Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 181 din 12 iunie 2007

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 412 din 20 iunie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane are sediul central în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Art. 3. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;

b)   îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan;

c)   elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale;

d)   identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e)   colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane cu drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f)  acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g)  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire ia criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

i) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de Cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor;

p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane;

q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;

r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România;

ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului;

ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană;

u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Art. 4. - (1) In judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se înfiinţează compartimente judeţene ale zonei montane în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, monitorizate şi coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de Agenţia Naţională a Zonei Montane.

(2)   Directorul compartimentului judeţean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; el este direct subordonat directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi răspunde de întreaga activitate.

(3)   Directorii compartimentelor judeţene ale zonei montane colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul şi din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală din judeţele cu zonă montană, cu direcţiile silvice, precum şi cu alte instituţii cu activităţi în zona montană.

Art. 5. - Structura organizatorică a aparatului propriu, atribuţiile şi responsabilităţile, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu ai Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi ale compartimentelor judeţene ale zonei montane se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile şi consiliile judeţene, cu consiliile locale din zona montană, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu direcţiile silvice şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu inspectoratele şcolare, cu unităţile de cercetare şi de învăţământ superior, cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale interesate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţelor cu zonă montană, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii şi funcţionării organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zona montană.

(2) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor organiza în cadrul districtelor agricole montane, în colaborare cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montană.

Art. 7. - (1) Personalul şi posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din unităţile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.

(2)  Incadrarea personalului pe funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul compartimentelor judeţene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane şi ale centrelor agricole montane se efectuează în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, cu respectarea specialităţilor precizate în schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Incadrarea de specialişti de alt profil decât cel agroalimentar se va face în cadrul numărului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, prin angajări în condiţiile legii.

Art. 8. - Specialiştii din cadrul centrelor agricole montane şi al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregătire pentru specificul agriculturii, economiei şi mediului montan, organizate prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi.

Art. 9. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se exercită de către un preşedinte, asimilat funcţiei de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de director executiv adjunct, numit în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2)    Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ un colegiu ale cărui număr de membri şi componenţă se propun de către acesta şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi poate participa, ca invitat, la şedinţele Guvernului; el reprezintă agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte organizaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică.

(4)   Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane emite decizii şi instrucţiuni.

(5)  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10. - Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi trece în coordonarea şi monitorizarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.

Art. 11. - (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii, precum şi prin asistenţa tehnică financiară a organismelor internaţionale.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea şi monitorizarea unor programe destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale în zona montană.

Art. 12. - (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene cu zonă montană vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea spaţiilor necesare funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane.

(2)    Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile, oraşele şi comunele din zona montană vor lua măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispoziţie a spaţiilor corespunzătoare.

(3)    Fondurile necesare organizării şi funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane, precum şi ale centrelor agricole montane se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. - (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun şi un microbuz pentru activităţile specifice aparatului propriu.

(2) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice compartimentelor judeţene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor deţinute în prezent de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi de alte unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din judeţele cu zonă montană şi, în completare, prin achiziţii publice.

Art. 14. - Până la definitivarea sediului Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi realizarea încadrării cu personalul minim necesar funcţionării, spaţiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicaţie, birotică şi altele asemenea, inclusiv plata salariilor şi cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXĂ

LISTA

judeţelor cu zonă montană

Nr. crt.

Judeţul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Arges

4.

Bacău

5.

Bihor

6.

Bistriţa-Năsăud

7.

Braşov

8.

Buzău

9.

Caras-Severin

Nr. crt.

Judeţul

10.

Cluj

11.

Covasna

12.

Dâmboviţa

13.

Gorj

14.

Harghita

15.

Hunedoara

16.

Maramureş

17.

Mehedinţi

18.

Mureş

Nr. crt.

Judeţul

19.

Neamţ

20.

Prahova

21.

Satu Mare

22.

Sălaj

23.

Sibiu

24.

Suceava

25.

Timiş

26.

Tulcea

27.

Vâlcea

28.

Vrancea


SmartCity5

COMENTARII la Legea 181/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 181 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu