării investiţiei se face atât prin verificarea documentelor aferente investiţiei, cât şi prin vizite la sediul beneficiarului şi la locul investiţiei.(3) Cheltuielile Departamentului pentru Energie, aferente activităţilor de monitorizare a realizării investiţiilor şi de verificare a utilizării fondurilor rambursate din contul PNI, sunt suportate de beneficiari, din fonduri proprii, în condiţiile contractului de finanţare. Articolul 29 (1) Monitorizarea realizării investiţiei vizează progresul fizic al investiţiei şi respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 privind evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente investiţiei.
(2) Monitorizarea realizării investiţiei se face cel puţin o dată pe an de către echipa de monitorizare nominalizată de ministrul delegat pentru energie. Pentru monitorizarea realizării investiţiei şi pentru verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI, Departamentul pentru Energie poate contracta servicii specifice.(3) Vizitele la sediul beneficiarului şi la locul investiţiei pot fi anunţate sau inopinate şi au ca scop identificarea eventualelor probleme şi recomandarea soluţiilor de îmbunătăţire a realizării investiţiei.(4) Beneficiarul are obligaţia de a permite şi a participa la monitorizare, precum şi de a furniza echipei de monitorizare toate documentele şi informaţiile solicitate de aceasta.(5) Pentru fiecare monitorizare, echipa de monitorizare întocmeşte un raport de monitorizare, care conţine constatările şi recomandările sale. Un exemplar al raportului de monitorizare se trimite beneficiarului. Articolul 30 (1) Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI se poate face în cadrul monitorizării sau independent de aceasta.(2) Verificarea utilizării fondurilor rambursate din contul PNI se face minimum o dată pe an şi ori de câte ori este necesar de către echipa de monitorizare.(3) Verificarea se face obligatoriu înaintea aprobării ultimei cereri de rambursare, când se evaluează şi realizarea indicatorilor tehnici de performanţă. Articolul 31Indicatorii tehnici de performanţă care se evaluează pentru investiţiile finanţate din contul PNI sunt următorii: a)eficienţa producerii energiei electrice; b)eficienţa globală în cogenerare, după caz; c)emisia specifică de dioxid de carbon.Calculul eficienţei producerii energiei electrice Eficienţa de producere a energiei electrice se calculează ca raport între energia electrică produsă şi consumul total de combustibil. ηe = Ep/CT, unde:

ηe = eficienţa producerii energiei electrice (%);

Ep = energia electrică produsă la bornele generatorului (MWh);

CT = consumul total de combustibil (MWh).Calculul eficienţei globale în cogenerare În cazul investiţiilor pentru capacităţi noi de cogenerare se determină eficienţa globală în cogenerare, cu formula: ηgl,cogen = (Ecog + ET + CSIT)/CT, unde:

ηgl, cogen = eficienţa globală în cogenerare;

Ecog = energia electrică totală a configuraţiei (MWh), care se determină astfel:Ecog = Pp,cogen * t, unde: • Pp,cogen = puterea electrică produsă de configuraţia de cogenerare la bornele generatorului (MW); • t = durata de funcţionare (ore);

ET = energia termică a configuraţiei este energia termică livrată măsurată la gardul sursei (MWh);

CSIT = consumul serviciilor interne termice pentru încălzirea incintelor şi pregătirea combustibilului consumat (MWh);

CT = consumul total de combustibil al configuraţiei (MWh).De asemenea, se determină:

ηe,cogen = eficienţa de producere a energiei electrice corespunzătoare configuraţiei, cu formula:ηe,cogen = E cog/CT

ηt,cogen = eficienţa de producere a energiei termice corespunzătoare configuraţiei, cu formula:ηt,cogen = (ET + CSIT)/CT Calculul emisiei specifice de dioxid de carbon Pentru capacităţi de producere exclusiv energie electrică Se determină emisia specifică de dioxid de carbon (CO2) ca raport între emisiile de CO2 ale instalaţiei şi energia electrică produsă pentru intervalul de funcţionare considerat. • Emisiile de CO2 se calculează pentru fiecare tip de combustibil utilizat, conform formulei: unde:

emisii de CO2 (tCO2);

combustibil consumat (tone sau Nm3);

puterea calorică netă a combustibilului (TJ/tone sau TJ/Nm3);

factor de emisie (tCO2/TJ);

factor de oxidare (%).• Energia electrică produsă se determină astfel: unde:

Ep = energia electrică produsă la bornele generatorului (MWh);

Pp = puterea produsă la bornele generatorului (MW);

t = durata de funcţionare (ore).Pentru capacităţi de producere energie electrică şi termică în cogenerare Se determină: a)emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică; b)emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie termică; c)emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică şi termică.Departajarea consumului de combustibil între producere de energie electrică şi producere de energie termică se realizează considerând pentru energia termică 1 MWt combustibil pentru 1 MWt energie termică. Articolul 32(1) Evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă se efectuează atât pentru investiţiile în capacităţi noi, cât şi pentru investiţiile în capacităţi reabilitate şi modernizate.(2) Evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă se face la terminarea probelor tehnologice şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la capacitatea nominală a instalaţiilor şi utilajelor, respectiv la recepţia punerii în funcţiune. Articolul 33(1) În cazul reabilitărilor şi modernizărilor se vor determina indicatorii tehnici de performanţă înainte şi după reabilitare şi modernizare, în condiţii de funcţionare similară (încărcare electrică). (2) Condiţiile care atestă realizarea indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele:a)emisia specifică de CO2 după punerea în funcţiune a investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mică decât emisia specifică de CO2 înainte de reabilitare şi modernizare; b)eficienţa producerii energiei electrice după punerea în funcţiune a investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mare decât eficienţa producerii energiei electrice înainte de reabilitare şi modernizare; c)eficienţa globală în cogenerare după finalizarea investiţiei de reabilitare şi modernizare trebuie să fie mai mare decât eficienţa globală în cogenerare înainte de reabilitare şi modernizare. Articolul 34În cazul reabilitărilor şi modernizărilor datele relevante pentru evaluarea realizării indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele: a)înainte de realizarea investiţiei de reabilitare şi modernizare

durata de funcţionare = perioada de referinţă de funcţionare dintr-un an calendaristic complet;

puterea electrică produsă = puterea medie produsă la bornele generatoarelor pe perioada de referinţă de funcţionare;

consumul de combustibil = consumul mediu de combustibil pe perioada de referinţă de funcţionare;

puterea calorifică netă a combustibilului = se calculează ca medie ponderată;

factorul de emisie mediu pe perioada de referinţă de funcţionare, în tone CO2/TJ

emisiile de CO2 verificate pe perioada de referinţă de funcţionare. Sunt posibile următoarele situaţii:

emisiile de CO2 sunt verificate în perioada de referinţă;

emisiile de CO2 nu sunt verificate în perioada de referinţă. Dacă nu există emisii de CO2 verificate, se procedează utilizând acelaşi mod de calcul ca în cazul emisiilor monitorizate şi raportate; b)după realizarea investiţiei de reabilitare şi modernizare:

durata de funcţionare = intervalul de timp din perioada probei de punere în funcţiune, când puterea electrică produsă atinge valoarea puterii medii înainte de realizarea investiţiei de reabilitare;

puterea electrică produsă = puterea electrică produsă în probele tehnologice, egală cu puterea medie produsă înainte de realizarea investiţiei de reabilitare („Pp după“ = „Pp med înainte“);

consumul de combustibil = consumul de combustibil pentru producerea puterii „Pp după“ din timpul probei de punere în funcţiune;

factorul de emisie = factorul de emisie înainte de realizarea investiţiei de reabilitare, în tone CO2/TJ. Articolul 35În cazul investiţiilor pentru capacităţi noi (greenfield) se determină indicatorii tehnici de performanţă la terminarea probelor tehnologice şi verificarea existenţei condiţiilor pentru exploatarea normală la capacitatea nominală a instalaţiilor şi utilajelor, respectiv la recepţia punerii în funcţiune. Articolul 36Condiţiile care atestă conformitatea indicatorilor tehnici de performanţă sunt următoarele: a)eficienţa producerii energiei electrice trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului naţional de investiţii; b)eficienţa globală în cogenerare, după caz, trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului naţional de investiţii; c)emisia specifică de CO2 după realizarea investiţiei se calculează în funcţie de eficienţa producerii energiei electrice conformă cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării de către Comisie a Planului naţional de investiţii. Articolul 37(1) Dacă la punerea în funcţiune a investiţiei indicatorii tehnici de performanţă nu sunt realizaţi conform prevederilor din contractul de finanţare, beneficiarul va returna o sumă considerată necuvenită care se va calcula de către Departamentul pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie proporţional cu nerealizarea indicatorului „emisie specifică de CO2“.(2) În cazul în care emisia specifică de dioxid de carbon (tCO2/MWh) la punerea în funcţiune a investiţiei este mai mare decât valoarea prevăzută în contract, beneficiarul va returna suma considerată necuvenită care se va calcula proporţional cu nerealizarea indicatorului.Valoarea sumei considerate necuvenită se calculează cu următoarea formulă: S = Dem.sp * Eprev * Toper * PRETCO2, unde:

S = suma considerată necuvenită;

Dem.sp = diferenţa de emisie specifică de dioxid de carbon (tCO2/MWh) = emisia specifică aşteptată – emisia specifică realizată la probele de punere în funcţiune;

Eprev = cantitatea anuală de energie electrică previzionată a fi produsă în documentaţia care a stat la baza cererii de finanţare;

Toper = un număr de 5 ani de operare;

PRETCO2 = preţul de piaţă de referinţă al certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la data la care se calculează suma considerată necuvenită, dar nu mai mult de 20 Euro/tCO2.
(3) Suma considerată necuvenită astfel calculată nu poate depăşi 1% din valoarea finanţării nerambursabile pentru realizarea investiţiei şi se va plăti eşalonat, până la cel târziu 30 septembrie 2020, conform contractului de finanţare.
Articolul 38(1) În cazul în care beneficiarii nu respectă obligaţia de a pune în funcţiune investiţiile, utilizează fondurile din contul PNI în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate şi/sau justificate ori sumele au fost acordate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor situaţii nereale pe documentele de rambursare, precum şi sumele considerate necuvenite, conform art. 37, reprezintă creanţă bugetară, care se recuperează de la beneficiar conform
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se virează în contul PNI.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) reprezintă creanţă bugetară de la data la care Departamentul pentru Energie comunică titlul de creanţă debitorului/beneficiarului şi constituie titlu executoriu în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru neachitarea în termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlu de creanţă, debitorul/beneficiarul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile
art. 119 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Sumele prevăzute la alin. (1), mai puţin sumele considerate necuvenite, reprezintă ajutor de stat utilizat abuziv în sensul art. 1 lit. g) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi la momentul recuperării trebuie percepută beneficiarului şi dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România, din momentul în care beneficiarul a beneficiat de ajutorul de stat utilizat abuziv până la momentul recuperării acestuia.D. Raportarea investiţiilor din Planul naţional de investiţii Articolul 39 (1) Beneficiarii care au semnat contractul de finanţare transmit Departamentului pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie următoarele rapoarte:a)raport de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate, prevăzut la art. 24 alin. (3) lit. g), care însoţeşte fiecare cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi investiţiile în derulare; b)raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei, prevăzut la art. 27 lit. c), care însoţeşte ultima cerere de rambursare, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare; c)raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei care însoţeşte prima cerere de rambursare, pentru investiţiile realizate; d)raport anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate de la momentul semnării contractului de finanţare până la momentul raportării, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 decembrie; e)raport preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiei ce se va derula în anul în curs, pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie; f)raport privind reducerea emisiilor de CO2 obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiei. Acest raport se trimite până la data de 15 ianuarie, timp de minimum 5 ani de la punerea în funcţiune a investiţiei. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. d) prezintă stadiile fizice şi valorice aferente investiţiilor atât în acel an, cât şi cumulat de la momentul semnării contractului de finanţare, respectiv de la 25 iunie 2009, când este cazul, până la 31 decembrie anul curent. Modelul raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate în perioada precedentă este prevăzut în anexa nr. 6.(3) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. e) prezintă estimativ volumul şi valoarea investiţiei preconizate a se efectua în cursul acelui an şi eşalonarea investiţiei în perioada următoare. Raportul va cuprinde orice modificare previzibilă în realizarea investiţiei în perioada următoare faţă de prevederile contractului de finanţare. Modelul raportului preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiei ce se va derula în anul în curs este prevăzut în anexa nr. 7.(4) Raportul prevăzut la alin. (1) lit. f) prezintă reducerea emisiilor de CO2, pentru anul precedent, calculată astfel:a)pentru o capacitate nouă care înlocuieşte în funcţionare o capacitate existentă la acelaşi operator, cantitatea de emisii de CO2 redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO2 generate în situaţia existentă şi emisiile de CO2 generate după punerea în funcţiune a capacităţii noi, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă; b)pentru reabilitarea şi modernizarea unei capacităţi existente, cantitatea de emisii de CO2 redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO2 generate înainte de reabilitare şi modernizare şi emisiile de CO2 generate după reabilitare şi modernizare, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă; c)pentru capacităţile noi (Greenfield) pe combustibili fosili, cantitatea de emisii de CO2 redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO2 generate de centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional şi emisiile de CO2 generate de noua capacitate, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă. Valoarea medie a emisiei specifice de CO2 pentru centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional este cea din rapoartele publicate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Se consideră valorile din raportul ANRE aferent anului precedent în care se efectuează calculul. Pentru energia termică se consideră emisia specifică de CO2 aferentă capacităţilor care asigură energia termică până la punerea în funcţiune a investiţiei; d)pentru capacităţile noi (Greenfield) care utilizează resurse regenerabile, cantitatea de emisii de CO2 redusă se calculează ca diferenţă între emisiile de CO2 generate de centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional şi emisiile de CO2 generate de noua capacitate, pentru aceeaşi cantitate de energie electrică şi termică produsă. Valoarea medie a emisiei specifice de CO2 pentru centralele electrice pe combustibili fosili din Sistemul Energetic Naţional se calculează pe baza datelor din rapoartele publicate de ANRE. Se consideră valorile din raportul ANRE aferent anului precedent în care se efectuează calculul. Valoarea medie a emisiei specifice de CO2 ţine seama de ponderea fiecărui tip de combustibil la producerea energiei electrice. Pentru energia termică se consideră emisia specifică de CO2 aferentă capacităţilor care asigură energia termică până la implementarea investiţiei.Modelul raportului anual privind reducerea de emisii de dioxid de carbon - CO2 obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiilor este prevăzut în anexa nr. 8. Articolul 40Beneficiarii care nu au semnat contractul de finanţare, dar care sunt eligibili pentru solicitarea finanţării, trimit Departamentului pentru Energie - Direcţia generală privatizare şi administrare a participaţiilor statului în energie raportul preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiilor ce se vor derula în anul în curs şi în anii următori. Acest raport se transmite până la data de 31 ianuarie. Articolul 41(1) Rapoartele anuale prevăzute la art. 39 şi 40 se trimit în format editat pe hârtie, în două exemplare, semnate de reprezentanţii legali ai beneficiarilor, precum şi în format electronic la adresele prevăzute în contractul de finanţare.(2) Departamentul pentru Energie verifică completitudinea rapoartelor anuale în termen de 10 zile lucrătoare şi, dacă este cazul, solicită corectarea şi/sau completarea acestora. Beneficiarii trebuie să trimită rapoartele modificate în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.E. Cheltuielile eligibile pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii Articolul 42Cheltuielile eligibile pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii sunt următoarele: 1. cheltuieli pentru amenajarea terenului, care cuprind cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări de materiale rezultate, devieri de reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi sau monumente istorice, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură; 2. cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, care cuprind cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spaţiilor verzi şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz; 3. cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, care cuprind cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentarea cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri de acces, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, exclusiv cheltuielile pentru terenul aferent racordărilor la reţelele de utilităţi; 4. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: a)cheltuieli pentru studii de teren care cuprind cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenurilor pe care se amplasează obiectivul de investiţie; b)cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii:

(i) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;
(ii) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;
(iii) obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;
(iv) obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă;
(v) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;
(vi) obţinerea acordului de mediu;
(vii) obţinerea avizului P.S.I.;
(viii) alte avize, acorduri şi autorizaţii, stabilite în condiţiile legii şi care au legătură cu obiectivul de investiţii sau cu lucrările de intervenţii;

c)cheltuieli pentru proiectare şi inginerie:

(i) cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie);
(ii) cheltuieli pentru plata verificării tehnice a proiectării;
(iii) cheltuieli pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură);
(iv) cheltuieli pentru expertizarea tehnică (pentru lucrări de intervenţii la construcţii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute şi neterminate);
d) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie, care cuprind cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii/achiziţii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire, anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă prin poştă, în legătură cu procedurile de achiziţie publică;

e)cheltuieli pentru consultanţă:

(i) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă la elaborarea studiilor de piaţă, de evaluare sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;
(ii) cheltuieli pentru plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractelor de execuţie;

f)cheltuieli pentru asistenţă tehnică:

(i) cheltuieli pentru asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectantului);
(ii) cheltuieli pentru plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii;

5. Cheltuieli pentru investiţia de bază: a)cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii, care cuprind cheltuieli aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, construcţii speciale, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului; b)cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice, care cuprind cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora; c)cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale; d)cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport, care cuprind cheltuieli pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic; e)cheltuieli pentru dotări, care cuprind cheltuieli pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în componenţa mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări privind protecţia muncii; f)cheltuieli pentru active necorporale, care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licenţe;6. cheltuieli pentru organizare de şantier, care cuprind cheltuieli necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj: a)cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:

(i) cheltuieli aferente construirii provizorii sau amenajărilor la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea;
(ii) cheltuieli de desfiinţare de şantier;

b)cheltuieli conexe organizării de şantier, care cuprind cheltuieli pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulaţie, întreruperea temporară a reţelelor de transport sau distribuţie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaţiei rutiere, căi ferate, navale sau aeriene, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contractele temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, asigurarea pompierului autorizat sau alte cheltuieli de aceeaşi natură;7. cheltuieli pentru cote legale: a)cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii; b)cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii; c)cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor; d)alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii; e)valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante;8. cheltuielile diverse şi neprevăzute se consideră eligibile, în funcţie de natura şi complexitatea lucrărilor, ca procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile realizate pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii de cheltuieli: amenajarea terenului, amenajare pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, proiectare şi asistenţă tehnică, investiţia de bază. Valoarea acestor cheltuieli este: a)în procent de maximum 10%, în cazul obiectivelor de investiţii noi, precum şi al modernizărilor, reabilitării la construcţii şi instalaţii existente; b)în procent de maximum 20%, în cazul lucrărilor de intervenţii de natura consolidărilor la construcţii existente şi instalaţiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi/sau calamităţi naturale.Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor de soluţii tehnice, cantităţi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investiţiei în cadrul proiectului, precum şi cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii execuţiei din cauze independente de autoritatea contractantă; 9. cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar: a)cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare, care cuprind cheltuieli necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor; b)cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste care cuprind cheltuieli aferente execuţiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la recepţie, omologărilor, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură;10. cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit de terţă parte pentru proiect. Articolul 43Cheltuielile neeligibile pentru investiţiile din Planul naţional de investiţii sunt următoarele: a)taxa pe valoarea adăugată; b)cheltuielile pentru obţinerea terenului, inclusiv pentru terenul aferent racordării la utilităţi; c)costul creditului; d)comisionul băncii finanţatoare; e)cheltuielile cu achiziţia de echipamente second-hand; f)cheltuielile pentru echipamente, pentru instalaţii şi/sau lucrări care contribuie la conformarea cu legislaţia de mediu; g)contribuţia în natură; h)cheltuielile cu asigurarea pe timpul operării; i)cheltuielile cu amortizarea; j)amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată; k)costurile de operare, care nu se capitalizează; l)fondul de rulment. Articolul 44Pentru a fi eligibilă o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general: a)să reprezinte plata facturilor emise şi plătite în perioada 25 iunie 2009 - 31 decembrie 2020; b)să fie însoţită de facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau de alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate; c)să fie în conformitate cu prevederile contractului de finanţare; d)să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare. Articolul 45Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele proceduri. ANEXA Nr. 1la proceduri Modelul Cererii de finanţare Denumirea investiţiei: ........ ................ ................ ................ ........ ........ [Titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanţă cu activităţile preconizate şi cu denumirea din Planul naţional de investiţii] 1. Informaţii privind solicitantul 1.1 Solicitant Numele organizaţiei: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Cod de înregistrare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ Cod unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ................ ........ Număr de înregistrare la registrul comerţului: ........ ................ ................ ........... Adresa poştală: ........ ................ ................ ................ ................ ................ 1.2 Reprezentantul legal (persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, să semneze şi să reprezinte organizaţia) Nume ........ ................ ................ ................ .......... Funcţie ........ ................ ................ ................ ........ Număr de telefon ........ ................ ................ ......... Număr de fax ........ ................ ................ ............... Adresă poştă electronică ........ ................ .............. 1.3 Persoana de contact (care va ţine legătura cu toate instituţiile implicate) Nume ........ ................ ................ ................ ......... Funcţie ........ ................ ................ ........ ............... Număr de telefon ........ ................ ................ ........ Număr de fax ........ ................ ................ .............. Adresă poştă electronică ........ ................ ............. 2. Descrierea investiţiei (scurtă prezentare a investiţiei - maximum o pagină) 3. Perioada de realizare a investiţiei şi graficul de implementare Perioada de realizare a investiţiei, exprimată în luni: Graficul de implementare: Graficul de implementare al investiţiei este o reprezentare grafică de tip Gantt (cu bare de timp), ca un proces unic, care constă dintr-un ansamblu de activităţi coordonate şi controlate, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinţelor specifice şi care include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse. Graficul de implementare va fi propus de beneficiar şi poate fi diferit de cel din studiul de fezabilitate. 4. Indicatori tehnici de performanţă ai investiţiei (se va completa, după caz, tabelul 1.1 sau 1.2) Tabelul 1.1 - Pentru reabilitarea capacităţilor existente

Indicatorii tehnici de performanţă Valoarea înainte de reabilitare Valoarea după reabilitare
Eficienţa producerii energiei electrice (%)
Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz
Emisia specifică (tCO2/MWh produsă)

Tabelul 1.2 - Pentru capacităţi noi (valoarea indicatorului după realizarea investiţiei trebuie să fie în conformitate cu prevederile BREF-BAT în vigoare la data aprobării Planului naţional de investiţii de către Comisia Europeană)

Indicatorii tehnici de performanţă Valoarea după punerea în funcţiune Valoare conform BREF-BAT
Eficienţa producerii energiei electrice (%)
Eficienţa globală în cogenerare (%), după caz
Emisia specifică (tCO2/MWh produsă)

5. Finanţarea investiţiei 5.1 Detalierea costurilor investiţiei pe fiecare categorie de cheltuială conform tabelului 2 Tabelul 2 - Detalierea costurilor investiţiei

Cap./ Subcap. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoarea totală a cheltuielii cu TVA (lei) Valoarea totală eligibilă a cheltuielii (lei) Finanţarea nerambursabilă Contribuţia proprie
Prevederile legale Procentul (%) Valoarea finanţării nerambursabile (lei) la valoarea eligibilă a cheltuielii (lei) Cheltuieli conexe şi neeligibile (lei)
0 1 2 = 3 + 8 3 = 6 + 7 4 5 6 7 8
1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului Ordinul ministrului economiei nr. ..... din ......
1.1 Amenajarea terenului
1.2 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinere avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii
4.2 cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi funcţionale cu montaj
4.3 cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
4.4 cheltuieli pentru utilaje fără montaj şi echipamente de transport
4.5 cheltuieli pentru dotări
4.6 cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale
0 1 2 = 3 + 8 3 = 6 + 7 4 5 6 7 8
5 Alte cheltuieli
5.1 Cheltuieli pentru organizare de şantier
a) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
b) cheltuieli conexe organizării de şantier
5.2 Cheltuieli pentru cote legale
a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
b) cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor
d) alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
e) valoarea primelor de asigurare din sarcina autorităţii contractante
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6.1 Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare
6.2 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste
7 Cheltuieli aferente achiziţiei serviciilor de audit independent pentru proiect
8 Alte cheltuieli neeligibile - TOTAL Ordinul ministrului economiei nr. ..... din ......
TOTAL:

Beneficiarul poate efectua modificări prin transferuri între capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile, dacă acestea nu afectează scopul principal al investiţiei şi fără a se modifica valoarea totală a cheltuielilor eligibile contractată pentru rambursare. 5.2. Surse de finanţare a investiţiei Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale investiţiei, conform tabelului 3: Tabelul 3

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare
I VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI (I = II + III)
II VALOAREA NEELIGIBILĂ A INVESTIŢIEI
III VALOAREA ELIGIBILĂ A INVESTIŢIEI
1 ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
2 CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI (2 = I-1)
2.1 Surse proprii
2.2 Credit

5.3. Prefinanţarea Solicit prefinanţare:  DA  NU Dacă DA, vă rugăm specificaţi: Tabelul 4

Procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile nerambursabile (%)
Cuantumul sumei solicitate (lei)
Momentul la care se solicită transferul prefinanţării

5.4. Graficul cererilor de rambursare Tabelul 5

Cerere de rambursare nr. Valoarea realizată din investiţie, cu TVA (lei) Suma estimativă a cheltuielilor eligibile (lei) Suma estimativă a cheltuielilor eligibile nerambursabile (lei) Deducere prefinanţare, minimum 5% din suma estimativă a cheltuielilor eligibile nerambursabile (lei) Suma estimativă de rambursat (lei) Data depunerii*
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
.....
TOTAL:

* Se va completa cu numărul lunii (de exemplu, luna a treia) de la semnarea contractului de finanţare. ANEXA Nr. 2la proceduri MODELUL Declaraţiei de eligibilitate Subsemnatul........ ........ ............... posesor al CI seria ............... nr. ....., eliberată de ........ ........ .......... (numele şi prenumele), (organismul emitent), CNP/paşaport nr. ...., eliberat de ........ ........ ......... în calitate de ........... al ........ ................ ................ ................

(organismul emitent), (funcţie) (denumirea completă a organizaţiei solicitante),

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că:

........ ................ ................ ................ depune Cererea de finanţare, din care această declaraţie (denumirea organizaţiei solicitante) face parte integrantă;

........ ................ ................ ................ nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai jos: (denumirea organizaţiei solicitante) a)este în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare; b)este în stare de faliment ori lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; c)face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b); d)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi sunt menţionate în certificatul constatator în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; e)nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către bugetele locale pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator; f)a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei, şi acest ordin nu a fost încă executat; g)împotriva ei a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat, ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost încă executat; h)este în dificultate, în conformitate cu Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

nu am suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de lucru judecat (res judicata);

nu am fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

activităţile propuse în cadrul proiectului de investiţie nu au beneficiat în ultimii 3 ani şi nu beneficiază în prezent de finanţare publică (se reformulează, după caz);

pentru proiecte de investiţii care implică execuţia de lucrări, infrastructura şi terenul asupra cărora se realizează activităţile propuse prin prezenta Cerere de finanţare îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică;

nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.Data ........ ............... Semnătura şi ştampila ........ ........ .............. ANEXA Nr. 3la proceduri MODELUL Declaraţiei de angajament Subsemnatul ........ ........ .............. posesor al BI/CI seria ......... nr. ........ eliberată de ........ ................ (numele şi prenumele), (seria) (nr), (emitent), CNP/paşaport nr. ...... eliberat de .............. în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ........ ......... (nr.), (emitent), (denumirea organizaţiei solicitante), solicitant de finanţare pentru realizarea proiectului de investiţie ........ ........ ..........., pentru care am depus (titlul proiectului) prezenta Cerere de finanţare, mă angajez:

să furnizez contribuţia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului;

să finanţez toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului;

să nu pun ipotecă, să nu gajez pentru un împrumut sau orice formă de înstrăinare provizorie a oricărui bun menţionat în Cererea de finanţare ca făcând parte din proiect şi care face parte din contractul de finanţare;

să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului de investiţie în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din contul PNI;

să menţin proprietatea facilităţilor construite/modernizate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după punerea în funcţiune, şi să asigur exploatarea şi întreţinerea în această perioadă;

să nu înstrăinez, închiriez, gajez bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării din contul PNI, pe o perioadă de 5 ani de la punerea în funcţiune;

să respect, pe durata pregătirii proiectului de investiţie şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, achiziţiilor publice, ajutorului de stat, şi prevederile de informare/publicitate.Data ........ ........ .......... Semnătura şi ştampila ........ ................ (semnătura reprezentantului legal al solicitantului) ANEXA Nr. 4la proceduri MODELUL Cererii de rambursare 1. Cerea de rambursare nr. ........... din data de ........ ............. 2. Perioada de referinţă de la ...../...../..... până la ...../...../......... (pentru investiţiile noi şi pentru investiţiile în derulare) sau perioada de referinţă 25 iunie 2009 - momentul semnării contractului de finanţare (pentru investiţiile realizate pentru care perioada de referinţă poate fi aceeaşi la toate cererile de rambursare). 3. Tipul cererii de rambursare Cerere intermediară Cerere finală 4. Date despre beneficiar Numele beneficiarului: Adresa: Codul fiscal: Contul în trezorerie: Cod IBAN: 5. Detalii despre investiţie: Data de început a investiţiei: Titlu investiţie: Numărul contractului de finanţare/Număr investiţie: 6. Cheltuieli eligibile a)Cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă pentru care se solicită rambursarea în această cerere, cu documentele suport aferente:Tabelul nr. 6a

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile1 Date contract (numărul contractului şi denumirea) Factură Denumire furnizor/ executant Extras de cont (nr. şi data) OP (nr. şi data) Valoarea cheltuielii eligibile solicitate la rambursare4 (lei)
Nr. Data emiterii Valoarea din factura aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile2 (lei) TVA3 (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total cheltuieli eligibile X X X X X X

N O T Ă: Poziţiile din Tabelul nr. 6a marcate cu (X) nu se completează. Tabelul nr. 6a se prezintă în format Excel editabil. 1 Se vor introduce numai acele categorii de cheltuieli din tabelul nr. 2 din Cererea de finanţare pentru care se solicită rambursare în prezenta cerere. 2 Se va introduce valoarea din factura (fără TVA) aferentă fiecărei categorii de cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiar în perioada de referinţă a Cererii de rambursare. 3 Se va introduce TVA-ul aferent valorii eligibile (TVA-ul aferent valorilor din coloana 5). 4 Se va introduce valoarea din factură pe fiecare categorie de cheltuială eligibilă cerută la rambursare din contul PNI, reprezentând valoarea din coloana (5) x 25%. b)Situaţia rambursărilorTabelul nr. 6b

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile*) Total cheltuieli eligibile aprobate prin contract (lei) Total cheltuieli eligibile realizate şi aprobate până la prezenta cerere (lei) Din care: Total cheltuieli eligibile realizate în perioada de referinţă a prezentei cereri (lei) Valoarea cheltuielilor eligibile rămase a fi efectuate (lei)
Cheltuieli eligibile acoperite din contribuţia proprie a beneficiarului (surse proprii/ credite bancare) (lei) Cheltuieli eligibile acoperite din contul PNI (finanţare nerambursabilă) (lei)
(0) (1) (2) = (3) + (4) (3) (4) (5) (6) = (1) – (2) – (5)
1.
2. ...
I. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE
II. PRE-FINANŢARE
III. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE (I-II)

*) A se vedea categoriile de cheltuieli eligibile prezentate în tabelul nr. 2 din Cererea de finanţare. 7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit suma de ........ ........ LEI, reprezentând cheltuieli eligibile acoperite prin finanţare nerambursabilă asigurată din contul PNI

Valoarea cheltuielii eligibile solicitate la rambursare*) Prefinanţare Finanţare nerambursabilă asigurată din contul PNI şi solicitată prin prezenta cerere
(0) (1) (2) = (0) – (1)

*) Valoarea se preia din tabelul nr. 6a coloana 10, linia I. 8. Declaraţie pe propria răspundere a Beneficiarului În calitate de beneficiar declar următoarele: a)Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efectuate şi efectiv plătite. b)Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate. c)Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile contractului de finanţare. d)Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil distinct, deci suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile. e)Regulile privind finanţarea din contul PNI, achiziţiile, protecţia mediului şi egalităţii de şanse au fost respectate. f)Suma solicitată este în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi ale contractelor de achiziţie de produse/servicii/lucrări. g)Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. h)Declar că prezenta cerere de rambursare a fost completată cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declaraţii. i)Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie, respectă prevederile legislaţiei în vigoare şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. j)Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei cererii de rambursare, este posibil ca aceste fonduri să nu se plătească, să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat.Beneficiar: Numele şi prenumele: Funcţia: Data: 9. Lista documente însoţitoare

Nr. crt. Denumire
1. Dovada plăţii la zi a contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit până la momentul cererii de rambursare (copie ordin de plată sau extras de cont), după caz
2. Facturi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau alte documente contabile cu valoare probatorie echivalentă facturilor pe baza cărora cheltuielile să poată să fie auditate şi identificate
3. Ordine de plată (copie)
4. Extrase de cont (copie)
5. Documente justificative pentru lucrări executate în antrepriză proprie, după caz
6. Raport de progres privind stadiile fizice si valorice aferente investiţiilor sau raport final privind stadiul tehnic şi financiar al investiţiei, după caz

ANEXA Nr. 5la proceduri MODELUL Raportului de progres privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate A. Raport de progres tehnic Raport de progres tehnic privind stadiile fizice aferente investiţiei efectuate în perioada ............ 1. Beneficiar a)Numele Beneficiarului (companie) b)Adresa c)Numele reprezentantului legal/funcţia d)Contact (telefon, fax, e-mail)2. Denumirea investiţiei 3. Situaţia contractuală a)Date identificare a contractului de finanţare b)Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, data, subiect)4. Numărul raportului de progres 5. Perioada de raportare 6. Descrierea lucrărilor efectuate în perioada ....... a)Descrierea lucrărilor b)Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare:

Activităţile planificate pentru perioada de raportare Data de începere a activităţii planificate Data finală a activităţii planificate
Activităţi desfăşurate în timpul perioadei de raportare Data de începere a activităţii desfăşurate Data finală a activităţii desfăşurate

c)Procent estimativ de realizare fizică d)Contracte de achiziţie semnate

Nr. contract Obiectul contractului Valoarea (lei) Procedura de achiziţie aplicată Stadiul achiziţiei

e)Problemele identificate f)Modificări fundamentale identificate, comparativ cu Cererea de finanţare g)Modificări solicitate7. Stadiul fizic al proiectului la data de ....... a)Descrierea stadiului fizic al proiectului b)Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare c)Procent estimativ de realizare fizicăSemnătura şi ştampila reprezentantului legal ........ ............... Data ........ ............... Auditor, ........ ........ B. Raport de progres financiar Raport de progres financiar privind stadiile valorice aferente investiţiei efectuate în perioada ............ 1. Beneficiar a)Numele Beneficiarului (companie) b)Adresa c)Numele reprezentantului legal/funcţia d)Contact (telefon, fax, e-mail)2. Denumirea investiţiei 3. Situaţia contractuală a)Date identificare a contractului de finanţare b)Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, dată, subiect)4. Numărul raportului de progres 5. Perioada de raportare 6. Valoarea lucrărilor executate în perioada ........... a)Valoarea investiţiei/Valoarea cheltuielilor eligibile b)Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare7. Stadiul valoric al proiectului la data de ....... a)Valoarea investiţiei/Valoarea cheltuielilor eligibile/Valoarea finanţării nerambursabile primite b)Concordanţa cu eşalonarea valorică prevăzută în contractul de finanţare8. Analiza cantitativă şi calitativă a investiţiei (aprecieri privind realizarea cantitativă şi calitativă a investiţiei din punct de vedere financiar, precum şi menţionarea valorii totale a investiţiei) 9. Suma solicitată ca finanţare nerambursabilă (= 25% x Valoarea cheltuielilor eligibile) Semnătura şi ştampila reprezentantului legal ........ ............... Data ........ ............... Auditor, ........ ........ ANEXA Nr. 6la proceduri MODELUL Raportului anual privind stadiile fizice şi valorice aferente investiţiei efectuate în perioada precedentă 1. Beneficiar Numele Beneficiarului (companie) Adresa Numele reprezentantului legal/funcţia Contact (telefon, fax, e-mail) 2. Denumirea investiţiei 3. Situaţia contractuală Date identificare a contractului de finanţare Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, dată, subiect) 4. Perioada de raportare Anul .... Perioada ..... 5. Stadiul fizic al proiectului la data de 31 decembrie a anului .............. Data începerii investiţiei Data prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii Data reală Descrierea stadiului investiţiei din punct de vedere fizic la data de 31 decembrie a anului .............. Rezultate obţinute până în prezent (de exemplu, contracte de achiziţie semnate) Concordanţa cu calendarul activităţilor prevăzut în contractul de finanţare 6. Descrierea lucrărilor efectuate în anul ....... 7. Prezentarea procedurilor de achiziţie 8. Monitorizarea investiţiei Datele vizitelor de monitorizare efectuate de ME-DE/alte autorităţi Prezentarea concluziilor vizitelor de monitorizare, conform raportului de monitorizare transmis beneficiarului, după caz. 9. Controlul investiţiei Datele controalelor efectuate şi entităţile care au realizat controalele Prezentarea rezultatelor controalelor 10. Stadiul valoric al investiţiei a)Valoarea totală a investiţiei/Valoarea totală a cheltuielilor eligibile b)Eşalonarea anuală a valorii totale/valorii cheltuielilor eligibile, conform contractului c)Valoarea lucrărilor executate în perioada anterioară, inclusiv anul curent (total/cheltuieli eligibile) d)Valoarea lucrărilor efectuate în anul curent (total/cheltuieli eligibile) e)Concordanţa cu eşalonarea valorică prevăzută în contractul de finanţare11. Situaţia cererilor de rambursare a)Sume solicitate b)Sume rambursate c)Sume în curs de rambursare12. Probleme apărute în anul curent şi influenţa asupra derulării investiţiei 13. Analiza cantitativă şi calitativă a investiţiei. Realizarea indicatorilor de performanţă (doar în cazul Raportului anual după finalizarea investiţiei) 14. Modul de păstrare a documentelor şi a evidenţei contabile legate de investiţie 15. Documente anexate: a)Documentele de certificare ale stadiului investiţiei emise de auditorul independent (copie) b)Traducerea autorizată în limba engleză a documentelor de certificare ale auditorului independent c)Rapoartele vizitelor de monitorizare (copie) d)Rapoartele controalelor (copie) e)Hotărâri ale adunării generale a acţionarilor/consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului cu privire la investiţieSemnătura şi ştampila reprezentantului legal ........ ............... Data ........ ............... Auditor, ........ ........ ANEXA Nr. 7la proceduri MODELUL Raportului preliminar anual cu propunerile de cheltuieli aferente investiţiei ce se va derula în perioada următoare 1. Beneficiar Numele Beneficiarului (companie) Adresa Numele reprezentantului legal/funcţia Contact (telefon, fax, e-mail) 2. Denumirea investiţiei 3. Perioada de raportare Anul .... Perioada ......... 4. Investiţie contractată DA/NU Dacă DA Numărul contractului de finanţare Acte adiţionale încheiate la contractul de finanţare (număr, dată, subiect) Dacă NU Data estimată pentru depunerea Cererii de finanţare din contul PNI 5. Modificări estimate (raportate la datele din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2013/contract, după caz) Modificări privind data de începere a investiţiei Modificări privind durata investiţiei Modificări privind eşalonarea valorică a investiţiei, după caz Modificări privind valoarea investiţiei Alte modificări 6. Stadiul fizic al investiţiei Descrierea lucrărilor prevăzute a se efectua în anul în curs Descrierea lucrărilor prevăzute a se efectua în perioada până la punerea în funcţiune a investiţiei 7. Valoarea investiţiei/Valoarea cheltuielilor eligibile Valoarea totală a investiţiei/cheltuielilor eligibile Valoarea investiţiei/cheltuielilor eligibile executate în perioada anterioară Valoarea lucrărilor prevăzute a se efectua în anul în curs (investiţie/cheltuieli eligibile) Eşalonarea anuală a investiţiei în perioada până la punerea în funcţiune a investiţiei (investiţie/cheltuieli eligibile) Semnătura şi ştampila reprezentantului legal ........ ............... Data ........ ............... Auditor, ........ ........ ANEXA Nr. 8la proceduri MODELUL Raportului anual privind reducerea de emisii de dioxid de carbon - CO2 Raport anual privind reducerea de emisii de CO2 obţinută ca urmare a punerii în funcţiune a investiţiei 1. Beneficiar Numele Beneficiarului (companie) Adresa Numele reprezentantului legal/funcţia Contact (telefon, fax, e-mail) 2. Denumirea investiţiei 3. Situaţia contractuală Date identificare a contractului de finanţare Data finalizării investiţiei 4. Perioada de raportare 5. Indicatori tehnici de performanţă contractaţi/realizaţi la punerea în funcţiune a investiţiei Eficienţa producerii energiei electrice Eficienţa globală în cogenerare Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie termică Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică şi termică 6. Emisii de CO2 generate în anul .... 7. Emisii specifice realizate în anul .... Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie termică Emisia specifică de CO2 aferentă producerii de energie electrică şi termică 8. Reducerea de emisii de CO2 obţinută în anul.... (tCO2) şi modul de calcul Semnătura şi ştampila reprezentantului legal ........ ............... Data ........ ...............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 137/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 137 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 137/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu