Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 127 din 16 iunie 2008

privind modificarea si completarea Normei de metrologie legala NML 005-05 „Contoare de energie electrica activa", aprobata prin Ordinul directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legala nr. 288/2005

ACT EMIS DE: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 550 din 21 iulie 2008In temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Norma de metrologie legală NML 005-05 „Contoare de energie electrică activă", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 1.1, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate în domenii de interes public, prevăzute în Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal în vigoare, contoare de clasa de exactitate 0,2 , 0,5, 1 şi 2. Pentru contoarele clasa 1 şi 2 se aplică în mod corespunzător cerinţele claselor B, respectiv A".

2.  Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.5 curent minim {Imim): valoarea curentului I, de la care eroarea trebuie să se situeze între limitele erorilor maxime tolerate;".

3.  Punctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.1. Clase de exactitate

Producătorul trebuie să specifice clasa de exactitate a contorului sub forma unuia din indicii A, B sau C definiţi ca în tabelul 1 sau a unuia dintre numerele 0,2; 05; 1 sau 2."

4.  La punctul 3.4 se înlocuieşte textul: „în tabelul 5" cu textul: „în tabelul 2".

5.  La punctul 3.4, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

„In cazul contoarelor de clasă de exactitate 0,2 şi 0,5 erorile de măsurare la curenţi de sarcină variabili nu trebuie să depăşească valorile din tabelul 2*."

6. După tabelul 2 se introduce un nou tabel, tabelul 2*, cu următorul cuprins:

„Tabelul 2* - Limite ale erorilor maxim tolerate în condiţii nominale si diferiţi curenţi de sarcină la contoare clasa 0,2 si 0,5

Valoare a curentului (A)

Factor de putere

Erori tolerate (%)

Clasa 0,2

Clasa 0,5

0,01 ln<= l < 0,05 ln

1

±0,4

±1,0

0,05 ln=< l =< lmax

1

±0,2

±0,5

0,02 ln=< l< 0,1 ln

0,5 inductiv 0,8 capacitiv

±0,5 ±0,5

±1,0 ±1,0

0,01 ln=< l < lmax

0,5 inductiv 0,8 capacitiv

±0,3 ±0,3

±0,6 ±0,6

La cererea specială a utilizatorului 0,1 ln =< I =< lmax

0,25 inductiv 0,5 capacitiv

±0,5 ±0,5

±1,0 ±1,0

Contoare trifazate cu încărcare pe o singură fază

0,05ln< l < lmax

1

±0,3

±0,6

0,1 ln=< I =< lmax

0,5 inductiv

±0,4

±1,0"

7.  La punctul 3.5, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Contoarele de clasă de exactitate 0,2 şi 0,5 trebuie să pornească şi să înregistreze la un curent egal cu 0,001 ln o tensiune egală cu Un şi un factor de putere egal cu 1."

8.  La punctul 3.6, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:

„Contoarele de clasă de exactitate 0,2 şi 0,5 nu trebuie să înregistreze energie fiind alimentate la o tensiune egală cu 1,15 Un şi un curent egal cu zero."

9.  La punctul 3.7.1, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Variaţia erorilor unui contor ca efect al perturbaţiilor de lungă durată trebuie să fie mai mică decât valoarea variaţiei critice indicate în tabelul 3 şi tabelul 3*."

10.  După tabelul 3 se introduce un nou tabel, tabelul 3*, cu următorul cuprins:

„Tabelul 3* - Valorile variaţiei critice datorate perturbaţiilor de lungă durată la contoare clasa 0,2 şi 0,5

Mărime de influenţă

Valoarea curentului (A)

Factor de putere

Limite de variaţie a erorii (%) pentru contoare

Clasa 0,2

Clasa 0,5

Variaţie a tensiunii ±10% 1)8)

0,05 ln=< l =< lmax 0,1 ln=< l =< lmax

0,5 inductiv

±0,1 ±0,2

±0,2 ±0,4

Variaţie a frecvenţei ±2%8)

0,05 ln=< l =< lmax 0,1 ln=< l =< lmax

0,5 inductiv

±0,1 ±0,1

±0,2 ±0,2

Ordine a fazelor inversată

0,1 ln

±0,05

±0,1

Dezechilibru al tensiunilor3)

In

±0,5

±1

Tensiune auxiliară ±15%4)

0,01 ln

±0,05

±0,1

Componente armonice în circuitele de curent şi de tensiune5)

0,5 lmax

±0,4

±0,5

Subarmonici în circuitele de curent5)

0,5 ln2)

±0,6

±1,5

Inducţie magnetică continuă de origine exterioară5)

ln

±2

±2

Inducţie magnetică de origine exterioară 0,5 mT6)

ln

±0,5

±1

Câmpuri electromagnetice de RF

ln

±1

±2

Funcţionarea accesoriilor7)

0,01 ln

±0,05

±0,1

Perturbaţii conduse, induse de câmpuri de radiofrecventă

ln

±1

±2

Salve de impulsuri tranzitorii rapide

ln

±1

±2

Imunitate la unde oscilatorii amortizate

ln

±1

±2

1)  Pentru domeniile de tensiune de la -20% la -10% şi de la +10% la +15%, limitele variaţiei erorilor în procente sunt de 3 ori mai mari decât valorile indicate în acest tabel.

Pentru valori mai mici decât 0,8 Un, eroarea contorului poate varia între +10% şi -100%.

2)  Factorul de distorsiune al tensiunii trebuie să fie mai mic decât 1%.

3)  Contoarele polifazate cu 3 elemente de măsurare trebuie să măsoare şi să înregistreze, în limitele de variaţie a erorii în procente indicate în acest tabel, dacă sunt întrerupte următoarele faze:

- într-o reţea trifazată cu 4 fire: una sau două faze;

- într-o reţea trifazată cu 3 fire (dacă contorul este proiectat pentru aceasta): una dintre cele 3 faze.

Aceasta acoperă numai întreruperile pe faze, nu şi evenimente precum defectarea siguranţelor transformatoarelor.

4) Se aplică numai dacă sursa de alimentare auxiliară nu este conectată în interiorul contorului la circuitul de măsurare a tensiunii.

5)  Pentru condiţiile de încercare normativul de referinţă este SR EN 62053-22 : 2003, pct. 8.2.

6) O inducţie magnetică de origine exterioară de 0,5 mT, produsă de un curent cu aceeaşi frecvenţă cu cea a tensiunii aplicate contorului şi în cele mai defavorabile condiţii de fază şi direcţie, nu trebuie să producă o variaţie a erorii în procente a contorului mai mare decât valorile indicate în acest tabel.

7) Un astfel de accesoriu, dacă este situat în interiorul contorului, este alimentat intermitent, de exemplu electromagnetul unui înregistrator cu mai multe tarife. Este de preferat ca legarea la dispozitivul auxiliar să fie marcată pentru a indica modul corect de conectare. Dacă aceste conectări se fac prin intermediul unor conectori tip priză şi fişă, aceştia trebuie să fie nereversibili.

Totuşi, în absenţa unor astfel de marcaje sau a conectărilor nereversibile, variaţiile erorilor nu trebuie să depăşească pe cele indicate în tabelul 3*, dacă încercarea contorului are loc cu conectările care dau cea mai nefavorabilă condiţie.

8)  Curentul de încercare recomandat pentru variaţia tensiunii şi a frecvenţei este ln."

11. Punctul 3.7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.7.3. Pentru proba de supracurent de scurtă durată, valoarea variaţiei critice este de 1,5%."

12. După punctul 3.7.3 se introduc două noi puncte, punctele

3.7.4 şi 3.7.5, cu următorul cuprins:

„3.7.4. Contoarele de clasă de exactitate 0,2 şi 0,5 trebuie să suporte încercarea de autoîncălzire. Variaţia erorii datorată acestei probe nu va depăşi valorile indicate în tabelul 3**.

Tabelul 3** - Variaţii ale erorii datorate autoîncălzirii

Valoarea curentului (A)

Factor de putere

Limite ale variaţiilor erorii pentru contoare (%)

Clasa 0,2

Clasa 0,5

lmax

1

±0,1

±0,2

0,5 ind

±0,1

±0,2

3.7.5.  Consumul  de  putere  activă şi  aparentă  pentru circuitele de tensiune si de curent ale contoarelor de clasa de  exactitate 0,2 şi 0,5 trebuie să fie conform cu valorile din   tabelul 3***.

Tabelul 3*** - Consumul de putere în circuitele contoarelor de clasă 0,2 şi 0,5

Sursa de alimentare conectată la circuitele de tensiune

Sursa de alimentare neconectată la circuitele de tensiune

Circuit de tensiune

2Wşi 10 VA

0,5 VA

Circuit de curent

1 VA

1 VA

Sursa auxiliară de alimentare

-

10 VA"

13. Punctul 3.8.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3-8.2. Incercarea rigidităţii dielectrice se execută cu ajutorul unor instalaţii specializate şi constă în încercarea la tensiunea de impuls şi încercarea la tensiune alternativă."

14. Punctul 3.9.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3.9.2. Pentru contoarele de clasa de exactitate 0,2 şi 0,5 coeficientul mediu de temperatură, definit conform 2.14, nu trebuie să depăşească valorile din tabelul 6.

Tabelul 6 - Valorile maxime ale coeficientului mediu de temperatură la contoare clasă 0,2 şi 0,5

Valoarea curentului I

Factor de putere

Coeficient mediu de temperatură (%/K)

Clasa 0,2

Clasa 0,5

0,05 ln

1

0,01

0,03

0,1 ln...lmax

1 0,5 ind

0,01 0,02

0,03 0,05

U,2 ln...lmax

0,5 ind

0,02

0,05"

15.  La punctul 3.14, liniuţa nr. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„-curentul nominal şi curentul maxim;".

16. In tabelul 7, după nr. crt. 19 se introduc două noi rânduri cu nr. crt. 20 şi 21, cu următorul cuprins:

„20

3.7.4/NML 005-05

Variaţia erorilor ca efect al   autoîncălzirii

X

-

-

21

3.7.5/NML005-05

Verificarea consumurilor de putere

X

-

-"

Art. II. - Unităţile din structura şi în subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 127/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 127 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu