Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1217 din 31 martie 2010

privind completarea anexei nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 16 aprilie 2010In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7 din 11 martie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 13 - Performanţa energetică a clădirilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 15 martie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VIII „Procedură privind validarea programelor de calculator utilizabile pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe", al cărui conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltam regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

VIII.   PROCEDURĂ   PRIVIND   VALIDAREA   PROGRAMELOR   DE   CALCULATOR   UTILIZABILE PENTRU   CALCULUL   PERFORMANŢEI   ENERGETICE   ŞI   ELABORAREA  CERTIFICATULUI DE   PERFORMANTĂ   ENERGETICĂ   PENTRU   APARTAMENTE   DIN   BLOCURI   DE   LOCUINTE

1. Dispoziţii generale

Auditorii energetici pentru clădiri pot utiliza programe de calculator pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumite în continuare aplicaţii software, în condiţiile în care acestea sunt validate conform prezentei proceduri.

Persoanele juridice/fizice autorizate, în calitate de elaboratori şi/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumiţi în continuare solicitanţi, pot solicita validarea acestora, adresându-se în acest scop Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sucursala INCERC Bucureşti, denumit în continuare INCD URBAN-ÎNCERC.

INCD URBAN-INCERC, pe baza cercetărilor în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a algoritmului de calcul prezentat în reglementările tehnice specifice în vigoare, elaborează documentaţia de referinţă utilizată în vederea validării aplicaţiilor software.

2. Comisia de validare a programelor de calculator

Comisia de validare a programelor, denumită în continuare comisie, se constituie din 15 membri, numiţi prin decizie a directorului general al INCD URBAN-INCERC, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Din comisie fac parte cadre universitare, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor, auditori energetici pentru clădiri atestaţi gradul I, reprezentând facultăţile de profil - construcţii, instalaţii pentru construcţii, arhitectură -, INCD URBAN-INCERC ' şi asociaţiile profesionale reprezentative în domeniu, astfel:

- 3 reprezentanţi ai INCD URBAN-INCERC;

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

- 8 reprezentanţi ai facultăţilor de construcţii/instalaţii pentru construcţii/catedrelor de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, după caz, din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi centrele universitare Cluj-Napoca, laşi, Timişoara;

- un reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti;

- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale reprezentative în domeniul performanţei energetice a clădirilor.

Preşedinţia comisiei, precum şi secretariatul tehnic al acesteia, denumit în continuare secretariat, se asigură de către INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti.

Pentru eficientizarea activităţii comisiei, secretariatul asigură informarea, în format electronic, a membrilor comisiei cu privire la acţiuni, puncte de vedere, decizii, după caz.

3. Procedura de validare a programelor de calculator

Pentru validarea aplicaţiei software, solicitantul se adresează în scris INCD URBAN-INCERC - sucursala INCERC Bucureşti, anexând următoarele documente:

- memoriu de prezentare a aplicaţiei;

- manual de utilizare;

- scurtă prezentare a solicitantului;

- versiunea demo a aplicaţiei software.

Documentaţia va fi redactată în limba română, care este limba de lucru a oricărei aplicaţii software.

Comisia, la solicitarea secretariatului, elaborează fişe de testare specifice, care cuprind date de intrare pentru apartamente cu diferite caracteristici geometrice, funcţionale, de amplasare în blocurile de locuinţe şi de dotare cu instalaţii şi echipamente de încălzire, producere/furnizare a apei calde de consum şi iluminat interior.

Membrii comisiei adoptă prin consens atât propunerile de fişe de testare a aplicaţiei software pentru care se solicită validarea, cât şi rezolvările de referinţă, răspunzând solidar pentru corectitudinea rezultatelor.

In termen de până la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin secretariatul comisiei, se transmit solicitantului fişele de testare adoptate de comisie, în vederea prelucrării acestora de către solicitant cu aplicaţia software.

In termen de până la 5 zile lucrătoare de la primirea fişelor de testare de către solicitant, rezultatele generate de aplicaţia software se transmit pe adresa de e-mail a comisiei, aşa cum sunt ele redate de aplicaţia software, în format .pdf.

Aplicaţia software furnizează obligatoriu ca documente de ieşire în format .pdf şi printate următoarele informaţii:

- rezistenţa termică corectată a fiecărui element de construcţie perimetral „N" prin care se produce transfer de căldura, RN, j [m2K/W];

- rezistenţa termică corectată medie pe apartament şi caz, RCALCUL,j[m2k/W];

- performanţa energetică pe apartament, pe fiecare utilitate şi caz, qCALCUL,j,K [kWh/m2 an];

- performanţa energetică totală pe apartament şi caz, qCALCUL.j [kWh/m2 an].

Nu se admit fişiere Excel sau mesaje care nu reprezintă documentul de ieşire produs de aplicaţia software supusă validării.

In termen de până la 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor, comisia, în baza documentelor primite şi a propriei analize, stabileşte, prin consens, emiterea avizului de validare a aplicaţiei software; în lipsa întrunirii consensului, hotărârea de emitere a avizului se ia cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor comisiei.

Pentru emiterea avizului trebuie îndeplinite simultan următoarele:

a) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a rezistenţei termice corectate medii a elementelor perimetrale opace şi transparente ale apartamentului, calculată cu aplicaţia software, cu referire la suprafeţele de transfer de căldură către medii naturale/construite adiacente, în raport cu rezistenţa termică corectată medie de referinţă a elementelor perimetrale de construcţie, este de 5%. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                            (1),

in care:

ERR - valoarea absolută a erorii relative [%];

R -valoarea medie a rezistenţei termice corectate [m2K/W],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

b) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a performanţei energetice calculată cu aplicaţia software, pentru fiecare utilitate şi pe ansamblul cazurilor, este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale performanţelor energetice proprii tuturor utilităţilor şi tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru o singură utilitate, într-un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                     (2)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performantei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică;

K - indicele utilităţii (încălzire - 1, apă caldă de consum - 2, iluminat - 3).

c) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative pe ansamblul utilităţilor este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                  (3)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performanţei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

Criteriile de acordare a avizului comisiei pentru aplicaţia software sunt:

1. eligibilitatea;

2. conformitatea;

3. transparenţa - claritatea şi utilitatea programului de calcul supus avizării şi a rezultatelor furnizate. (Documentul de prezentare va furniza informaţii despre modul de operare, etapele de calcul, rezultatele obţinute, securizarea informaţiei etc.)

4.  Documentele de lucru ale comisiei

a)  Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de identificare

b) Convenţia de confidenţialitate prin care fiecare membru al comisiei se obligă să nu facă publice rezultate şi informaţii privind procesul de avizare

c)  Declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru din comisie că nu se află în situaţie de conflict de interese (nu solicită aviz în nume propriu sau al persoanei juridice pe care o reprezintă)

d) Fişele de testare

e)  Fişele cu rezultatele de referinţă corespunzătoare fişelor de testare

f)  Procesul-verbal intern al comisiei prin care este stabilită structura fişelor de testare şi a fişelor cu rezultatele de referinţă

g) Procesul-verbal intern al comisiei privind rezultatul analizei rezultatelor primite ale aplicaţiilor software

h) Hotărârea comisiei privind acordarea avizului i) Registrul cu indicatorii alfanumerici de identificare a aplicaţiei software care obţine avizul comisiei

5.  Dispoziţii finale

Avizul, în baza prezentei proceduri, este emis pentru o perioadă de până la 2 ani.

Aplicaţia software primeşte, la avizarea favorabilă, cod de identificare alcătuit din indicatori alfanumerici.

Secretariatul completează/actualizează registrul avizelor cuprinzând deţinătorul aplicaţiei software, denumirea şi codul alfanumeric ale acesteia, precum şi data emiterii şi durata de valabilitate a avizului emis de comisie.

Datele înscrise în registrul avizelor se postează pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC şi se comunică în scris Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

In cazul în care solicitantul NU a primit aviz favorabil, are dreptul de a depune o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării, confirmată prin data emiterii înştiinţării prin fax sau, în cazul în care se trimite prin poştă, confirmată prin data înscrisă pe plic, care se ataşează contestaţiei.

Contestaţiile, în cazul neacordării avizului, se iau în considerare numai în situaţia în care se constată vicii de procedură (material recepţionat, dar neprocesat, înregistrări defectuoase ale corespondenţei, pierderea documentelor etc).

Nu se iau în considerare contestaţiile care vizează rezultatele numerice, precum şi cele care se referă la documente de informare cu aviz favorabil trimise altor solicitanţi.

Comisia analizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare contestaţiile primite în termen legal.

La expirarea termenul legal de analiză a contestaţiilor, comisia emite răspunsul final sub forma:,, se acordă" sau „nu se acordă aviz". Documentul este semnat de către preşedintele comisiei şi este trimis prin fax/poştă pe adresa solicitantului, prin grija secretariatului.

Solicitanţii cărora nu li s-a acordat aviz pot reveni, o singură dată, cu o nouă solicitare, nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data comunicării neacordării avizului.

Orice modificare făcută asupra aplicaţiei software care deţine aviz va fi notificată în scris comisiei, care procedează automat la suspendarea avizului. In acest caz se poate solicita un nou aviz pentru aplicaţia software valabilă la data solicitării.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita periodic efectuarea unor teste de conformitate a unei aplicaţii software aflate în uz, pe baza unor noi fişe tehnice, altele decat cele utilizate la acordarea avizului. Rezultatele acestor teste NU condiţionează menţinerea în valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage retragerea acestuia.

Taxa pentru obţinerea avizului de validare a unei aplicaţii software se stabileşte şi se actualizează de INCD URBAN- INCERC, luându-se în considerare activităţile specifice membrilor comisie şi secretariatului în aplicarea prezentei proceduri.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1217/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1217 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu