Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1359 din 30.08.2012

pentru modificarea şi completarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate“, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 649 din 12 septembrie 2012SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 2 „Regulament de organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român“ la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin: Articolul I Normativul feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate“, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 iunie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins: PREAMBUL Prezentul normativ feroviar stabileşte tipul reviziilor şi reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare, succesiunea efectuării acestora, normele de timp (zile, luni, ani) sau normele de kilometri parcurşi la care vehiculele feroviare sunt retrase din serviciu pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. La baza elaborării prezentului normativ feroviar au stat în principal următoarele considerente: propunerile de modificare şi completare transmise de către operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători, de marfă sau numai manevră, de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «METROREX» - S.A., administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, precum şi de deţinătorii de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară din România;

necesitatea ca noul ciclu de revizii şi reparaţii planificate să asigure exploatarea vehiculelor feroviare fără înregistrarea, în intervalul de timp dintre două revizii sau reparaţii planificate consecutive, a unor defecţiuni care să afecteze siguranţa circulaţiei, sănătatea şi securitatea călătorilor, integritatea mărfurilor, mediul înconjurător;

tipul şi concepţia constructivă, nivelul de fiabilitate şi duratele de viaţă ale ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa vehiculelor feroviare reanalizate din punctul de vedere al proiectării, noile tipuri de materiale utilizate la construcţie sau modernizare, nivelul prestaţiei actuale;

achiziţionarea de către operatorii feroviari a unor noi vehicule feroviare ce fac obiectul prezentului normativ feroviar;

reactualizarea reglementărilor în vigoare: standarde, ordine ale ministrului, fişe UIC.La elaborarea acestui normativ feroviar s-au utilizat documentele de referinţă menţionate în anexa la prezentul normativ feroviar. Cifrele din parantezele drepte din cuprinsul normativului reprezintă numărul de ordine al documentelor de referinţă din anexă. 2. La capitolul 1 „Generalităţi“, punctul 1.2 „Domeniul de aplicare“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2. Domeniul de aplicare Prevederile prezentului normativ tehnic se aplică vehiculelor feroviare aflate în exploatare, de către operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători, de marfă sau numai manevră, de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «METROREX» - S.A., administratorul şi gestionarii infrastructurii feroviare, precum şi de către orice persoană juridică şi fizică, cu sediul în România, deţinătoare de vehicule feroviare care circulă pe infrastructura feroviară publică. Normativul se utilizează la întocmirea programelor de revizii şi reparaţii planificate ale vehiculelor feroviare. Prezentul normativ feroviar se aplică vehiculelor feroviare care se încadrează în prevederile Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002 [23]. Pentru vehiculele feroviare importate, noi sau modernizate, care intră în posesia deţinătorilor după data intrării în vigoare a prezentului normativ feroviar, ciclul de revizii şi reparaţii planificate va fi cel stabilit de proiectantul/constructorul vehiculului feroviar. Respectivul ciclu va primi acordul deţinătorului şi va fi avizat de către Autoritatea Feroviară Română - AFER. Prezentul normativ feroviar nu se aplică vehiculelor feroviare utilizate la întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare (drezine, maşini de burat, maşini de ciuruit balast, maşini de profilat, vagoane-macara, utilaje pentru sudarea şinei, utilaje multifuncţionale, precum şi alte utilaje folosite la întreţinerea căii). 3. La capitolul 1, punctul 1.3 „Definiţii şi abrevieri“, subpunctul 1.3.1 „Definiţii“, literele i), q ), s) şi v) se modifică şi vor avea următorul cuprins: i)operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat şi/sau privat, care a obţinut o licenţă în conformitate cu legislaţia în vigoare şi a cărui activitate principală constă în a furniza servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România, tracţiunea fiind asigurată obligatoriu de acesta; termenul denumeşte, de asemenea, şi operatorii economici care asigură numai tracţiunea. Serviciile de transport feroviar cuprind şi activitatea de manevră feroviară [11];........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... q)gestionar de infrastructură - orice persoană juridică sau grup de persoane juridice înregistrate în România ce au ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea infrastructurii feroviare, în conformitate cu reglementările în vigoare [1];........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... s)subsistem feroviar - rezultatul împărţirii sistemului feroviar existent [7].Notă: Subsistemele feroviare, pentru care trebuie formulate cerinţe esenţiale, sunt de natură structurală (infrastructură, energie, control-comandă şi semnalizare terestră, control-comandă şi semnalizare la bord, material rulant) sau de natură funcţională (operare şi gestionarea traficului, întreţinere, aplicaţii telematice pentru serviciul de transport de călători şi de marfă); ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... v)revizie tehnică - proces tehnologic care cuprinde constatare şi analizare, însoţite de măsurare, comparare cu un calibru sau verificare funcţională pe standul de probă, urmată când este cazul de măsuri de corecţie pentru restabilirea stării de bună funcţionare şi de efectuarea înregistrărilor. În cadrul reviziilor tehnice se efectuează revizii planificate şi reparaţii planificate.

prin revizii planificate (RRu, RIF, RIT, RTI1, RTI2, RTI3, RT, R1, R2, R3, 2R2, R1÷6, Revizia 1÷16 ) se înţeleg procesele tehnologice efectuate în unităţi autorizate în acest scop (ateliere de întreţinere).Reviziile planificate se împart în două categorii: • revizii fără ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri; • revizii cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri, acolo unde procesul tehnologic impune; prin reparaţii planificate (RTG, RP, RR, RG, RG1, RG2, RK, R7÷9, Revizia 17÷23) se înţeleg procesele tehnologice efectuate în societăţi comerciale reparatoare, autorizate în acest scop (ateliere de întreţinere), cu ridicarea cutiei vehiculelor de pe osii/boghiuri, având drept scop depistarea şi remedierea defectelor care conduc la o stare de funcţionare necorespunzătoare sau la o stare de defectare (uzuri şi jocuri peste limitele admise, dereglări, valori ale parametrilor de funcţionare ce nu se încadrează în limitele prescrise). 4. La capitolul 1, punctul 1.3, subpunctul 1.3.2 „Abrevieri“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.3.2. Abrevieri

CUU - Contractul uniform de utilizare a vagoanelor de marfă
CEI - Comisia Electrotehnică Internaţională
RP - reparaţie planificată la vagoane, cu ridicarea vagonului de pe osii/boghiuri
RPr - reparaţie principală la vagoane tip Ro-La
IP - inspecţie preventivă la vagoane tip Ro-La
RP4, RP2, RP1 - revizie planificată la locomotive cu abur tip 4, 2, 1
RR - reparaţie cu ridicare a vehiculului motor, cu ridicarea de pe osii/boghiuri;
RG - reparaţie generală a vehiculului motor, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
RG1, RG2 - reparaţii generale ale vagoanelor de călători, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
RG1 - reparaţie generală cu revizia interioară a cazanului locomotivei cu abur
RGE - reparaţie generală exterioară a locomotivei cu abur
RK - reparaţie capitală a vagonului de marfă, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
RT - revizie tehnică
R1 - revizie planificată tip 1
R2 - revizie planificată tip 2
R3 - revizie planificată tip 3
R1÷6 - revizie planificată tip R1÷6 - automotoare DESIRO
R7÷9 - reparaţie planificată tip R7÷9 - automotoare DESIRO
2R2 - revizie planificată tip 2 - a doua revizie
RTI1, RTI2, RTI3 - revizii (planificate) tehnice intermediare
RTG - revizie tehnică generală a vagoanelor de călători, cu ridicarea de pe osii/boghiuri
RIF - revizia intermediară a frânei la vagoanele de marfă
RRu - revizia rulării la vagoanele de marfă
RIT - revizie intermediară tehnică la vagoanele de marfă
Revizia 1÷16 - revizie planificată la ramele electrice de metrou tip BM
Revizia 17÷23 - reparaţie planificată la ramele electrice de metrou tip BM
EN - normă europeană
SR - standard român
OH SAS - sănătate şi securitate ocupaţională (occupational health and security)
COTIF - Convenţia Organizaţiei Interguvernamentale pentru Transporturi Feroviare Internaţionale
RIC - Regulament (Acord) privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional
WIT - vagon pentru încălzirea trenurilor de călători

5. La capitolul 1, punctul 1.4 „Consideraţii care au stat la baza stabilirii ciclurilor de revizii şi reparaţii planificate“, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: b)rezultatele obţinute prin aplicarea timp de 30-40 de ani a diferitelor cicluri de revizii şi reparaţii planificate la vehicule feroviare ce constituie majoritatea parcului operatorilor de transport feroviar cu capital majoritar de stat şi privat, precum şi a gestionarilor de infrastructură feroviară;........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)recomandările constructorilor şi proiectanţilor vehiculelor feroviare privind ciclul de revizie şi reparaţie planificată a vehiculelor feroviare noi sau modernizate, a celor aduse din import sau a ramelor electrice de metrou.Adaptarea la condiţiile de exploatare actuale din România va determina ciclul real de revizii şi reparaţii planificate pentru introducerea în prezentul normativ tehnic. 6. La capitolul 1, punctul 1.5 „Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele feroviare supuse ciclurilor de revizii şi reparaţii planificate“, subpunctul 1.5.1 „Cerinţe privind siguranţa circulaţiei“, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)componentele recondiţionate utilizate la reviziile şi reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare (ansambluri, subansambluri, componente) trebuie să reziste solicitărilor normale şi suprasolicitărilor specificate în documentele de referinţă cel puţin pe durata de timp dintre două revizii sau reparaţii planificate consecutive. 7. La capitolul 1, punctul 1.5, subpunctul 1.5.2 „Cerinţe privind fiabilitatea, mentenabilitatea şi disponibilitatea“, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)pentru vehiculele feroviare modernizate este necesar ca în caietele de sarcini/specificaţiile tehnice deţinătorii vehiculelor să prevadă indicatori de fiabilitate, mentenabilitate şi disponibilitate. Pentru determinarea acestora se recomandă utilizarea prevederilor din [17]; 8. La capitolul 2 „Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare“, punctul 2.1 „Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vehiculele feroviare motoare“, litera a) „Revizii planificate“ se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Revizii planificateReviziile planificate se execută în unităţi autorizate, de exemplu: depouri sau remize (ateliere de întreţinere). Aceste revizii se execută, de regulă, fără ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri. La locomotive şi rame, electrice şi diesel, aceste revizii sunt de tip RT, tip R1, tip R2, tip 2R2, tip R3, tip R1 ÷ R6 la rama automotoare DESIRO-SIEMENS şi de tip RP4, tip RP2, tip RP1 la locomotive cu abur. La ramele electrice de metrou Bombardier tipul reviziilor este prevăzut în tabelul 3.1, poziţia D, litera a) şi b), şi anume: Revizia 1÷15 la intervale de timp şi Revizia 1÷16 la intervale de kilometri. Verificarea stării tehnice a ansamblurilor şi subansamblurilor se face, după caz, pe vehicul, fără demontare. În cazul în care este necesară demontarea totală sau parţială, ansamblurile şi subansamblurile reparate se verifică în ateliere cu dispozitive specializate şi pe standuri de probă. 9. La capitolul 2, punctul 2.1, litera b) „Reparaţii planificate“ se modifică şi va avea următorul cuprins: b)Reparaţii planificateReparaţiile planificate se execută în societăţi comerciale reparatoare sau constructoare (ateliere de întreţinere), autorizate în acest scop, cu ridicarea cutiei vehiculului de pe osii/boghiuri. Locomotivele, automotoarele şi ramele electrice sau diesel sunt supuse reparaţiilor planificate tip RR, tip RG, tip RGE, tip RG1, respectiv tip R7, tip R8 (denumite generic «revizii») şi tip R9 la ramă automotor Desiro-Siemens, reparaţii care au ca scop restabilirea stării de bună funcţionare şi a capacităţii de funcţionare a acestora, la parametrii prevăzuţi în instrucţiile şi prescripţiile tehnice de reparaţie. Ramele electrice de metrou tip I.V Arad sunt supuse la reparaţiile planificate tip RR, iar cele de tip Bombardier la reparaţiile planificate, denumite generic «revizii», prezentate în tabelul 3.1, literele D.a) şi D.b), şi anume: Revizia 16÷22 la intervale de timp şi Revizia 17÷23 la intervale de kilometri. La vehiculele motoare modernizate, reparaţiile planificate ale ansamblurilor, subansamblurilor şi instalaţiilor care au făcut obiectul modernizărilor vor fi efectuate la termenele stabilite de către fabricanţii/proiectanţii echipamentelor respective. 10. La capitolul 2, punctul 2.2 „Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vagoanele de călători şi similare şi vagoanele de marfă“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.2. Tipul reviziilor şi al reparaţiilor planificate la care sunt supuse vagoanele de călători şi similare şi vagoanele de marfăVagoanele de călători şi similare şi vagoanele de marfă sunt supuse reviziilor şi reparaţiilor planificate în unităţi autorizate (ateliere de întreţinere). 11. La capitolul 2, punctul 2.2, subpunctul 2.2.1 „Reviziile şi reparaţiile planificate la care sunt supuse vagoanele de călători şi similare“, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)reparaţii planificate cu ridicarea cutiei vagonului de călători de pe osii/boghiuri. Vagoanele de călători şi similare sunt supuse reparaţiilor planificate de tip RTG (denumită generic «revizie tehnică generală»), tip RP şi reparaţiilor generale tip RG1 şi RG2. Reparaţia generală tip RG2 va cuprinde în mod obligatoriu verificarea structurilor portante. Aceste reparaţii planificate se execută cu ridicarea cutiei vagoanelor de pe osii/boghiuri şi au ca scop restabilirea capacităţii normale de funcţionare şi readucerea caracteristicilor tehnico-funcţionale la valorile prescrise în documentaţia tehnică de reparaţie; 12. La capitolul 3 „Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale vehiculelor feroviare şi periodicitatea acestora (ciclul)“, punctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.2. Pentru a nu depăşi normele de timp şi de kilometri parcurşi, la care sunt scadente vehiculele feroviare, deţinătorii acestora trebuie să ţină evidenţa kilometrilor parcurşi, a zilelor sau a lunilor calendaristice, pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate.Pentru evidenţa numărului de kilometri parcurşi sau a zilelor şi a lunilor calendaristice se vor utiliza registre de evidenţă sau baze de date pentru evidenţa pe calculator. Înregistrările efectuate vor fi validate prin semnătura reprezentantului legal al deţinătorului vehiculului. Pentru evidenţa corectă a numărului de kilometri parcurşi de vehiculele feroviare dotate cu instalaţii pentru contorizarea parcursului în kilometri (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane dotate cu contoare pentru contorizarea numărului de kilometri parcurşi), în situaţiile când aceste instalaţii se defectează, în registrele de evidenţă se vor nota indicaţiile şi seriile de fabricaţie de la ambele aparate indicatoare, cel defect şi cel nou care îl înlocuieşte pe cel defect. În cazul în care se înregistrează perioade de staţionare de maximum două luni (reparaţii accidentale, lipsă prestaţii), intervalul dintre două revizii planificate consecutive se prelungeşte cu numărul de zile ale perioadei de staţionare, excepţie făcând vagoanele de marfă. La punerea în circulaţie a vehiculului, după o perioadă de staţionare de două luni până la 6 luni, se va efectua o revizie de tipul RTI2 la vagoanele de călători, revizie tip R2 la locomotivele electrice, respectiv revizie tip 2R2 la locomotivele sau ramele diesel şi va fi supus probelor şi verificărilor la ieşirea vehiculului din revizie în conformitate cu cerinţele documentului tehnic ce conţine lucrările aferente. 13. La capitolul 3, punctul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.3. Pentru vehiculele feroviare provenite atât din ţară, cât şi din import, altele decât cele menţionate în prezentul normativ feroviar, deţinătorii acestor vehicule feroviare vor utiliza ciclurile de revizie şi reparaţie planificată stabilite de proiectantul sau constructorul vehiculului în cartea tehnică sau în instrucţiunile de întreţinere şi reparare ale acestor vehicule, cu avizul Autorităţii Feroviare Române - AFER. 14. La capitolul 3, punctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.4. Inscripţionarea pe cutia vehiculelor feroviare, pe părţile laterale, a datelor referitoare la reviziile şi reparaţiile planificate efectuate se face atât pentru vehiculele care circulă în trafic internaţional, cât şi pentru cele care circulă în trafic intern în conformitate cu documentaţia de inscripţionare şi trebuie să cuprindă informaţii privind periodicitatea, tipul reviziei sau reparaţiei planificate, luna şi ultimele două cifre ale anului în care s-a efectuat revizia sau reparaţia planificată şi numele codificat al reparatorului. Inscripţionarea vehiculelor feroviare la care au fost efectuate revizii şi reparaţii planificate se va face în locurile prevăzute pe cutia vehiculului sau a şasiului şi în condiţiile menţionate în [3], [13], [14], [15] şi [16]. 15. La capitolul 3, punctul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3.6. În situaţiile în care vehiculele feroviare nu se utilizează pe perioade mai mari de 6 luni, acestea se vor conserva obligatoriu în conformitate cu prevederile cărţilor tehnice ale vehiculului şi ale ansamblurilor şi subansamblurilor componente. Ansamblurile şi subansamblurile care nu trebuie conservate se depozitează în condiţiile prevăzute în cărţile tehnice ale acestora. După expirarea perioadei de conservare, vehiculul, care a fost conservat, se introduce în exploatare numai după efectuarea lucrărilor de deconservare în conformitate cu prevederile din cărţile tehnice sau instrucţiunile de utilizare ale fabricantului, dar se vor efectua cel puţin revizii tehnice de tip RTI2 pentru vagoane de călători, tip RRu/ tip RIF/tip RIT pentru vagoanele de marfă, tip R2/tip 2R2/tip R3 pentru locomotive şi rame automotoare, cu efectuare de control ultrasonic la osiile montate şi cu respectarea ciclului de mentenanţă. 16. La capitolul 3, tabelul 3.1 „Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare“ se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1. 17. La capitolul 3, tabelul 3.2 „Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare“ se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2. 18. La capitolul 3, la tabelul 3.3 se introduce o notă cu următorul cuprins: NOTĂ: Vagoanele cuprinse în tabel la punctul A vor efectua reparaţiile de tip RP şi tip RK la norma de timp: 6±3 luni, respectiv 12±3 luni, conform prevederilor din [3]. 19. La capitolul 3, tabelul 3.4 „Norme pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale vehiculelor feroviare utilizate pentru prestarea unor activităţi feroviare speciale“ se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 . 20. La capitolul 4 „Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate“, punctul 4.1 „Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 4.1. Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare Lucrările care trebuie efectuate la reviziile planificate ale vehiculelor feroviare se stabilesc în funcţie de: tipul şi complexitatea vehiculului feroviar;

concepţia tehnică a ansamblurilor şi subansamblurilor componente din punctul de vedere al mentenanţei (accesibilitate, modularitate, uşurinţă în demontare);

tipul reviziei planificate;

gradul de dotare a vehiculelor cu instalaţii pentru diagnosticarea stării tehnice în circulaţie;

gradul de dotare a atelierelor cu standuri, dispozitive şi aparatură specializată pentru verificarea stării tehnice a ansamblurilor şi subansamblurilor vehiculelor;

prevederile instrucţiunilor de întreţinere, control şi verificare ale ansamblurilor şi subansamblurilor vehiculelor feroviare, elaborate de constructor/proiectant.Lucrările reviziilor de rang superior (R2) includ lucrările reviziilor de rang inferior (R1). La reviziile planificate care se efectuează în unităţile autorizate se execută, de regulă, verificarea stării tehnice fără demontare sau cu demontare parţială a principalelor ansambluri şi subansambluri implicate în siguranţa circulaţiei (aparat de rulare, elemente componente ale suspensiilor, elementele de legătură boghiu-cutie, aparatul de tracţiune şi legare, tampoanele), verificarea jocurilor mecanice la boghiu şi cutie, la timoneria frânei, verificarea gabaritului, verificarea funcţională la: instalaţia de frână, instalaţiile de siguranţă şi vigilenţă, instalaţia de control punctual al vitezei, instalaţia de măsurare şi înregistrare/vizualizare a vitezei, instalaţia acustică, instalaţia de ştergere a geamurilor frontale, instalaţia de ungere a buzei bandajului, instalaţia de nisipare. În funcţie de rezultatele constatărilor se efectuează lucrări de readucere a parametrilor şi caracteristicilor în limitele prescrise în instrucţiile sau normele tehnice feroviare specifice prin reglaje pe vehicul sau prin demontarea subansamblurilor de pe vehicul şi verificarea în ateliere, utilizând standuri şi dispozitive specializate atestate conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, în cadrul proceselor de revizie se efectuează la vehiculele feroviare motoare completarea cu materiale consumabile a instalaţiilor de ungere (ulei, unsori) a instalaţiei de nisipare (nisip), a instalaţiilor de răcire (apă). Lucrările referitoare la subansamblurile implicate în siguranţa circulaţiei se execută obligatoriu la toate tipurile de revizie. Profilul de rulare al roţilor osiilor montate (vehicule motoare) se măsoară şi rezultatele măsurătorilor se înregistrează cel puţin odată la 30 de zile calendaristice, cu ocazia uneia din reviziile tehnice. Lucrările care trebuie efectuate la vehiculele feroviare în cadrul reviziilor planificate trebuie să facă obiectul unor nomenclatoare de lucrări întocmite pentru fiecare tip de revizie şi tip de vehicul sau grup de vehicule. Nomenclatoarele de lucrări trebuie să conţină pentru fiecare ansamblu şi subansamblu cel puţin următoarele date: a)denumirea ansamblului/subansamblului revizuit; b)locul unde se efectuează revizia (pe vehicul, în atelier); c)lucrările ce trebuie efectuate precizând:lucrările pregătitoare;

în ce constă lucrarea (demontare, control vizual, măsurare dimensională, verificare pe stand, reglare, ajustare, prelucrări mecanice, cântărire, ungere, calibrare, înregistrare diagrame, înlocuire);

modul în care trebuie să se procedeze pentru eliminarea eventualelor neconformităţi;

parametrii şi caracteristicile ce se măsoară/verifică şi criteriile de acceptare; d)parametrii şi caracteristicile a căror valoare trebuie înregistrată. 21. La capitolul 4, punctul 4.2 „Stabilirea lucrărilor care trebuie efectuate la reparaţiile planificate ale vehiculelor feroviare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:4.2. Lucrările care trebuie efectuate la reparaţiile planificate se stabilesc ţinând seama de anumite criterii, cum ar fi: sistemul de reparare adoptat, necesitatea înlocuirii cu componente noi, starea tehnică a vehiculului feroviar, durata de viaţă, complexitatea vehiculului, volumul lucrărilor de modernizare, tipul reparaţiei efectuate. 22. La capitolul 4 , punctul 4.2, subpunctele 4.2.3-4.2.5 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 4.2.3. Starea tehnică a vehiculului feroviar. La reparaţiile tip RG şi tip RK, a căror scadenţă este în apropierea duratei de serviciu stabilite în cadrul normativului, se execută obligatoriu lucrările pentru verificarea structurii de rezistenţă a vehiculelor, respectiv cutie, şasiu (sablare pentru determinarea coroziunii, controlul cordoanelor de sudură, verificări dimensionale pentru determinarea deformaţiilor). În funcţie de rezultatul acestor verificări, deţinătorul va lua decizia privind casarea, repararea pentru prelungirea duratei normale de funcţionare, conform reglementărilor în vigoare, sau modernizarea vehiculului feroviar. 4.2.4. Duratele de viaţă şi nivelul tehnic şi tehnologic de fabricaţie a ansamblurilor şi subansamblurilor din componenţa vehiculelor, stabilite de proiectantul vehiculului, vor determina complexitatea lucrărilor de verificare prin demontare a respectivelor ansambluri şi subansambluri. 4.2.5. Volumul lucrărilor de modernizare a vehiculelor feroviare. Cu ocazia efectuării reparaţiilor planificate, în special la reparaţiile tip RG şi tip RK, deţinătorii vehiculelor pot solicita efectuarea unor lucrări de modernizare a vehiculelor pentru creşterea fiabilităţii şi disponibilităţii vehiculului, precum şi pentru prelungirea duratei normale de funcţionare în conformitate cu legislaţia în vigoare. 23. Anexa „Documente de referinţă“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4. Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentului ordin, art. 23, 24, art. 76 alin. (2), art. 77 alin. (2) lit. b), art. 77 alin. (4) lit. e), precum şi anexa nr. 6 „Termenul de revizie periodică pentru vagoanele de călători şi vagoanele de serviciu cu ecartament normal“ la Instrucţiunile privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 şi 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul IIIAnexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Septimiu Buzaşu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1Tabelul 3.1 NORME pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vehiculele feroviare motoare

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT zile [mii km] R1 zile [mii km] R2 zile [mii km] 2R2 zile [mii km] R3 zile [mii km] RR ani [mii km] RG ani [mii km]
A Locomotive, automotoare, rame electrice şi diesel utilizate pe linii magistrale şi secundare
1 Locomotive electrice monofazate, cu redresoare necomandate, 25 KV, 50 Hz tip 060EA de 5100 kW şi 040EC de 3400 KW pentru serviciul de călători şi de marfă 40 60 20-30 120 40-60 240 80-120 - - 5±1 600 10±1 1000
2 Locomotive electrice monofazate, cu redresoare comandate, 25KV, 50 Hz tip 060EA de 5100KV şi 040EC de 3400KW, pentru serviciul de călători şi de marfă (modernizate) 40 60 20-30 120 40-60 240 80-120 - - 6±1 750 12±1 1500
3 Locomotive diesel cu transmisie electrică cc-cc şi ca-ca tip Co-Co şi Bo-Bo pentru serviciul de călători şi de marfă 35 60 15-25 120 30-50 240 60-100 480 120-200 720 180-280 4±1 480 8±1 960
4 Locomotive diesel echipate cu motoare diesel General Motors, cu transmisie electrică cc-cc tip Co-Co pentru serviciul de călători şi de marfă 35 92 - 184 - 368 - 736 - 1104 - 5±1 750 10±1 1500
5 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică 35 60 10-12 120 20-24 240 40-48 480 80-96 - 3±1 200 6±1 400
6 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică echipate cu motoare diesel CATERPILAR şi MTU 35 60 10-12 120 20-24 180 40-48 360 80-96 - 5±1 500 10±1 1500
7 Automotoare diesel cu transmisie mecanică şi hidraulică seriile 700, 900, 1000, LVT, AM282 35 30 8-10 60 16-20 120 32-40 - - - 3±1 250
8 Ramă electrică tip Z 6100 şi Z 6300 35 60 - 120 - 180 - - - 4 - 8 -
9 Rame automotoare diesel cu transmisie hidraulică tip DUEWAG. 30 30 10-12 90 30-35 180 50-60 360 100-110 5±1 500
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
R1 zile [mii km] R2 zile [mii km] R3 zile [mii km] R4 zile [mii km] R5 ani [mii km] R6 ani [mii km] R7 Revizia capitală a MD ani mii ore [funcţionare] R8 Revizia capitală ani [mii km] R9 Reparaţia capitală ani [mii km]
10 Automotoare diesel hidraulice Desiro - Siemens 30 - 10* - 20* - 40* - 80* 1 160* 2 320* 4,5 18 6 1000* 12 2000*

* Se acceptă + 10% la numărul de kilometri parcurşi.

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT zile [mii km] R1 zile [mii km] R2 zile [mii km] 2R2 zile [mii km] R3 zile [mii km] RR* ani [mii km] RG* ani [mii km]
B Locomotive utilizate pentru efectuarea serviciului de manevră feroviară
1 Locomotive electrice, orice tip 40 60 - 120 - 360 - - - 5±1 - 10±1 -
2 Locomotive diesel electrice orice tip 35 60 - 180 - 360 - 720 - 1080 - 4±1 - 8±1 -
3 Locomotive diesel hidraulice orice tip 35 60 - 180 - 360 - 720 - - 3±1 - 6±1 -
4 Locomotive diesel cu transmisie mecanică tip LDM, BDM 35 60 - 120 - 240 - - - 3±1 - 6±1 -
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RT zile [mii km] R1 zile [mii km] R2 zile [mii km] 2R2 zile [mii km] R3 zile [mii km] RR* ani [mii km] RG* ani [mii km]
C Locomotive, automotoare cu utilizare temporară (transport tehnologic, turism, alte activităţi)
1 Locomotive electrice tip 060EA de 5100KW şi 040EC de 3400KW 40 60 - 180 - 360 - - - 5±1 500 10±1 1000
2 Locomotive diesel cu transmisie electrică tip 060DA 35 60 4 180 12 360 24 720 48 1080 72 4±1 400 8±1 800
3 Locomotive diesel cu transmisie hidraulică 35 60 4 180 12 360 24 720 48 - 3±1 200 6±1 400
4 Automotoare pe 2 şi 4 osii 35 60 8-10 120 16-20 240 32-40 - - 1+0,5 75 2±1 150

* Norma de timp se poate majora astfel: la nr. crt. 1: 7 ani pentru RR şi 14 ani pentru RG; la nr. crt. 2: 6 ani pentru RR şi 12 ani pentru RG; la nr. crt. 3: 5 ani pentru RR şi 10 ani pentru RG (inclusiv nr. crt. B/4); la nr. crt. 4: 3 ani pentru RR şi 6 ani pentru RG.

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau kilometri parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
Revizia planificată mică RP4 zile [mii km] Revizia planificată medie RP2 zile [mii km] Revizia planificată mare RP1 zile [mii km] RR ani [mii km] RGE ani [mii km] RG1 ani [mii km]
5 Locomotive cu tender cu abur ecartament normal din seriile 140000; 150000; 230000; 231000 şi ecartament îngust seriile 764050 şi 7642000 40 60 3-4 120 6-8 240 12-16 2 36-48 4 72-96 8 144-200
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculelor sau ale grupelor de vehicule Durata de serviciu [ani] Revizii planificate Reparaţii planificate
R1 [mii km] R2 [mii km] R3 [mii km] RR [mii km]
D Rame electrice de metrou
1 Rame electrice de metrou (REM) tip I.V Arad cod 239 40 0,6±10% 7±10% 14±10% 150±10%
2 Rame electrice de metrou REM IVA TIP 2 40 0,6±10% 7±10% 14±10% 150±10%
3 Rame electrice de metrou tip BM (Bombardier) 30 Conform tabelelor a) şi b) de mai jos

a)Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de timp (zile, luni, ani)

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22
Tipul reviziei Revizia la 7 zile Revizia la 1 lună Revizia la 2 luni Revizia la 3 luni Revizia la 4 luni Revizia la 6 luni Revizia la 1 an A Revizia la 1 an B Revizia la 1 an C Revizia la 1 an D Revizia la 2 ani Revizia la 2,5 ani Revizia la 3 ani Revizia la 4 ani Revizia la 5 ani Revizia la 6 ani Revizia la 7,5 ani Revizia la 8 ani Revizia la 10 ani Revizia la 15 ani Revizia la 16 ani Revizia la 20 de ani

b)Reviziile ramelor electrice de metrou tip BM efectuate la norma de km parcurşi

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tipul reviziei Revizia la 4000 km Revizia la 15000 km Revizia la 20000 km Revizia la 25000 km Revizia la 30000 km Revizia la 50000 km Revizia la 100000 km A Revizia la 100000 km B Revizia la 100000 km C Revizia la 100000 km D Revizia la 125000 km Revizia la 150000 km Revizia la 200000 km Revizia la 300000 km Revizia la 400000 km Revizia la 400000 km B Revizia la 500000 km Revizia la 600000 km Revizia la 670000 km Revizia la 900000 km Revizia la 1000000 km + 5% Revizia la 1200000 km Revizia la 1500000 km

NOTE: 1. La unele ansambluri şi subansambluri ale ramelor electrice de metrou tip BM reviziile se execută la normă de timp, iar la altele la normă de kilometri parcurşi. Atunci când normele de timp şi kilometri parcurşi sunt apropiate, pentru reducerea imobilizării, reviziile se efectuează simultan astfel încât să nu fie depăşită niciuna din norme. Exemplu: dacă la Revizia de 3 luni rama de metrou a realizat un parcurs de 48.000 km, atunci se execută atât procesul tehnologic corespunzător reviziei la 3 luni, cât şi procesul tehnologic corespunzător reviziei la 50.000 km. 2. Literele A, B, C, D diferenţiază lucrările care se efectuează la subansamble ale vagoanelor motoare şi/sau nemotoare. ANEXA Nr. 2Tabelul 3.2 NORME pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculului feroviar Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau km parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RTI1 luni [mii km*] RTI2 luni [mii km*] RTI3 luni [mii km*] RTG ani [mii km*] RP ani [mii km*] RG1 ani [mii km*] RG2 ani [mii km*]
A Vagoane pentru transport călători şi echivalente deţinute de operatori de transport feroviar de călători
1 Vagoane de călători compartimentat sau de tip salon, vagoane de construcţie specială (restaurant, bar-bistro, de dormit, cuşetă), vagoane de serviciu (poştal, de bagaje, de bagaje cu compartiment poştal, furgon pentru transport automobile), înzestrate cu frână automată de mare putere cu acţiune rapidă, echipat cu boghiuri şi osii montate cu roţi monobloc şi discuri de frână, cu viteza maximă înscrisă pe vagon de 160 km/h sau mai mare 40 6 ± 1,5 100 ÷ 150 12 ± 1,5** 200 ÷ 250 18 ± 1,5 300 ÷ 350 2 ± 3 luni 500 - 9 ± 1 2250 18 ± 2 4500
2 Vagoane de călători compartiment sau de tip salon, vagoane de construcţie specială (restaurant, bar-bistro, de dormit, cuşetă), vagoane de serviciu (poştal, de bagaje, de bagaje cu compartiment poştal, furgon pentru transport automobile), înzestrate cu frână automată de mare putere cu acţiune rapidă, echipate cu boghiuri cu viteza maximă înscrisă pe vagon până la 140 km/h sau mai mare (fără a depăşi 160 km/h) 40 12 ± 1,5 - 18 ± 1,5** - 24 ± 1,5 - - 2,5 ± 3 luni - 7,5 ± 3 luni - 15 ± 3 luni -
3 Vagon suburban, vagon etajat individual şi tren etajat cuplu 40 - 18 ± 1,5** - 24 ± 1,5 - - 2,5 ± 3 luni - 7,5 ± 3 luni - 15 ± 3 luni -
4 Vagoane pentru încălzirea trenurilor de călători WIT*** 40 12 - 24** - 36 - - 4 - - 16 -
5 Vagoane laborator, indiferent de administraţia proprietară şi tipul de măsurători 40 12 - 24** - 36 - - 4 - - 16 -
6 Vagon cuşetă însoţitor tren RO-LA **** 6 ± 1,5 -- 12 ± 1,5** - 18 ± 1,5 - 3 - - 6 -

NOTĂ: La poziţiile 2, 3, 4, 5 perioada la care se vor efectua reviziile şi reparaţiile se poate majora sau micşora cu 1,5 luni (± 1,5 luni), respectiv 3 luni (± 3 luni).

* Norma în kilometri se aplică numai în cazul vagoanelor echipate cu dispozitiv electronic pentru contorizarea şi memorarea kilometrilor parcurşi.
** Se execută cu ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri pentru efectuarea controlului ultrasonic total al osiilor montate.
*** Se efectuează reviziile de tip RTI1, RTI2 şi RTI3, alternativ la interval de 12 luni între două reparaţii de tip RP, succesiunea va fi: RTI1, RTI2, RTI3, RTI2, RTI3.
**** Reparaţiile planificate RG1 şi RG2 de la vagoanele cuşetă RO-LA sunt identice.

ANEXA Nr. 3Tabelul 3.4 NORME pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale vehiculelor feroviare utilizate pentru prestarea unor activităţi feroviare speciale**

Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculului feroviar Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau kilometri parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RIF ani [mii km] RT luni [ ore ] R1 luni [ ore ] R2 luni [ ore ] RP RR RG
ani [ ore ] ani [mii km] ani [ ore ] ani [mii km] ani [ ore ] ani [mii km]
A Macarale feroviare şi pluguri de zăpadă - - - - - - - - - - -
1 Macarale feroviare tip EDK 80, EDK 500, EDK 750, EDK 1000, EDK 2000 40 - 1 100 3 300 12 1200 10 6000 - 20 12000 - 40 24000 -
2 Pluguri de zăpadă tip PZH 40 - 12* - 36* - 72* - - - 9 6500 - 18 13000 -
3 Pluguri de zăpadă tip WPZ 40 12* - 36* - 72* - 9 6500 - - - 18 13000 -
B Vagoane de uz administrativ - - - - - - - - - - -
1 Vagoane seria Uv, Uy, Uw provenite din vagoanele de marfă seriile G, K, R, Z 40 5 75 - - - - 10 150 - - - -
2 Vagoane seria Uy, Uw provenite din vagoanele de călători şi similare, seriile A, B, T, F, WLA, WLB 40 5 75 - - - - 10 150 - - - -
Nr. crt. Denumirea şi tipul vehiculului feroviar Durata de serviciu [ani] Revizii planificate. Norma de timp sau kilometri parcurşi Reparaţii planificate. Norma de timp sau km parcurşi
RIF ani [mii km] RT ani [mii km] R1 luni [ ore ] R2 luni [ ore ] RP RR RG
ani [ ore ] ani [mii km] ani [ ore ] ani [mii km] ani [ ore ] ani [mii km]
C Vagoane din trenul de comandament, guvernamental şi vagoane din trenul de epocă - - - - - - - - - - -
1 Vagoane din trenul de comandament şi din trenul guvernamental 40 - 3 50 - - - 6 100 - - - -
2 Vagoane din compunerea trenurilor de epocă pentru scop turistic 40 - 5 75 - - - 10 150 - - - -

* Reviziile planificate se efectuează până la 15 octombrie a anului în care sunt planificate. ** Macaralele feroviare (partea de vehicul feroviar), plugurile de zăpadă, vagoanele din trenul guvernamental, de comandament şi de epocă, vagoanele de uz administrativ sunt vehicule feroviare speciale cu utilizare temporară; perioada de menţinere în exploatare este stabilită în funcţie de starea tehnică şi gradul de utilizarea al acestora de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, la solicitarea deţinătorului. Ansamblurile şi subansamblurile din componenţa instalaţiilor cu ridicare ale macaralelor feroviare se revizuiesc şi se repară în conformitate cu prevederile reglementărilor stabilite de autoritatea competentă. ANEXA Nr. 4(Anexa la normativul feroviar) DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Aplicarea standardelor cuprinse în această listă reprezintă o modalitate recomandată pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele prezentului normativ. [1] Hotărârea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ - S.A. a unor părţi ale infrastructurii neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 8 iulie 2011 [2] UIC - Acord privind transmiterea şi folosirea vagoanelor de călători în trafic internaţional - RIC, ianuarie 2001 [3] Contractul uniform de utilizare al vagoanelor de marfă CUU, ediţia 1, 1 iulie 2006 [4] Fişa UIC 579-1 OR, ediţia 3, martie 2003, Vagoane de marfă - revizia periodică - Metodologie pentru determinarea periodicităţii şi consistenţei [5] Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002 [6] Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare [7] Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010, cu modificările ulterioare [8] SR CEI 60050(811):2000 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 811. Tracţiune electrică [9] SR CEI 60050(191):2002 Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 191; Siguranţă în funcţionare şi calitatea serviciului, cu amendamentul SR CEI 60050(191):2002/A1:2005 [10] Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), anexa la „Protocolul 1999“ Vilnius 26 mai - 31 iunie 1999 [11] Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 26 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare [12] Legea nr. 128/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2003 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2004 [13] Fişa UIC 438-3 O, ediţia a 3-a, iunie 1984. Marcajul de identificare al materialului rulant motor [14] Fişa UIC 640 OR, ediţia a 3-a, octombrie 2003. Vehicule motoare - Inscripţionare, marcare şi semne [15] Fişa UIC 438-2 O, ediţia a 7-a, mai 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de marfă [16] Fişa UIC 438-1 O, ediţia a 3-a, aprilie 2004. Marcajul de identificare al materialului rulant remorcat de călători [17] SR EN 50126-1:2003 Aplicaţii feroviare. Specificarea şi demonstrarea fiabilităţii, disponibilităţii, mentenanţei şi siguranţei (FDMS). Partea 1: Prescripţii de bază şi procese generice [18] SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe [19] SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al sănătăţii si securităţii ocupaţionale. Linii directoare pentru implementarea OH SAS 18001:2004 [20] SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe [21] SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare [22] SR EN ISO 14004:2010 Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii, sisteme şi tehnici de aplicare [23] Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001 [24] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.413/2008 pentru aprobarea Normei privind elaborarea/actualizarea normelor tehnice feroviare şi a normativelor feroviare pentru proiectarea, construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008 [25] Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţi de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 bis din 25 septembrie 2000, cu modificările ulterioare [26] Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.484/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea avizului tehnic vehiculelor feroviare care au depăşit durata normală de funcţionare/durata de serviciu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 decembrie 2008


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1359/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1359 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu