Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.120 din 06.08.2020

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 725 din 11 august 2020SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Înmatricularea, autorizarea provizorie şi eliberarea unui certificat de înmatriculare se efectuează de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a căror rază de competenţă proprietarii îşi au domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, la cererea acestora.(...)
(4) Autorităţile competente să efectueze înmatricularea, autorizarea provizorie pentru circulaţie şi autorizarea pentru probe încasează tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare şi a autorizaţiilor provizorii.
2. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Titularul certificatului de înmatriculare sau înregistrare este obligat să solicite eliberarea unui nou document sau a unei/unor plăcuţe cu număr de înmatriculare sau înregistrare în locul celor furate, pierdute sau deteriorate, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit una dintre aceste situaţii. 3. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Înmatricularea permanentă sau înmatricularea temporară se efectuează pe baza depunerii următoarelor documente:
4. La articolul 7 alineatul (1), literele a), b), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii; b)dovada înregistrării în evidenţa organului fiscal al autorităţii publice locale în a cărei rază de competenţă proprietarul sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate. În cazul înmatriculării temporare a vehiculelor ce urmează a fi înmatriculate în alt stat nu este necesară depunerea dovezii înregistrării în evidenţa organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale;........ ................ ................ ................ ................ ................ l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau plăcuţelor cu număr de înmatriculare a căror combinaţie a fost păstrată anterior, în condiţiile prevederilor art. 27 alin. (1);........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ n)procura specială în formă autentică, după caz. 5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. l) se restituie pe loc solicitantului, numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). 6. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. n), înmatricularea unui vehicul nou poate fi solicitată în numele proprietarului de către operatorul economic care a comercializat vehiculul şi care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în baza depunerii contractului de mandat încheiat între aceştia. În aceste situaţii, anual, cu ocazia depunerii primei solicitări, precum şi ori de câte ori intervin modificări, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi, după caz, alin. (7), vor fi depuse şi documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul desemnat al mandatarului. 7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) În cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), şi documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. 8. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza depunerii următoarelor documente:
9. La articolul 8 alineatul (1), literele a), b), i) j), l) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona în mod explicit acest lucru în cuprinsul cererii; b)dovada înregistrării în evidenţele organelor fiscale ale autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază de competenţă noul proprietar sau utilizatorul, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, îşi are domiciliul, sediul ori reşedinţa, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ i)certificatul de înmatriculare emis pe numele fostului proprietar; j)plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi, după caz, plăcuţele a căror combinaţie a numărului de înmatriculare a fost păstrată anterior de către solicitant, în condiţiile art. 27 alin. (1);........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condiţiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau acesta a optat anterior pentru păstrarea unei combinaţii a numărului de înmatriculare, în condiţiile art. 27 alin. (1), iar forma, dimensiunile şi conţinutul plăcuţelor îndeplinesc cerinţele din standardele în vigoare;........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ n)procura specială în formă autentică, după caz. 10. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) lit. j) se restituie pe loc solicitantului, când acestea se transferă automat noului proprietar sau dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare şi numai dacă acestea îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea certificatului de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). 11. Articolul 81 se abrogă . 12. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13
(1) Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care a efectuat înmatricularea, la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
13. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; 14. La articolul 13 alineatul (1), litera b) se abrogă . 15. La articolul 13 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)procura specială în formă autentică, după caz. 16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. 17. La articolul 14 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare în situaţia modificării unor date înscrise în acesta se efectuează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent conform art. 1 alin. (2), la solicitarea proprietarului, titular al certificatului de înmatriculare, în baza depunerii următoarelor documente:
18. La articolul 14 alineatul (1), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; b)cartea de identitate a vehiculului, în situaţia în care au fost efectuate modificări tehnice de Regia Autonomă «Registrul Auto Român»; c)certificatul de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, care conţine noile date tehnice sau de identificare a solicitantului, numai în cazul modificărilor care vizează datele tehnice în baza cărora se calculează impozitul pe mijloace de transport, ori care se referă la schimbarea domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, pentru cetăţenii străini, ori a sediului. 19. La articolul 14 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins: h)plăcuţele cu numărul de înmatriculare, în cazul în care proprietarul solicită atribuirea unui alt număr de înmatriculare; i)procura specială în formă autentică, după caz. 20. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se restituie pe loc solicitantului, când acesta a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, numai dacă îndeplinesc cerinţele impuse de standardele în vigoare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu eliberarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului sau a documentului prevăzut la art. 4 alin. (3). 21. La articolul 14, alineatul (4) se abrogă . 22. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Autorizaţia de circulaţie provizorie se eliberează în baza depunerii următoarelor documente:
23. La articolul 16 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; b)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia; 24. La articolul 16 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins: b1) documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în cazul vehiculului de provenienţă străină care a mai fost înmatriculat în alt stat, în original şi în copie; 25. La articolul 16 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, în original şi în copie; 26. La articolul 16 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i)procura specială în formă autentică, după caz. 27. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b1), d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea. 28. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale art. 15 alin. (2), în cazul absenţei documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b1), serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent va autoriza provizoriu circulaţia unui vehicul înmatriculat anterior în alt stat, pentru o perioadă de maximum 5 zile, dar care nu poate depăşi data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule. 29. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza depunerii următoarelor documente: 30. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; 31. La articolul 19, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent potrivit alin. (2) autorizează pentru probe vehiculele care:a)fac obiectul unor activităţi de testare în vederea omologării, precum şi cele incomplete care efectuează deplasări de la producători la operatorii economici care le carosează, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective; b)se supun înmatriculării şi se comercializează, în vederea efectuării probelor solicitate de clienţi, la cererea persoanelor juridice care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum de vânzări de cel puţin 60 de vehicule în ultimele 6 luni.
(2) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă un an de la data emiterii şi se eliberează persoanei juridice, proprietar al vehiculelor, sau, după caz, persoanei juridice autorizate să efectueze activităţi de testare a vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate acestora, mandatată de către producător, la solicitarea acesteia, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în a cărui rază de competenţă aceasta îşi are sediul.
(3) Autorizaţia de circulaţie pentru probe este valabilă doar pe teritoriul României, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), şi doar pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, în raza căruia solicitantul îşi are sediul, pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. b).
32. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20Autorizaţia de circulaţie pentru probe se eliberează în baza depunerii următoarelor documente: a)cererea solicitantului; b)documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi persoana desemnată, în copie; c)copii de pe actul constitutiv al solicitantului, din care să rezulte ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea, modificarea ori testarea vehiculelor, sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor sau echipamentelor, destinate vehiculelor respective, pentru vehiculele aflate în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a); d)o adeverinţă de la Regia Autonomă «Registrul Auto Român» din care să rezulte că solicitantul este abilitat să efectueze activităţi de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestor vehicule, în vederea omologării, după caz; e)copii de pe actul constitutiv al solicitantului din care să rezulte ca obiect de activitate comercializarea vehiculelor rutiere şi copii de pe facturile fiscale de vânzare care să ateste un volum de vânzări de cel puţin 60 de vehicule în ultimele 6 luni, precum şi copii de pe actele care atestă deţinerea unui spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vânzării, pentru vehiculele aflate în situaţia prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. b); f)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia, pentru fiecare autorizaţie solicitată; g)documentul care atestă faptul că solicitantul autorizaţiei de circulaţie pentru probe este mandatat de către producător să efectueze activităţi de testare a vehiculelor sau sistemelor, componentelor, unităţilor tehnice separate, pieselor ori echipamentelor destinate acestora, după caz; h)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr pentru probe; i)dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare. 33. La articolul 23, alineatele (1)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 23
(1) Se înregistrează la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti numai tractoarele agricole sau forestiere, remorcile destinate a fi tractate de către acestea, troleibuzele, mopedele şi cvadriciclurile uşoare aşa cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea şi supravegherea pieţei pentru vehiculele cu două sau trei roţi şi pentru cvadricicluri, omologate potrivit legii, pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis cartea de identitate a vehiculului, maşinile autopropulsate pentru care Regia Autonomă «Registrul Auto Român» a emis atestatul tehnic, precum şi tramvaiele şi vehiculele cu tracţiune animală.
(2) Înregistrarea vehiculelor în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează de către compartimentele de specialitate de la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul proprietarii vehiculelor respective.
(3) Procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, cu avizul consultativ al Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(4) Autovehiculele, remorcile şi tractoarele agricole sau forestiere din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a Serviciului Român de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii numai dacă au fost omologate potrivit legii şi deţin carte de identitate a vehiculului emisă de Regia Autonomă «Registrul Auto Român», iar maşinile autopropulsate numai dacă deţin atestat tehnic emis de Regia Autonomă «Registrul Auto Român». Autovehiculele şi remorcile cu excepţia remorcilor destinate a fi tractate de către tractoarele agricole sau forestiere pot, după caz, să fie înmatriculate, în condiţiile legii.
34. La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Situaţia vehiculelor radiate se comunică electronic, lunar, de către autoritatea care a efectuat-o organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. 35. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Radierea se efectuează de către autoritatea care a efectuat înmatricularea pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
36. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul vehiculelor menţionate la art. 24 alin. (2) lit. a), radierea poate fi efectuată şi din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită certificatul de distrugere, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz, iar în cazul celor aflate în situaţia prevăzută la art. 24 alin. (2) lit. b), radierea poate fi efectuată şi la solicitarea titularului certificatului de înmatriculare sau, după caz, din oficiu, numai în baza notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost înmatriculat permanent în alt stat. 37. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27
(1) Păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare poate fi solicitată de către titularul certificatului de înmatriculare autorităţii care a efectuat înmatricularea, până la momentul radierii vehiculului, al expirării solicitării anterioare de păstrare sau al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate pe numele dobânditorului, după caz, cu plata tarifului aferent. Solicitarea înscrierii acesteia în evidenţele autorităţii competente se face în baza depunerii următoarelor documente:a)cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexă; b)actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice, în original şi în copie; c)dovada achitării tarifului de păstrare a combinaţiei numărului de înmatriculare.
38. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate , alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins: (11) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. b) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. (12) Valabilitatea păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare este de un an de la data solicitării, cu posibilitatea de prelungire consecutivă pe o perioadă de maximum trei ani. (13) Responsabilitatea asigurării continuităţii păstrării combinaţiei numărului de înmatriculare revine solicitantului operaţiunii respective. 39. La articolul 27, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Solicitantul înmatriculării permanente, al transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul sau al eliberării unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta poate opta pentru o combinaţie preferenţială a numărului de înmatriculare, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
(3) În cazul în care solicitantul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate are domiciliul, reşedinţa ori sediul în alt judeţ decât titularul certificatului de înmatriculare anterior, acesta poate primi o combinaţie la rând a numărului de înmatriculare sau poate opta pentru o combinaţie preferenţială, dacă aceasta este disponibilă, cu plata contravalorii tarifului legal.
40. La articolul 27, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) Depunerea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1), art. 25 alin. (3) şi art. 27 alin. (1) poate fi înlocuită prin transmiterea solicitărilor către autoritatea de înmatriculare competentă, în format electronic, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţia publicului pe pagina de internet a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(5) Modele ale documentelor necesare solicitării efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (4) sunt puse gratuit la dispoziţia publicului, pe pagina de internet a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor.
41. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins: Articolul 271
(1) Eliberarea unei/unor noi plăcuţe cu număr de înmatriculare, ca urmare a pierderii, deteriorării sau furtului, se face în baza depunerii următoarelor documente:a)cererea solicitantului; b)dovada plăţii contravalorii plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de înmatriculare; c)actul de identitate al solicitantului sau documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul persoanei juridice; d)plăcuţa/plăcuţele deteriorată/deteriorate ori, după caz, declaraţia de pierdere sau dovada declarării furtului acesteia/acestora emisă de către autorităţi competente; e)procura specială în formă autentică, după caz.
(2) Documentul original prevăzut la alin. (1) lit. c) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.
42. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul IIÎn cazul combinaţiilor numărului de înmatriculare păstrate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, termenele prevăzute la art. 27 alin. (12) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, se calculează începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul afacerilor interne,Marcel Ion VelaBucureşti, 6 august 2020.Nr. 120.ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa la Ordinul nr. 1.501/2006)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 120/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 120 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 120/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu