Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1166 din 17 iulie 2007

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 502 din 26 iulie 2007In temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi şi ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

ANEXĂ

GHID   DE   FINANŢARE

a Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

Ghidul de finanţare furnizează informaţii şi clarificări privind completarea cererilor de finanţare pentru proiecte, precum şi informaţii legate de fazele şi desfăşurarea programului de finanţare. Ghidul de finanţare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finanţării, precum şi cele privind proiectul şi cheltuielile, bugetul alocat şi desfăşurarea programului de finanţare. Acest document se poate procura şi de pe site-urile www.afm.ro şi www.mmediu.ro.

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE

1.  Criterii de eligibilitate referitoare la proiect

Prin Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, denumit în continuare Program, se urmăreşte ca obiectivele generale de dezvoltare şi modernizare a spaţiilor verzi din localităţi să se îndeplinească prin înfiinţarea de noi parcuri, scuare şi aliniamente plantate, precum şi prin reabilitarea celor existente.

2.  Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant

Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către autorităţi ale administraţiei publice locale care acţionează în nume propriu şi sunt proprietarii/administratorii terenului pe care se realizează proiectul.

3. Categorii de cheltuieli eligibile

a)   Actualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea şi actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate necesare realizării investiţiilor din cadrul Programului (numai pentru solicitanţii care vor fi acceptaţi în Program). Valoarea acestora se decontează în procent de maximum 8% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

b)  Realizarea obiectivelor de investiţii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobaţi prin hotărâre a consiliului local

c) Taxa pe valoarea adăugată

4. Categorii de cheltuieli neeligibile

a) Costul unui eventual credit contractat de beneficiar pentru partea de contribuţie proprie, respectiv cheltuieli bancare, comisioane, diferenţe de curs valutar etc.

b)   Costuri de exploatare ale instalaţiilor existente sau realizateîn cadrul proiectului (instalaţii de iluminat, irigaţii etc.)

c) Alte taxe şi cheltuieli, dacă nu sunt expres prevăzute la categoria de cheltuieli eligibile

5. Categorii de lucrări şi dotări eligibile

a) Nivelare şi terasare teren, inclusiv igienizarea terenului sau alte lucrări de modelare geometrică a terenului

b) Arături de plantare

c) Scarificare

d)  Defrişări selective/înlăturare plante care prezintă pericol de contaminare cu boli sau dăunători

e) Tunderi de modelare şi întreţinere, ancorări, palisări

f)  Replantări ale plantelor greşit amplasate sau degradate, completări, înlocuirea arborilor existenţi cu specii rezistente la condiţii de mediu şi microclimat specific urban

g) Inlocuirea pieselor distruse, îmbătrânite

h) Amenajare lucrări

i) Decopertări

j) Săpare de gropi

k) Drenaje şi desecări (utilaje şi instalaţii necesare)

l) Aport de material pământos (transport, fertilizare chimică, fertilizare organică)

m) Irigaţii (utilaje şi instalaţii necesare)

n) Fântâni arteziene şi cişmele, lacuri de agrement

o) Plantări şi replantări pe perioada de implementare a proiectului pentru covor vegetal, arbuşti, arbori

p) Achiziţii de puieţi/seminţe

q) Tratamente fitosanitare

r) Amenajare de locuri de joacă

s) Realizarea de alei/scări/ronduri etc.

t) Mobilier pentru locuri de joacă

u)împrejmuire

v) Bănci, mese

w) Recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor, inclusiv platforme betonate pentru colectarea deşeurilor

x) Lucrări pentru execuţia instalaţiei de iluminat a parcului (instalaţia)

y) WC-uri ecologice

II. MODALITĂŢI DE FINANŢARE

Finanţarea nerambursabilă

Modalitatea de finanţare nerambursabilă este susţinerea financiară a cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 100%.

II ACHIZIŢII

1. Intreaga responsabilitate pentru organizarea şi derularea procedurii de achiziţie, precum şi pentru întocmirea dosarului achiziţiei publice revine beneficiarului finanţării, respectiv autorităţii administraţiei publice locale.

2.  Cheltuielile de elaborare a dosarului achiziţiei publice, indiferent că este elaborat cu resurse proprii sau de o firmă de consultanţă, sunt suportate integral de către beneficiarul finanţării.

3.  La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publică, beneficiarul finanţării va avea în vedere faptul că decontările se vor realiza prin trageri succesive, pe măsura realizării investiţiilor.

IV. CRITERII DE SELECŢIE

Proiectele vorfi selectate pe baza următoarelor criterii:

a) suprafaţa de spaţiu verde pe cap de locuitor de la nivelul localităţii; vor avea prioritate localităţile cu suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor mică;

b)  numărul de locuitori; vor avea prioritate localităţile cu un număr mai mare de locuitori;

c)  suprafaţa pe care se realizează proiectul; vor avea prioritate proiectele cu suprafeţe mai mari;

d) valoarea contribuţiei proprii; vor avea prioritate proiectele cu partea de contribuţie proprie mai mare;

e)  utilizarea de material arbustiv şi arborescent din flora autohtonă va avea prioritate faţă de materialele exotice;

f) în cadrul proiectului utilizarea de materiale ecologice va avea prioritate faţă de utilizarea de materiale clasice;

g)  proiectele prin care se creează noi spaţii verzi sau prin care se extinde suprafaţa celor existente vor avea prioritate faţă de cele care reabilitează spaţii verzi deja existente;

h) proiectele care vor avea cantitatea mai mare de material săditor vor avea prioritate faţa de proiectele cu cantităţi mai mici;

i) proiectele care respectă valorile arhitecturale specifice zonei în care se realizează sau fac parte dintr-un master-plan de sistematizare a unei zone mai mari vor avea prioritate faţă de cele care nu ţin cont de aceste considerente.

V SESIUNILE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANŢARE

1.  Depunerea proiectelor se realizează în două sesiuni, organizate în perioada 3-31 ianuarie, respectiv 15 iulie- 15 august.

2. In anul 2007 depunerea proiectelor se realizează într-o singură sesiune, organizată în perioada 27 iulie-15 august.

3.  Proiectele se depun la Registratura Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, Bucureşti.

4.  Proiectele se depun într-un plic sigilat pe care se vor menţionaîn mod obligatoriu următoarele informaţii:

a) denumirea şi adresa expeditorului;

b) Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea pentru care a fost depus.

VI. DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA FINANŢĂRII

In vederea aprobării finanţării, cererea de finanţare trebuie însoţită de următoarele documente:

1.  copie legalizată a hotărârii consiliului local din care să rezulte:

a)  decizia consiliului local privind aplicarea la Program şi acordul cu privire la contractareafinanţării;

b)  suprafaţa de teren pusă la dispoziţie pentru realizarea proiectului (identificare, vecinătăţi, suprafaţă, număr cadastral etc);

c)  persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect, şi împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului;

d) aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul Proiectului;

2. copia certificatului de înregistrare fiscală;

3.  documente care să ateste regimul juridic al terenului pe care se realizează proiectul;

4. studiu de fezabilitate;

5.  proiect tehnic.

VII. FORMULARUL NECESAR PENTRU SOLICITAREA FINANŢĂRII

Antet solicitant................................................................................................................................

Nr. de înregistrare (la solicitant).................................................din data..........................................

Nr. de înregistrare (la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile)..................din data.......................

FORMULAR

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILĂ

Titlul proiectului..............................................................................................................................

Denumirea solicitantului..................................................................................................................

Forma juridică de organizare..........................................................................................................

Cod fiscal......................................................................................................................................

Adresa sediului: str................................................................................nr......................................

localitate (oraş/comună/sat)............................................................................................................

judeţ/sector...................................................................................................................................

Telefon.............................................fax..........................................e-mail.....................................

Reprezentant legal..........................................................................................................................

Responsabil de proiect...................................................................................................................

Telefon (fixşi mobil)...............................................................e-mail................................................

FINANŢARE SOLICITATA

Autoritatea publică locală................................................................................solicită ofinanţare nerambursabilăîn sumă de.................................lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă, pe un termen de...............luni.

Valoarea totală a proiectului este de......................................lei.

Subsemnatul, reprezentant al......................................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

a) sunt îndeplinite obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat;

b) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate;

c) am depus întreaga documentaţie solicitată de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte şi declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finanţarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată şi acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finanţare şi în formularele şi documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile şi ai Adminstraţiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea autorităţii.

Prin semnarea prezentei şi aplicarea ştampilei semnatarul confirmă că a înţeles şi şi-a însuşit în întregime continutul cererii.

...................................................................................................

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al solicitantului)                               

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului 

..................................................................................................

(numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect)

Semnătura responsabilului de proiect


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1166/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1166 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu