Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1217 din 31 martie 2010

privind completarea anexei nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 16 aprilie 2010In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7 din 11 martie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 13 - Performanţa energetică a clădirilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 15 martie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VIII „Procedură privind validarea programelor de calculator utilizabile pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe", al cărui conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltam regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

VIII.   PROCEDURĂ   PRIVIND   VALIDAREA   PROGRAMELOR   DE   CALCULATOR   UTILIZABILE PENTRU   CALCULUL   PERFORMANŢEI   ENERGETICE   ŞI   ELABORAREA  CERTIFICATULUI DE   PERFORMANTĂ   ENERGETICĂ   PENTRU   APARTAMENTE   DIN   BLOCURI   DE   LOCUINTE

1. Dispoziţii generale

Auditorii energetici pentru clădiri pot utiliza programe de calculator pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumite în continuare aplicaţii software, în condiţiile în care acestea sunt validate conform prezentei proceduri.

Persoanele juridice/fizice autorizate, în calitate de elaboratori şi/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumiţi în continuare solicitanţi, pot solicita validarea acestora, adresându-se în acest scop Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sucursala INCERC Bucureşti, denumit în continuare INCD URBAN-ÎNCERC.

INCD URBAN-INCERC, pe baza cercetărilor în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a algoritmului de calcul prezentat în reglementările tehnice specifice în vigoare, elaborează documentaţia de referinţă utilizată în vederea validării aplicaţiilor software.

2. Comisia de validare a programelor de calculator

Comisia de validare a programelor, denumită în continuare comisie, se constituie din 15 membri, numiţi prin decizie a directorului general al INCD URBAN-INCERC, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Din comisie fac parte cadre universitare, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor, auditori energetici pentru clădiri atestaţi gradul I, reprezentând facultăţile de profil - construcţii, instalaţii pentru construcţii, arhitectură -, INCD URBAN-INCERC ' şi asociaţiile profesionale reprezentative în domeniu, astfel:

- 3 reprezentanţi ai INCD URBAN-INCERC;

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

- 8 reprezentanţi ai facultăţilor de construcţii/instalaţii pentru construcţii/catedrelor de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, după caz, din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi centrele universitare Cluj-Napoca, laşi, Timişoara;

- un reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti;

- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale reprezentative în domeniul performanţei energetice a clădirilor.

Preşedinţia comisiei, precum şi secretariatul tehnic al acesteia, denumit în continuare secretariat, se asigură de către INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti.

Pentru eficientizarea activităţii comisiei, secretariatul asigură informarea, în format electronic, a membrilor comisiei cu privire la acţiuni, puncte de vedere, decizii, după caz.

3. Procedura de validare a programelor de calculator

Pentru validarea aplicaţiei software, solicitantul se adresează în scris INCD URBAN-INCERC - sucursala INCERC Bucureşti, anexând următoarele documente:

- memoriu de prezentare a aplicaţiei;

- manual de utilizare;

- scurtă prezentare a solicitantului;

- versiunea demo a aplicaţiei software.

Documentaţia va fi redactată în limba română, care este limba de lucru a oricărei aplicaţii software.

Comisia, la solicitarea secretariatului, elaborează fişe de testare specifice, care cuprind date de intrare pentru apartamente cu diferite caracteristici geometrice, funcţionale, de amplasare în blocurile de locuinţe şi de dotare cu instalaţii şi echipamente de încălzire, producere/furnizare a apei calde de consum şi iluminat interior.

Membrii comisiei adoptă prin consens atât propunerile de fişe de testare a aplicaţiei software pentru care se solicită validarea, cât şi rezolvările de referinţă, răspunzând solidar pentru corectitudinea rezultatelor.

In termen de până la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin secretariatul comisiei, se transmit solicitantului fişele de testare adoptate de comisie, în vederea prelucrării acestora de către solicitant cu aplicaţia software.

In termen de până la 5 zile lucrătoare de la primirea fişelor de testare de către solicitant, rezultatele generate de aplicaţia software se transmit pe adresa de e-mail a comisiei, aşa cum sunt ele redate de aplicaţia software, în format .pdf.

Aplicaţia software furnizează obligatoriu ca documente de ieşire în format .pdf şi printate următoarele informaţii:

- rezistenţa termică corectată a fiecărui element de construcţie perimetral „N" prin care se produce transfer de căldura, RN, j [m2K/W];

- rezistenţa termică corectată medie pe apartament şi caz, RCALCUL,j[m2k/W];

- performanţa energetică pe apartament, pe fiecare utilitate şi caz, qCALCUL,j,K [kWh/m2 an];

- performanţa energetică totală pe apartament şi caz, qCALCUL.j [kWh/m2 an].

Nu se admit fişiere Excel sau mesaje care nu reprezintă documentul de ieşire produs de aplicaţia software supusă validării.

In termen de până la 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor, comisia, în baza documentelor primite şi a propriei analize, stabileşte, prin consens, emiterea avizului de validare a aplicaţiei software; în lipsa întrunirii consensului, hotărârea de emitere a avizului se ia cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor comisiei.

Pentru emiterea avizului trebuie îndeplinite simultan următoarele:

a) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a rezistenţei termice corectate medii a elementelor perimetrale opace şi transparente ale apartamentului, calculată cu aplicaţia software, cu referire la suprafeţele de transfer de căldură către medii naturale/construite adiacente, în raport cu rezistenţa termică corectată medie de referinţă a elementelor perimetrale de construcţie, este de 5%. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                            (1),

in care:

ERR - valoarea absolută a erorii relative [%];

R -valoarea medie a rezistenţei termice corectate [m2K/W],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

b) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a performanţei energetice calculată cu aplicaţia software, pentru fiecare utilitate şi pe ansamblul cazurilor, este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale performanţelor energetice proprii tuturor utilităţilor şi tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru o singură utilitate, într-un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                     (2)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performantei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică;

K - indicele utilităţii (încălzire - 1, apă caldă de consum - 2, iluminat - 3).

c) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative pe ansamblul utilităţilor este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                  (3)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performanţei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

Criteriile de acordare a avizului comisiei pentru aplicaţia software sunt:

1. eligibilitatea;

2. conformitatea;

3. transparenţa - claritatea şi utilitatea programului de calcul supus avizării şi a rezultatelor furnizate. (Documentul de prezentare va furniza informaţii despre modul de operare, etapele de calcul, rezultatele obţinute, securizarea informaţiei etc.)

4.  Documentele de lucru ale comisiei

a)  Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de identificare

b) Convenţia de confidenţialitate prin care fiecare membru al comisiei se obligă să nu facă publice rezultate şi informaţii privind procesul de avizare

c)  Declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru din comisie că nu se află în situaţie de conflict de interese (nu solicită aviz în nume propriu sau al persoanei juridice pe care o reprezintă)

d) Fişele de testare

e)  Fişele cu rezultatele de referinţă corespunzătoare fişelor de testare

f)  Procesul-verbal intern al comisiei prin care este stabilită structura fişelor de testare şi a fişelor cu rezultatele de referinţă

g) Procesul-verbal intern al comisiei privind rezultatul analizei rezultatelor primite ale aplicaţiilor software

h) Hotărârea comisiei privind acordarea avizului i) Registrul cu indicatorii alfanumerici de identificare a aplicaţiei software care obţine avizul comisiei

5.  Dispoziţii finale

Avizul, în baza prezentei proceduri, este emis pentru o perioadă de până la 2 ani.

Aplicaţia software primeşte, la avizarea favorabilă, cod de identificare alcătuit din indicatori alfanumerici.

Secretariatul completează/actualizează registrul avizelor cuprinzând deţinătorul aplicaţiei software, denumirea şi codul alfanumeric ale acesteia, precum şi data emiterii şi durata de valabilitate a avizului emis de comisie.

Datele înscrise în registrul avizelor se postează pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC şi se comunică în scris Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

In cazul în care solicitantul NU a primit aviz favorabil, are dreptul de a depune o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării, confirmată prin data emiterii înştiinţării prin fax sau, în cazul în care se trimite prin poştă, confirmată prin data înscrisă pe plic, care se ataşează contestaţiei.

Contestaţiile, în cazul neacordării avizului, se iau în considerare numai în situaţia în care se constată vicii de procedură (material recepţionat, dar neprocesat, înregistrări defectuoase ale corespondenţei, pierderea documentelor etc).

Nu se iau în considerare contestaţiile care vizează rezultatele numerice, precum şi cele care se referă la documente de informare cu aviz favorabil trimise altor solicitanţi.

Comisia analizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare contestaţiile primite în termen legal.

La expirarea termenul legal de analiză a contestaţiilor, comisia emite răspunsul final sub forma:,, se acordă" sau „nu se acordă aviz". Documentul este semnat de către preşedintele comisiei şi este trimis prin fax/poştă pe adresa solicitantului, prin grija secretariatului.

Solicitanţii cărora nu li s-a acordat aviz pot reveni, o singură dată, cu o nouă solicitare, nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data comunicării neacordării avizului.

Orice modificare făcută asupra aplicaţiei software care deţine aviz va fi notificată în scris comisiei, care procedează automat la suspendarea avizului. In acest caz se poate solicita un nou aviz pentru aplicaţia software valabilă la data solicitării.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita periodic efectuarea unor teste de conformitate a unei aplicaţii software aflate în uz, pe baza unor noi fişe tehnice, altele decat cele utilizate la acordarea avizului. Rezultatele acestor teste NU condiţionează menţinerea în valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage retragerea acestuia.

Taxa pentru obţinerea avizului de validare a unei aplicaţii software se stabileşte şi se actualizează de INCD URBAN- INCERC, luându-se în considerare activităţile specifice membrilor comisie şi secretariatului în aplicarea prezentei proceduri.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1217/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1217 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu