E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1221 din 11 august 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 608 din 27 august 2010Având în vedere Referatul de aprobare nr. 185.073 din 1 iunie 2010 al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic şi dezvoltare forestieră,

ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (4), art. 8 şi ale art. 12 alin. (1)şi (8) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Avizul Consiliului Naţional de Vânătoare nr. 2 din 27 iulie 2010,

în temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2008   pentru   aprobarea   Regulamentului   privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

ANEXĂ

REGULAMENT

privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

CAPITOLUL I

Modalităţi de atribuire. Atribuirea directă

Art. 1. - (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită în continuare administrator, prin atribuire directă pentru:

a) gestionarul propus de proprietarii de terenuri, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. a) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  administratorul pădurilor proprietate publică a statului, instituţiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul cinegetic şi instituţiile de învăţământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul şi vânătoarea, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  gestionarul consacrat, astfel cum este definit de Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la cererea acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) pct. A lit. c) din aceeaşi lege.

(2) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul   fondurilor   cinegetice   se   realizează   de   către administrator prin licitaţie publică pentru fondurile cinegetice neatribuite în condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. -Atribuirea directă prevăzută la art. 1 alin. (1) nu se realizează în următoarele cazuri:

a)  categoriile de gestionari care au dreptul la acest tip de atribuire, potrivit legii, nu solicită acest drept;

b) contractul de gestionare încheiat pentru fondul cinegetic respectiv a fost reziliat la iniţiativa administratorului, din motive imputabile gestionarului care solicită atribuirea;

c) raporturile contractuale dintre administrator şi gestionarul care solicită atribuirea faunei cinegetice din cuprinsul aceluiaşi fond cinegetic au încetat ca urmare a solicitării acestuia din urmă.

Art. 3. - (1) Atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice se realizează numai dacă solicitantul dovedeşte îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii:

a)  este propus, prin înscrisuri originale, pentru atribuirea directă de către persoana fizică sau juridică ce dovedeşte proprietatea asupra a minimum 51% din suprafaţa fondului cinegetic în cauză, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. a);

b) deţine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) şi f) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi face dovada prin înscrisuri, în copie, a deţinerii în proprietatea statului a fondului forestier pe minimum 51% din suprafaţa fondului cinegetic, pentru atribuirea prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. b). Copiile documentelor de proprietate sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere, în original, a conducerii gestionarului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) deţine calitatea de gestionar consacrat, potrivit legii, dovedită prin înscrisuri în copie, pentru situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c).

(2) In situaţia în care două sau mai multe asociaţii de proprietari fac dovada că deţin minimum 51% din suprafaţa fondului cinegetic, atribuirea se realizează în favoarea gestionarului propus de cea care deţine suprafaţa cea mai mare.

Art. 4. - (1) Pentru recunoaşterea deţinerii în proprietate a minimum 51% din suprafaţa fiecărui fond cinegetic, pentru situaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a), în cazul asociaţiilor de proprietari, acestea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) sunt constituite conform legii;

b) au ca scop alegerea şi propunerea gestionarului fondului cinegetic în cuprinsul căruia persoanele asociate deţin în proprietate mai mult de 51% din suprafaţa acestuia, cu care administratorul fondului cinegetic poate încheia contract de gestionare;

c)  fac dovada proprietăţii suprafeţelor de teren incluse în asociaţiile de proprietari cu copii de pe documente de proprietate sau înscrisuri eliberate de unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază se află suprafeţele de teren respective. Copiile documentelor de proprietate sunt însoţite de declaraţia pe propria răspundere, în original, a conducerii asociaţiei de proprietari, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

d) fac dovada includerii proprietăţii prevăzute la lit. c) şi art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) în fondul cinegetic pentru care solicită atribuirea printr-un document original eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic în a cărui rază de competenţă se află fondul cinegetic în cauză.

(2) Dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se face prin depunerea următoarelor documente, în copie legalizată:

a) act constitutiv şi statut, care trebuie să cuprindă suprafaţa deţinută prin asocierea proprietarilor şi scopul prevăzut la alin. (1) lit. b);

b) act judecătoresc de înfiinţare;

c) certificat de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 5. - Fondurile cinegetice destinate instituţiilor de învăţământ de stat şi celor de cercetare ştiinţifică cu profil cinegetic din România se atribuie în gestiune prin ordin al conducătorului administratorului, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 6. - (1) Pentru a beneficia de atribuirea directă în condiţiile art. 3, solicitanţii sau împuterniciţii acestora trebuie să depună o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2, şi să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:

a) deţin licenţă, conform prevederilor legale în vigoare;

b)  consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obţinut dreptul de gestionare, să aibă angajată cu contract individual de muncă cel puţin o persoană pentru exercitarea în principal a atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond cinegetic atribuit;

c) nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare exprimate prin solicitări în condiţiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune, după caz;

d)  consimt că, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice pentru care au obţinut dreptul de gestionare, să depună o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie cu o valoare egală cu cea a tarifului de atribuire, la dispoziţia administratorului, pe toată perioada de derulare a contractului de gestionare a fondului cinegetic în cauză;

e)  nu au membri fondatori care au fost ori sunt, după caz, membri fondatori ai altor organizaţii vânătoreşti care înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, în condiţiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-au avut sau le au în gestiune, după caz.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. d), în situaţia în care valoarea de atribuire a faunei cinegetice din cuprinsul unuia sau a mai multor fonduri cinegetice atribuite aceluiaşi gestionar este mai mică de 10.000 de euro, gestionarul respectiv consimte să depună o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie a cărei valoare este de 10.000 de euro.

Art. 7. - (1) Dovedirea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6 se face prin depunerea următoarelor documente:

a) copie de pe licenţa emisă în condiţiile legii;

b) consimţământul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;

c)   avizul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare pe a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c), întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4;

d)  consimţământul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. d) sau alin. (2), după caz, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5.

(2)  Documentele prevăzute la alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (2) se depun odată cu solicitarea de atribuire a dreptului de gestionare şi constituie dosarul de atribuire directă.

(3)  Intocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de atribuire directă, precum şi nedepunerea în termenul stabilit de către administrator a documentelor prevăzute la alin. (2) atrag respingerea solicitării de atribuire directă.

Art. 8. - (1) Demararea procedurilor de atribuire se face de către administrator cu minimum 20 de zile calendaristice anterior termenului-limită de depunere a dosarelor de atribuire directă, prin afişarea anunţului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia în două cotidiene de circulaţie naţională şi prin afişarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii;

b) valoarea tarifelor de atribuire, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în a căror rază de activitate se află fondurile cinegetice în cauză;

c) locul de depunere a solicitărilor şi eventuale alte informaţii necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a acţiunii de atribuire.

(3)  Analiza dosarelor de atribuire se face în termen de maximum 20 de zile   calendaristice de la expirarea termenului-limită prevăzut la alin. (1) de către o comisie de atribuire alcătuită din 7 membri, a cărei componenţă nominală este prevăzută în anexa nr. 6.

(4) Secretariatul tehnic al comisiei de atribuire este asigurat de 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(5)  Hotărârile comisiei de atribuire se pot lua de către minimum 5 membri ai acesteia, dar este obligatorie prezenţa preşedintelui.

(6)  In termenul prevăzut la alin. (3), comisia de atribuire afişează la sediul administratorului o listă care cuprinde fondurile cinegetice a căror atribuire urmează a se face în mod direct şi gestionarii admişi.

Art. 9. - (1) Hotărârile comisiei de atribuire pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea listei prevăzute la art. 8 alin. (6).

(2)  Contestaţiile se soluţionează de o comisie de analiză a contestaţiilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

(3)   Componenţa nominală a comisiei de analiză a contestaţiilor este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 10. - Rezultatele atribuirii directe realizate conform art. 8 şi 9 se afişează pe site-ul administratorului şi la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

CAPITOLUL II

Atribuirea prin licitaţie

Art. 11. - (1) Demararea acţiunii de atribuire în gestiune prin licitaţie publică se anunţă de către administrator în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor atribuirii directe prevăzute la art. 10, prin afişarea anunţului pe site-ul propriu, prin publicarea acestuia în două cotidiene de circulaţie naţională şi prin afişarea la sediul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare pe raza cărora se află fondul cinegetic.

(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde:

a) fondurile cinegetice care fac obiectul atribuirii prin licitaţie publică;

b) valoarea tarifelor de pornire la licitaţie a acestora, calculate în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de către inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în a căror rază de activitate se află fondurile cinegetice în cauză;

c)  termenul şi locul de depunere a solicitărilor şi eventuale alte informaţii necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a licitaţiei.

(3) Atribuirea prevăzută la alin. (1) se realizează de către comisia de atribuire prevăzută în anexa nr. 6.

(4)  Solicitările de participare la licitaţie se depun în termen de 10 zile lucrătoare începând cu data afişării anunţului privind organizarea licitaţiei, la sediul administratorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(5)   Pentru participarea la licitaţie, solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 6.

(6) Dosarul de licitaţie va cuprinde solicitarea de participare la licitaţie, precum şi documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) şi o scrisoare de garanţie de participare la licitaţie al cărei cuantum reprezintă de 5 ori valoarea tarifelor de pornire la licitaţie, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9.

(7)  Intocmirea necorespunzătoare a documentelor care constituie dosarul de licitaţie,  precum şi  nedepunerea în termenul stabilit de către administrator a documentelor prevăzute la alin. (6) atrag respingerea solicitării de participare la licitaţie.

Art. 12. - (1) In termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 11 alin. (4), comisia de atribuire va afişa la sediul şi pe site-ul administratorului un anunţ privind data licitaţiei, precum şi rezultatele verificării dosarelor de licitaţie, respectiv solicitanţii admişi să participe la licitaţie.

(2)  Rezultatele prevăzute la alin. (1) pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la afişare.

(3) Licitaţia publică se organizează numai dacă sunt admişi să participe minimum 2 ofertanţi, iar atribuirea prin licitaţie publică se realizează numai dacă există cel puţin o ofertă peste valoarea de pornire la licitaţie.

(4) In caz contrar prevederilor alin. (3), fondul cinegetic în discuţie se va scoate la o nouă licitaţie, conform legilor în vigoare.

(5) In cazul în care un fond cinegetic nu a putut fi atribuit conform prevederilor alin. (3) şi (4), fauna cinegetică de pe acesta se încredinţează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, în condiţiile legii, continuându-se procedura de scoatere la licitaţie până se asigură atribuirea conform prezentului regulament.

Art. 13. - (1) Procedura de desfăşurare a licitaţiilor începe prin anunţarea de către preşedintele comisiei de atribuire a fondului cinegetic scos la licitaţie a tarifului de pornire la licitaţie, a pasului de licitaţie, a timpului maxim de exprimare a fiecărei oferte, a solicitanţilor admişi la licitaţie, precum şi a ordinii de strigare a ofertelor.

(2) Pasul de licitaţie se stabileşte prin aplicarea cotei de 10% din tariful de pornire la licitaţie, iar exprimarea în continuare a ofertelor se va face prin paşi întregi sau multipli întregi ai acestuia.

(3) Participanţii la licitaţie vor putea face oferta prin strigare, care nu poate fi mai mică decât un pas de licitaţie peste tariful de pornire la licitaţie, respectiv un pas peste oferta anterioară.

(4) Procedura stabilită la alin. (3) se repetă până în momentul în care nu se mai fac oferte într-un interval de timp egal cu cel prestabilit, ultimul ofertant fiind declarat câştigător al licitaţiei.

(5) Tariful de atribuire în gestiune prin licitaţie publică a unui fond cinegetic este constituit din tariful de pornire la licitaţie a fondului cinegetic respectiv, la care se adaugă valoarea cumulată a paşilor oferiţi de licitatori, rotunjindu-se în plus la nivelul unităţilor.

(6) Procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiilor se întocmeşte de către secretariatul tehnic al comisiei de atribuire şi se însuşeşte de către membrii comisiei de atribuire, secretariat şi ofertanţi. Hotărârile comisiei de atribuire se afişează pe site-ul administratorului.

(7) Tariful de atribuire prevăzut la alin. (5) este exprimat în euro şi se consemnează în procesul-verbal de desfăşurare a licitaţiei.

(8)  Hotărârile de adjudecare ale comisiei de atribuire pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei.

(9) Analiza contestaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2) şi la alin. (8) din prezentul articol se realizează de către comisia prevăzută în anexa nr. 7, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, comunicându-se contestatarilor rezultatele.

Art. 14. - (1) Rezultatele atribuirii se comunică, după soluţionarea contestaţiilor, inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, în vederea încheierii contractelor de gestionare.

(2) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la comunicarea prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare încheie contractele de gestionare conform modelului-cadru aprobat de administrator.

(3)  Neprezentarea la data stabilită de administrator pentru încheierea contractelor de gestionare a contractelor individuale de muncă încheiate cu persoanele cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului pentru fondurile cinegetice pentru care a fost obţinut dreptul de gestionare atrage revocarea actului de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contracte de gestionare.

(4)  Neprezentarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie, în original, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare, întocmită în conformitate cu condiţiile prevăzute în anexa nr. 10, atrage revocarea actului de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare în cauză.

Art. 15. - (1) In cazul revocării solicitării iniţiale de atribuire a dreptului de gestionare, al neprezentării la licitaţia publică pentru fondul cinegetic în cauză, al refuzului încheierii contractului de gestionare, al neprezentării scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie, întocmită în conformitate cu condiţiile prevăzute în anexa nr. 10, în original, precum şi al nerespectării prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) de către cel căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare, sumele prevăzute în scrisoarea de garanţie bancară de participare se fac venit la bugetul de stat.

(2) In situaţia în care gestionarul căruia i-a fost atribuit dreptul de gestionare a unuia sau mai multor fonduri cinegetice refuză încheierea contractelor de gestionare, acesta este decăzut din dreptul de a mai participa la vreuna dintre acţiunile de atribuire pentru fondul cinegetic/fondurile cinegetice în cauză.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 16. - Gestionarii ale căror contracte de gestionare a faunei cinegetice încetează ca urmare a solicitării acestora sau ca urmare a rezilierii de către administrator nu mai au dreptul la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din acelaşi fond cinegetic pentru care contractele au încetat în astfel de condiţii.

Art. 17. - (1) Predarea-primirea gestiunii faunei cinegetice din fondurile cinegetice care au făcut obiectul atribuirii se face în termen de maximum 30 de zile după încheierea contractului de gestionare, prin proces-verbal de predare-primire, încheiat între delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, în calitate de reprezentant al administratorului, şi noul gestionar, în prezenţa vechiului gestionar.

(2) In situaţia în care gestionarul care predă gestiunea faunei cinegetice nu se prezintă la data şi locul stabilite de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare în a cărui rază de activitate se află fondul cinegetic în cauză, predarea-primirea gestiunii în cauză se realizează de către delegatul administratorului şi delegatul noului gestionar în prezenţa a 2 martori din cadrul unei autorităţi publice locale de pe raza fondului cinegetic în cauză.

Art. 18. - (1) Persoana care are calitatea de membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestaţii se află în incompatibilitate dacă se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

a)  este membru în organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice;

b)  este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea cu persoane care fac parte din organul de conducere al gestionarului care solicită atribuirea gestiunii faunei cinegetice.

(2) In situaţia în care un membru al comisiei de atribuire ori al comisiei de contestaţii se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la alin. (1), acesta are obligaţia să nu participe la atribuirea faunei cinegetice solicitate.

Art. 19. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a),....................................., domiciliat(ă) în................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria.......... nr.........., CNP....................................., deţinând funcţia de..................................................în cadrul asociaţiei de proprietari/unităţii ce deţine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) şi f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, că înscrisurile prezentate în copie, ce fac dovada proprietăţii suprafeţelor de teren incluse în asociaţia de proprietari/unitatea ce deţine calitatea de gestionar prevăzută la art. 7 lit. d), e) şi f) din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, (denumirea şi adresa).................................................................................................................., sunt conforme cu originalul.

In situaţia în care se dovedeşte ulterior că înscrisurile prezentate ce fac obiectul prezentei declaraţii nu sunt conforme cu originalul, sunt de acord cu pierderea tuturor drepturilor câştigate prin prezentarea acestor înscrisuri şi să răspund penal pentru declaraţii neadevărate în cazul în care declaraţia expusă mai sus nu corespunde adevărului.

Data

..............................................................

Semnătura

..............................................................

ANEXA Nr. 2 la regulament

...................................................

(gestionar)

Nr..................din...................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

Comisia de atribuire directă

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegaţia anexată, calitatea de reprezentant legal al.........................................., cu sediul în............................................, înfiinţată prin......................................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, solicit atribuirea directă a dreptului de gestionare pentru următoarele fonduri cinegetice:

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de atribuire

(euro)

Nr.

Denumirea

Judeţul

Total:

Depun anexat următoarele documente:

a) copie de pe licenţa de gestionare;

b) consimţământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond/fonduri cinegetice pentru care se obţine dreptul de gestionare;

c) consimţământul ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obţinut dreptul de gestionare, să prezentăm o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie;

d) avizul inspectoratului de regim silvic şi de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 din regulament;

e) documentul eliberat de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) din regulament.

Reprezentant legal,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 3 la regulament

..............................................................

(gestionar)

Nr..................din...................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegaţia anexată, calitatea de reprezentant legal al.........................................., cu sediul în............................................, înfiinţată prin......................................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, consimţea, la data încheierii contractului/contractelor de gestionare a fondului/fondurilor cinegetice pentru care se obţine dreptul de gestionare, (denumirea gestionarului) ..................................................................................să avem angajată minimum o persoană pentru exercitarea în principal a atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fiecare dintre aceste fonduri cinegetice.

In cazul nerespectării acestui angajament, accept necondiţionat revocarea acţiunii de atribuire şi implicit anularea contractului de gestionare.

Reprezentant legal,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 4 la regulament

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare...............

Nr..................din.........................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

Subsemnatul,................................................, în calitate de reprezentant legal al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare..........................., certific prin prezenta că, la această dată (denumirea gestionarului) ,......................................................................................, cu sediul în (adresa completă) ............................................................................................................................., nu înregistrează datorii privind plata tarifelor de gestionare, exprimate prin solicitări în condiţiile legii, pentru fondurile cinegetice pe care le-a avut sau le are în gestiune, după caz.

Reprezentant legal,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 5 la regulament

..............................................................

(gestionar)

Nr..................din...................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură

Subsemnatul, ........................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegaţia anexată, calitatea de reprezentant legal al.........................................., cu sediul în............................................, înfiinţată prin......................................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, consimt ca, la data stabilită de administrator pentru încheierea contractului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic pentru care am obţinut dreptul de gestionare, să depunem o scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie întocmită în conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) lit. d) sau, după caz, art. 6 alin. (2) din regulament. In cazul nerespectării acestui angajament, accept necondiţionat revocarea actului de atribuire şi, implicit, a dreptului de a încheia contractul de gestionare.

Reprezentant legal,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 6 la regulament

Componenţa nominală a comisiei de atribuire

1.  Daniel Dicu - preşedinte

2.  Marton Kelemen - membru

3. Constantin Badea - membru

4. Sorin Decă - membru

5. Cristina Mihăescu - membru

6. Cosmin Vîlnoiu - membru

7. Violeta Muşat - membru

ANEXA Nr. 7 la regulament

Componenţa comisiei de analiză a contestaţiilor

1.  Dan Achim - preşedinte

2. Virgil Piţu - membru

3. Costin Oprescu - membru

ANEXA Nr. 8 la regulament

..............................................................

(gestionar)

Nr..................din...................

Către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură Comisia de licitaţie

Subsemnatul, ..............................................., având, în conformitate cu împuternicirea/delegaţia anexată, calitatea de reprezentant legal al......................................, cu sediul în...........................................înfiinţată prin.............................................., în temeiul prevederilor Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010, solicit participarea la licitaţia publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a următoarelor fonduri cinegetice:

Nr. crt.

Fondul cinegetic

Tariful de pornire la licitaţie (euro)

Nr.

Denumirea

Judeţul

...

...

...

...

...

Total:

Depun anexat următoarele documente:

a) copie de pe licenţă;

b) scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie, în original;

c) consimţământul de angajare a minimum unei persoane pentru exercitarea atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fiecare fond/fonduri de vânătoare pentru care se obţine dreptul de gestionare;

d) avizul inspectoratului de regim silvic şi de vânătoare pentru dovedirea îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) din regulament, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

e) consimţământul de depunere a unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) sau alin. (2) din regulament, după caz.

Reprezentant legal,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

ANEXA Nr. 9 la regulament

SCRISOARE  DE GARANŢIE BANCARĂ DE PARTICIPARE LA   LICITAŢIE

Nr............../................

pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

Banca ....................................................

Filiala/Sucursala....................................

Adresa .................................................

Termen de valabilitate*)

..............................................................

(ziua, luna, anul)

La cererea clientului nostru, denumit......................................................, care a înaintat la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură solicitarea sa pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic**)...................................., confirmăm prin prezenta că garantăm în favoarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură pentru suma de.................................lei la cursul euro/leu stabilit de Banca Naţională a României din ziua constituirii garanţiei, reprezentând de 5 ori valoarea tarifului de pornire la licitaţie, a fondului cinegetic ..................., sumă pe care ne angajăm să o achităm corespunzător, la cererea scrisă a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în cazul în care clientul nostru se află în una dintre următoarele situaţii:

a) revocă solicitarea iniţială de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic solicitat;

b) refuză încheierea contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care i-a fost atribuit dreptul de gestionare;

*) Valabilitatea scrisorii de garanţie bancară trebuie să fie de minimum 120 de zile calendaristice de la data depunerii dosarului de atribuire directă, respectiv a dosarului de atribuire prin licitaţie publică.

**) Scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţie se întocmeşte pentru fiecare fond cinegetic solicitat.

c)  la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare nu are angajată minimum o persoană pentru exercitarea atribuţiilor de pază şi de ocrotire a vânatului pentru fondul cinegetic atribuit;

d) la data încheierii contractului de gestionare a fondului cinegetic pentru care a obţinut dreptul de gestionare nu prezintă scrisoarea de garanţie bancară de bună execuţie;

e) nu se prezintă la licitaţia organizată pentru atribuirea dreptului de gestionare a fondului cinegetic solicitat. Scrisoarea de garanţie bancară devine nulă în cazul în care solicitarea de atribuire în gestiune a fondului cinegetic nu a fost admisă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia. Valabilitatea prezentei scrisori de garanţie bancară se poate prelungi în situaţii de excepţie, la solicitarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi cu acordul clientului.

Director,

..............................................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

Contabil-şef,

..............................................................

ANEXA Nr. 10 la regulament

CONDIŢII   MINIME

pentru acceptarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie*)

1.  Banca emitentă

2.  Denumirea fondului cinegetic atribuit

3.  Denumirea clientului pentru care se acordă scrisoarea de garanţie bancară

4.  Beneficiarul (Ministerul Mediului şi Pădurilor)

5. Valoarea stabilită conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) sau, după caz, art. 6 alin. (2) din regulament

6. Termenul de valabilitate (minimum 10 ani de la data încheierii contractului de gestionare)

7. Condiţiile de plată a garanţiei bancare către beneficiar, în termenul de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie, când clientul se găseşte în una dintre următoarele situaţii:

- refuză să facă plata integrală a tarifului de gestionare exprimat prin solicitare scrisă, în condiţiile legii;

- contractul se reziliază din vina acestuia;

- contractul de gestionare a încetat înainte de termen la solicitarea acestuia.

8. Termenul de plată - la prima cerere a beneficiarului, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea clientului sau a beneficiarului

*) Se întocmeşte pentru fiecare fond cinegetic atribuit.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1221/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1221 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu