Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din 8 ianuarie 2008

pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile romane privind supervizarea si desemnarea furnizorilor de servicii de navigatie aeriana, RACR-SSNA, editia 02/2008

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 18 ianuarie 2008Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în scopul asigurării cadrului juridic care să permită exercitarea, după data aderării României la Uniunea Europeană, a anumitor atribuţii specifice autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile, care decurg din dispoziţiile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea Cerului European Unic (Regulamentul-cadru), ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în Cerul European Unic (Regulamentul furnizării serviciilor), şi ale Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilităţii), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004, împreună cu cele ale regulilor de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestor regulamente, precum Regulamentul Comisiei nr. 2.096 din 20 decembrie 2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 21 decembrie 2005, Regulamentul Comisiei nr. 1.032 din 6 iulie 2006 care stabileşte cerinţe pentru sistemele automate pentru schimbul de date de zbor în scopul notificării, coordonării şi transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006, şi Regulamentul Comisiei nr. 1.033 din 4 iulie 2006 care stabileşte cerinţe privind procedurile pentru planurile de zbor în faza dinaintea zborului pentru Cerul European Unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006, precum şi Regulamentul Comisiei nr. 633 din 7 iunie 2007 care stabileşte cerinţe pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, coordonării şi transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146 din 8 iunie 2007, ce fac parte din cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic instituit în Uniunea Europeană, denumit în continuare legislaţia Cerului European Unic,

având în vedere desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional, conform Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 12, 61 şi 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 33 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.647/2006 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 01/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 23 octombrie 2006, se abrogă.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către:

a) toţi agenţii aeronautici civili şi persoanele juridice şi/sau fizice care intră sub incidenţa dispoziţiilor prezentului ordin;

b) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", în calitatea sa de organism tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, în ceea ce priveşte supervizarea agenţilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigaţie aeriană;

c) Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală aviaţie civilă, în ceea ce priveşte exercitarea competenţelor în domeniul securităţii aeronautice ce revin unei autorităţi naţionale de supervizare în baza legislaţiei Cerului European Unic.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

ANEXA

REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ

privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, RACR-SSNA, ediţia 02/2008

PREAMBUL

(1) Activitatea aeronautică civilă pe teritoriul şi în spaţiul aerian naţional este reglementată prin legislaţia comunitară aplicabilă acestui domeniu de activitate, prin Codul aerian civil şi actele normative naţionale din domeniu, precum şi în conformitate cu prevederile Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, şi ale altor tratate internaţionale la care România este parte.

(2) Prezenta reglementare asigură cadrul juridic naţional necesar implementării şi aplicării anumitor dispoziţii ale legislaţiei Cerului European Unic1) care instituie obligaţii pentru autorităţile competente din statele membre UE specifice funcţiei de reglementare în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană. Totodată, prezenta reglementare vine în aplicarea Codului aerian civil, fiind complementară Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional.

(3) RACR-SSNA, ediţia 02/2008, stabileşte norme de aplicare în România a legislaţiei Cerului European Unic ce necesită aprobarea autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile. RACR-SSNA, ediţia 02/2008, înlocuieşte în aplicare RACR-SSNA, ediţia 01/2006, care a asigurat cadrul juridic prin care au fost adaptate şi transpuse în legislaţia naţională acele prevederi ale actelor normative comunitare incidente domeniului serviciilor de navigaţie aeriană care au necesitat implementarea şi aplicarea încă din perioada de Preaderare a României la Uniunea Europeană. Ca urmare a aderării, din RACR-SSNA, ediţia 02/2008, în raport cu ediţia precedentă, au fost eliminate acele prevederi prin care se realiza transpunerea în legislaţia naţională a unor părţi ale legislaţiei Cerului European Unic, această legislaţie fiind, de la data aderării, direct aplicabilă şi obligatorie în România în toate elementele sale. RACR-SSNA, ediţia 02/2008, menţine sau dezvoltă, după caz, în temeiul direct al legislaţiei Cerului European Unic şi al Codului aerian civil, reguli pentru implementarea şi aplicarea în România a acestei legislaţii în ceea ce priveşte supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, acolo unde sunt necesare asemenea reguli în acest scop.

CAPITOLUL I

Prevederi generale

RACR-SSNA.005 - Scopul si obiectivele reglementării

RACR-SSNA.005(a) - Scopul

(1) Scopul prezentei reglementări este de a stabili, în temeiul unor dispoziţii ale legislaţiei Cerului European Unic şi ale Codului aerian civil cu privire la supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, reguli şi măsuri specifice de implementare a acestor dispoziţii în România, după data aderării României la Uniunea Europeană.

(2) In acest scop, prezenta reglementare stabileşte atribuţii şi responsabilităţi şi asigură elemente de cadru juridic necesare la nivel naţional pentru îndeplinirea anumitor obligaţii ce revin în mod direct, conform dispoziţiilor legislaţiei Cerului European Unic, autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română", în calitatea de autoritate naţională de supervizare în domeniile ei de competenţe, precum şi agenţilor aeronautici civili furnizori de servicii de navigaţie aeriană (ANSP) şi altor persoane fizice şi juridice care, prin activitatea pe care o desfăşoară în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României, sunt cuprinse în domeniul de aplicabilitate al legislaţiei Cerului European Unic.

RACR-SSNA.005(b) - Obiectivele

In realizarea scopului precizat la RACR-SSNA.005(a), prezenta reglementare are următoarele obiective:

(1) stabileşte atribuţii şi responsabilităţi specifice ce revin organizaţiilor implicate în implementarea şi aplicarea legislaţiei Cerului European Unic, acolo unde asemenea precizări sunt necesare2);

(2) stabileşte abordarea prin care R.A. A.A.C.R., în îndeplinirea rolului şi a sarcinilor ce revin unei autorităţi naţionale de supervizare în temeiul legislaţiei Cerului European Unic, îşi exercită atribuţiile în supervizarea agenţilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigaţie aeriană cu precădere sau în exclusivitate pentru traficul aerian general;

(3) stabileşte, în temeiul Codului aerian civil şi al art. 7 alin. (5) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în Cerul European Unic, denumit în continuare Regulamentul furnizării serviciilor, reguli ce se aplică agenţilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigaţie aeriană cu precădere sau în exclusivitate altui trafic decât traficului aerian general, precum şi procesele de supervizare care trebuie desfăşurate de R.A. A.A.C.R., astfel încât să se asigure conformarea în cea mai mare măsură a acestor furnizori ANSP cu cerinţele comune instituite prin legislaţia Cerului European Unic pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană traficului aerian general;

(4) stabileşte atribuţii şi responsabilităţi în scopul ducerii la îndeplinire de către Ministerul Transporturilor a sarcinilor specifice constând în desemnarea agenţilor aeronautici civili în domeniul serviciilor de trafic aerian şi al serviciilor meteorologice aeronautice, în baza prevederilor art. 8 şi 9 din Regulamentul furnizării serviciilor şi ţinând cont de atribuţiile şi competenţele stabilite autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile prin art. 4 al Codului aerian civil;

(5) stabileşte anumite măsuri a fi avute în vedere de producătorii care propun furnizorilor ANSP din România, care intră sub incidenţa legislaţiei Cerului European Unic, sisteme şi componente de sisteme spre a fi integrate şi exploatate în cadrul reţelei europene de management al traficului aerian (EATMN);

(6) stabileşte anumite măsuri a fi avute în vedere de organizaţiile recunoscute în temeiul art. 3 din Regulamentul furnizării serviciilor şi de organismele notificate în temeiul art. 8 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian, denumit în continuare Regulamentul interoperabilităţii;

(7) stabileşte atribuţii, competenţe şi responsabilităţi specifice pentru derularea în bune condiţii a anumitor procese de notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre UE dispuse prin legislaţia Cerului European Unic;

 (8) stabileşte reguli în scopul coordonării şi colaborării între MT/DGAvC şi R.A. A.A.C.R. în exercitarea atribuţiilor lor de autorităţi naţionale de supervizare în domeniile lor de competenţe şi în aplicarea legislaţiei Cerului European Unic;

(9) stabileşte reguli generale şi atribuţii privind politica de derogări de la cerinţele comune aplicabile furnizării serviciilor de navigaţie aeriană.

RACR-SSNA.010 - Domeniul de aplicabilitate

(1) Prezenta reglementare se aplică:

(i) oricărui agent aeronautic civil având locul principal de operare şi sediul în România şi care furnizează sau care îşi propune să furnizeze un serviciu de navigaţie aeriană ce intră în domeniul de aplicabilitate al legislaţiei Cerului European Unic, precum şi în atribuţiile autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile potrivit Codului aerian civil;

(ii) oricărui agent aeronautic civil având locul principal de operare şi sediul în România şi care furnizează sau care îşi propune să furnizeze un serviciu de navigaţie aeriană cu precădere sau în exclusivitate altui trafic aerian decât traficului aerian general, ce intră în atribuţiile autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile;

(iii) Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" (R.A. A.A.C.R.) în domeniul său de competenţe ca autoritate naţională de supervizare, în ceea ce priveşte anumite procese de supervizare care trebuie desfăşurate în baza legislaţiei Cerului European Unic, a Codului aerian civil, precum şi a altor acte normative prin care i-au fost delegate competenţe; în acest sens, oriunde în text este utilizată abrevierea R.A A.A.C.R., aceasta va avea înţelesul anterior precizat;

(iv) Ministerului Transporturilor, prin Direcţia generală aviaţie civilă, ca autoritate naţională de supervizare în domeniul securităţii aeronautice, în ceea ce priveşte anumite procese de supervizare care trebuie desfăşurate în baza legislaţiei Cerului European Unic, a Codului aerian civil, precum şi a altor acte normative prin care i-au fost delegate competenţe; în acest sens, oriunde în text este utilizată abrevierea MT/DGAvC, aceasta va avea înţelesul anterior precizat;

(v) Ministerului Transporturilor, în ceea ce priveşte desemnarea agenţilor aeronautici civili pentru furnizarea serviciilor de trafic aerian şi a serviciilor meteorologice aeronautice, în baza art. 8 şi 9 din Regulamentul furnizării serviciilor, precum şi coordonarea proceselor de raportare şi notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre UE, în concordanţă cu prevederile legislaţiei Cerului European Unic;

(vi) persoanelor juridice române acreditate sau care intenţionează să obţină o acreditare din partea R.A. A.A.C.R. spre a desfăşura activităţi specifice organizaţiilor recunoscute în baza art. 3 din Regulamentul furnizării serviciilor;

(vii) organismelor notificate de România Comisiei Europene şi celorlalte state membre UE, în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilităţii, ca fiind desemnate spre a duce la îndeplinire sarcini legate de evaluarea conformităţii sau a compatibilităţii în vederea utilizării unor componente de sisteme spre a fi integrate şi exploatate în cadrul EATM, la care se face referire în art. 5 din Regulamentul interoperabilităţii, şi/sau legate de verificarea de sistem, la care se face referire în art. 6 din Regulamentul interoperabilităţii, şi care au obţinut în consecinţă numere de identificare din partea Comisiei Europene, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(viii) producătorilor de sisteme şi/sau de componente propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării lor în EATMN, având sediul principal al afacerii în România, acolo unde produsele lor fac obiectul Regulamentului interoperabilităţii sau intră sub incidenţa altor prevederi conexe interoperabilităţii specificate în legislaţia comunitară;

(ix) persoanelor fizice din cadrul organizaţiilor mai sus menţionate care, prin natura atribuţiilor şi competenţelor lor, duc la îndeplinire sau sunt implicate în activităţi şi procese aferente furnizării serviciilor de navigaţie aeriană, supervizării acestor servicii, realizării interoperabilităţii EATMN, precum şi realizării activităţilor de coordonare şi de notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre UE, potrivit dispoziţiilor legislaţiei Cerului European Unic.

(2) Prezenta reglementare conţine prevederi specifice adresate utilizatorilor spaţiului aerian şi administratorilor aerodromurilor civile în ceea ce priveşte anumite relaţii de consultare, colaborare şi schimb de date operaţionale care trebuie stabilite cu furnizorii certificaţi de servicii de navigaţie aeriană în sensul prevederilor art. 13 din Regulamentul furnizării serviciilor, precum şi în contextul mecanismelor de consultare la care face referire art. 10 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea Cerului European Unic, denumit în continuare Regulamentul-cadru.

RACR-SSNA.015 - Remarcă importantă în atenţia utilizatorilor prezentei ediţii a RACR-SSNA:

Dispoziţiile şi regulile din prezenta ediţie a RACR-SSNA sunt determinate sau derivă direct din dispoziţiile şi din celelalte prevederi stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 549/2004 (Regulamentul-cadru), Regulamentul (CE) nr. 550/2004 (Regulamentul furnizării serviciilor), Regulamentul (CE) nr. 552/2004 privind interoperabilitatea EATMN, Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în EATMN şi au legătură şi cu aplicarea unor dispoziţii sau alte prevederi stabilite prin alte regulamente ale Comisiei Europene având statut de reguli de implementare pentru Cerul European Unic. De la data aderării României la UE, aceste regulamente CE sunt obligatorii şi direct aplicabile în România în toate elementele lor.

De aceea, dispoziţiile şi prevederile acestor regulamente CE care, pe durata perioadei de Preaderare, făcuseră obiectul transpunerii şi implementării prin intermediul RACR-SSNA, ediţia 01/2006, au fost eliminate din prezenta ediţie 02/2008 a RACR-SSNA. In prezenta ediţie au fost menţinute sau completate, după caz, numai acele adaptări şi precizări care sunt necesare în scopul implementării şi aplicării în România a regulamentelor CE în cauză.

Utilizarea prezentei ediţii a RACR-SSNA de către persoanele fizice şi juridice cărora le este adresat documentul presupune deci în primul rând cunoaşterea temeinică şi înţelegerea corectă de către acestea a dispoziţiilor şi a celorlalte prevederi din regulamentele CE sus-amintite.

In scopul realizării acestor condiţii şi pentru a se evita interpretări eronate ale dispoziţiilor şi regulilor din prezenta ediţie a RACR-SSNA, utilizatorii reglementării sunt atenţionaţi că este necesar ca ea să fie consultată şi utilizată în corelare directă cu textele regulamentelor (CE) sus-menţionate. De asemenea, este recomandată consultarea şi utilizarea

RACR-SSNA împreună cu procedurile şi instrucţiunile de aeronautică civilă emise de R.A. AACR. în aplicarea legislaţiei Cerului European Unic şi a RACR-SSNA-PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, Partea I (Certificarea şi supravegherea continuă a furnizorilor de navigaţie aeriană) şi Partea a III-a (Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate şi a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN), ediţia în vigoare. In caz contrar, utilizatorii RACR-SSNA sunt atenţionaţi că există risc ridicat de a se interpreta eronat, limitat sau inadecvat sarcinile, obligaţiile şi răspunderile ce decurg din dispoziţiile regulamentelor (CE) în aplicarea lor de către persoanele juridice şi fizice responsabile.

RACR-SSNA.020 - Documente de referinţă

Aplicarea prezentei ediţii a RACR-SSNA se va face cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor, regulilor, cerinţelor, condiţiilor, instrucţiunilor, procedurilor, precum şi, după caz, cu urmarea îndrumărilor şi recomandărilor prevăzute în următoarele acte normative, documentaţii de referinţă şi alte documentaţii cu caracter orientativ3):

(1) Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, modificată şi completată prin Legea nr. 399/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2006;

(2) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 iulie 2006;

(3) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea Cerului European Unic (denumit şi Regulamentul-cadru), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(4) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 550 din 10 martie 2004 privind furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în Cerul European Unic (denumit şi Regulamentul furnizării serviciilor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(5) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 551 din 10 martie 2004 privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cuprinsul Cerului European Unic (denumit şi Regulamentul-cadru), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(6) Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilităţii), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 96 din 31 martie 2004;

(7) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 335 din 21 decembrie 2005;

(8) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.150 din 23 decembrie 2005 care stabileşte regulile comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 342 din 24 decembrie 2005;

(9) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 730/2006 privind clasificarea spaţiului aerian şi accesul zborurilor operate potrivit regulilor de zbor la vedere deasupra nivelului de zbor FL195, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 128 din 16 mai 2006;

(10) Regulamentul Comisiei nr. 1.032/2006 care stabileşte cerinţe pentru sistemele automate pentru schimbul de date de zbor în scopul notificării, coordonării şi transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006;

(11) Regulamentul Comisiei nr. 1.033/2006 care stabileşte cerinţe privind procedurile pentru planurile de zbor în faza dinaintea zborului pentru Cerul European Unic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 186 din 7 iulie 2006;

(12) Regulamentul Comisiei nr. 633/2007 care stabileşte cerinţe privind aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 146 din 8 iunie 2007;

(13)  Documentul Comisiei Europene, DG TREN, Directoratul F, Transport Aerian, nr. TREN.F2/EMM D(2005) din 18 iulie 2006, „Evaluarea conformităţii reţelei europene de management al traficului aerian (EATMN)" (Conformity Assessment of the European Air Traffic Management Network (EATMN));

(14) Documentaţia iniţială de îndrumare EUROCONTROL pentru evaluarea conformităţii sistemelor EATMN, ediţia 1.4, 20 martie 2006 (Initial Guidelines for the Conformity Assessment of EATMN Systems);

(15) PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, ediţia 01/2006, Partea I, „Certificarea şi supravegherea continuă a furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană", aprobat prin Decizia directorului general al R.A. A.A.C.R. nr. D780/2006.

(16) PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, ediţia 01/2006, Partea a III-a, „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate şi a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN", aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006;

(17) RACR-ATS, Serviciile de trafic aerian, ediţia 1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 524/2005 (transpunerea anexei nr. 11 OACI, Air Traffic Services);

(18) RACR-ASMET, Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice, ediţia 3.0/2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.289/2006;

(19) RACR-LMET, Licenţierea personalului meteorologic aeronautic, ediţia 1/2004, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 650/2004;

(20) PIAC-CMA, Coduri meteorologice aeronautice, ediţia 1/2003, aprobată prin Decizia directorului general al AACR nr. 1.111/2003;

(21) PIAC-LMET, Licenţierea personalului meteorologic aeronautic, ediţia 1/2006, aprobată prin Decizia directorului general al AACR nr. 162/2006;

(22) RACR-AIS, Servicii de informare aeronautică, ediţia 1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 664/2005 (transpunerea anexei nr. 15 OACI, Aeronautical Information Services);

(23) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.317/2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind utilizarea sistemelor pentru managementul siguranţei de către furnizorii de servicii pentru managementul traficului aerian, RACR ESARR 3;

(24) Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 617/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind evaluarea şi reducerea riscului în managementul traficului aerian - RACR ESARR 4;

(25) circularele de aeronautică civilă în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană emise de AACR nr. C-AC-SNA 01/2006 si C-AC-SNÂ 02/2006;

(26) documentaţia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 2.096/2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană - Ghid pentru autorităţile naţionale de supervizare pentru certificarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, ediţia 1.0, 13 ianuarie 2006, document EATMP (EUROCONTROL Guidance material related to the European Commission Regulation No. (EC) 2096/2005 laying down Common requirements for the provision of Air Navigation Services - Guidance Material for the National Supervisory Authorities for the Certification of Air Navigation Service Providers, ed. 1.0, 13 January 2006, EATMP document);

(27) documentaţia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la Regulamentul Comisiei Europene (CE) nr. 2.096/2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană - Ghid pentru conformarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană cu cerinţele comune, vol. I-III, ediţia 1.0, 13 ianuarie 2006, document EATMP (EUROCONTROL Guidance material related to the European Commission Regulation No. (EC) 2096/2005 laying down Common requirements for the provision of Air Navigation Services - Guidance Material for Air Navigation Service Providers compliance with the Common Requirements, vol. I-III4), ed. 1.0, 13 January 2006, EATMP document);

(28) cerinţele EUROCONTROL pentru reglementarea siguranţei ESARR 1 privind supravegherea siguranţei în managementul traficului aerian, ediţia 1.0, 5 noiembrie 2004, aprobat prin Decizia nr. 103 din 5 noiembrie 2004 a Comisiei Permanente EUROCONTROL (Safety Regulatory Requirements - ESARR 1, Safety Oversight in ATM, ed. 1.0,5 November 2004);

(29) EAM1/ GUI1 - Material explicativ privind cerinţele ESARR 1, ediţia 1.0, 19 aprilie 2005, material consultativ ESARR (Explanatory Material on ESARR 1 Requirements, ed. 1.0, 19 April 2005, ESARR Advisory Material);

(30) EAM1/ GUI 3 - Documentaţia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la auditare în contextul reglementării siguranţei, ediţia 1.0, 17 octombrie 2005, material consultativ ESARR (Guidelines for Safety Regulatory Auditing, ed. 1.0, 17 October 2005, ESARR Advisory Material);

(31) EAM1/ GUI5 - Documentaţia de îndrumare EUROCONTROL referitoare la aplicarea ESARR 1 în certificarea şi desemnarea furnizorilor de servicii, ediţia 2.0, 6 aprilie 2006', material consultativ ESARR (ESARR 1 in The Certification and Designation of the Service Providers, ed. 2.0, 6 April 2006, ESARR Advisory Material).

RACR-SSNA.025 - Definiţii si abrevieri

RACR-SSNA.025 (a) - Definiţii

Termenii utilizaţi în prezenta reglementare au înţelesul stabilit în legislaţia Cerului European Unic, în Codul aerian civil, precum şi în Reglementarea aeronautică civilă română privind serviciile de trafic aerian RACR-ATS, ediţia 1.0/2005, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 524/2005.

In contextul prezentei reglementări, noţiunea de furnizor de servicii de navigaţie aeriană include şi o organizaţie care a solicitat un certificat pentru a furniza asemenea servicii.

RACR-SSNA.025 (b) - Abrevieri

Abrevierile folosite în prezenta reglementare au următoarele semnificaţii:

MT- Ministerul Transporturilor;

MT/DGAvC - Direcţia generală aviaţie civilă din cadrul MT;

R.A. A.A.C.R. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" în exercitarea atribuţiilor de autoritate naţională de supervizare în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană;

R.A. ROMATSA- Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian";

ANS - servicii de navigaţie aeriană;

ATM - managementul traficului aerian;

SMS - sistem de management al siguranţei;

NSA- autoritate naţională de supervizare;

EATMN - reţeaua europeană de management al traficului aerian;

IOp IR - reguli de implementare a interoperabilităţii, emise prin regulamente CE ale Comisiei Europene în baza Regulamentului interoperabilităţii.

CAPITOLUL II

Atribuţii şi responsabilităţi ale R.A. A.A.C.R. ca autoritate naţională de supervizare (NSA) în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană

RACR-SSNA.030 - Separarea autorităţii naţionale de supervizare de furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană

(1) In scopul aplicării dispoziţiilor Codului aerian civil referitoare la funcţionarea autorităţii naţionale de supervizare separat de agenţii aeronautici civili supuşi supervizării şi în scopul realizării conformării cu prevederile art. 4 al Regulamentului-cadru, trebuie ca R.A. A.A.C.R. să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii5):

(i) relaţiile funcţionale între direcţiile/compartimentele din cadrul R.A. A.A.C.R. care furnizează servicii de navigaţie aeriană şi direcţiile/compartimentele care îndeplinesc atribuţiile specifice autorităţii naţionale de supervizare trebuie stabilite astfel încât fiecare dintre cele două entităţi să funcţioneze independent una faţă de cealaltă, transparent şi coerent la nivelul R.A. A.A.C.R., în baza unor mecanisme manageriale şi proceduri care trebuie descrise în Manualul de management al instituţiei;

(ii) direcţiile şi compartimentele din cadrul R.A. A.A.C.R. care furnizează servicii de navigaţie aeriană se subordonează ierarhic direct directorului general al R.A. A.A.C.R., neavând niciun fel de relaţii ierarhice cu niciuna dintre direcţiile sau compartimentele care îndeplinesc sau care concură la exercitarea atribuţiilor specifice autorităţii naţionale de supervizare;

(iii) se va asigura identificarea în contabilitatea R.A. A.A.C.R. a costurilor şi veniturilor aferente direcţiilor şi compartimentelor din cadrul R.A. A.A.C.R. care prestează servicii de navigaţie aeriană separat de costurile şi veniturile aferente exercitării atribuţiilor specifice autorităţii naţionale de supervizare.

(2) R.A. A.A.C.R. va aplica în acest sens mecanisme de control în alocarea bugetară, contabilitate, precum şi prin auditare internă şi/sau externă a direcţiilor/compartimentelor în cauză.

(3) In exercitarea atribuţiilor specifice autorităţii naţionale de supervizare, R.A. A.A.C.R. nu va exercita atribuţii cu implicaţii asupra funcţionării unui furnizor de servicii de navigaţie aeriană (de exemplu, prin mecanisme de avizare sau de aprobare a unor documente, procese sau activităţi cu caracter operaţional ale unui furnizor ori legate de funcţionarea unui furnizor ANSP)6), cu excepţia acelor situaţii, circumstanţe şi procese de supervizare în care R.A. A.A.C.R. deţine competenţe şi are asemenea atribuţii decurgând direct din legislaţia Cerului European Unic sau decurgând din legislaţia naţională fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare aplicabile.

RACR-SSNA.035 - Prevederi generale referitoare la atribuţiile de supervizare a serviciilor de navigaţie aeriană

(1) In scopul efectuării în mod adecvat a evaluărilor şi inspecţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Regulamentul furnizării serviciilor, R.A. A.A.C.R. va planifica, organiza şi desfăşura, printre altele, următoarele activităţi şi procese:

(i) evaluări de documentaţii;

(ii) vizite/misiuni de audit, înţelegând prin audit o tehnică de evaluare prin care sunt desfăşurate de manieră documentată examinări sistematice şi independente în cadrul procesului de certificare sau de supraveghere continuă ulterioară, cu scopul de a se obţine evidenţe, dovezi, probe şi de a se determina în mod obiectiv dacă anumite procese şi rezultatele lor se conformează cerinţelor comune aplicabile şi aranjamentelor care sunt necesare pentru a se realiza această conformare, dacă aceste aranjamente sunt implementate în mod efectiv de agentul aeronautic supus supervizării, precum şi dacă ele sunt corespunzătoare în vederea realizării obiectivelor serviciilor pentru care a fost solicitată certificarea sau pentru care se exercită supravegherea continuă; şi

(iii) inspecţii, înţelegând prin inspecţie o tehnică de evaluare prin care sunt desfăşurate de manieră documentată examinări sistematice şi independente în cadrul procesului de certificare sau de supraveghere continuă ulterioară, cu scopul de a se obţine evidenţe, dovezi, probe şi de a se determina în mod obiectiv dacă anumite aspecte sau părţi specifice ale serviciilor de navigaţie aeriană ori părţi componente specifice ale sistemelor acestor servicii se conformează unor cerinţe sau specificaţii prescriptive reglementate şi publicate în prealabil la nivel comunitar sau naţional, precum şi dacă aceste cerinţe şi specificaţii sunt implementate în mod efectiv de furnizorul de servicii în cauză.

(2) Evaluările şi inspecţiile prin care R.A. A.A.C.R. îşi exercită atribuţiile de supervizare în domeniul său de competenţe potrivit legislaţiei Cerului European Unic şi prezentei reglementări, precum şi criteriile şi modul în care R.A. A.A.C.R. planifică, organizează şi desfăşoară aceste activităţi şi procese se stabilesc în detaliu prin proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă aprobate prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R..

(3) Furnizorii de servicii de navigaţie aeriană au obligaţia să faciliteze desfăşurarea activităţilor şi a proceselor la care face referire alin. (1), precum şi îndeplinirea sarcinilor şi exercitarea rolului R.A. A.A.C.R. ca autoritate naţională de supervizare.

(4) In desfăşurarea unui proces de certificare, R.A. A.A.C.R. va îndeplini funcţia de punct focal în relaţia solicitantului cu cele două autorităţi naţionale de supervizare competente şi va emite un certificat numai după încheierea cu concluzii satisfăcătoare a activităţilor de supraveghere iniţială, după ce a constatat că solicitantul se conformează cerinţelor comune aplicabile serviciilor pentru care a solicitat certificarea, precum şi după primirea avizului favorabil din partea MT/DGAvC privind conformarea solicitantului cu cerinţele comune aplicabile în domeniul securităţii aeronautice. După caz, R.A. A.A.C.R. şi MT/DGAvC pot stabili proceduri de coordonare specifice în supervizarea exercitată de cele două entităţi pe domeniile specifice de competenţe ce revin fiecăreia.

RACR-SSNA.040 - Acreditarea şi/sau utilizarea unei organizaţii recunoscute

(1) In baza art. 3 al Regulamentului furnizării serviciilor, R.A. A.A.C.R. poate decide să delege, în întregime sau parţial, efectuarea inspecţiilor si evaluărilor prevăzute la RACR-SSNA.035 unei/unor persoane juridice autorizate, denumite în continuare organizaţii recunoscute, care îndeplinesc cerinţele stabilite în anexa nr. 1 la Regulamentul furnizării serviciilor. După caz, R.A. A.A.C.R. îşi va întemeia o asemenea decizie pe volumul/anvergura şi complexitatea unor inspecţii şi evaluări necesare în raport cu resursele umane disponibile ale R.A. A.A.C.R., de competenţele specifice ale acestora, precum şi de cerinţele în timp ale procesului/proceselor de supervizare avut/avute în consideraţie.

(2) Acolo unde, în scopul ducerii la îndeplinire a unor activităţi de inspecţie şi evaluare potrivit RACR-SSNA.035, anvergura şi complexitatea acestora pot depăşi ocazional sau pe o perioadă mai lungă capacităţile şi/sau competenţele deţinute în mod curent de R.A. A.A.C.R., autoritatea va planifica şi va dispune măsuri astfel încât să fie menţinută organizarea şi funcţionarea eficientă a R.A. A.A.C.R. ca NSA. Aceste măsuri pot include, după caz, utilizarea ocazională sau pe o perioadă mai lungă a unei organizaţii recunoscute în sensul precizat la alin. (1).

(3) Poate fi utilizată de R.A. A.A.C.R. drept organizaţie recunoscută în sensul precizat la alin. (1) o organizaţie care deţine deja o astfel de recunoaştere valabilă în Comunitate potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul furnizării serviciilor ori o organizaţie care nu a deţinut o asemenea recunoaştere valabilă în Comunitate, dar care, în urma unui proces de verificare a conformităţii, a fost în măsură să demonstreze R.A. A.A.C.R. că îndeplineşte cerinţele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor şi a obţinut din partea R.A. A.A.C.R. acreditarea de organizaţie recunoscută.

(4) In efectuarea verificării conformităţii unei organizaţii candidate la obţinerea acreditării ca organizaţie recunoscută în raport cu cerinţele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor, în vederea recunoaşterii acesteia în baza art. 3 al aceluiaşi regulament, R.A. A.A.C.R. poate apela la serviciile unei organizaţii având competenţe acreditate şi/sau recunoscute în Comunitate în domeniul evaluării conformităţii.

(5) R.A. A.A.C.R. poate asuma ea însăşi efectuarea verificării conformităţii unei organizaţii în raport de cerinţele anexei I la Regulamentul furnizării serviciilor, în vederea recunoaşterii acesteia în baza art. 3 al aceluiaşi regulament, dar numai cu condiţia ca R.A. A.A.C.R. să dispună de auditori externi acreditaţi în mod corespunzător potrivit normelor naţionale şi comunitare aplicabile în domeniul în care se face evaluarea conformităţii. Verificarea conformităţii unei organizaţii de către R.A. A.A.C.R. în scopul precizat anterior poate fi făcută numai după aprobarea de către directorul general al R.A. A.A.C.R. a unor instrucţiuni şi proceduri specifice pentru acreditarea unei organizaţii recunoscute în sensul precizat la alin. (1).

(6) Acreditarea de către R.A. A.A.C.R. a unei organizaţii recunoscute în sensul precizat la alin. (1) se notifică în cel mai scurt timp MT/DGAvC, precum şi Comisiei Europene şi a celorlalte state membre UE.

1) Prin legislaţia Cerului European Unic se înţelege cadrul de reglementare armonizat pentru crearea Cerului European Unic la care face referire art. 3 al Regulamentului CE al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 549 din 10 martie 2004 care stabileşte cadrul pentru crearea Cerului European Unic (Regulamentul-cadru), împreună cu celelalte regulamente CE specificate în art. 3 şi cu regulile de implementare adoptate de Comisia Europeană în baza acestora.

2) Acolo unde legislaţia Cerului European Unic stabileşte generic anumite sarcini, fără însă a preciza atribuţii şi responsabilităţi specifice.

3) La data elaborării, prezenta ediţie a RACR-SSNA are legătură directă cu acele documente de referinţă care stabilesc dispoziţii, reguli, cerinţe, alte prevederi privind procesele de certificare, desemnare, supraveghere continuă a furnizorilor ANSP, coordonare, notificare şi realizarea interoperabilităţii EATMN în cadrul Cerului European Unic. Au fost deci identificate acele documente de referinţă, cu titlu obligatoriu sau de îndrumare, care abordează, în integralitatea lor sau doar în parte, aceste aspecte semnificative ale supervizării sau ale componentelor acestei funcţii. Prin grija R.A. A.A.C.R., RACR-SSNAvafi revizuită şi actualizată periodic în raport cu evoluţia în continuare a legislaţiei Cerului European Unic (extrem de dinamică) şi de apariţia unor noi alte documente ce pot constitui referinţe pentru obiectivele urmărite de RACR-SSNA.

4) Vol. I - Air Traffic Services Provider and Communication, Navigation and Surveillance Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006; Vol. II - Aeronautica! Information Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006; Vol. III - Meteorological Services Provider, ed. 1.0, 13 January 2006;

5) Aceste prevederi au în vedere situaţia organizatorică şi funcţională a R.A. A.A.C.R. la data elaborării prezentei reglementări.

6) Avizarea sau aprobarea de către R.A. A.A.C.R. a unor specificaţii tehnice de sistem sau de componente de sistem, cerinţe sau manuale operaţionale, proceduri operaţionale dincolo de procedurile şi instrucţiunile cu aplicabilitate generală ori activităţi desfăşurate de un furnizor, acolo unde legislaţia Cerului European Unic a stabilit că responsabilitatea întocmirii unor asemenea documentaţii sau desfăşurării unor activităţi/procese revine în mod direct şi exclusiv furnizorilor ANSP sau altor entităţi implicate constituie o încălcare a dispoziţiilor art. 4 al Regulamentului cadru referitoare la obligaţia separării cel puţin la nivel funcţional a autorităţii naţionale de supervizare de furnizorii ANSP. La data intrării în vigoare a prezentei reglementări îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţii, reguli, cerinţe sau practici în acest sens care contravin principiului separării funcţionale, emise prin acte normative la nivelul MT şi al instituţiilor de sub autoritatea sau din subordinea MT.

CAPITOLUL III

Implementarea cerinţelor comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană. Certificarea şi desemnarea furnizorilor

RACR-SSNA.050-Măsuri specifice pentru implementarea cerinţelor comune, precum şi pentru certificarea şi supravegherea continuă a furnizorilor ANSP, în aplicarea dispoziţiilor art. 6 şi 7 ale Regulamentului furnizării serviciilor şi a dispoziţiilor şi prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005

(1) Cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în spaţiul aerian şi pe teritoriul României, la care face referire art. 6 din Regulamentul furnizării serviciilor şi care sunt stabilite prin anexele I-V la Regulamentul Comisiei nr. 2.096 din 20 decembrie 2005 care stabileşte cerinţele comune pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană, se aplică atât agenţilor aeronautici civili care furnizează servicii de navigaţie aeriană traficului aerian general, cât şi celor care furnizează asemenea servicii cu precădere sau în exclusivitate în beneficiul altui trafic aerian decât GAT7),

(2) Cerinţele comune prevăzute la alin. (1) constituie principalele criterii de referinţă, dar nu unicele, în raport de care cele două entităţi desemnate cu rol şi atribuţii de NSA verifică conformarea furnizorilor ANSP în scopul obţinerii unui certificat şi menţinerii acestuia pe perioada de valabilitate acordată.

După caz, oriunde acest lucru se justifică, R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC pot suplimenta criteriile de referinţă în raport de care efectuează supervizarea unui furnizor ANSP, fiecare în propriul domeniu de competenţe, prin proceduri şi instrucţiuni proprii prin care se specifică ce anume alte referinţe de reglementare se aplică suplimentar faţă de cerinţele comune (precum acte normative comunitare altele decât cele care alcătuiesc legislaţia Cerului European Unic, standardele şi practicile recomandate conţinute în anexele la Convenţia de la Chicago, precum şi prevederi ale manualelor OACI pentru serviciile de navigaţie aeriană, standarde şi cerinţe EUROCONTROL, standarde tehnice EUROCAE, ETSI, reglementări şi alte cerinţe naţionale care nu contravin legislaţiei comunitare etc).

(3) In sensul art. 7 alin. (5) din Regulamentul furnizării serviciilor şi în urma coordonării efectuate cu MT/DGAvC [a se vedea secţiunea RACR-SSNA.035 alin. (4)], R.A. A.A.C.R. poate emite certificat unui furnizor civil de servicii de navigaţie aeriană şi fără îndeplinirea integrală de către acesta a cerinţelor la care fac referire dispoziţiile art. 6 din Regulamentul furnizării serviciilor şi cele ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, dar numai în cazurile în care:

(i) asemenea servicii sunt furnizate cu precădere sau în exclusivitate unui trafic aerian altul decât trafic aerian general; sau

(ii) un furnizor de servicii de navigaţie aeriană furnizate cu precădere traficului aerian general solicită în mod expres un certificat cu derogări în condiţiile permise de prevederile art. 4 al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, renunţând astfel să se mai prevaleze de recunoaşterea certificatului său în celelalte state membre UE, precum şi la orice drept de a furniza servicii dincolo de graniţele naţionale.

(4) Un furnizor de servicii de navigaţie aeriană care beneficiază de un certificat emis de R.A. A.A.C.R. prin încadrarea sa în condiţiile prevăzute la alin. (3) pct. (i) are obligaţia de a dispune orice măsuri necesare pentru ca nivelul său de conformare cu cerinţele comune aplicabile serviciilor sale să fie cât mai ridicat, proporţional cu anvergura operaţiunilor sale şi a impactului pe care aceste operaţiuni îl pot avea asupra traficului aerian general.

(5) Un furnizor de servicii de navigaţie aeriană care beneficiază de un certificat emis de R.A. A.A.C.R. prin încadrarea sa în condiţiile prevăzute la alin. (3) pct. (ii) are obligaţia de a dispune toate măsurile necesare pentru a realiza conformarea sa continuă cu totalitatea cerinţelor aplicabile serviciilor sale, proporţional cu anvergura operaţiunilor sale şi cu contribuţia sa la realizarea managementului traficului aerian în porţiunea de spaţiu aerian naţional în cauză, cu excepţia acelor cerinţe pentru care i-au fost acordate derogări.

(6) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor stabili instrucţiuni şi proceduri specifice cu caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP care solicită un certificat pentru furnizarea unui/unor serviciu/servicii ANS, precum şi în vederea menţinerii valabilităţii unui certificat deţinut. Instrucţiunile şi procedurile vor specifica atribuţiile şi responsabilităţile asociate activităţilor de supraveghere iniţială şi de certificare a unui furnizor.

Perioada de valabilitate a unui certificat, precum şi criteriile specifice aplicate în procesele şi activităţile de evaluare a conformării solicitantului se stabilesc de către R.A. A.A.C.R. împreună cu MT/DGAvC, în baza documentaţiilor relevante identificate drept mijloace de conformare acceptabile sau a altor îndrumări în acest sens din partea Comisiei Europene şi/sau EUROCONTROL.

(7) Depunerea unei cereri de certificare se va face împreună cu o documentaţie aferentă corespunzătoare, întocmită potrivit instrucţiunilor şi procedurilor specifice menţionate la alin. (6).

Directorul general/managerul executiv - CEO (sau poziţia echivalentă) al organizaţiei în cauză, sub semnătura căruia se înaintează cererea de certificare, va purta responsabilitatea în raport cu fiecare dintre cele două autorităţi naţionale de supervizare pentru:

- veridicitatea şi corectitudinea datelor, informaţiilor şi a documentaţiilor puse la dispoziţia NSA aferente unei cereri de certificare şi proceselor de supervizare subsecvente;

- actualizarea în permanenţă a expozeului de prezentare şi a celorlalte informaţii şi documentaţii puse la dispoziţia NSA în cursul desfăşurării unui proces de certificare şi a procesului de supraveghere continuă;

- îndeplinirea şi menţinerea continuă de către organizaţie a conformării ei şi a serviciilor furnizate cu cerinţele comune aplicabile, precum şi cu toate celelalte condiţii şi cerinţe de reglementare a siguranţei aplicabile, potrivit legislaţiei şi reglementărilor specifice în vigoare;

- asigurarea sistematică la nivelul organizaţiei a resurselor de orice natură necesare pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în conformitate deplină cu cerinţele comune aplicabile şi menţinerea angajării continue şi proactive a organizaţiei în acest sens;

- eventualele întârzieri în procedura de certificare sau pentru alte consecinţe asupra solicitantului, cauzate de depunerea de către acesta împreună cu cererea de certificare a unor documente întocmite necorespunzător;

- eventualele consecinţe ce pot decurge din nerespectarea de către organizaţie a dispoziţiilor, regulilor, cerinţelor, procedurilor, instrucţiunilor, inclusiv a formalităţilor şi a termenelor stabilite prin reglementările specifice aplicabile, prin prezenta RACR-SSNA şi prin procedurile şi instrucţiunile elaborate de autoritatea NSA în cauză şi având caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP;

- dispunerea măsurilor necesare la nivelul furnizorului ANSP în scopul determinării şi iniţierii acţiunilor de corectare a neconformităţilor şi a cauzelor acestora identificate şi comunicate de R.A. A.A.C.R. organizaţiei în cursul proceselor de supervizare;

- dispunerea măsurilor necesare la nivelul administrativ al furnizorului ANSP, astfel încât să fie prevenită orice acţiune de introducere/punere în serviciu sau implementare de către organizaţie, după caz, a unei modificări în sensul prevederilor alin. (8), anterior certificării sau autorizării ei, după caz, în conformitate cu instrucţiunile şi procedurile specifice stabilite de autoritatea NSA în cauză.

(8) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor stabili instrucţiuni şi proceduri specifice privind cerinţele comune şi condiţiile în care poate fi acordat, la cerere, un certificat cu derogări în condiţiile art. 4 din Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 („politica privind acordarea de derogări").

(9) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor stabili instrucţiuni şi proceduri specifice a fi aplicate atunci când solicitantul unui certificat de furnizor ANSP sau deţinătorul unui asemenea certificat intenţionează să introducă modificări în organizaţia sa, în sistemele sale şi/sau în furnizarea serviciilor sale de navigaţie aeriană în sensul prevăzut la art. 5 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005, adică modificări ce pot afecta conformarea solicitantului:

- cu cerinţele comune ce sunt aplicabile serviciilor în cauză ori cu condiţiile specificate ataşate unui certificat; sau

- cu modalitatea specifică, particulară, prin care solicitantul şi-a propus să realizeze această conformare (de exemplu, în raport cu modalitatea concretă de conformare precizată într-un expozeu de prezentare depus anterior).

(10) Ori de câte ori un furnizor ANSP are incertitudini dacă o modificare pe care o intenţionează sau o planifică intră sau nu sub incidenţa art. 5 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005 în sensul specificat la alin. (9) de mai sus, el trebuie să notifice, după caz, R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, cât mai din timp posibil despre intenţia sa, solicitând opinia autorităţii naţionale de supervizare competente în cauză, dacă modificarea intenţionată face sau nu obiectul unei cereri de certificare, şi să urmeze apoi instrucţiunile şi procedurile specifice stabilite de aceasta.

(11) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor stabili instrucţiuni şi proceduri specifice a fi aplicate în supravegherea continuă a furnizorilor certificaţi, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile asociate acestor activităţi. Instrucţiunile şi procedurile vor include, printre alte mijloace specifice supravegherii continue, aplicarea unui program anual de evaluări prin care se va urmări conformarea sistematică a furnizorilor ANSP certificaţi în baza unor dovezi şi evidenţe obiective obţinute de autoritatea în cauză.

(12) Cu excepţia cazurilor în care se specifică în alt fel, supravegherea continuă se exercită de către R.A. A.A.C.R. prin aceleaşi tipuri de activităţi şi procese de evaluare precum cele precizate la RACR-SSNA.035 alin. (1), cu aplicarea aceloraşi proceduri şi instrucţiuni specifice unui proces de certificare, inclusiv în ceea ce priveşte notificarea şi rezolvarea unor neconformităţi identificate la un furnizor ANSP. Suplimentar activităţilor şi proceselor de evaluare specifice supravegherii iniţiale, supravegherea continuă poate fi exercitată şi prin activităţi de „monitorizare", în special acolo unde este necesară verificarea conformării continue cu anumite cerinţe aplicabile a unor rezultate sau efecte decurgând din operaţiunile şi alte activităţi desfăşurate la nivelul furnizorului ANSP.

(13) Obligaţiile unui furnizor ANSP în raport cu R.A. AACR., respectiv cu MT/DGAvC, şi cu persoanele abilitate de autoritate în exercitarea supravegherii continue sunt aceleaşi ca şi în perioada de supraveghere iniţială în vederea certificării, în concordanţă cu prevederile reglementărilor şi procedurilor aplicabile.

(14) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor atenţiona în scris un furnizor ANSP ori de câte ori, în exercitarea supravegherii continue, au fost identificate/constatate neconformităţi sau alte aspecte şi circumstanţe în care furnizorul ANSP nu respectă sau nu îndeplineşte, parţial sau în totalitate, cerinţele sau obligaţiile ce îi revin în baza legislaţiei Cerului European Unic, a celorlalte reglementări, instrucţiuni sau proceduri aplicabile. Un furnizor ANSP are obligaţia de a răspunde în cel mai scurt timp autorităţii NSA care l-a notificat, de a propune măsuri corective necesare în consecinţă şi de a dispune, după acceptarea acestora de autoritatea în cauză, implementarea lor, cu respectarea instrucţiunilor, a condiţiilor procedurale şi a termenelor stabilite de autoritatea în cauză.

(15) R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, vor stabili şi pot aplica măsuri şi sancţiuni cu caracter obligatoriu pentru furnizorii certificaţi, în sensul prevederilor art. 7 alin. (7) din Regulamentul furnizării serviciilor. Aplicarea unei asemenea măsuri sau sancţiuni se va face în mod argumentat, cu luarea în consideraţie a gravităţii, nivelului de severitate, impactului, semnificaţiei şi consecinţelor unei neconformităţi, riscurilor pentru siguranţă, recurenţei, precum şi a altor criterii relevante ce vor fi stabilite de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, în baza legislaţiei comunitare şi naţionale aplicabile, precum şi a documentaţiilor cu titlu de mijloace acceptabile de conformare sau a altor documente de îndrumare din partea Comisiei Europene şi/sau EUROCONTROL.

(16) Acolo unde R.A. A.A.C.R., în exercitarea supravegherii continue ulterior emiterii unui certificat, constată că furnizorul ANSP în cauză nu îşi menţine conformarea cu una sau mai multe cerinţe comune şi/sau cu cerinţe de reglementare a siguranţei aplicabile şi/sau că nu îndeplineşte una sau mai multe condiţii ataşate certificatului, R.A. A.A.C.R poate decide şi comunica furnizorului una sau mai multe dintre următoarele măsuri, după cum este adecvat în raport de circumstanţele în cauză şi nu în mod obligatoriu în ordinea precizată mai jos:

a) solicitarea ca furnizorul să identifice şi/sau să implementeze una sau mai multe acţiuni corective legate de organizaţia/structura sa şi/sau operaţiunile/serviciile furnizate şi să raporteze autorităţii îndeplinirea acestor măsuri într-un interval de timp specificat;

b) desfăşurarea unei/unor inspecţii şi/sau vizite de audit, inclusiv ad-hoc, la locaţii operaţionale ale furnizorului în cauză;

c) aplicarea de sancţiuni potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv suspendarea temporară a unui certificat până la remedierea neconformităţilor care au determinat acest lucru;

d) impunerea de condiţii, limitări sau restricţii unui serviciu a cărui furnizare se face cu neconformităţi nerezolvate de furnizor, cu luarea în mod adecvat în considerare a aspectelor de siguranţă şi a continuităţii serviciului în cauză, după cum este necesar sau cerut de utilizatori;

e) deciderea sau propunerea în atenţia autorităţii de stat a unor măsuri corective şi/sau de sancţionare mai drastice a furnizorului, inclusiv măsuri cu privire la deţinătorii unor posturi de conducere care se fac responsabili de deficienţele constatate şi/sau de perpetuarea lor;

f) investigarea posibilităţilor şi fezabilităţii aplicării unei/unor soluţii concrete de contingenţă rezonabile şi adecvate situaţiei, în cazul în care suspendarea sau revocarea unui certificat este luată în considerare sau devine inevitabilă;

g) revocarea certificatului.

Decizia R.A. A.A.C.R. în ceea ce priveşte recurgerea la una sau mai multe dintre măsurile precizate mai sus se va lua în mod proporţional şi echilibrat în raport de semnificaţia sau gravitatea neconformităţilor sau a deficienţelor identificate în supravegherea continuă. Luarea uneia dintre măsurile prevăzute la lit. c)-g), împreună cu circumstanţele şi cauzele ce au determinat măsura/sancţiunea în cauză se comunică la DGAvC, spre ştiinţă şi alte posibile măsuri în consecinţă.

(17) Ridicarea unei sancţiuni de suspendare a unui certificat se poate face de către autoritatea care a impus sancţiunea, în condiţiile de valabilitate a certificatului existent, cu excepţia cazului în care valabilitatea certificatului a expirat înainte de a fi ridicată sancţiunea.

In cazul revocării rămase cu titlu definitiv a unui certificat, furnizorul ANSP în cauză nu va putea relua furnizarea de servicii de navigaţie aeriană decât prin parcurgerea integrală a procesului de certificare iniţială şi obţinerea unui nou certificat iniţial.

(18) In situaţia în care un furnizor ANSP certificat în România urmează să furnizeze servicii transfrontaliere în baza unui tratat încheiat în concordanţă cu legislaţia aplicabilă, trebuie ca R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, să stabilească aranjamente procedurale de colaborare cu autoritatea/autorităţile naţională/naţionale de supervizare sau alte autorităţi competente, după caz, din statul/statele implicat/implicate, pentru a asigura o supraveghere continuă adecvată a furnizorului ANSP în cauză, în special cu privire la verificarea conformării acestuia cu cerinţele comune şi cu cele de reglementare a siguranţei aplicabile în legătură cu certificatul respectiv. Asemenea aranjamente procedurale de colaborare pot acoperi şi efectuarea de către R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, a unor activităţi de supervizare împreună cu şi/sau pentru o altă autoritate naţională de supervizare, cu respectarea legislaţiei aplicabile.

RACR-SSNA.060 - Desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian

(1) In scopul îndeplinirii dispoziţiilor art. 8 din Regulamentul furnizării serviciilor, totalitatea porţiunilor de spaţiu aerian clasificate de clasa C şi de clasa A din cuprinsul Regiunii de informare a zborurilor (FIR) Bucureşti, aşa cum sunt aceste spaţii publicate în Publicaţia de informare aeronautică AIP România, constituie un bloc de spaţiu aerian specific.

Această prevedere are ca scop menţinerea la minimum a fragmentării furnizării serviciilor de trafic aerian traficului aerian general în sensul obiectivelor urmărite de legislaţia Cerului European Unic. Dispoziţia de la prezentul alineat îşi menţine valabilitatea până la data la care, potrivit legislaţiei naţionale şi prevederilor tratatelor internaţionale la care România este sau va fi parte semnatară după intrarea în vigoare a prezentei reglementări, spaţiul aerian al FIR Bucureşti va fi integrat, parţial sau în totalitate, într-unui sau mai multe blocuri funcţionale de spaţiu aerian (FAB)8). In asemenea condiţii, revine în sarcina R.A. A.A.C.R., împreună cu furnizorul ANSP certificat desemnat potrivit alin. (2), să propună măsuri adecvate şi temeinic justificate în atenţia autorităţii de stat.

(2) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, va desemna prin ordin un furnizor civil de servicii de trafic aerian furnizate cu precădere sau în exclusivitate traficului aerian general în cuprinsul blocului de spaţiu aerian specific stabilit la alin. (1). Această desemnare se face în mod obligatoriu dintre furnizorii care deţin un certificat valabil în condiţiile legislaţiei Cerului European Unic, cu luarea în consideraţie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spaţiul aerian în cauză, precum şi a constatărilor, concluziilor şi propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăşurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competenţe.

(3) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, poate desemna prin ordin unul sau mai mulţi furnizori civili de servicii de trafic aerian (constând în principiu din servicii de informare a zborurilor şi servicii de alarmare în vecinătatea unui aerodrom necontrolat) furnizate cu precădere sau în exclusivitate altui trafic decât traficului aerian general ori în condiţiile deţinerii unui certificat cu derogări, în porţiuni specificate de spaţiu aerian din FIR Bucureşti, dar din afara blocului de spaţiu aerian specific stabilit la alin. (1) 9).

O asemenea desemnare poate fi făcută şi dintre furnizorii care deţin un certificat emis în condiţiile specificate la secţiunea RACR-SSNA.050 alin. (3), deci inclusiv un certificat emis cu derogări, cu luarea în consideraţie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spaţiul aerian în cauză, precum şi a constatărilor, concluziilor şi propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăşurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competenţe.

(4) Desemnarea unui furnizor de servicii de trafic aerian într-un bloc de spaţiu aerian specific se face, de regulă, pe perioada de valabilitate acordată pentru certificatul deţinut, cu condiţia menţinerii de către furnizorul în cauză a valabilităţii certificatului prin respectarea şi conformarea de către acesta, după caz, cu cerinţele, regulile, instrucţiunile şi procedurile stabilite în acest sens. La expirarea perioadei de valabilitate, desemnarea poate fi prelungită în aceleaşi condiţii precizate la alin. (2).

(5) Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală aviaţie civilă, va informa imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre UE despre orice decizie luată în aplicarea art. 8 din Regulamentul furnizării serviciilor.

RACR-SSNA.070 - Desemnarea furnizorilor de servicii meteorologice aeronautice

(1) Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul aviaţiei civile, va desemna prin ordin un furnizor civil de servicii meteorologice aeronautice spre a furniza traficului aerian general, parţial sau în totalitate, pe baze de exclusivitate, datele şi informaţiile meteorologice aferente blocului de spaţiu aerian specific stabilit la RACR-SSNA.060 alin. (1), precum şi restului spaţiului aerian din FIR Bucureşti. Această desemnare se face în mod obligatoriu dintre furnizorii care deţin un certificat valabil în condiţiile legislaţiei Cerului European Unic şi ale prezentei reglementări, cu luarea în consideraţie în mod adecvat a desemnărilor anterioare de asemenea prerogative în spaţiul aerian în cauză, precum şi a constatărilor, concluziilor şi propunerilor rezultate în urma proceselor de supervizare desfăşurate de R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul propriu de competenţe.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei reglementări, R.A. ROMATSA reprezintă, prin lege10), administraţia meteorologică aeronautică din România, prin unităţile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviaţiei civile. In condiţiile aplicării directe şi obligatorii în România, de la data aderării, a legislaţiei Cerului European Unic, această desemnare poate fi menţinută şi trebuie reconfirmată, de această dată în temeiul legislaţiei comunitare, sub rezerva obţinerii de către R.A. ROMATSA a unui certificat valabil în condiţiile art. 7 din Regulamentul furnizării serviciilor. In acest caz, R.A. ROMATSA va fi desemnată prin ordin al ministrului transporturilor ca furnizor exclusiv al serviciilor meteorologice aeronautice pentru datele meteorologice aferente Regiunii de informare a zborurilor FIR Bucureşti.

(3) In scopul asigurării conformării integrale cu dispoziţiile art. 9 alin. (1) din Regulamentul furnizării serviciilor, R.A. ROMATSA va pregăti şi va înainta în atenţia Direcţiei generale aviaţie civilă, cu avizul prealabil al R.A. A.A.C.R., un studiu adecvat privind considerentele de siguranţă care justifică acordarea şi/sau menţinerea acestei desemnări cu titlu de exclusivitate. Acest studiu va fi înaintat de R.A. ROMATSA cel târziu cu două luni anterior datei limită la care mai poate fi obţinut un certificat valabil în Comunitate în temeiul aplicării directe a legislaţiei Cerului European Unic11), precum şi, după caz, cel târziu cu două luni anterior datei limită la care ar urma să expire certificatul deţinut în mod curent.

(4) Desemnarea unui furnizor de servicii meteorologice aeronautice se va face, de regulă, pe perioada de valabilitate acordată pentru certificatul deţinut, cu condiţia menţinerii de către furnizorul în cauză a valabilităţii certificatului prin respectarea şi conformarea de către acesta, după caz, cu cerinţele, regulile, instrucţiunile şi procedurile stabilite în acest sens. La expirarea perioadei de valabilitate, desemnarea poate fi prelungită în aceleaşi condiţii precizate la alin. (2).

(5) Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală aviaţie civilă, va informa imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre UE despre orice decizie luată în aplicarea art. 9 din Regulamentul furnizării serviciilor. O primă informare în acest sens poate fi făcută în contextul informării prevăzute la RACR-SSNA.060 alin. (5).

RACR-SSNA.080 - Accesul la date şi protejarea acestora. Confidenţialitatea

(1) In scopul implementării şi aplicării dispoziţiilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul furnizării serviciilor, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, dacă până la data respectivă nu s-a prevăzut altfel prin reguli de implementare detaliate stabilite la nivel comunitar, furnizorii certificaţi de servicii de navigaţie aeriană care intră sub incidenţa prezentei reglementări vor iniţia coordonări cu utilizatorii spaţiului aerian şi cu aeroporturile deservite şi vor elabora împreună, în proiect, condiţiile standard în care se va permite accesul la datele operaţionale ale tuturor acestor entităţi (este vorba despre datele operaţionale relevante, altele decât cele care fac obiectul art. 13 alin. (1)şi (2) din Regulamentul furnizării serviciilor).

(2) Proiectul condiţiilor standard elaborat potrivit alin. (1) se supune atenţiei R.A. A.A.C.R., respectiv MT/DGAvC, şi se aprobă de acestea, fiecare în domeniul său de competente ca NSA.

(3) Toate acele persoane fizice din cadrul R.A. AACR., respectiv MT/DGAvC, fiecare în domeniul său de competenţe ca NSA, sau din alte organizaţii (de exemplu, organizaţii recunoscute) care devin implicate în desfăşurarea unui proces de supervizare în condiţiile prezentei reglementări şi ale procedurilor şi instrucţiunilor subsecvente emise de autorităţile NSA implicate au obligaţia de a nu divulga în afara cadrului organizatoric în care se exercită supervizarea informaţii obţinute în cursul supervizării şi care au caracter confidenţial, în special în ceea ce priveşte furnizorii ANSP, relaţiile lor de afaceri sau date/aspecte cu relevanţă economico-financiară (precum componente ale bazei de costuri a acestora).

Intră sub incidenţa acestei dispoziţii orice date sau informaţii obţinute în cursul unui proces de supervizare şi care sunt protejate a fi dezvăluite conform legislaţiei naţionale aplicabile şi dispoziţiilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr! 550/2004.

7) Este vorba în speţă de organizaţii civile mici care furnizează asemenea servicii pe aerodromuri mici (în principiu, serviciul de informare a zborurilor AFIS şi serviciul de alarmare), în afara spaţiului aerian controlat, unui trafic aerian care iese cu precădere sau chiar în exclusivitate de sub incidenţa reglementărilor aplicabile GAT. In scopul îndeplinirii cerinţei adresate statului prin art. 7 alin. (5) din Regulamentul furnizării serviciilor, anume de a fi luate măsuri astfel încât să se asigure un nivel cât mai ridicat de conformare şi a acestor furnizori ANSP cu cerinţele comune, precum şi în baza dispoziţiilor art. 63 lit. d) din Codul aerian civil, în România cerinţele comune se aplică şi acestor furnizori, în condiţiile aplicării de la nivelul R.A. A.A.C.R. a unei politici de acordare de derogări de la conformarea integrală cu cerinţele comune aplicabile serviciilor în speţă. Acordarea unor asemenea derogări (acordarea unui certificat cu derogări) se face de R.A. A.A.C.R. în condiţiile permise de art. 4 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.096/2005. De notat că serviciile de navigaţie aeriană furnizate sub autoritatea de reglementare a Ministerului Apărării nu intră sub incidenţa prezentei reglementări civile, dar că, în situaţia în care anumite servicii ANS militare ar fi furnizate cu precădere traficului aerian general, atunci ele ar intra în mod automat şi obligatoriu sub incidenţa legislaţiei Cerului European Unic şi ar necesita certificarea. Prezenta reglementare a fost emisă exclusiv de către MT având în vedere situaţia de facto din România, anume că singurul furnizor ANSP cu precădere în beneficiul traficului aerian general este un agent aeronautic civil, R.A. ROMATSA.

8) Este posibil ca, în funcţie de configuraţia specifică a blocului/blocurilor FAB în cauză, la data respectivă dispoziţia alin. (1) să nu mai fie aplicabilă în desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian şi, în consecinţă, să necesite revizuirea.

9) A se vedea nota de subsol 7.

CAPITOLUL IV

Realizarea interoperabilităţii sistemelor EATMN, a componentelor şi a procedurilor asociate acestora

RACR-SSNA.100 - Dispoziţii şi responsabilităţi specifice

(1) Prezentul capitol al RACR-SSNA stabileşte anumite dispoziţii, reguli şi responsabilităţi în aplicarea Regulamentului interoperabilităţii şi a celorlalte regulamente ale Comisiei Europene adoptate cu titlu de reguli de implementare a interoperabilităţii, aferente proceselor ce trebuie desfăşurate în România după data aderării la UE în scopul evaluării conformităţii sistemelor utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană traficului aerian general, a componentelor şi a procedurilor asociate lor în raport de cerinţele esenţiale şi specifice ce se aplică acestora în baza regulamentelor comunitare menţionate şi a altor reglementări aplicabile (precum documente OACI, EUROCONTROL, alte acte normative comunitare conexe aspectelor privind interoperabilitatea EATMN etc).

(2) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a emite şi a actualiza sistematic instrucţiuni şi proceduri cu caracter general12) pentru implementarea şi aplicarea în România a dispoziţiilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 552 din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian (Regulamentul interoperabilităţii), ale regulilor de implementare subsecvente acestuia (IOp IR, stabilite prin regulamente ale Comisiei Europene), precum şi pentru implementarea şi aplicarea specificaţiilor comunitare (CS) pentru interoperabilitate ale căror numere de referinţă sunt publicate ca atare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Instrucţiunile şi procedurile privind realizarea interoperabilităţii emise de R.A. A.A.C.R. vor identifica mijloace şi metode de ordin general prin care furnizorii ANSP din România pot să îşi ducă la îndeplinire obligaţiile şi răspunderile stabilite în sarcina acestora prin legislaţia comunitară sus-amintită în scopul asigurării în cât mai mare măsură posibil a conformităţii sistemelor puse în serviciu şi exploatate de aceştia cu cerinţele esenţiale aplicate sistemelor din EATMN, componentelor şi procedurilor asociate acestora.

De asemenea, instrucţiunile şi procedurile privind realizarea interoperabilităţii emise de R.A. A.A.C.R. vor identifica măsuri a fi îndeplinite sau recomandate a fi avute în vedere, după caz, şi de celelalte entităţi ce pot fi implicate sau interesate în realizarea interoperabilităţii EATMN (producătorii de sisteme şi/sau de componente de sistem propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării în EATMN şi organismele notificate în baza art. 8 din Regulamentul interoperabilităţii).

(3) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a stabili instrucţiuni cu caracter obligatoriu pentru furnizorii ANSP şi un cadru procedural general adecvat prin care să se asigure o tranziţie coerentă de la aplicarea reglementărilor şi normelor tehnice privind „autorizarea pentru exploatare a sistemelor, mijloacelor, echipamentelor, instalaţiilor etc." utilizate în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în condiţiile vechii baze de reglementare (anterioară intrării în vigoare a RACR-SSNA, ediţia 1.0) la aplicarea unor noi instrucţiuni şi proceduri, de această dată în concordanţă cu cerinţele legislaţiei Cerului European Unic în ceea ce priveşte realizarea interoperabilităţii.

(4) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a emite şi a actualiza sistematic instrucţiuni şi proceduri cu caracter specific13) privind exercitarea supervizării şi de a organiza şi desfăşura procese de supervizare adecvate în legătură cu implementarea şi aplicarea în România a dispoziţiilor Regulamentului interoperabilităţii şi ale IOp IR relevante, precum şi în legătură cu anumite procese de supraveghere a siguranţei ce trebuie desfăşurate conex domeniului interoperabilităţii, în baza obligaţiilor asumate de România prin anumite tratate internaţionale (supravegherea conformării cu standardele şi practicile recomandate OACI în domeniul interoperabilităţii, cerinţele ESARR EUROCONTROL şi altele).

(5) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a respecta şi de a duce la îndeplinire dispoziţiile şi celelalte cerinţe stabilite în mod direct în sarcina şi în responsabilitatea lor prin legislaţia comunitară în domeniul interoperabilităţii EATMN. Furnizorii ANSP certificaţi vor urma în acest sens instrucţiunile şi procedurile cu caracter obligatoriu emise de R.A. A.A.C.R. potrivit alin. (2) -(4).

In mod particular, revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a evalua şi a stabili planuri adecvate de măsuri, inclusiv de investiţii, în scopul realizării, la termenele şi în condiţiile specifice prevăzute la art. 10 din Regulamentul interoperabilităţii14), a conformării sistemelor exploatate de ei pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană traficului aerian general, a componentelor şi a procedurilor asociate lor în raport de cerinţele esenţiale şi de cerinţele specifice stabilite prin legislaţia comunitară în domeniul interoperabilităţii EATMN.

(6) Verificarea conformităţii unui sistem exploatat pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană traficului aerian general sau pentru care se intenţionează punerea în serviciu în acest scop a unei/unor componente şi a procedurilor asociate în raport de cerinţele esenţiale şi de cerinţele specifice stabilite prin legislaţia comunitară în domeniul interoperabilităţii EATMN se face prin activităţi şi/sau procese specifice de evaluare a conformităţii, în concordanţă cu dispoziţiile şi cu celelalte prevederi aplicabile ale legislaţiei comunitare în domeniul interoperabilităţii, precum şi cu îndrumările emise de EUROCONTROL sau de alte organisme mandatate de Comisia Europeană în acest sens.

(7) Intocmirea unei declaraţii CE de verificare a unui sistem în concordanţă cu prevederile art. 6 din Regulamentul interoperabilităţii, prin care furnizorul ANSP atestă conformitatea sistemului, ori a unei declaraţii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare, întocmită de către producător ori de reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate, în concordanţă cu prevederile art. 5 din Regulamentul interoperabilităţii, prin care producătorul ori reprezentantul său autorizat atestă conformitatea componentei sau compatibilitatea ei pentru utilizare, este permisă numai după desfăşurarea de către furnizorul ANSP, respectiv producătorul de sisteme/componente, a unor procese specifice de evaluare a conformităţii, în concordanţă cu dispoziţiile şi prevederile specifice ale legislaţiei comunitare în domeniul interoperabilităţii şi care sunt aplicabile sistemului, respectiv componentei de sistem în cauză.

(8) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a respecta şi a îndeplini întocmai dispoziţiile art. 6 din Regulamentul interoperabilităţii privind întocmirea unei declaraţii CE de verificare a unui sistem înainte de punerea lui în serviciu în cadrul EATMN. Furnizorii ANSP vor urma în acest sens instrucţiunile şi procedurile cu caracter general emise de R.A. A.A.C.R. şi, acolo unde este necesar, vor elabora ei înşişi proceduri interne specifice în scopul evaluării conformităţii anumitor sisteme, componente sau proceduri asociate acestora.

(9) Revine în responsabilitatea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană ce fac obiectul prezentei reglementări de a solicita unui producător sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit în Comunitate întocmirea unei declaraţii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare pentru componenta/componentele de sistem fabricată/fabricate de respectivul producător şi pe care furnizorul intenţionează să o/le pună în serviciu şi/sau să o/le exploateze în cadrul EATMN.

(10) Revine în responsabilitatea R.A. A.A.C.R. de a autoriza solicitarea unui furnizor ANSP de punere în serviciu şi exploatare în EATMN a unui sistem şi/sau a unei/unor componente de sistem numai după ce a fost verificată îndeplinirea de către furnizorul ANSP în cauză a obligaţiilor şi răspunderilor sale în concordanţă cu prevederile actelor normative comunitare şi naţionale aplicabile, cu respectarea totodată a instrucţiunilor şi procedurilor emise de R.A. A.A.C.R. potrivit alin. (2-(4).

Instrucţiunile şi procedurile emise de R.A. A.A.C.R. vor preciza relaţia dintre autorizarea de către R.A. A.A.C.R. a punerii în serviciu şi exploatării15) unui sistem/unei componente de sistem şi certificarea de către R.A. A.A.C.R. a introducerii unei modificări potrivit prevederilor RACR-SSNA.050 alin. (9) şi prezentului alineat.

(11) In contextul responsabilităţilor menţionate la alin. (10), revine în responsabilitatea furnizorului ANSP de a evalua şi a aprecia corect semnificaţia şi impactul unei modificări pe care intenţionează să o introducă în sistemele şi/sau componentele pe care le exploatează pentru furnizarea serviciilor sale, pentru a face încadrarea corectă a modificării în baza de reglementare aplicabilă acesteia încă din faza de planificare a introducerii ei.

Un furnizor ANSP trebuie să aibă implementată o procedură în acest sens. Totodată, furnizorii ANSP vor solicita îndrumări din partea R.A. A.A.C.R. ori de câte ori este neclar sau interpretabil cum anume să fie încadrată şi tratată o modificare intenţionată într-un sistem.

(12) Revine în responsabilitatea producătorului unei/unor componente de sistem sau reprezentantului acestuia autorizat stabilit în Comunitate de a întocmi, cu respectarea dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul interoperabilităţii, declaraţii CE de conformitate sau de compatibilitate pentru utilizare pentru acele componente de sistem pe care le propune spre achiziţionare furnizorilor ANSP în vederea integrării lor în EATMN, precum şi de a întreprinde măsuri în acest sens la solicitarea expresă din partea unui furnizor ANSP16).

(13) Trebuie ca responsabilităţile stabilite prin prezenta ediţie a RACR-SSNA, decurgând direct din dispoziţiile şi responsabilităţile stabilite în Regulamentul interoperabilităţii, să fie bine înţelese şi asumate de către furnizorii ANSP, de R.A. A.A.C.R. ca autoritate NSA şi de către celelalte entităţi cărora li se adresează reglementarea, iar instrucţiunile şi procedurile la care se face referire la alin. (2) - (4) să fie aplicate întocmai, în scopul ca furnizorii ANSP certificaţi să poată demonstra că sistemele şi componentele pe care intenţionează să le pună în serviciu sau exploatate de ei îndeplinesc cerinţele de interoperabilitate stabilite prin legislaţia Cerului European Unic, putând fi astfel integrate în EATMN.

Această dispoziţie este cu atât mai importantă cu cât cerinţele aferente realizării interoperabilităţii prezintă un nivel de complexitate din ce în ce mai ridicat, iar aceasta în condiţiile în care legislaţia Cerului European Unic în domeniul interoperabilităţii se află în proces de evoluţie şi va constitui cadrul de reglementare pentru implementarea rezultatelor programului SESAR17).

RACR-SSNA.110 - Utilizarea unui organism notificat în activităţile de evaluare a conformităţii în domeniul interoperabilităţii EATMN

(1) Evaluarea conformităţii unui sistem exploatat pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană traficului aerian general sau pentru care se intenţionează punerea în serviciu în acest scop a unei/unor componente şi a procedurilor asociate în raport de cerinţele esenţiale şi de cerinţele specifice stabilite prin legislaţia comunitară în domeniul interoperabilităţii EATMN poate fi delegată în parte unui organism notificat, în conformitate cu art. 8 din Regulamentul interoperabilităţii.

(2) Un organism notificat este o organizaţie care îndeplineşte cerinţele din anexa V la Regulamentul interoperabilităţii şi care este notificat Comisiei Europene de către un stat membru UE, indicându-se domeniile de responsabilitate/competenţă ale respectivului organism notificat în ceea ce priveşte evaluarea conformităţii sistemelor şi/sau a unor componente de sistem.

(3) Acolo unde evaluarea conformităţii presupune o complexitate, condiţii sau mijloace deosebite, precum şi acolo unde producătorii ori furnizorii ANSP nu îndeplinesc cerinţele şi condiţiile stabilite pentru a efectua ei înşişi o asemenea evaluare, ei pot recurge la serviciile unui organism notificat competent, delegând acestuia anumite sarcini specificate legate de evaluarea conformităţii.

Pe de altă parte, sunt situaţii în care, prin regulamentele Comisiei cu titlu de IOp IR, se instituie obligativitatea evaluării conformităţii unor sisteme sau componente de către un asemenea organism notificat. Poate face excepţie situaţia în care, tot prin IOp IR, se permite ca furnizorul însuşi să îşi asume aceste sarcini, sub rezerva însă a îndeplinirii de către el a unor cerinţe specificate, analoage celor pe care trebuie să le îndeplinească un organism notificat.

In ambele cazuri, un furnizor ANSP poate să aleagă să delege sarcini de evaluare a conformităţii oricăruia dintre organismele notificate competente acreditate de oricare dintre statele membre UE.

(4) Acolo unde în verificarea unui sistem este implicat un organism notificat (deci un organism notificat căruia i-au fost delegate sarcini din partea unui furnizor ANSP), el va întocmi la încheierea evaluărilor un certificat de conformitate aferent sarcinilor duse la îndeplinire.

Intocmirea în continuare a declaraţiei CE de verificare a sistemului, în baza, printre altele, a certificatului de conformitate emis de organismul notificat, rămâne în mod exclusiv în responsabilitatea furnizorului ANSP în cauză.

(5) In termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei reglementări, R.A. AACR., în consultare cu R.A. ROMATSA, va propune autorităţii de stat în domeniul aviaţiei civile măsuri în vederea acreditării, după caz, de România a unui/unor organism/organisme notificat/notificate în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilităţii18).

(6) Un organism notificat de România Comisiei Europene şi celorlalte state membre UE în temeiul art. 8 din Regulamentul interoperabilităţii ca fiind acreditat spre a duce la îndeplinire sarcini legate de evaluarea conformităţii sau a compatibilităţii în vederea utilizării la care se face referire în art. 5 din Regulamentul interoperabilităţii şi/sau legate de verificarea de sistem la care se face referire în art. 6 din Regulamentul interoperabilităţii şi care a obţinut în consecinţă un număr de identificare din partea Comisiei Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, va dispune toate măsurile necesare pentru a-şi menţine în permanenţă conformarea cu prevederile anexei V la Regulamentul interoperabilităţii.

Un organism notificat de România are obligaţia de a informa imediat MT/DGAvC şi/sau R.A. A.A.C.R. despre eventuala întrerupere temporară sau pe termen nedefinit a conformării sale cu cerinţele anexei V la Regulamentul interoperabilităţii, precum şi de a transmite orice alte informaţii şi date necesare autorităţii în exercitarea supervizării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor asociate menţinerii acreditării unui organism notificat. Intr-un asemenea caz, Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generală aviaţie civilă, va informa prompt Comisia Europeană despre retragerea acreditării organismului notificat în cauză.

10) In temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată.

11) Această dată limită este 21 iunie 2007, potrivit art. 7 alin. (9) din Regulamentul furnizării serviciilor, coroborat cu data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a Regulamentului Comisiei nr. 2.096/2005.

12) La data intrării în vigoare a prezentei ediţii a RACR-SSNA, sunt valabile şi aplicabile procedurile şi instrucţiunile stabilite de R.A. A.A.C.R. în temeiul Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 şi în baza legislaţiei Cerului European Unic prin PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, ediţia 01/2006, Partea a III-a, „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate şi a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN", aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006. PIAC-SSNA Partea a III-a acoperă integral obligaţiile R.A. A.A.C.R. stabilite la alin. (2) şi (3) din această secţiune în ceea ce priveşte elaborarea de instrucţiuni şi proceduri cu caracter general. Aceste proceduri cu titlu general trebuie completate cu proceduri specifice emise de furnizorii ANSP, aferente ducerii la îndeplinire a obligaţiilor lor specifice de verificare a sistemelor şi întocmire a declaraţiilor CE de verificare de sistem în urma desfăşurării unor activităţi/procese de evaluare a conformităţii.

13) La data intrării în vigoare a prezentei ediţii a RACR-SSNA, sunt valabile şi aplicabile instrucţiunile şi procedurile stabilite de R.A. A.A.C.R. în temeiul Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 şi în baza legislaţiei Cerului European Unic prin PIAC-SSNA, Supervizarea serviciilor de navigaţie aeriană, ediţia 01/2006, Partea a III-a „Interoperabilitatea sistemelor, a procedurilor asociate şi a componentelor de sistem în vederea integrării lor în EATMN", aprobat prin decizie a directorului general al R.A. A.A.C.R. în luna decembrie 2006. PIAC-SSNA Partea a III-a acoperă integral obligaţiile R.A. A.A.C.R. stabilite la alin. (4) din această secţiune în ceea ce priveşte elaborarea de instrucţiuni şi proceduri specifice pentru exercitarea supervizării.

14) In baza dispoziţiilor Regulamentului interoperabilităţii, începând cu data de 20 octombrie 2005, în statele membre U.E., înainte de punerea în serviciu a unui sistem şi/sau a unei/unor componente EATMN, a devenit obligatorie îndeplinirea de către acestea a cerinţelor esenţiale specificate în anexa II la Regulamentul interoperabilităţii. Acolo unde, în aplicarea Regulamentului interoperabilităţii pentru un anumit sistem sau o componentă, cerinţele esenţiale sunt completate şi detaliate prin cerinţe specifice de interoperabilitate stabilite prin regulamente ale Comisiei Europene având statut de reguli de implementare a interoperabilităţii (IOp IR), adoptate şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatorie şi îndeplinirea acestor cerinţe specifice, în condiţiile şi termenele stabilite prin IOp IR respective.

Demonstrarea îndeplinirii de către un sistem sau o componentă de sistem a cerinţelor esenţiale şi/sau a cerinţelor specifice de interoperabilitate stabilite printr-o IOp IR se poate face prin evaluarea şi demonstrarea conformităţii acestora cu specificaţiile comunitare (CS) aplicabile ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

15) Regulile şi procedura în vederea "autorizării de către R.A. A.A.C.R. a punerii în serviciu şi exploatării unui sistem/unei componente de sistem" rămân în principiu foarte asemănătoare cu regulile şi procedura aplicate până la data intrării în vigoare a prezentei ediţii a RACR-SSNA şi a PIAC-SSNA, ediţia 1/2006, Partea a III-a (adică regulile şi procedura pentru „autorizarea pentru exploatarea unui sistem, mijloc, echipament, instalaţii etc." ce era aplicată de R.A. A.A.C.R. potrivit vechii terminologii şi baze de reglementare naţionale). Noua procedură conţine modificări de terminologie, procedurale şi de responsabilităţi stabilite prin RACR-SSNA şi PIAC-SSNA Partea a III-a, determinate direct sau decurgând din prevederile specifice interoperabilităţii din legislaţia Cerului European Unic.

16) Prevederile prezentei ediţii a RACR-SSNA adresate producătorilor de sisteme şi/sau componente propuse furnizorilor ANSP în vederea integrării în EATMN, având sediul principal al afacerii în România ori având reprezentant autorizat în România, sunt în principiu valabile pentru orice producător de sisteme sau componente propuse a fi utilizate în furnizarea serviciilor de navigaţie aeriană în cadrul EATMN, deci în Comunitatea Europeană. Nu este însă în intenţia MT de a reglementa condiţii privind accesul pe piaţă al unor asemenea produse sau producători, deoarece Regulamentul interoperabilităţii şi regulile IOp IR subsecvente nu reglementează accesul pe piaţă, ci utilizarea unor asemenea produse de către furnizorii serviciilor de navigaţie aeriană în cadrul EATMN. Se va înţelege deci că cerinţele de interoperabilitate la care se face referire în cap. 4 al RACR-SSNA, precum şi instrucţiunile şi procedurile elaborate de R.A. A.A.C.R. subsecvent prevederilor cap. 4 nu vizează producătorii de sisteme/componente decât în măsura în care produsele lor fac obiectul Regulamentului interoperabilităţii şi sunt intenţionate sau destinate a fi utilizate în cadrul EATMN. In ultimă instanţă, implementarea cerinţelor de interoperabilitate în cadrul EATMN se face prin intermediul furnizorilor ANSP, aceştia având obligaţia ca la întocmirea declaraţiilor CE de verificare a sistemelor să verifice şi îndeplinirea de către producătorii respectivi a cerinţelor aplicabile acestora şi, în caz contrar, să solicite acest lucru.

17) Programul SESAR este programul de modernizare al ATM în Europa, iniţiat în cofinanţare de către Comisia Europeană împreună cu EUROCONTROL, program care va utiliza cadrul legislativ al Cerului European Unic în vederea dezvoltării şi implementării unei noi generaţii a sistemului ATM european în ceea ce priveşte atât sistemele de la sol, cât şi cele de la bord şi din spaţiu. A se consulta www.sesar-consortium.aero.

18) La data elaborării prezentei ediţii a RACR-SSNA, nu există încă nicio confirmare despre vreun organism notificat în baza art. 8 din Regulamentul nr. 552/2004, recunoscut ca atare de Comisia Europeană. Având însă în vedere că „organismele notificate" sunt entităţi de bază în aplicarea Regulamentului interoperabilităţii şi a regulilor IOp IR subsecvente şi că prevederile Regulamentului nr. 552/2004 se aplică deja în Comunitate din data de 20 octombrie 2005 la punerea în serviciu a oricărui sistem sau oricărei componente EATMN (exceptând cazul în care se prevede altfel printr-o IOp IR specifică), este previzibil ca statele membre UE (inclusiv România) să ia măsuri în vederea acreditării unor asemenea organisme notificate.

Pe domeniul specific de competenţe ale MT, prezentul RACR-SSNA, ediţia 02/2008, poate să abordeze doar în principiu posibila identificare şi acreditare a unui/unor asemenea organism/organisme şi în România, urmând ca procesul în sine să fie definit şi desfăşurat numai după ce au fost identificate toate autorităţile naţionale având competenţe şi responsabilităţi în acest sens, precum şi după elaborarea, după caz, a unor reglementări specifice în aplicarea, la nivelul corespunzător de autoritate în stat, a dispoziţiilor art. 8 din Regulamentul nr. 552/2004.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1821 2006
    Õigustatud laenu saamine on alati olnud suur probleem klientidele, kes vajavad hädasti rahalist abi. Krediidi ja tagatise küsimus on asi, mille pärast kliendid muretsevad alati, kui otsivad laenu eraõiguslikelt laenuandjatelt. mikrokrediidi abifirma on laenuandja nõukogu akrediteerinud andma kohalikele ja rahvusvahelistele klientidele laene 3% intressimääraga. võtke meiega ühendust e-posti teel: luthors.corploanfirm@gmail.com , whatsapp +18635356458 Meie teenuste hulka kuulub: - * Investorite laenud * Võlgade konsolideerimine * Teine hüpoteek * Ärilaenud * Isiklikud laenud * Rahvusvahelised laenud 3% laenupakkumine kehtib nüüd
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Vrei să împrumute și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei să începi o afacere, dar nu ai capital? Aveți nevoie să solicitați un împrumut din orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și de încredere, serviciul nostru este 100% autentic și vă garantează să obțineți împrumutul dvs. atunci când solicitați, vă rugăm să ne contactați prin e-mail și să aprobați astăzi la adresa: elenanino0007@gmail.com Salutari, Elena elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu