Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 12 din 23 ianuarie 2003

pentru aprobarea Instructiunilor privind elaborarea, avizarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor (preliminariilor) anuale de exploatare

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 176 din 20 martie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    in temeiul art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile privind elaborarea, avizarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Programele anuale de exploatare vor fi elaborate pentru fiecare perimetru de exploatare pentru care a fost acordata licenta de exploatare.
    Programele vor fi intocmite de persoane juridice sau fizice atestate sa elaboreze astfel de documentatii tehnico-economice.
    Art. 3
    Anexele I - XIV la instructiunile aprobate potrivit art. 1 vor fi publicate ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Instructiunile mentionate la art. 1 se vor aplica incepand cu elaborarea programelor anuale de exploatare corespunzatoare anului 2004.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                              INSTRUCTIUNI
privind elaborarea, avizarea, aprobarea si urmarirea realizarii programelor (preliminariilor) anuale de exploatare

    In conformitate cu prevederile art. 40 lit. h) si k) din Legea minelor nr. 61/1998 si ale art. 32 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, titularii licentelor de exploatare vor intocmi programe anuale de exploatare si programe de cercetare de detaliu, necesare dirijarii exploatarii, pe care le vor trimite spre avizare inspectoratelor (sectiilor) teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in luna decembrie pentru anul urmator.
    Programul (preliminarul) anual de exploatare este documentatia tehnico-economica dupa care se conduce intreaga activitate de baza a unei mine/cariere/balastiere intr-o anumita perioada, de regula un an.
    Programele (preliminariile) anuale de exploatare se intocmesc de catre unitatile miniere care executa lucrari de exploatare a zacamintelor de substante minerale utile, precum si de catre instalatiile de prelucrare/preparare apartinand aceluiasi agent economic.
    Atunci cand instalatiile de prelucrare/preparare fac parte integranta din unitatile miniere, programele anuale vor contine si o sectiune privind prelucrarea/prepararea.
    In cazul in care instalatiile de prelucrare/preparare nu apartin agentilor economici care efectueaza exploatarea substantelor minerale utile, pentru acestea nu se intocmesc programe (preliminarii) anuale de exploatare.
    Programul (preliminarul) anual de exploatare va cuprinde si va detalia prevederile Planului de dezvoltare a exploatarii pentru anul respectiv, cu referire la lucrarile de deschidere, pregatire, exploatare, prelucrare/preparare, necesare sa fie executate pentru realizarea productiei miniere, la parametrii de eficienta economica, conservare si/sau inchidere, avand in vedere in acelasi timp respectarea normelor de protectie si exploatare rationala a zacamintelor, a prevederilor si instructiunilor privind protectia mediului, precum si a normelor de protectie a muncii.
    Programul (preliminarul) anual de exploatare se va elabora pe fiecare perimetru de exploatare pentru care este acordata licenta de exploatare si pentru care se va emite avizul inspectoratului (sectiei) teritoriale pentru resurse minerale, iar atunci cand unitatea miniera exploateaza aceeasi substanta minerala utila in mai multe perimetre, se va inainta si un dosar cu centralizarea principalilor parametri tehnico-economici pe total unitate, pentru a avea o privire de ansamblu asupra eficientei exploatarii.

    SECTIUNEA I
    Intocmirea preliminariilor

    A. Generalitati
    1. Preliminariile anuale de exploatare se intocmesc anual de titularii de licenta, cu esalonarea (defalcarea) pe trimestre a tuturor lucrarilor, si se depun spre avizare la inspectoratele teritoriale unde este arondat perimetrul respectiv, pana la data de 1 decembrie a fiecarui an pentru anul urmator, iar in cazul unitatilor cu capital majoritar de stat, si cu acordul forului tutelar (companie nationala, consiliu judetean, primarie etc.). Preliminariile vor fi intocmite de un colectiv de specialisti (din cadrul unitatilor atestate sa intocmeasca asemenea documentatii), numit prin decizie a sefului de unitate (director), sau de catre alte societati comerciale, respectiv persoane fizice atestate sa elaboreze astfel de documentatii.
    2. La intocmirea preliminariilor anuale trebuie sa se aiba in vedere ca prin executarea lucrarilor programate si prin modul lor de esalonare, pe langa realizarea productiei prevazute in licenta, sa se asigure:
    - obtinerea si mentinerea unor indici de normalitate corespunzatori pentru rezervele exploatabile (de bilant), deschise, pregatite si gata pentru exploatare;
    - asigurarea capacitatii de productie atat la mine, cat si la uzinele de prelucrare/preparare;
    - extragerea substantei utile in conditii de pierderi si dilutii minime;
    - evitarea producerii oxidarii si inundarii zacamantului sau lucrarilor miniere;
    - crearea de stocuri de util in limita necesara asigurarii planului de productie, fara a conduce la degradarea utilului stocat;
    - concentrarea productiei si lichidarea panourilor si resturilor de panouri, precum si a pilierilor recuperabili;
    - conservarea si/sau inchiderea unor zone sau a intregii mine (cariere, camp de sonde pentru sare in solutie);
    - desfasurarea lucrarilor miniere in conditii de securitate deplina a personalului si a zacamantului.
    3. La intocmirea programelor anuale de explorare se vor prelimina realizarile trimestrului IV din anul anterior. Pentru eventualele nerealizari din trimestrul IV al anului anterior se va intocmi in luna ianuarie o lista a lucrarilor nerealizate, cu programarea in timp a recuperarii lor, care se va anexa la preliminarul de exploatare avizat si aprobat pentru anul de preliminar.
    4. Numarul curent al lucrarilor prevazute in anexele scrise va figura obligatoriu si pe planul minei, al filoanelor, straturilor sau pe planurile de orizont si, in general, pe orice plan topografic din anexele desenate la preliminar, in care figureaza acele lucrari.

    B. Continutul preliminarului:
    1. memoriu tehnic;
    2. anexe cu volumul si esalonarea lucrarilor;
    3. planuri de situatie si schite la scari adecvate;
    4. programul masurilor tehnice, organizatorice, economice, de protectie a zacamantului si mediului;
    5. planul de prevenire si lichidare a avariilor, in volum separat;
    6. proiectul de asecare a formatiunilor acvifere, in special la zacamintele de lignit, astfel incat acestea sa poata fi exploatate in conditii de siguranta, in volum separat;
    7. planul de incetare a activitatii, pentru agentii economici cu capital majoritar de stat;
    8. proiectul tehnic de inchidere a minei (carierei, campului de sonde pentru sare in solutie) si refacerea mediului.
    Documentele astfel intocmite, cu exceptia planului de prevenire si lichidare a avariilor, au caracter de secret de serviciu. In cazul zacamintelor de minereuri radioactive si auroargentifere se vor aplica prevederile legislatiei specifice acestui domeniu.

    1. Memoriu tehnic
    In memoriul tehnic, dupa prezentarea cifrelor din planul de dezvoltare si studiul de fezabilitate pentru anul respectiv, pe baza carora s-a acordat licenta, care fac obiectul anexelor din preliminar, se vor da explicatii si justificari in legatura cu volumul si cu scopul lucrarilor sau solutiilor tehnice adoptate.
    Memoriul tehnic va cuprinde capitolele urmatoare:

    CAP. 1
    Prevederi generale

    La elaborarea preliminariilor este necesar sa se tina seama de prevederile licentei de concesionare pentru exploatare, de articolul din Legea nr. 61/1998 in temeiul caruia aceasta a fost obtinuta, perioada de valabilitate a acesteia, inclusiv de documentatiile si avizele pe baza carora aceasta a fost acordata. De asemenea, se vor mentiona:
    - numarul si data eliberarii licentei de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    - numarul si data hotararii Guvernului pentru aprobarea licentei;
    - data inceperii derularii licentei;
    - datele privind agentul economic: denumirea societatii, inregistrarea la registrul comertului, codul fiscal, banca (filiala) si numarul contului, adresa completa, numarul de telefon/fax si activitatea pe care o desfasoara;
    - denumirea perimetrului de exploatare;
    - substanta miniera utila exploatata si principalele utilizari;
    - eventuale modificari intervenite dupa acordarea licentei de exploatare si temeiul legal in baza caruia au fost efectuate;
    - localizarea geografica si administrativa a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, caile de comunicatie, alimentarea cu energie etc.;
    - descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activitati miniere si prezentarea formelor legale de acces la terenuri (act de proprietate, inchiriere, concesiune, asociere etc.), in conformitate cu prevederile legii.

    CAP. 2
    Rezerve de substante minerale utile

    - prezentarea succinta a geologiei regiunii si a zacamantului;
    - prezentarea cantitativa si calitativa a rezervelor, numarul avizului de verificare si inregistrare a rezervelor/resurselor la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    - miscarea rezervelor si a resurselor in anul pentru care se elaboreaza preliminarul (rezerve existente la 1 ianuarie, respectiv la 31 decembrie, extrase, pierderi, identificari si promovari etc.);
    - prezentarea caracteristicilor si conditiilor de zacamant: forma si dimensiunile corpurilor, straturilor, filoanelor, grosimea medie, inclinarea zacamantului; adancimea maxima de exploatare la zi si in subteran sau combinat; conditii hidrogeologice, regimul gazodinamic, autoinflamabilitate si alte conditii naturale defavorabile;
    - prezentarea sectoarelor, blocurilor tectonice, lentilelor, straturilor, filoanelor, panourilor in care se va desfasura activitatea in anul preliminat;
    - prezentarea conditiilor de calitate din zonele ce se vor exploata;
    - miscarea globala preliminata a rezervelor geologice de bilant imobilizate in pilierii de siguranta temporar recuperabili, cu evidentierea nominala a celor care se vor crea sau exploata in perioada respectiva;
    - gradele de asigurare cu rezervele geologice de bilant pe total perimetru, deschise, pregatite si gata de exploatare, la inceputul si la sfarsitul perioadei pentru care se face si miscarea rezervelor, comparati cu cei stabiliti in planul de dezvoltare, studiul de fezabilitate si in metodele-cadru de exploatare aprobate, care se vor utiliza;
    - miscarea rezervelor, gradele de asigurare cu rezerve se vor calcula si se vor evidentia separat si pentru zonele afectate de exploatare (deschidere, pregatire, extractie etc.), precum si toti ceilalti indicatori specifici;
    - coeficientii de transformare cantitativa si calitativa, in cazul zacamintelor de minereuri, comparativ cu prevederile din documentele pe baza carora s-a acordat licenta, din ordine, avize etc., in legatura cu pierderile de rezerve, dilutii, inclusiv masurile preconizate pentru cresterea acestor coeficienti, respectiv reducerea pierderilor si a dilutiei.
    In acest capitol se vor mai da explicatii la datele prezentate in anexele I - XIV.
    Anexa I se refera la indicatorii specifici din acest capitol si se va intocmi centralizat pe exploatare (dupa caz, mina) pentru acelasi sort de produs minier. In aceasta anexa se vor evidentia separat toate substantele utile.

    CAP. 3
    Lucrari geologice

    Se arata eficienta lucrarilor geologice programate in anexa II (m/1.000 tone rezerva geologica promovata), rezervele ce se evidentiaza si se promoveaza, precum si orientarea care a stat la baza stabilirii volumului si repartizarii lucrarilor pe zone.
    Lucrarile geologice (fond de la bugetul de stat si/sau investitii in cazul unitatilor cu capital majoritar de stat) trebuie sa corespunda, ca volume si esalonari, cu prevederile din licentele de exploatare aprobate, precum si cu proiectele geologice, aprobate atat pentru lucrarile ce se executa in regie, cat si in antrepriza. In anexa II se vor evidentia lucrarile ce se vor executa in unitati fizice (m, mc), precum si cantitatile de rezerva ce se pun in evidenta cu acestea (t, mc). Se vor face subtotaluri pe genuri de lucrari, pe sectii (sectoare) si mina, facandu-se un total pe exploatare. In aceasta anexa se va face si o recapitulare cuprinzand totalul general al lucrarilor geologice si al rezervelor promovate si evidentiate.
    In situatiile in care exista nerealizari comparativ cu prevederile din licenta, se va programa recuperarea acestora in preliminar, insa, daca din motive temeinice aceasta nu este posibil, se va obtine aprobarea conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea executarii lucrarilor geologice, precum si a rezervelor ce se vor pune in evidenta cu acestea, inainte de elaborarea preliminarului pentru anul urmator.
    Prevederile anuale pentru fiecare pozitie si subtotaluri sau totaluri se defalcheaza in continuare pe cele 4 trimestre ale anului.

    CAP. 4
    Lucrari de deschidere si constructii miniere

    a) In subteran
    Se arata situatia documentatiilor lucrarilor introduse in anexa III si justificarea pentru lucrarile care nu au documentatii. Pentru lucrarile (obiectivele) fara documentatii se vor propune termene de proiectare. In aceasta anexa se vor cuprinde numai lucrarile (obiectivele) incluse in planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate.
    Se vor arata, de asemenea, dupa caz, si alte aspecte legate de executie, corelarea cu lucrarile de cercetari geologice, de deschidere si pregatire a celor ce se executa cu cele deja existente, in timp si ca deservire. In anexa IIIa lucrarile se vor evidentia in unitati fizice (m si mc) si se vor defalca pe trimestre.
    Se vor trece toate lucrarile de deschidere (galerii, puturi, suitori, planuri inclinate etc.), constructiile miniere speciale (camere de masini de extractie, de compresoare, de pompe etc.) ce se vor executa in anul la care se refera preliminarul. Se vor arata scopul realizarii lor, metodele, utilajele si materialele folosite pentru executare si sustineri, pilierii ce trebuie instituiti pentru protectia lor, durata de mentinere in functiune, iar dupa ce lucrarile respective nu mai sunt necesare, daca rezervele din pilierii lor pot fi recuperate si in ce proportii.
    Lucrarile de deschidere a zacamintelor de sare gema care se exploateaza in solutie constau in orientarea forajelor si echiparea acestora pentru aceasta metoda de extragere a sarii. Numarul forajelor, metoda de sapare, utilajele folosite, fluidul de foraj, adancimea, inclinarea, constructia sondelor, amenajarea platformelor de foraj si a drumurilor de acces la acestea etc. vor trebui sa respecte intocmai prevederile din planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate pe baza caruia s-a acordat licenta. Se va arata si modul de verificare a constructiei sondelor si de realizare a pilierului de ancoraj al acestora, iar in cazul in care nu corespund prevederilor din proiectele aprobate, se vor arata masurile ce vor fi luate pentru remedierea deficientelor si mentinerea lor in perfecta stare de functionare.
    De asemenea, se vor arata impactul asupra protectiei zacamantului si a mediului, masurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea si inlaturarea efectelor negative.
    b) In cariere
    Se vor trece toate lucrarile de deschidere (drumuri de acces la cariera, respectiv halda, transeele de atac al treptelor in steril si util, bazine principale de colectare a apelor, amenajarea platformelor pentru montarea utilajelor, a terenurilor pentru halda etc.) ce se vor executa in anul pentru care este intocmit preliminarul. Se vor arata scopul realizarii lor, metodele si utilajele folosite pentru executare, transeele si elementele geometrice ale acestora, pilierii de protectie ce se vor institui, daca este cazul, durata de mentinere in functiune, modul si proportia de recuperare a rezervelor din pilierii lucrarilor ce nu mai sunt necesare.
    Totodata se vor preciza impactul asupra protectiei zacamantului si a mediului, masurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea si imbunatatirea efectelor negative.
    Se va arata corelarea lucrarilor programate cu cele executate anterior. In anexa IIIb lucrarile vor fi exprimate in unitati fizice (m, mc) si se vor defalca pe trimestre.
    In mod similar se va proceda si in cazul balastierelor din terasele raurilor sau din apele curgatoare/lacuri, cu respectarea stricta si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 5
    Lucrari de pregatire

    a) In subteran
    Se vor trece toate lucrarile de pregatire (galerii, suitori, preabataje, planuri inclinate etc.) ce se vor executa in anul preliminat. Se vor arata scopul realizarii lor, metodele, utilajele si materialele folosite pentru executare si sustinere, pilierii de protectie ce trebuie instituiti pentru protectia lor, durata de mentinere in functiune, iar dupa ce lucrarile respective nu mai sunt necesare, daca rezervele din pilierii acestora pot fi recuperate si in ce proportie.
    Se vor evidentia eficienta lucrarilor miniere de pregatire (m/1.000 t rezerva pregatita), productia rezultata din aceste lucrari si ponderea ei din totalul productiei.
    Se vor evidentia si centraliza separat lucrarile miniere executate in util, in steril sau in mixt (util si steril), modul de evacuare a masei miniere excavate, evitandu-se poluarea utilului cu steril.
    Lucrarile de pregatire la zacamintele de sare gema ce se exploateaza in solutie constau in amorsarea sondelor prin care se va realiza extractia saramurii. Avandu-se in vedere faptul ca lucrarile de pregatire fac parte din metoda de exploatare, acestea vor trebui sa apartina unei metode-cadru avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si prevazute in documentatia pentru licenta.
    Ansamblul lucrarilor miniere de pregatire trebuie sa corespunda unei metode de exploatare cadru, aprobata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si cuprinsa in planul de dezvoltare/studiul de fezabilitate, pe baza caruia s-a acordat licenta.
    Se vor evidentia impactul asupra protectiei zacamantului, mai ales in cazul zacamintelor autoinflamabile (carbuni, sulf, unele pirite etc.), unde se lasa pilieri in spatiul exploatat, din substanta utila respectiva, precum si in ceea ce priveste mediul, masurile ce se vor lua pentru evitarea, respectiv limitarea si inlaturarea efectelor negative.
    Se va arata corelarea lucrarilor programate cu cele executate anterior. In anexa IVa lucrarile vor fi exprimate in unitati fizice (m, mc) si se vor defalca pe trimestre.
    b) In cariere
    Se vor trece toate lucrarile de pregatire (descoperta, drumuri in cariera, crearea accesului la extragerea substantei utile, depunerea sterilului in halda, exterioara sau/si interioara, cu toate lucrarile ce trebuie sa fie executate pentru asigurarea stabilitatii acestora, canale pentru colectarea si drenarea apelor, statii de pompe intermediare etc.) ce se vor executa in anul pentru care se elaboreaza preliminarul. Se vor arata scopul realizarii lucrarilor, metodele si utilajele folosite pentru executare, numarul de trepte de la descoperta si halda (unghiul de taluz, berme de siguranta), pilierii de protectie ce se vor institui, dupa caz, durata de mentinere in functiune.
    Se vor evidentia impactul asupra protectiei zacamantului si a mediului, masurile ce trebuie luate pentru evitarea, respectiv limitarea si inlaturarea efectelor negative.
    Se va arata corelarea lucrarilor programate cu cele executate anterior. In anexa IVb lucrarile vor fi exprimate in unitati fizice (m, mc) si se vor defalca pe trimestre.
    In mod similar se va proceda si in cazul balastierelor din terasele raurilor sau din apele curgatoare/lacuri, cu respectarea stricta si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 6
    Productia

    a) In subteran
    Se vor descrie amanuntit metodele de exploatare ce se vor aplica, in care din panouri, astfel incat sa se asigure nivelul productiei si calitatea acesteia, prevazute in documentatiile tehnico-economice pe baza carora a fost acordata licenta. Vor putea fi utilizate numai metode de exploatare cadru, avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. In cazul in care exista nerealizari in comparatie cu prevederile din licenta, se va programa recuperarea acestora in preliminar, iar daca din motive obiective nu poate fi realizat acest deziderat, se va obtine de la conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, in timp util (inainte de elaborarea preliminarului pentru anul urmator), aprobarea pentru modificarea esalonarii si nivelului productiei.
    Se vor arata criteriile de stabilire a coeficientilor de transformare cantitativa si calitativa a rezervelor geologice in rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor si dilutiei, modul cum acestea se incadreaza in prevederile documentatiilor aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    La zacamintele de minereuri (sau in alte situatii asemanatoare) se va urmari exploatarea tuturor panourilor prevazute in documentatiile aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, astfel incat sa se evite ramanerea unor panouri izolate (cu continuturi in util mai mici, respectiv calitate inferioara), a caror exploatare ulterioara devine imposibila din punct de vedere tehnic si/sau economic.
    Se va prevedea continuarea exploatarii in panourile incepute, pana la epuizarea rezervelor de bilant, oprirea activitatii fiind permisa numai cu aprobarea prealabila a autoritatii competente, in conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1998 si ale celorlalte acte normative.
    In anexa V se va trece productia cantitativa si calitativa dupa provenienta (pe categorii de rezerve, metode de exploatare, straturi, filoane, blocuri, corpuri tectonice, sectoare, mine etc.), pe substante, iar in cazul zacamintelor de minereuri, separat pe metale (aur, argint, plumb, zinc, cupru etc.), respectiv la carbuni pe: antracit, huila (cocsificabila, semicocsificabila, energetica), carbune brun, lignit si turba (ingrasamant agricol, energetica si terapeutica). In mod similar se va proceda si in cazul zacamintelor de nemetalifere, saruri haloide (sare gema, in stare solida sau solutie) si roci utile (pe categorii de substante si sorturi).
    b) In cariere
    Metodele de exploatare prevazute sa fie folosite vor fi numai cele cuprinse in documentatia tehnico-economica pe baza careia Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a acordat licenta de exploatare. In situatia includerii unor noi metode de exploatare, acestea trebuie avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale. Preliminarul va descrie amanuntit metodele de exploatare respective, fundamentand elementele geometrice (unghiul general de taluz al carierei, numarul de trepte in util, steril sau mixt, unghiurile de taluz, bermele tehnologice, de siguranta si inaltimea acestora), respectarea limitelor carierei (in plan orizontal si vertical), directia si sensul de avansare general al acesteia si al treptelor, cotele acestora etc.
    Se vor utiliza numai metode de exploatare cadru, avizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    In cazul exploatarii unui zacamant atat in subteran, cat si in cariera, se vor urmari si respecta cu strictete pilierul si decalajul dintre cele doua moduri de exploatare stabilite in proiectele aprobate conform normelor legale.
    In situatiile in care exista nerealizari comparativ cu prevederile din licenta, se va programa recuperarea acestora in preliminar, insa, daca din motive temeinice aceasta nu este posibil, se va obtine aprobarea conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea esalonarii si a nivelului productiei, inainte de elaborarea preliminarului pentru anul urmator.
    Se va prevedea exploatarea fara intreruperi a treptelor, eventuale opriri sau intreruperi fiind permise numai in situatii speciale si cu acordul prealabil al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Se vor arata criteriile de stabilire a coeficientilor de transformare cantitativa si calitativa a rezervelor geologice in rezerve industriale, a gradelor de recuperare a rezervelor, a pierderilor si dilutiei si modul cum acestea se incadreaza in prevederile documentatiilor aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    In mod similar se va proceda si in cazul balastierelor din terasele raurilor sau din apele curgatoare/lacuri, cu respectarea stricta si a prevederilor specifice din avizele/autorizatiile de gospodarire a apelor, in conformitate cu prevederile legale.
    La exploatarea zacamintelor de sare gema, pe langa cele aratate in prezentul capitol, se vor arata in mod deosebit structura si tectonica zonei afectate de exploatare, precum si influenta extragerii sarii (in stare solida, dar mai ales in solutie) asupra zonei respective. Este interzisa efectuarea de modificari sau adaptari ale metodei-cadru aprobate, fara avizul prealabil al conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

    CAP. 7
    Goluri subterane si rambleierea acestora

    In functie de prevederile metodei de exploatare cadru, aprobata si cuprinsa in documentatia pentru acordarea licentei, se vor trata problemele legate de formarea golurilor subterane, de necesitatea rambleierii lor, tipul rambleului (hidraulic, innamolire, pneumatic, manual), sursele de procurare a rambleului, materialul din care este format acesta, gradul de umplere a golurilor, posibilitatile si modul de completare a rambleului dupa tasare sau pierdere (in special in cazul rambleului cu saramura saturata), eliminarea (obturarea) cailor prin care se pierde saramura saturata, esalonarea in timp a rambleierii golurilor.
    Este absolut necesar ca la mine si la exploatarea sarii prin sonde sa fie programate lucrarile de exploatare, rambleiere etc., in timp si spatiu, astfel incat, o data terminata extragerea utilului dintr-o zona, aceasta sa poata fi inchisa si parasita definitiv.

    CAP. 8
    Aeraj si transport

    a) Aerajul
    Se vor descrie aerajul general al minei si cel al zonelor unde se executa lucrari miniere, cu specificarea lucrarilor noi ce se vor executa in anul preliminat, si modul cum acestea se incadreaza in schema generala de aeraj, astfel incat sa poata fi extrase toate rezervele prevazute in licenta. De asemenea, se vor arata si lucrarile de reparatii capitale si intretinere ce se vor executa pentru mentinerea in stare buna de functionare a intregului sistem de aeraj.
    Toate modificarile, adaptarile, completarile etc. vor fi cuprinse in proiectul anual de aeraj care se elaboreaza in conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii.
    b) Transportul
    Se va proceda la fel ca in cazul lucrarilor de aeraj, in plus aratandu-se masurile ce se vor lua (lucrarile care trebuie executate) pentru evitarea poluarii utilului cu steril.
    O atentie deosebita se va acorda separarii utilului de steril in cazul lucrarilor executate in mixt (util si steril), atat in subteran, cat si in cariere, luandu-se masuri speciale atunci cand sunt folosite mijloace de transport continuu (benzi, hidraulic, pneumatic etc.).

    CAP. 9
    Protectia zacamantului

    Toate lucrarile care se executa in mine, cariere sau pentru extragerea sarurilor haloide trebuie sa concure la protectia zacamantului, tinandu-se seama de caracteristicile acestuia (autoinflamabil, emanatii/eruptii de gaze toxice/explozive, eruptii de apa si/sau praf de carbune explozibil, dizolvare etc.) si ale rocilor inconjuratoare, precum si de conditiile hidrogeologice/hidrologice din zona, respectiv ale reliefului.
    Lucrarile prevazute in programele anuale, precum si cele special executate pentru protectia zacamantului trebuie sa asigure obtinerea coeficientilor de transformare cantitativa si calitativa a rezervelor de bilant in rezerve industriale, a gradelor de recuperare la nivelul prevazut in documentatia tehnico-economica pe baza careia Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a acordat licenta de exploatare, respectiv reducerea pierderilor de exploatare si a dilutiei sub nivelurile aprobate.
    Se va arata corelarea lucrarilor prevazute pentru protectia zacamantului cu cele executate anterior, insistandu-se in special asupra rezultatelor ce se vor obtine pe ansamblu.
    a) In subteran
    In preliminar se vor evidentia in mod distinct:
    - delimitarea pilierilor si planseelor de protectie pentru protejarea zacamantului, a suprafetei, a diverselor obiective industriale din subteran/suprafata, precum si a celor civile;
    - pilierii de siguranta definitivi si temporari, cei la care se renunta si influenta asupra protectiei zacamantului si a mediului inconjurator;
    - urmarirea respectarii formei, pozitiei in spatiu si dimensiunilor pilierilor, prevazute in documentatiile aprobate conform normelor legale;
    - orice mina in exploatare va fi prevazuta cu doua legaturi distincte cu suprafata. Masivul de roci intre cele doua lucrari va fi astfel dimensionat incat, in caz de surpare sau alunecare a uneia dintre ele, sa nu fie afectata si cea de a doua legatura;
    - in perimetrul de exploatare unde terenurile in panta au tendinte de alunecare si prin aceasta pot degrada zacamantul sau obiectivele de servire a exploatarii, se vor lua masuri pentru stabilizarea acestora prin ziduri de sprijin, drenuri, impaduriri etc.;
    - amplasarea lucrarilor de deschidere a minelor, de la zi, se va realiza numai pe baza studiilor geotehnice, fiind interzisa executarea acestora in apropierea imediata a zonelor cu alunecari de teren sau a haldelor;
    - in perimetrele de exploatare a zacamintelor, in zonele in care s-au determinat rezerve de substante minerale utile, indiferent daca la data respectiva acestea sunt valorificabile sau nu, este interzisa amplasarea haldelor de steril, inclusiv a sterilului provenit de la preparare;
    - acolo unde prin lucrarile de exploatare efectul surparii se transmite pana la suprafata, creandu-se denivelari in care se pot forma acumulari de ape, se vor lua masuri pentru drenarea si evacuarea apelor.
    Se vor urmari in permanenta, prin statii de observatii topografice, deformarile suprafetei, ca urmare a exploatarii subterane, pentru ca pe aceasta baza sa se poata lua masurile ce se impun in vederea limitarii fenomenului respectiv:
    - la exploatarea zacamintelor de sare gema in stare solida se va acorda o atentie deosebita respectarii pilierilor intercamerali (forma geometrica, dimensiuni, verticalitate, corelata si cu pilierii din etajele superioare, respectiv inferioare) si implicit a formei si dimensiunilor camerelor din care se extrage sarea, a celor de plafon/vatra (grosime, uniformitate, orizontalitate etc.), a pilierilor marginali, de la acoperisul si culcusul zacamantului. Se vor urmari lunar fenomenul de exfoliere a sarii, modul cum afecteaza rezistenta pilierilor si ce masuri se iau pentru combaterea/limitarea acesteia;
    - masuri pentru prevenirea inundatiilor de la suprafata (canale de garda, regularizari de torenti si alte cursuri de apa, indiguiri etc.);
    - masuri pentru prevenirea surparilor si alunecarilor de teren care pot afecta exploatarea zacamantului.
    In cazul exploatarii zacamintelor de sare gema in solutie este necesar sa se masoare lunar respectarea dimensiunilor si forma pilierilor dintre sonde, verticalitatea acestora, daca exista zone din pilieri in care sarea a fost dizolvata partial sau total. De asemenea, se va urmari daca sunt pierderi de saramura, caverne neprevazute si nedorite, aparitii de saramura la suprafata sau alte dizolvari necontrolate. In cazul in care totusi au aparut asemenea situatii, vor fi stabilite solutiile ce se vor adopta pentru stoparea acestor fenomene.
    Totodata se vor specifica masurile ce se vor lua pentru prevenirea dizolvarii necontrolate a zacamintelor de saruri, inclusiv a zonelor de brecie a sarii.
    Se va elabora un program de monitorizare a deformatiilor si deplasarilor de la suprafata ca urmare a exploatarii subterane.
    Este interzisa extragerea saramurii din lacuri sau alte acumulari formate ca urmare a surparii suprafetei.
    b) In cariere
    Se vor prezenta, in principal, urmatoarele:
    - taluzurile generale ale carierelor, situatiile in care se recupereaza unele rezerve din acestea si masurile ce se vor lua pentru mentinerea stabilitatii rocilor din zona respectiva;
    - dimensiunile si forma geometrica a treptelor (in util, steril, mixt), masurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilitatii lor in timpul exploatarii;
    - masurile ce se vor lua pentru asigurarea stabilitatii versantilor, in cazul carierelor colinare;
    - colectarea si evacuarea apelor de pe versanti si din cariera, inclusiv din halda interioara sau exterioara, pentru evitarea inundarii carierei si asigurarea stabilitatii haldelor, luandu-se in considerare debitele maxime posibile;
    - respectarea cu strictete a pilierului de vatra al carierei, aprobat conform normelor legale, in situatia in care se exploateaza si in subteran;
    - se va pastra decalajul prevazut in proiectele aprobate, potrivit prevederilor legale, intre baza haldei interioare si frontul in util. De asemenea, se va evita blocarea cu steril a rezervelor de bilant, iar daca aceasta s-a produs (din diferite motive), se vor specifica masurile ce se vor lua pentru ca rezervele respective sa poata fi exploatate.

    CAP. 10
    Inchidere totala sau partiala a minelor (salinelor), carierelor sau a exploatarilor de sare in solutie

    a) Planul de incetare a activitatii
    Incetarea activitatii, respectiv inchiderea minei (cariera, exploatarea sarii in solutie), se face in conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 61/1998, ale Instructiunilor tehnice pentru inchiderea minelor, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si comertului si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 116/166.725/1998, si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001, prin care s-a aprobat Manualul de inchidere a minelor si care cuprinde:
    1. motivatia incetarii activitatii, bazata pe o documentatie tehnico-economica;
    2. programul tehnic de dezafectare sau conservare a activitatii;
    3. programul de protectie sociala a personalului ce urmeaza a fi disponibilizat;
    4. planul de refacere a mediului;
    5. procedura de eliberare a terenului.
    Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate, operatorii minieri vor arata la acest capitol minele, carierele etc. care vor fi inchise, total sau partial, in anul la care se refera programul de exploatare.
    Se vor expune motivele inchiderii, cu argumentarea tehnico-economica a acestora, situatia rezervelor (potrivit continutului-cadru din cap. II "Rezerve de substante minerale utile"), daca exploatarea mai poate continua si in ce conditii tehnico-economice, in cazul in care rezervele de bilant nu au fost epuizate, potrivit prevederilor din licenta acordata. Totodata se vor specifica masurile ce vor fi luate pentru refacerea si protectia mediului, in conformitate cu normele legale in vigoare si cu documentatiile aprobate.
    Elaborarea acestui capitol in programul anual de exploatare nu exonereaza agentii economici (cu capital majoritar de stat sau privat) de intocmirea documentatiilor pentru inchiderea minelor si obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor prevazute de legile, normele si instructiunile in vigoare in acest domeniu.
    b) Proiectul tehnic de inchidere a minei si refacerea mediului
    Acest proiect tehnic trebuie sa fie conform continutului-cadru prezentat in Manualul de inchidere a minelor, cap. V, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001.

    CAP. 11
    Programul de preparare

    Acest capitol se va elabora de operatorii economici care, dupa extragerea utilului din zacamant (productia bruta, respectiv extrasul industrial), efectueaza si prelucrarea/prepararea acestuia. In aceasta categorie intra si instalatiile de evaporare pentru obtinerea sarii (NaCl) din saramura, precum si statiile de spalare-sortare a nisipului si pietrisului sau a altor substante minerale utile.
    Se vor prezenta:
    - utilajele si fluxul tehnologic folosite, produsele valorificabile rezultate (cantitativ si calitativ), continutul sterilului evacuat;
    - depunerea sterilului in iazuri de decantare, halde, construirea acestora, utilajele folosite pentru constructie si depunere, masuri de protectie a iazurilor si haldelor, a constructiilor civile, industriale, de arta etc., din zona, precum si a mediului ambiant, in toate componentele sale.
    Se vor evidentia si urmari zilnic, cumulat lunar, trimestrial si anual, urmatorii indicatori:
    - cantitatea si calitatea extrasului industrial supus prelucrarii/prepararii. La zacamintele de minereuri, cand este cazul, se vor arata tipurile de minereu, cu continuturile separate pe fiecare metal si minereu;
    - produsele, concentratele rezultate, cantitativ si calitativ, cu continuturile in componenti utili, separat pe fiecare produs/concentrat destinat comercializarii;
    - sterilul evacuat, cantitativ si calitativ, cand este cazul, continutul in metale;
    - randamentul instalatiei de prelucrare/preparare;
    - gradul de valorificare, cantitativa si calitativa, a zacamintelor, iar la cele de minereuri, si coeficientul de recuperare a metalelor din zacamant, pentru fiecare metal.
    Toate prevederile din acest capitol trebuie sa se incadreze in continutul documentatiilor pe baza carora s-a aprobat licenta. In cazul in care, prin modificarile care se doreste sa fie efectuate, se obtin grade de valorificare cantitativa si calitativa, coeficienti de recuperare a elementelor utile (metalelor) din zacamant, pentru fiecare metal, randamente ale instalatiilor etc. inferioare celor din licenta aprobata, se va solicita, pe baza unei documentatii tehnico-economice, aprobarea prealabila a conducerii Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarile respective.
    Unitatile de preparare din cadrul unei companii/societati care achizitioneaza produsele miniere extrase in stare bruta in vederea prelucrarii/prepararii au obligatia sa elaboreze preliminarii anuale, in conformitate cu prevederile licentei de exploatare aprobate. In aceste situatii memoriul tehnic la preliminar va cuprinde urmatoarele capitole din prezentele instructiuni:
    - Capitolul I - Prevederi generale;
    - Capitolul XI - Programul de preparare;
    - Capitolul XII - Protectia mediului;
    - Capitolul XIII - Protectia muncii;
    - Capitolul XIV - Resurse umane, utilaje si materiale;
    - Capitolul XV - Alte lucrari;
    - Capitolul XVI - Analiza economica.
    Continutul acestor capitole se va adapta specificului activitatii de prelucrare/preparare, respectiv pentru statiile de spalare-sortare a nisipului si pietrisului sau altor substante minerale utile.

    CAP. 12
    Protectia mediului

    Lucrarile cuprinse in acest capitol vor trebui sa fie in conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si al ministrului apelor si protectiei mediului nr. 151/22.740/2001 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in Programul de conformare si in planul de refacere a mediului, precum si reglementarea modului de operare cu garantia bancara pentru refacerea mediului afectat de activitati miniere.
    In preliminarul anual se vor trece lucrarile prevazute in programul de conformare, in planul de refacere a mediului si in avizele la acestea, in licenta de exploatare acordata (pentru anul in curs), precum si masurile ce se vor lua pentru recuperarea eventualelor ramaneri in urma.
    Se vor prezenta influenta activitatilor miniere asupra mediului (aer, sol, ape de suprafata si subterane, modificarea reliefului, poluarea chimica, radioactiva, biologica, fonica, electromagnetica etc.), masurile ce se vor lua pentru monitorizarea, respectiv limitarea lor, si refacerea mediului la parametrii initiali, iar acolo unde este cazul, chiar pentru imbunatatirea acestora, prevazandu-se totodata si fondurile necesare.

    CAP. 13
    Protectia muncii

    Se vor arata aspectele principale privind respectarea normelor de protectie a muncii in procesul de exploatare si preparare si modul in care se va verifica realizarea acestora, lucrarile principale prevazute in preliminar care rezolva problemele legate de securitatea si protectia muncii, eventual prescriptii speciale. Se trateaza problemele legate de cheltuielile de protectie a muncii; in acest scop se va reda lista cu proiectele metodelor de exploatare aprobate. Aceasta lista va avea urmatoarea forma:
___________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea metodei  Documentatia tehnica        Avize nr./an
crt.  de exploatare      (proiectul, simbolul, nr.)  si forul care a avizat
___________________________________________________________________________
 0           1                       2                          3
___________________________________________________________________________

    CAP. 14
    Resurse umane, utilaje si materiale

    Se vor prezenta:
    - structura de personal existenta si programata, pe genuri de activitati (cercetare geologica, dezvoltare, alte investitii, exploatare, preparare, constructii-montaj, activitati conexe etc.), respectiv unitati si subunitati organizatorice;
    - dotarea cu utilaje existenta si programata, gruparea lor pe genuri de activitati/unitati si subunitati organizatorice;
    - sinteza planului de aprovizionare cu materiale, piese de schimb si servicii, exprimate in unitati fizice si valorice.

    CAP. 15
    Alte lucrari

    - investitii, altele decat lucrarile miniere de deschidere, respectiv constructii-montaj, la suprafata si in subteran, utilaje, dotari, asigurarea documentatiilor si a surselor de finantare, comparatie cu prevederile din documentatia pe baza careia s-a aprobat licenta si masurile ce se vor lua pentru recuperarea eventualelor restante;
    - lucrari de reparatii capitale, curente si intretinere a lucrarilor miniere, utilajelor din subteran si de la suprafata minelor, din cariere, inclusiv cele de la instalatiile de prelucrare-preparare, statiile de producere a sarii din solutie etc.;
    - alimentarea cu energie electrica, pneumatica, hidraulica etc.;
    - capacitatile de insilozare in subteran si la suprafata, inclusiv in conducte si rezervoare (in cazul saramurii), stocul de substanta utila (separat pe metale, tipuri de carbuni, categorii de substante, sorturi etc.) existent in acestea, la inceputul si sfarsitul lunii.

    CAP. 16
    Analiza economica

    Se vor prezenta fundamentarea cheltuielilor de productie, prezentate pe elementele de cheltuieli materiale, energie, amortisment, de personal etc., precum si sursele de venituri. In cazul societatilor cu capital majoritar de stat se vor preciza masurile ce vor fi luate pentru incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, iar acolo unde este posibil, identificarea unor surse noi de venituri si/sau reducerea cheltuielilor de orice natura, cheltuielile la 1.000 lei productie marfa, subventiile necesare si alocatiile bugetare pentru investitii.
    Se vor evidentia distinct:
    - taxa pentru activitatea de exploatare (pe teren) la toate perimetrele concesionate, luandu-se in calcul suprafetele integrale stabilite in licente;
    - redeventele miniere ce trebuie achitate trimestrial si anual, pentru toate produsele miniere, in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile din licentele acordate;
    - consemnarea garantiei de mediu, potrivit legislatiei in vigoare, planului de dezvoltare, de conformare si refacere a mediului pentru anul preliminat. De asemenea, se vor prevedea si sumele necesare pentru executarea lucrarilor restante din anii anteriori;
    - cheltuieli la 1.000 lei productie marfa;
    - cheltuieli pentru conservarea si/sau inchiderea minei/carierei.
    In cazul in care exista restante din anii anteriori la taxe, redevente si garantia de mediu, se vor prevedea sumele necesare pentru lichidarea acestora. In situatia in care aceasta nu este posibil, se va solicita, in prealabil, aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, respectiv si a inspectoratului de protectie a mediului, la care este arondat perimetrul respectiv, pe baza unei documentatii din care sa rezulte cauzele obiective care au condus la aceasta situatie, dar mai ales masurile ce se vor lua pentru recuperarea restantelor.

    2. Anexe cu volumul si esalonarea lucrarilor
    Anexele fac parte integranta din programul (preliminarul) anual de exploatare si cuprind indicatorii tehnico-economici care fundamenteaza memoriul tehnic al preliminarului si pe baza carora se efectueaza analiza si avizarea acestuia.
    Din punct de vedere al protectiei si exploatarii rationale a zacamantului, precum si al protectiei si refacerii mediului se vor completa urmatoarele anexe (machete):
    - Anexa Ia - Situatia rezervelor geologice;
    - Anexa Ib - Situatia rezervelor deschise;
    - Anexa Ic - Situatia rezervelor pregatite;
    - Anexa Id - Gradul de asigurare cu rezerve deschise si pregatite;
    - Anexa II - Lucrari de cercetare geologica;
    - Anexa IIIa - Lucrari de deschidere in subteran;
    - Anexa IIIb - Lucrari de deschidere in cariere;
    - Anexa IIIc - Lucrari de deschidere la exploatarea sarii in solutie;
    - Anexa IVa - Lucrari de pregatire in subteran;
    - Anexa IVb - Lucrari de pregatire in cariere (balastiere);
    - Anexa IVc - Lucrari de pregatire pentru exploatarea sarii in solutie;
    - Anexa Va - Esalonarea productiei din subteran;
    - Anexa Vb - Esalonarea productiei din cariere (balastiere);
    - Anexa Vc - Esalonarea productiei la exploatarea sarii in solutie;
    - Anexa Vd - Productia pe metode de exploatare;
    - Anexa VIa - Rezerva extrasa, pierderi de exploatare, dilutii, grade de recuperare;
    - Anexa VIb - Rezerva geologica de minereu a panoului nr. ...
    - Anexa VIc - Fisa de calcul a panoului de minereu nr. ....
    - Anexa VId - Datele feliilor (treptelor/subtreptelor) de minereu probate;
    - Anexa VIe - Situatia rezervelor de minereu pierdute in pilieri, datorita metodei de exploatare aplicate;
    - Anexa VII - Cenuse pe straturi si blocuri la carbuni;
    - Anexa VIII - Rambleu - innamolire;
    - Anexa IX - Lucrari de intretinere;
    - Anexa X - Activitatea de preparare/prelucrare;
    - Anexa XI - Lucrari de protectie si refacere a mediului;
    - Anexa XII - Lucrari de conservare;
    - Anexa XIII - Situatia cheltuielilor de productie in anul ...;
    - Anexa XIV - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul ... .

    3. Planuri de situatie si schite, la scari adecvate
    Programul de exploatare contine o sectiune distincta compusa din piese desenate care prezinta in detaliu toate lucrarile miniere existente si cele programate in perioada preliminata si cuprinde:
    1. Planul general al obiectivului, scara 1:5.000; 1:2.000 sau 1:1.000, care va contine elemente topografice privind situatia existenta la inceputul anului, precum si lucrarile prevazute a se executa in cursul perioadei preliminate, defalcate pe trimestre. Pe planul topografic se vor mai completa:
    - limita perimetrului de exploatare aprobat prin licenta de exploatare;
    - anumite obiective de la suprafata care pot fi afectate de exploatarea subterana, in cariere, a sarii in solutie (cursuri de apa, drumuri, cai ferate, constructii, retele electrice, etc.);
    - perimetrele de protectie de la suprafata si pilierii de protectie de lunga durata si temporari, la nivelul fiecarui strat, filon, corp, bloc tectonic, indicarea obiectivelor din subteran si de la suprafata care se protejeaza, precum si a actului prin care au fost aprobate;
    - falii si accidente tectonice majore;
    - straturile, filoanele, corpul, blocul tectonic, interceptate cu lucrarile de deschidere (directia si inclinarea);
    - sondele de la suprafata, cu indicarea numarului si cotei de la suprafata;
    - profilul longitudinal al fiecarui put sau al altor lucrari principale de legatura cu suprafata, cu indicarea cotelor la nivelul suprafetei si a fiecarui orizont;
    - zonele cu eruptii de ape (sau posibile) din zacamant sau lucrari vechi;
    - forajele de cercetare a zacamantului (cele existente, trasate cu culoare neagra, si cele proiectate, trasate cu culoare rosie);
    - lucrarile miniere existente (cele din steril vor fi colorate cu galben si cele din util, cu maro). Pe fiecare lucrare se vor trece denumirea, stratul, filonul, corpul, blocul tectonic, orizontul, etajul, treapta/subtreapta (pentru cariere) si cotele punctelor caracteristice;
    - lucrarile miniere de deschidere proiectate si numarul acestora - culoare verde;
    - lucrarile miniere de pregatire si numarul acestora - culoare albastra in util si rosie in steril;
    - pe lucrarile miniere de inaintare existente vor fi trecute stufele trimestriale si cele anuale, iar prevederile ultimei perioade de pana la inceperea anului de preliminar se vor colora cu violet;
    - punctele topografice principale din reteaua de sprijin, cu indicarea cotei. Vor fi cotate toate intersectiile, precum si punctele de schimbare a pantei. Cotele existente vor fi inscrise cu negru, iar cele proiectate, cu rosu;
    - lucrarile miniere cu pante peste 7 la mie se vor marca cu semnul folosit pentru pante inclinate;
    - lucrarile miniere parasite se vor marca distinct, cu semnele conventionale stabilite;
    - lucrarile inaccesibile, dar necesare activitatii de productie (inundate, surpate, cu gabarite necorespunzatoare), vor fi marcate cu linie plina - in tus negru - plasata in interiorul lucrarii, pe lungimea respectiva;
    - usile de aeraj si digurile. Pentru fiecare dig se va inscrie numarul sau;
    - traseul curentilor de aer curat si viciat, pana la suprafata.
    Se va acorda o atentie deosebita reprezentarii corecte a intersectiilor dintre lucrarile miniere, precum si zonelor de suprapunere a acestora.
    2. Planul fiecarui strat, filon, corp, bloc tectonic la scara 1:1.000 sau 1:2.000 (pentru zacamintele orizontale sau de inclinare mica-medie), cu indicarea urmatoarelor elemente topografice, va contine:
    - pilierii de protectie la nivelul stratului, filonului, corpului, blocului tectonic;
    - falii si accidente tectonice;
    - sondele de la suprafata, cu indicarea numarului de ordine, grosimii si cotei la care au fost interceptate stratul, filonul, corpul, blocul tectonic;
    - zonele cu eruptii de ape (sau posibile) din zacamant sau lucrari vechi;
    - forajele de cercetare a zacamantului;
    - lucrarile miniere existente (inclusiv abatajele);
    - lucrarile de deschidere care se executa pentru stratul, filonul, corpul, blocul tectonic respectiv, cu indicarea legaturii cu scheletul general al minei, precum si cele de pregatire;
    - punctele topografice, cu indicarea cotei;
    - lucrarile de exploatare preliminate. Abatajele vor fi conturate pe trimestre, indicandu-se sensul de avansare. Culorile folosite vor fi:
    Preliminarul anual
    rosu     - trimestrul I;
    galben   - trimestrul II;
    albastru - trimestrul III;
    maro     - trimestrul IV.
    Realizarile din perioada care preceda sfarsitul anului anterior si inceputul celui preliminat se vor estima pe baza vitezelor de avansare realizate si se vor contura cu violet. In interiorul suprafetelor programate a se exploata se vor inscrie: numarul abatajului si al panoului, tipul sustinerii si modul de taiere, precum si productia preliminata;
    - traseul curentilor de aer curat si viciat pana la legatura cu lucrarile principale de deschidere, puse de acord cu planul topografic de aeraj;
    - lucrarile miniere parasite conform cu cele aratate in planul general;
    - lucrarile inaccesibile, dar necesare procesului de productie;
    - digurile si constructiile de aeraj (usi, crossinguri etc.), cu numarul de inventar al digurilor, puse de acord cu planul topografic.
    3. Profile longitudinale pentru fiecare strat cu inclinare mare, la scara 1:1.000 sau 1:2.000. Se vor trece caroiajul de pe planul topografic si proiectia puturilor din culcus, pentru a se putea suprapune straturile, filoanele etc. adiacente, in vederea evitarii subminarii acestora. Pe profile se vor indica faliile limita de bloc si cele din interiorul stratului, filonului, delimitarea abatajelor, nivelurile de exploatare existente si cele programate, focurile active sau reactivate, indicate prin simbolurile respective. Prin semne conventionale se vor arata zonele innamolite si cele prevazute a fi innamolite, cu precizarea volumului de cenusa.
    4. Profile transversale, scara 1:1.000 sau 1:2.000, in dreptul fiecarui abataj din straturi groase, filoane, cu inclinare mare. Pe acestea se vor trece:
    - straturile, filoanele din acoperis, cu eventuale lucrari de legatura existente;
    - feliile exploatate, cu stufe anuale;
    - lucrarile de pregatire vechi, cu cel putin un orizont deasupra orizontului de aeraj, cu indicarea lucrarilor de inchidere (diguri, rambleu, innamolire);
    - feliile programate a fi exploatate in cursul perioadei, colorate pentru fiecare trimestru;
    - lucrarile de pregatire din culcus si in strat, filon, cele existente si cele programate, colorate distinct;
    - digurile existente, de culoare neagra, si cele preliminate, de culoare rosie, precum si celelalte constructii de aeraj;
    - curentii de aer curat si viciat;
    - cote la atacari si la nivelul fiecarei felii, precum si la orizontul de aeraj si de transport;
    - zonele innamolite si cele programate a fi innamolite;
    - nivelul anual de exploatare, marcat cu linie rosie. Se va controla ca nivelul si cotele feliilor de pe sectiunea transversala sa corespunda cu cele din profilul longitudinal.
    5. Planul de abataj, scara 1:500, pentru fiecare felie programata a fi exploatata cu abataje frontale, cu front scurt, cu inmagazinare etc., in felii orizontale/inclinate, sau pentru fiecare subetaj, dupa caz. Totodata va cuprinde lucrarile de deschidere si pregatire existente si programate de la orizontul inferior si de aeraj, conturul stratului, filonului etc., la cota feliei curente (de culoare neagra) si a celei superioare (de culoare rosie), zona propusa a fi exploatata, conturata pe trimestre, curentii de aer, constructiile de aeraj la nivelul feliei, digurile, zonele rambleiate sau innamolite, eventualele scarpe si accidente tectonice.
    6. Planul topografic cu lucrari de intretinere va cuprinde lucrarile care in cursul anului vor fi rearmate sau planate. Lucrarile de rearmare se vor marca cu o linie continua, colorata in albastru, dispusa pe una dintre marginile lucrarii miniere. Numarul de ordine al lucrarii si lungimea care urmeaza a fi rearmata se vor regasi in diagrama atasata la preliminar.
    Lucrarile de planare (scaderea vetrei) se reprezinta prin colorarea cu rosu a lucrarilor miniere, pe toata sectiunea lor, in diagramele atasate la preliminar urmand a fi trecute, pe langa numarul de ordine, denumirea lucrarii si volumul (mc) care urmeaza a fi planat.
    7. Planul topografic cu lucrari de conservare-inchidere. Se va intocmi in mod similar cu planul topografic cu lucrari de intretinere.
    8. Planul topografic cu lucrarile de descoperta in cariere
    9. Planuri topo cu lucrarile de exploatare in cariere. Aceste planuri vor cuprinde:
    - planul topografic general al carierei, scara 1:5.000 si 1:2.000;
    - limitele terenurilor cumparate, inchiriate, concesionate, expropriate etc.;
    - pozitia sondelor executate de la suprafata;
    - situatia treptelor de excavare la inceputul perioadei;
    - caile de transport si amenajarile existente si proiectate;
    - lucrarile de evacuare a apelor;
    - planul de situatie cu evolutia treptelor de descoperta;
    - planul de situatie cu evolutia excavatiilor in util;
    - sectiuni longitudinale si transversale care vor cuprinde pozitia stratului, filonului, corpului, blocului tectonic, conform sectiunilor geologice, forajele geologice de la suprafata, limitele zonelor expropriate, drumurile de acces, situatia treptelor de excavare, la inceputul si sfarsitul perioadei, cu indicarea volumelor de steril si a cantitatilor de util extras.
    10. La exploatarea sarii in solutie se vor intocmi:
    a) planul topografic general, scara 1:5.000, 1:2.000, care va cuprinde:
    - limita perimetrului de exploatare aprobat prin licenta;
    - campurile de exploatare, cu forajele de cercetare (numarul forajului, cota de la suprafata si talpa, cota de intrare si iesire din zacamant);
    - obiectivele existente la suprafata in perimetrul de exploatare;
    b) planul topografic al zonei in deschidere, pregatire si exploatare, scara 1:1.000, 1:500, care va cuprinde: forajele in executie, in amorsare, in exploatare, cu numarul forajului, cota de la suprafata si talpa, cota la care se face amorsarea si la care se exploateaza sarea;
    c) profile longitudinale si transversale, scara 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200, 1:100, prin zacamant, sondele in amorsare, cele in exploatare, inclusiv camerele de dizolvare, pilierii dintre sonde, albia de scufundare rezultata ca urmare a extragerii sarii si altele necesare intr-o situatie/moment data/dat.
    Programele anuale de exploatare vor mai cuprinde:
    - planul topografic cu miscarea rezervelor deschise si pregatite, pentru fiecare strat, filon, corp, bloc tectonic, in exploatare;
    - scheme de evacuare a apelor.
    Aceste documente vor fi elaborate in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare.

    SECTIUNEA a II-a
    Modificarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare

    Programele (preliminariile) anuale de exploatare pot fi adaptate, prin preliminariile trimestriale, in functie de conditiile geominiere intalnite pe parcursul anului si care nu au fost cunoscute de agentul economic, la data elaborarii programului respectiv, iar in cazul celor cu capital majoritar de stat, cu aprobarea organelor ierarhice care au aprobat preliminarul anual in cauza.
    In situatiile in care se aduc modificari esentiale programelor anuale, este nevoie de un nou aviz din partea inspectoratului teritorial pentru resurse minerale la care este arondat obiectivul respectiv. Prin modificari esentiale se intelege:
    a) schimbarea solutiilor de deschidere si/sau modificarea cu peste 15% a volumului lucrarilor de deschidere programate, daca acesta afecteaza indicii de normalitate;
    b) executarea unor lucrari de pregatire in panouri neprevazute in programul anual si modificarea cu peste 15% a volumului de pregatiri preliminat;
    c) prevederea pentru exploatare a unor panouri necuprinse in programul anual;
    d) schimbari in succesiunea de exploatare a straturilor, filoanelor, corpurilor, blocurilor tectonice, panourilor, feliilor si ale decalajului dintre acestea, care se pot solda cu subminari de rezerve;
    e) modificari cu privire la numarul si inaltimea feliilor/treptelor prevazute in programul anual;
    f) la zacamintele de sare gema exploatate in subteran se mai adauga:
    - modificarile aduse metodei de deschidere si/sau pregatire (dispunere in spatiu, traseul lucrarilor, dimensiunile si pantele acestora), adaptarea lucrarilor respective la conditiile geologice si/sau hidrogeologice intalnite pe parcursul executarii lor;
    - redimensionarea camerelor de exploatare, schimbarea nivelului de productie pe an, a sorturilor si calitatii acestora, prevazute in documentatia pe baza careia s-a acordat licenta;
    g) in cazul zacamintelor de sare gema exploatate in solutie se mai adauga: modificarile solutiei de deschidere (numar de sonde, amplasarea lor, adancimea, constructia forajelor etc.), de pregatire (metoda de amorsare, adancimea la care se executa aceasta, diametrul final etc.), metoda de exploatare (cu ridicare continua a coloanei, in baterie), presiunea de lucru in foraje, diametrele acestora, saramura extrasa in 24 de ore si concentratia acesteia, durata de sistare a extractiei saramurii dintr-o sonda sau mai multe, daca aceasta depaseste perioada prevazuta in programul anual, respectiv mai mult de 3 luni. Se schimba tipul fluidului izolant, masurile ce se vor lua in cazul strapungerii necontrolate si involuntare a pilierilor dintre sonde, marginali sau de tavan etc.;
    h) cresterea pierderilor de rezerve avizate de inspectoratul teritorial pentru resurse minerale sau abandonari de rezerve;
    i) schimbarile intervenite in aplicarea metodelor de exploatare sau experimentarea si aplicarea unor metode noi;
    j) sistarea activitatii de exploatare in panourile preliminate, pentru o durata mai mare de 6 luni;
    k) extragerea unor pilieri de protectie necuprinsi in program;
    l) redimensionarea pilierilor de protectie temporari sau de lunga durata;
    m) punerea in exploatare a unor sectoare, orizonturi, mine, cariere, balastiere, saline si campuri de sonde pentru extragerea sarii in solutie, care nu au fost prinse in programul initial;
    n) schimbarea amplasamentului pentru depozitarea sterilului provenit din cariere, din subteran, de la preparare etc.;
    o) la instalatiile de prelucrare/preparare se va solicita un nou aviz atunci cand se modifica schema sau fluxul de prelucrare/preparare, utilajele, reactivii utilizati, extractia in util (pe fiecare metal sau substanta), continuturile in util (pe fiecare metal sau substanta), a sterilelor evacuate in iazurile de decantare sau in halde, solutiile de constructie si depunere in acestea, randamentul instalatiei, gradele de valorificare, constructia statiilor de epurare a apelor, metodele si substantele utilizate, continutul apelor in elemente nocive, la evacuarea in emisar fata de prevederile programului (preliminarului) aprobat. Prin instalatii de prelucrare se intelege si statiile de spalare-sortare a nisipului si pietrisului sau a altor substante minerale utile;
    p) restructurarea lucrarilor avizate conditionat de inspectoratul teritorial pentru resurse minerale.
    In vederea obtinerii avizului de la inspectoratul teritorial pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul de exploatare, pentru modificari esentiale la programul (preliminarul) de exploatare anual se va elabora si se va depune de agentul economic la inspectoratul respectiv o documentatie tehnico-economica care va avea urmatorul continut:
    a) memoriu tehnico-economic, ce va cuprinde:
    - prezentarea lucrarilor care constituie modificari esentiale la programul anual de exploatare;
    - scopul si demonstrarea necesitatii modificarilor propuse;
    - avantajele si dezavantajele solutiilor propuse in comparatie cu cele din programul anual de exploatare aprobat;
    - modul de armonizare cu lucrarile existente si cu cele din programul anual de exploatare deja aprobat;
    - cum se incadreaza modificarile propuse in prevederile documentatiei pe baza careia s-a acordat licenta. In situatia in care acestea aduc modificari documentatiei respective (solutiei de deschidere si pregatire, metodelor de exploatare utilizate, transportului, aerajului, asecarii, metodelor de prelucrare/preparare, constructiei haldelor, iazurilor, saleductelor, statiilor de epurare a apelor, continutului acestora in elemente nocive la evacuarea in emisar, masurilor de protectie a zacamantului si securitatii muncii, precum si a mediului, gradelor de recuperare si valorificare, produselor obtinute si calitatii acestora, indicatorilor economici etc.), agentul economic va prezenta si aprobarile/avizele obtinute de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in vederea utilizarii solutiilor propuse;
    - metoda de exploatare ce se doreste sa fie introdusa in preliminar este avizata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si tine seama de prevederile acestuia; in caz contrar se va proceda potrivit celor aratate in alineatul precedent;
    - masuri specifice noilor propuneri facute privind protectia zacamantului, a muncii si a mediului;
    b) partea grafica:
    - planul topografic, cu situatia lucrarilor miniere existente si cu cele prevazute in programul anual de exploatare aprobat, scara 1:2.000 sau 1:1.000;
    - planul topografic de situatie, cu lucrarile miniere propuse pentru modificarea programului aprobat, incadrate in ansamblul lucrarilor din zona, scara 1:2.000, 1:1.000, iar dupa caz, 1:500, 1:200, respectiv 1:100;
    - zonele cu modificarile propuse sa fie reprezentate grafic, dupa caz, in plan orizontal, vertical (planul cu inclinarea generala a zacamantului), profile longitudinale si transversale, la scari adecvate, mentionate mai sus;
    - planurile zonei (minei) vor fi completate cu cote, curentii de aer, constructiile de aeraj, precum si cu cele speciale existente, prevazute in programul aprobat si nou-propuse.

    SECTIUNEA a III-a
    Avizarea si aprobarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare

    Inspectoratele teritoriale pentru resurse minerale avizeaza programele (preliminariile) anuale de exploatare in temeiul art. 40 lit. h) din Legea nr. 61/1998, al art. 32 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 639/1998, al art. 3 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 si al prezentelor instructiuni, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2003.
    Programele (preliminariile) anuale de exploatare, elaborate potrivit prevederilor acestor instructiuni, se depun de agentii economici (persoane juridice sau fizice) la inspectoratele teritoriale pentru resurse minerale la care este arondat perimetrul pentru care s-a intocmit programul anual de exploatare.
    Programele anuale de exploatare, respectiv modificarea acestora, vor fi depuse avand aprobarea conducerii agentului economic (semnatura si stampila) atat pe memoriul tehnic, cat si pe anexele (machetele) cu volumul si esalonarea lucrarilor, precum si pe anexele grafice.
    Inspectoratele teritoriale pentru resurse minerale respective analizeaza si avizeaza programele (preliminariile) anuale de exploatare din punct de vedere al protectiei si exploatarii rationale, in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii acestora. Inspectoratele teritoriale pentru resurse minerale emit avizul numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii obligatorii:
    a) agentii economici poseda licenta de exploatare aprobata prin hotarare a Guvernului pentru perimetrul in cauza si preliminarul respecta intocmai toate prevederile acesteia;
    b) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a inaintat licenta si nota de fundamentare pentru aprobare, in situatia in care concesiunea de exploatare a fost acordata in temeiul art. 46 din Legea nr. 61/1998 (dare in administrare), iar preliminarul respecta intocmai toate prevederile din documentatia tehnico-economica pe baza careia Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a acordat licenta.
    Inspectoratele teritoriale pentru resurse minerale pot respinge de la avizare preliminariile prezentate, daca:
    1. preliminarul nu respecta prevederile din documentatia tehnico-economica ce a stat la baza acordarii licentei, iar agentul economic nu a prezentat dovada ca Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a aprobat respectivele adaptari, reesalonari, modificari etc.;
    2. in preliminar sunt cuprinse si metode de exploatare care nu corespund unei metode-cadru aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    3. nu este prevazuta recuperarea restantelor la executarea lucrarilor de deschidere, pregatire, protectie a zacamantului si refacerea mediului, iar agentul economic nu are aprobare de la conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru aceasta situatie;
    4. agentul economic nu a virat la bugetul de stat taxa pentru activitatea miniera (aferenta anului pentru care s-a elaborat preliminarul), are restante la achitarea redeventei miniere sau nu a consemnat garantia bancara pentru refacerea mediului, respectiv nu a prezentat la inspectoratul teritorial pentru resurse minerale documentele privind achitarea acestora;
    5. este prevazuta sistarea exploatarii in unele panouri fara aprobarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    6. nu au fost prezentate o data cu preliminarul planul de prevenire si lichidare a avariilor si proiectul de asecare a formatiunilor acvifere, in special la zacamintele de lignit, astfel incat acestea sa poata fi exploatate in conditii de siguranta;
    7. incalca orice alte prevederi sau dispozitii legale in domeniul exploatarii rezervelor de substante minerale utile si/sau de protectie si refacere a mediului, in toate componentele sale;
    8. preliminarul nu tine seama de masurile stabilite in avize si in actele de control ale inspectoratului teritorial pentru resurse minerale sau ale organelor de protectie a mediului, iar acolo unde Legea apelor nr. 107/1996 o prevede, si de cele de gospodarire a apelor.
    In situatia in care nu sunt indeplinite prevederile lit. a) si b), precum si ale pct. 1 - 8, inspectoratul teritorial pentru resurse minerale va restitui preliminarul agentului economic pentru refacere, stabilind totodata termen (maximum 30 de zile) pentru reinaintare la inspectorat, in vederea unor analize si avizari.
    Avizul inspectoratului teritorial pentru resurse minerale va avea urmatorul continut:

    AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
    Directia generala de control si protectie a mediului

    I.T.R.M. ......................               Nr. ........./data ..........
                                                         (de expeditie)

                                     AVIZ
                         Nr. ........./data ...........

    Obiect: Avizarea programului (preliminarului) de exploatare pe anul ....... (boldat), pentru ................................ (substanta, la mina, cariera, salina, balastiera etc.), apartinand ............................... (denumirea completa a agentului economic), localitatea, judetul (de resedinta a agentului economic).

    CAP. 1
    Generalitati

    - numarul adresei de inaintare a programului (preliminarului) anual de exploatare de la agentul economic si de la inspectoratul teritorial pentru resurse minerale;
    - datele privind agentul economic: denumirea societatii comerciale, nr. de inregistrare la registrul comertului, codul fiscal, banca (filiala) si numarul contului, adresa completa; nr. telefon/fax si activitatea pe care o desfasoara;
    - denumirea perimetrului de exploatare;
    - substanta minerala utila exploatata si principalele utilizari;
    - numarul si data eliberarii licentei de exploatare de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
    - articolul din Legea nr. 61/1998 in temeiul caruia a fost obtinuta licenta;
    - numarul si data hotararii Guvernului de aprobare a licentei;
    - perioada de valabilitate a licentei;
    - data inceperii derularii licentei;
    - localizarea geografica-administrativa a perimetrului de exploatare, descrierea reliefului, cailor de comunicatie, alimentarea cu energie etc.;
    - descrierea terenurilor ce vor fi utilizate pentru activitati miniere si prezentarea formelor legale de acces la terenuri (act de proprietate, inchiriere, asociere etc.), in conformitate cu prevederile legale;
    - delimitarea pilierilor si planselor de protectie pentru protejarea zacamantului, a suprafetei, a diverselor obiective industriale din subteran/suprafata, precum si a celor civile;
    - numarul curent al lucrarilor prevazute in anexele scrise va figura obligatoriu si pe planul minei, al filoanelor, straturilor sau pe planurile de orizont si, in general, pe orice plan topografic din anexele desenate la preliminar, in care figureaza acele lucrari.

    CAP. 2
    Cuprinsul preliminarului

    Se vor reda succint continutul fiecarui capitol din preliminar si in special indicatorii tehnico-economici prevazuti in documentatia pentru acordarea licentei, situatia rezervelor, gradele de asigurare, coeficientii de transformare cantitativa si calitativa, de recuperare in metal (la zacamintele de minereuri), de confirmare a rezervelor, gradele de recuperare si valorificare, nivelul productiei extrase, prelucrate/preparate, al lucrarilor geologice, de deschidere si pregatire, pierderi de exploatare, dilutii, randamente la instalatiile de prelucrare/preparare etc., toate cu esalonarea trimestriala. De asemenea, vor fi prezentate lucrarile executate pentru protectia zacamantului si a mediului, precum si masurile luate pentru refacerea mediului.

    CAP. 3
    Observatii si constatari

    Se vor analiza si compara continutul preliminarului cu prevederile din documentatia pentru aprobarea licentei.
    Avizatorul va arata in mod separat si explicit in ce constau incalcarile normelor legale, deficientele prevazute la lit. a) si b), precum si la pct. 1 - 8 din prezenta sectiune, fundamentand cauzele pentru care nu poate fi avizat programul (preliminarul) anual de exploatare respectiv sau modificarile la acesta, solicitate ulterior de agentii economici.

    CAP. 4
    Aviz

    Fata de cele de mai sus, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - Inspectoratul teritorial pentru resurse minerale .............................. avizeaza, din punct de vedere al protectiei si exploatarii rationale a rezervelor de ......................... (substanta), preliminarul de exploatare pe anul ........ (boldat), la mina, cariera, salina, balastiera etc., prezentat de ................................. (denumirea completa a agentului economic), localitatea, judetul, conditionat de indeplinirea urmatoarelor masuri: ................................
    Masurile vor fi numerotate, vor avea o exprimare clara si vor prevedea responsabilitati (de regula, conducerea agentului economic) si termene de executare. Masurile se vor referi la unele completari, modificari, rectificari etc. menite sa imbunatateasca protectia si exploatarea rationala a zacamantului, protectia si refacerea mediului, precum si masuri de securitate a muncii, direct referitoare la exploatarea zacamantului.

                 Inspector-sef,                    Consilier,
             .....................           .....................
             (numele si prenumele)           (numele si prenumele)

    Masurile stabilite mai sus nu se refera la conditiile obligatorii care constituie motive de respingere pentru avizare a programului (preliminarului) prezentat.

    SECTIUNEA a IV-a
    Dispozitii finale

    Urmarirea realizarii programului de exploatare anual se va efectua trimestrial si cumulat pe parcursul intregului an (trim. I, trim. II, trim. I + II, trim. III, trim. I + II + III, trim. IV, trim. I + II + III + IV), conform modelului prevazut in anexele la prezentele instructiuni, si va fi cuprinsa in rapoartele geominiere trimestriale, care se inainteaza inspectoratelor la care este arondat perimetrul respectiv, pana la data de 10 a lunii urmatoare trimestrului/anului anterior.
    Agentii economici pot completa prezentele instructiuni cu alte capitole, anexe, planuri de situatii si schite, documente etc., pe care le considera necesare desfasurarii activitatii lor sau care sunt prevazute de alte acte normative in vigoare. Modificarea, completarea sau renuntarea la unele capitole din aceste instructiuni, care se refera la aplicarea prevederilor Legii nr. 61/1998 si ale celorlalte acte normative privind protectia si exploatarea rationala a zacamintelor de substante minerale utile, poate fi efectuata numai cu aprobarea expresa a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Programul (preliminarul) de exploatare se depune in doua exemplare la inspectoratul teritorial pentru resurse minerale unde este arondat perimetrul pentru care s-a intocmit preliminarul si se solicita avizul, urmand ca inspectoratul sa restituie agentului economic, o data cu avizul acordat, un exemplar al preliminarului purtand, pe fiecare fila, stampila "pentru neschimbare".
    In cazul in care titularul de licenta nu este de acord cu avizul inspectoratului teritorial pentru resurse minerale la programul (preliminarul) anual de exploatare si se considera indreptatit legal, poate face contestatie temeinic motivata la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in termen de 30 de zile de la primirea avizului, care va analiza si va decide in consecinta.
    Masurile stabilite de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale sunt obligatorii, in conformitate cu art. 29 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 61/1998.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 12/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 12 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu