Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 168/111 din  3 martie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, ramase nedecontate pana la finele anului 2002, in limita indicatorilor realizati

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 168 din 3 martie 2003
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 111 din 26 februarie 2003
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 164 din 14 martie 2003

    In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, ale Hotararii Guvernului nr. 80/2003 privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, ramase nedecontate pana la finele anului 2002, in limita indicatorilor realizati,
    vazand referatele de aprobare nr. D.B. 2.103 din 3 martie 2003 si nr. ET/1.374 din 26 februarie 2003,

    ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, ramase nedecontate pana la finele anului 2002, in limita indicatorilor realizati, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul sanatatii si familiei,
                                Daniela Bartos

            Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                                Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind plata serviciilor medicale din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, ramase nedecontate pana la finele anului 2002, in limita indicatorilor realizati

    1. In sensul prezentelor norme metodologice, prin obligatii de plata ale caselor de asigurari de sanatate se intelege contravaloarea serviciilor medicale acordate si ramase nedecontate pana la finele anului 2002, concretizate in arierate ale spitalelor catre furnizorii de bunuri si servicii, precum si contravaloarea medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice acordate in cadrul unor programe de sanatate.
    2. Sunt recunoscute drept obligatii de plata ale spitalelor sumele datorate furnizorilor pentru bunurile si serviciile care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achizitiile publice si sunt evidentiate la data de 31 decembrie 2002 in contabilitatea spitalului, pe baza documentelor justificative, avizate si aprobate de persoanele in drept.
    Sumele datorate furnizorilor pentru bunuri si servicii potrivit paragrafului de mai sus, determinate ca diferenta intre suma aferenta serviciilor medicale spitalicesti realizate in limita prevederilor actelor normative aplicabile in anul 2002 si sumele reprezentand valoarea decontata din contract pentru serviciile medicale spitalicesti, in aceeasi perioada, se aloca prin incheierea de acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti si se platesc esalonat conform graficului prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    3. Tot prin acte aditionale la contractele de furnizare incheiate de spitale cu casele de asigurari de sanatate in anul 2003 se vor evidentia si sumele pentru medicamentele si/sau materialele sanitare specifice, acordate prin programele nationale de sanatate si ramase nedecontate pana la finele anului 2002.
    4. Actele aditionale mentionate la pct. 3 se vor incheia numai cu spitalele la care numarul de bolnavi tratati si costul mediu pe bolnav realizat in anul 2002 justifica necesitatea alocarii de fonduri peste cele contractate.
    5. Spitalele care indeplinesc conditiile mentionate mai sus au obligatia ca in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice sa prezinte caselor de asigurari de sanatate situatia pe furnizori a bunurilor si serviciilor.
    Situatiile mentionate in paragraful de mai sus se intocmesc pe raspunderea ordonatorului de credite si a directorului financiar-contabil de la nivelul fiecarui spital, care vor semna pentru exactitatea si realitatea datelor transmise.
    Serviciul de audit intern al spitalului va certifica prin semnatura aplicarea de catre spital a procedurilor legale privind achizitiile publice pentru bunurile si serviciile procurate, precum si existenta in evidentele contabile a arieratelor la data de 31 decembrie 2002.
    6. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ministrul sanatatii si familiei, in calitate de ordonatori principali de credite, imputernicesc ordonatorii de credite, respectiv directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate si directorii directiilor de sanatate publica, sa analizeze situatiile prezentate de spitale, ca presedinti ai comisiilor mixte constituite la nivel judetean si, respectiv, la nivelul municipiului Bucuresti.
    7. Comisia mixta constituita la nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti, este formata din specialisti ai caselor de asigurari de sanatate si ai directiilor de sanatate publica.
    8. Comisia mixta are urmatoarele atributii:
    - verifica daca spitalul a realizat in anul precedent indicatori peste cei contractati;
    - verifica daca sumele solicitate de spital pentru plata arieratelor se incadreaza in limita sumei ce putea fi contractata in anul 2002 potrivit prevederilor normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru;
    - verifica oportunitatea si necesitatea decontarii medicamentelor si/sau materialelor sanitare specifice acordate prin programele nationale de sanatate in functie de numarul bolnavilor tratati si costul mediu pe bolnav, realizat in anul 2002;
    - stabileste si avizeaza sumele care urmeaza a fi achitate de spitale furnizorilor;
    - intocmeste situatia centralizata, pe judet sau pe municipiul Bucuresti, dupa caz, a sumelor avizate si o transmite Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    Pe baza situatiilor verificate, analizate si avizate de catre comisia mixta si a ordinelor de plata emise de spitale pe seama furnizorilor de bunuri si servicii, casele de asigurari de sanatate vireaza in contul spitalului suma de plata aferenta obligatiilor restante.
    9. Spitalele au obligatia sa justifice utilizarea sumelor primite, scop in care prezinta casei de asigurari de sanatate, in termen de 48 de ore de la data efectuarii platii, ordinele de plata catre furnizori, cu viza trezoreriei (in copie).
    10. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate centralizeaza si supune spre aprobare ordonatorului de credite situatia sumelor de finantat pentru transele I - IV, in limita prevederilor trimestriale aprobate si conform graficului de esalonare prezentat in anexa nr. 1.
    11. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate va supraveghea derularea operatiunilor de stingere a obligatiilor spitalelor catre furnizorii de bunuri si servicii, ramase neachitate pana la data de 31 decembrie 2002.
    In acest sens directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si directiile de sanatate publica au obligatia sa informeze permanent Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cu privire la stadiul si modul de aplicare a prezentului ordin.
    12. Directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate sunt obligati ca in termen de 3 zile de la data stabilita ca limita maxima de plata a fiecarei transe sa transmita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate situatia platilor efectuate de catre spitale, pe furnizori, indicand numarul, data si suma documentului de plata.
    13. Nerespectarea de catre spitale a metodologiei de plata cuprinse in prezentele norme metodologice atrage rezilierea actelor aditionale incheiate cu casele de asigurari de sanatate si, in consecinta, sistarea platii obligatiilor restante catre furnizorii de bunuri si servicii.
    14. Directorii generali ai caselor de asigurari de sanatate si directorii directiilor de sanatate publica, in calitate de ordonatori de credite, raspund administrativ si contraventional conform prevederilor legale pentru neaplicarea dispozitiilor cuprinse in prezentele norme metodologice.
    15. Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si serviciile de specialitate din cadrul caselor de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentelor norme metodologice.
    16. Casa de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, respectiv spitalele apartinand ministerelor cu retea sanitara proprie, vor aplica in mod corespunzator prevederile prezentelor norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                                   GRAFIC
de esalonare la plata a obligatiilor inregistrate de spitale catre furnizorii de bunuri si servicii, ramase nedecontate pana la data de 31 decembrie 2002

________________________________________________________________________________
Nr.                         Explicatii                                 Data
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Constituirea comisiei mixte: specialisti de la casa
     de asigurari de sanatate - directia de sanatate
     publica                                               - 28 februarie 2003
  2. Informarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
     si a Ministerului Sanatatii si Familiei privind
     componenta nominala a comisiilor mixte                - 28 februarie 2003
  3. Prezentarea de catre spitale la casa de asigurari de
     sanatate a cererilor fundamentate                     - 24 februarie -
                                                             5 martie 2003
  4. Informarea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
     si a Ministerului Sanatatii si Familiei privind
     depunerea tuturor situatiilor de catre spitale        - 5 martie 2003
  5. Analiza si avizarea situatiilor prezentate de spitale
     de catre comisia mixta                                - 5 - 12 martie 2003
  6. Transmiterea la Casa Nationala de Asigurari de
     Sanatate a situatiilor centralizate pe judete privind
     sumele de plata stabilite                             - 13 - 15 martie 2003
  7. Finantare efectuata de Casa Nationala de Asigurari de
     Sanatate pentru plata arieratelor transa I            - 17 martie 2003
  8. Plata arieratelor transa I                            - 20 - 31 martie 2003
  9. Finantare efectuata de Casa Nationala de Asigurari de
     Sanatate pentru plata arieratelor transa a II-a       - 1 aprilie 2003
 10. Plata arieratelor transa a II-a                       - 7 - 18 aprilie 2003
 11. Finantare efectuata de Casa Nationala de Asigurari de
     Sanatate pentru plata arieratelor transa a III-a      - 1 iulie 2003
 12. Plata arieratelor transa a III-a                      - 7 - 18 iulie 2003
 13. Finantare efectuata de Casa Nationala de Asigurari de
     Sanatate pentru plata arieratelor transa a IV-a       - 1 octombrie 2003
 14. Plata arieratelor transa a IV-a                       - 6 - 17 octombrie
                                                             2003
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Judetul ................................

                                     SITUATIA
sumelor de plata stabilite in limita indicatorilor realizati in anul 2002

                                                         Avizat pentru plata
                                                    Presedintele comisiei mixte,
                                                   .............................

    Semnificatia coloanei D din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    D - Diferenta

                                                                  - mii lei -
______________________________________________________________________________
Spitalul Suma         Suma         Indicatori   D   Arierate     Arierate
         posibil de   contractata  realizati        inregistrate ce se pot
         contractat   de spital    in anul          la           achita in
         conform      cu casa de   2002 in          31 decembrie limita
         actelor      asigurari    cadrul           2002         indicatorilor
         normative    de sanatate  celor                         realizati
         din anul     in anul      posibil de                    in anul
         2002 (pe     2002         contractat                    2002
         cost zi      (pe cost zi
         spitalizare, spitalizare,
         tarif pe     tarif pe
         caz)         caz)
______________________________________________________________________________
   0           1            2          3*)    4=3-2       5            6
______________________________________________________________________________
   1
   2
   3
   -
   -
______________________________________________________________________________
  TOTAL:
______________________________________________________________________________
    *) Nu pot fi mai mari decat sumele din coloana 1.

                                                             Comisia mixta
                                                           ....................
                                                           ....................
                                                           ....................
                                                           ....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 111/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 111 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu