Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1198 din 25 noiembrie 2005

pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1097 din  6 decembrie 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 55 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001,
    in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se inlocuiesc anexele nr. 2, 3, 4 si 5 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu anexele nr. 1 - 4 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 - 4*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 4 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

               Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                             Sulfina Barbu

    ANEXA 1

    TIPURI de habitate naturale a caror conservare necesita declararea ariilor speciale de conservare

    Un asterisc (*) inaintea numelui habitatului semnifica faptul ca este un habitat prioritar.

 ______________________________________________________________________________
|Cod Natura|                    Denumirea tipului de habitat                   |
|2000      |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|                  1. Habitate costiere, marine si de dune                     |
|______________________________________________________________________________|
|   1110   | Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apa;      |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1150   | * Lagune costiere;                                                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1210   | Vegetatie anuala de-a lungul liniei tarmului;                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1220   | Vegetatie perena a tarmurilor;                                    |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1310   | Comunitati cu Salicornia si alte specii anuale care               |
|          | colonizeaza terenurile umede si nisipoase;                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1340   | * Pajisti saraturate continentale;                                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1410   | Pajisti saraturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi);     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   1530   | * Pajisti si mlastini saraturate panonice;                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2110   | Dune mobile embrionare (in formare);                              |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2120   | Dune mobile de-a lungul tarmurilor cu Ammophila arenaria (dune    |
|          | albe);                                                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2130   | * Dune fixate cu vegetatie herbacee perena (dune gri);            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2160   | Dune cu Hippophae rhamnoides;                                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2190   | Depresiuni umede intradunale;                                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2330   | Dune continentale cu pajisti neincheiate cu Corynephorus si       |
|          | Agrostis;                                                         |
|__________|___________________________________________________________________|
|   2340   | * Dune continentale panonice;                                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|                           2. Habitate de ape dulci                           |
|______________________________________________________________________________|
|   3130   | Ape statatoare, oligotrofe pana la mezotrofe cu vegetatie din     |
|          | Littorelletea uniflorae si/sau din Isoeto-Nanojuncetea;           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3140   | Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetatie bentonica de Chara spp.;|
|__________|___________________________________________________________________|
|   3150   | Lacuri eutrofe naturale cu vegetatie tip Magnopotamion sau        |
|          | Hydrocharition;                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3160   | Lacuri distrofice si iazuri;                                      |
|__________|___________________________________________________________________|
|   31A0   | * Ape termale clin Transilvania acoperite de lotus (drete);       |
|__________|___________________________________________________________________|
|   31B0   | * Intinderi de lotus indian (aclimatizat);                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3220   | Vegetatie herbacee de pe malurile raurilor montane;               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3230   | Vegetatie lemnoasa cu Myricaria germanica de-a lungul raurilor    |
|          | montane;                                                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3240   | Vegetatie lemnoasa cu Salix elaeagnos de-a lungul raurilor        |
|          | montane;                                                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3260   | Cursuri de apa din zonele de campie pana la cele montane cu       |
|          | vegetatie din Ranunculion fluitantis si Callitricho-Batrachion;   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   3270   | Rauri cu maluri namoloase cu vegetatie de Chenopodion rubri si    |
|          | Bidention p.p.                                                    |
|__________|___________________________________________________________________|
|                     3. Habitate de pajisti si tufarisuri                     |
|______________________________________________________________________________|
|   4030   | Tufarisuri scunde/lande uscate europene;                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   4060   | Tufarisuri scunde alpine si boreale;                              |
|__________|___________________________________________________________________|
|   4070   | * Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium;           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   4080   | Tufarisuri cu specii subarctice de Salix;                         |
|__________|___________________________________________________________________|
|   40A0   | * Tufarisuri subcontinentale peri-panonice;                       |
|__________|___________________________________________________________________|
|   40C0   | * Tufarisuri de foioase ponto-sarmatice;                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6110   | * Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifile din          |
|          | Alysso-Sedion albi;                                               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6120   | * Pajisti xerice pe substrat calcaros;                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6150   | Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios;                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6170   | Pajisti calcifile alpine si subalpine;                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6190   | Pajisti panonice de stancarii (Stipo-Festucetalia pallentis);     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6210   | Pajisti uscate seminaturale si faciesuri cu tufarisuri pe substrat|
|          | calcaros (Festuco-Brometea) (* situri importante pentru orhidee); |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6230   | * Pajisti montane de Nardus bogate in specii, pe substraturi      |
|          | silicioase;                                                       |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6240   | * Pajisti stepice subpanonice;                                    |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6260   | * Pajisti panonice pe nisipuri;                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6290   | Stepe vest pontice cu Paeonia tenuifolia;                         |
|__________|___________________________________________________________________|
|   62C0   | * Stepe ponto-sarmatice;                                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6410   | Pajisti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase   |
|          | (Molinion caeruleae);                                             |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6420   | Pajisti mediteraneene umede cu ierburi inalte din                 |
|          | Molinio-Holoschoenion;                                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6430   | Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul   |
|          | campiilor pana la cel montan si alpin;                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6440   | Pajisti aluviale din Cnidion dubii;                               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6510   | Pajisti de altitudine joasa (Alopecurus pratensis, Sanguisorba    |
|          | officinalis);                                                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   6520   | Fanete montane;                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|                      4. Habitate din turbarii si mlastini                    |
|______________________________________________________________________________|
|   7110   | * Turbarii active;                                                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7120   | Turbarii degradate capabile de regenerare naturala;               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7140   | Mlastini turboase de tranzitie si turbarii oscilante (nefixate de |
|          | substrat);                                                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7150   | Comunitati depresionare din Rhynchosporion pe substraturi         |
|          | turboase;                                                         |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7210   | * Mlastini calcaroase cu Cladium mariscus;                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7220   | * Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7230   | Mlastini alcaline;                                                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   7240   | * Formatiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae;   |
|__________|___________________________________________________________________|
|                    5. Habitate de stancarii si pesteri                       |
|______________________________________________________________________________|
|   8110   | Grohotisuri silicioase din etajul montan pana in cel alpin        |
|          | (Androsacetalia alpinae si Gafeopsiefalia ladani);                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8120   | Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan |
|          | pana in cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);                     |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8160   | * Grohotisuri medioeuropene calcaroase ale etajelor colinar si    |
|          | montan;                                                           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8210   | Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase;   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8220   | Versanti stancosi cu vegetatie chasmofitica pe roci silicioase;   |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8230   | Comunitati pioniere din Sedo-Scleranthion sau Sedo albi-Veronicion|
|          | dillenii pe stancarii silicioase;                                 |
|__________|___________________________________________________________________|
|   8310   | Pesteri inchise accesului public;                                 |
|__________|___________________________________________________________________|
|                        6. Habitate de padure                                 |
|______________________________________________________________________________|
|   9110   | Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;                              |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9130   | Paduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9150   | Paduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion;             |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9160   | Paduri subatlantice si medioeuropene de stejar sau stejar cu      |
|          | carpen din Carpinion betuli;                                      |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9170   | Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9180   | * Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si    |
|          | ravene;                                                           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9190   | Paduri acidofile de stejar pedunculat (Quercus robur) pe          |
|          | psamosoluri;                                                      |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91D0   | * Turbarii cu vegetatie forestiera;                               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91E0   | * Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior        |
|          | (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);                    |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91F0   | Paduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus   |
|          | excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor rauri     |
|          | (Ulmenion minoris);                                               |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91G0   | * Vegetatie forestiera panonica cu Quercus petraea si Carpinus    |
|          | betulus;                                                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91H0   | * Vegetatie forestiera panonica cu Quercus pubescens;             |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91I0   | * Vegetatie de silvostepa eurosiberiana cu Quercus spp.           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91K0   | Paduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);              |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91L0   | Paduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion);        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91M0   | Paduri balcano-panonice de cer si gorun;                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91Q0   | Paduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros;        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91V0   | Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);                           |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91X0   | Paduri dobrogene de fag;                                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91Y0   | Paduri dacice de stejar si carpen;                                |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91Z0   | Vegetatie forestiera moeziaca cu tei argintiu;                    |
|__________|___________________________________________________________________|
|   91AA   | Vegetatie forestiera ponto-sarmatica cu stejar pufos;             |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9260   | Vegetatie forestiera cu Castanea sativa;                          |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9280   | Vegetatie forestiera cu Quercus frainetto;                        |
|__________|___________________________________________________________________|
|   92AO   | Zavoaie cu Salix alba si Populus alba;                            |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9410   | Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana              |
|          | (Vaccinio-Piceetea);                                              |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9420   | Paduri de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea montana; |
|__________|___________________________________________________________________|
|   9530   | Vegetatie forestiera sub-mediteraneana cu endemitul Pinus nigra   |
|          | ssp. banatica;                                                    |
|__________|___________________________________________________________________|

    ANEXA 2

    SPECII de plante si de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare si a ariilor de protectie speciala avifaunistica

    Interpretare

    1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei retele a ariilor speciale de conservare.
    2. Speciile prezentate in anexa sunt indicate:
    prin numele speciei ori subspeciei; sau
    prin toate speciile care apartin unui taxon mai mare sau unei parti din acel taxon.
    3. Simboluri
    Un asterisc (*) inaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara.
    Mai multe specii din aceasta anexa sunt, de asemenea, prezentate in anexa nr. 4.

    a) ANIMALE VERTEBRATE

    MAMIFERE

    CHIROPTERA
    Rhinolophidae
    - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoava a lui Blasius)
    - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoava)
    - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoava)
    - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoava)
    - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoava a lui Mehely)
    Vespertilionidae
    - Barbastella barbastellus (Liliac carn)
    - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi)
    - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari)
    - Myotis blythi (Liliac comun mic)
    - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi)
    - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
    - Myotis emarginatus (Liliac caramiziu)
    - Myotis myotis (Liliac comun)

    RODENTIA
    Sciuridae
    - Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popandau/Suita)
    Cricetidae
    - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster romanesc)
    Microtidae
    - Microtus tatricus (Soarece de Tatra)
    Zapodidae
    - Sicista subtilis (Soarece saritor de stepa)
    Castoridae
    - Castor fiber (Castor)

    CARNIVORA
    Canidae
    - Canis lupus (Lup)
    Ursidae
    - * Ursus arctos (Urs brun)
    Mustelidae
    - * Lutra lutra (Vidra, Lutra)
    - * Mustela lutreola (Norita, Nurca, Vidra mica, Dihor de apa)
    - Vormela peregusna (Dihor patat)
    - Mustela eversmani (Dihor de stepa)
    Felidae
    - Lynx lynx (Ras)
    Phocidae
    - * Monachus monachus (Vaca de mare, Foca cu burta alba)

    ARTILODACTYLA
    Bovidae
    - * Bison bonasus (Zimbru)

    CETACEA
    - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare)

    PASARI

    GAVIIFORMES
    Gavidae
    - Gavia stellata (Fundac mic)
    - Gavia arctica (Fundac polar, Cufundac)
    - Gavia immer (Cufundac mare)

    PELECANIFORMES
    Phalacrocoracidae
    - Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic)
    Pelecanidae
    - * Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)
    - Pelecanus crispus (Pelican cret)

    CICONIFORMES
    Ardeidae
    - Botaurus stellaris (Bou de balta, Buhai de balta)
    - Ixobrychus minutus (Starc pitic)
    - Nycticorax nycticorax (Starc de noapte)
    - Ardeola ralloides (Starc galben)
    - Bubulcus ibis (Starc de cireada)
    - Egretta garzetta (Egreta mica)
    - Egretta alba (Egreta mare)
    - Ardea purpurea (Starc rosu)
    Ciconiidae
    - Ciconia nigra (Barza neagra, Cocostarc negru)
    - Ciconia ciconia (Barza alba, Cocostarc)
    Threskiornithidae
    - Plegadis felcinellus (Tiganus, Ibis negru)
    - Platalea leucorodia (Lopatar, Starc lopatar)

    ANSERIFORMES
    Anatidae
    - Cygnus olor (Lebada cucuiata, Lebada de vara, Lebada muta)
    - Cygnus cygnus (Lebada de iarna)
    - * Anser erythropus (Garlita mica)
    - Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu)
    - Tadorna ferruginea (Califar rosu)
    - Tadorna tadorna (Califar alb)
    - * Aythya nyroca (Rata rosie, Rata cu ochii albi)
    - * Oxyura leucocephala (Rata cu cap alb)

    FALCONIFORMES
    Accipitridae
    - Pernis apivorus (Viespar)
    - Milvus migrans (Gaie bruna, Gaie neagra)
    - Milvus milvus (Gaie rosie, Sorlita)
    - * Haliaetus albicilla (Codalb)
    - Neophron percnopterus (Hoitar)
    - Gypaetus barbatus (Zaganul, Vulturul barbos)
    - Aegypius monachus (Vultur plesuv brun, Vultur negru)
    - Gyps fulvus (Vultur plesuv sur)
    - Circaetus gallicus (Serpar)
    - Circus aeruginosus (Erete de stuf)
    - Circus cyaneus (Erete vanat)
    - * Circus macrourus (Erete alb)
    - Circus pygargus (Erete sur)
    - Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte)
    - Buteo rufinus (Sorecar mare)
    - Aquila pomarina (Acvila tipatoare mica)
    - * Aquila clanga (Acvila tipatoare mare)
    - * Aquila heliaca (Acvila de camp)
    - Aquila chrysaetos (Acvila de munte)
    - Hieraeetus pennatus (Acvila pitica, Acvila mica)
    Pandionidae
    - Pandion haliaetus (Vultur pescar, Uligan pescar)
    Falconidae
    - * Falco naumanni (Vanturel, Vinderel mic)
    - Falco vespertinus (Soimulet, Vanturel de seara)
    - * Falco cherrug (Soim european)
    - Falco peregrinus (Soim calator)

    GALLIFORMES
    Tetraornidae
    - Tetrao tetrix (Cocos de mesteacan)

    GRUIFORMES
    Rallidae
    - Porzana porzana (Crestet pestrit, Crestelut pestrit)
    - Porzana parva (Crestelut mijlociu, Crestet mijlociu, Crestet cenusiu)
    - Porzana pussilla (Crestelut pitic, Crestet pitic)
    - Crex crex (Cristei de camp, Carstei de camp)
    Gruidae
    - Grus grus (Cocor)
    Otididae
    - * Otis tarda (Dropie)

    CHARADRIIFORMES
    Recurvirostridae
    - Recurvirostra avosetta (Ciocintors)
    - Himantopus himantopus (Piciorong, Cataliga)
    Burhinidae
    - Burhinus oedicnemus (Pasarea ogorului)
    Glareolidae
    - Glareola pratincola (Ciovlica ruginie)
    - Glareola nordmanni (Ciovlica negricioasa)
    Charadriidae
    - Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
    - Charadrius alexandrinus (Prundaras de saratura)
    - Charadrius (Eudromias) morinellus (Prundaras de munte)
    Scolopacidae
    - Calidris alpina (Fungaci de tarm)
    - * Gallinago media (Becatina mare)
    - Limosa limosa (Sitarul de mal)
    - * Numenius tenuirostris (Culic cu cioc subtire)
    - Tringa glareola (Fluierar de mlastina)
    - Phalaropus lobatus (Notatita)
    Laridae
    - Larus melanocephalus (Pescarus cu cap negru)
    - Larus genei (Pescarus cu cioc subtire, pescarus roz, pescarus rozalb)
    - Larus minutus (Pescarus mic)
    Sternidae
    - Sterna (Gelochelidon) nilotica (Pescarita razatoare)
    - Sterna caspia (Pescarita mare)
    - Sterna sandvicensis (Chira de mare)
    - Sterna hirundo (Chira de balta)
    - Sterna albifrons (Chira mica)
    - Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb)
    - Chlidonias niger (Chirighita neagra)

    STRIGIFORMES
    Strigidae
    - Bubo bubo (Buha, Bufnita)
    - Glaucidium passerinum (Ciuvica)
    - Asio flammeus (Ciuf de camp)
    - Aegolius funereus (Minunita)

    CAPRIMULGIFORMES
    Caprimulgidae
    - Caprimulgus europaeus (Caprimulg)

    CHORACIIFORMES
    Alcedinidae
    - Alcedo atthis (Pescaras albastru)
    Coracidae
    - Coracias garrulus (Dumbraveanca)

    PICIFORMES
    Picidae
    - Picus canus (Ghionoaie sura)
    - Dryocopus martius (Ciocanitoare neagra)
    - Dendrocopos syriacus (Ciocanitoare (pestrita) de gradina)
    - Dendrocopos medius (Ciocanitoare de stejar)
    - Dendrocopos leucotos (Ciocanitoare cu spate alb)
    - Picoides tridactylus (Ciocanitoare de munte)

    PASSERIFORMES
    Alaudidae
    - Melanocorypha calandra (Ciocarlie de baragan)
    - Calandrella brachydactyla (Ciocarlie de stol)
    - Lullula arborea (Ciocarlie de padure)
    Motacillidae
    - Anthus campestris (Fasa de camp)
    Muscicapidae/Turdinae
    - Oenanthe pleschanka (Pietrar negru)
    - Luscinia svecica (Gusa vanata)
    Muscicapidae/Sylviinae
    - Acrocephalus paludicola (Lacar de pipirig)
    - Acrocephalus melanopogon (Privighetoare de balta)
    - Sylvia nisoria (Silvie porumbaca)
    Muscicapidae
    - Ficedula parva (Muscar mic)
    - Ficedula albicollis (Muscar gulerat)
    Laniidae
    - Lanius collurio (Sfrancioc rosiatic)
    - Lanius minor (Sfrancioc cu frunte neagra, Sfrancioc mic)
    Emberizidae
    - Emberiza hortulana (Presura de gradina)

    REPTILE

    CHELONIA (TESTUDINES)
    Testudinidae
    - Testudo hermanni (Testoasa de uscat banateana)
    - Testudo graeca (Testoasa de uscat dobrogeana)
    Emydidae
    - Emys orbicularis (Broasca testoasa de apa)

    OPHIDIA (SERPENTES)
    Colubridae
    - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare) (inclusiv subspecia sauromates)
    Viperidae
    - Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi si/sau forme intermediare) (Vipera de stepa)
    - * Vipera ursinii rakosiensis (Vipera de faneata)

    AMFIBIENI

    CAUDATA
    Salamandridae
    - Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) (Triton cu creasta)
    - Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) (Triton cu creasta dobrogean)
    - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    - Triturus vulgaris ampelensis (Tritonul comun transilvanean)

    ANURA
    Discoglossidae
    - Bombina bombina (Buhai de balta cu burta rosie)
    - Bombina variegata (Buhai de balta cu burta galbena)
    Pelobatidae
    - Pelobates fuscus (Broasca de pamant, Broasca gheboasa)

    PESTI

    PETROMYZONIFORMES
    Petromyzonidae
    - Eudontomyzon danfordi (Chiscar)
    - Eudontomyzon mariae
    - Eudontomyzon vladykovi

    CLUPEIFORMES
    Clupeidae
    - Alosa pontica (Scrumbie de Dunare)
    - Alosa caspia caspia (Rizeafca)

    SALMONIFORMES
    Salmonidae
    - Hucho hucho (Lostrita)
    Umbridae
    - Umbra krameri (Tiganus)

    PERCIFORMES
    Percidae
    - Gymnocephalus schraetzer (Raspar)
    - Gymnocephalus baloni (Ghibort de rau)
    - Zingel spp.

    CYPRINIFORMES
    Cyprinidae
    - Aspius aspius (Avat)
    - Barbus meridionalis (Moioaga)
    - Chalcalburnus chalcoides (Oblet mare)
    - Gobio albipinnatus (Porcusor de nisip)
    - Gobio uranoscopus (Petroc)
    - Gobio kessleri (Petroc)
    - Leuciscus (Telestes) souffia (Clean dungat)
    - Pelecus cultratus (Sabita)
    - Rutilus pigus (Babusca de Tur)
    - Rhodeus sericeus amarus (Boarca)
    Cobitidae
    - Cobitis elongata (Fasa mare)
    - Cobitis taenia (Zvarluga)
    - Misgurnis fossilis (Tipar, Varlan)
    - Sabanejewia aurata (Dunarinta)

    SCORPAENIFORMES
    - Cottus gobio (Zglavoc)

    NEVERTEBRATE

    ARTHROPODA
    CRUSTACEA
    Decapoda (Crustacei)
    - * Austropotamobius torrentium

    INSECTA
    Coleoptera (Gandaci)
    - Bolbelasmus unicornis
    - Boros schneideri
    - Buprestis splendens
    - Carabus hampei
    - Carabus hungaricus
    - Carabus variolosus
    - Cerambyx cerdo (Croitor)
    - Cucujus cinnaberinus
    - Graphoderus bilineatus
    - Lucanus cervus (Radasca)
    - Morimus funereus
    - Oxyporus mannerheimi
    - * Osmoderma eremita (Pustnicul, Gandacul sihastru)
    - Phryganophilus ruficollis
    - Pilemia tigrina
    - Probaticus subrugosus
    - * Pseudogaurotina excellens
    - Rhysodes sulcatus
    - * Rosalia alpina (Croitorul alpin)
    - Stephanopachys substriatus
    Lepidoptera (Fluturi diurni si nocturni)
    - Arytrura musculus
    - Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
    - Catopta thrips
    - Colias myrmidone
    - Cucullia mixta lorica
    - Dioszeghyana schmidtii
    - Eriogaster catax
    - Euphydryas aurinia
    - Euphydryas maturna
    - Erannis ankeraria
    - Gortyna borelii lunata
    - Glyphipterix loricatella
    - Hypodryas maturna partiensis
    - Lycaene helle
    - Lycaena dispar
    - * Lepidea morsei
    - Maculinea teleius
    - Maculinea nausithous
    - Nymphalis vaualbum
    - Pseudophilotes bavius
    Odonata (Libelule)
    - Coenagrion ornatum
    - Coenagrion mercuriale
    - Cordulegaster heros
    - Leucorrhinia pecforalis
    - Ophiogomphus cecilia
    Orthoptera (Greieri si Cosasi)
    - Isophya harzi
    - Isophya stysi
    - Isophya costata
    - Pholidoptera transsylvanica
    - Odontopodisma rubripes
    - Paracaloptenus caloptenoides
    - Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius

    MOLLUSCA
    Gastropoda (Melci)
    - Anisus vorticulus
    - Chilostoma banaticum
    - Theodoxus transversalis
    - Vertigo angustior
    - Vertigo genesii
    - Vertigo moulinisiana

    BIVALVIA
    Unionoida (Scoici)
    - Unio crassus

    b) PLANTE

    PTERIDOPHYTA
    Marsileaceae
    - Marsilea quadrifolia (Trifoias de balta)
    Aspleniaceae
    - Asplenium adulterinum (Feriguta, Ruginita)

    ANGIOSPERMAE
    Alismataceae
    - Caldesia parnassifolia (Limbarita)
    - Luronium natans
    Boraginaceae
    - Echium russicum (Capul sarpelui)
    Campanulaceae
    - Adenophora lilifolia
    - Campanula romanica (Clopotel dobrogean)
    - * Campanula serrata (Clopotel)
    Caryophyllaceae
    - * Dianthus diutinus (Garofita)
    - Moehringia jankae (Merinana)
    Chenopodiaceae
    - * Salicornia veneta
    Asteraceae (Compositae)
    - Centaurea jankae
    - Centaurea pontica
    - Ligularia sibirica (Curenchiu de munte)
    - Cirsium brachycephalum (Palamida)
    - * Serratula lycopifolia (Galbinare)
    Brassicaceae (Crucifere)
    - Crambe tataria (Tartan)
    - Draba dorneri (Flamanzica)
    - Thlaspi jankae (Pungulita)
    Cyperaceae
    - Eleocharis carniolica
    Droseraceae
    - Aldrovanda vesiculosa (Otratel)
    Poaceae (Graminae)
    - Poa granitica ssp. disparilis (Firuta de munte)
    - Stipa danubialis (Colilie)
    Fabaceae (Leguminoase)
    - Astragalus peterfii (Cosaci)
    Iridaceae
    - * Gladiolus palustris (Gladiola)
    - Iris aphylla ssp. hungarica (I. hungarica) (Iris)
    - Iris humilis ssp. arenaria (I. arenaria) (Iris)
    Lamiaceae (Labiatae)
    - Dracocephalum austriacum (Mataciune)
    Liliaceae
    - Colchicum arenarium (Brandusa)
    - Tulipa hungarica (Lalea galbena)
    Oleaceae
    - Syringa josikaea (Liliac transilvanean, Lemnul vantului)
    Orchidaceae
    - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei)
    - Liparis loeselii (Mosisoare)
    Paeoniaceae
    - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)
    Ranunculaceae
    - Pulsatilla patens (Deditei, Sisinei)
    - Pulsatilla grandis
    - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Deditei)
    Rosaceae
    - Agrimonia pilosa (Turita)
    - Potentilla emilii-popii (Buruiana cu cinci degete)
    Rubiaceae
    - Galium moldavicum
    Santalaceae
    - Thesium ebracteatum (Maciulie)
    Saxifragaceae
    - Saxifraga hirculus (Ochii soricelului)
    Scrophulariaceae
    - Tozzia carpathica (Iarba gatului)
    Apiaceae (Umbelliferae)
    - Angelica palustris (Angelica de balta)
    - Apium repens (Telina)
    - Ferula sadleriana (Aerel)

    PLANTE INFERIOARE
    Bryophyta
    - Buxbaumia viridis
    - Dichelyma capillaceum
    - Dicranum viride
    - Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
    - Encalypta mutica
    - Mannia triandra
    - Meesia longiseta
    - Orthotrichum rogeri

    ANEXA 3

    ANEXA 3 A
    Specii de Interes Comunitar

    SPECII de animale si de plante care necesita o protectie stricta

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    prin ansamblul speciilor care apartin unui taxon superior sau unei parti din acel taxon.

    a) ANIMALE VERTEBRATE

    MAMIFERE

    MICROCHIROPTERA
    - Toate speciile

    RODENTIA
    Gliridae
    - Muscardinus avellanarius (Pars de alun)
    - Dryomys nitedula (Pars cu coada stufoasa)
    Sciuridae
    - Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popandau, Suita)
    Castoridae
    - Castor fiber (Castor)
    Cricetidae
    - Cricetus cricetus (Harciog/Catelul pamantului)
    - Mesocricetus newtoni (Hamsterul romanesc, Grivan mic)
    Microtidae
    - * Microtus tatricus (Soarecele de Tatra)
    Zapodidae
    - Sicista betulina (Soarece saritor de padure)
    - Sicista subtilis (Soarece saritor de stepa)

    CARNIVORA
    Canidae
    - Canis lupus (Lup)
    Ursidae
    - Ursus arctos (Urs brun)
    Mustelidae
    - Lutra lutra (Vidra, Lutra)
    - Mustela eversmani (Dihor de stepa)
    - Mustela lutreola (Norita/Nurca)
    - Vormela peregusna (Dihorul patat)
    Felidae
    - Felis silvestris (Pisica salbatica)
    - Lynx lynx (Ras)
    Phocidae
    - * Monachus monachus (Foca cu burta alba)

    ARTIODACTYLA
    Bovidae
    - * Bison bonasus (Zimbru)

    CETACEA
    - Toate speciile

    PASARI

    GAVIFORMES
    Gaviidae
    - Gavia stellata (Cufundac mic, Cufundar mic)

    PODICIPEDIFORMES
    Podicipedidae
    - Podiceps spp. (Podiceps)

    FALCONIFORMES
    Accipitridae
    - Accipiter spp. (Ulii)
    - Buteo spp. (Sorecari)
    - Aquila spp. (Acvile)

    GRUIFORMES
    Rallidae
    - Rallus aquaticus (Carstel de balta)

    CHARADRIIFORMES
    Charadriidae
    - Charadrius spp. (Prundarasi)
    - Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
    - Chettusia leucura (Negat cu coada alba)
    Scolopacidae
    - Calidris spp. (Fugaci)
    - Numenius spp. (Ciulici)
    - Tringa spp. (Fluierari)
    - Xenus cinereus (Fluierar sur)
    - Phalaropus spp. (Notatite)
    Laridae
    - Larus melanocephalus (Pescarus cu cap negru)
    - Larus genei (Pescarus rozalb)
    - Larus minutus (Pescarus mic)
    Sternidae
    - Gelochelidon nilotica (Pescarita razatoare)
    - Sterna spp. (Chire)
    - Chlidonias spp. (Chirighite)

    ANSERIFORMES
    Anatidae
    - Branta leucopsis (Gasca cu obraz alb, Gasca calugarita)
    - Mergus albellus (Ferestras mic)

    CUCULIFORMES
    Cuculidae
    - Cuculus canorus (Cucul)

    STRYGIFORMES
    Strigidae
    - Strix spp. (Huhurezi)
    - Asio spp. (Ciuf)

    APODIFORMES
    Apodidae
    - Apus spp. (Drepnea)
    Alcedinidae
    - Alcedo atthis (Pescaras albastru)

    PICIFORMES
    Picidae
    - Dendrocopos spp. (Ciocanitori)

    PASSERIFORMES
    - Motacillidae
    - Anthus spp. (Fase)
    Troglodytidae
    - Troglodytes troglodytes (Pantarus, Ochiul boului)
    Turdidae
    - Luscinia spp. (Privighetori)
    - Saxicota spp. (Maracinari)
    - Oenanthe spp. (Pietrari)
    Sylviidae
    - Acrocephalus spp. (Lacari)
    - Hippolais spp. (Frunzarite)
    - Sylvia spp. (Silvii)
    Muscicapidae
    - Ficedula spp. (Muscari)
    Paridae
    - Parus spp. (Pitigoi)
    Certhiidae
    - Certhia spp. (Cojoaice)
    Laniidae
    - Lanius spp. (Sfrancioci)
    Emberizidae
    - Emberiza spp. (Presuri)
    Fringillidae
    - Fringilla spp. (Cinteze)
    - Loxia spp. (Forfecute)
    - Pyrrhula pyrrhula (Mugurar)

    REPTILE

    TESTUDINATA
    Testudinidae
    - Testudo hermanni (Testoasa de uscat banateana)
    - Testudo graeca (Testoasa de uscat)
    Emydidae
    - Emys orbicularis (Broasca testoasa de apa)

    SAURIA
    Lacertidae
    - Lacerta agilis (Soparla cenusie)
    - Lacerta trilineata (Guster vargat)
    - Lacerta vivipara panonica (Soparla de munte)
    - Lacerta viridis (Guster)
    - Podarcis muralis (Soparla de zid)
    - Podarcis taurica (Soparla de stepa)
    Scincidae
    - Ablepharus kitaibelli (Soparla mica)

    OPHIDIA
    Colubridae
    - Coluber caspius (Sarpe rau)
    - Coronella austriaca (Sarpe de alun)
    - Elaphe longissima (Sarpele lui Esculap)
    - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)
    - Natrix tessellata (Sarpe de apa)
    Viperidae
    - Vipera ammodytes (Vipera cu corn)
    - Vipera ursinii (Vipera de stepa)
    Boidae
    - Eryx jaculus (Sarpe de stepa, Boa de nisip)

    AMFIBIENI

    CAUDATA
    Salamandridae
    - Triturus cristatus (Triton cu creasta)
    - Triturus montandoni (Triton carpatic)
    - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvanean)

    ANURA
    Discoglossidae
    - Bombina bombina (Buhai de balta cu burta rosie)
    - Bombina variegata (Buhai de balta cu burta galbena)
    Hylidae
    - Hyla arborea (Brotacel, Buratec, Racanel)
    Ranidae
    - Rana arvalis (Broasca de mlastina, Broasca cafenie)
    - Rana dalmatina (Broasca de padure)
    Pelobatidae
    - Pelobates fuscus (Broasca de pamant, Broasca gheboasa)
    - Pelobates syriacus (Broasca de pamant dobrogeana)
    Bufonidae
    - Bufo viridis (Broasca raioasa verde)

    PESTI

    PERCIFORMES
    Percidae
    - Zingel zingel (Pietrar)
    - Gymnocephalus baloni (Ghibort de rau)

    NEVERTEBRATE

    ARTHROPODA

    CRUSTACEA
    Decapoda (Crustacei)
    - * Austropotamobius torrontium

    INSECTA
    Coleoptera (Gandaci)
    - Bolbelasmus unicornis
    - Boros schneideri
    - Buprestis splendens
    - Carabus hampei
    - Carabus hungaricus
    - Carabus variolosus
    - Cerambyx cardo (Croitor)
    - Cucujus cinnaberinus
    - Graphoderus bilineatus
    - Lucanus cervus (Radasca)
    - Morimus funereus
    - Oxyporus mannerheimi
    - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gandacul sihastru)
    - Phryganophilus ruficollis
    - Pilemia tigrina
    - Probaticus subrugosus
    - * Pseudogaurotina excellens
    - Rhysodes sulcatus
    - * Rosalia alpina (Croitorul alpin)
    - Stephanopachys substriatus
    Lepidoptera (Fluturi diurni si nocturni)
    - Apatura metis
    - Arytrura musculus
    - Catopta thrips
    - Colias myrmidone
    - Cucullia mixta lorica
    - Erebia sudetica radnaensis
    - Erannis ankeraria
    - Eriogaster catax
    - Euphydryas aurinia
    - Glyphipterix loricatelia
    - Gortyna borelii lunata
    - Hyles hippophaes
    - Hypodryas maturna partiensis
    - Lopinga achine
    - Lycaena dispar
    - Lychaene holle
    - * Lepidea morsei
    - Maculinea arion
    - Maculinea nausithous
    - Maculinea teleius
    - Nymphalis vaualbum
    - Parnassius mnemosyne
    - Parnassius mnemosyne
    - Parnassius apollo
    - Proserpinus proserpina
    - Pseudophilotes bavius
    - Zerynthia polyxena
    Odonata (Libelule)
    - Coenagrion ornatum
    - Coenagrion mercuriale
    - Leucorrhinia pectoralis
    - Cordulegaster heros
    - Ophiogomphus cecilia
    Orthoptera (Greieri, Cosasi)
    - Isophya harzi
    - Isophya stysi
    - Pholidoptera transsylvanica
    - Isophya costata
    - Odontopodisma rubripes
    - Paracaloptenus caloptenoides
    - Saga pedo
    - Stenobothrus eurasius

    MOLLUSCA
    Gastropoda
    - * Anisus vorticulus
    - Theodoxus transversalis
    - Chilostoma banaticum
    - Vertigo angustior
    - Vertigo genesii
    - Vertigo moulinsiana

    b) PLANTE
    Toate speciile de plante enumerate in anexa nr. 2 b) a prezentului ordin, cu exceptia Bryophyta, plus cele mentionate in continuare:

    Scrophulariaceae
    - Lindernia procumbens

    ANEXA 3 B
    Specii de Interes National

    SPECII de animale si de plante care necesita o protectie stricta

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    - prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    - prin ansamblul speciilor care apartin unui taxon superior sau unei parti din acel taxon.

    a) ANIMALE VERTEBRATE

    MAMIFERE

    INSECTIVORA
    Soricidae
    - Sorex alpinus (Chitcan de munte)
    - Neomys anomalus (Chitcan de apa)

    CHIROPTERA
    Vespertilionidae
    - Vespertilo murinus (Liliacul bicolor)

    RODENTIA
    Spalacidae
    - Spalax leucodon (Orbetele mic)
    - Spalax graecus (Orbetele mare)

    ARTIODACTYLA
    Cervidae
    - Alces alces (Elanul)

    CETATCEA
    - Delphinus delphis (Delfin)

    PASARI

    PODICIPEDIFORMES
    Podicipedidae
    - Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic, Corcodel pitic)

    FALCONIFORMES
    Falconidae
    - Falco tinnunculus (Vanturel rosu, vinderel)
    - Falco subbuteo (Soimul randunelelor)

    GRUIFORMES
    Gruidae
    - Grus grus (Cocor)
    - Anthropoides virgo (Cocor mic)

    CHARADRIIFORMES
    Scolopacidae
    - Limicola falcinellus (Fugaci de mlastina, Prundaras de namol)
    - Actitis hypoleucos (Fluierar de munte)
    - Arenaria interpres (Pietrus)

    ANSERIFORMES
    Stercorariidae
    - Stercorarius spp. (Lup de mare)

    STRIGIFORMES
    Tytonidae
    - Tyto alba (Striga)
    Strigidae
    - Otus scops (Cius, Ciuf pitic)
    - Athene noctua (Cucuvea)

    CORACIFORMES
    Upupidae
    - Upupa epops (Pupaza)

    APODIFORMES
    Meropidae
    - Merops apiaster (Prigorie)

    PICIFORMES
    Picidae
    - Picus viridis (Ghionoaia verde)
    - Jynx torquilla (Capintortura)

    PASSERIFORMES
    Alaudidae
    - Eremophila alpestris (Ciocarlie urecheata)
    Motacilidae
    - Motacilla spp. (Codobatura)
    Bombycillidae
    - Bombycilla garrulus (Matasar)
    Cinclidae
    - Cinclus cinclus (Mierla de apa, Pescarel negru)
    Prunellidae
    - Prunella spp. (Brumarite)
    Turdidae
    - Erithacus rubecula (Macaleandru)
    - Phoenicurus spp. (Codrosi)
    - Monticola saxatilis (Mierla de piatra)
    Remizidae
    - Remiz pendulinus (Pitigoi pungar, Boicus)
    Sturnidae
    - Sturnus roseus (Pastor roseus) (Lacustar)
    Emberizidae
    - Emberiza cia (Presura de munte)
    Sylviidae
    - Cettia cetti (Stufarica)
    - Locustella spp. (Greusel)
    - Phylloscopus spp. (Pitulice)
    - Regulus spp. (Ausel)
    Muscicapidae
    - Muscicapa striata (Muscarul sur)
    Timaliidae
    - Panurus biarmicus (Pitigoi de stuf)
    Paridae
    - Aegithalos caudatus (Pitigoiul codat)
    Sittidae
    - Sitta europaea (Scortarul, Toiul)
    Tichodromadidae
    - Tichodroma muraria (Fluturasul de stanca)
    Oriolidae
    - Oriolus oriolus (Grangurul)
    Corvidae
    - Nucifraga caryocatactes (Alunarul)
    - Corvus corax (Corbul)
    Passeridae
    - Passer hispaniolensis (Vrabia spaniola)
    Emberizidae
    - Embreyia meianocephala (Presura cu cap negru)
    - Miliaria calandra (Presura sura)
    Fringillidae
    - Serinus serinus (Canaras)
    - Carduelis spp. (Sticleti, Scatii, Inaritr, Florinti)
    - Carpodacus erythrinus (Mugurar rosu)
    - Coccothraustes coccothraustes (Botgros)

    REPTILE

    SAURIA
    Lacertidae
    - Lacerta praticola (Soparla de lunca)
    - Eremias arguta (Soparlita/soparla de nisip)
    Anguidae
    - Anguis fragilis (Naparca, Sarpele de sticla)

    OPHIDIA
    Colubridae
    - Coluber caspius (Sarpele de stepa, Sarpele rau)
    Viperidae
    - Vipera berus (Vipera comuna)

    AMFIBIENI

    CAUDATA
    Salamandridae
    - Triturus alpestris alpestris (Tritonul de munte)
    - Triturus vulgaris vulgaris (Tritonul comun)
    - Salamandra salamandra (Salamandra)

    ANURA
    Bufonidae
    - Bufo bufo (Broasca raioasa bruna)
    Ranidae
    - Rana temporaria (Broasca rosie de munte)
    - Rana lessonae (Broasca verde de balta)

    PESTI

    CYPRINIFORMES
    Cyprinidae
    - Scardinius racovitzai (Rosioara de Petea)
    - Leuciscus (Petroleuciscus) borysthenicus (Cernusca)
    - Carassius carassius (Caracuda)

    GADIFORMES
    Gadidae
    - Lota lota (Mihalt)

    PERCIFORMES
    Percidae
    - Stizostedion volgensis (Salau vargat)
    - Romanichtyis valsanicola (Asprete, Poprete)
    - Percarina demidoffi (Percarina)
    Gobiidae
    - Proterorhinus marmoratus (Guvid de balta)
    - Neogobius syrman (Guvid de Babadag)

    SCORPAENIFORMES
    Cottidae
    - Cottus poecilopus

    NEVERTEBRATE

    ARTHROPODA

    INSECTA
    Coleoptera (Gandaci)
    - Chrysobothrys leonhardi,
    - Scarabaeus affinis,
    - Brachyta balcanica,
    - Pedostrangalia verticalis,
    - Calchaenesthes oblongomaculata,
    - Neodorcadion exornatum
    - Xylosteus spinolae spinolae
    Lepidoptera (Fluturi diurni si nocturni)
    - Apatura metis
    - Arethusana arethusa arethusa
    - Argynnis laodice
    - Aricia (Eumedonia) eumedon
    - Boloria (Clossiana) titania transsylvanica
    - Boloria aquilonaris
    - Catocala diversa
    - Coenonympha leander
    - Coenonympha tullia tullia
    - Colias chrysotheme
    - Conisania poelli ostrogovichi
    - Cucullia balsamitae
    - Cuculia biornata
    - Cuculia gnaphalii
    - Cupido osiris
    - Dasypolia templi koenigi
    - Diachrysia chryson deltaica
    - Erebia sudetica radnaensis
    - Erebia pharte
    - Erebia gorge
    - Erebia melas runcensis
    - Erebia melas carpathicola
    - Euchloe ausonia taurica
    - Everes alcetas
    - Grammia quenseli
    - Heteropterus morpheus
    - Hyponephele lupinus lupinus
    - Hyponephele lycaon
    - Kentrochrysalis elegans steffensi
    - Kirinia roxelana
    - Lasiocampa eversmanni
    - Lamonia balcanica
    - Lychaena hippothoe hippothoe
    - Maculinea alcon
    - Muschampia cribrellum
    - Muschampia tessellum
    - Neptis hylas (sappho)
    - Oxytripia orbiculosa
    - Paradrymonia vittata bulgarica
    - Pericalia matronula
    - Peridea korbi herculana
    - Phyllodesma ilicifolia ilicifolia
    - Pieris ergane
    - Plebeius sephirus
    - Piusia putnami gracilis
    - Plusidia cheiranthi
    - Polia cherrug
    - Potyommatus amandus
    - Pseudophilotes bavius egea
    - Psodos quadrifaria
    - Pyrgus sidae sidae
    - Pyrocieptria cora
    - Rileyiana fovea
    - Rhypariorides metelkana
    - Schinia cognata
    - Schistostege decussata dioszeghyi
    - Spaelotis suecica gylkosi
    - Tomares nogelii dobrogensis
    - Zerynthia (Allancastria) cerisy ferdinandi
    - Zygaena laeta orientis
    - Zygaena nevadensis gheorghenica
    Orthoptera (Greieri, Cosasi)
    - Capraiscola ebneri
    - Chorthippus acroleucus
    - Isophya dobrogensis
    - Metrioptera domogledi
    - Miramella (Capraiuscola) ebneri
    - Odontopodisma acuminata
    - Odontopodisma carpathica
    - Odontopodisma montana
    - Onconotus servillei
    - Podismopsis transsylvanica
    - Poecilimon intermedius
    - Uvarovitettix transsylvanica
    - Zubovskya banatica

    MOLLUSCA
    Gastropoda (Melci)
    - Alopia sp.
    - Bathyomphalus contortus
    - Cochlodina marisi
    - Graciliaria inserta
    - Gyraulus crista
    - Herilla ziegleri dacica
    - Holandrina holandri
    - Melanopsis parreyssi
    - Physa fontinalis
    - Psudalinda sp.
    - Serrulina serrulata
    - Theodoxus prevostianus
    Bivalvia
    - Adacna fragilis
    - Hypanis plicata relicta
    - Monodacna colorata
    - Pseudanodonta complanata

    b) PLANTE
    Asteraceae
    - Achillea impatiens
    - Andryala levitomentosa
    - Artemisia lerchiana
    - Centaurea ruthenica
    - Centaurea varnensis
    Brassicaceae
    - Alyssum caliacre
    Caryophyllaceae
    - Dianthus dobrogensis
    - Dianthus trifasciculatus ssp. parviflorus
    - Silene thymifolia
    - Stellaria longifolia
    Cyperaceae
    - Carex chordorrhiza
    - Carex lachenalii
    - Rhynchospora alba
    - Schoenus ferugineus
    Euphorbiaceae
    - Euphorbia carpatica
    Fabaceae
    - Astragalus excapus
    Dipsacaceae
    - Cephalaria radiata
    Ericaceae
    - Arctostaphylos uva-ursi (Strugurii ursului)
    - Vaccinium uliginosus
    Gentianaceae
    - Lomantogonium carinthiacum
    Liliaceae
    - Tofieldia calycuta
    Linaceae
    - Linum pallasianum ssp. borzaeanum
    Lycopodiaceae
    - Lycopodium inundatum
    Salicaceae
    - Salix bicolor
    Scrophulariaceae
    - Pedicularis sylvatica (Vartejul pamantului)
    Paeoniaceae
    - Paeonia tenuifolia (Bujor)
    Poaceae
    - Corynephorus canescens
    - Elymus farctus ssp. bessarabicus (Pir de mare)
    - Leymus sabulosus (Perisor)
    - Sesleria uliginosa
    Polygonaceae
    - Polygonum alpinum (Troscot de munte)
    Portulacaceae
    - Montia minor
    Rosaceae
    - Potentilla haynaldiana
    Zygophyllaceae
    - Nitraria schoberi (Gardurarita)

    ANEXA 4

    ANEXA 4 A
    Specii de Interes Comunitar

    SPECII de plante si de animale de interes comunitar ale caror prelevare din natura si exploatare fac obiectul masurilor de management

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior ori unei parti din acel taxon.
    De anser brachyrinchus/Mergus merganser

    a) ANIMALE

    VERTEBRATE

    MAMIFERE

    CARNIVORA
    Canidae
    - Canis aureus (Sacal/Lup auriu)
    Mustelidae
    - Martes martes (Jder de copac)
    - Mustela putorius (Dihor de casa)

    ARTIODACTYLA
    Bovidae
    - Rupicapra rupicapra (Capra neagra)

    PASARI

    ANSERIFORMES
    Anatidae
    - Anser albifrons (Garlita mare)
    - Anser fabalis fabalis (Gasca de semanatura)
    - Anser fabalis rossicus (Gasca de semanatura mica)
    - Anser brachyrhynchus (Garlita cu cioc scurt, gasca cu cioc scurt)
    - Anser anser (Gasca de vara)
    - Anas penelope (Rata fluieratoare)
    - Anas platyrhynchos (Rata mare)
    - Anas crecca (Rata pitica)
    - Anas clypeata (Rata lingurar)
    - Anas strepera (Rata pestrita)
    - Anas acuta (Rata sulitar)
    - Anas querquedula (Rata caraitoare)
    - Aythya ferina (Rata cu cap castaniu)
    - Aythya fuligula (Rata motata)
    - Aythya marila (Rata cu cap negru)
    - Branta bernicla (Gasca neagra)
    - Bucephala clangula (Rata sunatoare)
    - Netta rufina (Rata cu ciuf)
    - Clangula hyemalis (Rata de gheturi)
    - Melanita fusca (Rata catifelata)
    - Melanita nigra (Rata neagra)
    - Mergus merganser (Ferestras mare)
    - Mergus serrator (Ferestras mijlociu, Ferestras motat)
    - Somateria mollissima (Eiderul)

    GALLIFORMES
    Tetraonidae
    - Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) (Ierunca)
    - Tetrao urogallus (Cocos de munte)
    Phasianidae
    - Perdix perdix (Potarniche)
    - Coturnix coturnix (Prepelita)
    - Phasianus colchicus (Fazan)

    GRUIFORMES
    Rallidae
    - Gallinula chloropus (Gainusa de balta)
    - Fulica atra (Lisita)

    CHARADRIIFORMES
    Charadriidae
    - Vanellus vanellus (Nagatul)
    Haematopodidae
    - Haematopus ostralegus (Scoicar)
    Scolopacidae
    - Lymnocryptes minimus (Becatina mica)
    - Gallinago gallinago (Becatina comuna)
    - Scolopax rusticola (Sitarul de padure)
    - Limosa limosa (Sitarul de mal)
    - Philomachus pugnax (Batausul)
    - Numenius arquata (Culic mare)

    COLUMBIFORMES
    Columbidae
    - Columba oenas (Porumbel de scorbura)
    - Columba palumbus (Porumbel gulerat)
    - Streptopelia decaocto (Gugustiuc)
    - Streptopelia turtur (Turturica)

    PASERIFORMES
    Alaudidae
    - Alauda arvensis (Ciocarlie de camp)
    Corvidae
    - Garrulus glandarius (Gaita)
    - Pica pica (Cotofana)
    - Corvus monedula (Stancuta)
    - Corvus frugilegus (Cioara de semanatura)
    - Corvus corone corone (Cioara neagra)
    - Corvus corone cornix (Cioara griva)
    - Corvus corone sardonius (Cioara griva sudica)
    Sturnidae
    - Sturnus vulgaris (Graurul comun)
    - Sturnus vulgaris balcanicus (Graurul dobrogean)
    Turdidae/Muscicapidae
    - Turdus viscivorus (Sturzul de vasc)
    - Turdus philomelos (Sturzul cantator)
    - Turdus iliacus (Sturzul de vii)
    - Turdus pillaris (Cocosar)

    AMFIBIENI

    ANURA
    Ranidae
    - Rana esculenta (Broasca verde de lac)
    - Rana ridibunda (Broasca verde mare de lac)
    - Rana temporaria (Broasca rosie de munte)

    PESTI

    ACIPENSERIFORMES
    Acipenseridae
    - Toate speciile

    CLUPEIFORMES
    Clupeidae
    - Alosa spp. (Scrumbii)

    SALMONIFORMES
    Salmonidae
    - Thymallus thymallus (Lipanul)
    Cyprinidae
    - Barbus barbus (Mreana)
    - Barbus meridionalis (Moioaga)
    - Rutilus pigus (Babusca de Tur)

    PERCIFORMES
    Percidae
    - Zingel zingel (Pietrar)

    NEVERTEBRATE

    MOLLUSCA

    GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
    Helicidae
    - Helix pomatia (Melcul de livada)

    HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
    Hirudinidae
    - Hirudo medicinalis (Lipitoare medicinala)

    ARTHROPODA

    CRUSTACEA-DECAPODA
    Astacidae
    - Astacus astacus (Rac de rau)

    b) PLANTE

    LICHENES
    Cladoniaceae
    - Cladonia subgenus Cladina

    BRYOPHYTA

    MUSCI
    Leucobryaceae
    - Leucobryum glaucum
    Sphagnaceae
    - Sphagnum spp. (Muschi de turba)

    PTERIDOPHYTA
    - Lycopodium spp. (Pedicuta)

    ANGIOSPERMAE
    Amaryllidaceae
    - Galanthus nivalis (Ghiocei alb)
    Asteraceae (Compositae)
    - Amica montana (Arnica)
    - Artemisia eriantha
    Gentianaceae
    - Gentiana lutea (Ghintura)
    Lilliaceae
    - Ruscus acuteatus (Ghimpe)

    ANEXA 4 B
    Specii de importanta Nationala

    Specii de plante si de animale de interes national ale caror prelevare din natura si exploatare fac obiectul masurilor de management

    Speciile care figureaza in aceasta anexa sunt indicate:
    prin numele speciei ori al subspeciei; sau
    prin ansamblul speciilor ce apartin unui taxon superior ori unei parti din acel taxon.

    a) ANIMALE VERTEBRATE

    MAMIFERE

    LAGOMORPHA
    Lepuridae
    - Lepus europaeus (Iepure de camp)
    - Oryctolagus cuniculus (Iepurele de vizuina)

    RODENTIA
    Sciuridae
    - Sciurus vulgaris (Veverita)
    - Marmota marmota (Marmota)
    Myocastoridae
    - Myocastor coypus (Nutrie)
    Muridae
    - Ordratra zibethicus

    CARNIVORA
    Canidae
    - Nyctereutes procyonoides (Caine enot/Bursuc cu barba)
    - Vulpes vulpes (Vulpe)
    Mustelidae
    - Martes foina (Jder/Beica)
    - Mustela erminea (Helge/Hermina)
    - Mustela nivalis (Nevastuica)
    - Mustela vison (Nurca Americana)
    - Meles meles (Bursuc/Viezure)

    ARTIODACTYLA
    Cervidae
    - Capreolus capreolus (Caprioara)
    - Cervus elaphus (Cerb)
    - Dama dama (Cerb lopatar)
    - Ovis ammon musimon (Muflon)
    Suidae
    - Sus scrofa (Mistret)

    PASARI

    PELECANIFORMES
    Phalacrocoracidae
    - Phalacrocorax carbo (Cormoran mare)

    CICCONIIFORMES
    Ardeidae
    - Ardea cinerea (Starc cenusiu)

    PESTI

    PERCIFORMES
    Gobiidae
    - Neogobius eurycephalus (Guvid cu cap mare)
    - Zosterisessor ophiocephalus (Guvid de iarba)
      Mesogobius batrachocephalus (Hanos)

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1198/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1198 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1198/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu