Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1260 din 10 aprilie 2006

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din 4 mai 2006In scopul optimizării fluxului şi procedurilor de primire în sistem de ghişeu unic a cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple, permiselor de conducere auto, certificatelor de înmatriculare, cărţilor de alegător, cărţilor de identitate, precum şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare,

având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare  locale de evidenţă a persoanelor, prevăzută în  anexa care face  parte  integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ

METODOLOGIE

privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidentă a persoanelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Ghişeul unic reprezintă sistemul de intermediere a relaţiei dintre solicitanţii de acte de identitate, cărţi de alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, certificate de înmatriculare a vehiculelor şi plăcuţe cu numere de înmatriculare, pe de o parte, şi autorităţile publice competente să le emită, pe de altă parte, şi are rolul de a facilita accesul persoanelor la serviciile publice corespunzătoare, prin abilitarea unei singure autorităţi să primească cererile şi să elibereze documentele respective.

Art. 2. - Funcţionarea ghişeului unic are ca scop creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, destinate emiterii documentelor prevăzute la art.  1, prin:

-   reducerea timpilor necesari pentru identificarea de către cetăţeni a autorităţilor competente să le emită şi pentru deplasarea la sediile acestor autorităţi;

-   diminuarea gradului de birocratizare a procedurilor necesare a fi îndeplinite de cetăţeni pentru obţinerea documentelor respective;

-  creşterea capacităţii autorităţilor publice de informare a publicului cu privire la serviciile publice prestate şi la modalităţile de acces al cetăţenilor la aceste servicii;

-   constituirea unui corp de funcţionari specializaţi, desemnaţi să desfăşoare activităţi de relaţii cu publicul, aferente procedurilor legale necesare a fi îndeplinite pentru eliberarea documentelor respective.

Art. 3. - (1) Ghişeul unic se organizează în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi trebuie să funcţioneze în fiecare comună, oraş sau municipiu în care sunt constituite aceste servicii.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să mediatizeze prin toate mijloacele de care dispun existenţa ghişeelor unice, atribuţiile acestora, adresele la care funcţionează şi programul de lucru cu publicul.

Art. 4. - Prin intermediul ghişeului unic se primesc cererile pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 şi se eliberează aceste documente, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de actele normative care reglementează regimul acestora, precum şi a celor prevăzute de prezenta metodologie.

CAPITOLUL II

Condiţii generale privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic

Art. 5. - Modul de organizare şi funcţionare a ghişeului unic se stabileşte de către consiliile locale în a căror subordine sunt constituite servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Consiliile locale prevăzute la art. 5 trebuie să asigure, potrivit competenţelor, spaţiile necesare desfăşurării activităţilor de ghişeu unic, respectiv amenajarea şi dotarea corespunzătoare a acestor spaţii, precum şi personalul specializat, destinat să asigure relaţia cu publicul solicitant al documentelor prevăzute la art. 1.

(2) La amenajarea şi dotarea spaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice în cadrul ghişeului unic, trebuie avută în vedere şi îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)  spaţiile să fie în permanenţă curate şi să corespundă din punct de vedere al dimensiunilor volumului de activitate specifică, iar numărul de ghişee să asigure separarea fluxurilor de primire a cererilor şi de eliberare a documentelor, precum şi fluenţa acestor activităţi;

b)  constituirea, în locurile unde se desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, a unor panouri informative care să cuprindă detalii referitoare la:

-   documentele care trebuie să însoţească cererile depuse de solicitanţi;

-   modalităţile de obţinere a documentelor care trebuie să însoţească cererile, dacă este cazul;

-   lista autorităţilor competente cu soluţionarea cererilor depuse, precum şi informaţiile de contact cu privire la aceste autorităţi;

-   programul de audienţe al autorităţilor competente cu soluţionarea cererilor;

-  termenele de soluţionare a cererilor;

-   destinaţia şi condiţiile de utilizare a documentelor eliberate;

c)   personalul care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

-   prezenţa acestuia să fie conformă programului de lucru cu publicul;

-   prezenţa numerică a acestuia să asigure fluenţă şi celeritate în realizarea activităţilor specifice;

-   să manifeste disponibilitate în comunicarea cu publicul şi să deţină cunoştinţe în domeniile de activitate proprie şi ale serviciilor publice competente să soluţioneze cererile, precum şi ale autorităţilor competente să elibereze documentele care trebuie să însoţească aceste cereri, suficiente pentru informarea completă a solicitanţilor şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice;

-  să fie în măsură să ofere toate informaţiile necesare cu privire la modalitatea de completare a cererilor pentru eliberarea documentelor solicitate, precum şi cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea acestora;

-    să îndrume în mod corect solicitanţii pentru rezolvarea unor probleme apărute cu ocazia depunerii cererilor sau eliberării documentelor solicitate;

-  să sprijine în mod activ şi în limitele legii solicitanţii pentru îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor şi formalităţilor necesare soluţionării cererilor şi să faciliteze, în limita posibilităţilor, comunicarea acestora cu cei în drept să răspundă solicitărilor care excedează domeniilor de competenţă specifice serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

-   să manifeste respect faţă de solicitanţi, tact în comunicare şi să aibă o ţinută şi limbaj decente.

Art. 7. - Prefecţilor şi structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor le revin următoarele obligaţii destinate asigurării bunei funcţionări a ghişeului unic:

a)  să coopereze cu consiliile locale şi să ofere sprijin, în limitele competenţelor, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de ghişeu unic;

b)   să pună la dispoziţie serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor toate informaţiile necesare pentru informarea publicului şi a funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ghişeului unic, cu privire la competenţele autorităţilor abilitate să elibereze documentele prevăzute la art. 1 şi la condiţiile şi procedurile de soluţionare a cererilor pentru eliberarea acestor documente;

c)  să verifice prin personalul propriu anume desemnat, precum şi pe baza sesizărilor primite îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 şi, după caz, să semnaleze consiliilor locale eventualele deficienţe constatate cu privire la îndeplinirea acestor condiţii;

d)    să sprijine, în limitele competenţelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale pentru eliminarea deficienţelor constatate, în condiţiile prevăzute la lit. c), precum şi a celor constatate de aceste autorităţi, pentru eliminarea cărora solicită sprijinul;

e)   să ofere asistenţă de specialitate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor prin personal anume desemnat care să participe la activităţile desfăşurate în cadrul ghişeului unic;

f)  să sprijine, la cerere, personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ghişeului unic, în rezolvarea unor situaţii deosebite, identificate cu ocazia primirii cererilor sau a eliberării documentelor;

g)   să organizeze întâlniri la nivel de specialişti în domeniile specifice, destinate pentru informarea reciprocă în legătură cu problemele identificate în îndeplinirea atribuţiilor proprii şi a celor care presupun colaborarea dintre aceştia.

Art. 8. - In vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a ghişeului unic, autorităţile administraţiei publice locale competente trebuie să verifice în permanenţă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 atât prin intermediul controalelor, cât şi pe baza sesizărilor primite de la alte persoane şi să întreprindă demersurile necesare eliminării deficienţelor constatate, solicitând în acest sens, dacă este cazul, sprijinul prefecţilor sau al structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Art. 9. - Colaborarea pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 7 şi 8, precum şi a celor prevăzute la cap. III, care presupun transferul de documente şi informaţii între autorităţile competente cu primirea cererilor şi eliberarea documentelor şi cele competente cu soluţionarea cererilor şi emiterea documentelor, se realizează pe bază de protocoale încheiate între consiliile locale sau serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe de o parte, şi prefecţi, serviciile publice comunitare competente să soluţioneze cererile pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 sau structurile competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, pe de altă parte.

CAPITOLUL III

Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare

SECŢIUNEA 1

Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător

Art. 10. - (1) Cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător se soluţionează în condiţiile şi în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005.

(2) In vederea soluţionării cererilor privind eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:

a)   verifică autenticitatea actelor prezentate, precum şi dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în Registrul local de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.L.E.P.;

b)  verifică corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular şi solicită acestuia să semneze cererea;

c)   certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul" şi a datei, precum şi prin semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor;

d)   preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghişeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;

e)  atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi exactitatea datelor, efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare I.N.E.P;

f)   înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat;

g)   comunică solicitantului data la care urmează să se prezinte pentru a-şi ridica actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător;

h) efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală ori locală;

i) prezintă spre avizare şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei desemnate de acesta cererea şi documentele depuse;

j) efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării R.L.E.P. şi asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia;

k) creează lotul de producţie a cărţilor de identitate şi îl copiază pe suport magnetic;

l) completează Fişa de însoţire a lotului de producţie a cărţilor de identitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, pe care o înregistrează în Registrul pentru fişe de însoţire a lotului de cărţi de identitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, constituit în acest sens;

m) transmite lotul de producţie împreună cu fişa de însoţire la biroul judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, în vederea personalizării cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

n) primeşte cărţile de identitate şi cărţile de alegător produse, precum şi raportul de producţie cu seriile şi numerele tipărite pentru fiecare carte de identitate şi carte de alegător;

o) actualizează R.L.E.P. cu informaţiile înscrise în raportul de producţie a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;

p) completează cererile titularilor la rubricile privind seria şi numărul cărţii de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate şi numărul cărţii de alegător;

q) înmânează cartea de identitate şi, după caz, cartea de alegător solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate;

r) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei la rubrica privind seria şi numărul actului de identitate eliberat;

s) efectuează în R.L.E.P. menţiunea privind data înmânării cărţii de identitate şi, după caz, a cărţii de alegător.

(3) Personalul care efectuează activităţi de primire a cererii şi a documentelor necesare soluţionării acesteia, de preluare a imaginii, de verificare în evidenţă pentru certificarea identităţii, de actualizare a R.L.E.P. şi de eliberare a actului de identitate completează cererea la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple

Art. 11. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se soluţionează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006.

(2) In vederea primirii cererilor, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor desfăşoară următoarele activităţi:

a)  verifică autenticitatea actelor de identitate prezentate, precum şi dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.L.E.P.;

b)  verifică corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular şi solicită acestuia să semneze cererea;

c)   certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul" şi a datei, precum şi prin semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor;

d)  atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi la exactitatea datelor, efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale I.N.E.P.;

e)   preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghişeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate;

f)   înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat şi înscrie pe cerere - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării;

g) programează solicitantul pentru eliberarea paşaportului, în termenul legal stabilit de şeful serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, sens în care completează tichetul doveditor al depunerii cererii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5;

h) efectuează operaţiunile informatice necesare, creează lotul de producţie a paşapoartelor şi îl copiază pe suport magnetic;

i) completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie a paşapoartelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, în vederea înaintării lotului şi a dosarelor cu documentele solicitanţilor la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;

j) asigură transmiterea lotului de producţie şi a dosarelor cu documentele solicitanţilor la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi primeşte paşapoartele personalizate în vederea înmânării lor;

k) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii paşapoartelor simple transmise de structura care Ie-a personalizat;

l) înmânează paşaportul simplu titularului sau persoanei împuternicite în baza actului de identitate sau, după caz, a procurii şi îi solicită să semneze de primire pe Fişa înlocuitor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

m) trimite lunar fişele deţinătorilor de paşapoarte simple la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.

Art. 12. - Paşapoartele simple prezentate pentru preschimbare ca urmare a expirării valabilităţii, epuizării filelor sau modificării datelor de stare civilă se anulează şi se lasă asupra titularilor. Odată cu anularea paşapoartelor se procedează la decuparea prin tăiere a colţului din partea de jos a filei informatizate, sub fotografie, astfel încât să cuprindă şi seria acestuia, iar partea decupată se anexează la cererea de eliberare a noului paşaport şi se clasează la mapa personală.

Art. 13. - (1) Personalul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple consemnează în Fişa de însoţire a lotului de producţie cererile respinse şi întocmeşte, în acest sens, o adresă de răspuns către solicitant, precizând motivul şi temeiul legal în baza căruia cererea a fost respinsă, precum şi, după caz, menţiunea referitoare la restituirea chitanţei, situaţie în care înscrie pe versoul chitanţelor sintagma „taxe nedatorate", semnează, datează şi aplică ştampila.

(2)   In situaţia prevăzută la alin. (1), personalul serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor restituie titularului sau, după caz, reprezentantului legal chitanţele, înmânându-i totodată şi adresa de răspuns.

(3)     Persoana căreia i s-au restituit chitanţele consemnează pe cerere despre aceasta.

SECŢIUNEA a 3-a

Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru înmatricularea vehiculelor şi a celor pentru eliberarea permiselor de conducere

Art. 14. - (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare se soluţionează în condiţiile şi în baza documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului  nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte cererile pentru înmatricularea vehiculelor, cu excepţia cererilor pentru înmatriculare permanentă cu numere preferenţiale, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare, cererile de preschimbare a certificatelor de înmatriculare cu menţiuni „auto furat din..." şi cererile de înmatriculare pentru export.

(3)  In vederea primirii cererilor de competenţa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, personalul acestuia desfăşoară următoarele activităţi:

a)   verifică concordanţa datelor din documentele de identificare cu cele din fişa de înmatriculare şi din cartea de identitate a vehiculului;

b)  încasează contravaloarea taxei pentru plăcuţele cu numere de înmatriculare şi eliberează solicitantului chitanţă;

c)  verifică corectitudinea datelor completate în fişa de înmatriculare privind codul numeric personal al deţinătorului şi semnătura;

d)   certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. d) şi e) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul", a datei, precum şi semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor;

e)  în cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) al art. 33 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, solicită suplimentar documentele prevăzute la alin. (4) al aceluiaşi articol;

f)   înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat şi înscrie pe fişa de înmatriculare a vehiculului - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării;

g)  completează, după caz, în două exemplare, dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, cu termen de valabilitate de 15 zile, şi înmânează originalul solicitantului, duplicatul rămânând în carnet;

h) completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie pentru certificatele de înmatriculare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, în vederea înaintării dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

i) transmite serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dosarul constituit în vederea confecţionării certificatului de înmatriculare a vehiculului, a cărţii de identitate a vehiculului şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare;

j) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii documentelor transmise de structura care Ie-a personalizat;

k) înmânează simultan titularului sau reprezentantului legal, pe bază de semnătură, certificatul de înmatriculare a vehiculului, cartea de identitate a vehiculului şi plăcuţele cu numere de înmatriculare şi reţine dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare a vehiculului, în situaţia în care aceasta a fost eliberată solicitantului; în cazul în care solicitantul a pierdut sau i s-a furat dovada înlocuitoare, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor solicită acestuia o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru, precum şi faptul că dovada nu a fost reţinută de lucrătorii de poliţie.

Art. 15. - (1) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, cu excepţia cererilor pentru preschimbarea permisului de conducere ca urmare a pierderii, furtului sau distrugerii, precum şi a cererilor pentru preschimbarea permiselor de conducere obţinute în străinătate de către cetăţenii străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România.

(2) In vederea primirii cererilor de competenţa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, personalul acestuia desfăşoară următoarele activităţi:

a)  verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.L.E.P.;

b)   verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular;

c)   certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii „conform cu originalul", a datei, precum şi semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor;

d)  atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi exactitatea datelor efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale I.N.E.P.;

e)   înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat, şi înscrie pe fişa deţinătorului de permis de conducere - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării;

f)  completează, în două exemplare, dovada înlocuitoare a permisului de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, cu termen de valabilitate de 15 zile, şi înmânează originalul cetăţeanului, duplicatul rămânând în carnet;

g)   completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie a permiselor de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, în vederea înaintării dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

h) asigură transmiterea dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi primeşte permisele de conducere;

i) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii documentelor transmise de structura care Ie-a personalizat;

j) înmânează permisul de conducere, reţine dovada înlocuitoare a acestuia, iar titularul semnează de primire în registru; în situaţia în care solicitantul a pierdut sau i s-a furat dovada înlocuitoare, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor solicită acestuia o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru, precum şi faptul că dovada nu a fost reţinută de lucrătorii de poliţie.

(3) Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor consemnează, în fişa de însoţire a lotului de producţie, cererile respinse şi întocmeşte în acest sens o adresă de răspuns solicitantului, precizând motivul şi temeiul legal, iar dosarele respective şi adresa de răspuns sunt restituite serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru a fi remise solicitanţilor.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 16. - (1) Cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, precum şi imprimatele tipizate necesare în activitatea de eliberare a cărţilor de identitate se asigură de către I.N.E.P. în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Imprimatele tipizate prevăzute în anexele nr. 4-7 sunt asigurate de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, iar cele prevăzute în anexele nr. 8 - 12 sunt asigurate de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a vehiculelor.

(3)  Cererile şi imprimatele tipizate prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt distribuite serviciilor locale prin intermediul serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.

Art. 17. - (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor transmit, pe bază de adresă, loturile de producţie şi dosarele cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciile publice comunitare specializate în vederea emiterii documentelor, într-un termen de comun acord stabilit, astfel încât să se asigure respectarea termenului legal de eliberare a documentelor.

(2) Paşapoartele simple, permisele de conducere auto şi certificatele de înmatriculare personalizate, precum şi plăcuţele cu numere de înmatriculare sunt transmise pe bază de adresă, de către structurile emitente, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în termenele stabilite în condiţiile alin. (1).

Art. 18. - Până la semnarea protocoalelor prevăzute la art. 9, transportul loturilor de producţie şi, după caz, al dosarelor privind cererile şi documentele prezentate în susţinere, respectiv ridicarea documentelor personalizate de la structurile care le-au emis, se realizează de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor prin curier sau poştă specială, asigurându-se condiţiile necesare prevenirii, pierderii sau distrugerii acestora.

Art. 19. - Cererile care se primesc în cadrul ghişeului unic se soluţionează în termenele prevăzute de actele normative în vigoare, specifice fiecărei categorii de cerere.

Art. 20. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.

*) Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

REGISTRUL

de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei

Nr. înregistrare

Data Anul

Nume

Prenume

Motivul solicitării

Seria şi nr. actului eliberat

Data eliberării

Obs.

Ziua

Luna

ANEXA Nr.2

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă

a Persoanelor al_________________

Data______________________

FIŞA DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE A CĂRŢILOR DE  IDENTITATE Nr.......

Suport magnetic                        Număr                         Spaţiu memorie

tip:___________                       seria:___________            ocupat de lot:_________

                                                                                     

 

                                                               

Nume fişier listă                                                          Nr. de înregistrare

de producţie:________________                                din lista de producţie:_________________

       

Se transmite la centrul de producţie_____________________prin_________________________

                                                                                                                                          (nume şi prenume delegat)

Am primit____________________  Semnătura____________ Data_______________                    

                  (nume şi prenume)

                                          Nr.intrare registru:_________________

Număr CI.                                    Serie şi nr. CI.                                         Data:__________

tipărite_________                         de la_________la____________

Certific tipărirea lor:_______________________________                       Semnătura:________

                                               (nume şi prenume)

Am primit CI. Tipărite:___________________________ Data:_______________

                                        (nume şi prenume delegat)

                                            

                                                                                            Semnătura:________________

ANEXA Nr. 3

REGISTRUL

pentru fişe de însoţire a lotului de cărţi de identitate

Nr. crt.

Nr.fişă de însoţire

Dată

producere

lot

Nr.lucrări lot

Nume/prenume Operator

Tip/număr

suport

magnetic

Dată

predare

suport

Nume/prenume delegat

Dată retur

Nr. CI. Primite

Nr. CA.

Semnătura

Am primit

Serie şi nr. CI

ANEXA Nr.4

Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple

preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P.

Nr.înreg.dosar

Data depunerii actelor

Nume, prenume solicitant

Serie şi nr.act de identitate

Domiciliul (telefon)

Felul (tipul) operaţiunii

Nr. paşaport depus

Nume, prenume lucrător ghişeu Semnătura de primire

Nr. adresă înaintare acte

Data transmit, dosar

documente la SPCEP

retur lucrări rezolvate

predare documente

Nume, prenume lucrator predare. Semnătura de predare

Nume, prenume delegat (nr.deleg./legitimatie) Semnătura de primire

Data retur dosar

Nume, prenume delagat. nr. deleg. / legitimaţie Semnătura de predare

Nume, prenume lucrator ghişeu. Semnătura de primire

Nr. paşaport primit

Data înmânării către titular

Semnătura de primire

Semnătura de predare paşaport

Observaţii

ANEXA Nr.5

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢA A PERSOANELOR AL

Numele şi prenumele____________________________________________________

_____________________________________________________________________

Data depunerii cererii___________________________________________________

Data programării pentru eliberarea paşaportului_______________________________

_____________________________________________________________________

Semnătura,

ANEXA Nr.6

Serviciul Public Comunitar de Evidentă

a Persoanelor al_________________

Nr.__________din__________

FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE A PAŞAPOARTELOR

Prezentul lot de producţie conţine un număr de______cereri pe linie de paşapoarte, însoţite de____paşapoarte, după cum urmează:

Nr. Crt.

Numele şi prenumele

Felul operaţiunii

Nr. dosar (paşaport)

Nr. paşaportului produs

1

2

3

4

5

Şef serviciu______________________

(grad, nume, prenume)

Semnătura:__________________________

NOTĂ:

Coloanele 1    4 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

Coloana 5 se completează de către personalul Serviciului public comunitar de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple

ANEXA Nr.7

FIŞĂ    ÎNLOCUITOR

Nr. Paşaport________________________________________________________

Nume _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Prenume____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Mapa______________________________________________________________

Data eliberării paşaportului_____________________________________________

Semnătură titular_____________________________________________________

ANEXA Nr.8

Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare

preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P.

Nr.înreg.dosar (lucrare)

Data depunerii actelor

Nume, prenume deţinător

Seria şi nr.act de identitate

Domiciliul (telefon)

Seria CI auto

Nr. înmatric.auto

Serie certificat vechi

Serie chitanţă A.P.P.S.

Serie nr. dovadă de circulaţie

Nume, prenume lucrător ghişeu Semnătura de primire acte

transfer documente la S.P.C.E.P.

retur documente la S.P.C.E.P.

predare documente

Nr. adresa inaintare acte

Data transmit. dosar

Nume, prenume lucrator ghişeu. Semnătura de predare

Nume, prenume delegat

(nr.deleg./legitimatie) Semnătura de primire

Data retur lucrare

Nume, prenume delagat Semnătura de predare

Nume, prenume lucrator ghişeu. Semnătura de primire

Serie certificat nou

Data înmânării către titular

Semnătura de predare CIV, CI şi reţinere dovadă

Observaţii

ANEXA Nr. 9

Unicat Valabil numai în ROMÂNIA

DOVADA   Seria_______nr._______________

Permis de conducere categoria_____________nr._____________________________________

Certificat de înmatriculare seria_________al autovehiculului nr.________________________ aparţinând_______________________________________________________________________ a fost reţinut pentru (motivul şi locul)_______________________________________________

Prezenta s-a eliberat la data de_____________________________________________ora_______

Cu valabilitate până la______________________________________________________________

Agent constatator______________________________________ecuson nr.____________________

                                                      (numele în clar şi semnătura)

                                                                      (ştampila emitent)

Semnătura,

ANEXA Nr. 10

Serviciul Public Comunitar de Evidentă

a Persoanelor al___________________

Nr.___________din___________

FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE A CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE

Prezentul lot de producţie conţine un număr de_____dosare în vederea preschimbării certificatului de înmatriculare, aparţinând următoarelor persoane :

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Certificatul retras

Certificatul produs

1

2

3

4

Şef serviciu______________________

(grad, nume, prenume)

Semnătura:_______________________

NOTĂ:

Coloanele 1 - 3 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

Coloana 4 se completează de către personalul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

ANEXA Nr. 11

Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere

preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P.

Nr.înreg. dosar (lucrare)

Data depunerii actelor

Nume, prenume deţinător/titular

Seria şi nr.act de identitate

Domiciliul (telefon)

Seria chitanţă A.P.P.S.

Serie P.C. vechi şi categoria

Serie nr.dovadă de circulaţie

Nume, prenume lucrător ghişeu Semnătura de primire acte

Nr. adresă înaintare acte

transmitere date S.P.C.E.P.

retur documente de la S.P.C.E.P.

predare documente către solicitant

Data transmit.dosar

Nume, prenume lucrator

predare.

Semnătura de predare

Nume, prenume delegat (nr.deleg./legitimaţie) Semnătura de primire

Data retur dosar (lucrare)

Nume, prenume delagat. Nr. delegat / legitimaţie Semnătura de predare

Nume, prenume lucrator

ghişeu.

Semnătura de primire

Serie P.C. nou

Data înmânării P.C.

Semnătura de primire

Semnătura de predare P.C. şi reţinere dovadă

Observaţii

ANEXA Nr. 12

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă

a Persoanelor al______________________

Nr. _____________din____________

FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE A PERMISELOR DE CONDUCERE

Prezentul lot de producţie conţine un număr de______dosare în vederea preschimbării permisului

de conducere aparţinând următoarelor persoane :

Nr. Crt.

NUMELE ŞI PRENUMELE

Permisul retras

Permisul produs

1

2

3

4

Şef serviciu_________________________

(grad, nume, prenume)

Semnătura:__________________________

NOTĂ:

Coloanele 1 - 3 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

Coloana 4 se completează de către personalul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1260/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1260 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1260/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu