Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 181 din 12 iunie 2007

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 412 din 20 iunie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane are sediul central în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Art. 3. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;

b)   îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan;

c)   elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale;

d)   identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e)   colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane cu drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f)  acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g)  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire ia criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

i) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de Cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor;

p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane;

q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;

r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România;

ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului;

ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană;

u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Art. 4. - (1) In judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se înfiinţează compartimente judeţene ale zonei montane în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, monitorizate şi coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de Agenţia Naţională a Zonei Montane.

(2)   Directorul compartimentului judeţean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; el este direct subordonat directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi răspunde de întreaga activitate.

(3)   Directorii compartimentelor judeţene ale zonei montane colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul şi din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală din judeţele cu zonă montană, cu direcţiile silvice, precum şi cu alte instituţii cu activităţi în zona montană.

Art. 5. - Structura organizatorică a aparatului propriu, atribuţiile şi responsabilităţile, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu ai Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi ale compartimentelor judeţene ale zonei montane se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile şi consiliile judeţene, cu consiliile locale din zona montană, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu direcţiile silvice şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu inspectoratele şcolare, cu unităţile de cercetare şi de învăţământ superior, cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale interesate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţelor cu zonă montană, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii şi funcţionării organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zona montană.

(2) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor organiza în cadrul districtelor agricole montane, în colaborare cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montană.

Art. 7. - (1) Personalul şi posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din unităţile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.

(2)  Incadrarea personalului pe funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul compartimentelor judeţene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane şi ale centrelor agricole montane se efectuează în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, cu respectarea specialităţilor precizate în schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Incadrarea de specialişti de alt profil decât cel agroalimentar se va face în cadrul numărului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, prin angajări în condiţiile legii.

Art. 8. - Specialiştii din cadrul centrelor agricole montane şi al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregătire pentru specificul agriculturii, economiei şi mediului montan, organizate prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi.

Art. 9. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se exercită de către un preşedinte, asimilat funcţiei de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de director executiv adjunct, numit în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2)    Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ un colegiu ale cărui număr de membri şi componenţă se propun de către acesta şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi poate participa, ca invitat, la şedinţele Guvernului; el reprezintă agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte organizaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică.

(4)   Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane emite decizii şi instrucţiuni.

(5)  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10. - Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi trece în coordonarea şi monitorizarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.

Art. 11. - (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii, precum şi prin asistenţa tehnică financiară a organismelor internaţionale.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea şi monitorizarea unor programe destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale în zona montană.

Art. 12. - (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene cu zonă montană vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea spaţiilor necesare funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane.

(2)    Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile, oraşele şi comunele din zona montană vor lua măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispoziţie a spaţiilor corespunzătoare.

(3)    Fondurile necesare organizării şi funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane, precum şi ale centrelor agricole montane se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. - (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun şi un microbuz pentru activităţile specifice aparatului propriu.

(2) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice compartimentelor judeţene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor deţinute în prezent de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi de alte unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din judeţele cu zonă montană şi, în completare, prin achiziţii publice.

Art. 14. - Până la definitivarea sediului Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi realizarea încadrării cu personalul minim necesar funcţionării, spaţiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicaţie, birotică şi altele asemenea, inclusiv plata salariilor şi cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXĂ

LISTA

judeţelor cu zonă montană

Nr. crt.

Judeţul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Arges

4.

Bacău

5.

Bihor

6.

Bistriţa-Năsăud

7.

Braşov

8.

Buzău

9.

Caras-Severin

Nr. crt.

Judeţul

10.

Cluj

11.

Covasna

12.

Dâmboviţa

13.

Gorj

14.

Harghita

15.

Hunedoara

16.

Maramureş

17.

Mehedinţi

18.

Mureş

Nr. crt.

Judeţul

19.

Neamţ

20.

Prahova

21.

Satu Mare

22.

Sălaj

23.

Sibiu

24.

Suceava

25.

Timiş

26.

Tulcea

27.

Vâlcea

28.

Vrancea


SmartCity5

COMENTARII la Legea 181/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 181 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu