Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din  9 ianuarie 2003

privind unele masuri pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 24 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) si ale art. 16^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se constituie Comisia de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, in cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 3
    Componenta nominala a Comisiei de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere este prevazuta in anexa nr. 2*).
------------
    *) Anexa nr. 2 se transmite institutiilor interesate.

    Art. 4
    Regulamentul de functionare al Comisiei de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere si componenta acesteia se aproba de catre presedintele acesteia.
    Art. 5
    Directiile generale si compartimentele de resort din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul industriei si resurselor,
                                Mihai Berinde,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                    NORME
privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere atesta calitatea agentilor economici de a realiza recuperarea acestor produse.
    (2) Agentii economici autorizati sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere pot desfasura astfel de operatiuni atat la punctele proprii de lucru, cat si la titularii de acord de concesiune a activitatii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere, cu acceptul acestora.
    (3) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se emite de catre Comisia de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumita in continuare Comisia de autorizare.
    (4) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere are o valabilitate de un an de la data emiterii.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Art. 2
    Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumita in continuare autorizatie, se acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ conditiile minime prevazute in anexa nr. 1a), pe baza urmatoarelor documente obligatorii:
    a) cerere-tip intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1b);
    b) certificatul de inregistrare eliberat de registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea (copie);
    c) codul fiscal (copie);
    d) statutul din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este inclusa recuperarea produselor petroliere;
    e) autorizatia de mediu (copie), pentru punctele de lucru in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de recuperare/prelucrare/stocare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere;
    f) autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) declaratia pe propria raspundere privind regimul terenurilor pe care sunt amplasate sediul si punctele de lucru;
    h) declaratia pe propria raspundere privind dotarea tehnica de care dispune;
    i) situatia privind personalul incadrat cu contract individual de munca, vizata de inspectoratul teritorial de munca;
    j) declaratia pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a primit sanctiuni contraventionale in baza prevederilor legale privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 3
    Cererea pentru acordarea autorizatiei, insotita de documentatia necesara, se depune la secretariatul Comisiei de autorizare prin registratura Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 4
    (1) Comisia de autorizare va analiza documentele prevazute la art. 2 si va stabili daca sunt sau nu indeplinite conditiile minimale pentru acordarea autorizatiei.
    (2) Concluziile analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, document ce sta la baza acordarii autorizatiei, respectiv a respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.
    Art. 5
    In termen de 10 zile de la data depunerii cererii pentru acordarea autorizatiei, Comisia de autorizare elibereaza autorizatia solicitata, conform modelului prevazut in anexa nr. 1c), sau comunica in scris solicitantului motivul respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.
    Art. 6
    Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se reinnoieste in baza unei cereri de reinnoire, insotita de o copie a autorizatiei si a documentelor actualizate, prevazute la art. 2.
    Art. 7
    Comisia de autorizare monitorizeaza agentii economici autorizati sa execute activitati de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 8
    Agentii economici autorizati sa execute activitati de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere transmit Comisiei de autorizare, semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului, informatiile prevazute in anexa nr. 1d).

    CAP. 3
    Procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Art. 9
    (1) In cazul in care organele de control prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica sanctiuni agentilor economici autorizati sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, informeaza Comisia de autorizare pentru suspendarea sau anularea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    (2) Anularea autorizatiei atrage o perioada de 3 ani in care agentul economic respectiv nu mai poate fi autorizat sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 10
    Produsele recuperate se pot comercializa numai dupa prelucrarea acestora de catre agentii economici specializati in prelucrarea produselor petroliere, carora agentii economici autorizati trebuie sa le faca dovada provenientei produselor livrate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Anexele nr. 1a) - 1d) fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1a)
    la norme

                            CONDITII MINIME
pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    1. Contract cu titularii de acord de concesiune a activitatii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere sau cu agentii economici care desfasoara activitati de depozitare si/sau de prelucrare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, care sa prevada obligatiile partilor pentru recuperarea acestor produse
    2. Spatii de depozitare amenajate la fiecare punct de lucru sau contract incheiat cu operatorul unui depozit de deseuri de produse petroliere
    3. Tehnologie de recuperare a produselor petroliere
    4. Echipamente si instalatii pentru recuperarea produselor petroliere
    5. Laboratoare proprii sau contract cu laboratoarele care sa analizeze produsele petroliere recuperate.

    ANEXA 1b)
    la norme

    Agentul economic ...................
    Nr. ............/...................

                               CERERE
pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Agentul economic .........................., cu sediul in ................., str. ......................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., inregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................., codul fiscal ................., telefon/fax ................., reprezentat prin ....................................., avand functia de ......................., solicita acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele produse:
................................................................................
................................................................................
    Anexam documentele prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 11/2003.
    Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

    Data .................
                                             Conducatorul agentului economic,
                                           ...................................
                                                 (semnatura si stampila)

    ANEXA 1c)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Comisia de autorizare a executarii operatiunilor
    de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului,
    etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor
    produse petroliere

                               AUTORIZATIE
de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

                         Nr. ......./Data ................

    Agentul economic .........................., cu sediul in ................., str. ......................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., inregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................., este autorizat sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Prezenta autorizatie s-a eliberat in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru recuperarea urmatoarelor produse:
    1. ................................
    2. ................................
    3. ................................

    Valabila pana la data de ..................... numai insotita de o copie a dosarului de autorizare, vizata de Comisia de autorizare.

                                        Presedintele Comisiei de autorizare,
                                      ........................................

    ANEXA 1d)
    la norme
    (Model de raportare semestriala cu
    date cumulate de la inceputul anului)

    Agentul economic .............................
    Localitatea ..................................
    Str. .........................................
    Autorizatia nr. ..............................

    CAP. 1
    Produse recuperate

________________________________________________________________________________
    Denumirea              U.M.  Cantitati  Cantitati Prelucrator produse   Stoc
    produsului                   recuperate livrate   petroliere recuperate
________________________________________________________________________________
 - titei
 - gazolina
 - condensat
 - etan lichid
 - benzina
 - motorina
 - alte produse petroliere
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Dotari existente

________________________________________________________________________________
   Denumirea              U.M.
________________________________________________________________________________
 -
 -
 -
________________________________________________________________________________

    Cap. 3
    Personalul angajat la data raportarii

________________________________________________________________________________
    Incadrare              Nr. salariati
________________________________________________________________________________
 Total,
 din care:
 - muncitori calificati
 - maistri
 - tehnicieni
 - ingineri
 - economisti
   alte incadrari
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu