Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.13 din 20.02.2020

pentru aprobarea P.M.-1, Regulamentul structurilor de poliţie militar
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1281 din 23 decembrie 2020SmartCity1

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) şi art. 30 lit. b) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 123 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11, 13 şi ale art. 18 alin. (4) din Legea nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă P.M.-1, Regulamentul structurilor de poliţie militară, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2
(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 martie 2013.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2003 pentru aprobarea „P.M.-1, Regulamentul poliţiei militare".
Articolul 3 Prezentul ordin se tipăreşte şi se difuzează de către Centrul tehnic-editorial al armatei până la unităţi, instituţii şi formaţiuni militare.Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaP.M.-1, REGULAMENTUL STRUCTURILOR DE POLIŢIE MILITARĂ Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) P.M.-1, Regulamentul structurilor de poliţie militară reprezintă un ansamblu de reguli care definesc rolul, locul, structura, responsabilităţile, competenţele, misiunile şi modul de planificare a operaţiilor pentru structurile de poliţie militară, necesare acestora în vederea îndeplinirii misiunilor specifice.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică pe timp de pace, situaţii de urgenţă, stare de mobilizare sau stare de război.
Articolul 2Structurile de poliţie militară sunt structuri de sprijin de luptă destinate să asigure respectarea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare, sprijinul manevrei şi mobilităţii, controlul şi îndrumarea circulaţiei autovehiculelor şi coloanelor militare, protecţia personalului armatei, paza şi apărarea obiectivelor militare sau de interes militar, precum şi a bunurilor aflate în patrimoniul armatei, colectarea, paza temporară şi escortarea prizonierilor de război şi a suspecţilor, îndrumarea şi evacuarea persoanelor dislocate, pe timpul desfăşurării acţiunilor militare. Articolul 3Pentru îndeplinirea misiunilor specifice, pe timp de pace, situaţii de urgenţă şi pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război, structurile de poliţie militară colaborează, potrivit legii, actelor normative specifice şi dispoziţiilor şefilor ierarhici, cu structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu structurile specializate ale ministerelor şi instituţiilor din cadrul sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională/SANOPSN, precum şi cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, în baza protocoalelor şi a planurilor comune de intervenţie/acţiune. Articolul 4
(1) Potrivit atribuţiilor şi competenţelor, structurile de poliţie militară din Ministerul Apărării Naţionale sunt structuri de conducere şi structuri specializate.
(2) Structurile de conducere prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a)Serviciul poliţie militară - la nivelul Statului Major al Apărării; b)Secţia/Biroul/Compartimentul poliţie militară - la nivelul categoriilor de forţe ale armatei, comandamente de armă şi mari unităţi; c)Biroul poliţie militară - în structura Direcţiei servicii administrative şi deservire.
(3) Structurile specializate prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a)Batalionul poliţie militară - în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre; b)Batalionul poliţie militară pază - în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre; c)Compania/plutonul/grupa de poliţie militară - în organica marilor unităţi şi unităţilor militare.
(4) Serviciul poliţie militară este structura de conducere care, potrivit atribuţiilor aprobate, asigură consilierea şefului Statului Major al Apărării pe linia doctrinei, politicilor, planurilor şi procedurilor specifice privind întregul spectru al misiunilor specifice armei, menţine legătura pe linie de specialitate cu structurile componente ale sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională şi cu autorităţile publice locale şi coordonează activitatea structurilor de poliţie militară din Armata României.
(5) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor, subunităţilor şi structurilor de poliţie militară se fundamentează pe respectarea următoarelor cerinţe:a)proiectare teritorială şi delimitare strictă a zonelor de responsabilitate, stabilite prin autoritatea conferită de comandantul/şeful marii unităţi sau unităţii militare căreia i se subordonează; b)unitate de comandă/acţiune în îndeplinirea misiunilor specifice, în zonele de responsabilitate, stabilite de comandantul/şeful ierarhic al unităţii militare care are în subordine unitatea/structura de poliţie militară; c)mobilitate, operativitate şi înzestrare specifice, conform misiunilor pentru care se proiectează, pe timp de pace, în situaţii de urgenţă şi pe timpul stării de mobilizare sau al stării de război.
Articolul 5Comandantul/Şeful structurii de poliţie militară este consilierul comandantului/şefului structurii militare pentru politicile în domeniu, tacticile, tehnicile şi procedurile specifice. Articolul 6
(1) În baza delegaţiei permanente de control eliberate de eşaloanele în drept şi în sprijinul acţiunilor militare, personalul care încadrează structurile de poliţie militară este autorizat să execute activităţi de control în toate structurile militare, în condiţiile legii, în raioanele acţiunilor militare, tabere de instrucţie, locurile de cartiruire şi pe drumurile publice, conform zonei de responsabilitate, pe linia: a)respectării disciplinei militare, a executării serviciului interior şi în garnizoană; b)cercetării împrejurărilor producerii accidentelor de circulaţie în care au fost implicate autovehicule ale armatei sau personal aparţinând Ministerului Apărării Naţionale; c)monitorizării evenimentelor săvârşite de personalul armatei; d)siguranţei circulaţiei şi legalităţii folosirii autovehiculelor militare; e)verificării documentelor de identitate militară ale personalului militar; f)respectării portului regulamentar al uniformelor militare; g)respectării dreptului privind deţinerea şi portul armelor şi muniţiilor; h)accesului şi măsurilor de securitate în teritoriul tehnic al depozitelor de armament şi muniţii.
(2) Militarii din structurile de poliţie militară, potrivit autorităţii prin care sunt învestiţi în exercitarea controlului şi a competenţelor stabilite prin atribuţii, au dreptul să consulte/analizeze documente emise de structurile Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind securitatea informaţiilor, şi să primească informaţii verbale şi scrise pentru îndeplinirea misiunii.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul accidentelor de circulaţie în care au fost implicate autovehicule ale armatei sau personal aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, personalul abilitat din structurile de poliţie militară poate solicita organelor competente informaţii privind stadiul desfăşurării cercetărilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) Delegaţia permanentă de control este semnată, după caz, de ministrul apărării naţionale, şeful Statului Major al Apărării, şefii categoriilor de forţe ale armatei, şeful Direcţiei generale de informaţii a apărării şi comandanţii comandamentelor de armă.
(5) Modelul delegaţiei permanente de control specificate la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 1.
Articolul 7
(1) Personalul din structurile de poliţie militară aflat în misiune are obligaţia să intervină în zona, obiectivul militar sau proprietatea desemnată pe teritoriul statului român, în condiţiile legii, în următoarele situaţii:a)pentru a preîntâmpina sau opri săvârşirea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a faptelor prin care sunt puse în pericol siguranţa personalului sau a patrimoniului Armatei României, ordinea interioară în unitate, precum şi a altor fapte sancţionate de lege ca infracţiuni, contravenţii sau abateri disciplinare; b)împotriva oricărei persoane care săvârşeşte fapte penale împotriva personalului Armatei României, în scopul prevenirii sau întreruperii comiterii acestora; c)împotriva oricărei persoane care perturbă activităţile desfăşurate de personalul Armatei României, când este periclitată capacitatea de luptă a trupelor, patrimoniul armatei sau siguranţa personalului; d)împotriva militarilor străini aflaţi pe teritoriul statului român sau în tranzit, care încalcă prevederile legale, în conformitate cu acordurile tehnice şi acordurile privind statutul forţelor - SOFA, încheiate potrivit legii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) militarii din structurile de poliţie militară au dreptul să întrebuinţeze, după avertismentele legale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare:a)forţa minimă, cu respectarea principiilor legalităţii, proporţionalităţii, gradualităţii, limitării utilizării şi nonsurprinderii; b)armamentul şi mijloacele din dotare, după executarea somaţiilor.
Articolul 8
(1) Pentru îndeplinirea misiunilor, militarii din structurile de poliţie militară se deplasează cu autovehicule militare din dotare, inscripţionate şi echipate conform modelului prezentat în anexa nr. 2, folosesc în trafic dispozitive de semnalizare acustică şi optică, precum şi semnalele stabilite prin legislaţia în vigoare, care sunt obligatorii pentru toţi conducătorii de autovehicule aflate în trafic.
(2) Pe timpul misiunii de control al traficului auto, militarii din structurile de poliţie militară sunt autorizaţi să verifice documentele conducătorilor auto şi ale autovehiculelor militare, documentele de însoţire a încărcăturii transportate, starea de întreţinere şi funcţionare a mijloacelor auto, iar când situaţia impune, să utilizeze mijloacele din dotare pentru stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculului militar, concentraţiei de alcool în aerul respirat al conducătorilor auto şi şefilor de autovehicule, deţinerea sau consumul de substanţe psihotrope sau medicamente cu efecte similare acestora.
Articolul 9
(1) Militarii din structurile de poliţie militară participă, după caz, la cercetarea împrejurărilor producerii accidentelor de circulaţie săvârşite de personalul armatei şi desfăşoară activităţile prevăzute în procedura al cărei model este prezentat în anexa nr. 3.
(2) Instrumentul de bază utilizat pe timpul conducerii unei cercetări este agenda militarului din structura de poliţie militară, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.
Articolul 10Pe timpul executării misiunilor de pază şi escortă a prizonierilor de război, militarii din structurile de poliţie militară procedează în conformitate cu prevederile convenţiilor şi ale tratatelor internaţionale la care statul român a aderat, precum şi ale dreptului internaţional umanitar. Articolul 11Comandanţii/Şefii tuturor unităţilor militare sunt obligaţi să acorde sprijin militarilor din structurile de poliţie militară în îndeplinirea misiunilor ordonate prin documentele specifice, la solicitarea acestora.
Capitolul IIMisiunile structurilor de poliţie militară Secţiunea 1Misiunile structurilor de poliţie militară pe timp de pace Articolul 12
(1) Structurile de poliţie militară asigură sprijinul activităţilor militare prin îndeplinirea următoarelor misiuni de bază:a)sprijinul manevrei şi mobilităţii; b)asigurarea securităţii; c)stabilirea şi menţinerea ordinii şi disciplinei militare.
(2) În vederea îndeplinirii misiunii, comandantul/şeful structurii de poliţie militară decide desfăşurarea acţiunilor, pe baza ordinului de acţiune al eşalonului superior, forţelor şi mijloacelor la dispoziţie, caracteristicilor şi modalităţilor specifice de acţiune.
Articolul 13Structurile de poliţie militară acţionează în zona liniilor de comunicaţii, pentru a-i asigura comandantului/şefului sprijinul mobilităţii, libertatea de mişcare şi libertatea de manevră a forţelor în întreaga zonă de operaţii. Articolul 14Sprijinul manevrei şi mobilităţii se realizează prin: a)planificarea mişcării; b)controlul mişcării; c)susţinerea mişcării. Articolul 15
(1) Structurile de poliţie militară sprijină acţiunea forţelor de planificare a mişcării prin pregătirea marşurilor tactice şi a deplasărilor administrative ale elementelor forţei, precum şi pregătirea deplasării populaţiei pe căile de comunicaţii.
(2) Activităţile menţionate la alin. (1) se realizează prin:a)recunoaşterea şi supravegherea rutelor, stabilirea priorităţilor de deplasare; b)asigurarea securităţii şi respectării regulilor de circulaţie pe rutele principale de aprovizionare şi deplasare; c)asigurarea legăturii între diferitele structuri de control al mişcării şi celelalte structuri ce pot sprijini deplasarea, inclusiv cu autorităţile civile; d)prevenirea neregulilor şi accidentelor de circulaţie.
Articolul 16Controlul mişcării are ca scop asigurarea deplasării eficiente şi în siguranţă a coloanelor de autovehicule militare, echipamentelor şi personalului pentru îndeplinirea misiunilor şi se realizează prin următoarele activităţi: a)supravegherea, îndrumarea şi controlul circulaţiei autovehiculelor şi coloanelor militare, în perimetrele şi zonele ordonate, urmărind respectarea de către conducătorii auto a legislaţiei rutiere, regulamentelor, instrucţiunilor, dispoziţiilor tehnice şi ordinelor în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice; b)participarea, împreună cu organele parchetelor militare şi ale poliţiei, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, la cercetarea accidentelor de circulaţie în care au fost implicate autovehiculele Ministerului Apărării Naţionale; c)monitorizarea accidentelor de circulaţie săvârşite cu autovehicule militare şi proprietate personală de către personalul armatei; d)verificarea şi pregătirea instructorilor auto şi conducătorilor de autovehicule din unităţile militare; e)participarea la controlul şi îndrumarea traficului şi însoţirea coloanelor militare care transportă delegaţii române şi străine, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor de mobilizare, activităţilor de protocol sau al altor activităţi, în baza planului însoţirii coloanelor oficiale/coloanelor de autovehicule militare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5; f)verificarea modului în care se aplică prevederile regulamentelor şi instrucţiunilor referitoare la starea sistemelor care concură la siguranţa rutieră a autovehiculelor Ministerului Apărării Naţionale; g)menţinerea fluidizării traficului prin controlul şi regularizarea deplasărilor pe rutele stabilite, prevenirea traficului neautorizat, militar şi civil care poate împiedica deplasările planificate; h)identificarea celor mai convenabile rute ocolitoare şi dirijarea traficului pe acestea, dacă rutele principale sunt blocate; i)monitorizarea deplasărilor şi transmiterea informaţiilor privind itinerarele de deplasare. Articolul 17Structurile de poliţie militară susţin/sprijină capacitatea de mişcare a forţelor prin furnizarea de informaţii referitoare la: a)starea itinerarelor de deplasare; b)factorii de mediu; c)factorii sociali şi ameninţările care afectează itinerarele de deplasare. Articolul 18
(1) Asigurarea securităţii personalului şi a obiectivelor militare este o responsabilitate a comandantului/şefului fiecărui obiectiv.
(2) Structurile de poliţie militară sprijină comandanţii/şefii unităţilor militare în asigurarea securităţii personalului şi a obiectivelor militare prin executarea următoarelor misiuni:a)securizarea zonelor restricţionate; b)paza şi intervenţia la obiectivele militare; c)protecţia personalului; d)asigurarea informaţiilor necesare îndeplinirii misiunilor specifice.
(3) Pentru securizarea zonelor restricţionate, structurile de poliţie militară dispun de personal, tehnică şi proceduri care le conferă mobilitate, capacitate de comunicare şi posibilităţi de a participa la paza şi protecţia forţelor şi a facilităţilor din zona de acţiune şi îndeplinesc următoarele misiuni:a)protecţia militarilor în garnizoană, în tabere, la aplicaţii, în misiuni şi în oricare alte împrejurări, în limitele competenţelor stabilite, cu respectarea legislaţiei în vigoare; b)participarea, la ordin, la misiuni de protecţie a demnitarilor, protecţie şi control antiterorist, pază, supraveghere, gardare, escortare, culegere, prelucrare şi valorificare a informaţiilor necesare îndeplinirii misiunilor, cercetare, acţiuni şi intervenţii cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit; c)paza şi apărarea bunurilor aflate în patrimoniul armatei potrivit prevederilor legilor şi regulamentelor militare, ordinelor şi misiunilor primite; d)paza şi însoţirea transporturilor militare speciale.
(4) Misiunile menţionate la alin. (2) şi (3) nu înlocuiesc misiunile de protecţie şi pază executate de alte structuri militare, ci sunt complementare.
(5) Structurile de poliţie militară contribuie la asigurarea securităţii obiectivelor militare prin următoarele activităţi:a)asigurarea pazei şi intervenţiei la obiectivele militare; b)analiza riscurilor; c)estimarea vulnerabilităţilor şi elaborarea opţiunilor de răspuns în sprijinul deciziei comandantului/şefului unităţii militare în cadrul procesului de planificare.
(6) Asigurarea informaţiilor necesare îndeplinirii misiunilor specifice constă în culegerea informaţiilor veridice, oportune şi relevante pentru succesul misiunii.
Articolul 19
(1) Structurile de poliţie militară sprijină comandanţii/şefii unităţilor militare pentru stabilirea şi menţinerea ordinii şi disciplinei.
(2) Structurile de poliţie militară participă, prin specialiştii săi, la:a)consilierea comandanţilor/şefilor unităţilor militare; b)planificarea misiunilor; c)instruirea personalului pentru restabilirea şi menţinerea ordinii de drept.
(3) Structurile de poliţie militară asigură sprijin pentru o gamă largă de misiuni în vederea stabilirii şi menţinerii ordinii şi disciplinei, cum ar fi:a)cercetarea evenimentelor; b)prevenirea infracţionalităţii; c)activitatea vamală; d)reţinerea.
(4) Menţinerea ordinii şi disciplinei militare se realizează prin:a)verificarea respectării legilor şi regulamentelor militare privind ordinea şi disciplina militară de către personalul armatei în unităţi militare, raioane de dispunere şi în garnizoane, în baza planului de control, al cărui model este prezentat în anexa nr. 5; b)verificarea disciplinei militare, ţinutei şi a modului de comportare a militarilor în afara unităţii militare; c)asigurarea respectării ordinii şi disciplinei militare pe timpul concentrărilor, mobilizărilor, exerciţiilor, ceremoniilor militare, al sărbătorilor legale şi religioase sau al altor evenimente la care participă efective şi tehnică militară; d)participarea la misiuni de urmărire, prindere şi reţinere a dezertorilor şi evadaţilor din rândul militarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; e)participarea, la ordin, împreună cu unităţile militare şi formaţiunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor materiale, de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de incendii, accidente grave, calamităţi naturale sau catastrofe; f)participarea la realizarea măsurilor antiteroriste specifice; g)respectarea prevederilor ordinelor şi dispoziţiilor, regulamentelor militare de către militarii din structurile militare româneşti participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român; h)executarea pazei şi însoţirii transporturilor speciale de bunuri, valori şi documente militare clasificate.
(5) Pe timpul cercetării faptelor cu caracter infracţional săvârşite de personalul armatei, structurile de poliţie militară contribuie la desfăşurarea cercetărilor prin punerea la dispoziţia parchetelor militare şi ale poliţiei a informaţiilor şi mijloacelor necesare.
(6) Structurile de poliţie militară, la ordin, sprijină autorităţile vamale prin verificarea materialelor, echipamentelor şi tehnicii aparţinând structurilor militare care se introduc/extrag în/din teatrele de operaţii.
(7) Structurile de poliţie militară dotate cu câini special antrenaţi pot îndeplini unele misiuni specifice, precum:a)avertizarea timpurie asupra pericolului de la nivelul solului; b)căutarea în clădiri şi spaţii închise, în condiţii de vizibilitate redusă; c)detectarea materialelor explozive, a minelor, drogurilor sau a cadavrelor.
Articolul 20Structurile de poliţie militară participă, în condiţiile legii, la reţinerea, legitimarea şi predarea către organele în drept a persoanelor imobilizate ca urmare a executării somaţiilor sau a exercitării uzului de armă.
Secţiunea a 2-aMisiunile structurilor de poliţie militară pe timpul situaţiilor de urgenţă, stării de mobilizare sau al stării de război Articolul 21Pe timpul gestionării situaţiilor de urgenţă şi stării de mobilizare, structurile de poliţie militară execută misiunile prevăzute la pace şi, suplimentar, în funcţie de situaţia creată, în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ordinele primite, desfăşoară următoarele misiuni: a)limitează sau interzic accesul vehiculelor sau persoanelor în anumite zone ori între anumite ore şi eliberează, în cazuri justificate, permise de liberă trecere; b)participă la evacuarea persoanelor a căror prezenţă nu se justifică în zona de responsabilitate supusă regimului stării de mobilizare; c)participă la îndrumarea persoanelor evacuate sau refugiate pe direcţiile şi către zonele stabilite pentru grupare/regrupare şi ţine evidenţa acestora; d)participă, după caz, la asigurarea pazei sediilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a staţiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, staţiilor de radio şi televiziune, precum şi a unor operatori economici sau obiective de importanţă naţională; e)asigură paza obiectivelor militare, participă la realizarea protecţiei antiteroriste şi participă cu forţe la sprijinul acţiunilor contrateroriste desfăşurate la obiectivele militare de structurile specializate ale autorităţilor şi instituţiilor publice din competenţa Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului; f)supraveghează, la ordin, zonele cu grad de risc ridicat. Articolul 22Pe timp de război, structurile de poliţie militară îşi exercită atribuţiile în zone de conflict şi în afara acestora, prin continuarea şi dezvoltarea activităţilor prevăzute la pace, în situaţii de urgenţă şi pe timpul stării de mobilizare, cu următoarele misiuni: a)asigură paza, escortarea convoaielor şi protejarea prizonierilor de război împotriva actelor de violenţă, intimidărilor, torturilor pe timpul dispunerii acestora în campusurile permanente sau/şi pe timpul transferării dintr-un loc de dispunere în altul; b)verifică instalarea şi ridicarea indicatoarelor militare de îndrumare a traficului din zonele de responsabilitate; c)asigură fluenţa traficului, urmărind scoaterea în afara drumurilor publice a autovehiculelor şi tehnicii de luptă avariate sau defecte; d)îndrumă traficul pe rute ocolitoare sau de rezervă în cazul distrugerii, contaminării sau blocării itinerarelor de bază, precum şi la intrarea în zone ce beneficiază de protecţie; e)îndrumă deplasarea unităţilor şi marilor unităţi militare, conform graficului de marş; f)participă la supravegherea şi menţinerea ordinii, controlează şi îndrumă traficul rutier pe timpul deplasărilor în cadrul fâşiilor de acţiune ale marilor unităţi militare; g)participă la asigurarea siguranţei deplasării şi pazei în locurile de dispunere a punctelor de comandă şi a centrelor de comunicaţii şi informatică de nivel strategic; h)participă la urmărirea şi reţinerea dezertorilor, evadaţilor, infractorilor, prizonierilor de război şi a persoanelor suspecte sau ostile din zona de responsabilitate; i)participă la reţinerea, escortarea şi paza prizonierilor de război, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare, în sprijinul forţelor luptătoare; j)participă la monitorizarea şi menţinerea ordinii pe timpul evacuării populaţiei şi bunurilor materiale din zonele de conflict. Secţiunea a 3-aMisiunile structurilor de poliţie militară pe timpul participării la operaţii multinaţionale Articolul 23Structurile de poliţie militară acţionează în cadrul operaţiilor multinaţionale în baza: a)legislaţiei naţionale; b)mandatului misiunii; c)acordului privind statutul forţelor; d)regulilor de angajare; e)acordurilor internaţionale la care România este parte. Articolul 24În conformitate cu mandatul primit pe timpul participării la operaţii multinaţionale, structurile de poliţie militară îndeplinesc următoarele misiuni: a)supraveghează, controlează, menţin sau restabilesc ordinea şi disciplina în rândul personalului militar şi civil participant la operaţie; b)asigură ordinea şi disciplina pe timpul deplasărilor sau în perioadele cu fluctuaţii mari de personal sau de rotire a efectivelor din zona de responsabilitate; c)verifică documentele de identitate şi ale autovehiculelor aparţinând personalului participant la operaţie; d)participă la recuperarea armamentului, muniţiilor sau a altor mijloace şi materiale pierdute sau sustrase; e)cercetează abaterile disciplinare şi accidentele de circulaţie în care sunt implicate autovehicule şi/sau personal din cadrul operaţiunii, conform procedurii, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3; f)execută paza şi accesul în obiectivele militare din zona de responsabilitate; g)supraveghează şi îndrumă traficul rutier din zona de responsabilitate; h)cooperează cu celelalte unităţi şi formaţiuni militare din zona de responsabilitate, pentru rezolvarea unor situaţii deosebite; i)colaborează cu organele de ordine şi autorităţile locale în rezolvarea unor situaţii în care sunt implicaţi membrii operaţiunii; j)consiliază comandanţii/şefii în probleme de poliţie militară; k)monitorizează zonele de separaţie; l)execută paza temporară a obiectivelor de importanţă deosebită; m)supraveghează taberele de refugiaţi; n)execută activităţi de reţinere; o)execută activităţi de control al mulţimilor; p)asigură protecţia personalului şi a bunurilor aparţinând forţelor participante; q)cercetează infracţiunile săvârşite de militari în taberele militare sau de refugiaţi situate în zona de responsabilitate. Articolul 25Misiunile ce revin structurilor de poliţie militară în cadrul operaţiilor multinaţionale se stabilesc din timp, în funcţie de obiectivele şi starea finală dorită, mandat, situaţia operativă, particularităţile zonei de responsabilitate, destinaţia şi compunerea unităţilor militare participante.
Capitolul IIIConducerea şi întrebuinţarea structurilor de poliţie militară Secţiunea 1Planificarea misiunilor de poliţie militară Articolul 26
(1) Sprijinul pe care structurile de poliţie militară îl asigură oricărui tip de misiune este dimensionat în funcţie de obiectivul final dorit, mediul în care se desfăşoară misiunea şi de încadrarea, dotarea şi pregătirea de care dispun acestea.
(2) Atunci când situaţia permite, acţiunile de sprijin pot determina folosirea exclusivă a unei structuri de poliţie militară.
Articolul 27
(1) În timpul planificării misiunilor de poliţie militară, cerinţele de coordonare sunt stabilite la nivelul statului major.
(2) Prin respectarea cerinţelor de coordonare, structurile de poliţie militară urmăresc să contribuie în mod centralizat la procesul de planificare şi utilizare eficientă a resurselor.
Articolul 28
(1) Prin planificarea misiunilor de poliţie militară se stabilesc cerinţele şi se identifică măsurile şi mijloacele necesare pentru reducerea la minimum a vulnerabilităţii faţă de ameninţările asupra personalului, infrastructurii, materialelor, informaţiilor şi activităţilor, menţinându-se astfel libertatea de acţiune şi eficienţa forţei.
(2) Misiunile de poliţie militară sunt coordonate şi integrate în procesul de planificare operaţională încă din primele etape ale elaborării acestuia.
(3) După identificarea cerinţelor misiunii se adoptă măsuri specifice de acţiune pentru fiecare tip de misiune.
Articolul 29
(1) În funcţie de eşalonul în subordinea căruia execută misiunea, structurile de poliţie militară detaliază cerinţele emise prin Planul de operaţii/Ordinul de operaţii OPLAN/OPORD ale comandantului forţei, în ordinele de acţiune proprii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(2) Detaliile stabilesc organizarea forţelor de poliţie militară, comanda şi controlul - C2, sistemul de comunicaţii şi informatică - CIS, zonele de responsabilitate, resursele alocate, sursele şi modalităţile de finanţare, în scopul executării misiunilor, indiferent de nivelul de ameninţare.
(3) Planurile şi procedurile trebuie să includă, acolo unde este necesar, şi aspectele relevante ale planurilor elaborate de naţiunea gazdă.
Articolul 30
(1) Procedurile standard de operare ale forţelor de poliţie militară trebuie să fie simple şi să asigure reacţia rapidă a forţelor la incident.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 13/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu