Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3176/137 din 12 februarie 2002

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII


SmartCity3

              Nr. 3.176 din 12 februarie 2002
              MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
              Nr. 137 din 12 martie 2002
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 378 din  4 iunie 2002

    Ministrul educatiei si cercetarii si ministrul muncii si solidaritatii sociale,
    in baza dispozitiilor art. 35 si ale art. 53 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    O data cu intrarea in vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara.
    Art. 3
    Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, Directia generala pentru invatamant preuniversitar, Directia generala buget-finante din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, Centrul national de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic, Serviciul national de evaluare si examinare si unitatile de invatamant vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul educatiei si cercetarii,
                             Ecaterina Andronescu

                   Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                                Marian Sarbu

    ANEXA 1

                              METODOLOGIE
de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie cuprinde norme de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal.
    Art. 2
    La examenele de absolvire prevazute la art. 1 au dreptul sa se inscrie elevii care au finalizat studiile in anul in care se sustine examenul de absolvire, precum si absolventii din promotiile anterioare, care au promovat si au situatia scolara incheiata.
    Art. 3
    (1) Candidatii proveniti din invatamantul profesional de stat pot sustine examenul de absolvire, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe stabilite de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. La stabilirea cuantumului taxei se iau in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    (2) Candidatii proveniti din invatamantul postliceal de stat, scolarizati pe locuri finantate de la bugetul de stat, pot sustine examenul de absolvire, fara taxa, o singura data. Prezentarile ulterioare la acest examen sunt conditionate de achitarea unei taxe stabilite de fiecare unitate de invatamant de stat. La stabilirea cuantumului taxei se iau in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    (3) Sustinerea examenului de absolvire de catre candidatii proveniti din invatamantul postliceal de stat, a caror scolarizare a fost finantata de solicitanti, persoane fizice sau juridice, prin contract incheiat cu unitatea de invatamant care a asigurat scolarizarea, este conditionata de achitarea unei taxe. Taxa de examen se stabileste de fiecare unitate de invatamant de stat si este suportata de catre candidati sau de catre agentii economici si alte institutii care au solicitat scolarizarea. La stabilirea cuantumului taxei se iau in calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat.
    (4) Candidatii din invatamantul profesional si postliceal particular neacreditat, proveniti din unitati de invatamant care au obtinut autorizatie de incredere, sustin examenul de absolvire, cu achitarea unei taxe, la unitatile de invatamant de stat stabilite de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Unitatile de invatamant de stat la care acesti candidati sustin examenele de absolvire se stabilesc cu cel putin 60 de zile inainte de sustinerea examenului. Taxa de examen se stabileste conform prevederilor legale in vigoare.
    (5) Candidatii din invatamantul profesional si postliceal particular neacreditat, proveniti din unitati de invatamant care nu au obtinut autorizatie de incredere, sustin examen de selectie conform prevederilor legale. Candidatii care promoveaza examenul de selectie pot sustine examenul de absolvire conform prevederilor alin. (4).
    (6) Unitatile de invatamant preuniversitar particular acreditate fac parte din sistemul national de invatamant si educatie si au dreptul sa organizeze examen de absolvire. Candidatii proveniti din aceste unitati sustin examenul de absolvire la unitatea de invatamant pe care au absolvit-o.
    Art. 4
    Graficul examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal se aproba in fiecare an scolar prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 5
    (1) In urma promovarii examenului de absolvire absolventului i se elibereaza actele de studii prevazute de Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de celelalte acte normative in vigoare.
    (2) Absolventilor de invatamant profesional - scoala profesionala sau postliceal - scoala postliceala si scoala de maistri, care nu au promovat examenul de absolvire, li se elibereaza la cerere o adeverinta in care se mentioneaza nivelul de invatamant promovat si meseria/specializarea in care s-au pregatit. Pe acest inscris se va mentiona: "fara examen de absolvire".
    (3) Absolventilor de invatamant profesional - scoala de ucenici -, care nu au promovat proba practica pentru certificarea pregatirii profesionale, li se elibereaza la cerere o adeverinta in care se mentioneaza nivelul de invatamant promovat si meseria in care s-au pregatit. Pe acest inscris se va mentiona: "fara proba practica".

    CAP. 2
    Coordonarea metodologica a examenelor de absolvire

    Art. 6
    (1) Organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal sunt coordonate la nivel national de Comisia nationala de evaluare si certificare (CNEC), care se constituie in fiecare an scolar si functioneaza in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) In fiecare judet si in municipiul Bucuresti se constituie anual comisii de evaluare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (CJE).
    (3) La nivelul fiecarei unitati de invatamant care organizeaza examene de absolvire, denumite centre de examen, se constituie comisii de examinare.
    Art. 7
    (1) CNEC are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - secretarul de stat pentru invatamant preuniversitar;
    b) vicepresedinti: directorul general pentru invatamant preuniversitar, directorul general pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale, directorul general pentru evaluare, prognoze si dezvoltare, directorul Serviciului national de evaluare si examinare, directorul Centrului national de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic;
    c) secretar - un inspector de specialitate din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare;
    d) 7 - 9 membri: directori generali adjuncti, sefi de serviciu, inspectori de specialitate din cadrul Directiei generale pentru invatamant preuniversitar, Directiei generale pentru invatamant in limbile minoritatilor nationale, Directiei generale pentru evaluare, prognoze si dezvoltare, inspectori de specialitate din cadrul Serviciului national de evaluare si examinare, inspectori de specialitate din cadrul Centrului national de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic, profesori din invatamantul preuniversitar.
    (2) Componenta nominala a CNEC se aproba anual, pana la data de 15 decembrie, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 8
    CNEC are urmatoarele atributii:
    a) centralizeaza datele cu privire la componenta nominala a CJE;
    b) instruieste presedintii CJE;
    c) primeste de la inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, numarul necesar de plicuri cu subiecte, respectiv cu bareme de corectare si notare, rezultat al optiunii de inscriere a candidatilor absolventi de scoala profesionala, centralizat pe judet;
    d) stabileste numarul variantelor de subiecte pentru proba scrisa sustinuta la scoala profesionala si coordoneaza elaborarea acestora si a baremelor corespunzatoare de corectare si notare, pe baza propunerilor profesorilor de specialitate din tara, in conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (2); din variantele elaborate se vor extrage prin tragere la sorti subiectul de examen si subiectul de rezerva;
    e) coordoneaza multiplicarea subiectelor in functie de numarul centrelor de examen si de necesarul de plicuri comunicat de CJE;
    f) controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire;
    g) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea CJE;
    h) analizeaza modul de desfasurare a examenelor de absolvire, precum si rezultatele acestora, pe baza rapoartelor intocmite de CJE si de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
    i) intocmeste si prezinta ministrului educatiei si cercetarii raportul national al examenului de absolvire;
    j) propune ministrului educatiei si cercetarii eventuale modificari in modul de organizare si desfasurare a examenelor nationale de absolvire;
    k) decide, in cazuri deosebite, precum frauda in corectarea lucrarilor scrise de catre comisia de examinare sau de comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, recorectarea unor lucrari in perioada desfasurarii examenului sau ulterior;
    l) decide, in cazuri deosebite, folosirea subiectelor de rezerva;
    m) dispune in orice alte situatii nereglementate de prezenta metodologie.
    Art. 9
    CNEC poate delega, pe perioada pe care o stabileste aceasta, reprezentanti pe langa CJE. Reprezentantul CNEC are urmatoarele atributii:
    a) controleaza modul in care isi desfasoara activitatea CJE si comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si comisiile de examinare din centrele de examen, verificand respectarea dispozitiilor prezentei metodologii;
    b) consiliaza CJE, comisiile de examinare si comisiile de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in privinta organizarii si desfasurarii examenelor de absolvire;
    c) propune CJE sau CNEC schimbari in componenta comisiilor de examinare si a supraveghetorilor, atunci cand constata abateri de la aplicarea prezentei metodologii, si informeaza CNEC cu privire la acestea;
    d) verifica modul in care s-a stabilit numarul necesar de plicuri cu subiecte si de plicuri cu bareme de corectare si notare, precum si existenta numarului de plicuri comandat de CJE;
    e) informeaza CJE sau CNEC, in cazul in care constata disfunctii in organizarea examenelor de absolvire, in vederea sanctionarii persoanelor vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    f) in situatii deosebite, precum frauda in corectarea lucrarilor scrise de catre comisia de examinare sau de comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau in alte situatii propune CJE sau CNEC recorectarea unor lucrari;
    g) intocmeste un raport cu privire la modul de desfasurare a examenelor, pe care il transmite CNEC.
    Art. 10
    (1) CJE au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) 2 - 4 vicepresedinti, respectiv un inspector scolar de specialitate pentru discipline tehnice, presedintele comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social in formarea profesionala sau un reprezentant al acestuia, fara a fi cadru didactic sau fara sa aiba o functie de conducere in sistemul educational, presedintele agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca sau un reprezentant al acestuia si, dupa caz, un inspector scolar cu responsabilitati pentru invatamantul particular;
    c) 3 secretari: cadre didactice de specialitate/metodisti, respectiv unul pentru scoala de ucenici, unul pentru scoala profesionala si unul pentru scoala postliceala si scoala de maistri.
    (2) Cel putin unul dintre membrii CJE in judetele in care exista candidati care sustin probe in limbile minoritatilor nationale trebuie sa fie cadru didactic de specialitate apartinand minoritatilor nationale.
    (3) Componenta nominala a CJE se aproba anual, pana la data de 15 decembrie, prin decizie a inspectorului scolar general, se transmite Ministerului Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar pana la data de 15 ianuarie si este valabila pentru sesiunile examenelor de absolvire ale anului scolar in curs.
    Art. 11
    CJE au urmatoarele atributii:
    a) transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar componenta nominala a CJE;
    b) organizeaza, coordoneaza si raspund de desfasurarea examenelor de absolvire la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, si sesizeaza imediat CNEC orice situatie care presupune luarea unei decizii de catre aceasta;
    c) stabilesc centrele de examen si iau masuri pentru dotarea acestora cu logistica necesara bunei desfasurari a examenului si a corectarii lucrarilor: copiatoare, calculatoare pentru elaborarea listelor cu rezultate si a altor documente necesare comisiei, televizor sau radio, telefon, fax etc.;
    d) desemneaza reprezentanti ai CJE care pot controla desfasurarea examenelor de absolvire in centrele de examen;
    e) solicita directiilor de sanatate publica judetene desemnarea personalului medical necesar in fiecare centru de examen;
    f) se adreseaza in scris organelor de politie si de jandarmerie de la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru a se asigura prezenta politistilor sau a jandarmilor la sediul CJE si la centrele de examen, in vederea pastrarii ordinii publice, precum si pentru paza subiectelor si lucrarilor scrise;
    g) analizeaza propunerile consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant de constituire a comisiilor de examinare la nivelul centrelor de examen, avizeaza componenta acestora si le inainteaza inspectorului scolar general pentru emiterea deciziilor de numire, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea primei probe;
    h) decid, in situatii deosebite sau la propunerea reprezentantului CNEC, schimbarea componentei comisiilor de examinare, precum si a profesorilor supraveghetori; eventualele schimbari ale vicepresedintelui, reprezentantului comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social in formarea profesionala, reprezentantului agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene si evaluatorului extern se fac respectandu-se prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) si c);
    i) realizeaza instruirea presedintilor comisiilor de examinare cu 24 - 48 de ore inaintea primei probe a examenului de absolvire;
    j) comanda confectionarea stampilelor-tip pentru examenele de absolvire, care au urmatorul continut: "Examen de absolvire* - CJE" (* se completeaza anul in care se sustine examenul de absolvire); stampilele nu se numeroteaza;
    k) preiau de la Serviciul national de evaluare si examinare, prin presedintele CJE si unul dintre secretarii acesteia, plicurile cu toate variantele de subiecte pentru proba scrisa a examenului de absolvire la scoala profesionala si baremele de corectare si de notare; prin exceptie, acestea pot fi ridicate de alti membri ai comisiei, pe baza de delegatie speciala;
    l) pastreaza in deplina siguranta plicurile cu subiecte si bareme de corectare si notare si transmit comisiilor de examinare din centrele de examen plicurile cu subiecte, cu cel mult o zi inainte de inceperea probei scrise la scoala profesionala;
    m) multiplica si distribuie comisiilor din centrele de examen de la scoala profesionala baremele de corectare si notare preluate de la Serviciul national de evaluare si examinare; distribuirea se face dupa deschiderea subiectelor de examen, in timp util pentru a putea fi afisate in centrele de examen;
    n) primesc variantele de subiecte pentru proba scrisa, insotite de bareme de corectare si notare, de la fiecare unitate de invatamant organizatoare de examen de absolvire a scolii postliceale sau de maistri, cu 30 de zile inainte de inceperea examenului, in vederea verificarii corectitudinii acestora, si asigura securitatea lor;
    o) extrag numarul variantei de subiect in dimineata zilei in care se sustine proba scrisa la scoala postliceala sau de maistri, multiplica, sigileaza si distribuie fiecarei scoli plicul continand varianta de subiect extrasa, insotita de baremul de corectare si notare; predarea plicului se face, pe baza de delegatie speciala, presedintelui si secretarului comisiei de examinare;
    p) controleaza modul de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire in centrele de examen;
    q) decid, in cazuri deosebite, precum frauda in corectarea lucrarilor scrise de catre comisia de examinare sau de comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau in alte situatii, recorectarea unor lucrari, in perioada desfasurarii examenului sau ulterior, si informeaza CNEC despre rezultatele acestor recorectari;
    r) sesizeaza imediat CNEC despre orice situatie deosebita a carei rezolvare nu este prevazuta in prezenta metodologie, precum si despre orice situatie care impune anularea unor subiecte: pierderea unui plic, deteriorarea sau desfacerea sigiliului unui plic etc. si solicita in acest caz folosirea subiectelor de rezerva;
    s) decid, in functie de conditiile meteorologice, schimbarea orarului probei practice, pentru a asigura desfasurarea ei in conditii optime si protejarea sanatatii candidatilor; aceasta schimbare poate insemna inclusiv prelungirea cu o zi a probei practice, fara a afecta graficul de desfasurare a celorlalte probe de examen;
    t) numesc, prin tragere la sorti, membrii comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    u) primesc contestatiile, insotite de lucrarile scrise ale candidatilor, de la comisiile de examinare din centrele de examen si le transmit comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    v) transmit Serviciului national de evaluare si examinare o situatie cu privire la rezultatele examenului de absolvire la scoala profesionala imediat dupa afisarea acestora, precum si dupa contestatii, care cuprinde urmatoarele: numarul candidatilor inscrisi, numarul candidatilor prezenti si numarul candidatilor promovati;
    x) primesc de la comisiile de examinare din centrele de examen rapoarte detaliate privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire;
    y) analizeaza, pe baza rapoartelor transmise de comisiile de examinare, modul de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, intocmesc si transmit Directiei generale pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor, raportul cu privire la rezultatele examenului de absolvire a invatamantului profesional si postliceal.
    Art. 12
    (1) Comisiile de examinare din centrele de examen au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - directorul/directorul adjunct al unitatii scolare; in cazul in care numai unul dintre acestia este cadru didactic de specialitate, este preferat acesta din urma;
    b) vicepresedinte - reprezentantul agentului economic pentru una dintre meseriile/specializarile evaluate sau, in lipsa acestuia, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social in formarea profesionala sau un reprezentant al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene. Pentru invatamantul postliceal - profilul sanitar vicepresedinte este un reprezentant al organizatiei Ordinul Asistentilor Medicali din Romania, cu studii superioare;
    c) un cadru didactic de specialitate de la alta unitate de invatamant decat cea in care se organizeaza examen de absolvire, care are rolul de evaluator extern, calitate in care evalueaza modul de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire, in vederea intocmirii raportului prevazut la art. 14 lit. t). Pentru invatamantul postliceal - profilul sanitar evaluatorul extern este un reprezentant al directiilor judetene de sanatate publica - compartimentul managementul ingrijirilor de sanatate;
    d) secretar - secretarul unitatii de invatamant la care se organizeaza examenul de absolvire sau un cadru didactic din respectiva unitate de invatamant;
    e) membrii subcomisiilor.
    (2) Nu pot fi numiti evaluatori externi inspectorii scolari de specialitate.
    (3) Subcomisiile se constituie astfel: una la scoala de ucenici, una la scoala profesionala, una la scoala postliceala si la scoala de maistri. La scoala postliceala si la scoala de maistri se constituie cate o subcomisie la fiecare 50 de candidati.
    (4) Membrii subcomisiei la scoala de ucenici, pentru fiecare meserie, sunt:
    a) un profesor de specialitate, de regula care a predat disciplina/disciplinele de specialitate;
    b) un maistru-instructor de specialitate care a asigurat instruirea practica la clasa/grupa respectiva si care este responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii.
    (5) Membrii subcomisiei la scoala profesionala sunt:
    a) cate doi profesori de specialitate pentru pregatirea de baza si in meserie a absolventilor, pentru fiecare domeniu de baza;
    b) doua cadre didactice de specialitate care au asigurat instruirea practica a absolventilor, dintre care unul este responsabil cu respectarea normelor de protectie a muncii, pentru fiecare meserie.
    (6) La scoala postliceala si la scoala de maistri subcomisiile au in componenta doua cadre didactice de specialitate, dintre care unul este responsabil cu pregatirea practica, pentru fiecare specializare.
    (7) O persoana nu poate face parte decat dintr-o singura comisie sau subcomisie de examinare.
    (8) Numirea comisiilor de examinare din unitatile de invatamant se face prin decizie a inspectorului scolar general, cu avizul CJE, la propunerea consiliului de administratie al scolii, cu cel putin 10 zile inainte de inceperea examenelor de absolvire.
    (9) Din comisiile de examinare nu pot face parte cei care au rude pana la gradul al II-lea inclusiv printre candidati. Toti membrii comisiilor de examinare au obligatia de a da declaratii scrise in acest sens, declaratii care se pastreaza alaturi de celelalte documente de examen.
    (10) Comisiile de examinare functioneaza in mod legal in prezenta tuturor membrilor acestora.
    (11) Membrii subcomisiilor sunt cadre didactice din unitatea de invatamant care organizeaza examenul de absolvire.
    Art. 13
    In fiecare subcomisie sunt inscrisi candidatii in ordine alfabetica, pe meserii/specializari, indiferent de forma de invatamant la care au absolvit ultima clasa si de tipul acesteia, respectiv de stat sau particulara.
    Art. 14
    Atributiile comisiilor si subcomisiilor de examinare sunt urmatoarele:
    a) organizeaza si raspund de desfasurarea examenelor de absolvire in centrul de examen in care au fost numite;
    b) verifica respectarea conditiilor de inscriere la examen si intocmirea listelor de inscriere;
    c) completeaza cataloagele de examen cu numele, initiala tatalui si prenumele candidatilor, precum si cu probele de examen pe care acestia le sustin. Cataloagele de examen tipizate se completeaza in doua exemplare identice, se numeroteaza si se stampileaza pe fiecare pagina;
    d) repartizeaza candidatii pe sali, in ordine alfabetica, si afiseaza la avizierul unitatii scolare si pe usile salilor in care se desfasoara probele scrise sau in care se sustin proiectele listele cuprinzand candidatii care urmeaza sa sustina probele, cu 24 de ore inainte de prima proba, cu precizarea orei la care trebuie sa se prezinte candidatii;
    e) sesizeaza CJE despre pierderea unui plic, deteriorarea sau desfacerea sigiliului unui plic, despre situatiile care impun anularea unor subiecte, precum si orice alta situatie deosebita aparuta in timpul desfasurarii probelor, in vederea luarii masurilor ce se impun;
    f) pastreaza in conditii de securitate deplina plicurile cu subiecte;
    g) stabilesc, prin tragere la sorti, repartizarea pe sali a cadrelor didactice supraveghetoare;
    h) instruiesc cadrele didactice care asigura supravegherea in salile de examen;
    i) multiplica subiectele pentru proba scrisa imediat dupa extragerea variantei de examen, sigiland apoi originalul;
    j) controleaza, indruma si asigura organizarea si desfasurarea corespunzatoare a probelor de examen;
    k) controleaza si indruma activitatea tuturor persoanelor din centrul de examen care au sarcini privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire;
    l) iau masuri pentru ca in spatiile in care isi desfasoara activitatea comisia de examinare sau in care se desfasoara probele scrise de examen sa nu patrunda persoane straine, neautorizate de CNEC sau de CJE;
    m) examineaza si noteaza candidatii la probele de examen; corecteaza lucrarile scrise, respectand baremul de corectare si notare;
    n) afiseaza rezultatele dupa fiecare proba, cu exceptia probei scrise, precum si rezultatele finale ale examenului;
    o) transcriu in cataloage notele la probele de examen; afiseaza baremele de corectare si notare la incheierea probei scrise si criteriile de evaluare a probei practice;
    p) calculeaza mediile generale in conformitate cu prevederile prezentei metodologii, le trec in cataloage si stabilesc rezultatul final pentru fiecare candidat: admis, respins, neprezentat, eliminat din examen;
    q) primesc eventualele contestatii la probele scrise si solutioneaza prima etapa a acestora;
    r) transmit comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in deplina siguranta, lucrarile scrise sigilate, ale caror note au fost contestate de catre candidati/parinti, impreuna cu baremele de corectare si notare, in cazul in care candidatii/parintii isi mentin contestatia dupa prima etapa de solutionare a acestora;
    s) afiseaza rezultatele finale dupa rezolvarea contestatiilor de catre comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    t) intocmesc si transmit CJE, in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor finale, rapoartele cu privire la organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire;
    u) predau directorului unitatii de invatamant, cu proces-verbal, lucrarile scrise, borderourile cu note, autentificate de presedintele comisiei de examinare, proiectele absolventilor si celelalte documente intocmite pe durata organizarii si desfasurarii examenelor de absolvire.
    Art. 15
    Plicurile cu subiectele pentru proba scrisa sunt preluate de catre presedintele comisiei de examinare, cu cel mult o zi inainte de inceperea probei, de la presedintele CJE, sub semnatura, si sunt pastrate in conditii de securitate deplina; membrii comisiilor si subcomisiilor de examinare au obligatia de a pastra secretul subiectelor pana la incheierea probei scrise.

    CAP. 3
    Inscrierea candidatilor

    Art. 16
    (1) In vederea inscrierii la examenele de absolvire a invatamantului profesional si postliceal profesorii diriginti intocmesc, in perioada prevazuta in grafic, tabele care cuprind urmatoarele date: numele si prenumele elevilor, anul de studiu si clasa, meseria/specializarea in care s-au pregatit, semnaturile elevilor si ale dirigintelui.
    (2) Tabelele prevazute la alin. (1) se depun, insotite de cererile de inscriere ale elevilor, in perioada prevazuta in grafic, la secretariatele unitatilor de invatamant in care se organizeaza centre de examen. Pe baza acestora secretarii/secretarii-sefi ai unitatilor de invatamant intocmesc listele cuprinzand elevii inscrisi la sustinerea examenului de absolvire, pe meserii/specializari.
    (3) Inscrierea candidatilor care si-au finalizat studiile la unitati de invatamant particular neacreditate se face pe baza tabelelor intocmite in conformitate cu prevederile alin. (1) si a urmatoarelor acte:
    a) cerere de inscriere;
    b) certificat de nastere;
    c) certificat de casatorie;
    d) foaia matricola, in original, eliberata de unitatea de invatamant particular, precum si copie de pe aceasta, certificata ca fiind conforma cu originalul, copie care se pastreaza in arhiva unitatii de invatamant la care se sustine examenul de absolvire;
    e) actul de identitate;
    f) chitanta de plata a taxei de examen, eliberata de institutia de invatamant in care se va sustine examenul de selectie si/sau de absolvire;
    g) copie de pe diploma de bacalaureat, daca este cazul, pentru candidatii care sustin examenul de absolvire a invatamantului postliceal.
    Art. 17
    (1) Candidatii care provin din promotiile anterioare anului in care se sustin examenele de absolvire a invatamantului profesional si postliceal se inscriu la secretariatele unitatilor de invatamant la care si-au finalizat studiile, pe baza urmatoarelor acte:
    a) cerere de inscriere;
    b) certificat de nastere;
    c) certificat de casatorie;
    d) foaia matricola a elevilor de la scoala de ucenici/scoala profesionala/scoala postliceala/scoala de maistri;
    e) actul de identitate;
    f) chitanta de plata a taxei de examen, eliberata de institutia de invatamant in care se va sustine examenul de absolvire;
    g) copie de pe diploma de bacalaureat, daca este cazul, pentru candidatii care sustin examenul de absolvire a invatamantului postliceal.
    (2) In situatia in care candidatii prevazuti la alin. (1) au domiciliul in alta localitate decat cea in care se afla unitatea de invatamant la care si-au finalizat studiile, acestia se pot inscrie la o unitate de invatamant din localitatea de domiciliu, de acelasi profil cu cea absolvita, cu aprobarea inspectorului scolar general din judetul in care se afla domiciliul candidatului; daca unitatile de invatamant la care acesti candidati au absolvit nu organizeaza examen de absolvire in meseria/specializarea respectiva, inscrierea acestora se face la o unitate de invatamant care organizeaza examen de absolvire, pe baza aprobarii inspectorului scolar general.
    Art. 18
    (1) Directorii unitatilor de invatamant care organizeaza examen de absolvire centralizeaza meseriile si specializarile pentru care se sustine examen de absolvire si transmit situatia inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu 90 de zile inainte de inceperea examenului de absolvire.
    (2) Directorii unitatilor de invatamant iau masuri pentru informarea candidatilor asupra prevederilor prezentei metodologii.
    Art. 19
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, intocmesc o situatie centralizata la nivel judetean, care cuprinde meseriile pentru care se organizeaza examen de absolvire a scolii profesionale, si transmit Serviciului national de evaluare si examinare denumirea centrelor de examen si numarul necesar de plicuri, cu 45 de zile inainte de inceperea examenului de absolvire.

    CAP. 4
    Continutul examenului

    Art. 20
    Examenul de absolvire a scolii de ucenici consta intr-o proba practica. Examenul de absolvire a scolii profesionale, postliceale sau a scolii de maistri consta in proba practica, proba scrisa si in sustinerea unui proiect pentru absolvirea scolii profesionale, postliceale si de maistri.
    Art. 21
    (1) Proba practica are ca scop verificarea modului in care candidatul si-a format deprinderile practice si abilitatile necesare pentru realizarea lucrarilor specifice meseriei/specializarii pentru care s-a pregatit.
    (2) Subiectele pentru proba practica si criteriile de evaluare se stabilesc de catre comisia metodica de specialitate din centrul de examen, cu consultarea agentilor economici, sunt avizate de inspectorul scolar de specialitate si sunt afisate cu cel putin 30 de zile inainte de sustinerea examenului.
    (3) In cazul in care la examenele de absolvire s-au inscris si candidati care si-au finalizat studiile la unitati de invatamant particular neacreditate, subiectele pentru proba practica si criteriile de evaluare se stabilesc luandu-se in considerare si propunerile acestor unitati de invatamant.
    (4) Fiecare lucrare practica presupune o activitate practica de 2 - 6 ore, astfel:
    a) pentru scoala de ucenici durata probei practice este de doua ore;
    b) pentru scoala profesionala durata probei practice se stabileste de fiecare comisie de examinare, fara a depasi 3 ore;
    c) pentru scoala postliceala si scoala de maistri durata probei practice este de 3 - 6 ore; pentru specializarea asistent medical generalist proba practica are o durata de 6 ore si se desfasoara in spital sau in servicii de asistenta primara.
    (5) Subiectul probei practice pentru fiecare candidat se stabileste in ziua sustinerii acesteia, prin extragerea unui bilet dintre subiectele prevazute in lista afisata.
    (6) Rezultatul probei practice se apreciaza cu note de la 10 la 1, se afiseaza in ziua sustinerii probei si nu poate fi contestat.
    Art. 22
    Nota minima de promovare a probei practice este 6 (sase). Promovarea probei practice da dreptul candidatilor la sustinerea probei scrise, conform graficului.
    Art. 23
    (1) Proba scrisa dureaza 3 ore si se desfasoara inaintea sustinerii proiectului.
    (2) Subiectele probei scrise, pentru scoala profesionala, se stabilesc avandu-se in vedere programele disciplinelor pregatirii de baza. Lista cuprinzand disciplinele pregatirii de baza si manualele scolare valabile pentru aceste discipline se stabileste prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii. Centrul national de dezvoltare a invatamantului profesional si tehnic asigura consultanta metodologica in elaborarea variantelor de subiecte pentru care se primesc propuneri de la comisiile metodice de specialitate din unitatile de invatamant. Variantele finale de subiecte pentru proba scrisa se elaboreaza de catre Serviciul national de evaluare si examinare si se multiplica intr-un numar de exemplare egal cu cel al centrelor in care se sustine examen de absolvire. Se elaboreaza mai multe variante finale de subiecte pentru proba scrisa, iar varianta pentru proba de examen si varianta de rezerva se stabilesc prin tragere la sorti dintre variantele finale elaborate, de catre presedintele CNEC.
    (3) Subiectele probei scrise, pentru scoala postliceala si scoala de maistri, se stabilesc avandu-se in vedere teme selectate din 3 - 4 module/2 - 3 discipline care au ponderea cea mai mare in pregatirea de specialitate. Tematica acestei probe este propusa de catre comisia metodica de specialitate din unitatea de invatamant organizatoare a examenului de absolvire, avizata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si transmisa spre analiza inspectorului scolar de specialitate cu cel putin 60 de zile inainte de inceperea sesiunii de absolvire. Inspectorul scolar de specialitate, impreuna cu profesorii metodisti de specialitate, stabileste tematica unitara la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, si o transmite unitatilor de invatamant care o afiseaza cu cel putin 45 de zile inainte de inceperea sesiunii examenului de absolvire. Pentru stabilirea probelor scrise la anumite specializari, precum domeniul sanitar, se pot elabora norme metodologice specifice. Comisiile metodice de specialitate din unitatile de invatamant in care se organizeaza examen de absolvire elaboreaza din tematica unitara 3 variante de subiecte pentru proba scrisa, variante pe care le transmit CJE, insotite de baremele de corectare si notare, cu 30 de zile inainte de inceperea examenului de absolvire; variantele de subiecte se transmit pe suport informatic si tiparit, in plic sigilat. CJE stabileste 3 variante finale de subiecte din care se aleg, prin tragere la sorti, subiectul probei scrise si subiectul de rezerva.
    Art. 24
    (1) Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc tinandu-se seama de urmatoarele:
    a) sa fie in concordanta cu continutul programelor de examene de absolvire aprobate si publicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    b) sa fie astfel formulate incat tratarea lor sa angajeze cat mai multe posibilitati de analiza, de abstractizare si de generalizare;
    c) sa asigure o cuprindere echilibrata a materiei studiate, sa aiba grad de complexitate la nivelul continutului programelor si manualelor scolare, pentru a fi tratate in timpul stabilit.
    (2) Subiectele si baremele de corectare si notare pentru scoala profesionala/invatamantul postliceal se elaboreaza astfel incat sa se asigure unitatea de evaluare si notare la nivel national/judetean.
    Art. 25
    Nota minima de promovare a probei scrise este 5 (cinci).
    Art. 26
    Proiectul are ca scop verificarea, conform curriculumului parcurs pe durata scolarizarii, a:
    a) capacitatii candidatului de sistematizare si sintetizare a cunostintelor generale in domeniu si a celor de specialitate, corespunzatoare specializarii absolvite;
    b) posibilitatii candidatului de a utiliza abilitatile si competentele formate in rezolvarea problemelor teoretice si practice privind procesele tehnologice din cadrul specializarii absolvite;
    c) masurii in care candidatul propune/utilizeaza solutii moderne de organizare si eficientizare a productiei si a muncii;
    d) disponibilitatii candidatului de a rezolva un studiu de caz sau situatiile-problema impuse de tema lucrarii si de efectuarea lucrarilor de laborator necesare.
    Art. 27
    (1) Temele si criteriile de elaborare a proiectului se stabilesc de unitatea de invatamant de stat sau particular, sub indrumarea cadrelor didactice si, dupa caz, cu participarea reprezentantilor partenerilor sociali interesati. Temele proiectelor se afiseaza si se repartizeaza candidatilor in timpul semestrului I.
    (2) Pentru invatamantul postliceal - domeniul sanitar temele proiectelor se comunica directiilor judetene de sanatate publica si organizatiei Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.
    (3) Indrumatorii de proiect, cadre didactice care au predat disciplinele de specialitate sau au efectuat instruirea practica, au urmatoarele obligatii:
    a) definitiveaza, impreuna cu elevii, planul de elaborare a proiectului inainte de inceperea semestrului II al ultimului an de studiu;
    b) recomanda bibliografia minimala si stabilesc documentatia necesara;
    c) ofera consultatii, indruma si urmaresc modul de elaborare a proiectului;
    d) verifica proiectul si alcatuiesc un referat de evaluare a acestuia, propunand calificativul: admis/respins.
    (4) In vederea elaborarii proiectului indrumatorii pot recomanda sau solicita conducerii unitatii de invatamant organizarea de consultatii si de catre alte cadre didactice si alti specialisti in domeniu.
    (5) Proiectul cuprinde:
    a) memoriul explicativ;
    b) continutul propriu-zis;
    c) bibliografia;
    d) anexele.
    (6) In functie de specializare se poate solicita candidatilor, individual sau in grup, executarea unor machete, dispozitive, aparate etc., ca parte integranta a temei proiectului.
    (7) Proiectul se sustine in fata comisiei de examinare care stabileste nota finala a acestei probe. Nota minima de promovare la sustinerea proiectului este 6 (sase).
    (8) Criteriile de evaluare a proiectului si a sustinerii acestuia sunt urmatoarele:
    a) criterii care vizeaza calitatea proiectului: validitatea proiectului; complexitatea proiectului; elaborarea si structurarea proiectului; calitatea materialului documentar utilizat;
    b) criterii care vizeaza calitatea activitatii candidatului: raportarea candidatului la tema proiectului; rezolvarea sarcinilor; documentarea; nivelul de elaborare si comunicare; calitatea rezultatelor; creativitatea.
    (9) Proiectul se depune la secretariatul unitatii de invatamant, insotit de referatul de evaluare al indrumatorului, cu o saptamana inainte de terminarea anului scolar, primeste un numar de inregistrare si dupa sustinere se pastreaza in arhiva scolii timp de 3 ani.
    (10) Proiectul scris se realizeaza individual.
    (11) Rezultatul sustinerii proiectului nu se contesta.
    Art. 28
    Pentru sustinerea proiectului candidatii sunt planificati, dupa afisarea rezultatelor, la proba scrisa.

    CAP. 5
    Desfasurarea probelor, corectarea si notarea lucrarilor

    SECTIUNEA 1
    Dispozitii generale

    Art. 29
    (1) Salile, laboratoarele, cabinetele, atelierele in care se sustin probele de examen sunt, in prealabil, adaptate acestor activitati prin:
    a) dotarea corespunzatoare;
    b) eliminarea oricaror materiale didactice care ar putea influenta candidatii in elaborarea lucrarilor;
    c) afisarea pe usa fiecarei sali a listei nominale cuprinzand candidatii repartizati in sala respectiva si prevederile care ii informeaza pe acestia ca patrunderea in sala cu materiale ajutatoare, frauda sau tentativa de frauda atrage eliminarea din examen.
    (2) Conducerea unitatii de invatamant asigura imprimatele pentru lucrarile scrise, copiatoarele, o sala cu fisete pentru pastrarea documentelor de examene de absolvire in deplina securitate, precum si orice alte materiale necesare bunei desfasurari a examenelor de absolvire.

    SECTIUNEA a 2-a
    Desfasurarea probei practice

    Art. 30
    (1) Proba practica se sustine in cabinete, ateliere, ferme, laboratoare de specialitate din unitatea de invatamant de stat sau din unitati economice, sanitare, sub supravegherea permanenta a membrilor comisiei de examinare. In cazul in care proba practica se sustine in cadrul unei unitati economice sau sanitare, acest lucru este prevazut intr-un protocol incheiat in prealabil intre parti.
    (2) Proba practica se poate sustine si in unitati de invatamant particular neacreditate, pentru acei elevi care si-au finalizat studiile la aceste unitati de invatamant si care au fost scolarizati pentru meserii/specializari pentru care pregatirea profesionala se organizeaza numai in astfel de unitati.
    (3) Proba practica se desfasoara in doua etape:
    a) candidatii executa lucrarile practice pe durata prevazuta;
    b) dupa expirarea timpului stabilit pentru executarea lucrarilor fiecare candidat isi prezinta si isi motiveaza teoretic lucrarea in fata comisiei; membrii comisiei de examinare pot adresa candidatului intrebari, fara a depasi un timp maxim de 10 minute pentru fiecare candidat.
    (4) Executia practica a lucrarii, precum si motivarea teoretica a lucrarii se evalueaza in mod separat. Evaluarea se face numai de catre membrii subcomisiei de examinare, cu note de la 10 la 1, pe baza unei grile de observatii stabilite de comisia de examinare, care este formata din cadre didactice de specialitate care au fost nominalizate prin decizie emisa de inspectorul scolar general.
    (5) Diferenta dintre notele acordate de examinatori nu poate fi mai mare de un punct. Presedintele comisiei de examinare mediaza situatiile in care diferenta de notare este mai mare de un punct, iar hotararea sa este definitiva.
    (6) Nota finala a fiecarui membru al subcomisiei de examinare se stabileste ca medie aritmetica a urmatoarelor note:
    a) nota pentru executarea lucrarii practice;
    b) nota pentru prezentarea si motivarea teoretica a lucrarii practice.
    (7) Nota finala se stabileste ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor finale acordate de fiecare examinator.

    SECTIUNEA a 3-a
    Desfasurarea probei scrise

    Art. 31
    (1) Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere - cate doua cadre didactice de alta specialitate decat cea la care se sustine proba - pentru fiecare sala se face de presedintele comisiei de examinare prin tragere la sorti, in ziua probei, cu o ora inainte de inceperea acesteia.
    (2) Supraveghetorii semneaza in prealabil fisa de atributii, primesc din partea presedintelui listele cuprinzand candidatii, modelul procesului-verbal de predare a lucrarilor scrise, hartie tipizata pentru lucrari si hartie stampilata pentru ciorne.
    Art. 32
    (1) Accesul candidatilor in sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai tarziu cu 30 de minute inainte de inceperea probei. Se interzice candidatilor sa patrunda in sala cu orice fel de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor: manuale, dictionare, notite, insemnari, mijloace de calcul si de comunicare etc. Nerespectarea acestor dispozitii conduce la eliminarea din sala a candidatului de catre presedintele comisiei de examinare.
    (2) Inainte de aducerea subiectelor in sali supraveghetorii explica candidatilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata. Se va insista asupra faptului ca rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe foaia tipizata si ca solutiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiectele nu se iau in considerare.
    (3) Candidatii se asaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele si completeaza lizibil celelalte date de pe coltul ce urmeaza sa fie lipit. Coltul colii tipizate se lipeste numai dupa ce supraveghetorii verifica identitatea candidatilor si completarea corecta a tuturor datelor prevazute.
    (4) Pentru lipirea coltului lucrarii se foloseste acelasi tip de etichete pentru toti candidatii centrului de examen.
    (5) Coltul lipit al fiecarei lucrari se semneaza de catre presedinte sau vicepresedinte, iar secretarul comisiei aplica stampila "Examen de absolvire* - CJE" peste semnatura autorizata.
    (6) Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrarii atrag anularea lucrarii respective.
    (7) Pentru ciorne candidatii primesc coli obisnuite de hartie, marcate cu jumatate din stampila "Examen de absolvire* - CJE".
    (8) Se interzice candidatilor si supraveghetorilor patrunderea in sala de examen cu telefoane mobile sau cu alte mijloace electronice de comunicare.
    Art. 33
    (1) In prezenta presedintelui, vicepresedintelui si a unui cadru didactic de specialitate, membru in comisia de examinare, se verifica integritatea plicului cu subiecte primit de la CJE pentru proba scrisa. Un membru al comisiei de examinare extrage din plic varianta continand subiectul de examen, anuntata de catre CNEC sau CJE, dupa caz, dupa care plicul se resigileaza, se semneaza de toti cei prezenti si este pastrat in conditii de securitate deplina in casa de fier sau in dulap metalic sigilat. La deschiderea plicurilor se semneaza un proces-verbal de catre toti cei prezenti.
    (2) In cazul in care exista candidati care au studiat in limbile minoritatilor nationale, subiectele se traduc in limbile respective de catre membrii comisiei desemnati in acest scop.
    (3) Comisia de examinare multiplica subiectele in numar egal cu numarul salilor de examen sau cu numarul candidatilor, dupa care subiectele se introduc in plicuri care se sigileaza, urmand sa fie distribuite in sali. Candidatii care sustin probele in limbile minoritatilor nationale primesc atat subiect in limba materna, cat si subiect in limba romana.
    (4) Profesorii de specialitate, membri ai comisiei de examinare, raman in sala in care s-a efectuat multiplicarea pana la terminarea distribuirii plicurilor in salile de examen. Nici un membru al comisiei de examinare nu poate parasi centrul de examen si nu poate comunica in afara centrului de examen continutul subiectelor de examen pana la iesirea primului candidat din centrul de examen. Candidatii pot parasi centrul de examen cel mai devreme dupa o ora si jumatate de la distribuirea subiectelor in sali.
    (5) Supraveghetorii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedintele sau vicepresedintele comisiei de examinare, verifica integritatea acestora, le deschid si transcriu subiectele pe tabla sau distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat. Candidatii au dreptul sa pastreze, la parasirea salii de examen, subiectul de examen primit.
    (6) Punctajul acordat fiecarui subiect se transmite candidatilor o data cu subiectul, iar baremul de corectare se afiseaza la avizierul unitatii de invatamant dupa incheierea probei scrise.
    Art. 34
    (1) Presedintele sau vicepresedintele, insotit de catre profesorul de specialitate si, dupa caz, de catre un membru al comisiei de examinare apartinand minoritatilor nationale, verifica in toate salile de examen exactitatea transcrierii subiectelor pe tabla. Daca subiectele se traduc in limbi ale minoritatilor nationale, se verifica si exactitatea traducerii.
    (2) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nici un candidat nu mai poate intra in sala si nici un candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva. In cazuri exceptionale candidatii pot parasi temporar sala de examen insotiti de unul dintre supraveghetori.
    Art. 35
    (1) Timpul destinat elaborarii lucrarii scrise se socoteste din momentul in care s-a incheiat scrierea subiectelor pe tabla sau distribuirea subiectelor multiplicate fiecarui candidat.
    (2) Pentru elaborarea lucrarii scrise se foloseste numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, numai creion negru. Se interzice folosirea in timpul probelor scrise a minicalculatoarelor, a riglelor, precum si a altor mijloace de calcul. Nu se foloseste alta hartie decat cea distribuita candidatilor de supraveghetori.
    (3) Fiecare candidat primeste atatea coli tipizate sau de ciorna cate ii sunt necesare.
    (4) In cazul in care unii candidati, din diferite motive, precum: corecturi numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere etc., doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, au dreptul sa primeasca alte coli tipizate. Colile folosite initial se anuleaza de catre supraveghetori, mentionandu-se pe ele "anulat", se semneaza de catre cei doi supraveghetori si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.
    Art. 36
    (1) In timpul desfasurarii probei scrise supraveghetorii de sali nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre supraveghetori sta in fata clasei, iar celalalt in spatele ei; acestia nu pot avea pe perioada desfasurarii probei alte preocupari decat cele legate de desfasurarea acesteia. In cazul in care supraveghetorii incalca aceste dispozitii, vicepresedintele sau presedintele comisiei poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propuneri de sanctionare, in conditiile stabilite de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
    (2) In timpul desfasurarii probei scrise supraveghetorii de sali raspund de asigurarea ordinii si linistii in sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor prezentei metodologii. Supraveghetorii au obligatia sa verifice daca elevii au patruns in sala cu materiale interzise prin prezenta metodologie sau cu alte materiale care le-ar permite ori le-ar facilita rezolvarea subiectelor de examen. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor sa comunice in nici un fel intre ei si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei incalcari a prezentei metodologii.
    (3) In timpul desfasurarii probei scrise in salile de examen au voie sa intre numai:
    a) presedintele comisiei de examinare;
    b) vicepresedintele comisiei de examinare;
    c) profesorul de specialitate din comisia de examinare sau, dupa caz, membrul comisiei de examinare care asigura traducerea subiectului in limbile minoritatilor nationale, in vederea efectuarii unor eventuale corecturi;
    d) reprezentantii CNEC;
    e) reprezentantii CJE.
    (4) Persoanele prevazute la alin. (3) lit. c) - e) au acces in salile de examen numai insotite de presedintele sau de vicepresedintele comisiei de examinare.
    Art. 37
    (1) Pe masura ce isi incheie lucrarile candidatii le predau supraveghetorilor. La expirarea timpului acordat candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. Ultimii 5 candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari.
    (2) La predarea lucrarilor supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.
    (3) Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in centrul de examen. Supraveghetorii, in prezenta membrilor comisiei de examinare, predau lucrarile scrise, sub semnatura, presedintelui sau vicepresedintelui, care verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul-verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel inscris pe lucrare si in procesul-verbal.
    Art. 38
    (1) Toate lucrarile de la acelasi domeniu de pregatire de baza/specializare sunt amestecate de catre presedintele si vicepresedintele comisiei de examinare, apoi sunt grupate in seturi si numerotate de la 1 la n. Seturile de lucrari se introduc in dosare/plicuri, dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris si numarul de ordine al dosarului/plicului.
    (2) Dosarele cuprinzand lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau vicepresedinte, cu proces-verbal de predare-primire, pentru corectare, membrilor subcomisiei de examinare. Procesul-verbal contine data, ora, numele persoanelor care predau/preiau lucrarile, meseria/specializarea, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.
    (3) Corectarea si notarea lucrarilor scrise se efectueaza de cei doi profesori corectori, in mod obligatoriu in incaperi separate, stabilite de presedintele comisiei. In fiecare sala de corectare se afla cel putin doi profesori corectori. Schimbarea lucrarilor intre cei doi profesori corectori se va face in prezenta presedintelui sau a vicepresedintelui comisiei.
    (4) Fiecare lucrare se corecteaza si se apreciaza separat de fiecare profesor corector cu note de la 10 la 1, respectandu-se baremele de corectare si notare. Corectarea si notarea pe baza baremului se inregistreaza in borderouri separate de fiecare profesor corector.
    (5) Zilnic, la terminarea corectarii, seturile de lucrari si borderourile individuale de notare, inchise in plicuri sigilate, se predau cu proces-verbal presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi pastrate in case de fier ori in dulapuri metalice inchise si sigilate. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza in acelasi regim cu lucrarile scrise. Cheile si sigiliul de la fisetele in care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente ale examenului de absolvire se pastreaza separat de catre presedinte si vicepresedinte.
    Art. 39
    (1) Dupa corectarea lucrarilor de catre ambii membri ai subcomisiei de examinare borderourile intocmite si semnate de fiecare dintre acestia sunt predate presedintelui comisiei de examinare o data cu lucrarile corectate. Daca presedintele comisiei de examinare constata ca intre notele acordate de membrii subcomisiei de examinare nu sunt diferente mai mari de un punct, notele se trec de catre acestia pe fiecare lucrare cu cerneala rosie si se semneaza. Media finala se trece pe lucrare, in prezenta membrilor subcomisiei, de catre presedintele comisiei de examinare. Presedintele comisiei de examinare verifica media finala, calculata ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, semneaza alaturi de profesorii corectori si aplica stampila "Examen de absolvire* - CJE".
    (2) In cazul in care presedintele comisiei de examinare constata o diferenta mai mare de un punct intre notele acordate de catre membrii subcomisiei de examinare, acesta repartizeaza lucrarea spre recorectare unui alt profesor de specialitate care, in prezenta membrilor subcomisiei de examinare, stabileste nota finala a lucrarii. Nota acordata la recorectare se trece pe lucrare si se semneaza de catre membrii subcomisiei de examinare, de profesorul care a recorectat lucrarea si de presedintele comisiei de examinare. Toate acestea sunt consemnate intr-un proces-verbal semnat de cei prevazuti mai sus.
    Art. 40
    Dupa ce toate lucrarile scrise au fost corectate, acestea se deschid in prezenta intregii comisii de examinare, iar notele finale se inregistreaza imediat in cataloagele de examen de catre secretarul comisiei de examinare cu cerneala sau cu pasta albastra. Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale in cataloagele de examen se fac numai cu cerneala rosie de catre persoana din comisia de examinare care a gresit, sub semnatura, iar presedintele comisiei de examinare contrasemneaza si stampileaza.

    SECTIUNEA a 4-a
    Sustinerea proiectului

    Art. 41
    Candidatii intra in sala de examen in ordinea afisata, respectandu-se ora prevazuta. Presedintele, vicepresedintele si membrii subcomisiei de examinare verifica identitatea fiecarui candidat. Candidatul primeste proiectul cu referatul de evaluare al indrumatorului si primeste hartie stampilata pentru ciorna. Pentru sustinerea proiectului se acorda fiecarui candidat 15 - 20 de minute. Presedintele, vicepresedintele si membrii subcomisiei de examinare pot interveni cu intrebari suplimentare, de regula dupa ce candidatul isi sustine proiectul.
    Art. 42
    (1) Evaluarea candidatilor se face cu note intregi de la 10 la 1 de catre membrii subcomisiei de examinare. Diferenta dintre notele acordate de acestia nu poate sa fie mai mare de un punct. Presedintele comisiei de examinare mediaza situatiile in care diferenta de notare este mai mare de un punct, iar hotararea sa este definitiva.
    (2) Nota finala la sustinerea proiectului se stabileste ca medie aritmetica a notelor acordate de membrii subcomisiei de examinare, calculata cu doua zecimale, fara rotunjire.
    (3) Nota finala la sustinerea proiectului se trece in catalogul de examen.
    Art. 43
    Desfasurarea probei de sustinere a proiectului are caracter public, fara ca persoanele prezente in asistenta sa poata interveni. In mod exceptional presedintele poate dispune intreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzatoare.

    CAP. 6
    Stabilirea si comunicarea rezultatelor

    Art. 44
    (1) Media examenului de absolvire este:
    a) pentru candidatii de la scoala de ucenici: nota finala obtinuta la proba practica. Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut la proba practica cel putin nota finala 6 (sase);
    b) pentru candidatii de la scoala profesionala, scoala postliceala si scoala de maistri: media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute la proba practica, proba scrisa si la sustinerea proiectului. Nu se calculeaza media generala pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe ori care nu s-au prezentat la toate probele. Media minima de promovare a examenului de absolvire este 6 (sase).
    (2) Candidatii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) sunt declarati respinsi sau, dupa caz, neprezentati ori eliminati din examen.
    (3) Candidatilor declarati respinsi li se consemneaza aceasta pe foaia matricola.
    Art. 45
    (1) Dupa incheierea tuturor probelor si a corectarii lucrarilor scrise se comunica rezultatele finale.
    (2) Pentru comunicarea rezultatelor finale ale examenelor de absolvire se intocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba, media generala si rezultatul final, respectiv: "admis", "respins", "neprezentat", "eliminat din examen". Un candidat se considera neprezentat daca a absentat la cel putin una dintre probele de examen.

    CAP. 7
    Depunerea si rezolvarea contestatiilor

    Art. 46
    (1) Contestatiile la proba scrisa se depun si se inregistreaza la centrul de examen in ziua prevazuta in graficul de desfasurare a examenului de absolvire. Acestea se rezolva in doua etape, astfel:
    a) de comisia de examinare din centrul de examen, etapa in care nota nu poate fi modificata;
    b) de comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (2) In prima etapa de rezolvare a contestatiilor presedintele comisiei de examinare din centrul de examen repartizeaza contestatiile de la fiecare disciplina membrilor subcomisiei de examinare pentru a recorecta lucrarile.
    (3) Profesorii de specialitate prezinta candidatului lucrarea in cauza, urmarind exactitatea aplicarii baremelor de corectare si de notare si precizia calculelor efectuate pentru stabilirea notei. La convorbirea cu candidatii pot asista si parintii, fara dreptul de a interveni in discutii.
    (4) In cazul in care intre nota contestata si nota de la recorectare exista diferente de notare mai mici de 0,50 puncte, concluziile sunt comunicate candidatilor, cu argumentatia necesara care sa dovedeasca netemeinicia contestatiei. Candidatul consemneaza pe cerere daca isi mentine sau isi retrage contestatia. In cazul in care se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte intre nota initiala si nota de la recorectare sau in cazul in care candidatii ale caror lucrari nu prezinta diferente in notare de cel putin 0,50 puncte, isi mentin totusi cererea de contestatie, lucrarile contestate se inchid pentru a deveni secrete atat in ceea ce priveste numele candidatului, cat si notele acordate, dupa care se aplica stampila de examen de absolvire si se inainteaza, cu baremele de corectare si notare, prin delegat, comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. In acelasi timp se transmite un borderou in care se mentioneaza obiectul de studiu, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare. Secretizarea lucrarilor se va face cu acelasi tip de hartie, pusa la dispozitie de CJE.
    Art. 47
    (1) Comisiile de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarea componenta:
    a) presedinte - inspectorul scolar general;
    b) vicepresedinte - inspector scolar de specialitate;
    c) 1 - 2 secretari - inspectori scolari, cadre didactice;
    d) membri - profesori de specialitate pentru fiecare domeniu de baza/specializare.
    (2) In fiecare an membrii comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt alti profesori decat cei din anul anterior. Alegerea profesorilor corectori se face prin tragere la sorti dintr-o lista de profesori recunoscuti pentru competenta profesionala si probitatea lor morala si care nu au facut parte in sesiunea respectiva din comisiile de examinare.
    Art. 48
    (1) Comisiile de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recorecteaza lucrarile primite si acorda note conform baremelor pentru proba scrisa.
    (2) Daca nota acordata initial este mai mica sau egala cu 9,50, aceasta se modifica prin crestere sau descrestere, daca intre nota initiala si nota acordata de comisia de contestatii judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte. Daca diferenta dintre cele doua note este mai mica de 0,50 puncte, nota initiala ramane neschimbata. Daca nota acordata initial este de cel putin 9,51 puncte, nota finala este nota obtinuta la recorectare.
    (3) In cazul in care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte in plus sau in minus intre nota initiala si nota de la contestatie, inspectoratele scolare analizeaza situatia in termen de 30 de zile de la terminarea contestatiilor, consultand profesorii corectori din ambele comisii si iau masuri in vederea sanctionarii celor vinovati. CNEC este instiintata de sanctiunile aplicate pana data de 1 octombrie a anului in care s-a desfasurat examenul.
    (4) Hotararile comisiei de contestatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti membrii comisiei.
    (5) Lucrarile scrise, baremele de corectare si notare si borderourile se restituie comisiilor de examinare impreuna cu o copie de pe procesul-verbal prevazut la alin. (4).
    (6) In perioada de corectare a probelor scrise sau ulterior CNEC poate desemna, dupa caz, comisii de recorectare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. CNEC poate propune inspectoratelor scolare sanctiuni in cazul constatarii unor nereguli flagrante.
    Art. 49
    (1) Comisiile de examinare opereaza in cataloage schimbarile ce se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala de absolvire si rectifica in mod corespunzator rezultatul examenului.
    (2) Rezultatele la contestatii se comunica celor in drept prin afisare la avizierul centrului de examen, conform graficului.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 50
    Comisiile de examinare si CJE au obligatia sa informeze telefonic si in cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile aparute in organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire.
    Art. 51
    (1) Toate documentele si lucrarile scrise din cadrul centrelor de examen se pastreaza in arhiva acestora timp de 3 ani, cu exceptia cataloagelor, care se pastreaza permanent.
    (2) Plicurile care se deschid la comisiile de examinare poarta semnaturile presedintelui, vicepresedintelui si ale membrilor comisiei de examinare, ora si data deschiderii; acestea se stampileaza si se pastreaza timp de 2 ani in arhiva centrului de examen.
    Art. 52
    (1) Raportul CJE privind rezultatele examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal se transmite prin delegat sau prin posta la Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar, in doua exemplare, in termen de 15 zile de la afisarea rezultatelor.
    (2) Raportul prevazut la alin. (1) se intocmeste atat pentru invatamantul de stat, cat si pentru cel particular, dupa modelul prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (3) Raportul CJE pentru invatamantul postliceal - domeniul sanitar se transmite si directiei judetene de sanatate publica si organizatiei Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.
    Art. 53
    (1) Inspectoratele scolare intocmesc un raport cu privire la organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal din anul in curs, care se trimite in copie si la Ministerul Educatiei si Cercetarii - Directia generala pentru invatamant preuniversitar pana la data de 1 septembrie. Un exemplar al raportului anual se trimite si tuturor unitatilor de invatamant din judet.
    (2) Raportul cuprinde informatii privitoare la monitorizarea desfasurarii examenelor de absolvire, date despre esantioanele de lucrari recorectate la decizia CNEC sau CJE, sanctiunile aplicate persoanelor implicate in organizarea si desfasurarea acestora, precum si numele lor, cadrele didactice carora CJE le-a retras dreptul de a participa la examenele de absolvire etc.
    (3) In vederea intocmirii raportului prevazut la alin. (2) numarul minim de lucrari recorectate este de 10% pentru fiecare domeniu de pregatire de baza/specializare, criteriile de selectare a lucrarilor fiind stabilite de CJE. Coordonarea recorectarii lucrarilor selectate se asigura de inspectorii scolari de specialitate. Dupa finalizarea recorectarii acestia prezinta inspectorului scolar general concluzii scrise cu privire la desfasurarea acesteia. In urma recorectarii inspectorul scolar general poate decide, in situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului personalului didactic si prezentei metodologii.
    Art. 54
    (1) Respectarea prezentei metodologii este obligatorie pentru toate persoanele implicate in organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal.
    (2) Incalcarea dispozitiilor prezentei metodologii se sanctioneaza astfel:
    a) candidatii care in timpul desfasurarii probelor de examen introduc in salile de examen materiale ajutatoare sau mijloace electronice, care sunt surprinsi copiind ori transmitand solutii ale subiectelor sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva;
    b) cadrele didactice care in timpul supravegherii candidatilor furnizeaza solutiile problemelor, inlocuiesc lucrari, falsifica lucrari sau au manifestari care atesta neglijenta in indeplinirea atributiilor de supraveghetor, precum tolerarea unor actiuni sau intentii de frauda ale candidatilor, parasirea nejustificata a salii de examen, transcrierea subiectelor pe tabla cu erori etc., sunt sanctionate, dupa caz, material, disciplinar, contraventional sau penal;
    c) profesorii corectori care savarsesc fapte, precum inlocuiri de lucrari, falsificari de lucrari, modificari de note etc., sau manifesta neglijenta in indeplinirea sarcinilor ce le revin in calitate de membru in comisia de examinare sunt sanctionati conform prevederilor lit. b).
    (3) Cadrele didactice sanctionate conform dispozitiilor alin. (2) nu mai pot participa la examenele de absolvire din sesiunile urmatoare ca membri in comisiile prevazute de prezenta metodologie.
    (4) Constatarea de nereguli grave sau repetate in desfasurarea activitatii uneia dintre comisiile prevazute in prezenta metodologie atrage diminuarea cu 20 - 70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui acesteia.
    Art. 55
    Candidatii care au fost inscrisi la examenele de absolvire fara a indeplini conditiile legale de inscriere la acestea sau care au beneficiat de partinire frauduloasa sunt eliminati din examen, pierzand sesiunea respectiva, sau, dupa caz, li se anuleaza actele de studii obtinute fraudulos.
    Art. 56
    (1) Examenele de absolvire din unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi cu deficiente de toate categoriile se organizeaza si se desfasoara cu respectarea urmatoarelor dispozitii speciale:
    a) vicepresedintele comisiei de examinare este un profesor cu specialitatea psihopedagogie speciala, pedagogie, psihologie sau, in lipsa acestuia, un profesor de specialitate pentru pregatirea de baza si in meserie, avand cel putin gradul didactic II;
    b) comisiile de examinare asigura conditii de egalizare a sanselor pentru candidatii cu deficiente prin adaptarea procedurilor de examinare la probele de concurs, in functie de particularitatile individuale si de cele specifice deficientei respective. Exemple de adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor sunt prevazute in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezenta metodologie.
    (2) Candidatii cu deficiente din unitatile de invatamant de masa pot beneficia, dupa caz, de dispozitiile alin. (1), pe baza certificatului de persoana cu handicap sau a unei adeverinte medicale. In cazul in care nu se pot asigura conditii de egalizare a sanselor, candidatii sunt orientati spre comisia de examinare dintr-o unitate de invatamant special.
    (3) In situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, CJE poate organiza, la cererea acestora si pe baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii, sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara; de aceleasi reguli beneficiaza si absolventii cu deficiente scolarizati la domiciliu.
    (4) CNEC poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de absolvire pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea CJE.
    Art. 57
    Pentru marcarea documentelor intocmite cu ocazia desfasurarii examenelor de absolvire, precum lucrari scrise, cataloage, bilete pentru proba practica, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, confectioneaza stampile rotunde, speciale, cu inscrisul "Examen de absolvire* - CJE", care se pun la dispozitie presedintelui fiecarei comisii de examinare.
    Art. 58
    Colectarea unor fonduri materiale sau banesti de la candidati, de la parintii sau rudele acestora este interzisa. Incalcarea acestei dispozitii atrage sanctionarea in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

    ANEXA 1
    la metodologie

    Comisia de examinare a judetului ............../municipiului Bucuresti

                               RAPORT
privind rezultatele examenelor de absolvire a invatamantului profesional si postliceal

    1. Tipul de invatamant (de stat sau particular)
    1.1. Scoala profesionala

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - urban
    B - rural
 ______________________________________________________________________________
| *) |                      Numarul de elevi                   |Promovabilitate|
|    |_________________________________________________________|      (%)      |
|    | Inscrisi | Prezenti  |  Absenti  | Promovati | Respinsi |               |
|____|__________|___________|___________|___________|__________|_______________|
|    |  A  | B  |  A  |  B  |  A  |  B  |  A  |  B  | A  |  B  |   A    |   B  |
|____|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|________|______|
| (1)| (2) | (3)| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |(10)| (11)|  (12)  | (13) |
|____|_____|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_____|________|______|
    *) Se completeaza, in functie de nivelul de invatamant, meseria/specializarea.

    1.2. Scoala de ucenici
    1.3. Scoala postliceala
    1.4. Scoala de maistri
    2. Modul de organizare a examenelor de absolvire
    3. Desfasurarea examenelor de absolvire
    4. Contestatii
    5. Opinii asupra subiectelor/probelor
    6. Propuneri de modificare/completare a metodologiei de organizare si desfasurare a examenelor de absolvire.

    ANEXA 2
    la metodologie

                               EXEMPLE
de adaptare a procedurilor de examinare la deficientele elevilor

    a) Asigurarea posibilitatii de comunicare prin utilizarea sistemului Braille la elevii nevazatori, respectiv a limbajului mimico-gesticular la elevii cu deficiente de auz, inclusiv posibilitatea asigurarii, dupa caz, a unui interpret autorizat
    b) Marirea cu 1 - 2 ore a timpului destinat efectuarii lucrarii scrise de catre candidatii cu deficiente fizice (motorii) sau vizuale
    c) Asigurarea scrisului cu caractere marite pentru candidatii ambliopi
    d) Transmiterea prin dictare elevilor cu anumite deficiente a informatiilor corespunzatoare subiectelor de examen afisate/prezentate vizual
    e) Realizarea probei scrise prin dictarea continutului acesteia de catre candidatul cu deficiente unui profesor asistent de alta specialitate decat cea la care se desfasoara proba respectiva etc.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 137/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 137 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu