Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1228 din 22 noiembrie 2005

pentru aprobarea Normelor tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alti nutrienti

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 253 din 21 martie 2006Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de implementare politici sectoriale şi de piaţă nr. 87.502 din 22 noiembrie 2005 din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,

având în vedere prevederile art. 3 din Legea plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) şi (2), ale art. 4 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale şi alţi nutrienţi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Institutul de Bioresurse Alimentare şi institutele de sănătate publică laşi, Cluj-Napoca şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,                                             

Gheorghe Flutur                                                                

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

ANEXĂ

NORME   TEHNICE privind comercializarea suplimentelor alimentare predozate de origine animală şi vegetală şi/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale si alţi nutrienţi

Art. 1. - Suplimentele alimentare sunt preparate condiţionat sub formă de tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în compoziţia lor nutrienţi (macro- şi micronutrienţi) şi/sau alte substanţe comestibile care sunt consumate în condiţii definite, în mod suplimentar faţă de aportul alimentar obişnuit.

Art. 2. - In categoria produselor definite la art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt incluse:

a)   extracte animale şi vegetale şi alte produse de origine animală şi vegetală procesate;

b)    amestecuri de extracte vegetale şi animale, amestecuri ale acestora cu vitamine şi/sau minerale, inclusiv amestecuri de vitamine şi/sau minerale cu plante medicinale şi aromatice, produse de origine animală, microorganisme, aminoacizi, grăsimi de origine vegetală şi animală şi alţi nutrienţi;

c)   produse apicole: polen, păstura, lăptişor de matcă, propolis, extracte de larve de albine/trântori, alte produse apicole, amestecuri de produse apicole şi/sau amestecuri de produse apicole cu plante medicinale şi aromatice şi/sau alte produse de origine animală şi/sau uleiuri esenţiale, vitamine, minerale şi alţi nutrienţi;

d)   alte produse dovedite ştiinţific a fi suplimente alimentare, necuprinse în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/2003 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare şi în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 privind prelucrarea, procesarea şi comercializarea plantelor medicinale şi aromatice utilizate ca atare, parţial procesate sub formă de suplimente alimentare predozate.

Art. 3. - Produsele prevăzute la art. 2 pot fi prezentate sub formă de comprimate acoperite şi neacoperite, capsule, jeleuri,  paste, bomboane sau batoane, sucuri, siropuri, tincturi, gelule, pulberi ori granule în casete sau pachete, sub formă de lichide prezentate în fiole buvabile ori în flacoane picurătoare sau nu, care conţin substanţe nutritive cu rol în alimentaţia omului, şi se administrează numai pe cale orală.

Art. 4. - Produsele prevăzute la art. 2 trebuie să fie sigure şi să nu pună în pericol sănătatea consumatorului; responsabilitatea pentru punerea pe piaţă a produselor care pun în pericol sănătatea consumatorului revine producătorului, importatorului sau reprezentantului autorizat care notifică produsul pentru a fi comercializat.

Art. 5. - (1) Produsele prevăzute la art. 2 se realizează din materii prime garantate de furnizori prin declaraţia de conformitate/de origine şi provenienţă, însoţită de buletine de analiză.

(2)   Pentru fabricarea produselor prevăzute la art. 2 se pot utiliza aditivi, adjuvanţi tehnologici, ambalaje admise de reglementările în vigoare referitoare la alimente.

(3)   Pentru realizarea produselor prevăzute la art. 2 se respectă regulile de bună practică şi/sau standardele de calitate ale alimentelor.

(4)   Pentru eliminarea oricărui risc, pe fluxul tehnologic al fiecărui lot de producţie se monitorizează, intern, parametrii de flux a căror valoare se înregistrează în documentele de evidenţă care se păstrează cel puţin 2 ani.

(5)   Pentru fiecare lot al unui produs ce urmează a fi comercializat se efectuează analizele în conformitate cu specificaţia de produs şi cu cerinţele reglementărilor în vigoare cu privire la alimente.

(6)  Trebuie respectate reglementările în vigoare privind ambalarea şi etichetarea alimentelor puse pe piaţă în vederea comercializării, conform Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) In vederea comercializării, producătorul emite certificatul care atestă calitatea produsului şi buletinul de analiză.

(2) Produsele prevăzute la art. 2 pot fi comercializate în spaţii care îndeplinesc toate cerinţele de igienă necesare siguranţei alimentelor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Produsele prevăzute la art. 2 se comercializează numai în ambalaje destinate special pentru produse alimentare, iar specificaţiile etichetelor se scriu în limba română. Ambalarea şi etichetarea produselor se realizează cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul alimentelor.

Art. 8. - Publicitatea produsului se realizează conform legii şi trebuie să fie reală, să nu inducă în eroare consumatorul, iar calităţile produsului să fie prezentate conform compoziţiei produsului. Etichetarea şi publicitatea suplimentelor alimentare nu se vor suprapune cu reglementările în domeniu privind punerea pe piaţă a medicamentelor.

Art. 9. - (1) Este interzis să se comercializeze orice produs care intră în categoria celor prevăzute la art. 2 fără o notificare prealabilă a acestuia. In vederea notificării se depune dosarul produsului la instituţiile notificatoare prevăzute la art. 11. Certificatul de notificare a produsului se eliberează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului. Produsul nu poate fi comercializat înainte de data eliberării certificatului.

(2) Dosarul de notificare se depune la instituţiile notificatoare în două exemplare, cu piese identice, dintre care un exemplar, care conţine viza de conformitate cu

originalul rămas la notificator, se restituie producătorului. Dosarul de notificare cuprinde următoarele:

a)  cerere de notificare a produsului;

b)  certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;

c)   fişa de prezentare a produsului, cu specificaţia că produsul intră în categoria celor prevăzute la art. 2, sau, pentru produsele din import, certificatul de conformitate şi ţara de origine;

d)   lista ingredientelor produsului (cantitativ şi calitativ);

e)   buletin de analize fizico-chimice şi microbiologice eliberat de un laborator acreditat de o terţă parte;

f)  eticheta produsului în limba română;

g)   certificat pentru ambalaj, eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 10. - In baza dosarului de notificare instituţia notificatoare eliberează certificatul notificator al produsului. Certificatul notificator cuprinde următoarele:

a)  antetul institutului notificator;

b)   seria şi numărul cu care a fost înregistrat în evidenţele instituţiei notificatoare;

c)  data eliberării;

d)  denumirea produsului pentru care a fost eliberat;

e)  datele de identificare a firmei solicitante a notificării pentru produsul respectiv;

f)   numele, prenumele şi semnătura persoanei care a propus eliberarea certificatului notificator;

g)   numele, prenumele şi semnătura reprezentantului legal al instituţiei notificatoare, precum şi ştampila acesteia.

Art. 11. - (1) Orice produs care intră în categoria produselor prevăzute la art. 2 este comercializat numai în baza certificatului notificator eliberat de Institutul de Bioresurse Alimentare, Institutul de Sănătate Publică laşi, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca sau Institutul de Sănătate Publică Timişoara.

(2)   Institutul de Bioresurse Alimentare deţine Registrul unic de evidenţă a certificatelor notificatoare ale produselor.

(3)   Institutul de Bioresurse Alimentare atribuie celorlalte institute notificatoare seria certificatelor notificatoare care este imprimată pe acestea, precum şi numerele corespunzătoare fiecărui notificator.

(4)   Institutele notificatoare transmit lunar la Institutul de Bioresurse Alimentare situaţia centralizatoare a certificatelor notificatoare eliberate.

Art. 12. - (1) Numărul dosarului de notificare este utilizat în toate documentele comerciale, inclusiv în numerotarea certificatului notificator al produsului.

(2) In termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii dosarului de notificare, institutul notificator transmite în scris solicitantului certificatul notificator.

Art. 13. - (1) Până la data de 2 a lunii următoare, Institutul de Bioresurse Alimentare va întocmi lista certificatelor notificatoare eliberate, precum şi lista dosarelor de notificare nesoluţionate, pe care le transmite în scris Comitetului tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 412/518/1.080/2004.

(2)    Comitetul tehnic interministerial al plantelor medicinale şi aromatice analizează, evaluează şi decide din punct de vedere tehnic măsurile privind dosarele de notificare pentru care nu s-au eliberat certificate.

(3)   Lista produselor notificate se afişează pe site-ul Institutului de Bioresurse Alimentare.

(4)   Suplimentul alimentar notificat o dată de către un agent economic producător, importator sau reprezentant autorizat   al   producătorului   la   unul   dintre   institutele prevăzute la art. 11 alin. (1) nu mai necesită o altă notificare. Notificările eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile.

Art. 14. - (1) Supravegherea şi controlul pe piaţă al produsului se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind alimentele de către organismele cu atribuţii de control, în funcţie de atribuţiile specifice:

Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Incălcarea prevederilor legale constatate pe parcursul controalelor se sancţionează conform legislaţiei în vigoare pentru produsele alimentare.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1228/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1228 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Private Lender Bentex Funding Group Ltd. Greetings to you by (BFGL). We are a France-Paris based investment company known as Bentex Funding Group Ltd working on expanding its portfolio globally and financing projects. We would be happy to fund and invest with you in any profitable project if you have any viable project we can finance by making mutual investment with you. If you are interested, kindly contact us on:avitinvestmentauthority2@gmail.com for more details. Looking forward hearing from you soonest. Yours truly, Mrs Rose Larsson. (Personal Assistant) Bentex Funding Group Ltd(BFGL) 509 Rue Jacques Coeur,75008 Paris-France Paris-France.Bentex Funding Group Ltd (BFGL)
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua și Bine ați venit la Sunshine Financial Group Inc. Sunteți un om de afaceri sau o femeie? Aveți nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere sau proiect sau pentru a cumpăra o casă sau o mașină? și vă simțiți atât de dificil să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? nu vă faceți griji pentru că suntem o companie de împrumut legitimă și reputație. Suntem o companie dinamică cu asistență financiară. Scopul nostru principal este să vă ajutăm să obțineți serviciile pe care le meritați și să oferim împrumuturi garantate și negarantate la un preț accesibil de 3%. Oferim toate tipurile de împrumut; Imprumut personal. Împrumut comercial (e.t.c). Dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență în termen de 24 de ore, atunci scrieți-ne cu amabilitate pentru mai multe informații prin e-mailul de mai jos. Email: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau; dacă nu aveți nici o adresă de e-mail, puteți să ne trimiteți un mesaj sau să ne trimiteți un mesaj prin Whatsapp cu acest număr: (+447903159998). Așteptăm cu nerăbdare să vă sunăm de îndată ce citiți acest anunț Mulțumesc
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și cei care doresc să înceapă o nouă afacere. Îi dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com whatsapp via +32460210203
ANONIM a comentat Legea 116 2018
     Do you need an urgent loan to finance your business or in any purpose? we are certified and legitimate and international licensed loan lender We offer loans to Business firms, companies and individuals at an affordable interest rate of 3%. contact Mrs Briggite Klaus. email;stefanklaus0147@gmail.com whatsapp:+15186656998
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    XMAS IS HERE AGAIN, DO NOT BE LEFT OUT, APPLY FOR ALL KINDS OF XMAS LOAN WITH US TODAY! XMAS FREE GIFTS PACKAGE FOR CLIENTS INTERESTED We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffeur driven offers. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Purchasing Price: 32% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 7. Delivery: Bank to Bank swift. 8. Payment: MT-103 or MT760 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. Email: bradleyblakesfinancialfundsplc@gmail.com Regards, Mr Bradley Blakes
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1228/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu