Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1228 din 22 noiembrie 2005

pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 21 martie 2006Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă nr. 87.502 din 22 noiembrie 2005 din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2), ale art. 4 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Bioresurse Alimentare şi institutele de sănătate publică laşi, Cluj-Napoca şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,                                             

Gheorghe Flutur                                                                

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

ANEXĂ

NORME   TEHNICE privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alţi nutrienţi

Art. 1. - Suplimentele alimentare sunt preparate condiţionat sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziţia lor nutrienţi (macro- şi micronutrienţi) şi/sau alte substanţe comestibile care sunt consumate în condiţii definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.

Art. 2. - In categoria produselor definite la art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluse:

a)   extracte animale şi vegetale şi alte produse de origine animală şi vegetală procesate;

b)    amestecuri de extracte vegetale şi animale, amestecuri ale acestora cu vitamine şi/sau minerale, inclusiv amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu plante medicinale şi aromatice, produse de origine animală, microorganisme, aminoacizi, grăsimi de origine vegetală şi animală şi alţi nutrienţi;

c)   produse apicole: polen, păstura, lăptişor de matcă, propolis, extracte de larve de albine/trântori, alte produse apicole, amestecuri de produse apicole şi/sau amestecuri de produse apicole cu plante medicinale şi aromatice şi/sau alte produse de origine animală şi/sau uleiuri esenţiale, vitamine, minerale şi alţi nutrienţi;

d)   alte produse dovedite ştiinţific a fi suplimente alimentare, necuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

Art. 3. - Produsele prevăzute la art. 2 pot fi prezentate sub formă de comprimate acoperite şi neacoperite, capsule, jeleuri,  paste, bomboane sau batoane, sucuri, siropuri, tincturi, gelule, pulberi ori granule în casete sau pachete, sub formă de lichide prezentate în fiole buvabile ori în flacoane picurătoare sau nu, care conţin substanţe nutritive cu rol în alimentaţia omului, şi se administrează numai pe cale orală.

Art. 4. - Produsele prevăzute la art. 2 trebuie să fie sigure şi să nu pună în pericol sănătatea consumatorului; responsabilitatea pentru punerea pe piaţă a produselor care pun în pericol sănătatea consumatorului revine producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat care notifică produsul pentru a fi comercializat.

Art. 5. - (1) Produsele prevăzute la art. 2 se realizează din materii prime garantate de furnizori prin declaraţia de conformitate/de origine şi provenienţă, însoţită de buletine de analiză.

(2)   Pentru fabricarea produselor prevăzute la art. 2 se pot utiliza aditivi, adjuvanţi tehnologici, ambalaje admise de reglementările în vigoare referitoare la alimente.

(3)   Pentru realizarea produselor prevăzute la art. 2 se respectă regulile de bună practică şi/sau standardele de calitate ale alimentelor.

(4)   Pentru eliminarea oricărui risc, pe fluxul tehnologic al fiecărui lot de producţie se monitorizează, intern, parametrii de flux a căror valoare se înregistrează în documentele de evidenţă care se păstrează cel puţin 2 ani.

(5)   Pentru fiecare lot al unui produs ce urmează a fi comercializat se efectuează analizele în conformitate cu specificaţia de produs şi cu cerinţele reglementărilor în vigoare cu privire la alimente.

(6)  Trebuie respectate reglementările în vigoare privind ambalarea şi etichetarea alimentelor puse pe piaţă în vederea comercializării, conform Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) In vederea comercializării, producătorul emite certificatul care atestă calitatea produsului şi buletinul de analiză.

(2) Produsele prevăzute la art. 2 pot fi comercializate în spaţii care îndeplinesc toate cerinţele de igienă necesare siguranţei alimentelor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Produsele prevăzute la art. 2 se comercializează numai în ambalaje destinate special pentru produse alimentare, iar specificaţiile etichetelor se scriu în limba română. Ambalarea şi etichetarea produselor se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul alimentelor.

Art. 8. - Publicitatea produsului se realizează conform legii şi trebuie să fie reală, să nu inducă în eroare consumatorul, iar calităţile produsului să fie prezentate conform compoziţiei produsului. Etichetarea şi publicitatea suplimentelor alimentare nu se vor suprapune cu reglementările în domeniu privind punerea pe piaţă a medicamentelor.

Art. 9. - (1) Este interzis să se comercializeze orice produs care intră în categoria celor prevăzute la art. 2 fără o notificare prealabilă a acestuia. In vederea notificării se depune dosarul produsului la instituţiile notificatoare prevăzute la art. 11. Certificatul de notificare a produsului se eliberează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului. Produsul nu poate fi comercializat înainte de data eliberării certificatului.

(2) Dosarul de notificare se depune la instituţiile notificatoare în două exemplare, cu piese identice, dintre care un exemplar, care conţine viza de conformitate cu

originalul rămas la notificator, se restituie producătorului. Dosarul de notificare cuprinde următoarele:

a)  cerere de notificare a produsului;

b)  certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;

c)   fişa de prezentare a produsului, cu specificaţia că produsul intră în categoria celor prevăzute la art. 2, sau, pentru produsele din import, certificatul de conformitate şi ţara de origine;

d)   lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);

e)   buletin de analize fizico-chimice şi microbiologice eliberat de un laborator acreditat de o terţă parte;

f)  eticheta produsului în limba română;

g)   certificat pentru ambalaj, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 10. - In baza dosarului de notificare instituţia notificatoare eliberează certificatul notificator al produsului. Certificatul notificator cuprinde următoarele:

a)  antetul institutului notificator;

b)   seria şi numărul cu care a fost înregistrat în evidenţele instituţiei notificatoare;

c)  data eliberării;

d)  denumirea produsului pentru care a fost eliberat;

e)  datele de identificare a firmei solicitante a notificării pentru produsul respectiv;

f)   numele, prenumele şi semnătura persoanei care a propus eliberarea certificatului notificator;

g)   numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei notificatoare, precum şi ştampila acesteia.

Art. 11. - (1) Orice produs care intră în categoria produselor prevăzute la art. 2 este comercializat numai în baza certificatului notificator eliberat de Institutul de Bioresurse Alimentare, Institutul de Sănătate Publică laşi, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca sau Institutul de Sănătate Publică Timişoara.

(2)   Institutul de Bioresurse Alimentare deţine Registrul unic de evidenţă a certificatelor notificatoare ale produselor.

(3)   Institutul de Bioresurse Alimentare atribuie celorlalte institute notificatoare seria certificatelor notificatoare care este imprimată pe acestea, precum şi numerele corespunzătoare fiecărui notificator.

(4)   Institutele notificatoare transmit lunar la Institutul de Bioresurse Alimentare situaţia centralizatoare a certificatelor notificatoare eliberate.

Art. 12. - (1) Numărul dosarului de notificare este utilizat în toate documentele comerciale, inclusiv în numerotarea certificatului notificator al produsului.

(2) In termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de notificare, institutul notificator transmite în scris solicitantului certificatul notificator.

Art. 13. - (1) Până la data de 2 a lunii următoare, Institutul de Bioresurse Alimentare va întocmi lista certificatelor notificatoare eliberate, precum şi lista dosarelor de notificare nesoluţionate, pe care le transmite în scris Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004.

(2)    Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice analizează, evaluează şi decide din punct de vedere tehnic măsurile privind dosarele de notificare pentru care nu s-au eliberat certificate.

(3)   Lista produselor notificate se afişează pe site-ul Institutului de Bioresurse Alimentare.

(4)   Suplimentul alimentar notificat o dată de către un agent economic producător, importator sau reprezentant autorizat   al   producătorului   la   unul   dintre   institutele prevăzute la art. 11 alin. (1) nu mai necesită o altă notificare. Notificările eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

Art. 14. - (1) Supravegherea şi controlul pe piaţă al produsului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind alimentele de către organismele cu atribuţii de control, în funcţie de atribuţiile specifice:

Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Incălcarea prevederilor legale constatate pe parcursul controalelor se sancţionează conform legislaţiei în vigoare pentru produsele alimentare.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1228/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1228 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Ordin 1667 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 686 1996
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Hotărârea 1276 2012
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Aveti nevoie de un imprumut pentru a incepe afacerea sau pentru a va plati facturile si o finantare corporativa pentru bunuri imobiliare si orice tip de finantare a afacerii ( mehmethakan117@gmail.com sau. Oferim deasemenea imprumuturi persoanelor, firmelor si organismelor juridice la rata dobânzii de 2%. Oferim împrumut persoanelor serioase care sunt interesate de împrumut dacă sunt interesați de acest e-mail:mehmethakan117@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 3 2005
    Căutați un împrumut? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! CITRUS LOANS oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează să ne contactați prin e-mail; (citrusloans48@gmail.com) Mulțumesc
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1228/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu