Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1302 din 04.10.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 01 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile:Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 16 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobate prin Legea nr. 2/2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXĂNORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe Capitolul IProgramarea bugetară a fondurilor aferente proiectelor sau măsurilor finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe Articolul 1(1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor sau măsurilor se cuprind conform art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe, aprobată prin Legea nr. 2/2012, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor sau a măsurilor.(2) În vederea cuprinderii în bugetul propriu a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii propus(e) la finanţare sau finanţat(e) în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice.(3) Fişa de fundamentare a proiectului sau a măsurii este completată de structura responsabilă cu propunerea la finanţare ori implementare a proiectului sau măsurii şi va fi semnată de conducătorul acesteia.(4) Structura abilitată cu elaborarea proiectului de buget din cadrul ordonatorului de credite în calitate de beneficiar de proiecte sau măsuri, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, va cuprinde în buget sumele menţionate la alin. (1) numai dacă fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii prevăzut(e) la alin. (2), cât şi a proiectelor sau a măsurilor aflate în implementare este avizată de principiu, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, de către Unitatea Naţională de Coordonare, rol îndeplinit de către Direcţia generală pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.(5) Beneficiarii de proiecte sau măsuri au obligaţia ca, la semnarea acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii, încheiat cu Unitatea Naţională de Coordonare sau organismul intermediar, dacă este cazul, să depună o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului“, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite.(6) În cazul proiectelor sau măsurilor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor ori acordurile aferente măsurilor nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor sau măsurilor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.(7) Notele justificative prevăzute la alin. (6) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli şi necesitatea angajării acestora pentru implementarea proiectului sau măsurii.(8) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor aferente măsurilor sunt neeligibile şi nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Articolul 2(1) Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor sau măsurilor se cuprind în bugetele beneficiarilor de proiecte ori măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, repartizate pe ani, pe toată perioada de implementare a proiectelor sau măsurilor şi se aprobă conform Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ori cu ocazia rectificărilor bugetare.(2) În vederea cuprinderii în buget a sumelor menţionate la alin. (1), beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia să completeze fişa de fundamentare a proiectului ori a măsurii propus(e) la finanţare sau finanţat(e) în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform Formularului 1 din prezentele norme metodologice, fără a mai solicita avizul de principiu al Direcţiei generale pregătire ECOFIN şi asistenţă comunitară în calitate de unitate naţională de coordonare.(3) Beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 au obligaţia ca, la semnarea acordului de implementare încheiat cu Unitatea Naţională de Coordonare sau organismul intermediar, dacă este cazul, să depună o copie a formularului bugetar „Fişa proiectului“, anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, întocmit în baza fişei de fundamentare menţionate la alin. (2), aferentă proiectului ori măsurii propus(e) sau aprobat(e) la finanţare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat şi ştampilat de ordonatorul principal de credite.(4) În cazul proiectelor sau măsurilor propuse la finanţare în anul bugetar curent, pentru care acordurile de implementare a proiectelor ori acordurile aferente măsurilor nu au fost încheiate, precum şi în cazul necesităţii angajării unor cheltuieli neeligibile aferente proiectelor sau măsurilor aflate în implementare, compartimentul de specialitate din cadrul ordonatorului de credite beneficiar prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 solicită structurii responsabile cu propunerea la finanţare a proiectului note justificative pentru angajarea cheltuielilor care se efectuează înainte de data semnării acordului de implementare a proiectului ori acordului aferent măsurii sau pentru angajarea cheltuielilor neeligibile.(5) Notele justificative prevăzute la alin. (4) vor cuprinde informaţii privind categoriile de cheltuieli şi necesitatea angajării sumei respective pentru implementarea proiectului sau a măsurii.(6) Cheltuielile angajate înainte de data semnării acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor aferente măsurilor sunt neeligibile şi nu vor fi solicitate la rambursare în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.(7) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare implementării proiectelor sau măsurilor proprii propuse la finanţare ori finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, cât şi cele necesare implementării proiectelor sau măsurilor ai căror beneficiari de proiecte ori măsuri sunt instituţii publice locale finanţate integral sau parţial din bugetul local.(8) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia de a deschide şi repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor sau măsurilor ai căror beneficiari de proiecte ori măsuri sunt instituţiile publice din subordine finanţate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor rambursate de autoritatea de plată, ca urmare a cererii de plată transmise de către beneficiarii de proiecte sau măsuri (conform Formularului 5). Articolul 3(1) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice, prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, precum şi sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“, prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, sunt gestionate de autoritatea de plată, rol îndeplinit de Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.(2) Sumele cuprinse în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - „Acţiuni generale“, prevăzute la art. 6 alin. (4) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, reprezintă minimum 5% din valoarea proiectelor sau măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-roman vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse. Articolul 4(1) Valoarea subvenţiei acordate beneficiarilor de proiecte sau măsuri finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale poate cuprinde sumele aferente contravalorii fondurilor externe nerambursabile din cadrul proiectelor sau măsurilor finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, care vor fi rambursate de către autoritatea de plată, conform acordului de implementare a fiecărui proiect ori acordului fiecărei măsuri. (2) Beneficiarii de proiecte sau măsuri finanţaţi parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale restituie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încasării, sumele rambursate de către autoritatea de plată conform art. 7, în conturile de cheltuieli bugetare ale ordonatorilor principali de credite din care au fost acordate subvenţiile prevăzute la alin. (1).(3) În cazul în care restituirea subvenţiei menţionate la alin. (2) se efectuează în anul bugetar următor celui în care au fost primite subvenţiile, se aplică prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008. Articolul 5Sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse se cuprind de către Unitatea Naţională de Coordonare, la nivel de credite de angajament şi credite bugetare, pe tipuri de finanţare, în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, pentru proiectele şi măsurile aferente tipurilor de asistenţă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011. Capitolul IIFluxuri financiare şi evidenţă contabilă Articolul 6(1) În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, care au în implementare proiecte ori măsuri finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse:a)sunt considerate cheltuieli definitive din bugetele acestora cheltuielile efectuate corespunzător contravalorii fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse şi contribuţiei proprii; b)sumele aferente rambursării cotei părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, se virează de către autoritatea de plată, cu respectarea termenului stabilit în acordul de implementare a proiectului sau în acordul aferent măsurii în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele ori măsurile respective, deschise pe:b1) codurile de identificare fiscală ale beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, la unităţile Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea; b2) codurile de identificare fiscală ale unităţilor administrativ-teritoriale în cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri care au calitatea de ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum şi în cazul în care beneficiarii de proiecte ori măsuri sunt entităţi finanţate integral din bugetul local, prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea. (2) Autoritatea de plată notifică în scris beneficiarii de proiecte sau măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, cu privire la sumele virate în conturile de venituri, utilizând Formularul 2. Articolul 7În cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, care au în implementare proiecte ori măsuri finanţate din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, autoritatea de plată virează, din conturile de disponibil prevăzute la art. 22, sumele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării din fonduri externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, conform acordului de implementare a proiectului sau acordului aferent măsurii, în conturile de disponibilităţi ale beneficiarilor de proiecte ori măsuri prin care se gestionează bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora. Articolul 8Transferul fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, prevăzute la art. 6 şi 7, din conturile autorităţii de plată în conturile beneficiarilor de proiecte sau măsuri, se realizează în condiţiile şi pe baza documentelor prevăzute prin acordul de implementare a proiectului ori prin acordul privind măsura, după certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, şi primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile. Articolul 9Prin acordurile de implementare a proiectelor sau prin acordurile privind măsurile se stabilesc termenele şi condiţiile privind implementarea proiectelor ori măsurilor şi derularea operaţiunilor financiare, inclusiv: a)clauzele minimale pentru fiecare tip de contract necesar a fi incluse în contractele care vor fi încheiate între beneficiari şi contractanţi în vederea achiziţionării bunurilor, serviciilor, lucrărilor prevăzute pentru implementarea proiectelor; b)termenul maxim de efectuare a plăţilor către beneficiarii de proiecte sau măsuri aferente rambursării cheltuielilor eligibile; c)documentele justificative necesare rambursării cotei părţi din cheltuielile eligibile efectuate, corespunzătoare finanţării fondurilor externe nerambursabile aferente Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse; d)obligaţia ca fiecare raport intermediar sau final de proiect, transmis de beneficiarii de proiecte ori măsuri prevăzuţi la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, să aibă anexată o situaţie care să reflecte separat, pentru fiecare an calendaristic, cheltuielile efectuate de aceştia, conform Formularului 3; e)prevederea conform căreia beneficiarii de proiecte sau măsuri, care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului, solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a Românei, valabil la data efectuării plăţii în valută; f)sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării termenelor şi condiţiilor stabilite prin acordurile de implementare a proiectelor sau prin acordurile privind măsurile; g)modalităţile şi termenele de recuperare a sumelor plătite necuvenit, conform legislaţiei aplicabile şi procedurilor specifice; h)cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor sau ale acordurilor privind măsurile, precum şi data iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor ori acordurilor privind măsurile. Articolul 10(1) Beneficiarii de proiecte sau măsuri finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse au obligaţia să ţină pentru fiecare proiect ori măsură o evidenţă contabilă distinctă, folosind în contabilitatea proprie conturi analitice distincte.(2) Beneficiarii de proiecte sau măsuri, instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local, înregistrează în evidenţa extracontabilă rambursările de cheltuieli aferente fondurilor externe nerambursabile primite în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse pe baza notificărilor primite de la autoritatea de plată. Capitolul IIIAngajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse Articolul 11În cadrul fazei de angajare a cheltuielilor se efectuează următoarele operaţiuni: a)Unitatea Naţională de Coordonare iniţiază formularul „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, anexa nr. 1a) la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi completează cu suma propusă a fi angajată în limita disponibilului de credite de angajament care mai pot fi angajate din creditele de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, conform art. 5 din prezentele norme metodologice. Unitatea Naţională de Coordonare completează la rubricile Compartiment de specialitate şi Compartiment de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, care este supus vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unităţii Naţionale de Coordonare şi, ulterior, aprobat de către ordonatorul principal de credite; b)în vederea completării de către Unitatea Naţională de Coordonare a rubricilor aferente Compartimentului de contabilitate din cadrul formularului „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“, Unitatea Naţională de Coordonare solicită autorităţii de plată periodic, cel puţin cu ocazia iniţierii acordurilor de implementare a proiectelor sau acordurilor privind măsurile, înregistrările în contabilitatea autorităţii de plată referitoare la sumele angajate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, în vederea reconcilierii cu evidenţele proprii; c)ordonatorul principal de credite semnează acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile cu beneficiarii de proiecte ori măsuri, acestea fiind supuse anterior vizei de control financiar preventiv propriu din cadrul Unităţii Naţionale de Coordonare, împreună cu formularele, iniţiate de Unitatea Naţională de Coordonare, „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ şi „Angajament bugetar individual“, anexele nr. 1a) şi 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prezentate împreună cu Lista de verificare aferentă; d)acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile se încheie în franci elveţieni (CHF) şi echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acestora, dată care este indicată şi la rubrica „Compartimentul de specialitate“ din cadrul formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ şi „Angajament bugetar individual“, prevăzute la lit. c); e)angajamentele bugetare individuale şi angajamentele legale se înregistrează în contabilitate în franci elveţieni şi respectiv în lei, la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data iniţierii acestora; f)angajamentele bugetare individuale (contul 8066), angajamentele legale (contul 8067), creditele bugetare aprobate (contul 8060), creditele de angajament aprobate (contul 8071) şi creditele de angajament angajate (contul 8072) se înregistrează în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice, prin autoritatea de plată, în baza formularelor „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament“ şi „Angajament bugetar individual“ şi acordurile de implementare a proiectelor sau acordurile privind măsurile menţionate la lit. c) şi a listei de inventariere menţionate la lit. g) transmise de Unitatea Naţională de Coordonare; g)pentru toate angajamentele legale semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Unitatea Naţională de Coordonare întocmeşte, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, o listă de inventariere a acestora, în vederea determinării soldului disponibil pentru a fi angajat conform prevederilor prezentului articol; h)în cazul în care Unitatea Naţională de Coordonare a delegat organismului intermediar angajarea cheltuielilor, conform art. 11 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011, prin acordul de delegare de atribuţii se stabilesc limitele competenţelor acestuia. Organismul intermediar trebuie să comunice Unităţii Naţionale de Coordonare şi autorităţii de plată angajamentele legale încheiate, în vederea înregistrării în contabilitatea Ministerului Finanţelor Publice, prin autoritatea de plată. Articolul 12(1) În cazul în care Unitatea Naţională de Coordonare a delegat o parte din operaţiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, organismul intermediar efectuează următoarele operaţiuni:a)verifică şi aprobă rapoartele intermediare, respectiv finale ale proiectului sau măsurii, verifică existenţa documentelor justificative anexate, primite de la beneficiarii de proiecte ori măsuri, conform prevederilor din acordurile de implementare a proiectelor sau din acordurile privind măsurile, a rapoartelor de audit, dacă este cazul; b)verifică existenţa menţiunii „Bun de plată pentru suma de...“ sau „Se refuză la plată suma de...“, respectiv a menţiunii „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii“ acordate de beneficiarii de proiecte ori măsuri pe facturile sau documentele cu valoare echivalentă, existenţa documentelor justificative, inclusiv a documentelor din care rezultă efectuarea plăţilor de către beneficiarii de proiecte ori măsuri, precum şi eligibilitatea costurilor cuprinse în cererile de plată; c)se asigură că beneficiarii nu au solicitat rambursarea cheltuielilor din alte surse de finanţare; d)se asigură că beneficiarii nu au recuperat şi nu pot recupera


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1302/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1302 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu