Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1228 din 22 noiembrie 2005

pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 21 martie 2006Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă nr. 87.502 din 22 noiembrie 2005 din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2), ale art. 4 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Bioresurse Alimentare şi institutele de sănătate publică laşi, Cluj-Napoca şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,                                             

Gheorghe Flutur                                                                

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

ANEXĂ

NORME   TEHNICE privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alţi nutrienţi

Art. 1. - Suplimentele alimentare sunt preparate condiţionat sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziţia lor nutrienţi (macro- şi micronutrienţi) şi/sau alte substanţe comestibile care sunt consumate în condiţii definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.

Art. 2. - In categoria produselor definite la art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluse:

a)   extracte animale şi vegetale şi alte produse de origine animală şi vegetală procesate;

b)    amestecuri de extracte vegetale şi animale, amestecuri ale acestora cu vitamine şi/sau minerale, inclusiv amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu plante medicinale şi aromatice, produse de origine animală, microorganisme, aminoacizi, grăsimi de origine vegetală şi animală şi alţi nutrienţi;

c)   produse apicole: polen, păstura, lăptişor de matcă, propolis, extracte de larve de albine/trântori, alte produse apicole, amestecuri de produse apicole şi/sau amestecuri de produse apicole cu plante medicinale şi aromatice şi/sau alte produse de origine animală şi/sau uleiuri esenţiale, vitamine, minerale şi alţi nutrienţi;

d)   alte produse dovedite ştiinţific a fi suplimente alimentare, necuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

Art. 3. - Produsele prevăzute la art. 2 pot fi prezentate sub formă de comprimate acoperite şi neacoperite, capsule, jeleuri,  paste, bomboane sau batoane, sucuri, siropuri, tincturi, gelule, pulberi ori granule în casete sau pachete, sub formă de lichide prezentate în fiole buvabile ori în flacoane picurătoare sau nu, care conţin substanţe nutritive cu rol în alimentaţia omului, şi se administrează numai pe cale orală.

Art. 4. - Produsele prevăzute la art. 2 trebuie să fie sigure şi să nu pună în pericol sănătatea consumatorului; responsabilitatea pentru punerea pe piaţă a produselor care pun în pericol sănătatea consumatorului revine producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat care notifică produsul pentru a fi comercializat.

Art. 5. - (1) Produsele prevăzute la art. 2 se realizează din materii prime garantate de furnizori prin declaraţia de conformitate/de origine şi provenienţă, însoţită de buletine de analiză.

(2)   Pentru fabricarea produselor prevăzute la art. 2 se pot utiliza aditivi, adjuvanţi tehnologici, ambalaje admise de reglementările în vigoare referitoare la alimente.

(3)   Pentru realizarea produselor prevăzute la art. 2 se respectă regulile de bună practică şi/sau standardele de calitate ale alimentelor.

(4)   Pentru eliminarea oricărui risc, pe fluxul tehnologic al fiecărui lot de producţie se monitorizează, intern, parametrii de flux a căror valoare se înregistrează în documentele de evidenţă care se păstrează cel puţin 2 ani.

(5)   Pentru fiecare lot al unui produs ce urmează a fi comercializat se efectuează analizele în conformitate cu specificaţia de produs şi cu cerinţele reglementărilor în vigoare cu privire la alimente.

(6)  Trebuie respectate reglementările în vigoare privind ambalarea şi etichetarea alimentelor puse pe piaţă în vederea comercializării, conform Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) In vederea comercializării, producătorul emite certificatul care atestă calitatea produsului şi buletinul de analiză.

(2) Produsele prevăzute la art. 2 pot fi comercializate în spaţii care îndeplinesc toate cerinţele de igienă necesare siguranţei alimentelor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Produsele prevăzute la art. 2 se comercializează numai în ambalaje destinate special pentru produse alimentare, iar specificaţiile etichetelor se scriu în limba română. Ambalarea şi etichetarea produselor se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul alimentelor.

Art. 8. - Publicitatea produsului se realizează conform legii şi trebuie să fie reală, să nu inducă în eroare consumatorul, iar calităţile produsului să fie prezentate conform compoziţiei produsului. Etichetarea şi publicitatea suplimentelor alimentare nu se vor suprapune cu reglementările în domeniu privind punerea pe piaţă a medicamentelor.

Art. 9. - (1) Este interzis să se comercializeze orice produs care intră în categoria celor prevăzute la art. 2 fără o notificare prealabilă a acestuia. In vederea notificării se depune dosarul produsului la instituţiile notificatoare prevăzute la art. 11. Certificatul de notificare a produsului se eliberează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului. Produsul nu poate fi comercializat înainte de data eliberării certificatului.

(2) Dosarul de notificare se depune la instituţiile notificatoare în două exemplare, cu piese identice, dintre care un exemplar, care conţine viza de conformitate cu

originalul rămas la notificator, se restituie producătorului. Dosarul de notificare cuprinde următoarele:

a)  cerere de notificare a produsului;

b)  certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;

c)   fişa de prezentare a produsului, cu specificaţia că produsul intră în categoria celor prevăzute la art. 2, sau, pentru produsele din import, certificatul de conformitate şi ţara de origine;

d)   lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);

e)   buletin de analize fizico-chimice şi microbiologice eliberat de un laborator acreditat de o terţă parte;

f)  eticheta produsului în limba română;

g)   certificat pentru ambalaj, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 10. - In baza dosarului de notificare instituţia notificatoare eliberează certificatul notificator al produsului. Certificatul notificator cuprinde următoarele:

a)  antetul institutului notificator;

b)   seria şi numărul cu care a fost înregistrat în evidenţele instituţiei notificatoare;

c)  data eliberării;

d)  denumirea produsului pentru care a fost eliberat;

e)  datele de identificare a firmei solicitante a notificării pentru produsul respectiv;

f)   numele, prenumele şi semnătura persoanei care a propus eliberarea certificatului notificator;

g)   numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei notificatoare, precum şi ştampila acesteia.

Art. 11. - (1) Orice produs care intră în categoria produselor prevăzute la art. 2 este comercializat numai în baza certificatului notificator eliberat de Institutul de Bioresurse Alimentare, Institutul de Sănătate Publică laşi, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca sau Institutul de Sănătate Publică Timişoara.

(2)   Institutul de Bioresurse Alimentare deţine Registrul unic de evidenţă a certificatelor notificatoare ale produselor.

(3)   Institutul de Bioresurse Alimentare atribuie celorlalte institute notificatoare seria certificatelor notificatoare care este imprimată pe acestea, precum şi numerele corespunzătoare fiecărui notificator.

(4)   Institutele notificatoare transmit lunar la Institutul de Bioresurse Alimentare situaţia centralizatoare a certificatelor notificatoare eliberate.

Art. 12. - (1) Numărul dosarului de notificare este utilizat în toate documentele comerciale, inclusiv în numerotarea certificatului notificator al produsului.

(2) In termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de notificare, institutul notificator transmite în scris solicitantului certificatul notificator.

Art. 13. - (1) Până la data de 2 a lunii următoare, Institutul de Bioresurse Alimentare va întocmi lista certificatelor notificatoare eliberate, precum şi lista dosarelor de notificare nesoluţionate, pe care le transmite în scris Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004.

(2)    Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice analizează, evaluează şi decide din punct de vedere tehnic măsurile privind dosarele de notificare pentru care nu s-au eliberat certificate.

(3)   Lista produselor notificate se afişează pe site-ul Institutului de Bioresurse Alimentare.

(4)   Suplimentul alimentar notificat o dată de către un agent economic producător, importator sau reprezentant autorizat   al   producătorului   la   unul   dintre   institutele prevăzute la art. 11 alin. (1) nu mai necesită o altă notificare. Notificările eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

Art. 14. - (1) Supravegherea şi controlul pe piaţă al produsului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind alimentele de către organismele cu atribuţii de control, în funcţie de atribuţiile specifice:

Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Incălcarea prevederilor legale constatate pe parcursul controalelor se sancţionează conform legislaţiei în vigoare pentru produsele alimentare.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1228/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1228 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 792 2014
    BINE ATI VENIT LA "MARIELA LOAN" Obiectivul nostru este de a oferi servicii financiare profesionale excelente tuturor. Ești om de afaceri sau femeie? Vă confruntați cu dificultăți financiare? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere de mici dimensiuni și afaceri medii? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării insuficiente? Aceasta este o oportunitate de a obține un împrumut astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Creditul nostru este 100% garantat pentru securitatea maximă este prioritatea noastră, obiectivul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți un serviciu financiar autentic pe care toți meritați, programul nostru este cel mai rapid mod de a obține împrumutul de care aveți nevoie. rata dobânzii scăzută pentru a reduce presiunea asupra cheltuielilor lunare. Obțineți flexibilitatea de a utiliza în orice scop - de la vacanță, educație, până la achiziții unice. Oferim o varietate de servicii financiare care includ: Împrumuturi personale, Împrumuturi de consolidare a datoriilor, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi garantate de împrumut, Împrumuturi ipotecare, Împrumuturi de împrumut, Împrumuturi student, Împrumuturi comerciale, Credite automate de credit, Împrumuturi de achiziție, împrumuturi pentru construcții, la rate de dobândă scăzute de 3% acordăm împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și agențiilor. Obțineți cele mai bune rezultate pentru familia dvs., casa dvs. de vis și schema noastră generală de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: (marielagonzalezloan@gmail.com) Vă rugăm să scrieți înapoi cu informații despre împrumut; INFORMAȚII DE ÎMPRUMUT DATE APLICABILE 1) Numele complet: 2) Țara: 3) Adresa: 4) Stare: 5) Sex: 6) Statutul căsătoriei: 7) Locul de muncă: 8) Număr de telefon: 9) Poziția curentă la locul de muncă: 10) Venit lunar: 11) Numărul de credite necesare: 12) Durata împrumutului: 13) Obiectivele împrumutului: 14) Religie: 15) V-ați înregistrat înainte de: 16) Data nașterii: Dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, vă rugăm să ne contactați cu cererea dvs. de împrumut. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: marielagonzalezloan@gmail.com Salutari, Doamna MARIELA GONZALEZ marielagonzalezloan@gmail.com Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm cât mai curând posibil.
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1228/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu