Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1103 din 19 decembrie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizata in baza prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzand  peratorii economici care se incadreaza in prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 12 din 8 ianuarie 2008In temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevăzut în anexele nr. 1*) şi 1A*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 26/128/334/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, monitorizată în baza prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 11 mai 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

*) Anexele nr. 1 şi 1A sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢONALĂ DE CĂI FERATE „CER." - S.A.

Bugetul de venituri şi cheltuieli consolidat actualizat pe anul 2007

                                                                                                                                                                                 mii lei

INDICATOR

BVC aprobat 2007

BVC actualizat

2007

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

2.829.812,87

2.464.340,59

-365.472,28

87,08

I

VENITURI   TOTALE

2

1.775.097,00

1.547.374,69

-127.722,41

92,80

1

Venituri din exploatare-total din care:

3

1.729.251,50

1,501.529,00

.127.722.41

92,61

a) producţia vânduta

4

312.771,76

312.771,76

0,00

100,00

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

4.316,00

4.318,00

0,00

100.00

c)venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

6

75.000,00

18.760,00

-56.240.00

25.01

-subvenţii conform prevederilor in vigoare

6a

75.000.00

-75.000.00

0,00

-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica

6b

18.760,00

18.760.00

d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)

7

10.567,59

10.567,59

e) Proiect TSSP-ptr.activitaiea de intretinere si reparaţii- BIRD

8

84.900.00

2.850,00

-82.050.00

3.36

f) producţia imobilizata

9

1.345.00

1.345,00

0,00

100,00

g) alte venituri din exploatare din care:

10

1.250.918.74

1.250.918,74

0,00

100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

11

250,00

250,00

0,00

100,00

- taxa de utilizare a infrastructurii,din care;

12

1.023.215,00

1.023.215,00

0,00

100,00

- alte venituri din exploatare

13

227.453,74

227.453,74

0,00

100,00

2

Venituri financiara -total din care:

14

45.845,50

45.845,50

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

15

b) venituri din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

16

10,00

10,00

0.00

100,00

c) venituri din dobânzi

17

3.928.09

3.928.09

0,00

100,00

d) alte venituri financiare

18

41,907.41

41.907,41

0,00

100.00

3

Venituri extraordinara

19

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care

20

1.054.715,87

816.966.00

-237.749,87

77,45

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

21

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

22

123 178,00

114,346.00

-8,832.00

92,83

alocaţii de ta buget pentru plati dobânzi

23

89.786,00

72.073,00

-17.713.00

60,27

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

24

280.00

922.00

642,00

329,29

contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)

25

175 000,00

35.272,00

-139.728,00

20,16

transfer neeligibil ISPA

26

51.237,00

20 934.00

-30.303.00

40.86

transfer aferent Fd. National Preaderare

27

144.109,87

106.101.00

-38.008,87

73.63

fonduri externe nerambursabile

28

471.125,00

467.318.00

-3.807,00

99,19

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

29

2.815.350,25

2,448.877,97

-385.472,28

87,02

II

CHELTUIELI TOTALE

30

1.760.634,38

1.632.911,97

-127.722,41

92,75

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

31

1.747.444,34

1.610.721,83

-127.722,41

92,69

a) cheltuieli materiale

32

105.675.48

105.675.46

0,00

100,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

33

95.464,51

95.464.51

0,00

100.00

c) cheltuieli privind mărfurile

34

330.31

330,31

0,00

100,00

d) cheltuieli cu personalul, din care:

35

1.032.566,12

1.032.566,12

0,00

100,00

-salarii

36

736.411,74

736.411.74

0.00

100,00

-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:

37

202 513,22

202.513.22

0.00

100,00

- cheltuieli privind contribuita la asigurări sociale

38

143.600.28

143.600,28

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia ta asigurări pentru somaj

39

14,728.23

14.728,23

0,00

100.00

- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate cf.legii nr.95/2006

40

44.184.71

44.184,71

0,00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

41

93.641,16

93.641,16

0,00

100.00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care;

42

37.254.94

37.254,94

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %,din care;

42a

14.728,23

14.728,23

0,00

100,00

- tichete de cresa( cf. art 3 din. 193/2006)

42b

- tichete cadou pentru ch sociate (cf. ari 2 din L 193/2006)

42c

- fond accidente de munca si beli profesionale

42d

20.885,68

20.685.68

0,00

100,00

- fond de garantare creanţe salariale (lg 200/2006)

42e

1.841,03

1.841,03

0,00

- tichete de masa

43

56.386,22

56.386.22

0,00

100.00

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

44

156.069,00

156.069,00

0.00

100,00

f) ajustarea valorii activelor circulante

45

1.100,00

1.100,00

0,00

100,00

g) alte cheltuieli de exploatare din care:

46

356.238.94

228.516,53

-127.722,41

64.15

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţi, din care:

47

356.238,94

228.516.53

-127.722.41

64,15

- cheltuieli reparatii din subvenţii pt susţinerea infr de transport

48

75.000.00

-75.000,00

- transferuri pentru reparaţii curente la infr.feroviara publica

49

18.760.00

18.760,00

- cheltuieli conform H.G. nr. 1274/2006

( FSUE)

50

10.567,59

10.567.59

- reparaţii capitale infrastructura privata

51

10.000.00

10.000,00

0,00

100.00

- cheltuieli de intr. si rep. la infr. publica din credit TSSP

52

84.900,00

2.850,00

-82.050.00

3.36

- arte chelt. cu servicii executate de terţi -surse proprii

53

67.519,74

67.519.74

0,00

100.00

- cheltuieli de protocol.din care:

54

388,13

388.19

0,00

100.00

- tichete de cadou pentru protocol (cf art. 2 din L 133/2006)

54a

0,00

0,00

0.00

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

55

195,00

195.00

0,00

100.00

- tichete cadou pt. ch. de reclama si public, (art.2 din L193/06)

55a

- lichele cadou pt campanii de marketing,studiul pietei,promovarea pe pieţe existente sau noi (art. 2 din L 193/06)

55b

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

30,00

30.00

0,00

100,00

-alte cheltuieli, din care:

57

- taxa ptr.act de exploatare a resurselor minerale

58

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

2

Cheltuieli financiare total ,din care:

60

13.190,04

13.190,04

0,00

100,00

3

- cheltuieli privind dobânzile

61

7.995,67

7.995,67

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

62

5.194,37

5.194,37

0,00

100,00

Cheltuieli extraordinare

63

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total din care

64

1.054.715.87

816.966,00

-237.749,87

77,46

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

65

alocaţii de la buget pentru rambursări credite externe

66

123.178,00

114.346.00

-8,832,00

92,83

atacaţii de la buget pentru plaţi dobânzi

67

89.786,00

72,073,00

-17 713,00

80,27

alocaţii de la buget pentru plati comisioane

68

280,00

922.00

842,00

329,29

contribuţia Guvernului Romaniei af.cred.exL(IFI)

69

175.000.00

35.272.00

-139.728.00

20.16

transfer neeligibil ISPA

70

51.237.00

20.934,00

-30.303.00

40.86

transfer aferent Fd. National Preaderare

71

144.109.87

106,101,00

-38.008.87

73.63

fonduri externe nerambursabile

72

471 125,00

467.318.00

-3.607,00

99,19

III

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

73

14.462.62

14.482.62

8,00

100,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:

74

- fond de rezerva

75

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

76

VI

IMPOZIT PE PROFIT

77

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IUP.PE PROFIT, din care:

78

1

Rezerve legale

79

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

80

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

81

4

Constituirea surselor proprii de finanţare ptr.proiectele cofinantate din imprumuturi exteme.precum si ptr.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

82

5

Alte repartizări prevăzute de lege

83

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net.dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana la 10% pentru participarea salariaţilor

la profit

34

7

Minim 50% varsaminte la bugetui de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende in cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

85

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct, 1-7 se repartizează la arte rezerve si constituite sursa proprie de finanţare

86

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

87

785.170,96

785,170,96

0,00

100.00

1

Surse proprii,din care:

88

155.704.96

155.704,96

0.00

100,00

- rambursări rate, plaţi dobânzi si comisioane la creditele externe din surse proprii

89

89.734.00

89.734,00

0.00

100.00

2

Alocaţi de la buget

90

34.000.00

78,405,00

44.405.00

230.60

3

Credite bancare:

91

582.995,00

422.784,00

-170.211.00

71,30

-interne

92

0,00

-externe

93

592.995.00

422.784.00

-170.211.00

71,30

4

Alte surse

94

2.471.00

2.332.00

-139,00

0

1

2

3

4

5

6=5- 4

7=5/4

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

95

785.170.98

785.170,96

0,00

100,00

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

96

786.170,96

785.170,96

0 00

100,00

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

97

-interne

98

-externe

99

X

REZERVE, din care:

100

4.917,28

4.917,28

0,00

100 00

1

Rezerve legate

101

728,13

728 13

0 00

100,00

2

Rezerve statutare

102

3

Alte rezerve

103

4.189.15

4 169 15

0,00

100,00

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

104

1

Venituri totale

105

1.775.097,00

1 647 374 59

- 127.722,41

92,80

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

106

1.760.83438

1.632.911 97

- 127.722,41

92,75

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

107

37.251,00

37 251 00

0,00

100,00

4

Nr.mediu de personal total

108

37.187 00

37 187 00

0,00

100,00

5

Fond de salarii

109

736 411 74

736 411 74

0,00

100,00

-ISPA

110

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

111

b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art 7(1) OUG nr. 79/2001, din care:

112

140,78

140,78

0.00

100,00

- sporuri ,adaosuri, premii si alte drepturi da natura salariata, potrivit art 7(2) din OUG 79/2001

113

45,00

45,00

0,00

100,00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001

114

49,00

49.00

0,00

100.00

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata nelimitata de timp

115

733 082.39

733.082,39

0.00

100,00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

116

1.64

1,64

0,00

100,00

e) alte cheltuieli cu personalul

117

3 188 57

3 138 57

000

6

Castigul mediu lunar pe salariat(lei)

118

1 643,23

1.643.23

o,oo

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi curente

119

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

120

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km ./nr.mediu personal) **

121

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000)]

122

991,55

991,85

0,00

100.00

11

Plati restante-total

123

2.036.090,26

2.036.090,26

000

-preturi curente

124

2.035.620,26

2.035.820,26

0,00

100,00

-preturi comparabile

125

12

Creante restante-total

126

778.727,84

778.727,64

0 00

-pretori curente

127

778.727.84

776.727,84

000

100 00

-preturi comparabile

128

*) Repartizarea profitului se face de către fiecare filiala conform OG nr.64/2001.

**) Productivitatea muncii in unităţi fizice se calculează diferit pentru fiecare operator economic având in vedere specificul activităţii.

ANEXA Nr. 1A

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢONALĂ DE CĂI FERATE „CER." - S.A.

CODUL UNIC DE ÎNREGISTRARE: 11054529

Bugetul de venituri şi cheltuieli actualizat pe anul 2007

                                                                                                                                                                                mii lei

INDICATOR

BVC

aprobat 2007

BVC actualizat 2007

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

2.735.519,87

2.370.047,59

-365.472,28

86,64

I

VENITURI TOTALE

2

1.680,804,00

1.663.081,59

-127.722,41

92,40

1

Venituri din exptoatara-total -din care:

3

1.635.104,00

1.507.381,69

-127.721,41

92,10

a) producţia vânduta

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

3 405.00

3 405.00

0,00

100.00

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care-

6

75000,00

18760.00

-56.240,00

25.01

-subventii conform prevederilor in vigoare

6a

75.000,00

-75.000,00

-transferuri pentru reparaţii curente la infr.publica

6b

18.750,00

18.760.00

d) Venituri conform HG 1274/2006(FSUE)

7

10.567,59

10.567,59

e) Proiect TSSP-ptr.activitatea de intretinere si reparaţii- BIRD

8

84.900.00

2.350.00

-82.050.00

3,36

f) producţia imobilizata

9

45,00

45,00

0,00

100,00

g) alte venituri din exploatare din care:

10

1.471.754.00

1.471754,00

0,00

100,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

11

- taxa de utilizare a infrastructurii,din carii:

12

1 023.215,00

1.023.215.00

0.00

100.00

- alte venituri din exploatare

13

448.53900

446 539,00

0.00

100,00

2

Venituri financiare -total din care:

14

41.700,00

45.700,00

0,00

100,00

a) venituri din interese de participare

15

b)venturi din alte investiţii financiare si creanţe care fac parte din activele imobilizate

16

c)venituri din dobânzi

17

3.802.29

3.802.29

0,00

100.00

d) alte venituri financiare

18

41897,71

41.897,71

0,00

100,00

3

Venituri extraordinare

19

SURSE PENTRU REABILITARE, total, din care

20

1.064.715,87

816.900,00

-237,749,87

77,48

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

21

alocată de la buget pentru rambursări credite externe

22

123.178.00

114.346.00

-8.832,00

92.83

alocaţi de la buget pentru plaţi dobânzi

23

89.786,00

72.073.00

-17.713,00

80.27

alocaţi de la buget pentru plaţi comisioane

24

280.00

922,00

642,00

379.29

contribuţia Guvernului României af cred.ext.(IFI)

25

175.000.00

35.272,00

-139.728,00

20.16

transfer neeligibil ISPA

26

51.237.00

20.334,00

-30.303.00

40,86

transfer aferent Fd, National Preaderare

27

144.109.87

106.101,00

-38.008.87

73,63

fonduri externe nerambursabile

28

471.125, 00

467.318,00

-3.807,00

99,19

4

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

29

2735.619,87

2.370.047,68

-365.472.28

88,64

II

CHELTUIELI TOTALE

30

1.680,804,00

1,663.081,59

-127.722,41

92,40

1

Cheltuieli pentru exploatare total, din care:

31

1.667.704,00

1.619.981,08

-127.722,41

92,34

a) cheltuieli materiale

32

80.000,00

80 000,00

0,00

100,00

b) alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)

33

90.000,00

90.000.00

0,00

100,00

c) cheltuieli privind mărfurile

34

d) cheltuieli cu personalul, din care:

35

630.169,41

830.169.41

0,00

100.00

-salarii

36

586.712,00

586.712,00

0,00

100,00

-cheltuieli cu asig. si protecţia sociala , din care:

37

161,345.80

161.345,80

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

38

114.408,84

114.408.84

0,00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asigurari pentru somai

39

11.734,24

11.734,24

0.00

100,00

- cheltuieli privind contribuţia la asig.sociale de sănătate cf.legii nr.95/2006

40

35.202.72

35.202.72

0.00

100,00

- alte cheltuieli cu personalul, din care :

41

82.111.61

82111.61

0.00

100,00

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

42

29.511,61

29.511,61

0,00

100,00

- cheltuieli sociale 2 %,din care;

42a

11.734,24

11.734,24

0,00

100.00

- tichete de cresa ( cf. art. 3 din L 193/2006)

42b

- tichete cadou pentru ch, sociale(cf. art. 2 din L 193/2006)

42c

- fond accidente de munca si boi profesionale

42d

16.310.59

16.310.59

0.00

100,00

- fond de garantare creanţe salartale(lg.200/2006)

42e

1.466,76

1.466,78

0,00

100.00

- tichete de masa

43

52.600,00

52.600,00

0,00

100.00

e) ajustarea valorii imobilizarii corporale si necorporale

44

130.000.00

130 000.00

0,00

100.00

f) aiustarea valorii activelor circulante                                              

45

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

g)alte cheltuieli de exploatare din care:

46

537.534.59

409 812,18

-127.722,41

76,24

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţi, din care:

47

537.534.59

409.812,13

-127.722.41

76.24

- cheltuieli reparaţi din subvenţii pt susţinerea infr. de transport

48

75.000.00

-75.000.00

- transferuri pentru reparatii curente la infr.feroviara publica

49

18.760,00

18 760,00

- cheftuieli  conform H.G. nr. 1274/2006( FSUE)

50

10.567,59

10.567,59

-reparata capitale infrastructura privata

51

10.000.00

10.000,00

0,00

100,00

-cheltuieli de intr, si rep. la infr.publica din credit TSSP

52

34.900.00

2 850,00

-82 050.00

3,36

- alte chel. cu servicii executate de terţi -surse proprii

53

300.000.00

300.000,00

0,00

100,00

-cheltuieli de protocol,din care:

54

300,00

300.00

0,00

100,00

- tichete de cadou pentru protocol (cf. art 2 din L 193/2006)

54a

- cheltuieli de reclama si publicitate.din care.

55

100.00

100,00

0,00

100,00

- tichet» cadou pt ch. de reclama si public(art.2 din L 93/06)

55a

- tichet» cadou pt campanii de marketing,studiul pietei.promovarea pe pieţe existente sau noi (art.2 din L 193/06)

55b

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

-alte cheltuieli, din care:

57

-taxa ptr.act de exploatare a resurselor minerale

58

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

59

2

Cheltuieli financiara total ,din care;

60

13.100,00

13.100,00

0,00

100,00

- cheltuieli privind dobanzile

61

7.926,67

7.926,67

0,00

100,00

- alte cheltuieli financiare

62

5.173.33

5.173.33

0,00

100,00

3

Cheltuieli extraordinare

63

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE, total.din care

64

1.064.716,87

816.966,00

-237.749,87

77,46

echivalentul in lei al tragerilor din credite externe

65

alocaţi de la buget pentru rambursări credite externe

66

123178,00

114.348.00

-8.332.00

92,63

alocaţii de la buget pentru plati dobânzi

67

39.788,00

72.073,00

-17.713.00

80,27

alocaţii de la buget pentru plaţi comisioane

6

280,00

922,00

642.00

329,29

contribuţia Guvernului României af.cred.ext.(IFI)

69

175.000,00

35.272.00

-139.728.00

20.16

transfer neeligibil ISPA

70

51.237.00

20.934,00

-30.303,00

40,86

transfer aferent Fd. National Preaderare

71

144.109.87

106.101,00

-38.008,87

73,63

fonduri externe nerambursabile

72

471.125.00

467.318,00

-3.807.00

99.19

III

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

73

0,00

0,00

0,00

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGI, din cart:

74

-fond de rezerva

75

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI

76

VI

IMPOZIT PE PROFIT

77

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP.PE PROFIT, din care:

78

1

Rezerve legale

79

2

Acoperirea pierderilor conlabile din anii precedenţi

80

3

Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de lege

81

4

Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. proiectele cofinantate din imprumuturi externe.precum si ptr constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plaţii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

82

5

Alte repartizări prevăzute de lege

83

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profilul net.dar nu mai mult de nivelul unul salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul op. ec. in exerciţiul fin. de referinţa pana la 10% pentru participarea salariaţilor la profit

84

7

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ort dividende in cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale si societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

85

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituite sursa proprie de finanţate

86

VIII

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

87

711.762,00

606.617,00

-125.945,00

82,79

1

Surse proprii.din care:

38

130.000.00

130.000,00

0.00

100,00

- rambursări rate, plati dobânzi si comisioane la creditele externe din surse proprii

89

89.734.00

89.734,00

0,00

100,00

2

Alocaţii de la buget

90

34.000.00

78.405.00

44.405,00

230,60

3

Credite bancare:

91

565.291,00

395.080.00

-170.211.00

69,89

-interne

92

-externe

93

565291,00

395 080,00

-170211,00

69,89

4

Alte surse

94

2.471.00

2 332,00

-139.00

94,37

0

1

2

3

4

5

6=5-4

7=5/4

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

95

791.762.00

606. 817.00

-126.945,00

82.79

1

Investiţi, inclusiv investiţii in curs la finele anului

96

731 762,00

605.817.00

-125.945.00

82.79

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

97

-interne

98

-externe

99

X

REZERVE, din care:

100

1

Rezerve legate

101

2

Rezerve statutare

102

3

Alte rezerve

103

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

104

1

Venituri totale

105

1.580.804,00

1.553.081.59

-127.722.41

92.40

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

106

1 680.804,00

1.553 081.59

-127.722.41

92.40

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

107

29.600

29.600

0.00

100,00

4

Nr mediu de personal total

108

79.600

29.600

0,00

100.00

5

Fond de salari

109

586.712.00

586,712,00

0.00

100,00

a) fond de salarii aferent posturilor blocate

111

b) fond salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) OUG nr. 79/2001, din care;

112

140,78

140.78

0.00

100.00

- sporuri ,adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din ONG 79/2001

113

45,00

45.00

0.00

100.00

- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG 79/2001

114

49.00

49,00

0.00

100.00

0) fond de salarii aferent personaluluii angajat pe baza de contract Individual de munca cu durata neimitata de timp

115

596.136,22

586.136.22

0.00

100.00

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca cu durata limitata de timp

116

e) alte cheltuieli cu personalul

117

435.00

435,00

0.00

100.00

6

Castigul mediu lunar pe salariat(lei)

118

1.660,21

1 650,21

0.00

100,00

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mi lei/persoana) - in preturi curente

119

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) - in preturi comparabile

120

9

Productivitatea muncii in unităţi fizice pe total personal mediu (tren/km /nr.mediu persoana)

121

3.958.50

3 958,50

0.00

100.00

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)* 1000]

122

1.000.00

1 000,00

0.00

100.00

11

Ptati restante-total

173

1.993,839.00

1.993.819,00

0,00

100,00

-preturi curente

124

1 993 839,00

1.993 839.00

0.00

100.00

-preturi comparabile

125

12

Creante restante-total

126

704.677,00

704.577.00

0,00

100.00

-preturi curente

127

704.577.00

704 577,00

0.00

100,00

-preturi comparabile

128

Indicator fizic de productivitate a muncii= tren km/numar mediu de personal


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1103/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1103 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu