Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 65/133 din 30 iulie 2003

privind aprobarea Regulamentului de topografie miniera

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI


SmartCity3

              Nr. 65 din 30 iulie 2003
              AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
              Nr. 133 din 25 iulie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 583 din 15 august 2003

    In conformitate cu prevederile art. 64 din Legea minelor nr. 85/2003, privind elaborarea Regulamentului de topografie miniera de catre ministerul de resort impreuna cu autoritatea competenta in domeniu,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului si al Hotararii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

    ministrul economiei si comertului si presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de topografie miniera, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Activitatile de topografie miniera includ lucrarile de masurare si procesare analitica si grafica a datelor de masurare realizate pentru determinarea si certificarea informatiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospectiune si explorare la exploatare si valorificare, atat prin lucrari subterane, cat si prin lucrari de suprafata.
    Art. 3
    Activitatile de topografie miniera se desfasoara in cadrul perimetrelor in care se deruleaza activitati miniere in subteran si/sau la suprafata, precum si in zonele invecinate care sunt afectate de activitatea miniera.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul economiei si comertului,
                              Dan Ioan Popescu

          Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
                           Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                       REGULAMENT DE TOPOGRAFIE MINIERA

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Activitatile de topografie miniera se desfasoara in cadrul perimetrelor in care se deruleaza activitati miniere in subteran si/sau la suprafata, precum si in zonele invecinate care sunt afectate de activitatea miniera.
    Art. 2
    Topografia miniera include lucrarile de masurare si procesare analitica si grafica a datelor de masurare realizate pentru determinarea si certificarea informatiilor legate de toate etapele de valorificare a resurselor minerale, de la prospectiune si explorare la exploatare si valorificare, atat prin lucrari subterane, cat si prin lucrari de suprafata.
    Art. 3
    Principalele activitati de topografie miniera sunt:
    a) proiectarea, realizarea, conservarea si dezvoltarea retelelor topografice de sprijin la suprafata si in subteran;
    b) investigarea, preluarea, arhivarea si furnizarea informatiilor necesare cadastrului extractiv;
    c) previzionarea si monitorizarea efectelor exploatarii la nivelul suprafetei si in subteran in diferite etape: exploatare, inchidere si postinchidere, precum si avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;
    d) trasarea lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran;
    e) ridicarea topografica de detaliu si inregistrarea in documentatia grafica a lucrarilor miniere subterane si/sau de la suprafata, precum si a elementelor geometrice ale zacamantului;
    f) receptia lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran din punct de vedere topografic minier;
    g) controlul si urmarirea stabilitatii lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran;
    h) consultanta si expertiza in domeniul topografiei miniere.
    Art. 4
    Termenii folositi in prezentul regulament se definesc dupa cum urmeaza:
    1. activitate miniera - ansamblul de lucrari privind prospectiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea si inchiderea minelor, inclusiv lucrarile aferente de refacere si reabilitare a mediului;
    2. autoritatea competenta - Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, denumita in continuare ANRM, care reprezinta interesele statului in domeniul resurselor minerale, conform atributiilor stabilite prin Legea minelor nr. 85/2003;
    3. autorizare - forma legala de permisiune pentru practicarea profesiei de topograf minier, acordata de comisia de autorizare;
    4. cadastru extractiv - cadastru de specialitate, reprezentand un subsistem de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile aferente activitatilor miniere (terenuri, constructii si instalatii de la suprafata si din subteran) sub aspect tehnic, economic, juridic si cuprinzand si alte informatii privind perimetrul instituit;
    5. carte miniera - componenta a cadastrului extractiv, care cuprinde toate datele privind regimul juridic al suprafetelor aferente perimetrului de prospectiune, explorare si exploatare, proprietatea, situatia topografica a lucrarilor aferente activitatii miniere, a resurselor/rezervelor minerale si de productie;
    6. certificat - document emis de comisia de autorizare, sub stampila, pentru evidentierea autorizarii si inregistrarii;
    7. comisia de autorizare - organism de lucru al ministerului de resort si al ANRM, cu atributii de autorizare si inregistrare profesionala a topografilor minieri;
    8. fond topografic - totalitatea elementelor materializate in teren si consemnate in documente grafice si analitice, prin care se stabilesc, fata de un sistem de referinta unic: pozitia in spatiu a suprafetei terenului si a constructiilor miniere, pozitia zacamantului cu caracteristicile sale geologice si de exploatare, pozitia lucrarilor miniere cu caracteristicile lor constructive si a instalatiilor aferente, in limitele perimetrului in cauza;
    9. mina - ansamblul constructiilor miniere de la suprafata si/sau subterane, al instalatiilor si utilajelor care au ca scop efectuarea lucrarilor de explorare, deschidere, pregatire, exploatare sau inchidere in cadrul unui perimetru de explorare sau exploatare;
    10. ministerul de resort - organul specializat al administratiei publice centrale cu atributii si competente in domeniul activitatilor miniere, conform Legii minelor nr. 85/2003;
    11. perimetru de prospectiune, explorare si exploatare - aria corespunzatoare proiectiei la suprafata a conturului partii din scoarta terestra in interiorul careia, pe un interval de adancime determinat, se realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, respectiv de exploatare, precum si suprafetele necesare desfasurarii activitatilor de prelucrare, preparare a resurselor minerale si de stocare a productiei reziduale miniere;
    12. societate miniera - companie, societate nationala sau orice alta forma de societate comerciala cu capital de stat ori privat, roman sau strain, titulara a unei licente si/sau a unui permis, care poate include in structura sa mai multe unitati miniere;
    13. titular - orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina, care efectueaza activitati miniere in baza unei licente sau a unui permis;
    14. topograf minier autorizat - persoana care practica in mod profesionist topografia miniera si care este inregistrata de comisia de autorizare, dupa demonstrarea competentelor sale profesionale;
    15. unitate miniera - forma organizatorica de baza, de sine statatoare sau componenta a structurii organizatorice a unui titular de licenta ori permis care desfasoara activitati miniere intr-un perimetru de explorare sau de exploatare.

    CAP. 2
    Organizarea activitatii de topografie miniera

    2.1. Principii generale
    Art. 5
    Organizarea activitatii de topografie miniera trebuie sa asigure:
    - o metodologie unica pentru toate perimetrele in care se desfasoara activitati miniere;
    - continuitatea in timp a lucrarilor topografice sub toate aspectele;
    - operativitate, in sensul asigurarii activitatii miniere cu masuratori la timp si in conditii optime;
    - compatibilitate cu sistemul geodezic national.
    Art. 6
    Activitatile de topografie miniera pot fi practicate numai de persoane fizice si/sau juridice autorizate in domeniu de catre comisia de autorizare.
    Lucrarile aferente componentei de suprafata a cadastrului extractiv minier pot fi realizate si de persoane autorizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie/oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, conform Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001.
    Art. 7
    Toate documentele topografice intocmite potrivit prezentului regulament trebuie sa poarte parafa si semnatura topografului minier autorizat, responsabil cu realizarea lucrarii respective.

    2.2. Atributii, competente si responsabilitati in domeniul topografiei miniere

    Ministerul de resort
    Art. 8
    In domeniul topografiei miniere ministerul de resort asigura impreuna cu ANRM elaborarea regulamentului de autorizare si organizarea activitatii de autorizare.

    Autoritatea competenta
    Art. 9
    Autoritatea competenta controleaza respectarea prezentului regulament de catre toti titularii de licente sau permise care desfasoara activitati miniere.

    Comisia de autorizare
    Art. 10
    Comisia de autorizare este un organism de lucru al ministerului de resort si al autoritatii competente, cu atributii de autorizare si inregistrare profesionala a topografilor minieri.
    Art. 11
    Organizarea, functionarea, atributiile si competentele comisiei de autorizare vor fi stabilite prin regulament elaborat de ministerul de resort si de autoritatea competenta.

    Societatea miniera
    Art. 12
    Societatile miniere care realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, exploatare in baza unei/unui/unor licente/permise sau cele care executa lucrari de inchidere au urmatoarele atributii, competente si responsabilitati in domeniul topografiei miniere:
    a) asigura realizarea, la nivelul societatii si al unitatilor miniere subordonate, a tuturor lucrarilor de topografie miniera prevazute in prezentul regulament;
    b) realizeaza si actualizeaza baza de date topografice a tuturor perimetrelor pentru care detin licenta/permis.

    Unitatea miniera
    Art. 13
    Unitatile miniere care realizeaza lucrari de prospectiune, explorare, exploatare sau inchidere, in cadrul unui perimetru instituit, asigura realizarea tuturor lucrarilor de topografie miniera prevazute in prezentul regulament, in cadrul perimetrului in care isi desfasoara activitatea.

    2.3. Autorizarea personalului topografic minier
    Art. 14
    Autorizarea personalului topografic minier are drept scop asigurarea realizarii corespunzatoare a lucrarilor de specialitate din domeniul topografiei miniere, in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevazute in regulamentele si normativele in vigoare.
    Art. 15
    Prin autorizare se recunoaste competenta tehnico-profesionala a personalului de specialitate de a realiza, verifica si coordona lucrari specifice domeniului topografiei miniere.
    Art. 16
    Autorizarea se solicita in mod individual si se acorda de comisia de autorizare, conform regulamentului de autorizare, pentru unul dintre gradele: A, B si C.
    Art. 17
    Categoriile de lucrari care fac obiectul autorizarii sunt urmatoarele:

    Autorizatie gradul A (executie de lucrari de topografie miniera):
    a) trasarea lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran;
    b) ridicarea topografica de detaliu si inregistrarea in documentatia grafica a lucrarilor miniere subterane si/sau de la suprafata, precum si a elementelor geometrice ale zacamantului;
    c) receptia lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran din punct de vedere topografic;
    d) realizarea lucrarilor de topografie miniera in format analogic si digital, stocarea si arhivarea acestor lucrari.

    Autorizatie gradul B (conducere si executie de lucrari in topografia miniera):
    a) organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de topografie la nivelul unitatilor miniere;
    b) previzionarea si monitorizarea efectelor exploatarii la nivelul suprafetei si in subteran in etapele de exploatare, inchidere si postinchidere, avizarea planurilor urbanistice de detaliu din zonele miniere;
    c) realizarea masuratorilor pentru controlul si urmarirea stabilitatii lucrarilor miniere de la suprafata si din subteran.

    Autorizatie gradul C (coordonator de activitate miniera):
    a) executarea si verificarea lucrarilor din categoriile A si B;
    b) organizarea, coordonarea si controlul activitatilor de topografie la nivelul societatilor miniere;
    c) consultanta si expertiza in domeniul topografiei miniere;
    d) proiectarea, realizarea si dezvoltarea retelelor topografice de sprijin la suprafata si in subteran;
    e) exploatarea sistemelor informationale miniere.
    Art. 18
    Pot solicita autorizarea cetatenii romani si straini cu domiciliul in Romania, care indeplinesc urmatoarele conditii:

    Gradul A:
    - au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) si lucreaza in domeniul topografiei miniere;
    - au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) si au o vechime efectiva in activitatea de topografie miniera de minimum 2 ani;
    - au studii postliceale sau medii de specialitate (tehnician topograf, tehnician cadastru etc.) si au o vechime in activitatea de topografie miniera de minimum 3 ani.

    Gradul B:
    - au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) si au o vechime efectiva in activitatea de topografie miniera de minimum 2 ani;
    - au studii superioare de specialitate de scurta durata (subinginer topograf minier, subinginer geodez, subinginer cadastru sau similar) si au o vechime efectiva in activitatea de topografie miniera de minimum 3 ani.

    Gradul C:
    - au studii superioare de specialitate de lunga durata (inginer topograf minier, inginer geodez, inginer cadastru sau similar) si au o vechime efectiva in activitatea de topografie miniera de minimum 4 ani.
    Art. 19
    Pentru obtinerea autorizatiei de topograf minier autorizat, pentru fiecare grad de autorizare, candidatul trebuie sa satisfaca un sistem triplu de cerinte: certificarea absolvirii unui sistem de invatamant adecvat gradului solicitat, practica profesionala anterioara confirmata de un topograf autorizat gradul C, promovarea examinarii profesionale in fata comisiei de autorizare.
    Art. 20
    Prin grija ministerului de resort si a ANRM se vor organiza sedinte ale comisiei de autorizare pentru autorizarea personalului din domeniul topografiei miniere, conform art. 11 si regulamentului de autorizare.

    CAP. 3
    Activitatea de topografie miniera din cadrul societatilor miniere

    3.1. Principii de organizare
    Art. 21
    Activitatea de topografie miniera din cadrul societatilor miniere se desfasoara sub directa subordonare a conducatorului tehnic, in cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.
    Art. 22
    Atributiile de topografie miniera ale societatii miniere pot fi realizate si prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile prevazute la art. 6.
    Art. 23
    Societatea miniera este obligata:
    a) sa asigure desfasurarea activitatii de topografie miniera cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de munca sau prin incheierea de contracte potrivit legislatiei in vigoare;
    b) sa asigure pentru personalul propriu un sistem diferentiat de stabilire a drepturilor in functie de gradul de autorizare detinut si necesar pentru lucrarile de specialitate incredintate;
    c) sa asigure echipamentele de masurare si cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare si de transport, spatiile si mobilierul necesare pentru executia lucrarilor si pentru pastrarea instrumentelor in conditii corespunzatoare, astfel ca activitatea sa se desfasoare normal si sa fie evitata degradarea, distrugerea sau instrainarea aparatelor topografice;
    d) sa asigure spatiul adecvat pentru pastrarea si arhivarea documentelor grafice si analitice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind informatiile clasificate.
    Art. 24
    Cu ocazia numirii sau schimbarii conducatorului activitatii de topografie miniera se va incheia un act scris, ce va fi vizat de conducatorul societatii miniere, in care se va consemna in detaliu situatia lucrarilor topografice, a documentatiei, a echipamentelor si a problemelor ce trebuie urmarite cu precadere. Responsabilitatea legala a conducatorului activitatii de topografie miniera inceteaza sau incepe dupa indeplinirea acestei forme.
    Art. 25
    Pentru indeplinirea sarcinilor de topografie miniera ce revin societatii miniere, conducatorul acestei activitati va fi ajutat de topografi minieri autorizati. Personalul necesar se stabileste anual in functie de volumul lucrarilor si de aria de raspandire a unitatilor miniere subordonate.

    3.2. Sarcini specifice ale conducatorului activitatii de topografie miniera
    Art. 26
    Conducatorul activitatii de topografie miniera din cadrul societatii miniere are urmatoarele sarcini:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de topografie miniera din cadrul societatii si al unitatilor miniere subordonate, potrivit prevederilor prezentului regulament;
    b) intocmeste anual sau ori de cate ori este necesar situatii centralizatoare cu lucrarile topografice programate si listele cu personalul de specialitate autorizat, necesar realizarii lucrarilor din cadrul societatii si al unitatilor miniere subordonate, si face propuneri pe care le supune aprobarii conducatorului societatii miniere;
    c) in cazul in care personalul propriu autorizat sau echipamentele de masurare/prelucrare nu sunt suficiente, propune conducerii societatii miniere achizitionarea unor servicii de topografie miniera;
    d) intocmeste memorii justificative pentru achizitionarea de mijloace de preluare si prelucrare a datelor topografice si le inainteaza spre aprobare conducerii societatii miniere;
    e) participa la avizarea programelor generale de exploatare a unitatilor miniere subordonate;
    f) urmareste completarea la zi, inventarierea si conservarea fondului topografic in perimetrele cu activitatea oprita temporar sau intrate in procedura de inchidere si postinchidere;
    g) in cazul in care personalul autorizat din subordine incalca prevederile prezentului regulament sau executa lucrari necorespunzatoare, analizeaza imprejurarile in care s-a comis abaterea si face propunerile corespunzatoare de sanctionare conducerii societatii miniere sau, dupa caz, de ridicare a autorizatiei, la comisia de autorizare.

    3.3. Obiective ale activitatii de topografie miniera la nivelul societatii miniere
    Art. 27
    Structura de specialitate existenta la nivelul societatii miniere are urmatoarele obiective:
    a) organizeaza si urmareste tinerea la zi a unei documentatii topografice miniere in fiecare perimetru, in conformitate cu prezentul regulament;
    b) controleaza ca toate documentele topografice sa fie trecute in registrul inventar respectiv si sa fie asigurate depozitarea si pastrarea documentatiei conform art. 23 lit. d);
    c) receptioneaza lucrarile de specialitate realizate in baza unor contracte incheiate in conformitate cu legislatia in vigoare;
    d) participa la predarea-primirea fondului topografic al perimetrelor unitatilor din subordine cu ocazia schimbarii conducatorului activitatii de topografie miniera de la acest nivel sau a trecerii unitatii in subordinea altei societati miniere;
    e) participa la lucrarile de delimitare a perimetrelor unitatilor din subordine si preda intreaga documentatie conducatorului activitatii de topografie miniera al unitatii;
    f) urmareste completarea la zi si inventarierea intregii documentatii de topografie miniera a unitatilor miniere care isi intrerup temporar activitatea sau intra in procedura de inchidere, luand masuri de depozitare a documentatiei in conditii corespunzatoare, prevenind astfel degradarea sau instrainarea ei;
    g) la cererea tertilor, furnizeaza date topografice aferente perimetrelor concesionate, in conditiile legii;
    h) coordoneaza racordarea sistemelor de referinta miniere ale unitatilor din subordine la sistemul national de referinta "Stereografic - 1970", acolo unde aceasta racordare nu exista;
    i) verifica executarea de catre unitatile miniere din subordine a controlului puturilor si instalatiilor de extractie, urmarind ca periodicitatea controlului sa fie respectata;
    j) urmareste executia periodica a masuratorilor de control pentru nivelmentul lucrarilor miniere principale de transport orizontal sau inclinat;
    k) urmareste delimitarea, la nivelul zacamantului, a pilierilor de protectie pentru obiective de la suprafata si din subteran;
    l) organizeaza statii topografice pentru urmarirea deplasarilor si deformatiilor cauzate de exploatare si urmareste realizarea periodica a masuratorilor topografice in aceste statii;
    m) controleaza cel putin o data pe an starea, modul de utilizare, de intretinere si de depozitare a echipamentelor de masurare si prelucrare a datelor, propunand conducerii masurile necesare pentru buna utilizare a acestora. In caz de degradare sau intretinere necorespunzatoare, propune masuri de sanctionare si imputare;
    n) urmareste ca personalul topografic sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului regulament, precum si alte prevederi legale, aferente activitatii de topografie miniera.

    CAP. 4
    Activitatea de topografie miniera din cadrul unitatilor miniere

    4.1. Principii de organizare
    Art. 28
    Activitatea de topografie miniera din cadrul unitatilor miniere se desfasoara sub directa subordonare a conducatorului tehnic, in cadrul unei subdiviziuni organizatorice conduse de un topograf minier autorizat.
    Art. 29
    Atributiile de topografie miniera ale unitatii miniere pot fi realizate si prin incheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile prevazute la art. 6.
    Art. 30
    Unitatea miniera este obligata:
    a) sa asigure desfasurarea activitatii de topografie miniera cu personal topografic autorizat, angajat cu contract individual de munca sau prin incheierea de contracte potrivit legislatiei in vigoare;
    b) sa asigure echipamentele de masurare si cele pentru prelucrarea datelor, mijloacele de comunicare si de transport, spatiile si mobilierul necesare pentru executia lucrarilor si pentru pastrarea documentelor si a instrumentelor in conditii corespunzatoare, astfel ca activitatea sa se desfasoare normal si sa fie evitata degradarea, distrugerea sau instrainarea documentelor ori aparatelor;
    c) sa asigure spatiul adecvat pentru pastrarea si arhivarea documentelor grafice si analitice in conditiile respectarii legislatiei in vigoare privind informatiile clasificate.
    Art. 31
    Conducatorul activitatii de topografie miniera lucreaza potrivit prezentului regulament, dupa indicatiile de ordin tehnic si metodologic ale conducatorului activitatii de topografie miniera din cadrul societatii miniere in subordinea careia se afla unitatea miniera.
    Art. 32
    Cu ocazia numirii sau schimbarii conducatorului activitatii de topografie miniera, in cazul incetarii temporare a activitatii sau al inchiderii ori in cazul trecerii unitatii in cadrul altei societati miniere, se va incheia un act scris, ce va fi vizat de conducatorul unitatii miniere si de conducatorul activitatii de topografie miniera din cadrul societatii miniere, in care se vor consemna in detaliu situatia lucrarilor topografice, a documentatiei si a echipamentelor, modul de conservare a acestora, precum si problemele ce trebuie urmarite cu precadere.
    Responsabilitatea legala a conducatorului activitatii de topografie miniera inceteaza sau incepe dupa indeplinirea acestei forme.
    Art. 33
    Pentru indeplinirea sarcinilor de topografie miniera ce revin unitatii miniere, conducatorul acestei activitati va fi ajutat de topografi minieri autorizati. Personalul necesar se stabileste numeric in fiecare an, in functie de volumul si de aria de raspandire a lucrarilor.

    4.2. Sarcini specifice ale conducatorului activitatii de topografie miniera
    Art. 34
    Conducatorul activitatii de topografie miniera din cadrul unitatii miniere are urmatoarele sarcini:
    a) organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de topografie miniera din cadrul unitatii miniere, potrivit prevederilor prezentului regulament;
    b) intocmeste anual sau ori de cate ori este necesar situatii cu lucrarile topografice programate si lista cu personalul de specialitate autorizat din cadrul unitatii miniere si face propuneri pe care le inainteaza pentru centralizare conducatorului activitatii de topografie de la societatea miniera;
    c) in cazul in care personalul propriu autorizat nu este suficient, inainteaza conducatorului activitatii de topografie de la societatea miniera propuneri de achizitionare a unor servicii de topografie;
    d) intocmeste memorii justificative pentru achizitionarea de mijloace de preluare si prelucrare a datelor topografice si le inainteaza spre centralizare conducatorului activitatii de topografie de la societatea miniera;
    e) participa la receptia lucrarilor de specialitate realizate in baza unor contracte in perimetrul aferent unitatii miniere;
    f) elaboreaza, impreuna cu alti specialisti, programele generale de exploatare ale unitatii miniere si participa la avizarea acestora;
    g) urmareste completarea la zi, inventarierea si conservarea fondului topografic din cadrul unitatii miniere;
    h) este obligat sa il informeze in scris pe conducatorul activitatii de topografie de la societatea miniera in legatura cu orice nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
    i) propune in scris conducatorului tehnic oprirea imediata a lucrarilor care se executa in pilierii de protectie sau care nu sunt aprobate de catre forurile in drept. In cazul in care nu se iau masuri de oprire a lucrarilor si de rambleiere a golurilor, este obligat sa il anunte in scris pe conducatorul activitatii de topografie de la societatea miniera, numai prin aceasta fiind descarcat de responsabilitate.

    4.3. Obiective ale activitatii de topografie miniera la nivelul unitatii miniere
    Art. 35
    Structura de specialitate existenta la nivelul unitatii miniere are urmatoarele obiective:
    a) realizeaza lucrarile topografice necesare pentru dezvoltarea retelei de sprijin planimetrice si de nivelment la suprafata, precum si transmiterea si apoi dezvoltarea retelei de sprijin in subteran;
    b) intocmeste si tine la zi planurile topografice, profilele, sectiunile si alte materiale grafice si analitice specifice activitatii de topografie miniera;
    c) determina stocurile de substanta minerala utila si volumele excavate;
    d) controleaza verticalitatea puturilor si elementele geometrice ale instalatiilor de extractie conform normelor in vigoare, intocmind documentele respective, ori de cate ori este necesar, insa la intervale ce nu vor depasi un an;
    e) instituie statii topografice pentru urmarirea deplasarilor si deformatiilor cauzate de exploatare, efectueaza periodic masuratori si interpreteaza rezultatele;
    f) verifica si monitorizeaza stabilitatea constructiilor de la suprafata si a taluzurilor din cariere;
    g) tine evidenta lucrarilor miniere existente sau in curs de realizare;
    h) realizeaza delimitarea, la nivelul zacamantului, a pilierilor de protectie pentru obiective de la suprafata si din subteran;
    i) infiinteaza si tine la zi jurnalele topografice ale perimetrului, consemnand situatia ridicarilor de la suprafata si din subteran si completandu-le in ordine cronologica cu datele principale provenite din ridicarile topografice ce se executa, precum si cu evenimentele mai importante survenite in activitatea miniera;
    j) controleaza periodic modul de conservare a punctelor topografice din reteaua de sprijin de la suprafata si din subteran si consemneaza aceste controale in formularele prevazute de prezentul regulament;
    k) infiinteaza si tine la zi evidenta grafica si scriptica asupra terenurilor aferente desfasurarii activitatii miniere a unitatii, marcand pe teren limitele acestor proprietati, urmareste modificarile care se produc asupra situatiei acestor terenuri (exproprieri, transferuri, concesionari) si cuprinderea lor in evidente;
    l) urmareste in permanenta ca instrumentele topografice sa fie manipulate si intretinute corect, controleaza semestrial aparatura si consemneaza rezultatele verificarilor;
    m) intocmeste si supune avizarii/aprobarii forurilor competente documentatiile pentru instituirea pilierilor de protectie, traseaza pe harti si planuri limitele aprobate pentru acesti pilieri;
    n) fixeaza punctul de atac al lucrarilor miniere prevazute in programele de exploatare aprobate si in proiectele de executie, traseaza si materializeaza directia, panta sau alte elemente de trasare, dupa care preda aceste elemente sub semnatura conducatorului formatiei de lucru care conduce executarea lucrarii respective, caruia ii transfera in acest mod responsabilitatea privind realizarea calitativa a lucrarii;
    o) controleaza periodic executia corecta a lucrarilor miniere din punct de vedere al pantei, directiei si gabaritelor si cere oprirea si corectarea lucrarilor executate necorespunzator;
    p) realizeaza ridicarile topografice de detaliu ale tuturor lucrarilor miniere si ale elementelor de geometrizare ale zacamantului, dupa care completeaza documentatia grafica miniera;
    q) receptioneaza lunar, in cadrul unor comisii numite de conducatorul unitatii, toate lucrarile miniere executate si tine la zi evidenta realizarilor fizice pe formularele prevazute in prezentul regulament;
    r) determina, pe baza de masuratori, suprafetele si volumele exploatate din zacamant, consemnandu-le ca pozitie si forma pe planurile miniere si ca valoare numerica in scriptele prevazute in prezentul regulament;
    s) urmareste ca lucrarile miniere sa nu fie subminate, sesizand imediat orice situatie contrara;
    t) trece pe planurile miniere, in sectiunile longitudinale si transversale toate focurile endogene aparute sau reactivate, surparile, constructiile de aeraj, cantitatile de rambleu - innamolire, precum si orice alte elemente legate de securitatea zacamantului si a personalului;
    u) executa masuratori curente si intocmeste documentatii necesare pentru activitatile de proiectare, explorare si exploatare;
    v) cartografiaza planurile fundamentale si cele de lucru in format analogic si/sau digital;
    w) inventariaza, inregistreaza si conserva toata documentatia topografica prevazuta in prezentul regulament.

    CAP. 5
    Documentatia topografica miniera

    Art. 36
    Documentatia grafica miniera cuprinde totalitatea documentelor desenate, intocmite in baza datelor obtinute prin masuratori topografice, reprezentate grafic dupa principii de proiectie bine determinate si unitare.
    Documentatia grafica miniera se compune din:
    grupa 1 - planuri si desene fundamentale, cuprinzand documentele grafice, referitoare la sistemul de referinta si reteaua topografica de sprijin de la suprafata si din subteran;
    grupa 2 - arhiva zacamantului, cuprinzand documentele grafice ce se refera la cunoasterea zacamantului cu caracteristicile sale de pozitie, forma, dimensiuni si date geofizice si chimice, precum si cele referitoare la calculul si evidenta rezervelor de substante minerale utile;
    grupa 3 - harti, planuri si desene de exploatare, cuprinzand documentele grafice ce se utilizeaza pentru activitatea curenta;
    grupa 4 - planuri si desene cu caracter special, cuprinzand documentatia grafica privind protectia suprafetei si zacamantului, documente cu caracter administrativ si organizatoric, perimetre de exploatare si cadastru extractiv;
    grupa 5 - harti, planuri si desene privind proiectarea si planificarea activitatii miniere, cuprinzand documentele specifice ce se utilizeaza la proiectarea constructiilor miniere si la intocmirea programelor generale de exploatare.
    Art. 37
    Documentatia topografica se compune din:

    a) Harti si planuri de suprafata:
    1. harta la scara 1:100.000 a zonei in care se situeaza perimetrul respectiv;
    2. harta la scara 1:25.000, cu indicarea limitelor perimetrului si a coordonatelor punctelor de contur;
    3. planul topografic de ansamblu al perimetrului la scara 1:5.000, care sa contina: curbe de nivel, delimitarea proprietatilor si incintelor miniere, sondajele, limitele geologice detaliate de explorare, amplasamentul gurilor de acces in subteran, suprafetele destinate depozitarii sterilului, alimentarile cu apa etc. cu elemente de racordare la sistemul de proiectie "Stereografic - 1970";
    4. planul topografic la scara 1:2.000 sau 1:1.000 in sistemul de referinta propriu bazinului minier, in care se situeaza lucrarile miniere, si in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970";
    5. planul de situatie la scara 1:1.000 sau 1:500 al incintelor miniere, cu elemente de racordare si coordonate in sistemul de proiectie "Stereografic - 1970".

    b) Planuri pentru subteran
    Planurile topografice ale subteranului se vor realiza in concordanta cu caietele D.G.M. nr. 001, 005, 011, 012, aprobate prin Ordinul ministrului minelor nr. 280/1969, care vor fi republicate, si alte normative aflate in vigoare, in sistem de referinta unic pentru suprafata - subteran, stabil pe toata durata activitatii miniere din perimetrul respectiv.
    1. Planurile fundamentale, executate pe suporturi rezistente si cu regim special de depozitare, constituie documentele de baza legale pentru activitatea miniera in subteran:
    - planul general al minei la scara 1:5.000 sau 1:2.000, corelat cu suprafata;
    - planul general al minei la scara 1:1.000 sau 1:500;
    - planul fiecarui strat, filon sau stoc in elevatie, cu consemnarea spatiilor exploatate, la scara 1:1.000 sau 1:500;
    - sectiuni longitudinale si sectiuni transversale prin zacamant la intervale de maximum 100 m, scara 1:500 - 1:5.000;
    - planul fiecarui orizont, in cazul zacamintelor cu inclinare mare, unde planul general prezinta suprapuneri importante ale lucrarilor de la diferite orizonturi, scara 1:1.000 sau 1:500.
    2. Planuri de lucru, intocmite pe copii heliografice sau hartie de desen aplicata pe panza, pentru uzul curent al exploatarii:
    - planul general al fiecarui sector, scara 1:500;
    - planul fiecarui orizont, in cazul zacamintelor cu inclinare mare, scara 1:1.000 sau 1:500;
    - planul abatajelor pe fiecare strat, stoc, filon, scara 1:500 sau 1:200;
    - planul de situatie al fiecarei felii de exploatare in cadrul straturilor groase, scara 1:200;
    - profilul longitudinal al cailor principale de transport, orizontale si inclinate, completat periodic in functie de necesitatile exploatarii;
    - profilul longitudinal al puturilor, completat cu sectiuni transversale, cu indicarea instalatiilor din put si din rampa fiecarui orizont, actualizat dupa verificarile periodice prevazute in prezentul regulament;
    - planul si sectiunile bazinelor de apa, instalatiilor de pompe, camerelor subterane, depozitelor subterane;
    - planurile si desenele privind instalatiile mecanoenergetice.

    c) Documente scrise:
    1. registrul inventar al tuturor documentelor topografice din cadrul unitatii miniere;
    2. jurnalul topografic al fiecarui perimetru, cu prezentarea situatiei ridicarilor la suprafata si in subteran;
    3. registrul de coordonate la suprafata, cu reperajul topografic al punctelor principale si consemnarea periodica a stabilitatii reperelor (anexa nr. 1 la prezentul regulament);
    4. registrul de coordonate al punctelor principale din subteran, cu reperajul topografic al punctelor principale si consemnarea controlului periodic al stabilitatii (anexa nr. 2 la prezentul regulament);
    5. registrul de calcul si control al poligonatiilor subterane si al transmiterilor de orientari si coordonate de la suprafata in subteran (anexa nr. 3 la prezentul regulament);
    6. registrul de calcul al orientarilor determinate giroscopic (anexa nr. 4 la prezentul regulament);
    7. registrul de calcul si control pentru nivelment geometric (anexa nr. 5 la prezentul regulament);
    8. caiete de teren pentru poligonatii si nivelment geometric (anexele nr. 6 si 7 la prezentul regulament);
    9. registrul de calcul al ridicarilor tahimetrice (anexa nr. 8 la prezentul regulament);
    10. registrul centralizator anual, cu lucrarile de pregatire, deschidere si geologice (anexa nr. 9 la prezentul regulament);
    11. registrul centralizator trimestrial, cu lucrarile de pregatire, deschidere si geologice (anexa nr. 10 la prezentul regulament);
    12. registrul cu evidenta anuala a lucrarilor de abataj (anexa nr. 11 la prezentul regulament);
    13. registrul de jalonare a directiilor la lucrarile miniere (anexele nr. 12 si 13 la prezentul regulament);
    14. registrul cu evidenta rambleului si innamolirii (anexa nr. 14 la prezentul regulament);
    15. registrele de cadastru extractiv, cu anexele care vor fi prevazute in normele metodologice privind executarea lucrarilor de cadastru extractiv in domeniul minier.

    d) Baza de date topografice miniere in format digital
    Informatiile continute in documentele grafice si scrise mai sus prezentate pot fi stocate si in format digital. Fisierele grafice vor fi realizate astfel incat structura acestora sa fie conforma cu structura documentatiei in format analogic. Informatiile textuale si/sau numerice prevazute la lit. c) vor fi structurate in baze de date care vor fi corelate cu componentele fisierelor grafice.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Topografii minieri autorizati raspund pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor care le revin, conform prezentului regulament si legilor in vigoare.
    Art. 39
    Raspunderea pentru calitatea lucrarilor topografice executate in cadrul perimetrelor miniere de catre personal neautorizat revine persoanei care a dispus realizarea lucrarilor respective.
    Art. 40
    Orice document grafic sau scris nesemnat si neparafat de topograful minier autorizat nu este opozabil tertilor si nu antreneaza responsabilitatea topografului desemnat pentru realizarea respectivei lucrari.
    Art. 41
    La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul de topografie miniera din anul 1994, toate celelalte reglementari cu caracter local, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1*)
    la regulament

    *) Anexele nr. 1 - 14 la regulament sunt reproduse in facsimil.

    UNITATEA MINIERA ...............                FILA NR. ..............

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| Denumirea reperului __________________________ Nr. reperului _______________ |
| Locul ______________________________________________________________________ |
| In hotarul comunei __________________________ Judetul ______________________ |
|                                                                              |
|                       Coordonatele reperului la borna                        |
|                                                                              |
| ____________________________________________________________________________ |
||       COORDONATE      | COTA  |                                            ||
||_______________________|_______|                 OBSERVATII                 ||
||     X     |     Y     |   Z   |                                            ||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
||___________|___________|_______|____________________________________________||
|                                                                              |
| Anul constructiei ______ Anul masuratorii ______ Executant _________________ |
| Felul semnalului ________________ Semnalul e construit din _________________ |
|                                                                              |
| BORNA:  Dimensiuni ___________ Materialul de constructie ___________________ |
|         Subsol _____________________________________________________________ |
|                                                                              |
| Excentricitate ____________ Directia (orientarea) excentricitatii __________ |
| Descrierea punctului _______________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
| ____________________________________________________________________________ |
|______________________________________________________________________________|
| SCHITA BORNARII CU  | SCHITA SEMNALULUI  | SCHITA LOCULUI REPERULUI          |
| DIMENSIUNI          | CU DIMENSIUNI      | SCARA 1: ........                 |
|_____________________|____________________|___________________________________|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|                     |                    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|_____________________|____________________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    ANEXA 2
    la regulament

    UNITATEA MINIERA ___________________________

               CONTROLUL PERIODIC AL GRUPURILOR DE PUNCTE STABILE

 ______________________________________________________________________________
|   CONTROLUL PERIODIC AL REPERELOR    |MINA           |Denumirea      |       |
|______________________________________|               |reperului resp.|       |
|DATA|        UNGHIUL        |SEMNATURA|               |grupului de    |       |
|    |_______________________|         |SECTORUL       |puncte stabile |       |
|    |_____|_____|_____|_____|         |               |_______________|_______|
|    |O|'|"|O|'|"|O|'|"|O|'|"|         |                                       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|ORIZONTUL           LOCUL              |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_______________________________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|Schita de detaliu a  |Schita cu        |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|reperelor            |amplasarea       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |reperelor        |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_____________________|_________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                     |_|_|_|_| SCARA: 1|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_____________________|_|_|_|_|_________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|                                       |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|              COORDONATE               |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_______________________________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|DENUMIREA|COORDONATE |   COORDONATE    |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|REPERULUI|INITIALE   |   ULTERIOARE    |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|         |           |_________________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|         |           |    A   |    B   |
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|         |___________|________|________|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|         | X | Y | Z | X |Y |Z| X |Y |Z|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|____|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_________|_________|___|___|___|___|__|_|___|__|_|
|                                      |                                       |
| SCHITA VIZELOR SI OBSERVATII         |OBSERVATII CU PRIVIRE LA DATA PLANTARII|
|                                      |REPERELOR, SISTEME DE REFERINTA PENTRU |
|                                      |COORDONATE INITIALE SI MARCATE ULTERIOR|
|______________________________________|_______________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

    UNITATEA MINIERA ......................

                                                _______________________
    POLIGONATIE SUBTERANA (calcul)             |  COORDONATE   | COTA  |
 ______________________________________________|_______________|_______|_______
|       |       |       |     L    |    L0     |delta X|delta Y|delta Z|       |
|       |beta i |Cadran |__________|___________|_______|_______|_______|       |
|Pct.   |_______|_______|          |cos teta'i,|       |       |       |Pct.   |
|statie |       |       |    fi    |i + 1      |   X'  |   Y'  |   Z'  |vizat  |
|I      |teta'i,|teta c |__________|___________|_______|_______|_______|inainte|
|       |i + 1  |       |          |sin teta'i,|       |       |       |i + 1  |
|       |_______|_______| cos fi i |i + 1      |   CX  |   CY  |  CZ   |       |
|       |       |       |__________|___________|_______|_______|_______|       |
|       |   C0  |teta   | sin fi i |L0 cumulat |   X   |   Y   |   Z   |       |
|_______|_______|_______|__________|___________|_______|_______|_______|_______|
|       | g|c|cc| g|c|cc|          |           | m | mm| m | mm| m | mm|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|       |__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|       |
|_______|__|_|__|__|_|__|__________|___________|___|___|___|___|___|___|_______|
| Mina ................ |                                                      |
| Locul ............... |                        SCHITA                        |
| Data ................ |                                                      |
| Operator ............ |                                                      |
| Legatura cu registrul |                                                      |
| ..................... |                                                      |
| Pagina .............. |                                                      |
| Orientarea luata in   |                                                      |
| calcul .............. |                                                      |
| Latura .............. |                                                      |
| Orientare ........... |                                                      |
| Calculat de ......... |                                                      |
| Verificat de ........ |                                                      |
|_______________________|                                                      |
|  Statie   |Unghi|Unghi|                                                      |
|    de     |vechi| nou |                                                      |
| legatura  |     |     |                                                      |
|___________|_____|_____|                                                      |
|___________|_|_|_|_|_|_|                                                      |
|___________|_|_|_|_|_|_|______________________________________________________|

    Figura 1 - Schita - se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003, la pagina 10.

    ANEXA 4
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
|                                                                   Fila ..... |
|                                                                              |
|               DETERMINAREA GIROSCOPICA A ORIENTARII UNEI LATURI              |
|______________________________________________________________________________|
| Data        |              | Ora    | Starea atmosferica | Citirea pe busola |
|_____________|______________|________|____________________|___________________|
| Seria       |              | Citiri tensiune poz.   |                        |
| aparatului  |              | "CONTROL"              | Valoare curent iesire  |
|_____________|______________|________________________|________________________|
| Numele      |              | Valoare tensiune iesire| Factor de corectie     |
| operatorului|              |                        | C =                    |
|_____________|______________|________________________|________________________|
| Perioada de |    |     Citiri directie necorectata a nordului geografic      |
| oscilatie   |    |___________________________________________________________|
|_____________|____|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|
|             | n1 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n2 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n3 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n4 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n5 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n6 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n7 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |
|             | n8 |  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|  |   |  |__|___|__|
|_____________|____|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|__|___|__|
|             | Determinarea punctului zero| Media directiei necorectate |     |
|             |____________________________| a nordului geografic (N'0)  |     |
|             |Citiri      |   |___|   |___|_____________________________|_____|
|             |inainte de  |___|   |___|   |Corectia nordului geografic  |     |
|             |masuratoare |   |___|   |___|(delta N2)                   |     |
|             |            |___|   |___|   |_____________________________|_____|
|             |            |   |___|   |___|Directia corectata a nordului|     |
|             |            |___|   |___|   |geografic N0 = N'0 + delta N2|     |
|             |            |   |___|   |___|_____________________________|_____|
|             |            |___|   |___|   |                                   |
|_____________|____________|___|___|___|___|             Figura 2              |
|             |Citiri dupa |___|   |___|   |                                   |
|             |masuratoare |   |___|   |___|                                   |
|             |            |___|   |___|   |                                   |
|             |            |   |___|   |___|                                   |
|             |            |___|   |___|   |                                   |
|             |            |   |___|   |___|                                   |
|             |            |___|   |___|   |                                   |
|             |            |   |___|   |___|                                   |
|_____________|____________|___|___|___|___|___________________________________|
|                          | Calculul      |                                   |
|                          | corectiei     |                                   |
|                          | nordului      |                                   |
|                          | geografic     |                                   |
|__________________________|_______________|                                   |
|      delta N'2           | delta N2 =    |                                   |
|                          | delta N'2 x C |                                   |
|                          | delta N2 =    |                                   |
|__________________________|_______________|___________________________________|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|                                                                   Fila ..... |
|                                                                              |
|               DETERMINAREA GIROSCOPICA A ORIENTARII UNEI LATURI              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  SPECIFICATIE    | Denumirea punctului de statie                             |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | Denumirea punctelor vizitate                              |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | Punct        | Punct        | Punct        | Punct        |
|                  |______________|______________|______________|______________|
|                  | 0  | I  | II | 0  | I  | II | 0  | I  | II | 0  | I  | II |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Citire poz. I     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    (B1)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Citire poz. II    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    (J1)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Medie citiri      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    (I1)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Directia corect. a|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|nordului (- N0)   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Orientare directie|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|citita pe limb.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(a)               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Constanta         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|aparatului (delta)|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Orientare directie|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|vizata            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(A1 + a + delta)  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Valoare converg.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|de meridian       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(lambda)          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Orientare topo.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|(teta n, n + 1)   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Orientare topo.   | g  | c  | cc | g  | c  | cc | g  | c  | cc | g  | c  | cc |
|(teta n, n + 1)   |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|__________________|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|Concentratie de   |                                                           |
|CH4               |                          SCHITA                           |
|__________________|                                                           |
|   Ora   | % CH4  |                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|                                                           |
|_________|________|___________________________________________________________|
                                                                  A4 (210 x 297)

    Figura 2 se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 583 din 15 august 2003, la pagina 11.

    ANEXA 5
    la regulament

    UNITATEA MINIERA ......................

                           NIVELMENT MINIER (calcul)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Provizorie
    A - Absoluta
    S - Sapatura
    U - Umplutura
 ______________________________________________________________________________
|      |      |    CITIRI PE MIRA   |Dist.|        COTA         |     |CORECTII|
|STATIE|PICHET|_____________________|cum. |_____________________|Panta|________|
|      |      |Inapoi|Mijloc|Inainte|     |Orizont|P|Corectie| A| pr. | S |  U |
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|_____|___|____|
|  1   |  2   |  3   |  4   |   5   |  6  |   7   |8|    9   |10|  11 | 12| 13 |
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|_____|___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|     |___|____|
|______|______|______|______|_______|_____|_______|_|________|__|_____|___|____|
| Mina                      |                                                  |
|___________________________|                      SCHITA                      |
| Locul                     |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Data                      |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Operator                  |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Leg. cu reg. nr.    Fila  |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Cota luata in calcul      |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Punctul cu cota           |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Calculat                  |                                                  |
|___________________________|                                                  |
| Verificat                 |                                                  |
|___________________________|                                                  |
|         | Diferente |     |                                                  |
| Pct. de | de nivel  |     |                                                  |
| legatura|___________| Dif.|                                                  |
|         |Vechi| Nou |     |                                                  |
|_________|_____|_____|_____|                                                  |
|_________|_____|_____|_____|                                                  |
|_________|_____|_____|_____|                                                  |
|_________|_____|_____|_____|                                                  |
|_________|_____|_____|_____|__________________________________________________|

    ANEXA 6
    la regulament

    UNITATEA MINIERA ......................

                                CAIETE DE TEREN
                                  PLANIMETRIE

Mina ......... Locul ............. Operator ............. Aparat ...............
..................... Figuranti ............................... Data ...........

 ______________________________________________________________________________
|         |  Unghiul  |Unghiul |Lung. lat.| Orientarea| Detalii|               |
|Laturile | orizontal |vertical| masurate |  laturii  |        |    SCHITA     |
|unghiului|___________|________|__________|___________|________|               |
|         | 0 | ' | " | 0 | '  | m  |  mm |   |   |   |  |  |  |               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|               |
|_________|___|___|___|___|____|____|_____|___|___|___|__|__|__|_______________|

    ANEXA 7
    la regulament

    UNITATEA MINIERA ......................

                                   NIVELMENT

Mina ......... Locul ............. Operator ............. Aparat ...............
..................... Figuranti ............................... Data ...........

 ______________________________________________________________________________
|      |      |    Citiri pe mira    |  Cota  |Distanta|Dimensiuni|            |
|Statia|Pichet|______________________|relativa| intre  | galerie  |   SCHITA   |
|      |      |Inapoi|Alaturi|Inainte|        |picheti |          |            |
|______|______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|  1   |   2  |   3  |   4   |   5   |    6   |    7   |    8     |            |
|______|______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|      |______|______|_______|_______|________|________|__________|            |
|______|______|______|_______|_______|________|________|__________|____________|

    ANEXA 8
    la regulament

    UNITATEA MINIERA .................
    DATA .............................
    STAREA ATMOSFERICA ...............                TABELUL .............

               POLIGONATIE TAHIMETRICA (masuratori si calcule)
 ______________________________________________________________________________
|               |Statia|Punct|Distanta|Unghiuri |Directiuni |Orientari|Distanta|
|               |      |vizat|Statie  |verticale|(unghiuri) |  teta   |linii   |
|    SCHITA     |______| (s) |________|   (V)   |           |         |trigon  |
|               |      |     |Panglica|         |           |         |Distanta|
|               |  I   |     |        |         |           |         |redusa  |
|               |      |     |________|_________|___________|_________|________|
|               |      |     | M | cm |g |c | cc|g|c|cc|c|cc| g |c|cc | M | cm |
|_______________|______|_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
| Acord         |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
| orientare     |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|               |      |     |   |    |__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|
|_______________|______|_____|___|____|__|__|___|_|_|__|_|__|___|_|___|___|____|

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|                  |      COORDONATE RELATIVE       |    COORDONATE ABSOLUTE   |
|                  |________________________________|__________________________|
|      SCHITA      | delta X  | delta Y  | delta Z  |   X    |   Y    |   Z    |
|                  |__________|__________|__________|        |        |        |
|                  |D cos teta|D sin teta|D tg teta |        |        |        |
|                  |__________|__________|__________|________|________|________|
|                  |  M  | cm |  M  | cm |  M  | cm | M | cm | M | cm | M | cm |
|__________________|_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
| Acord orientare  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|                  |_____|____|_____|____|_____|____|   |    |   |    |   |    |
|__________________|_____|____|_____|____|_____|____|___|____|___|____|___|____|

    ANEXA 9
    la regulament

    UNITATE MINIERA ..........................

                                CENTRALIZATOR
            CU LUCRARILE DE PREGATIRE, DESCHIDERE SI GEOLOGICE
                           pe anul .............

    Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - REALIZAT
 ______________________________________________________________________________
|                            |              TRIMESTRUL               |  TOTAL  |
|                            |_______________________________________|         |
|                            |    I    |   II    |   III   |    IV   |         |
|      FELUL LUCRARILOR      |_________|_________|_________|_________|_________|
|                            |PLAN| R  |PLAN| R  |PLAN| R  |PLAN| R  |PLAN| R  |
|                            |____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|
|                            |m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|m|mc|
|____________________________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   | GALERII  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| L |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| U |   | PLANE    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| C |   | INCLINATE|Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| R |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| A | S |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| R | A | SUITORI  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I | P |          |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   | A |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I | R |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| N | I | ALTE     |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   | LUCRARI  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| U |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| T |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I |   | TOTAL    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| L |   | SAPARI   |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |___|__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   | BETONARI     |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |______________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   | TOTAL CARBUNE|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|___|______________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   | PUTURI   |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   | GALERII  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| L |   | PLANE    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| U |   | INCLINATE|Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| C |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| R | S |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| A | A | SUITORI  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| R | P |          |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I | A |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   | R |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I | I | ALTE     |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| N |   | LUCRARI  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |   |__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| S |   |          |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| T |   | TOTAL    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| E |   | SAPARI   |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| R |___|__________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| I |              |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| L | BETONARI     |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |______________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   | TOTAL STERIL |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|   |              |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|___|______________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| TOTAL            |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| UTIL + STERIL    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| TOTAL BETONARI   |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| TOTAL            |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| SAPARE + BETONARI|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| LUCRARI GEOLOGICE|Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| DE CERCETARE     |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Prod.    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
| TOTAL GENERAL    |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Inv.     |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Geologice|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|                  |Buget    |_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|
|__________________|_________|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|_|__|

    ANEXA 10
    la regulament

    UNITATE MINIERA ..........................

                                CENTRALIZATOR
            CU LUCRARILE DE PREGATIRE, DESCHIDERE SI GEOLOGICE
                           pe anul ..... trim. .....

     Semnificatia coloanei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     R - REALIZAT
 ______________________________________________________________________________
|                            |                LUNA               |    TOTAL    |
|                            |___________________________________|             |
|                            |      I    |     II    |    III    |             |
|      FELUL LUCRARILOR      |___________|___________|___________|_____________|
|                            | PLAN|  R  | PLAN|  R  | PLAN|  R  | PLAN |  R   |
|                            |_____|_____|_____|_____|_____|_____|______|______|
|                            |m| mc|m| mc|m| mc|m| mc|m| mc|m| mc|m| mc | m| mc|
|____________________________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   | GALERII  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| L |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| U |   | PLANE    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| C |   | INCLINATE|Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| R |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| A | S |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| R | A | SUITORI  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I | P |          |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   | A |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I | R |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| N | I | ALTE     |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   | LUCRARI  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| U |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| T |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I |   | TOTAL    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| L |   | SAPARI   |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |___|__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   | BETONARI     |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |______________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   | TOTAL CARBUNE|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|___|______________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   | PUTURI   |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   | GALERII  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| L |   | PLANE    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| U |   | INCLINATE|Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| C |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| R | S |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| A | A | SUITORI  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| R | P |          |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I | A |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   | R |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I | I | ALTE     |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| N |   | LUCRARI  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |   |__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| S |   |          |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| T |   | TOTAL    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| E |   | SAPARI   |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| R |___|__________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| I |              |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| L | BETONARI     |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |______________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   | TOTAL STERIL |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|   |              |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|___|______________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| TOTAL            |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| UTIL + STERIL    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| TOTAL BETONARI   |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| TOTAL            |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| SAPARE + BETONARI|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| LUCRARI GEOLOGICE|Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| DE CERCETARE     |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Prod.    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
| TOTAL GENERAL    |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Inv.     |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Geologice|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|                  |Buget    |_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|
|__________________|_________|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|___|_|____|__|___|

    ANEXA 11
    la regulament

 ______________________________________________________________________________
| UNITATE MINIERA .....................                                        :
|                                                                              :
|                 EVIDENTA LUCRARILOR DE ABATAJ PE ANUL 199 ....               :
|______________________________________________________________________________:
|Nr. |SECTOR|  BLOC  | START |Oriz.|Metoda|Nr. |              |      LUNA      :
|crt.|      |(panou) |(filon)| ... |  de  |de  |              |________________:
|    |      |        |       |Cota |abataj|plan|              |I|II|III|Trim. I: |____|______|________|_______|_____|______|____|______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Total plan   | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    |______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Tone realizat| |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    |______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Volum excavat| |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    |______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Suprafata mp | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    |______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Linie taiere | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    | m.l.         | |  |   |       :
|____|______|________|_______|_____|______|____|______________|_|__|___|_______:
|    |      |        |       |     |      |    | Tone plan    | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    |              | |  |   |       :
|                                                                              :
|                                                                              :
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  :
|                                                                              :
|                                                                              :
|    |      |        |       |     |      |    |              | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    | Linie taiere | |  |   |       :
|    |      |        |       |     |      |    | m.l.         | |  |   |       :
|____|______|________|_______|_____|______|____|______________|_|__|___|_______:
|                                              | Tone plan    | |  |   |       :
|                                              |______________|_|__|___|_______:
|                                              | Tone realizat| |  |   |       :
|                                              |______________|_|__|___|_______:
|                TOTAL                         | Volum excavat| |  |   |       :
|                                              |______________|_|__|___|_______:
|                                              | Suprafata mp | |  |   |       :
|                                              |______________|_|__|___|_______:
|                                              | Linie taiere | |  |   |       :
|                                              | m.l.         | |  |   |       :
|______________________________________________|______________|_|__|___|_______:

    - continuare -

 ______________________________________________________________________________
:                                                                              |
:                                                                              |
:                                                                              |
:______________________________________________________________________________|
:                      LUNA                               | Total| Observatii  |
:_________________________________________________________| anual|             |
:IV|V |VI|Trim. II|VII|VIII|IX|Trim. III|X|XI|XII|Trim. IV|      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:                                                                              |
:                                                                              |
: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  |
:                                                                              |
:                                                                              |
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:  |  |  |        |   |    |  |         | |  |   |        |      |             |
:__|__|__|________|___|____|__|_________|_|__|___|________|______|_____________|

    ANEXA 12
    la regulament

    UNITATEA MINIERA .....................

                                                  ___________________
                                                         DATA
    ___________________
        EXPLOATAREA
                                                  ___________________

                                                  ___________________
                                                  DENUMIREA PUNCTELOR

                          DIRECTIA ALINIAMENTULUI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    PUNCTUL    |        Xm        |  Ym   |          OBSERVATII          |
|crt.|               |                  |       |                              |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|  1 |               |                  |       |PUNCT AJUNGERE                |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|  2 |               |                  |       |PUNCT DE PLECARE              |
|    |               |                  |       |(CU SEMNUL SCHIMBAT)          |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|    |               |                  |       |       ___________________    |
|  3 |delta          |                  |       |      /        2          2   |
|    |               |                  |       |d = \/ delta x  + delta y  =  |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|    |        delta y|                  |       |                              |
|  4 |tg teta -------|                  |       |                              |
|    |        delta x|                  |       |                              |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|  5 |teta'          |                  |       |                              |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|  6 |               |CADRAN|delta|delta|teta = |                              |
|    |               |      |  x  |  y  |       |                              |
|    |               |______|_____|_____|_______|                              |
|    |               |  I   |  +  |  +  |teta = |                              |
|    |               |      |     |     |= teta'|                              |
|    |               |______|_____|_____|_______|                              |
|    |               |  II  |  -  |  +  |200 -  |                              |
|    |               |      |     |     |- teta'|                              |
|    |               |______|_____|_____|_______|                              |
|    |teta'          |  III |  -  |  -  |200 +  |                              |
|    |               |      |     |     |+ teta'|                              |
|    |               |______|_____|_____|_______|                              |
|    |               |  IV  |  +  |  -  |400 -  |                              |
|    |               |      |     |     |- teta'|                              |
|____|_______________|__________________|_______|______________________________|
|    |                      delta x + delta y   |                              |
|  7 |     tg (teta - 5C) = -----------------   |                              |
|    |                      delta x - delta y   |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  8 |         teta + 50 =                      |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  9 |teta =       |               |            |AZIMUTUL MAGNETIC AL          |
|    |             |               |            |DIRECTIEI MASURATE:           |
|____|_____________|_______________|____________|______________________________|
| 10 |UNGHIUL DE TRASARE A DIRECTIEI            |beta = teta - teta c          |
|    |beta =                                    |pentru teta > teta c          |
|    |                                          |beta = 400 - (teta c - teta) =|
|    |                                          |pentru teta < teta c          |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 11 |                                          |teta c - orientarea cunoscuta |
|    |                                          |de la punctul de atac la      |
|    |                                          |ultimul punct al poligonatiei |
|    |                                          |subterane                     |
|____|__________________________________________|______________________________|

    ANEXA 13
    la regulament

    UNITATEA MINIERA .....................

                                     SCHITA

         _______________________________________________________________
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

                         Proces-verbal nr. _____________

    Incheiat azi _____ ziua _____ luna _____ anul _____ la mina ________________ ______________________________________ sectorul ______ cu ocazia jalonarii directiei la lucrarea ______________________________________ stratului.
    Echipe ___________________________ contrafront cu __________________________ de fata fiind ____________________ din partea Biroului topografic ______________ si _______________________________ din partea sectorului.
    Directia s-a jalonat cu ________________ fire cu plumb marcate _____________ ____________________________________________ situate conform schitei.
    Directia jalonata ______________________ grade ____ minute ___ secunde va fi urmata cu o toleranta +/- __________________ cm, masurata in orice punct pe aliniament.
    Panta galeriei va fi de _______ la mie cu o toleranta de +/- ____ la mie.
    Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

    Se aproba:

    Director,       Organ topografic       Maistru minier        Sef echipa

    ANEXA 14
    la regulament

    UNITATEA MINIERA .....................

                              RAMBLEU (INNAMOLIREA) PE
                              ANUL 199 .... TRIM. ....

 ______________________________________________________________________________
|       LOCUL DE MUNCA       | STR.|    | LUNA - TRIMESTRUL | TOTAL | MENTIUNI |
|                            | BLOC|    |___________________|       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|                            |     | P. |    |    |    |    |       |          |
|                            |_____|____|____|____|____|____|_______|__________|
|       TOTAL GENERAL        |     | R. |    |    |    |    |       |          |
|____________________________|_____|____|____|____|____|____|_______|__________|

              CONDUCATOR TEHNIC                        ORGAN TOPOGRAFICSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 133/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 133 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 133/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu