Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 133 din 17 martie 2005

privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 259 din 29 martie 2005


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.320/2001 privind infiintarea si organizarea Oficiului National pentru Recrutare si Plasare a Fortei de Munca in Strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 167/1991 privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, cu modificarile ulterioare,
    in baza art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania, in baza Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 167/1991, cu modificarile ulterioare, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Repartizarea de contingent se va face avandu-se in vedere toate ramurile economice, asigurandu-se perfectionarea pregatirii profesionale a specialistilor si introducerea de noi tehnologii in toate domeniile de activitate.
    Art. 3
    Departamentul pentru munca in strainatate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin, va furniza informatii celor interesati cu privire la procedura aprobata prin prezentul ordin si va asigura prezentarea si actualizarea acestora pe site-ul ministerului.
    Art. 4
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 676/2003 privind aprobarea Procedurii de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania.

           Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                            Gheorghe Barbu

    ANEXA 1

                              PROCEDURA
de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania

    1. In vederea obtinerii de contingent, societatile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei un dosar care trebuie sa indeplineasca criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 1 si sa contina cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, insotita de documentatia completa prevazuta in anexa nr. 3a), cu cel mult 60 de zile inainte de data inceperii derularii contractului.
    2. Cererile privind solicitarea de contingent, insotite de documentatia completa, se solutioneaza in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora.
    3. Respingerea cererii si motivele care au stat la baza acestei decizii se comunica in scris, in termenul prevazut la pct. 2.
    4. Departamentul pentru munca in strainatate din cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei intocmeste un referat privind dosarul depus in vederea trimiterii de personal roman, detasat din societati comerciale cu sediul in Romania, pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, prevazut in anexa nr. 4, numai pentru societatile comerciale care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) au depus documentatia completa conform anexei nr. 3a);
    b) indeplinesc criteriile de selectie prevazute in anexa nr. 1.
    5. Pentru societatile comerciale care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 4, normarea contractului de lucrari prezentat se efectueaza in functie de tarifele germane.
    6. Referatul prevazut la pct. 4, intocmit de Departamentul pentru munca in strainatate, se avizeaza de catre secretarul de stat coordonator si se aproba de catre ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei. In baza referatului aprobat, Departamentul pentru munca in strainatate elibereaza societatii comerciale contingentul necesar pentru trimiterea de personal roman, detasat pentru a activa pe baza de contracte de lucrari in Republica Federala Germania, si returneaza originalul contractului de lucrari, precum si devizul lucrarii/lista de servicii.
    7. Aprobarile de contingent, eliberate de Departamentul pentru munca in strainatate, neutilizate in termen de 90 de zile de la data aprobarii, se anuleaza si nu constituie rezervare de contingent pentru alte contracte de lucrari. Societatile comerciale sunt obligate sa comunice in scris Departamentului pentru munca in strainatate toate aprobarile de contingent neutilizate.
    8. In vederea obtinerii de contingent suplimentar pentru prelungirea sau, dupa caz, amanarea perioadei de executie a unui contract in derulare, societatile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei un dosar care trebuie sa contina cererea privind solicitarea de contingent suplimentar, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, insotita de documentatia completa prevazuta in anexa nr. 3b).
    9. Cererile privind solicitarea de contingent suplimentar, insotite de documentatia completa, se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii acestora.

    ANEXA 1
    la procedura

                            CRITERII DE SELECTIE
pe care trebuie sa le indeplineasca societatile comerciale in vederea obtinerii de contingent

    1. Societatea comerciala trebuie sa depuna documentatia completa conform anexei nr. 3a)/3b).
    2. Societatea comerciala trebuie sa aiba inscris in certificatul de inregistrare la registrul comertului, ca obiect principal de activitate, aceeasi activitate pe care urmeaza sa o desfasoare in Republica Federala Germania.
    3. Societatea comerciala trebuie sa desfasoare activitate in tara, in domeniul pentru care solicita aprobare de contingent, cel putin 6 luni inainte de depunerea cererii.
    4. Societatea comerciala trebuie sa aiba personal incadrat cu contract de munca in Romania, cu calificare profesionala in domeniul in care vrea sa desfasoare activitate in Republica Federala Germania.
    5. Societatea comerciala trebuie sa aiba obligatiile bugetare achitate la zi, conform legislatiei in vigoare, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul asigurarilor sociale de sanatate.
    6. Societatea comerciala trebuie sa respecte inlesnirile la plata (esalonare, amanare), conform legislatiei in vigoare, catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul asigurarilor sociale de sanatate.
    7. Nu trebuie sa fie inscrise in registrul comertului mentiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la hotararea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale, punerea sub stare de interdictie, instituirea curatelei, declararea starii de faliment si nu trebuie sa existe comunicari ale organelor de drept referitoare la amenzi, abuz de incredere, fals, concurenta neloiala, alte abateri.
    8. Societatea comerciala nu trebuie sa fie sanctionata de autoritatile germane pentru incalcarea legislatiei germane privind evaziunea fiscala, neplata salariilor cuvenite, neplata concediului de odihna etc. si trebuie sa cunoasca si sa respecte regimul privind dreptul la sedere si munca.

    NOTA:
    Criteriile de selectie sunt cumulative, iar nerespectarea acestora duce la respingerea dosarului depus.

    ANEXA 2
    la procedura

    Societatea Comerciala .............................
    Nr. ....../data ............

                              CERERE
privind solicitarea de contingent/contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului

                            - model -

    Catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei
          Departamentul pentru munca in strainatate

    Referitor la aprobarea de contingent in baza Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal roman din intreprinderi cu sediul in Romania pentru a activa pe baza de contracte de lucrari, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 167/1991, cu modificarile ulterioare

    Subsemnatul ............................., reprezentant legal al Societatii Comerciale ........................................, cu sediul in localitatea ................., str. .................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., codul postal ......................, va rog sa aprobati contingentul/suplimentarea de contingent pentru executarea contractului de lucrari din data de .............., incheiat cu firma germana .............., si detasarea unui numar de ................. salariati (....... om/luna), pentru perioada ..............................., la santierul/punctul de lucru
    ...................................................................... .
    Salariatii care urmeaza sa fie detasati in baza acestui contract de lucrari sunt calificati in urmatoarele meserii:
    .........................................................................
    La prezenta cerere anexam documentatia completa prevazuta in anexa nr. 3a), respectiv 3b), la Procedura de repartizare de contingent societatilor comerciale cu sediul in Romania, care executa contracte de lucrari in Republica Federala Germania, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 133/2005.

                           Reprezentant legal,
                     ................................
                     (numele, prenumele si semnatura)

                                 L.S.

    ANEXA 3a)
    la procedura

                              DOCUMENTATIA
pe care trebuie sa o depuna societatile comerciale care urmeaza sa execute lucrari in Republica Federala Germania, la solicitarea contingentului

    1. Cerere privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
    2. Contractul de lucrari in original (in limba germana) si in copie
    3. Traducerea contractului in limba romana, legalizata sau, dupa caz, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii comerciale
    4. Devizul de lucrari/lista serviciilor, in original si in copie
    5. Graficul de repartizare a personalului pe luni
    6. Curriculum vitae pentru seful de santier/echipa, cu mentiunea ca acesta nu a fost condamnat sau sanctionat pe teritoriul Romaniei si pe teritoriul Republicii Federale Germania
    7. Prezentarea firmei, care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele elemente:
    - data de la care societatea comerciala desfasoara in Romania activitatea pe care doreste sa o desfasoare in Republica Federala Germania, precum si, dupa caz, data de la care desfasoara activitate in Republica Federala Germania;
    - lista cu lucrarile executate in Romania in domeniul pentru care solicita repartizarea de contingent*).
    8. Declaratie notariala a reprezentantului legal al societatii comerciale, din care sa rezulte:
    - cunoasterea si respectarea legislatiei si a reglementarilor in domeniu (Conventia din 31 iulie 1990, incheiata intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Federale Germania);
    - faptul ca societatea comerciala nu a avut probleme cu autoritatile germane (evaziune fiscala, nerespectarea regimului privind dreptul la sedere si munca, neplata salariilor cuvenite conform legislatiei germane, neplata concediului de odihna);
    - respectarea elementelor minime legale in ceea ce priveste asigurarea medicala, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protectie si transportul local.
    9. Dovezi (in original sau in copie legalizata) eliberate in luna depunerii documentatiei, privind achitarea la zi a obligatiilor catre:
    - bugetul de stat;
    - bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
    - bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    10. Adeverinta eliberata de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi are resedinta societatea comerciala, din care sa rezulte:
    - numarul total de salariati incadrati cu contracte individuale de munca;
    - faptul ca societatea comerciala nu a fost sanctionata contraventional pentru munca fara forme legale.
    11. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, eliberat in luna depunerii documentatiei (in original sau in copie legalizata)
    12. Situatia numarului de salariati incadrati cu contract individual de munca, detasati, cu care isi desfasoara activitatea in Republica Federala Germania, intocmita la data depunerii dosarului pentru contingent, precum si numarul de contracte aflate in derulare in Republica Federala Germania.
    13. Actul constitutiv al societatii comerciale, in copie*)
    14. Certificat de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, in copie*)
    15. Ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara, in copie, din care sa reiasa activitatea preponderenta pe care o desfasoara societatea comerciala si situatia financiara a acesteia.
------------
    *) Se depune numai la prima solicitare de contingent.
    *) Se depune numai la prima solicitare de contingent si in cazul unor modificari in actul constitutiv al societatii comerciale.

    ANEXA 3b)
    la procedura

                              DOCUMENTATIA
pe care trebuie sa o depuna societatile comerciale care urmeaza sa solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amanarea perioadei de executie la un contract in derulare

    1. Cerere privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
    2. Supliment pentru contractul existent/contractul partial de lucrari (in limba germana) si copie de pe acesta
    3. Fundamentarea prelungirii/amanarii termenelor, in masura in care suplimentul nu prevede si copie de pe acesta
    4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent si fundamentarea prelungirii, in limba romana, legalizata sau, dupa caz, semnata si stampilata de reprezentantul legal al societatii comerciale
    5. Restul de lucrari din deviz ramase de executat, in copie
    6. Graficul de repartizare a personalului pe luni
    7. Aprobarea de contingent initiala, eliberata de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, in copie
    8. Aprobarea de contingent eliberata de Oficiul Federal de Munca al Landului Hessen, in copie
    9. Dovezi (in original sau in copie legalizata) eliberate in luna depunerii documentatiei, privind achitarea la zi a obligatiilor catre:
    - bugetul de stat;
    - bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv contributia la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
    - bugetul asigurarilor pentru somaj;
    - Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
    10. Ultimul bilant contabil depus si inregistrat la administratia financiara, in copie, din care sa reiasa activitatea preponderenta pe care o desfasoara societatea comerciala si situatia financiara a acesteia.

    ANEXA 4
    la procedura

    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
    Departamentul pentru munca in strainatate
    Nr. ....../Data ...........

                                        De acord
                    Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei
                    ...................................................

                              REFERAT
privind dosarul depus in vederea trimiterii de personal roman, detasat din societati comerciale cu sediul in Romania, pentru a activa pe baza de contracte de lucrari

    A. Date de identificare

    Cererea nr. ........................... din data de ....................., inregistrata la sediul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. ........... din data de .....................
    Data completarii dosarului (daca este cazul) .............................
    Societatea Comerciala ....................................................
    Adresa ...................................................................
    Activitatea principala .........................................., codul de activitate CAEN ......................
    Codul fiscal/Codul unic de inregistrare ..................................
    Numele si prenumele directorului/directorului general/administratorului
    ..........................................................................
    Bilantul contabil la data de ............................., din care reiese o cifra de afaceri neta de .............................., un profit/o pierdere de ............. si un numar mediu de .............. salariati.

    B. Indeplinirea criteriilor de selectie in vederea obtinerii de contingent

    1. Societatea comerciala a depus documentatia completa conform anexei nr. 3a):
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    2. Societatea comerciala are inscris in certificatul de inmatriculare ca obiect principal de activitate aceeasi activitate pe care urmeaza sa o desfasoare in Republica Federala Germania:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    3. Societatea comerciala a desfasurat in Romania, cel putin 6 luni inainte de data solicitarii de contingent, activitatea pentru care solicita contingent:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    4. Societatea comerciala are personal incadrat cu contract individual de munca:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    5. Obligatii bugetare achitate la zi:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    6. Societatea comerciala a respectat inlesnirile la plata: esalonare/amanare:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    a) bugetul de stat .......................................................
    b) bugetul asigurarilor sociale de stat ..................................
    c) bugetul asigurarilor pentru somaj .....................................
    d) bugetul asigurarilor sociale de sanatate ..............................
    7. Exista inscrise in registrul comertului mentiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau comunicari ale organelor de drept, referitoare la amenzi, abuz de incredere, fals, concurenta, alte abateri:
        _
    Da |_|
        _
    Nu |_|

    8. Exista sanctionare pentru nerespectarea legislatiei germane la data solicitarii de contingent:
        _
    Da |_|   pe perioada ...................
        _
    Nu |_|

    C. Elemente ale contractului

    1. Domeniul de activitate pentru care a fost incheiat contractul
       ......................................................................
    2. Data incheierii contractului (zz/ll/aa) ..............................
    3. Denumirea firmei germane cu care s-a incheiat contractul
       ......................................................................
    4. Data inceperii lucrarii (zz/ll/aa) ...................................
    5. Data finalizarii lucrarii (zz/ll/aa) .................................
    6. Durata de executare a contractului ......................... luni
    7. Personal necesar pentru executarea contractului: ............. om/luna
    8. Valoarea contractului ................ mii euro
    9. Santierul/Punctul de lucru de desfasurare a contractului
       .......................................................................

    D. Mentiuni

    - Societatea comerciala are aprobat un numar de ................ contracte, cu un numar total de .............. om/luna, conform situatiei Departamentului pentru munca in strainatate.
    - La data inceperii contractului supus aprobarii societatea comerciala are in derulare ......... contracte, cu un numar de ................. salariati cu contract individual de munca, detasati, cu care isi desfasoara deja activitatea in Republica Federala Germania.
    Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa decideti asupra acordarii contingentului.

                          Avizat,

                     Secretar de stat,
                   .....................

                                                 Director,
                                           .....................

                                                 Intocmit
                                           .....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 133/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 133 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu