Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.11 din 30.01.2020

privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31 ianuarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi (91)-(94), ale art. 8 alin. (1)-(3), ale art. 10 alin. (6), precum şi ale art. 14 alin. (66) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II şi III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 36 alin. (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IMetodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 31 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după litera t) se introduc cinci noi litere , literele t1)-t5), cu următorul cuprins: t1) PCE-ESRE-CV - piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi; t2) PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi; t3) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; t4) PCTCV - piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi; t5) PCBCV - ND - piaţa contractelor bilaterale negociate direct de certificate verzi; 2. Anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 februarie 2020.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Zoltan Nagy-BegeANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la metodologie) Trimestrul de analiză n: Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV: Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor finali în trimestrul de analiză n Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României, în statele cu care Guvernul României are acorduri bilaterale în acest sens, din producţia de energie electrică din România, în trimestrul de analiză n Energie electrică exceptată facturată şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate Energie electrică neexceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în trimestrul de analiză n Energie electrică exceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică şi/sau utilizată pentru consumatori finali proprii în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 + 4 7 8 9 10 = 7 + 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Total trimestrul n

NOTE: 1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n. 2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru trimestrul de analiză n, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - furnizori Număr de CV deţinute în cont în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului n-1, conform RCV Număr de CV achiziţionate din PCSCV în prima lună a trimestrului de analiză n pentru trimestrul n-1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de furnizor [buc.] Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n [buc.] Stare CV din cele deţinute la data ultimei zile lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n Observaţii
Transferate din contul de producător în contul de furnizor pentru producătorii care sunt şi furnizori şi/sau achiziţionate prin CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017 Achiziţionate din PCSCV în prima lună a trimestrului de analiză n pentru trimestrul n Alte CV deţinute în cont decât cele din col. 2 şi 3 PCE - ESRE - CV PCSCV PCBCV CV necesar de achiziţionat pentru trimestrul de analiză n CV blocate temporar pentru trimestrul de analiză n CV deţinute la data ultimei zile lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n şi excedentare obligaţiei de achiziţie pentru trimestrul de analiză n
PCTCV PCBCV-ND CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 13 14 15 16
...
....
TOTAL trimestru n

NOTE: 1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive. 2. Pentru raportarea trimestrului I, coloanele nr. 2, 3 şi 4 se completează cu numărul de CV deţinute în cont la finalul anului de analiză anterior, iar coloana 5 se completează cu numărul de CV achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul de analiză anterior. 3. Numărul de CV din coloana 9 include şi numărul de CV din coloana 10. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la metodologie) Anul de analiză t: Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV: Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

Lună Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Energia electrică neexceptată furnizată consumatorilor finali în anul de analiză t Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor/ furnizorilor din afara teritoriului României, în statele cu care Guvernul României are acorduri bilaterale în acest sens, din producţia de energie electrică din România, în anul de analiză t Energie electrică exceptată furnizată şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate Energie electrică neexceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în anul de analiză t Energie electrică exceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 + 4 7 8 9 10 = 7 + 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Total an t

NOTE: 1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1. 2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel. ANEXA Nr. 4.1(Anexa nr. 4.1 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - furnizori Număr de CV deţinute la finalul anului de analiză t-1 (în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t) Număr de CV achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul t-1 Număr de CV deblocate la 1 martie a anului t+1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de furnizor [buc.] Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t) [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 [buc.] Stare CV din cele deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 Observaţii
Transferate din contul de producător în contul de furnizor pentru producătorii care sunt şi furnizori şi/sau achiziţionate prin CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017 Achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul t Deţinute în cont, altele decât cele din col. 2 şi 3 PCE-ESRE-CV PCSCV PCBCV CV necesar de achiziţionat pentru cota anului t CV consumate pentru cota anului t CV deţinute pentru anul următor în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1
PCTCV PCBCV-ND CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 14 15 16 17
...
....
Total

NOTE: 1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive. 2. Datele din coloanele 2, 3 şi 4 reprezintă numărul de CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t, din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului t-1. 3. Numărul de CV din coloana 10 include şi numărul de CV din coloana 11. ANEXA Nr. 4.2(Anexa nr. 4.2 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - Producători E-SRE Număr CV valabile deţinute la finalul anului de analiză t-1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de producător [buc.] Număr de CV vândute şi transferate din contul de producător [buc.] Număr de CV primite de producătorii E-SRE în perioada cuprinsă între prima zi lucrătoare a lunii aprilie anul t şi ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, înregistrate în RCV Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t) [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 [buc.] Stare CV din cele deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 Observaţii
PCSCV PCBCV PCE-ESRE-CV PCSCV PCBCV PCE-ESRE-CV CV anulate în perioada cuprinsă între prima zi lucrătoare a lunii aprilie anul t şi ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 2 + 3 + 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 – 10 12 13 = 11 – 12 14
...
....
Total


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 11/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu