Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.120 din 30.04.2020

pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 11 mai 2020SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.288 din 30.04.2020 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi al Direcţiei generale de politici agricole,ţinând seama de Avizul nr. 4.009/RA din 7.05.2020 al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,în temeiul prevederilor:art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin: Articolul IRegulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri cu destinaţie agricolă, intravilanul localităţilor, altele). 2. La articolul 9 alineatul (3) punctul I, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins: h)numeşte prin ordin comisiile alcătuite din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică; 3. La articolul 9 alineatul (3) punctul II, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judeţean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării şi evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică; 4. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)participă, prin reprezentanţii săi în comisiile stabilite de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul; 5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.
6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.
(2) Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(3) Prezenţa tuturor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) şi a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.
(4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea acestora.
(6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.
(7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
(8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
(9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 8. Anexele nr. 1-5 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin .
Articolul IIAnexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Nechita-Adrian Orosp. Ministrul afacerilor interne,Bogdan Despescu,secretar de statANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la regulament) RAPORT OPERATIV cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică (model) UAT ........ ................ ........ ........ Judeţul ........ ..............

Nr crt. Cultura Bloc fizic Nr. parcelă/tarla Suprafaţa totală declarată - ha - % calamitare Suprafaţa calamitată - ha -
0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5/100
1.
2.
3.
...

Data ........ ........ .............. Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă Primar, ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) ........ ................ ................ ........... (semnătura/ştampila, după caz) ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la regulament) CENTRALIZATOR rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică (model) Judeţul ........ ...............

Nr crt. Cultura Suprafaţa totală declarată - ha - Din care suprafaţa calamitată - ha -
0 1 2 3
1.
2.
3.
...

Data ........ ........ .............. Şeful Grupului de suport tehnic Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ ........... ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........... Membrii comisiei

Reprezentantul Numele şi prenumele Semnătura

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la regulament) PROCES-VERBAL de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole (model) UAT ........ ................ ........./Localitatea ........ ............ Nr. ........ .......... din ........ ........ Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, formată din reprezentanţi ai: unităţii administrativ-teritoriale - UAT ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi funcţia) Direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti - DAJ ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele, prenumele şi funcţia) Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA........ ................ ................ ................ ................ ........, (numele, prenumele şi funcţia) ca urmare a Înştiinţării nr. ......... din .........., depusă de către producătorul agricol ........ ................ ................ ........ ..........., (numele, prenumele/denumirea) identificat cu ID APIA ........ ............... nr. ....... /............., şi a Ordinului prefectului nr. ......./........ ........, s-a deplasat la faţa locului, unde a constatat că ........ ................ ........ ........ s-au produs calamităţi ale suprafeţelor culturilor declarate de producătorul agricol, (la data, perioada) cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:

Nr crt. Bloc fizic Nr. parcelă/ tarla Cultura Suprafaţa totală declarată - ha- % calamitare (*) Suprafaţa calamitată - ha - Evaluare pagube (**) - lei - Irigabil da/nu
0 1 2 3 4 5 6 = 4 x 5/100 7 8
1. (X)
2. (X)
... (X)
Total pe cultură
Total

(*) Se stabileşte de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor. (**) Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate până la constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală. Situaţia culturilor la data constatării pagubelor: 1. Stadiul de dezvoltare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Aspecte de vătămare (dăunare) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... 3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ........ ................ ................ ........... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 4. Detalierea situaţiei existente la momentul constatării, pentru coloana 8 - Irigabil ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Determinările s-au realizat în prezenţa producătorului agricol/persoanei împuternicite. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită. Membrii comisiei

Reprezentantul Numele şi prenumele Semnătura
UAT
DAJ
APIA

Producător agricol/Împuternicit (numele, prenumele şi denumirea) ........ ........ ........... CNP/CUI ........ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ........ ......... (semnătura/ştampila, după caz) Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Primar, ........ ................ NOTĂ: Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se ataşează la Înştiinţarea cu privire la forţă majoră, care se prezintă la instituţiile statului. ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 4 la regulament) Aprobat. Preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, ........ ................ ........ ........ Prefect, ........ ................ .............. RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri (model)

Nr. crt. Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
Cultura Suprafaţa totală declarată - ha - din care suprafaţa calamitată - ha - Evaluare pagube - lei -
0 1 2 3 4 5
1 UAT ........ ......... cod SIRUTA ........ ..........
Localitatea 1
......... ......... ......... ..........
Localitatea 2
.........
Localitatea n
2 UAT ........ ......... cod SIRUTA ........ ..........
Localitatea 1

RAPORT DE SINTEZĂ cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri şi producători agricoli (model)

Nr. crt. Municipiul, oraşul, comuna/localităţi aparţinătoare Producătorul agricol (datele de identificare/ codul ID APIA) Pagube constatate conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
Suprafaţa totală declarată - ha - din care suprafaţa calamitată - ha - din care suprafaţa irigabilă - ha - Evaluare pagube - lei -
0 1 2 3 4 5 6
UAT 1 ........ .............. cod SIRUTA ........ ..........
Cultura 1: ........ ...........
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 1
Cultura 2 ........ .............
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
Total cultura 2
Total UAT 1 (total cultura 1 + total cultura 2 + ....)
UAT 2 ................ cod SIRUTA ........ ...............
Cultura 1 ........ ........ ............
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 1
0 1 2 3 4 5 6
Cultura 2 ........ ........ ..........
1 Localitatea 1 Producător 1
Producător 2
Producător 3
..............
Total
2 Localitatea 2 Producător 1
Producător 2
Producător 3
.............
Total
Total cultura 2
Total UAT 2 (total cultura 1 + total cultura 2 + ......)
Total general (total UAT 1 + total UAT 2 + .........)

Şeful Grupului de suport tehnic, ........ ................ ................ ........ Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ........ (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........ .......... Întocmit Reprezentant cu rol principal în GST DAJ, ........ ................ ................ ................ ............ Reprezentant cu rol principal în GST APIA, ........ ................ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 5(Anexa nr. 5 la regulament) RAPORT CENTRALIZATOR privind calamităţile generate de seceta pedologică Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................/a Municipiului Bucureşti

Specificare Cultura 1 Cultura 2 Cultura 3 ................
Suprafaţa calamitată (ha)
Valoare pagube (lei)

Număr de solicitanţi ........ ........ .......... Data ........ ........ ............... Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor Reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ........ ................ ......... (numele şi prenumele) Semnătura ........ ................ ................ ........ .......... Directorul executiv, ........ ................ ........ ............ (numele şi prenumele) ........ ................ ........ ............. (semnătura/ştampila, după caz)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 120/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 120 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 120/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu