Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1217 din 31 martie 2010

privind completarea anexei nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"

ACT EMIS DE: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 16 aprilie 2010In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7 din 11 martie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate CTS 13 - Performanţa energetică a clădirilor şi Procesul-verbal de avizare nr. 1 din 15 martie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare generală din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului,

ministrul dezvoltării regionale şi turismului emite următorul ordin:

Art. I. - La anexa nr. 4 „Partea a IV-a - Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 şi 126 bis din 21 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VIII „Procedură privind validarea programelor de calculator utilizabile pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatului de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe", al cărui conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltam regionale şi turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

ANEXĂ

VIII.   PROCEDURĂ   PRIVIND   VALIDAREA   PROGRAMELOR   DE   CALCULATOR   UTILIZABILE PENTRU   CALCULUL   PERFORMANŢEI   ENERGETICE   ŞI   ELABORAREA  CERTIFICATULUI DE   PERFORMANTĂ   ENERGETICĂ   PENTRU   APARTAMENTE   DIN   BLOCURI   DE   LOCUINTE

1. Dispoziţii generale

Auditorii energetici pentru clădiri pot utiliza programe de calculator pentru calculul performanţei energetice şi elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumite în continuare aplicaţii software, în condiţiile în care acestea sunt validate conform prezentei proceduri.

Persoanele juridice/fizice autorizate, în calitate de elaboratori şi/sau administratori de programe de calcul informatizat pentru elaborarea certificatelor de performanţă energetică pentru apartamente din blocuri de locuinţe, denumiţi în continuare solicitanţi, pot solicita validarea acestora, adresându-se în acest scop Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC" din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, sucursala INCERC Bucureşti, denumit în continuare INCD URBAN-ÎNCERC.

INCD URBAN-INCERC, pe baza cercetărilor în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a algoritmului de calcul prezentat în reglementările tehnice specifice în vigoare, elaborează documentaţia de referinţă utilizată în vederea validării aplicaţiilor software.

2. Comisia de validare a programelor de calculator

Comisia de validare a programelor, denumită în continuare comisie, se constituie din 15 membri, numiţi prin decizie a directorului general al INCD URBAN-INCERC, cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Din comisie fac parte cadre universitare, cercetători ştiinţifici şi alţi specialişti cu activitate în domeniul construcţiilor, auditori energetici pentru clădiri atestaţi gradul I, reprezentând facultăţile de profil - construcţii, instalaţii pentru construcţii, arhitectură -, INCD URBAN-INCERC ' şi asociaţiile profesionale reprezentative în domeniu, astfel:

- 3 reprezentanţi ai INCD URBAN-INCERC;

- un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

- 8 reprezentanţi ai facultăţilor de construcţii/instalaţii pentru construcţii/catedrelor de construcţii civile şi instalaţii pentru construcţii, după caz, din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti şi centrele universitare Cluj-Napoca, laşi, Timişoara;

- un reprezentant al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti;

- 2 reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale reprezentative în domeniul performanţei energetice a clădirilor.

Preşedinţia comisiei, precum şi secretariatul tehnic al acesteia, denumit în continuare secretariat, se asigură de către INCD URBAN-INCERC - Sucursala INCERC Bucureşti.

Pentru eficientizarea activităţii comisiei, secretariatul asigură informarea, în format electronic, a membrilor comisiei cu privire la acţiuni, puncte de vedere, decizii, după caz.

3. Procedura de validare a programelor de calculator

Pentru validarea aplicaţiei software, solicitantul se adresează în scris INCD URBAN-INCERC - sucursala INCERC Bucureşti, anexând următoarele documente:

- memoriu de prezentare a aplicaţiei;

- manual de utilizare;

- scurtă prezentare a solicitantului;

- versiunea demo a aplicaţiei software.

Documentaţia va fi redactată în limba română, care este limba de lucru a oricărei aplicaţii software.

Comisia, la solicitarea secretariatului, elaborează fişe de testare specifice, care cuprind date de intrare pentru apartamente cu diferite caracteristici geometrice, funcţionale, de amplasare în blocurile de locuinţe şi de dotare cu instalaţii şi echipamente de încălzire, producere/furnizare a apei calde de consum şi iluminat interior.

Membrii comisiei adoptă prin consens atât propunerile de fişe de testare a aplicaţiei software pentru care se solicită validarea, cât şi rezolvările de referinţă, răspunzând solidar pentru corectitudinea rezultatelor.

In termen de până la 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, prin secretariatul comisiei, se transmit solicitantului fişele de testare adoptate de comisie, în vederea prelucrării acestora de către solicitant cu aplicaţia software.

In termen de până la 5 zile lucrătoare de la primirea fişelor de testare de către solicitant, rezultatele generate de aplicaţia software se transmit pe adresa de e-mail a comisiei, aşa cum sunt ele redate de aplicaţia software, în format .pdf.

Aplicaţia software furnizează obligatoriu ca documente de ieşire în format .pdf şi printate următoarele informaţii:

- rezistenţa termică corectată a fiecărui element de construcţie perimetral „N" prin care se produce transfer de căldura, RN, j [m2K/W];

- rezistenţa termică corectată medie pe apartament şi caz, RCALCUL,j[m2k/W];

- performanţa energetică pe apartament, pe fiecare utilitate şi caz, qCALCUL,j,K [kWh/m2 an];

- performanţa energetică totală pe apartament şi caz, qCALCUL.j [kWh/m2 an].

Nu se admit fişiere Excel sau mesaje care nu reprezintă documentul de ieşire produs de aplicaţia software supusă validării.

In termen de până la 10 zile lucrătoare de la primirea rezultatelor, comisia, în baza documentelor primite şi a propriei analize, stabileşte, prin consens, emiterea avizului de validare a aplicaţiei software; în lipsa întrunirii consensului, hotărârea de emitere a avizului se ia cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor comisiei.

Pentru emiterea avizului trebuie îndeplinite simultan următoarele:

a) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a rezistenţei termice corectate medii a elementelor perimetrale opace şi transparente ale apartamentului, calculată cu aplicaţia software, cu referire la suprafeţele de transfer de căldură către medii naturale/construite adiacente, în raport cu rezistenţa termică corectată medie de referinţă a elementelor perimetrale de construcţie, este de 5%. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                            (1),

in care:

ERR - valoarea absolută a erorii relative [%];

R -valoarea medie a rezistenţei termice corectate [m2K/W],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

b) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative a performanţei energetice calculată cu aplicaţia software, pentru fiecare utilitate şi pe ansamblul cazurilor, este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale performanţelor energetice proprii tuturor utilităţilor şi tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru o singură utilitate, într-un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                     (2)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performantei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică;

K - indicele utilităţii (încălzire - 1, apă caldă de consum - 2, iluminat - 3).

c) Valoarea maximă admisibilă în modul a erorii relative pe ansamblul utilităţilor este de 5% prin raportare la valorile de referinţă ale tuturor cazurilor. In cazul depăşirii valorii de 5% pentru un singur caz, aplicaţia software nu primeşte aviz favorabil.

Eroarea relativă se determină procentual cu relaţia:

                                  (3)

in care:

ERC - valoarea absolută a erorii relative [%];

q - indicatorul performanţei energetice a apartamentului [kWh/m2an],

indicii:

CALCUL - cu referire la valoarea furnizată de aplicaţia software supusă avizării;

REF - cu referire la valoarea din documentul de referinţă al comisiei;

J - indicele studiului de caz din fişa tehnică.

Criteriile de acordare a avizului comisiei pentru aplicaţia software sunt:

1. eligibilitatea;

2. conformitatea;

3. transparenţa - claritatea şi utilitatea programului de calcul supus avizării şi a rezultatelor furnizate. (Documentul de prezentare va furniza informaţii despre modul de operare, etapele de calcul, rezultatele obţinute, securizarea informaţiei etc.)

4.  Documentele de lucru ale comisiei

a)  Lista persoanelor care fac parte din comisie, cu date de identificare

b) Convenţia de confidenţialitate prin care fiecare membru al comisiei se obligă să nu facă publice rezultate şi informaţii privind procesul de avizare

c)  Declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru din comisie că nu se află în situaţie de conflict de interese (nu solicită aviz în nume propriu sau al persoanei juridice pe care o reprezintă)

d) Fişele de testare

e)  Fişele cu rezultatele de referinţă corespunzătoare fişelor de testare

f)  Procesul-verbal intern al comisiei prin care este stabilită structura fişelor de testare şi a fişelor cu rezultatele de referinţă

g) Procesul-verbal intern al comisiei privind rezultatul analizei rezultatelor primite ale aplicaţiilor software

h) Hotărârea comisiei privind acordarea avizului i) Registrul cu indicatorii alfanumerici de identificare a aplicaţiei software care obţine avizul comisiei

5.  Dispoziţii finale

Avizul, în baza prezentei proceduri, este emis pentru o perioadă de până la 2 ani.

Aplicaţia software primeşte, la avizarea favorabilă, cod de identificare alcătuit din indicatori alfanumerici.

Secretariatul completează/actualizează registrul avizelor cuprinzând deţinătorul aplicaţiei software, denumirea şi codul alfanumeric ale acesteia, precum şi data emiterii şi durata de valabilitate a avizului emis de comisie.

Datele înscrise în registrul avizelor se postează pe pagina de internet a INCD URBAN-INCERC şi se comunică în scris Direcţiei generale tehnice în construcţii din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

In cazul în care solicitantul NU a primit aviz favorabil, are dreptul de a depune o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data înştiinţării, confirmată prin data emiterii înştiinţării prin fax sau, în cazul în care se trimite prin poştă, confirmată prin data înscrisă pe plic, care se ataşează contestaţiei.

Contestaţiile, în cazul neacordării avizului, se iau în considerare numai în situaţia în care se constată vicii de procedură (material recepţionat, dar neprocesat, înregistrări defectuoase ale corespondenţei, pierderea documentelor etc).

Nu se iau în considerare contestaţiile care vizează rezultatele numerice, precum şi cele care se referă la documente de informare cu aviz favorabil trimise altor solicitanţi.

Comisia analizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare contestaţiile primite în termen legal.

La expirarea termenul legal de analiză a contestaţiilor, comisia emite răspunsul final sub forma:,, se acordă" sau „nu se acordă aviz". Documentul este semnat de către preşedintele comisiei şi este trimis prin fax/poştă pe adresa solicitantului, prin grija secretariatului.

Solicitanţii cărora nu li s-a acordat aviz pot reveni, o singură dată, cu o nouă solicitare, nu mai devreme de 60 de zile calendaristice de la data comunicării neacordării avizului.

Orice modificare făcută asupra aplicaţiei software care deţine aviz va fi notificată în scris comisiei, care procedează automat la suspendarea avizului. In acest caz se poate solicita un nou aviz pentru aplicaţia software valabilă la data solicitării.

Comisia îşi rezervă dreptul de a solicita periodic efectuarea unor teste de conformitate a unei aplicaţii software aflate în uz, pe baza unor noi fişe tehnice, altele decat cele utilizate la acordarea avizului. Rezultatele acestor teste NU condiţionează menţinerea în valabilitate a avizului acordat. Refuzul de a participa la testele de conformitate al posesorilor de aviz atrage retragerea acestuia.

Taxa pentru obţinerea avizului de validare a unei aplicaţii software se stabileşte şi se actualizează de INCD URBAN- INCERC, luându-se în considerare activităţile specifice membrilor comisie şi secretariatului în aplicarea prezentei proceduri.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1217/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1217 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu