Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 181 din 12 iunie 2007

privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 412 din 20 iunie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională a Zonei Montane, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată integral de la bugetul de stat.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane are sediul central în municipiul Bucureşti.

Art. 2. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are ca scop aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o gestiune specifică.

Art. 3. - Agenţia Naţională a Zonei Montane are următoarele atribuţii principale:

a)  elaborează şi propune spre aprobare măsuri tehnico-operative privind aplicarea în teritoriu a strategiei şi politicilor Guvernului în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului montan în vederea creşterii calităţii vieţii populaţiei montane;

b)   îndrumă şi participă la aplicarea strategiilor şi politicilor naţionale şi sectoriale pentru zona montană de către organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale şi operatorii economici din teritoriul montan;

c)   elaborează şi propune spre iniţiere Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect se referă la dezvoltarea şi protecţia zonei montane, valorificarea superioară a resurselor naturale şi umane din zona montană, urmărind aplicarea acestora cu respectarea limitelor de autoritate, a principiilor autonomiei operatorilor economici şi a autonomiei locale;

d)   identifică teritoriile administrative până la nivel de comună, inclusiv satele aparţinătoare, pe baza criteriilor de apartenenţă a unor terenuri şi localităţi la zona montană, în vederea implementării strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane;

e)   colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu academii, universităţi, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi operatori economici, cu alte persoane cu drept public şi privat din România şi din străinătate, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării durabile a zonei montane;

f)  acordă consultanţă tehnică la constituirea organizaţiilor neguvernamentale, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor forme de asociere ce au ca scop susţinerea activităţilor şi deservirea intereselor populaţiei din zona montană, cu prioritate a celor privind dezvoltarea agriculturii, industriilor mici şi mijlocii, a meşteşugurilor tradiţionale, a turismului rural şi a agroturismului, a altor activităţi creatoare de locuri de muncă, un obiectiv principal fiind reprezentat de sprijinirea organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zonele montane;

g)  colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în realizarea obiectivelor propuse;

h) propune Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iniţierea de acte normative cu privire ia criteriile şi modul de acordare, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege, a facilităţilor şi avantajelor pentru locuitorii şi comunităţile zonei montane, urmărind modul de aplicare a acestora;

i) elaborează criterii de selecţionare a unor microzone montane prioritare care să beneficieze de programe speciale; efectuează analiza, sinteza şi prognoza fenomenelor social-economice din zona montană; stabileşte priorităţile şi prezintă periodic informări Guvernului în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind; atenţionează şi face propuneri privind prevenirea oricăror acţiuni defavorabile zonei montane;

j) organizează banca de date a zonei montane şi ţine evidenţa efectelor aplicării măsurilor prevăzute de lege pentru sprijinirea agricultorilor şi a operatorilor economici din zona rurală montană;

k) avizează programele şi proiectele de dezvoltare rurală sectoriale şi integrate din zona montană, în funcţie de priorităţi şi în conformitate cu obiectivele stabilite prin strategia dezvoltării zonei montane şi a programelor guvernamentale aprobate;

l) analizează modul de acţiune a operatorilor economici în zona montană, urmărind armonizarea activităţilor acestora cu obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare a zonei montane şi cu politicile regionale şi locale destinate acestui scop, luând măsuri de prevenire, corectare sau de sesizare a organelor abilitate, în vederea aplicării prevederilor legale;

m) propune elaborarea de norme metodologice unitare privind acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul său de activitate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

n) colaborează cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Montanologie Cristian - Sibiu, cu alte instituţii interesate în dezvoltarea şi protecţia zonelor montane, participând la elaborarea programelor de Cercetare-dezvoltare destinate zonei montane şi urmărind rezultatele obţinute, modalităţile de aplicare şi difuzarea acestora în teritoriul montan;

o) cooperează cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului în vederea ecologizării fermelor agrozootehnice şi a localităţilor;

p) îndrumă, coordonează şi monitorizează activitatea Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi în vederea elaborării şi aplicării programelor de formare în problematica zonei montane, prin care se determină o dezvoltare durabilă în localităţile montane;

q) iniţiază şi colaborează la organizarea manifestărilor ştiinţifice, culturale, a târgurilor şi expoziţiilor, a altor activităţi cu caracter promoţional şi educativ destinate zonei montane pe plan intern şi participă la acţiuni similare pe plan internaţional;

r) îndrumă şi organizează circulaţia informaţiei şi promovarea unor programe educative privitoare la zona montană prin mass-media; contribuie la formarea unei culturi montane în România;

s) încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienţă şi asistenţă reciprocă în domeniul promovării politicii de dezvoltare în zona montană, asigurând relaţii de colaborare cu organisme internaţionale pentru integrarea în politica montană europeană şi aplicarea pe teritoriul ţării a prevederilor din convenţiile şi acordurile internaţionale în materie, care au fost ratificate de România;

ş) practică schimbul de informaţii în domeniul activităţii proprii şi foloseşte experţi, operatori economici şi alte persoane juridice care pot contribui la elaborarea programelor şi studiilor de specialitate; editează materiale informativ-educative promoţionale, independent sau în colaborare cu alte instituţii naţionale ori internaţionale;

t) organizează activitatea de instruire cu specific agromontan a personalului propriu şi a celui de la nivelul teritoriului;

ţ) organizează activitatea de perfecţionare şi reconversie a şomerilor şi a disponibilizaţilor din zona montană;

u) acţionează pentru atragerea de sprijin extern şi participă la derularea programelor de asistenţă externă şi dotare tehnică în domeniul său de activitate, la activităţile de pregătire profesională, de cercetare ştiinţifică şi de organizare a unor schimburi de experienţă, simpozioane, seminarii şi alte manifestări utile procesului dezvoltării în zona montană.

Art. 4. - (1) In judeţele cu zonă montană, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, se înfiinţează compartimente judeţene ale zonei montane în cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală, monitorizate şi coordonate din punct de vedere tehnic şi metodologic de Agenţia Naţională a Zonei Montane.

(2)   Directorul compartimentului judeţean al zonei montane este numit conform legii prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale; el este direct subordonat directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi răspunde de întreaga activitate.

(3)   Directorii compartimentelor judeţene ale zonei montane colaborează cu celelalte direcţii şi servicii din cadrul şi din subordinea direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală din judeţele cu zonă montană, cu direcţiile silvice, precum şi cu alte instituţii cu activităţi în zona montană.

Art. 5. - Structura organizatorică a aparatului propriu, atribuţiile şi responsabilităţile, statul de funcţii şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu ai Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi ale compartimentelor judeţene ale zonei montane se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 6. - (1) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor colabora cu prefecturile şi consiliile judeţene, cu consiliile locale din zona montană, cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, cu direcţiile silvice şi inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu inspectoratele şcolare, cu unităţile de cercetare şi de învăţământ superior, cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale interesate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţelor cu zonă montană, un obiectiv important fiind reprezentat de sprijinirea constituirii şi funcţionării organizaţiilor profesionale ale agricultorilor din zona montană.

(2) Compartimentele judeţene ale zonei montane vor organiza în cadrul districtelor agricole montane, în colaborare cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi cu consiliile locale, centre de instruire pentru agricultorii din zona montană.

Art. 7. - (1) Personalul şi posturile aferente, preluate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi din unităţile subordonate, se consideră transferate în interes de serviciu.

(2)  Incadrarea personalului pe funcţii de conducere şi de execuţie din cadrul compartimentelor judeţene ale zonelor montane, ale districtelor agricole montane şi ale centrelor agricole montane se efectuează în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, cu respectarea specialităţilor precizate în schemele-cadru aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Incadrarea de specialişti de alt profil decât cel agroalimentar se va face în cadrul numărului maxim de posturi ce se va aproba prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2008, prin angajări în condiţiile legii.

Art. 8. - Specialiştii din cadrul centrelor agricole montane şi al Agenţiei Naţionale a Zonei Montane vor urma cursuri speciale de pregătire pentru specificul agriculturii, economiei şi mediului montan, organizate prin Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi.

Art. 9. - (1) Conducerea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se exercită de către un preşedinte, asimilat funcţiei de secretar de stat, subordonat direct ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte cu rang de director executiv adjunct, numit în condiţiile legii, pe bază de concurs sau examen, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2)    Pe lângă preşedinte funcţionează ca organ consultativ un colegiu ale cărui număr de membri şi componenţă se propun de către acesta şi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi poate participa, ca invitat, la şedinţele Guvernului; el reprezintă agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte organizaţii din ţară şi din străinătate, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică.

(4)   Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane emite decizii şi instrucţiuni.

(5)  Preşedintele Agenţiei Naţionale a Zonei Montane are calitatea de ordonator secundar de credite.

Art. 10. - Centrul de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi trece în coordonarea şi monitorizarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane.

Art. 11. - (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor Agenţiei Naţionale a Zonei Montane se pot completa prin sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii, precum şi prin asistenţa tehnică financiară a organismelor internaţionale.

(2) Agenţia Naţională a Zonei Montane va asigura preluarea, implementarea şi monitorizarea unor programe destinate în mod distinct dezvoltării agriculturii şi dezvoltării rurale în zona montană.

Art. 12. - (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene cu zonă montană vor lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea spaţiilor necesare funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane.

(2)    Autorităţile administraţiei publice locale din municipiile, oraşele şi comunele din zona montană vor lua măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a districtelor agricole montane, respectiv a centrelor agricole montane, prin punerea la dispoziţie a spaţiilor corespunzătoare.

(3)    Fondurile necesare organizării şi funcţionării compartimentelor judeţene ale zonei montane, precum şi ale centrelor agricole montane se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 13. - (1) Agenţia Naţională a Zonei Montane utilizează 3 autoturisme pentru parcul comun şi un microbuz pentru activităţile specifice aparatului propriu.

(2) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice compartimentelor judeţene ale zonei montane, acoperirea necesarului de autoturisme se va face prin redistribuirea autoturismelor deţinute în prezent de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi de alte unităţi subordonate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din judeţele cu zonă montană şi, în completare, prin achiziţii publice.

Art. 14. - Până la definitivarea sediului Agenţiei Naţionale a Zonei Montane şi realizarea încadrării cu personalul minim necesar funcţionării, spaţiile pentru birouri, utilizarea mijloacelor de comunicaţie, birotică şi altele asemenea, inclusiv plata salariilor şi cheltuielilor de deplasare, se vor asigura de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 15. - Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

ANEXĂ

LISTA

judeţelor cu zonă montană

Nr. crt.

Judeţul

1.

Alba

2.

Arad

3.

Arges

4.

Bacău

5.

Bihor

6.

Bistriţa-Năsăud

7.

Braşov

8.

Buzău

9.

Caras-Severin

Nr. crt.

Judeţul

10.

Cluj

11.

Covasna

12.

Dâmboviţa

13.

Gorj

14.

Harghita

15.

Hunedoara

16.

Maramureş

17.

Mehedinţi

18.

Mureş

Nr. crt.

Judeţul

19.

Neamţ

20.

Prahova

21.

Satu Mare

22.

Sălaj

23.

Sibiu

24.

Suceava

25.

Timiş

26.

Tulcea

27.

Vâlcea

28.

Vrancea


SmartCity5

COMENTARII la Legea 181/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 181 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu