Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1107 din 28.05.2020

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 468 din 03 iunie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. II şi IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, ale art. 120 şi 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 798.580 din 25.05.2020,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 139/2020 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 2. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»", la capitolul I „Termenul de depunere a declaraţiei", după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1.1, cu următorul cuprins: 1.1 În anul 2020, declaraţia se depune:până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2020, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale, pentru anul 2019;până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private. 3. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»", după capitolul I „Termenul de depunere a declaraţiei" se introduce un nou capitol, capitolul I1, cu următorul cuprins: I1. Instrucţiuni pentru contribuabilii care aplică prevederile art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscaleContribuabilii care depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I până la data de 30 iunie 2020 inclusiv şi beneficiază de bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 vor avea în vedere următoarele:1. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin completarea capitolului I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi care nu au depus, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru declararea venitului realizat în anul 2019 completează formularul, bifând secţiunile şi subsecţiunile aferente veniturilor realizate, precum şi secţiunea 5, subsecţiunea 1.2. Contribuabilii care au numai obligaţia declarării obligaţiilor fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - capitolul I, care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează declaraţia după cum urmează:bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;3. Contribuabilii care au depus deja, până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Declaraţia unică pentru veniturile realizate în anul 2019, care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, dar care rectifică şi datele declarate anterior în formular la Capitolul I bifează căsuţa «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» de la lit. B «Date privind secţiunile completate», capitolul I din formular, iar corectarea informaţiilor prevăzute de formular se face potrivit regulilor generale de rectificare a acestuia.4. Persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, pentru anul 2019 şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează:bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»; completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 2 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular.5. Persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal şi care aplică bonificaţia/bonificaţiile prevăzută(e) la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, completează formularul după cum urmează: bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal» de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;completează rubricile aferente contribuţiei de asigurări sociale şi/sau contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, de la subsecţiunea 2, secţiunea 5, capitolul I din formular.6. Contribuabilii care aveau obligaţia depunerii numai a formularului prevăzut la art. 120 din Codul fiscal, pentru anumite obligaţii fiscale datorate pentru anul 2019, şi care au obligaţia declarării altor obligaţii fiscale prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice - Capitolul I, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, procedează astfel:bifează, la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal» şi/sau căsuţa «Declaraţie pentru aplicarea bonificaţiei în cazul contribuabililor care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», precum şi una dintre căsuţele «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I» sau «Declaraţie rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificaţiei», după caz;bifează la lit. B «Date privind secţiunile completate», la capitolul I din formular, căsuţa aferentă subsecţiunii 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» şi căsuţa aferentă subsecţiunii 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal», de la secţiunea 5 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019»;7. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la pct. 1-6, în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor, contribuabilii bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare din formular şi completează secţiunile/subsecţiunile de la capitolul I, în funcţie de situaţia fiscală a fiecăruia. completează în mod corespunzător subsecţiunile 1 şi 2 de la secţiunea 5, capitolul I al formularului, pentru obligaţiile fiscale stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 122 din Codul fiscal, respectiv pentru obligaţiile stabilite prin declaraţia prevăzută la art. 120 din Codul fiscal. completează exclusiv rubricile corespunzătoare subsecţiunii 1 de la secţiunea 5 de la capitolul I din formular. 4. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»", capitolul IV, după pct. 33, sintagma „Secţiunea a 5-a «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă»" se înlocuieşte cu sintagma: „Secţiunea a 5-a «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul fiscal 2019.»" 5. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»", capitolul IV, punctul 34 se modifică şi va avea următorul conţinut: 34. Secţiunea se completează pentru a evidenţia obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019 şi, dacă este cazul, bonificaţia/bonificaţiile de care contribuabilii beneficiază potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, respectiv:a)bonificaţia pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la 30 iunie 2020 inclusiv, dacă declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 122 din Codul fiscal se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv;b)bonificaţia pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30 iunie 2020 inclusiv.Bonificaţia prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia de acordare a bonificaţiei prevăzută la lit. a), caz în care se aplică ambele bonificaţii. 34.1. Subsecţiunea 1 «Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venit realizat şi contribuţiile sociale datorate, pentru anul 2019» Subsecţiunea se completează de contribuabilii care au obligaţia completării capitolului I din formular, pentru veniturile realizate în anul 2019. Rd. 1. Impozitul pe venitul realizat - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului datorat pe venitul realizat, stabilit de contribuabil pentru anul de impunere.Se însumează impozitul datorat pe venitul realizat înscris la capitolul I din declaraţie, respectiv sumele înscrise la:rd. 8 «Impozit anual datorat/Impozit pe venit datorat» de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 1;rd. 4 «Impozit anual» de la lit. B, subsecţiunea 2, secţiunea 1;rd. 10. «Diferenţă de impozit de plată» de la lit. B, secţiunea 2;Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. rd. 5. «Total impozit anual datorat» de la secţiunea 4. Rd. 1.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi sumele înscrise la rd. 1.1 şi rd. 1.2, după caz.Rd. 2 Contribuţia de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită la rd. 3 de la cap. I secţiunea 3 subsecţiunea 1.Rd. 2.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 2 şi sumele înscrise la rd. 2.1 şi rd. 2.2, după caz.Rd. 3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită la rd. 3 de la cap. I secţiunea 3 subsecţiunea 2.Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.Rd. 3.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 3 şi sumele înscrise la rd. 3.1 şi rd. 3.2, după caz. Contribuabilii care completează formularul numai în vederea aplicării bonificaţiei/bonificaţiilor prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, la completarea subsecţiunii vor avea în vedere datele privind obligaţiile fiscale datorate pentru anul 2019, declarate anterior la capitolul I din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice. 34.2. Subsecţiunea 2 «Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obţin venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal, precum şi de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuţiei de asigurări sociale sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal»Subsecţiunea se completează pe baza datelor declarate anterior de contribuabili în capitolul II din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, formular aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală nr. 49/2019, cu modificările şi completările ulterioare.Subsecţiunea se completează de contribuabilii care:a)în anul 2019 au obţinut venituri anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal şi care beneficiază de bonificaţia/bonificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020;b)în anul 2019 au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale şi/sau a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 148 alin. (3), respectiv art. 180 din Codul fiscal, şi anume:persoanele fizice care au completat capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 prin bifarea lit. B;persoanele fizice care au completat capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2 prin bifarea lit. B sau C, după caz,din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, aprobată prin ordinul menţionat. Rd. 1 Impozitul anual pe venit - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului anual pe venit datorat, stabilit de contribuabil pe veniturile anuale pentru care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal. Se însumează impozitul anual pe venit datorat înscris la capitolul II din formularul «Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice», respectiv sumele înscrise la: rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecţiunea 1, secţiunea 1;rd. 4. «Impozit anual estimat» de la lit. B, subsecţiunea 2, secţiunea 1;rd. «Total impozit anual» de la lit. B, subsecţiunea 3, secţiunea 1.Rd. 1.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 1.Rd. 1.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 1 şi sumele înscrise la rd. 1.1 şi rd. 1.2, după caz.Rd. 2 Contribuţia de asigurări sociale - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilită de contribuabil la capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 1 rd. 2 din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.Rd. 2.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 2.Rd. 2.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd.2 şi sumele înscrise la rd. 2.1 şi rd. 2.2, după caz.Rd. 3 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - se înscrie suma reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită de contribuabil, la capitolul II secţiunea 2 subsecţiunea 2 din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru situaţia în care există obligaţia completării şi depunerii numai a declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.Rd. 3.1 Bonificaţia pentru plata integrală până la 30.06.2020 inclusiv - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.2 Bonificaţia pentru depunerea declaraţiei prin mijloace electronice - se înscrie valoarea determinată prin aplicarea procentului de 5% asupra sumei înscrise la rd. 3.Rd. 3.3 Suma de plată - se înscrie diferenţa dintre suma înscrisă la rd. 3 şi sumele înscrise la rd. 3.1 şi rd. 3.2, după caz. Articolul IIDirecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Mirela CălugăreanuBucureşti, 28 mai 2020.Nr. 1.107.ANEXĂ^1)1) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 139/2020)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1107/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1107 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1107/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu