Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 112 din 9 iulie 2007

privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 529 din 6 august 2007Avand in vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. I) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi ale art. 10 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006,

in temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice -A.N.R.S.C, aprobat prin Hotărarea Guvernului nr. 671/2007, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, prevăzut in anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,

Marian Cristinel Bigiu

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU

de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor

Nr.............din...........

CAPITOLUL I

Părţile contractante

Art. 1. - (Se trece societatea comercială sau operatorul in gestiune directă, după caz)..................................................................., cu sediul in localitatea.................................................., str...........................................nr........., sectorul/judeţul............................, inmatriculată la registrul comerţului cu nr........................, cod unic de inregistrare............................., cont nr..........., deschis la........................, titulară a Licenţei nr.................din..........................., emisă de..................................., reprezentată de........................................., avand funcţia de.........................., şi de..........................., avand funcţia de..................., in calitate de operator/prestator, pe de o parte,

şi

(Se trece societatea comercială/instituţia/asociaţia de locatari/proprietari/dl/dna) ................................................................., cu sediul/domiciliat in localitatea...................................., str........................................nr....., bl....., sc.....Judeţul/sectorul..............................(Se trece: inmatriculată la registrul comerţului cu nr.............., codul fiscal............., codul unic de inregistrare........................., contul nr............, deschis la...........)/(autorizată prin Incheierea judecătorească nr.............emisă de Judecătoria........................., cod fiscal...................., cont..........deschis la...............), reprezentat(ă) de (dacă este cazul)...................., avand calitatea de [Se trece calitatea celui care semnează valabil contractul (proprietar sau cu imputernicire dată de proprietar, caz in care se trec datele care atestă autenticitatea imputernicirii), (pentru persoane fizice se trece: se identifică cu C.I./B.I. seria............, nr......................., eliberată/eliberat la data de............, C.N.P................)], in calitate de utilizator, pe de altă parte, au convenit să incheie prezentul contract de prestări de servicii de colectare a deşeurilor de tip municipal, cu respectarea următoarelor clauze:

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul prezentului contract il constituie prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale.

Art. 3. - Operatorul va presta activitatea de ridicare a deşeurilor municipale din locaţia situată ................ (se trec datele de identificare ale locului special amenajat, stabilit de autorităţile administraţiei publice locale, din care se vor ridica deşeurile menajere, menţionandu-se strada si numărul sau intersecţia străzilor, precum si orice alte date necesare identificării punctului de colectare la care este arondat utilizatorul).

Art. 4. - Prezentul contract s-a incheiat pentru un număr de.....persoane (pentru instituţii publice şi operatori economici se trece o cantitate de.....kg/lună).

Art. 5. - (1) Contractul de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale se incheie intre operator şi utilizator pe o durată nedeterminată.

(2) Contractul poate inceta in următoarele cazuri:

a) prin acordul scris al părţilor;

b)  prin denunţare unilaterală de utilizator, cu un preaviz de 30 de zile, după achitarea la zi a tuturor debitelor datorate către operator;

c)  prin denunţare unilaterală de către operator, in cazul neachitării contravalorii serviciilor prestate in termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii, cu acordul autorităţii administraţiei publice locale care va aplica incepand cu data incetării contractului taxa de salubrizare instituită conform prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;

d) prin reziliere;

e) in cazul deschiderii procedurii de reorganizare judiciară şi/sau faliment al operatorului.

(3) Măsura rezilierii contractului se poate lua numai in urma unui preaviz adresat utilizatorului şi se poate pune in aplicare după 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia de către utilizator.

Art. 6. -In anexa la contract sunt menţionate standardele, normativele şi gradul de continuitate a serviciului, valabile la data semnării contractului.

CAPITOLUL III

Drepturile şi obligaţiile operatorului

Art. 7. - Operatorul are următoarele drepturi:

a) să incaseze lunar contravaloarea serviciilor prestate/contractate, corespunzător tarifului aprobat de autorităţile administraţiei publice locale, determinat in conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C;

b) să aplice penalităţi egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, in cazul neachitării facturilor la termen;

c) să asigure echilibrul contractual pe durata contractului de prestări de servicii;

d) să iniţieze modificarea şi completarea contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale sau a anexelor acestuia, ori de cate ori apar elemente noi in baza normelor legale, prin acte adiţionale;

e) să solicite autorităţii administraţiei publice locale acordul privind rezilierea contractului, considerarea utilizatorului ca fiind fără contract şi obligarea acestuia la achitarea taxei speciale, instituită pentru astfel de cazuri;

f) să solicite recuperarea debitelor in instanţă.

Art. 8. - Operatorul are următoarele obligaţii:

a) să asigure prestarea activităţii de colectare a deşeurilor municipale, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de salubrizare, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice in vigoare;

b)   să respecte prevederile reglementărilor emise de autorităţile de reglementare şi autorităţile administraţiei publice locale;

c)   să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărarea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii şi precizaţi in regulamentul serviciului de salubrizare, să imbunătăţească in mod continuu calitatea serviciilor prestate;

d) să inregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorului şi să ia măsurile care se impun in vederea rezolvării acestora, in termen de maximum 30 de zile;

e)  să actualizeze impreună cu autorităţile administraţiei publice locale evidenţa tuturor utilizatorilor cu şi fără contracte de prestări de servicii, in vederea decontării prestaţiei direct din bugetul local pe baza taxelor locale instituite in acest sens;

f) să presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărare de dare in administrare sau contract de delegare a gestiunii;

g) să asigure continuitatea serviciului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, aşa cum sunt acestea definite prin lege;

h) să verifice integritatea recipientelor de colectare şi să le inlocuiască in termen de maximum două zile de la constatare sau de la sesizarea primită in acest sens, dacă acestea nu mai asigură etanşeitatea;

i) să plătească penalizări in cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente pentru:

1. intreruperea nejustificată a prestării serviciului;

2. prestarea serviciului sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi in contract;

3.    neanunţarea intreruperii serviciului sau depăşirea intervalului anunţat;

4. neridicarea deşeurilor la data şi intervalul orar stabilite prin contract;

j) să doteze punctele de colectare cu recipiente de colectare, prin amplasarea acestora in locurile special amenajate stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, etanşe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le are in dotare, in cantităţi suficiente pentru a asigura capacitatea de inmagazinare necesară pentru intervalul dintre două ridicări consecutive;

k) să inscripţioneze containerele şi recipientele folosite pentru colectarea separată a diferitelor tipuri de materiale conţinute in deşeurile municipale, cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate şi marcate in diverse culori prin vopsire sau aplicarea de folie adezivă, conform prevederilor legale in vigoare;

l) să suplimenteze capacitatea de inmagazinare, inclusiv prin mărirea numărului de recipiente sau containere, in cazul in care se dovedeşte că volumul acestora este insuficient şi se depozitează deşeuri municipale in afara lor;

m) să inscripţioneze recipientele de colectare a deşeurilor municipale, pentru a evita folosirea acestora fără drept, cu un marcaj de identificare realizat astfel incat să nu poate fi şters fără ca prin această operaţie să nu rămană urme vizibile;

n) să colecteze deşeurile folosind autovehicule special echipate pentru transportul deşeurilor menajere;

o) să ridice deşeurile in zilele şi in intervalul orar stabilite;

p) să incarce intreaga cantitate de deşeuri, inclusiv deşeurile municipale amplasate langă containerele de colectare, şi să lase in stare de curăţenie spaţiul destinat depozitării;

q) in cazul in care in/langă containerele de colectare sunt depozitare şi deşeuri din construcţii, acestea vor fi colectate separat, după caz, inştiinţand in scris utilizatorul despre acest fapt şi despre suma suplimentară ce va fi facturată pentru colectarea acelor deşeuri;

r) să aşeze după golire recipientele in poziţie normală, pe locul de unde au fost ridicate. Toate operaţiunile vor fi efectuate astfel incat să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizator;

s) să spele şi să dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile calendaristice in perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi la 30 de zile in restul perioadei din an;

t) să menţină in stare salubră punctele de colectare amplasate pe domeniul public şi să asigure desfăşurarea corespunzătoare a programelor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, conform programelor aprobate de autoritatea administraţiei publice locale;

u) să aducă la cunoştinţa utilizatorilor modificările de tarif şi alte informaţii necesare, prin adresă ataşată facturii şi prin afişare la utilizatori.

CAPITOLUL IV

Drepturile şi obligaţiile utilizatorului

Art. 9. - Utilizatorul are următoarele drepturi:

a) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, in condiţii contractuale, in condiţiile contractului de prestare;

b)  să i se presteze activitatea de colectare a deşeurilor municipale in ritmul şi la nivelurile stabilite in contract;

c)  să solicite şi să primească, in condiţiile legii şi ale contractului de prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate de către operator prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice in vigoare;

d)  să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi celei competente orice deficienţe constatate in sfera activităţii de colectare a deşeurilor municipale şi să facă propuneri vizand inlăturarea acestora, imbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciului.

e) să solicite, să primească şi să utilizeze informaţii privind activitatea de colectare a deşeurilor municipale, despre deciziile luate in legătură cu acest serviciu de către autorităţile administraţiei publice locale, A.N.R.S.C, sau operator, după caz;

f) să primească răspuns in maximum 30 de zile la sesizările adresate operatorului sau autorităţilor administraţiei publice locale cu privire la neindeplinirea unor condiţii contractuale;

g) să se adreseze, individual ori colectiv prin intermediul unor asociaţii reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor judecătoreşti, in vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect;

h) să conteste facturile cand constată incălcarea prevederilor contractuale;

i) să beneficieze, inclusiv la cererea sa, de tarif diferenţiat, stimulativ pentru colectarea selectivă a deşeurilor municipale;

j) să renunţe, in condiţiile legii, la serviciile contractate.

Art. 10. - Utilizatorul are următoarele obligaţii:

a)  să respecte prevederile regulamentului serviciului de salubrizare şi clauzele contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

b)  să achite in termenele stabilite obligaţiile de plată, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a activităţii de colectare a deşeurilor municipale;

c) să nu impiedice in niciun fel accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare;

d)  să comunice in scris operatorului, in termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare a elementelor care au stat la baza intocmirii contractului şi să incheie acte adiţionale in legătură cu acestea, modificarea numărului de persoane se comunică de către utilizator trimestrial, dacă este cazul;

e)   să nu modifice amplasarea recipientelor destinate precolectării deşeurilor menajere;

f)   să suporte costurile de remediere sau inlocuire a recipientelor de precolectare, in cazul deteriorării acestora din vina dovedită a utilizatorului;

g)   să asigure preselectarea pe categorii a deşeurilor reciclabile, rezultate din gospodăriile proprii sau din activităţile lucrative pe care le desfăşoară, precum şi depozitarea acestora in containere asigurate de operatorul serviciului de salubrizare in acest scop;

h) să aplice măsuri privind deratizarea şi dezinsecţia, stabilite de autoritatea locală şi de direcţia de sănătate publică teritorială;

i) să accepte intreruperea temporară a prestării serviciului pentru/ca urmare a execuţiei unor lucrări prevăzute in programele de reabilitare, extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare;

j) să execute operaţiunea de precolectare in recipientele cu care sunt dotate punctele de colectare, in conformitate cu sistemul de colectare convenit de operator cu autorităţile administraţiei publice locale şi stabilite prin contract. Fracţiunea umedă a deşeurilor va fi depusă obligatoriu in saci de plastic şi apoi in recipientul de colectare destinat special in acest scop;

k) să primească, la cerere, de la operator pungi/saci de plastic pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile;

l) să menţină in stare de curăţenie spaţiile in care se face precolectarea, precum şi recipientele in care se depozitează deşeurile municipale in vederea colectării, dacă acestea se află pe proprietatea lor;

m) să execute operaţiunea de precolectare in condiţii de maximă siguranţă din punctul de vedere al sănătăţii oamenilor şi al protecţiei mediului, astfel incat să nu producă poluare fonică, miros neplăcut şi răspandirea de deşeuri;

n) să nu introducă in recipientele de precolectare deşeuri din categoria celor cu regim special (periculoase, toxice, explozive), animaliere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi intreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din ingrijiri medicale care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitare veterinare sau de autorităţile de mediu;

o) să asigure curăţenia locurilor de parcare de reşedinţă pe care le au in folosinţă din domeniul public, dacă este cazul, şi să nu efectueze activităţi de reparaţii, intreţinere sau curăţare a autovehiculelor, prin care pot produce scurgerea uleiurilor, carburanţilor şi lubrifianţilor;

p) să asigure accesul de la căile publice pană la punctul de colectare al autovehiculelor destinate acestui scop, inlăturand gheaţa, zăpada şi poleiul.

CAPITOLUL V

Colectarea deşeurilor municipale, măsurarea prestaţiei activităţii de colectare a deşeurilor municipale

Art. 11. - Colectarea deşeurilor municipale se va face după cum urmează (la completarea tabelului se va ţine cont că in zonele aglomerate, unităţile de alimentaţie publică, unităţile sanitare cu paturi, grădiniţe, creşe, cantine, restaurante şi pieţe colectarea se realizează zilnic, iar de la utilizatorii casnici şi asociaţiile de proprietari/locatari se realizează de 3 ori pe săptămană in sezonul cald- 1 aprilie - 1 octombrie - şi de două ori pe săptămană in sezonul rece - 1 octombrie - 1 aprilie):

Perioada

Zilele in care se va face colectarea*)

Intervalul orar**)

1 aprilie - 1 octombrie

1 octombrie - 1 aprilie

*) Se vor indica zilele in care se va face colectarea astfel incat să se respecte intervalul de două sau 3 zile intre două colectări succesive.

**) Intervalul orar de ridicare a deşeurilor municipale nu poate depăşi două ore.

CAPITOLUL VI

Tarife, facturare şi modalităţi de plată

Art. 12. - (1) Operatorii vor practica tarifele aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.

(2)  Stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor se va face potrivit prevederilor legale.

(3) Modificarea tarifelor va fi adusă la cunoştinţă utilizatorilor cu minimum 15 zile inaintea inceperii perioadei de facturare.

(4) Tariful practicat pentru colectarea deşeurilor municipale la incheierea contractului este de.....lei/persoană (lei/kg).

Art. 13. - (1) Facturarea se face lunar, in baza preţurilor şi tarifelor aprobate şi a cantităţilor efective determinate sau estimate potrivit prevederilor contractuale.

(2) Factura va cuprinde elementele de identificare ale fiecărui utilizator, cantităţile facturate, preţul/tariful aplicat, inclusiv baza legală.

Art. 14. - (1) Factura pentru prestarea serviciului de colectare a deşeurilor municipale se emite cel mai tarziu pană la data de 15 a lunii următoare celei in care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii sunt obligaţi să achite facturile reprezentand contravaloarea serviciului de care au beneficiat, in termenul de scadenţă de 15 zile de la data primirii facturii; data emiterii facturii, data predării facturii, in cazul in care este transmisă prin delegat, şi data scadenţei se inscriu pe factură.

(2)  Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de intarziere, după cum urmează:

a) penalităţile sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale in vigoare;

b) penalităţile se datorează incepand cu prima zi după data scadenţei;

c) valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului.

(3) Nerespectarea de către utilizatori a condiţiilor calitative şi cantitative de depozitare, stabilite prin reglementările legale in vigoare, conduce la plata unor penalităţi şi despăgubiri pentru daunele provocate.

Art. 15. - Utilizatorul poate efectua plata serviciilor prestate prin următoarele modalităţi:

a) in numerar la casieria operatorului;

b) cu filă CEC;

c) cu ordin de plată;

d) prin internet;

e) alte instrumente de plată convenite de părţi.

Art. 16. - In funcţie de modalitatea de plată, aceasta se consideră efectuată, după caz, la una dintre următoarele date:

a)   data certificării plăţii de către unitatea bancară a utilizatorului pentru ordinele de plată;

b) data certificată de operator pentru filele CEC sau celelalte instrumente de plată legale;

c) data inscrisă pe chitanţa emisă de casieria operatorului.

Art. 17. -In cazul in care pe documentul de plată nu se menţionează obiectul plăţii, se consideră achitate facturile in ordine cronologică.

Art. 18. - Facturile şi documentele de plată se transmit de operatoria adresa ...............................................................................................................

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală

Art. 19. - (1) Pentru neexecutarea in tot sau in parte a obligaţiilor contractuale prevăzute in prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor Codului civil, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative in vigoare.

(2) Părţile contractante pot include şi daune-interese pentru neexecutarea totală sau parţială a contractului sub forma daunelor moratorii ori compensatorii.

(3)  Reluarea prestării serviciului se va face in termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii.

(4) Refuzul total sau parţial al utilizatorului de a plăti o factură emisă de operator va fi comunicat acestuia in scris, in termen de 10 zile de la data primirii facturii.

CAPITOLUL VIII

Forţa majoră

Art. 20. - (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea in mod necorespunzător, total ori parţial, a oricărei obligaţii care ii revine in baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră.

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice in termen de 5 zile celeilalte părţi producerea evenimentului şi să ia toate măsurile in vederea limitării consecinţelor acestuia.

(3)  Dacă in termen de ..... de la producere evenimentul respectiv nu incetează, părţile au dreptul să notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 21. - Părţile convin ca toate neinţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.

Art. 22. -In cazul in care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti romane competente.

CAPITOLUL X

Alte clauze

Art. 23. - (Clauzele nu vor avea prevederi contrare sau care să modifice sensul dispoziţiilor regulamentului serviciului de salubrizare sau ale prezentului contract-cadru).

Art. 24. - (Clauzele introduse vor fi stabilite de comun acord intre cele două părţi).

CAPITOLUL XI

Dispoziţii finale

Art. 25. - In toate problemele care nu sunt prevăzute in prezentul contract părţile se supun prevederilor legislaţiei specifice in vigoare, ale Codului civil, Codului comercial şi ale altor acte normative incidente.

Art. 26. - Prezentul contract se poate modifica cu acordul părţilor, prin acte adiţionale.

Art. 27. -Anexa face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 28. - Prezentul contract a fost incheiat in două exemplare, cate unul pentru fiecare parte, şi intră invigoare la data de.............

Art. 29. - (1) Modificarea contractelor existente se va face in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului contract-cadru, cu respectarea dispoziţiilor acestuia.

(2) Caracterele utilizate in redactarea contractului vor avea aceeaşi dimensiune şi vor fi scrise cu font de minimum 11 puncte.

Operator,

....................................

Utilizator,.

....................................

ANEXĂ la contract

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Gradul de asigurare in furnizarea serviciului este de......%/lună.

Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de colectare a deşeurilor municipale pentru care se incheie contractul este:

Nr. crt.

Indicativul actului normativ sau tehnic*)

Denumirea actului normativ sau tehnic

1.

2.

....

n

Operator,

....................................

Utilizator,

....................................

*) Legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, hotărari ale guvernului, ordine, normative, norme, standarde etc.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 112/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 112 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 112/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu