Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.11 din 30.01.2020

privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 31 ianuarie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi (91)-(94), ale art. 8 alin. (1)-(3), ale art. 10 alin. (6), precum şi ale art. 14 alin. (66) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II şi III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 36 alin. (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul IMetodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 31 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, după litera t) se introduc cinci noi litere , literele t1)-t5), cu următorul cuprins: t1) PCE-ESRE-CV - piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi; t2) PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi; t3) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; t4) PCTCV - piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi; t5) PCBCV - ND - piaţa contractelor bilaterale negociate direct de certificate verzi; 2. Anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIOperatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIDirecţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul IV Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 februarie 2020.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Zoltan Nagy-BegeANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la metodologie) Trimestrul de analiză n: Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV: Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor finali în trimestrul de analiză n Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României, în statele cu care Guvernul României are acorduri bilaterale în acest sens, din producţia de energie electrică din România, în trimestrul de analiză n Energie electrică exceptată facturată şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate Energie electrică neexceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în trimestrul de analiză n Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în trimestrul de analiză n Energie electrică exceptată facturată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică şi/sau utilizată pentru consumatori finali proprii în trimestrul de analiză n Total energie electrică facturată şi utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 + 4 7 8 9 10 = 7 + 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Total trimestrul n

NOTE: 1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n. 2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru trimestrul de analiză n, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - furnizori Număr de CV deţinute în cont în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului n-1, conform RCV Număr de CV achiziţionate din PCSCV în prima lună a trimestrului de analiză n pentru trimestrul n-1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de furnizor [buc.] Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n [buc.] Stare CV din cele deţinute la data ultimei zile lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n Observaţii
Transferate din contul de producător în contul de furnizor pentru producătorii care sunt şi furnizori şi/sau achiziţionate prin CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017 Achiziţionate din PCSCV în prima lună a trimestrului de analiză n pentru trimestrul n Alte CV deţinute în cont decât cele din col. 2 şi 3 PCE - ESRE - CV PCSCV PCBCV CV necesar de achiziţionat pentru trimestrul de analiză n CV blocate temporar pentru trimestrul de analiză n CV deţinute la data ultimei zile lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n şi excedentare obligaţiei de achiziţie pentru trimestrul de analiză n
PCTCV PCBCV-ND CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 = 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 11 13 14 15 16
...
....
TOTAL trimestru n

NOTE: 1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive. 2. Pentru raportarea trimestrului I, coloanele nr. 2, 3 şi 4 se completează cu numărul de CV deţinute în cont la finalul anului de analiză anterior, iar coloana 5 se completează cu numărul de CV achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul de analiză anterior. 3. Numărul de CV din coloana 9 include şi numărul de CV din coloana 10. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la metodologie) Anul de analiză t: Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV: Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

Lună Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică
Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Energia electrică neexceptată furnizată consumatorilor finali în anul de analiză t Energia electrică neexceptată facturată consumatorilor/ furnizorilor din afara teritoriului României, în statele cu care Guvernul României are acorduri bilaterale în acest sens, din producţia de energie electrică din România, în anul de analiză t Energie electrică exceptată furnizată şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate Energie electrică neexceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică în anul de analiză t Energie electrică neexceptată utilizată pentru consumatori finali proprii, alţii decât CPT-ul centralei în anul de analiză t Energie electrică exceptată furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t Total energie electrică furnizată şi utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t luată în considerare la stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1 2 3 4 5 6 = 2 + 3 + 4 7 8 9 10 = 7 + 8
Luna 1
Luna 2
Luna 3
Luna 4
Luna 5
Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 9
Luna 10
Luna 11
Luna 12
Total an t

NOTE: 1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1. 2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel. ANEXA Nr. 4.1(Anexa nr. 4.1 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - furnizori Număr de CV deţinute la finalul anului de analiză t-1 (în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t) Număr de CV achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul t-1 Număr de CV deblocate la 1 martie a anului t+1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de furnizor [buc.] Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t) [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 [buc.] Stare CV din cele deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 Observaţii
Transferate din contul de producător în contul de furnizor pentru producătorii care sunt şi furnizori şi/sau achiziţionate prin CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017 Achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul t Deţinute în cont, altele decât cele din col. 2 şi 3 PCE-ESRE-CV PCSCV PCBCV CV necesar de achiziţionat pentru cota anului t CV consumate pentru cota anului t CV deţinute pentru anul următor în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1
PCTCV PCBCV-ND CBCV încheiate înainte de OUG nr. 24/2017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 14 15 16 17
...
....
Total

NOTE: 1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive. 2. Datele din coloanele 2, 3 şi 4 reprezintă numărul de CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t, din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului t-1. 3. Numărul de CV din coloana 10 include şi numărul de CV din coloana 11. ANEXA Nr. 4.2(Anexa nr. 4.2 la metodologie) Situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV, conform RCV

Nr. crt. Participanţi la PCV - Producători E-SRE Număr CV valabile deţinute la finalul anului de analiză t-1 Număr de CV cumpărate şi transferate în contul de producător [buc.] Număr de CV vândute şi transferate din contul de producător [buc.] Număr de CV primite de producătorii E-SRE în perioada cuprinsă între prima zi lucrătoare a lunii aprilie anul t şi ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, înregistrate în RCV Număr de CV transferate din contul de producător în contul de furnizor, pentru producătorii care sunt şi furnizori (pentru cota anului t) [buc.] Număr de CV deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 [buc.] Stare CV din cele deţinute în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 Observaţii
PCSCV PCBCV PCE-ESRE-CV PCSCV PCBCV PCE-ESRE-CV CV anulate în perioada cuprinsă între prima zi lucrătoare a lunii aprilie anul t şi ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1 CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie anul t+1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 2 + 3 + 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 – 10 12 13 = 11 – 12 14
...
....
Total


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 11/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu