Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1150 din 03.10.2013

privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 661 din 29 octombrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. EN 9869/2013 al Serviciului programe de sănătate din Ministerul Sănătăţii,având în vedere prevederile:art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014;

art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 931/2012 privind desfiinţarea Sanatoriului Balnear Slănic-Moldova şi reorganizarea Institutului Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti;

Hotărârii Guvernului nr. 413/2013 privind înfiinţarea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de urgenţă Târgu Mureş;

Ordinului ministrului sănătăţii nr. 436/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Colţea - Compartimentul de transplant medular pentru activitatea de transplant de celule stem hematopoietice centrale şi din sângele periferic în scop terapeutic,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 şi 173 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, precum şi a organizării evidenţei nominale, pe bază pe cod numeric personal, a beneficiarilor programului/subprogramului naţional de sănătate publică.(2) Pentru activitatea de schimb de seringi din cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV, organizarea evidenţei beneficiarilor acestei activităţi se face pe bază de tabele în care sunt înscrise codurile ANA (Agenţia Naţională Antidrog) ale beneficiarilor şi semnătura acestora. 2. La articolul 16, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Pentru medicamentele şi materialele sanitare care se acordă pentru tratamentul bolnavilor cu HIV/SIDA, contractele subsecvente acordurilor-cadru se încheie de către unităţile de specialitate prevăzute în lista unităţilor care implementează Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV.(6) Pentru medicamentele care se acordă pentru tratamentul bolnavilor cu tuberculoză, contractele subsecvente acordurilor-cadru se încheie de către unităţile de specialitate prevăzute în lista unităţilor care implementează Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. 3. Anexa nr. 1 „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013“ se modifică şi va avea următorul cuprins: BUGETUL alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2013 mii lei

PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUGET DE STAT VENITURI PROPRII TOTAL
Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare
Programele naţionale de boli transmisibile 175.582 158.582 111.463 111.463 287.045 270.045
Programul naţional de imunizare 51.404 51.404 47.505 47.505 98.909 98.909
Programul naţional de supraveghere şi control al bolii transmisibile prioritare 0 0 4.919 4.919 4.919 4.919
Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV 116.426 99.426 51.071 51.071 167.497 150.497
Programul naţional de supraveghere şi control al tuberculozei 7.752 7.752 6.379 6.379 14.131 14.131
PROGRAMELE NAŢIONALE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUGET DE STAT VENITURI PROPRII TOTAL
Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare Credite de angajament Credite bugetare
Programul naţional de supraveghere şi control boli cu transmitere sexuală (1 ianuarie - 31 martie 2013) 0 0 11 11 11 11
Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizarea utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei 0 0 1.578 1.578 1.578 1.578
Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă 0 0 2.057 2.057 2.057 2.057
Programul naţional de securitate transfuzională 44.868 44.868 56.204 56.204 101.072 101.072
Programele naţionale de boli netransmisibile 45.255 45.255 75.778 75.778 121.033 121.033
Programul naţional de cardiologie (1 ianuarie-31 martie 2013) 0 0 12.980 12.980 12.980 12.980
Programul naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin 0 0 21.486 21.486 21.486 21.486
Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică 715 715 763 763 1.478 1.478
Programul naţional de diabet zaharat (1 ianuarie-31 martie 2013) 0 0 42 42 42 42
Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule 44.540 44.540 39.767 39.767 84.307 84.307
Programul naţional de diagnostic şi tratament de înaltă performanţă (1 ianuarie-31 martie 2013) 0 0 41 41 41 41
Programul naţional de boli endocrine 0 0 268 268 268 268
Programul naţional de tratament pentru boli rare 0 0 200 200 200 200
Programul naţional de urgenţă prespitalicească (1 ianuarie-31 martie 2013) 0 0 8 8 8 8
Programul naţional de management al registrelor naţionale 0 0 223 223 223 223
Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 0 0 515 515 515 515
Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului 9.589 9.589 15.163 15.163 24.752 24.752
Programul naţional de tratament în străinătate 20.000 17.000 0 0 20.000 17.000
Total 295.294 275.294 261.180 261.180 556.474 536.474
Reţinere Ministerul Sănătăţii - acţiuni centralizate 2.000 2.000
Total buget programe naţionale de sănătate 2013 297.294 275.294 261.180 261.180 558.474 536.474

În anul 2013, din bugetul Ministerului Sănătăţii se transferă în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate suma de 554.580 mii lei, din care: 28.309 mii lei pentru sursa «buget de stat» şi 526.271 mii lei pentru sursa «venituri proprii». Detalierea sumei pe programe naţionale de sănătate se aprobă de ministrul sănătăţii. 4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naţionale de boli transmisibile“, titlul 1 „Programul naţional de imunizare“, subtitlul 1 „Subprogramul de vaccinări obligatorii“, punctul 1.1 „Activităţi“, subpunctul „Activităţi derulate la nivelul serviciilor/birourilor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (DSP)“, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins: n)încheie contracte cu medicii de familie pentru administrarea vaccinurilor conform calendarului de vaccinare şi asigură decontarea acestor servicii medicale la un tarif de 10 lei/inoculare, pe baza raportului generat de RENV şi a formularelor standard de raportare, în cazul campaniilor şcolare; 5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, punctul 1.2 „Indicatori de evaluare“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 1.2 Indicatori de evaluare: 1) Indicatori fizici: a)număr copii vaccinaţi conform calendarului/trimestru: 500.000; b)număr carnete de vaccinări tipărite/an: 200.000 (indicator raportat de INSP); c)număr de activităţi desfăşurate/trimestru, inclusiv mentenanţă şi dezvoltare RENV (indicator raportat de INSP): 100.2) Indicatori de eficienţă: a)cost mediu/vaccinare: 45 lei; b)cost mediu/carnete tipărite: 1 leu (indicator pentru INSP); c)cost mediu/activitate desfăşurată, inclusiv mentenanţă şi dezvoltare RENV (indicator raportat de INSP): 600 lei.3) Indicatori de rezultate:

acoperirea vaccinală cu antigenele din calendar la vârstele de 12 şi 18 luni: 95%. 6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 1, punctul 1.3 „Natura cheltuielilor“, după litera g) se introduc trei noi litere, literele h), i) şi j), cu următorul cuprins: h)prestări servicii medicale privind administrarea vaccinurilor; i)cheltuieli furnituri de birou; j)cheltuieli poştă, telecomunicaţii. 7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2 „Subprogramul de vaccinări opţionale pentru grupele de risc“, punctul 2.1 „Activităţi“, subpunctul „Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare şi maternităţi, din sistemul public şi privat“, litera a), sublitera a.1 se modifică şi va avea următorul cuprins: a.1. gravide: pentru vaccinarea cu dT (anti-diftero-tetanică) sau VTA (anatoxină tetanică adsorbită), în situaţiile în care vaccinul dT nu este disponibil; 8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 1, subtitlul 2, punctul 2.3 „Natura cheltuielilor“, după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) şi h), cu următorul cuprins: f)prestări servicii medicale privind administrarea vaccinurilor; g)cheltuieli furnituri de birou; h)cheltuieli poştă, telecomunicaţii. 9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2 „Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare“, subtitlul C „Activităţi“, activitatea a) „Supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenţia în focar şi derularea de studii epidemiologice de evaluare a incidenţei şi prevalenţei bolilor infecţioase“, punctul 2 „Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti“, litera k) se abrogă. 10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul C, activitatea a), punctul 2, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) şi q), cu următorul cuprins: p)asigură medicamentele, vaccinurile, dezinfectantele, materialele sanitare, echipamentele de protecţie necesare pentru intervenţie în caz de focar/epidemie de boală transmisibilă sau situaţii de risc epidemiologic prin reîntregirea rezervei antiepidemice; q)continuă activităţile în vederea acreditării/menţinerii acreditării laboratoarelor de microbiologie şi participă la realizarea indicatorilor de evaluare a performanţelor de laborator în materie de supraveghere a bolilor transmisibile. 11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 2, subtitlul E „Natura cheltuielilor“, activitatea a), după litera r) se introduc patru noi litere, literele s), t), u) şi v), cu următorul cuprins: s)reactivi de laborator; t)materiale sanitare, medicamente şi vaccinurile menţionate în rezerva antiepidemică; u)piese de schimb; v)prestări servicii cu caracter funcţional 12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 3 „Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiei HIV“, subtitlul 1) „Prevenirea şi supravegherea infecţiei HIV la nivel naţional“, punctul 1.1 „Activităţi - Activităţi implementate la nivelul Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»“, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)prevenirea transmiterii infecţiei HIV la utilizatorii de droguri injectabile prin asigurarea distribuţiei gratuite a seringilor şi acelor, precum şi a colectării celor utilizate, în parteneriat cu organizaţiile nonguvernamentale cu activitate recunoscută în domeniu, în baza unor contracte de colaborare încheiate cu acestea; transferul seringilor/acelor către organizaţiile nonguvernamentale partenere se realizează în baza proceselor- verbale de predare-primire şi a tabelelor în care sunt înscrise codurile ANA ale beneficiarilor şi semnătura acestora, prin care seringile sunt descărcate din gestiunea Institutului Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş 13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 3, subtitlul 2) „Tratamentul şi monitorizarea persoanelor cu infecţie HIV/SIDA“, punctul 2.5 „Unităţi care implementează programul“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.5. Unităţi care implementează programul: 2.5.1. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»; 2.5.2. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia; 2.5.3. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 2.5.4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti; 2.5.5. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău; 2.5.6. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea; 2.5.7. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 2.5.8. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Mavromati» Botoşani; 2.5.9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila; 2.5.10. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov; 2.5.11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău; 2.5.12. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi; 2.5.13. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa; 2.5.14. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca; 2.5.15. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa; 2.5.16. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. F. Kristof» Sfântu Gheorghe; 2.5.17. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte; 2.5.18. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Victor Babeş» Craiova; 2.5.19. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva» Galaţi; 2.5.20. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 2.5.21. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 2.5.22. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc; 2.5.23. Spitalul de Urgenţă Petroşani; 2.5.24. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 2.5.25. Spitalul Municipal «Dr. Alexandru Simionescu» Hunedoara; 2.5.26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia; 2.5.27. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sf. Parascheva» Iaşi; 2.5.28. Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare; 2.5.29. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei; 2.5.30. Spitalul Judeţean de Urgenţă Drobeta-Turnu Severin; 2.5.31. Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 2.5.32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ; 2.5.33. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman; 2.5.34. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 2.5.35. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti; 2.5.36. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; 2.5.37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare; 2.5.38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu; 2.5.39. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu; 2.5.40. Spitalul Municipal Mediaş; 2.5.41. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava; 2.5.42. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alexandria; 2.5.43. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Victor Babeş» Timişoara; 2.5.44. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; 2.5.45. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea; 2.5.46. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; 2.5.47. Spital Judeţean de Urgenţă Vaslui; 2.5.48. Spitalul Municipal de Urgenţă «Elena Beldiman» Bârlad; 2.5.49. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani; 2.5.50. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş» Bucureşti; 2.5.51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov; 2.5.52. Spitalul Penitenciar Jilava. 14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4 „Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei“, subtitlul 1) „Supravegherea şi controlul tuberculozei“, punctul 1.1 „Activităţi“, litera e) „Activităţi derulate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti“, după punctul 8) se introduce un nou punct, punctul 9), cu următorul cuprins: 9) transmite raportările consumului de medicamente şi al materialelor specifice pe componenta curativă, respectiv de prevenţie, către Unitatea de asistenţă tehnică şi management lunar, trimestrial şi anual 15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)Activităţi derulate de către coordonatorul tehnic judeţean:1) coordonează implementarea Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei (PNPSCT) la nivel judeţean/de sector; 2) colaborează cu direcţia de sănătate publică şi Unitatea de asistenţă tehnică şi management în vederea implementării PNPSCT; 3) colaborează cu alte instituţii în vederea implementării PNPSCT (CJAS, autorităţi locale, organizaţii nonguvernamentale cu activitate în domeniu); 4) organizează activitatea de îndrumare metodologică a PNPSCT în teritoriu (inclusiv vizite de îndrumare în teritoriu); 5) organizează, supraveghează şi răspunde de colectarea datelor, stocarea informaţiilor, prelucrarea şi raportarea acestora; 6) analizează periodic datele colectate (lunar, trimestrial, anual) şi identifică problemele specifice pe care le comunică Unităţii de asistenţă tehnică şi management; 7) întocmeşte şi semnează macheta de raportare a indicatorilor specifici PNPSCT şi macheta privind execuţia programului la nivelul unităţii sanitare; 8) participă la întocmirea registrului judeţean pentru tuberculoză, atât pe suport hârtie, cât şi electronic; 9) coordonează, controlează şi avizează comenzile lunare de medicamente la nivelul unităţii de profil din judeţ; 10) colaborează cu direcţia de sănătate publică pentru realizarea programelor de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în domeniu; 11) participă la acţiunile de instruire în cadrul PNPSCT la nivelul Unităţii de asistenţă tehnică şi management; 12) monitorizează şi evaluează activităţile PNPSCT la nivelul judeţului. 16. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.3 „Natura cheltuielilor“, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)materiale sanitare: PPD, seringi de unică utilizare cu ac, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectarea seringilor folosite, consumabile, reactivi şi soluţii pentru laboratorul de bacteriologie (pentru examen microscopic, cultură - medii solide şi lichide pentru diagnostic precoce şi antibiograme pentru medicamente de linia I şi a II-a pentru decelarea cazurilor de chimiorezistenţă), materiale necesare pentru metode de detecţie rapidă a infecţiei cu Mycobacterium tuberculosis (teste de tip IGRA - Quantiferon Gold), consumabile şi materiale necesare pentru metode genetice de diagnostic rapid al tuberculozei şi al formelor cu chimiorezistenţă. Lista consumabilelor este prevăzută în Normele metodologice de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; 17. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.3, litera c) se abrogă. 18. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 1), punctul 1.3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: e)cheltuieli derivate din procurarea de materiale necesare prevenirii transmiterii infecţiilor: materiale de protecţie, dezinfectanţi, detergenţi, măşti, mănuşi, mică aparatură (lămpi UV); 19. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 2) „Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză“, punctul 2.4 „Natura cheltuielilor“, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)cheltuieli pentru materiale sanitare specifice programului curativ TB:b1) materiale sanitare: PPD, seringi de unică utilizare cu ac, vată, alcool sanitar, mănuşi, recipiente pentru colectarea seringilor folosite, consumabile, reactivi şi soluţii pentru laboratorul de bacteriologie (pentru examen microscopic, cultură - medii solide şi lichide pentru diagnostic precoce şi antibiograme pentru medicamente de linia I şi a II-a pentru decelarea cazurilor de chimiorezistenţă), materiale necesare pentru metode de detecţie rapidă a infecţiei cu Mycobacterium tuberculosis (teste de tip IGRA - Quantiferon Gold), consumabile şi materiale necesare pentru metode genetice de diagnostic rapid al tuberculozei şi al formelor cu chimiorezistenţă. Lista consumabilelor este prevăzută în Normele metodologice de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii; b2) examenele radiologice: filme radiografice pentru aparatură clasică şi digital, CD, casete radiografice de diferite dimensiuni, soluţie de developare (set fixator şi revelator), cheltuieli de întreţinere şi reparaţii (service) pentru aparatura radiologică clasică sau digitală, plata pentru autorizaţia de funcţionare a aparaturii radiografice; b3) alte materiale sanitare specifice în vederea efectuării tratamentului sub directa observaţie, din componenţa curativă: pahare de unică folosinţă, seringi de 5 şi 10 ml şi vacuumtainere. 20. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 4, subtitlul 2), punctul 2.5 „Unităţi care implementează programul“ se modifică şi va avea următorul cuprins: 2.5. Unităţi care implementează programul: 1. Spitalul de Boli Cronice Câmpeni; 2. Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud; 3. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba; 4. Spitalul Municipal Blaj; 5. Spitalul Orăşenesc Cugir; 6. Spitalul Municipal Sebeş; 7. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad; 8. Spitalul Orăşenesc Lipova; 9. Spitalul de Boli Cronice Sebiş; 10. Spitalul Orăşenesc Ineu; 11. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti; 12. Spital 1 de Pneumoftiziologie Câmpulung; 13. Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni; 14. Spitalul «Sf. Andrei» Valea Iaşului; 15. Spitalul Municipal «Carol I» Costeşti 16. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău; 17. Spitalul Municipal Oneşti; 18. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti; 19. Spitalul Orăşenesc Buhuşi; 20. Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea; 21. Spitalul Orăşenesc Aleşd; 22. Spitalul Municipal «Dr. Pop Mircea» Marghita; 23. Spitalul Municipal «Ep. N. Popoviciu» Beiuş; 24. Spitalul Municipal Salonta; 25. Spitalul de Psihiatrie Nucet; 26. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa; 27. Spitalul Orăşenesc «Dr. G. Trifon» Năsăud; 28. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani; 29. Spitalul Municipal Dorohoi; 30. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov; 31. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila; 32. Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău; 33. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat; 34. Spitalul Orăşenesc Nehoiu; 35. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş; 36. Spitalul Orăşenesc Oraviţa; 37. Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa; 38. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă; 39. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi; 40. Spitalul Municipal Olteniţa; 41. Spitalul Orăşenesc Lehliu-Gară; 42. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Leon Danielo» ClujNapoca; 43. Spitalul Municipal Dej; 44. Spitalul Municipal Turda; 45. Spitalul Municipal Câmpia Turzii; 46. Spitalul Orăşenesc Gherla; 47. Spitalul Orăşenesc Huedin; 48. Spitalul de Pneumoftiziologie Constanţa; 49. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Constanţa; 50. Spitalul Orăşenesc Cernavodă; 51. Spitalul Orăşenesc Hârşova; 52. Spitalul Municipal Mangalia; 53. Spitalul Municipal Medgidia; 54. Spitalul Militar Constanţa; 55. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. F. Kristof» Sf. Gheorghe; 56. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc; 57. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte; 58. Spitalul Orăşenesc Pucioasa; 59. Spitalul Orăşenesc Găieşti; 60. Spitalul Orăşenesc Moreni; 61. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «V. Babeş» Craiova; 62. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna; 63. Spitalul Municipal Calafat; 64. Spitalul Municipal Băileşti; 65. Spitalul Filişanilor Filiaşi; 66. Spitalul Orăşenesc Segarcea; 67. Spitalul Orăşenesc «Aşezămintele Brâncoveneşti» Dăbuleni; 68. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi 69. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru; 70. Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu; 71. Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale; 72. Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu; 73. Spitalul de Pneumoftiziologie «T. Vladimirescu» Runcu; 74. Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbuneşti; 75. Spitalul Municipal Motru; 76. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc; 77. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc; 78. Spitalul Municipal Gheorghieni; 79. Spitalul Municipal Topliţa; 80. Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara; 81. Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva; 82. Spitalul de Urgenţă Petroşani; 83. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad; 84. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu; 85. Spitalul Orăşenesc Haţeg; 86. Spitalul Municipal Orăştie; 87. Spitalul Municipal Vulcan; 88. Spitalul Municipal Brad; 89. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia; 90. Spitalul Municipal Urziceni; 91. Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Feteşti; 92. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi; 93. Spitalul Municipal de Urgenţă Paşcani; 94. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov; 95. Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. N. Rusdea“ Baia Mare; 96. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei; 97. Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus; 98. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş; 99. Spitalul Judeţean de Urgenţă Turnu Severin; 100. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă; 101. Spitalul Municipal Orşova; 102. Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 103. Spitalul Municipal Sighişoara; 104. Spitalul Orăşenesc «Dr. V. Russu» Luduş; 105. Spitalul Municipal «Dr. E. Nicoară» Reghin; 106. Spitalul Municipal «Dr. Gh. Marinescu» Târnăveni; 107. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani; 108. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ; 109. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman; 110. Spitalul Orăşenesc Târgu-Neamţ; 111. Spitalul Municipal Caracal; 112. Spitalul Orăşenesc Balş; 113. Spitalul Orăşenesc Corabia; 114. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina; 115. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 116. Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna; 117. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti; 118. Spitalul Municipal Câmpina; 119. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte; 120. Spitalul Orăşenesc Mizil; 121. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare; 122. Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău; 123. Spitalul Orăşenesc Jibou; 124. Spitalul Orăşenesc «Prof. Dr. I. Puşcaş» Şimleu Silvaniei; 125. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu; 126. Spitalul Municipal Mediaş; 127. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Ioan cel Nou» Suceava; 128. Spitalul Municipal «Sf. Doctori Cosma şi Damian» Rădăuţi; 129. Spitalul Municipal Fălticeni; 130. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului; 131. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc; 132. Spitalul Municipal Vatra Dornei; 133. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiori de Vede; 134. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «V. Babeş» Timişoara; 135. Spitalul Municipal «Dr. Teodor Andrei» Lugoj; 136. Spitalul Orăşenesc Făget; 137. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara; 138. Spitalul Orăşenesc «Dr. Karl Diel» Jimbolia; 139. Spitalul Orăşenesc Deta; 140. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau Mare; 141. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea; 142. Spitalul Orăşenesc Măcin; 143. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui; 144. Spitalul Municipal «Elena Beldiman» Bârlad; 145. Spitalul de Pneumoftiziologie «C-tin Anastasatu» Mihăeşti; 146. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea; 147. Spitalul Municipal «Costache Nicolescu» Drăgăşani; 148. Spitalul Orăşenesc Horezu; 149. Spitalul Judeţean de Urgenţă «Sf. Pantelimon» Focşani; 150. Spitalul Municipal Adjud; 151. Spitalul Orăşenesc Panciu; 152. Spitalul N.N. Săvescu Vidra; 153. Institutul Naţional de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» 154. Spitalul Clinic Boli Infecţioase şi Tropicale «Victor Babeş» Bucureşti; 155. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie «Sf. Ştefan»; 156. Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti; 157. Spitalul de Urgenţă «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»; 158. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi TBC Osteoarticular Foişor; 159. Centrul de Diagnostic şi Tratament Bucureşti (str. Roma nr. 32-34); 160. Centrul de Diagnostic, Tratament Ambulator şi Medicină Preventivă Bucureşti (str. Washington nr. 8-10); 161. Spitalul de Recuperare Borşa - Maramureş; 162. Spitalul Militar de Urgenţă Cluj-Napoca; 163. Spitalul Penitenciar Târgu Ocna; 164. Spitalul Penitenciar Jilava 21. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5 „Programul naţional de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi monitorizare a utilizării antibioticelor şi a antibiotico-rezistenţei“, subtitlul C „Activităţi“ - Activităţi implementate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: g)serviciul de control din toate direcţiile de sănătate publică, în cadrul activităţii de inspecţie sanitară a unităţilor sanitare cu paturi, recoltează o dată/trimestru teste pentru controlul salubrităţii. 22. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, subtitlul D „Indicatori de evaluare“, Activitatea „a)“, litera a) „Indicatori fizici“, după sublitera a.3 se introduce o nouă subliteră, sublitera a.4, cu următorul cuprins: a.4. număr de activităţi desfăşurate/trimestru: 60 (indicator raportat de INSP). 23. În anexa 2, la capitolul I, titlul 5, subtitlul D, Activitatea „a)“, litera b) „Indicatori de eficienţă“, după sublitera b.1 se introduce o nouă subliteră, sublitera b.2, cu următorul cuprins: b.2. cost mediu/activitate desfăşurată pe trimestru: 1.700 lei (indicator raportat de INSP). 24. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul 5, subtitlul E „Natura cheltuielilor“, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)reactivi, medii de cultură şi materiale sanitare pentru izolarea tulpinilor şi efectuarea antibiogramelor, inclusiv pentru probele recoltate în cadrul inspecţiei în unităţile sanitare cu paturi; 25. În anexa 2, la capitolul I, titlul 5, subtitlul E, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: n)prestări de servicii cu caracter funcţional (plata testelor de salubritate recoltate în urma inspecţiei în unităţile sanitare cu paturi). 26. În anexa nr. 5, la capitolul IV „Programele naţionale de boli netransmisibile“, titlul 2 „Programul naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică“, subtitlul E „Unităţi care implementează“, Activitatea „c)-c.1“, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iaşi. 27. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subtitlul 1) „Subprogramul de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, punctul 1.6 „Unităţi care implementează“, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş:a.1. Secţia clinică de hematologie şi transplant celule stem; a.2. Clinica ATI; a.3. Secţia clinică de ortopedie-traumatologie nr. 1. 28. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 1), punctul 1.6, după litera yy) se introduc două noi litere, literele zz) şi aaa), cu următorul cuprins: zz) Spitalul Clinic Colţea: zz.1. Compartiment transplant medular. aaa) Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş: aaa.1. Secţia clinică chirurgie cardiovasculară - adulţi şi copii (compartimentul transplant cardiac); aaa.2. Laboratorul clinic de imunologie transplant; aaa.3. coordonare transplant. 29. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2) „Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice şi centrale“, punctul 2.3, Metodologia privind allotransplantul de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins: f)cererea de evaluare a indicaţiei de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit, denumită în continuare cerere de evaluare, se transmite de către medicul curant al pacientului direct către Comisia în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa pacientul sau, după caz, către Comisia din Centrul universitar în a cărui rază teritorială se află unitatea sanitară în evidenţa căreia se află pacientul; modelul cererii de evaluare este prevăzut în anexa nr. 5 g); 30. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2), punctul 2.4 „Indicatori de evaluare“, litera a) „indicatori fizici“, sublitera a.1 „RNDVCSH“, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: g)număr evenimente/activităţi IEC de promovare a donării CSH, derulate la nivel naţional; h)număr de cursuri de instruire organizate. 31. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2), punctul 2.4, după litera b) „indicatori de eficienţă“ se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)indicatori de rezultat: a)crearea şi gestionarea unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stern hematopoietice şi care au vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani; b)procentul donatorilor de celule stem hematopoietice din total donatori de sânge: 50%; c)procentul donatorilor de celule stem hematopoietice testaţi HLA DRB1 la rezoluţie intermediară sau înaltă, din total donatori de celule stem hematopoietice testaţi la înscrierea în RNDVCSH: 50%; d)procentul pacienţilor care au indicaţie de transplant de celule stem hematopoietice de la donator neînrudit pentru care s-a iniţiat căutarea de donatori de celule stem hematopoietice: 100%; e)procentul pacienţilor transplantaţi din total pacienţi pentru care s-au identificat donatori neînrudiţi de celule stem hematopoietice compatibili: 80%. 32. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 3, subtitlul 2), punctul 2.6 „Unităţi care implementează subprogramul“, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins: l)Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş (Laborator testare - compartiment imunologie de transplant, HLA). 33. În anexa nr. 5, la capitolul IV, titlul 6 „Programul naţional de management al registrelor naţionale“, subtitlul F „Unităţi care implementează“, litera c) Registrul persoanelor cu dizabilităţi, sublitera c.22 se abrogă. 34. În anexa nr. 6, la capitolul V „Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate“, titlul 1) „Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos“, subtitlul 1.2 „Activităţi“, litera a) „Intervenţii IEC pentru un stil de viaţă sănătos“, după sublitera a.3 se introduce o nouă subliteră, sublitera a.4, cu următorul cuprins: a.4. Campanii IEC destinate priorităţilor locale de sănătate publică; activităţi IEC în cazuri de priorităţi locale de sănătate publică: epidemii, focare epidemice, fenomene naturale specifice zonei sau neaşteptate (de exemplu: inundaţii, secetă, iradieri antropice).

(i) Obiective specifice: creşterea ponderii populaţiei informate din grupurile-ţintă privind determinanţii sănătăţii şi mijloacele de prevenire a efectelor acţiunii pericolelor naturale sau antropice;
(ii) Grupe de risc: populaţia generală, grupuri vulnerabile, populaţie la risc;
(iii) Indicatori de evaluare:
a) indicatori fizici:
a.1. număr de campanii IEC la nivel local: 3 an/judeţ;
a.2. număr de activităţi de IEC derulate la nivel local în cadrul campaniilor locale: 120/an;
a.3. număr materiale IEC multiplicate şi distribuite la nivel local: 20.000/an.
b) indicatori de eficienţă:
b.1. cost mediu/activitate IEC desfăşurată la nivel judeţean: 500 lei.
(iv) Unităţi care implementează:
a) Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul National de Evaluare şi Promovare a Stării de Sănătate (CNEPSS);
b) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în parteneriat cu asociaţiile profesionale şi societatea civilă.
(v) Metodologia intervenţiei: CNEPSS:
a) elaborarea propunerii pentru campaniile IEC specifice;
b) implementarea la nivel local;
c) raportarea acestora la CRSP, CNEPSS şi Ministerul Sănătăţii.

35. În anexa nr. 6, la capitolul V, titlul 1), subtitlul 1.4 „Natura cheltuielilor“, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional: servicii de editare-multiplicare, tipărire şi diseminare de materiale IEC precum pliante, afişe, broşuri, bannere, sinteze, rapoarte, ghiduri şi buletine informative, materiale promoţionale cu caracter educativ, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii, servicii de întreţinere şi exploatare dotări pentru comunicare-informare-multiplicare, corespondenţă. 36. În anexa nr. 7, la capitolul VI „Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului“, titlul 2 „Subprogramul de sănătate a copilului“, intervenţia 2.2 „Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital, precum şi profilaxia distrofiei la copiii diagnosticaţi cu alte boli înnăscute de metabolism, prin administrarea de alimente cu destinaţie medicală specială“, capitolul 2.2.1 „Screening neonatal, confirmarea diagnosticului şi aplicarea dietei specifice pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital“, la punctul 2.2.1.1 „Activităţi“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)realizarea şi întreţinerea bazei de date/registrului naţional de screening pentru fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital. 37. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.2, capitolul 2.2.1, la punctul 2.2.1.3 „Natura cheltuielilor“, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)cheltuieli de personal şi/sau contracte de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. 38. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.3 „Prevenirea deficienţelor de auz prin screening neonatal“, la punctul 2.3.3 „Natura cheltuielilor“, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c)cheltuieli de personal şi/sau contracte de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 39. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.4. „Prevenirea complicaţiilor retinopatiei de prematuritate, prin screening neonatal, laserterapie şi dispensarizarea bolnavilor“, la punctul 2.4.3 „Natura cheltuielilor“, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)cheltuieli de personal şi/sau contracte de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 40. În anexa nr. 7, la capitolul VI, titlul 2, intervenţia 2.8 „Screening pentru depistarea precoce a scoliozei la copii“, la punctul 2.8.3 „Natura cheltuielilor“, după litera a) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins: b)cheltuieli de personal şi/sau contracte de prestări de servicii conform prevederilor art. 49 alin. (3)-(6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul IIDirecţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privaţi, precum şi instituţiile publice care derulează programe naţionale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1150/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1150 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1150/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu