Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1354 din 14.08.2013

privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 21 august 2013SmartCity1

În baza prevederilorart. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se împuterniceşte personalul din cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale din structurile Trezoreriei Statului organizate la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti să efectueze controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.
(2) În scopul împuternicirii personalului prevăzut la alin. (1), trezorierii-şefi ai structurilor Trezoreriei Statului, în termen de două zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, transmit Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică propunerile pentru nominalizarea persoanelor care vor exercita controlul de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) vor fi făcute pentru un număr de minimum două persoane şi vor conţine următoarele informaţii:

numele şi prenumele persoanei nominalizate;

funcţia publică de execuţie deţinută;

vechimea în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale.
(4) Persoanele nominalizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să aibă studii superioare economice;

să aibă vechime de cel puţin 2 ani în cadrul Serviciului sinteza şi asistenţa elaborării şi execuţiei bugetelor locale;

să fi obţinut calificativul „foarte bine“ în ultimii 2 ani la evaluarea performanţelor profesionale individuale. (5) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit scanate la Ministerul Finanţelor Publice însoţite de curriculum vitae şi rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor nominalizate pentru ultimii 2 ani, de la adresa de e-mail a trezorierilor-şefi la adresa de e-mail ce urmează a fi comunicată acestora de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică.(6) În termen de o zi lucrătoare de la primirea propunerilor prevăzute la alin. (2), Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică verifică încadrarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi transmite Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control o adresă privind propunerea pentru desemnarea persoanelor împuternicite pentru exercitarea controlului de tip preventiv, la care anexează copii ale propunerilor de nominalizare primite şi ale documentelor prevăzute la alin. (5).(7) În termen de două zile lucrătoare de la primirea adresei prevăzute la alin. (6), Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control întocmeşte adresa privind acordul/respingerea desemnării persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, care va fi semnată împreună cu Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică. (8) Adresa prevăzută la alin. (7) se transmite scanată prin e-mail structurilor Trezoreriei Statului de la care a fost primită propunerea de nominalizare a persoanelor împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, în vederea emiterii deciziei de numire a persoanelor respective de către conducerea structurilor descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice.(9) Schimbarea persoanelor pentru care s-a emis acordul de către Ministerul Finanţelor Publice se poate efectua la propunerea trezorierilor-şefi ai structurilor Trezoreriei Statului sau la solicitarea directorului general al Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică sau a controlorului financiar şef al Unităţii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar şi control.(10) Atribuţiile cu privire la efectuarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale se introduc în fişa postului persoanelor împuternicite potrivit alin. (2). Articolul 2Se aprobă Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 Articolul 1 (1) Fac obiectul controlului de tip preventiv reglementat la art. 64 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 operaţiunile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din acelaşi act normativ.
(2) Documentul supus controlului prevăzut la alin. (1) este cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, care a fost verificată potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 şi, respectiv, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Articolul 2 (1) În scopul acordării vizei de control de tip preventiv pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale solicitate pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, unităţile administrativ-teritoriale depun la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, odată cu documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, şi următoarele documente justificative:a)copii ale angajamentului legal: contract/comandă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă aferentă relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii; b)copii ale facturilor primite şi neachitate, aferente relaţiei contractuale cu furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii, care au fost vizate pentru „Bun de plată“ de ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii; c)copii ale documentelor care atestă livrarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, după caz, procesul-verbal de recepţie, nota de recepţie şi constatare de diferenţe etc.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale/Ordonatorii de credite ai instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau înlocuitorii lor de drept certifică cu semnătură, înscriind „Conform cu originalul“, documentele prevăzute la alin. (1) care se prezintă la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Articolul 3(1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), în original, împreună cu documentele justificative prevăzute la art. 2 alin. (1), se prezintă persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv, de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, cu adresă scrisă semnată de directorul executiv al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/şeful administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/directorul general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, după caz, sau altei persoane împuternicite de aceştia, din care rezultă că au fost efectuate verificările prevăzute la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (1) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, după caz.(2) În cazul sumelor necesare pentru stingerea obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cuprinse în cereri, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiile judeţene ale finanţelor publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti vor transmite persoanei împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv copii ale certificatelor fiscale aferente acestor obligaţii. Articolul 4În exercitarea controlului de tip preventiv, personalul împuternicit potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice verifică cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) şi documentele justificative anexate la aceasta prevăzute la art. 2, având în vedere următoarele: a)în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013:existenţa angajamentului legal din care rezultă obligaţii de plată către furnizorii de bunuri, lucrări şi servicii, care are viza pentru control financiar preventiv propriu şi este certificat cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind „Conform cu originalul“;

documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) să fie semnate şi vizate pentru „Bun de plată“ de către ordonatorul de credite sau de persoana delegată cu aceste atribuţii şi să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind „Conform cu originalul“;

documentele justificative aferente fazei de lichidare prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) să fie certificate cu semnătură de către ordonatorul de credite, înscriind „Conform cu originalul“;

suma totală din cerere să fie mai mică sau egală cu suma din documentele justificative aferente fazei de lichidare depuse de ordonatorul de credite;

suma din angajamentul legal să fie mai mare sau egală cu suma solicitată prin cerere; b)în cazul sumelor aferente stingerii obligaţiilor prevăzute la art. 64 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013:

suma totală din certificatele fiscale prezentate conform prevederilor art. 3 alin. (2) să fie mai mare sau egală cu suma aferentă plăţii acestor obligaţii din cerere. Articolul 5(1) Cererea prevăzută la art. 1 alin. (2) se vizează de persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv în condiţiile în care se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4.(2) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 4, persoanele împuternicite cu exercitarea controlului de tip preventiv restituie cererea prevăzută la art. 1 alin. (2), împreună cu documentele anexate acesteia, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene/Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice/Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, în scopul restituirii către ordonatorul principal de credite în vederea refacerii. Articolul 6 (1) Controlul de tip preventiv se exercită prin viză asupra tuturor cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2), indiferent de valoarea acestora.(2) Viza persoanelor împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice se acordă prin înscrierea următorului text pe cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale din suma aprobată la art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013: Vizat de M.F.P. - ........ ................ ........ ......... în baza O.G. nr. 17/2013 Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura ........ ........ .............. Data ........ ................ ...............(3) Acordarea vizei de către persoanele împuternicite asupra cererilor prevăzute la art. 1 alin. (2) care se dovedesc ulterior nelegale nu exonerează de răspundere juridică persoanele din structura unităţilor administrativ-teritoriale care le-au întocmit, vizat şi aprobat.(4) Persoanele împuternicite potrivit prevederilor ordinului de aprobare a prezentelor norme metodologice vor exercita controlul de tip preventiv în termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, astfel încât să nu afecteze realizarea în bune condiţii şi la termen a operaţiunii verificate. În cazuri temeinic justificate, persoana împuternicită cu exercitarea controlului de tip preventiv poate depăşi cu maximum două zile lucrătoare termenul prevăzut la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1 şi, respectiv, la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 2 la ordinul ministrului finanţelor publice prevăzut la art. 64 alin. (19) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.(5) Activitatea de control de tip preventiv se evidenţiază sistematic în Registrul proiectelor de operaţiuni prezentate la viză de control de tip preventiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. ANEXĂla normele metodologice REGISTRUL proiectelor de operaţiuni prezentate la viză de control de tip preventiv Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: A - Unitatea administrativ-teritorială emitentă B - Valoarea înscrisă în document - lei C - Data prezentării documentului la viză D - Valoarea operaţiunilor pentru care s-a acordat viza - lei E - Valoarea operaţiunilor pentru care s-a restituit documentaţia - lei F - Data acordării vizei sau a restituirii documentelor G - Motivaţia restituirii documentelor H - Observaţii

Nr. crt. Numărul şi data emiterii ordonanţării de plată Conţinutul operaţiunilor înscrise în document A B C D E F G H
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1354/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1354 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1354/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu