Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 112 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 6 august 2007Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. I) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bigiu

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

Nr.............din...........

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Art. 1. - (Se trece societatea comercială sau operatorul in gestiune directă, după caz)..................................................................., cu sediul in localitatea.................................................., str...........................................nr........., sectorul/judeţul............................, inmatriculată la registrul comerţului cu nr........................, cod unic de inregistrare............................., cont nr..........., deschis la........................, titulară a Licenţei nr.................din..........................., emisă de..................................., reprezentată de........................................., avand funcţia de.........................., şi de..........................., avand funcţia de..................., in calitate de operator/prestator, pe de o parte,

şi

(Se trece societatea comercială/instituţia/asociaţia de locatari/proprietari/dl/dna) ................................................................., cu sediul/domiciliat in localitatea...................................., str........................................nr....., bl....., sc.....Judeţul/sectorul..............................(Se trece: inmatriculată la registrul comerţului cu nr.............., codul fiscal............., codul unic de inregistrare........................., contul nr............, deschis la...........)/(autorizată prin Incheierea judecătorească nr.............emisă de Judecătoria........................., cod fiscal...................., cont..........deschis la...............), reprezentat(ă) de (dacă este cazul)...................., avand calitatea de [Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu imputernicire dată de proprietar, caz in care se trec datele care atestă autenticitatea imputernicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria............, nr......................., eliberată/eliberat la data de............, C.N.P................)], in calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să incheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract il constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale.

Art. 3. - Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ................ (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionandu-se strada si numărul sau intersecţia străzilor, precum si orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Art. 4. - Prezentul contract s-a incheiat pentru un număr de.....persoane (pentru instituţii publice şi operatori economici se trece o cantitate de.....kg/lună).

Art. 5. - (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se incheie intre operator şi utilizator pe o durată nedeterminată.

(2) Contractul poate inceta in următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părţilor;

b)  prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

c)  prin denunţare unilaterală de către operator, in cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica incepand cu data incetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

d) prin reziliere;

e) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.

(3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai in urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune in aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

Art. 6. -In anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAPITOLUL III

Drepturile şi obligaţiile operatorului

Art. 7. - Operatorul are următoarele drepturi:

a) să incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C;

b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, in cazul neachitării facturilor la termen;

c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte adiţionale;

e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

f) să solicite recuperarea debitelor in instanţă.

Art. 8. - Operatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice in vigoare;

b)   să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale;

c)   să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărarea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi in regulamentul serviciului de salubrizare, să imbunătăţească in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

d) să inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun in vederea rezolvării acestora, in termen de maximum 30 de zile;

e)  să actualizeze impreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, in vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens;

f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege;

h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le inlocuiască in termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită in acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;

i) să plătească penalizări in cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

1. intreruperea nejustificată a prestării serviciului;

2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi in contract;

3.    neanunţarea intreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;

4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora in locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are in dotare, in cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de inmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute in deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale in vigoare;

l) să suplimenteze capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, in cazul in care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale in afara lor;

m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel incat să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămană urme vizibile;

n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;

o) să ridice deşeurile in zilele şi in intervalul orar stabilite;

p) să incarce intreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate langă containerele de colectare, şi să lase in stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;

q) in cazul in care in/langă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, inştiinţand in scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;

r) să aşeze după golire recipientele in poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel incat să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;

s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice in perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi la 30 de zile in restul perioadei din an;

t) să menţină in stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Art. 9. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, in condiţii contractuale, in condiţiile contractului de prestare;

b)  să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale in ritmul şi la nivelurile stabilite in contract;

c)  să solicite şi să primească, in condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

d)  să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate in sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizand inlăturarea acestora, imbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.

e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate in legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C, sau operator, după caz;

f) să primească răspuns in maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor condiţii contractuale;

g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

h) să conteste facturile cand constată incălcarea prevederilor contractuale;

i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale;

j) să renunţe, in condiţiile legii, la serviciile contractate.

Art. 10. - Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a)  să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

b)  să achite in termenele stabilite obligaţiile de plată, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

c) să nu impiedice in niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

d)  să comunice in scris operatorului, in termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului şi să incheie acte adiţionale in legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;

e)   să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

f)   să suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de precolectare, in cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

g)   să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora in containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare in acest scop;

h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

i) să accepte intreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

j) să execute operaţiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, in conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu in saci de plastic şi apoi in recipientul de colectare destinat special in acest scop;

k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

l) să menţină in stare de curăţenie spaţiile in care se face precolectarea, precum şi recipientele in care se depozitează deşeurile municipale in vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

m) să execute operaţiunea de precolectare in condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspandirea de deşeuri;

n) să nu introducă in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi intreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au in folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, intreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;

p) să asigure accesul de la căile publice pană la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, inlăturand gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAPITOLUL V

Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor municipale

Art. 11. - Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că in zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociaţiile de proprietari/locatari se realizează de 3 ori pe săptămană in sezonul cald- 1 aprilie - 1 octombrie - şi de două ori pe săptămană in sezonul rece - 1 octombrie - 1 aprilie):

Perioada

Zilele in care se va face colectarea*)

Intervalul orar**)

1 aprilie - 1 octombrie

1 octombrie - 1 aprilie

*) Se vor indica zilele in care se va face colectarea astfel incat să se respecte intervalul de două sau 3 zile intre două colectări succesive.

**) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

CAPITOLUL VI

Tarife, facturare şi modalităţi de plată

Art. 12. - (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.

(2)  Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile inaintea inceperii perioadei de facturare.

(4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la incheierea contractului este de.....lei/persoană (lei/kg).

Art. 13. - (1) Facturarea se face lunar, in baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

Art. 14. - (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai tarziu pană la data de 15 a lunii următoare celei in care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, in cazul in care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se inscriu pe factură.

(2)  Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de intarziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale in vigoare;

b) penalităţile se datorează incepand cu prima zi după data scadenţei;

c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale in vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

Art. 15. - Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

a) in numerar la casieria operatorului;

b) cu filă CEC;

c) cu ordin de plată;

d) prin internet;

e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

Art. 16. - In funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

a)   data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

c) data inscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.

Art. 17. -In cazul in care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile in ordine cronologică.

Art. 18. - Facturile şi documentele de plată se transmit de operatoria adresa ...............................................................................................................

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală

Art. 19. - (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligaţiilor contractuale prevăzute in prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative in vigoare.

(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

(3)  Reluarea prestării serviciului se va face in termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

(4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia in scris, in termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAPITOLUL VIII

Forţa majoră

Art. 20. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice in termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile in vederea limitării consecinţelor acestuia.

(3)  Dacă in termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu incetează, părţile au dreptul să notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 21. - Părţile convin ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

Art. 22. -In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti romane competente.

CAPITOLUL X

Alte clauze

Art. 23. - (Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispoziţiilor regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului contract-cadru).

Art. 24. - (Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord intre cele două părţi).

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 25. - In toate problemele care nu sunt prevăzute in prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.

Art. 26. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

Art. 27. -Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 28. - Prezentul contract a fost incheiat in două exemplare, cate unul pentru fiecare parte, şi intră invigoare la data de.............

Art. 29. - (1) Modificarea contractelor existente se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.

(2) Caracterele utilizate in redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator,

....................................

Utilizator,.

....................................

ANEXĂ la contract

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Gradul de asigurare in furnizarea serviciului este de......%/lună.

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se incheie contractul este:

Nr. crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic*)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1.

2.

....

n

Operator,

....................................

Utilizator,

....................................

*) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărari ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 112/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 112 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 1309 2017
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 112/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu