Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.110 din 27.06.2018

privind aprobarea Condiţiilor-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 577 din 09 iulie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 118 alin. (1) şi ale art. 119 pct. 2 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 18 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale are obligaţia de a respecta condiţiile-cadru asociate autorizaţiei. Articolul 3Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Henorel-Florin Soreaţă
ANEXĂCONDIŢIILE-CADRU de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a SD, denumită în continuare Autorizaţie, şi constituie parte integrantă din Autorizaţie. Articolul 2
(1) Obiectul Autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului Autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale SD amplasate în localităţile înscrise în anexa nr. 1, având caracteristicile tehnice înscrise în anexa nr. 2, care se redactează şi se emit odată cu Autorizaţia.
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele Condiţii.
Articolul 3Nu fac obiectul Autorizaţiei activităţile titularului Autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a obiectivelor sistemului de distribuţie a gazelor naturale. Articolul 4
(1) Titularul Autorizaţiei este responsabil cu respectarea prezentelor Condiţii-cadru de valabilitate asociate Autorizaţiei, denumite în continuare Condiţii.
(2) Titularul Autorizaţiei răspunde pentru corectitudinea datelor pe care le pune la dispoziţia ANRE şi care stau la baza acordării Autorizaţiei.
Articolul 5
(1) În sensul prezentelor Condiţii se utilizează următoarele abrevieri şi termeni:1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 2. CA - conducte de alimentare din amonte; 3. D - distribuţie gaze naturale; 4. OD - operator licenţiat al sistemului de distribuţie a gazelor naturale; 5. OL - oţel; 6. PE - polietilenă; 7. SD - sistem de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv sistemul de distribuţie închis; 8. SRM - staţie de reglare măsurare; 9. SRMP - staţie de reglare măsurare predare; 10. SRS - staţie de reglare de sector; 11. T - transport gaze naturale; 12. Lege -
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 13. Regulament - Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 14. urmărirea lucrărilor - activitate de supraveghere a lucrărilor de execuţie a unui obiectiv/SD, realizată de către OD, care are drept scop asigurarea calităţii lucrărilor, desfăşurată pe toată perioada derulării acestora.
(2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege. Capitolul IIDrepturi ale titularului Autorizaţiei Articolul 6Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei beneficiază de drepturile stabilite prin contractele de concesiune încheiate, precum şi de drepturile stabilite prin Lege şi prin legislaţia incidentă. Articolul 7Pe durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei are dreptul, în condiţiile legislaţiei incidente şi a condiţiilor reglementărilor specifice, să execute obiectivele componente ale SD. Articolul 8În exercitarea drepturilor prevăzute la art. 6 şi 7, titularul Autorizaţiei are dreptul să desfăşoare sau să asigure desfăşurarea de lucrări de inginerie, procurare, construcţii-montaj, precum şi alte lucrări/servicii necesare pentru realizarea SD ce fac obiectul Autorizaţiei, în conformitate cu cadrul normativ incident. Articolul 9Deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Autorizaţiei pot fi atacate de titularul Autorizaţiei la instanţa judecătorească competentă, în condiţiile legii. Capitolul IIIObligaţii ale titularului Autorizaţiei Articolul 10
(1) Pe toată durata de valabilitate a Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei va respecta prevederile:a)Legii; b)legislaţiei incidente; c)reglementărilor emise de ANRE; d)Autorizaţiei împreună cu Condiţiile asociate acesteia; e)Normelor tehnice şi altor acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale.
(2) Titularul Autorizaţiei are obligaţia să se asigure că pentru realizarea obiectivelor componente ale SD pentru care a fost acordată Autorizaţia sunt utilizate materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, care respectă legislaţia în vigoare referitoare la agrementarea acestora sau poartă marcajul european de conformitate CE.
(3) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a achiziţiona materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii în sectorul gazelor naturale necesare realizării obiectivelor componente ale SD ce face obiectul Autorizaţiei, la costurile cele mai mici dintre cele:a)realizate în regie proprie de către operatorul economic beneficiar în cazul aceloraşi tipuri de materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau serviciişi b)generate de achiziţia realizată de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliaţi.
(4) În situaţia în care titularul Autorizaţiei achiziţionează materiale, echipamente, instalaţii, aparate, produse, lucrări sau servicii de la alţi operatori economici, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, achiziţia se va face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale, transparente şi nediscriminatorii, cu obligaţia de a respecta legislaţia aplicabilă în materia achiziţiilor.
Articolul 11Titularul Autorizaţiei, care este OD, este obligat să desfăşoare, exclusiv în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii proprii: a)activităţile de urmărire a lucrărilor prevăzute în contractul de concesiune sau contractul pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale cu autoritatea locală, asimilat contractului de concesiune; personalul propriu destinat acestei activităţi trebuie să fie autorizat conform legislaţiei în vigoare; b)recepţii tehnice şi puneri în funcţiune pentru obiectivele aferente SD, conform prevederilor Legii şi a reglementărilor ANRE. Articolul 12Titularul Autorizaţiei care este OD are obligaţia să desfăşoare, cu aplicarea reglementărilor aprobate de ANRE, lucrări de execuţie în vederea înfiinţării SD, precum şi verificări de proiecte şi/sau expertize tehnice prin intermediul verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici atestaţi de ANRE, pentru obiectivele aferente SD: a)în cadrul organizării proprii şi cu angajaţii societăţiisau b)cu alţi operatori economici pe bază de contract, încheiat cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice, fără a putea transfera acestora drepturile şi obligaţiile care îi revin conform Autorizaţiei, respectiv Legii. Articolul 13În cazul titularului Autorizaţiei, care nu este OD, urmărirea lucrărilor se face în baza contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a obiectivelor SD, încheiat cu un OD, titular de licenţă de operare a SD de cel puţin 3 ani. Articolul 14Titularul Autorizaţiei are obligaţia să furnizeze reprezentanţilor ANRE, la nivelul structurilor organizatorice la care se desfăşoară activităţile, toate informaţiile solicitate. Articolul 15În conformitate cu prevederile legislaţiei incidente, titularul Autorizaţiei are obligaţia: a)să stabilească şi să aplice, pe întreaga durată a executării lucrărilor, măsurile de protecţie a persoanelor, bunurilor şi mediului; b)să obţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare pentru realizarea SD ce face obiectul Autorizaţiei. Articolul 16Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, cu privire la intenţia de modificare a obiectului de activitate al unei societăţi la care deţine acţiuni sau părţi sociale şi care urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale, în termen de 15 zile de la adoptarea unei asemenea decizii. Articolul 17Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea unei decizii de: a)schimbare/constituire/desfiinţare a sediului/sediilor principale sau secundare; b)schimbare a structurii acţionariatului sau a capitalului social; c)schimbare a formei juridice; d)schimbare a datelor de contact; e)fuziune/divizare/transformare. Articolul 18Titularul Autorizaţiei are obligaţia să notifice ANRE, în termen de 15 zile de la adoptarea deciziei, despre intenţia de înfiinţare a unui nou operator economic sau a unei noi filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, dacă: a)aceasta aparţine în totalitate titularului Autorizaţiei; b)titularul Autorizaţiei deţine acţiuni sau părţi sociale ale acesteia; c)aceasta aparţine parţial sau în totalitate unui operator economic afiliat/integrat titularului Autorizaţiei. Articolul 19Titularului Autorizaţiei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe piaţa de gaze naturale şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de autorizaţii sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de înfiinţare a distribuţiei de gaze naturale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenţă. Articolul 20Titularului Autorizaţiei îi este interzisă subvenţia încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate. Articolul 21
(1) Titularul Autorizaţiei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, în urma cărora:a)activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Autorizaţie se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane; b)contractul/contractele de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.
(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/ transformarea îşi produce efectele.
(3) ANRE va comunica titularului Autorizaţiei modalitatea prin care va fi soluţionată notificarea prevăzută la alin. (1) prin modificarea/retragerea/transferul Autorizaţiei.
(4) Titularul Autorizaţiei transmite ANRE solicitarea de acordare/modificare în termen de 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), respectiv de la data modificării denumirii, sediului, formei juridice, capitalului social sau patrimoniului.
Articolul 22
(1) Titularul Autorizaţiei are obligaţia de a preda în folosinţă obiectivele amplasate în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 care nu sunt concesionate titularului Autorizaţiei, inclusiv registrele, înregistrările şi informaţiile necesare, către concesionarul serviciului de distribuţie a gazelor naturale din respectivele localităţi/unităţi administrativ-teritoriale care deţine licenţă de operare a unui SD.
(2) Titularul licenţei de operare a unui SD are obligaţia de a prelua în folosinţă obiectivele prevăzute la alin. (1), fără a schimba destinaţia pentru care aceste obiective au fost construite.
(3) Operaţiunile de predare-preluare în folosinţă, prevăzute la alin. (1) şi (2), a obiectivelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în cel mult 60 de zile de la primirea de către titularul de licenţă prevăzut la alin. (2) de cereri de racordare din partea unor solicitanţi şi de preluare a gazelor naturale de la producători, situaţi în localităţi/unităţi administrativ-teritoriale pentru care deţine contract de concesiune, respectiv de la aprobarea planului de dezvoltare a unui SD sau depunerea unei cereri de emitere a unei autorizaţii de înfiinţare a unui SD nou în localităţile/unităţile administrativ-teritoriale respective, cu considerarea obiectivelor prevăzute la alin. (1), dar nu mai devreme de recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute în Autorizaţie.
(4) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se aplică şi în cazul în care intervine orice modificare, inclusiv fuziune/divizare/transformare, cu privire la titularul Autorizaţiei.
Articolul 23Autorizaţia este valabilă numai pentru realizarea SD şi a componentelor acestora, prevăzute în anexa nr. 2 la Condiţii.
Capitolul IVAsigurarea personalului şi dotarea tehnică Articolul 24
(1) Titularul Autorizaţiei se asigură că execuţia obiectivelor SD precizate în anexa nr. 2 se va face cu personal calificat, autorizat, atestat şi în număr suficient, şi că este asigurată dotarea tehnică şi materială necesară.
(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) se vor lua în considerare inclusiv personalul şi dotarea tehnică şi materială alocate de subcontractanţii titularului Autorizaţiei.
(3) În vederea aplicării alin. (1) titularul Autorizaţiei întocmeşte şi aplică proceduri proprii de lucru care respectă normele tehnice şi reglementările incidente în domeniu.
Capitolul VModificarea Autorizaţiei Articolul 25
(1) Ca urmare a unei cereri scrise a titularului Autorizaţiei sau din proprie iniţiativă, ANRE poate modifica Autorizaţia procedând conform prevederilor Regulamentului.
(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului Autorizaţiei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, ANRE examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz: a)modificarea Autorizaţiei; b)acordarea unei autorizaţii noi.
Articolul 26Modificările Autorizaţiei, iniţiate de ANRE ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia, a unor modificări ale legislaţiei incidente, a punerii în aplicare a unor hotărâri judecătoreşti sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa gazelor naturale, vor fi notificate titularului Autorizaţiei, conform prevederilor Regulamentului.
Capitolul VITransferul Autorizaţiei Articolul 27Autorizaţia poate fi transferată altui operator economic în conformitate cu prevederile Regulamentului. Capitolul VIISancţiuni Articolul 28Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a prezentelor Condiţii se sancţionează potrivit Legii. Capitolul VIIISuspendarea/Retragerea Autorizaţiei Articolul 29
(1) ANRE poate suspenda/retrage Autorizaţia în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
(2) ANRE comunică titularului Autorizaţiei decizia de suspendare/retragere a Autorizaţiei, motivele de suspendare/ retragere, precum şi condiţiile pe care titularul Autorizaţiei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
(3) ANRE poate dispune încetarea suspendării Autorizaţiei după ce titularul Autorizaţiei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării.
(4) ANRE notifică în scris titularului Autorizaţiei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi motivul care determină această măsură.
(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, titularul Autorizaţiei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea Autorizaţiei, precum şi orice dovezi pe care le consideră adecvate pentru a temporiza/opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a Autorizaţiei.
(6) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea Autorizaţiei se face ca urmare a solicitării titularului Autorizaţiei sau în cazul falimentului acestuia.
Capitolul IXCăi de comunicare Articolul 30
(1) Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în prezentele Condiţii se va realiza în scris, în limba română, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu condiţia ca, în cazurile prevăzute în reglementările în vigoare sau în solicitările transmise de ANRE, originalul să se depună direct sau prin servicii poştale la sediul ANRE.
(2) Titularul Autorizaţiei poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, dacă aceasta este înregistrată ca punct de lucru al societăţii.
ANEXA Nr. 1la condiţiile-cadru Informaţii privind localităţile în care sunt amplasate obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale

Nr. crt. Judeţul Unitate administrativă de bază Localitate aparţinătoare Soluţia de alimentare
Cod SIRUTA Cod SIRUTA Nr./data contract de concesiune T/D/CA Cod SIRUTA

ANEXA Nr. 2la condiţiile-cadru Informaţii privind caracteristicile tehnice ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale

Nr. crt. Judeţul Unitate administrativă de bază Localitate aparţinătoare Conducte Nr. SRM/SRS
OL PE
Cod SIRUTA Cod SIRUTA Nr./data contract de concesiune Φ (ţoli) Lungime [km] Dn (mm) Lungime [km]

NOTĂ: SOLUŢIA DE ALIMENTARE: SE ÎNSCRIU DATELE TEHNICE DE ALIMENTARE A SISTEMULUI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR NATURALE CU PRECIZAREA OBIECTIVELOR DIN LOCALITĂŢILE PENTRU CARE NU ESTE CONCESIONAT SERVICIUL PUBLIC DE DISTRIBUŢIE, INCLUSIV LUNGIMEA ŞI DIAMETRUL RACORDULUI ŞI DEBITUL SRMP-ULUI, CU INDICAREA CONDUCTEI PRINCIPALE T/D/CA.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 110/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 110 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 14 2018
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Whatsapp: +447441393450 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat OUG 14 2018
    Aceasta este finanțarea oceanică, oferim împrumuturi persoanelor fizice și companiilor în întreaga lume, suntem înregistrați și licențiați compania de împrumut, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă plăti facturile? aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere? aveți nevoie de a împrumut pentru a cumpara un apartament? oferim tot felul de împrumuturi, dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut de orice fel pur și simplu Email: Oceanicfinance113@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    CUMPĂRĂTOARE CU CARTEA DE ATMENIRI ... WhatsApp: +16234044993 Vreau să depun mărturie despre cardurile de tip "Dark Web blank", care pot retrage bani de la orice mașină ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nici o slujbă. Am văzut atât de multe mărturii despre cum hackerii Dark Web îi trimit cardul bancar bancar și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină bancomat și să devină bogat. Și eu le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancar gol. Am folosit-o pentru a obține 90.000 de dolari. retrageți maxim 5.000 de euro zilnic. Webul întunecat dă cartea doar pentru ai ajuta pe cei săraci. Hack și să ia banii direct de pe orice bancomat cu ajutorul cardului programat ATM care rulează în modul automat. Email: darkwebblankatmcard@gmail.com Text sau Call sau WhatsApp: +16234044993 Site-ul web: darkwebblankatmcards.webs.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Hello Everybody, My name is Mrs Sharon Sim. I live in Singapore and i am a happy woman today? and i told my self that any lender that rescue my family from our poor situation, i will refer any person that is looking for loan to him, he gave me happiness to me and my family, i was in need of a loan of $250,000.00 to start my life all over as i am a single mother with 3 kids I met this honest and GOD fearing man loan lender that help me with a loan of $250,000.00 SG. Dollar, he is a GOD fearing man, if you are in need of loan and you will pay back the loan please contact him tell him that is Mrs Sharon, that refer you to him. contact Dr Purva Pius,via email:(urgentloan22@gmail.com) Thank you.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 110/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu