Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1178 din 31.07.2017

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 646 din 07 august 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 8 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. În anexa nr. 1, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 4(1) În vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, pune la dispoziţia tuturor direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi structurilor sale subordonate o aplicaţie informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe care le conţine cererea contribuabilului şi la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal.(2) Elementele înregistrate în aplicaţia informatică potrivit alin. (1) constituie «Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale».(3) Aplicaţia informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv Direcţiei generale de legislaţie Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale şi contabile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale, denumită în continuare direcţie de specialitate, precum şi Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGAF. 2. În anexa nr. 1, articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 41 (1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, se constată că nu a fost depăşit numărul maxim de premii care se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii reprezintă lista bonurilor fiscale câştigătoare, iar DGTI informează DGAF, în vederea verificării de către aceasta, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală, a autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale depuse în vederea revendicării premiilor. După finalizarea procedurii de verificare, DGAF încarcă rezultatele în aplicaţia informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate.(2) În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de revendicare, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista bonurilor fiscale câştigătoare şi o comunică Serviciului de comunicare, relaţii publice mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituţiei. (3) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depăşirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii şi o comunică Serviciului de comunicare, relaţii publice mass-media şi transparenţă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituţiei, precum şi Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A.(4) În termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Naţională «Loteria Română» - S.A. procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câştigătoare, din totalitatea bonurilor fiscale din listă.(5) În vederea stabilirii numărului maxim de bonuri câştigătoare prevăzut de lege, se extrage cu urnele Companiei Naţionale «Loteria Română» - S.A. unul dintre numerele unice de înregistrare alocate bonurilor fiscale din lista prevăzută la alin. (3). Numărul extras reprezintă primul câştigător şi totodată baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător.(6) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin. (5) se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de aplicare a pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă.(7) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare conform alin. (5) şi (6), acestea sunt centralizate şi transmise în format electronic şi letric, în termen de 2 zile, de către Compania Naţională «Loteria Română» - S.A., atât direcţiei de specialitate, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, cât şi DGTI, în vederea încărcării rezultatelor în aplicaţia informatică. (8) După încărcarea rezultatelor, potrivit alin. (7), DGTI informează DGAF, în vederea verificării prin direcţiile regionale antifraudă fiscală a autenticităţii şi realităţii bonurilor fiscale câştigătoare. După finalizarea verificărilor, DGAF încarcă rezultatele în aplicaţia informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate. 3. În anexa nr. 1, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6(1) În termen de 7 zile de la stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit art. 41 alin. (1), respectiv alin. (4)-(6), după caz, direcţia de specialitate calculează valoarea unui premiu şi o încarcă în aplicaţia informatică.(2) În situaţia în care, după stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit prevederilor prezentului ordin, dar anterior plăţii premiilor, se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unui bon fiscal în aplicaţia informatică, unitatea teritorială la care a fost depus bonul fiscal solicită DGTI permisiunea de a accesa aplicaţia informatică în vederea eliminării bonului din listă. DGTI informează direcţia de specialitate cu privire la modificarea listei, iar aceasta procedează la extragerea din aplicaţia informatică a noii liste, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării acesteia pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi a recalculării valorii premiului. (3) La extragerea aleatorie a celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4)-(6), dacă primul număr unic de înregistrare extras este un număr care a fost eliminat din listă potrivit prevederilor alin. (2), extragerea se reia, iar în procesul de aplicare a pasului numărul/numerele eliminat/eliminate nu se ia/iau în considerare.(4) În situaţia în care, ulterior efectuării extragerii aleatorii a celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, potrivit art. 41 alin. (4)-(6), se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unuia sau mai multor bonuri fiscale în aplicaţia informatică, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile, cu excepţia celor aferente bonurilor fiscale eronat înregistrate în aplicaţie, se achită câştigătorilor conform situaţiei rezultate în urma extragerii şi după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.(5) În termen de 4 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, direcţia de specialitate extrage din aplicaţia informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conţin toate informaţiile necesare efectuării plăţii. (6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (2), direcţia de specialitate efectuează demersurile necesare plăţii premiilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015. (7) Valoarea unui premiu se calculează prin împărţirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte fondul de premiere şi bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situaţie în care plata premiului este suspendată până la soluţionarea cauzei penale, conform legii.(8) În cazul în care se constată că premiul revendicat, a cărui plată este suspendată potrivit legii până la soluţionarea cauzei penale, a fost legal revendicat, acesta se achită câştigătorului din bugetul anului în care se face plata, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcţia de specialitate a documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, şi actualizarea informaţiilor necesare plăţii. 4. În anexa nr. 1, articolul 7 se abrogă. 5. În anexa nr. 2, punctele 1.1 şi 3.2.3.3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1.1. Loteria bonurilor fiscale constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani persoanelor fizice rezidente şi nerezidente în România, definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, deţinătoare de bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii pe teritoriul României. ........ ................ ................ ................ ................ ............... 3.2.3.3. etapa III = 3 bile (valoarea bonului). În situaţia în care numărul rezultat în urma extragerii este 000, extragerea se reia. 6. În anexa nr. 2 punctul 5, titlul anexei A se modifică şi va avea următorul cuprins: PROCES-VERBALpentru consemnarea rezultatelor tragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale 7. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei B se modifică şi va avea următorul cuprins: Întocmit astăzi, ........ ........., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (ziua bonului) din data de ........ ........., cu urna VENUS 8. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei B se modifică şi va avea următorul cuprins: Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. 9. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei C se modifică şi va avea următorul cuprins: Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (valoarea bonului) din data de .............., cu urna TOPAZE 10. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei C se modifică şi va avea următorul cuprins: Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. 11. În anexa nr. 2 punctul 5, partea introductivă a anexei D se modifică şi va avea următorul cuprins: Întocmit astăzi, ............., cu prilejul cântăririi bilelor din setul de bile nr. ...... folosite la tragerea Loteriei bonurilor fiscale (extrageri ocazionale) din data de .............., cu urna TOPAZE 12. În anexa nr. 2 punctul 5, ultimul paragraf al anexei D se modifică şi va avea următorul cuprins: Bilele cântărite astăzi cu ajutorul cântarului ....... corespund din punct de vedere tehnic şi se încadrează în toleranţele admise stabilite de către producător pentru corecta funcţionare a urnei. 13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 7 iulie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2(1) După stabilirea listei bonurilor fiscale câştigătoare potrivit dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, DGLCPFRNC calculează valoarea unui premiu aferent unei extrageri a Loteriei bonurilor fiscale, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015.(2) Calculul efectiv al valorii premiului este prezentat într-o notă de calcul întocmită de Serviciul legislaţie taxe şi tarife nefiscale şi domenii reglementate specific din cadrul DGLCPFRNC şi aprobată de directorul general al acesteia.(3) DGLCPFRNC încarcă valoarea premiului în aplicaţia informatică şi informează direcţiile generale regionale ale finanţelor publice cu privire la accesarea listei câştigătorilor, generată automat de aplicaţia informatică, în vederea verificării datelor cuprinse în aceasta. 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3(1) În termen de 3 zile de la primirea informării prevăzute la art. 2 alin. (3), unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală la care au fost depuse bonuri fiscale accesează lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, verifică corectitudinea datelor înscrise în aceasta, prin comparare cu datele completate în cererile de revendicare, şi solicită Direcţiei generale de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, dacă este cazul, permisiunea de a rectifica datele neconforme.(2) În termen de o zi de la finalizarea verificărilor prevăzute la alin. (1), unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală extrage din aplicaţia informatică lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, corespunzătoare bonurilor fiscale depuse în aria sa de competenţă, şi o transmite către direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei subordine funcţionează.(3) Lista câştigătorilor la Loteria bonurilor fiscale, asumată prin semnare şi ştampilare de către conducătorul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care a efectuat verificarea, se centralizează la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se transmite DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2 zile de la finalizarea centralizării, însoţită de o adresă de înaintare semnată de conducătorul direcţiei generale regionale a finanţelor publice.(4) În termen de 2 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, Direcţia generală antifraudă fiscală transmite DGTI şi DGLCPFRNC lista bonurilor fiscale câştigătoare, identificate prin numere unice de înregistrare, făcând menţiunea validat sau invalidat, după caz, pentru fiecare dintre acestea.(5) În termen de 2 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (4), DGLCPFRNC extrage din aplicaţia informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conţin toate informaţiile necesare efectuării plăţii.(6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (5), DGLCPFRNC verifică corectitudinea datelor înscrise în acestea prin comparare cu informaţiile conţinute în listele prevăzute la alin. (3), respectiv alin. (4) şi efectuează demersurile necesare plăţii premiilor. 3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 , cu următorul cuprins: Articolul 31 (1) După primirea documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătoreşti definitive, după caz, pentru actele de sesizare întocmite conform prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015. Direcţia generală antifraudă fiscală transmite DGLCPFRNC şi DGTI o listă care conţine bonurile fiscale care au făcut obiectul sesizărilor penale, cu menţiunea validat sau invalidat, după caz, pentru fiecare dintre acestea.(2) După primirea listei prevăzute la alin. (1), DGLCPFRNC solicită unităţii teritoriale la care a fost depus bonul fiscal validat actualizarea informaţiilor necesare efectuării plăţii.(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) sunt transmise DGLCPFRNC, în format letric, în termen de 2 zile de la actualizare, cu adresă de înaintare semnată de conducătorul unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Concomitent cu transmiterea informaţiilor actualizate, unitatea teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală solicită DGTI, dacă este cazul, permisiunea de a actualiza informaţiile şi în aplicaţia informatică.(4) DGLCPFRNC transmite DGTI, în copie, adresa prevăzută la alin. (3) în vederea restructurării listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate în două liste distincte, respectiv în lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, care conţine informaţiile actualizate necesare plăţii, şi lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate.(5) Listele prevăzute la alin (4), rezultate în urma restructurării de către DGTI a listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, sunt extrase de DGLCPFRNC din aplicaţia informatică în vederea verificării listei privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate prin comparare cu informaţiile conţinute în lista prevăzută la alin. (1), respectiv adresa prevăzută la alin. (3) şi efectuării demersurilor necesare plăţii. 4. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)lichidarea cheltuielilor se face pe baza notei de lichidare, purtând viza «Bun de plată» a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribuţii, prin care se atestă existenţa angajamentelor şi a sumei datorate, astfel cum rezultă din lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, verificată de către persoanele desemnate din cadrul DGLCPFRNC în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6). Prin excepţie, în cazul în care se solicită reiniţierea unei plăţi ca urmare a returnării acesteia, nota de lichidare se întocmeşte pe baza extrasului de cont prin care se confirmă încasarea sumei respective la Trezoreria Operativă Centrală şi pe baza adresei unităţii teritoriale a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care sunt comunicate datele necesare reiniţierii plăţii; Articolul IIIProcedurile aferente extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi conţinutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuării extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se desfăşoară potrivit prevederilor anterioare intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Ministrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXĂ(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 417/2015) CERERE de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale Subsemnatul(a), ........ .............., CNP ........ ........ ........, domiciliat(ă) în localitatea*1) ........ .........., str. ........ .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..............., posesor/posesoare al/a actului de identitate*2) ....... seria ....... nr. ............., eliberat de ................, având numărul de telefon ........ .......... şi adresa de e-mail ........ ............, posesor/posesoare al/a contului având codul IBAN RO ........ ........ ........., solicit acordarea premiului aferent extragerii lunare/ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale organizate în data de ...../....../................ . Deţin Bonul fiscal nr. .............. din data de ........ .........., cu valoarea de ........ ........., emis de către*3) ........ .............., CIF ........ ............*4), cu aparatul de marcat electronic fiscal instalat la adresa ........ ........ .........*5). Am luat cunoştinţă că premiul va fi virat în contul menţionat mai sus. Cunoscând prevederile şi sancţiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că datele înscrise în prezenta cerere sunt conforme cu realitatea. Ataşez prezentei cereri bonul fiscal în original şi copia actului de identitate/paşaportului. Prin semnarea acestei cereri îmi exprim acordul ca datele mele cu caracter personal să fie stocate, prelucrate, transmise şi utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. Data ................ Semnătura ........ ......... *1) În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu adresa de corespondenţă. *2) În cazul cetăţenilor nerezidenţi se completează cu elementele de identificare ale paşaportului sau ale unui alt act de identitate valabil. *3) Se completează cu denumirea operatorului economic care a emis bonul fiscal. *4) Se completează cu numărul corespunzător „CUI", „CIF" sau „cod fiscal" fără atributul fiscal „RO". *5) Se completează cu adresa la care este instalat aparatul de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1178/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1178 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1178/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu