Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 11 din  9 ianuarie 2003

privind unele masuri pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 113 din 24 februarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) si ale art. 16^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul industriei si resurselor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Se constituie Comisia de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, in cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 3
    Componenta nominala a Comisiei de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere este prevazuta in anexa nr. 2*).
------------
    *) Anexa nr. 2 se transmite institutiilor interesate.

    Art. 4
    Regulamentul de functionare al Comisiei de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere si componenta acesteia se aproba de catre presedintele acesteia.
    Art. 5
    Directiile generale si compartimentele de resort din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    p. Ministrul industriei si resurselor,
                                Mihai Berinde,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                    NORME
privind procedura si conditiile de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere atesta calitatea agentilor economici de a realiza recuperarea acestor produse.
    (2) Agentii economici autorizati sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere pot desfasura astfel de operatiuni atat la punctele proprii de lucru, cat si la titularii de acord de concesiune a activitatii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere, cu acceptul acestora.
    (3) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se emite de catre Comisia de autorizare a executarii operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumita in continuare Comisia de autorizare.
    (4) Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere are o valabilitate de un an de la data emiterii.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Art. 2
    Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, denumita in continuare autorizatie, se acorda agentilor economici care indeplinesc cumulativ conditiile minime prevazute in anexa nr. 1a), pe baza urmatoarelor documente obligatorii:
    a) cerere-tip intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 1b);
    b) certificatul de inregistrare eliberat de registrul comertului sau orice act juridic echivalent privind infiintarea (copie);
    c) codul fiscal (copie);
    d) statutul din care sa rezulte ca in obiectul de activitate este inclusa recuperarea produselor petroliere;
    e) autorizatia de mediu (copie), pentru punctele de lucru in care urmeaza sa se desfasoare activitatile de recuperare/prelucrare/stocare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere;
    f) autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor;
    g) declaratia pe propria raspundere privind regimul terenurilor pe care sunt amplasate sediul si punctele de lucru;
    h) declaratia pe propria raspundere privind dotarea tehnica de care dispune;
    i) situatia privind personalul incadrat cu contract individual de munca, vizata de inspectoratul teritorial de munca;
    j) declaratia pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a primit sanctiuni contraventionale in baza prevederilor legale privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 3
    Cererea pentru acordarea autorizatiei, insotita de documentatia necesara, se depune la secretariatul Comisiei de autorizare prin registratura Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 4
    (1) Comisia de autorizare va analiza documentele prevazute la art. 2 si va stabili daca sunt sau nu indeplinite conditiile minimale pentru acordarea autorizatiei.
    (2) Concluziile analizei se consemneaza intr-un proces-verbal, document ce sta la baza acordarii autorizatiei, respectiv a respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.
    Art. 5
    In termen de 10 zile de la data depunerii cererii pentru acordarea autorizatiei, Comisia de autorizare elibereaza autorizatia solicitata, conform modelului prevazut in anexa nr. 1c), sau comunica in scris solicitantului motivul respingerii cererii pentru acordarea autorizatiei.
    Art. 6
    Autorizatia de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere se reinnoieste in baza unei cereri de reinnoire, insotita de o copie a autorizatiei si a documentelor actualizate, prevazute la art. 2.
    Art. 7
    Comisia de autorizare monitorizeaza agentii economici autorizati sa execute activitati de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 8
    Agentii economici autorizati sa execute activitati de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere transmit Comisiei de autorizare, semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare semestrului, informatiile prevazute in anexa nr. 1d).

    CAP. 3
    Procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Art. 9
    (1) In cazul in care organele de control prevazute la art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, aplica sanctiuni agentilor economici autorizati sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, informeaza Comisia de autorizare pentru suspendarea sau anularea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    (2) Anularea autorizatiei atrage o perioada de 3 ani in care agentul economic respectiv nu mai poate fi autorizat sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Art. 10
    Produsele recuperate se pot comercializa numai dupa prelucrarea acestora de catre agentii economici specializati in prelucrarea produselor petroliere, carora agentii economici autorizati trebuie sa le faca dovada provenientei produselor livrate.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 11
    Anexele nr. 1a) - 1d) fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1a)
    la norme

                            CONDITII MINIME
pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    1. Contract cu titularii de acord de concesiune a activitatii de transport al titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si al altor produse petroliere sau cu agentii economici care desfasoara activitati de depozitare si/sau de prelucrare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, care sa prevada obligatiile partilor pentru recuperarea acestor produse
    2. Spatii de depozitare amenajate la fiecare punct de lucru sau contract incheiat cu operatorul unui depozit de deseuri de produse petroliere
    3. Tehnologie de recuperare a produselor petroliere
    4. Echipamente si instalatii pentru recuperarea produselor petroliere
    5. Laboratoare proprii sau contract cu laboratoarele care sa analizeze produsele petroliere recuperate.

    ANEXA 1b)
    la norme

    Agentul economic ...................
    Nr. ............/...................

                               CERERE
pentru acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

    Agentul economic .........................., cu sediul in ................., str. ......................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., inregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................., codul fiscal ................., telefon/fax ................., reprezentat prin ....................................., avand functia de ......................., solicita acordarea autorizatiei de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru urmatoarele produse:
................................................................................
................................................................................
    Anexam documentele prevazute la art. 2 din Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 11/2003.
    Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate in copie sunt conforme cu originalul.

    Data .................
                                             Conducatorul agentului economic,
                                           ...................................
                                                 (semnatura si stampila)

    ANEXA 1c)
    la norme

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Comisia de autorizare a executarii operatiunilor
    de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului,
    etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor
    produse petroliere

                               AUTORIZATIE
de executare a operatiunilor de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere

                         Nr. ......./Data ................

    Agentul economic .........................., cu sediul in ................., str. ......................... nr. ......, judetul/sectorul ..................., inregistrat la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................., este autorizat sa execute operatiuni de recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere.
    Prezenta autorizatie s-a eliberat in baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activitatilor de transport, comercializare si recuperare a titeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei si a altor produse petroliere, aprobata cu modificari prin Legea nr. 207/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru recuperarea urmatoarelor produse:
    1. ................................
    2. ................................
    3. ................................

    Valabila pana la data de ..................... numai insotita de o copie a dosarului de autorizare, vizata de Comisia de autorizare.

                                        Presedintele Comisiei de autorizare,
                                      ........................................

    ANEXA 1d)
    la norme
    (Model de raportare semestriala cu
    date cumulate de la inceputul anului)

    Agentul economic .............................
    Localitatea ..................................
    Str. .........................................
    Autorizatia nr. ..............................

    CAP. 1
    Produse recuperate

________________________________________________________________________________
    Denumirea              U.M.  Cantitati  Cantitati Prelucrator produse   Stoc
    produsului                   recuperate livrate   petroliere recuperate
________________________________________________________________________________
 - titei
 - gazolina
 - condensat
 - etan lichid
 - benzina
 - motorina
 - alte produse petroliere
________________________________________________________________________________

    CAP. 2
    Dotari existente

________________________________________________________________________________
   Denumirea              U.M.
________________________________________________________________________________
 -
 -
 -
________________________________________________________________________________

    Cap. 3
    Personalul angajat la data raportarii

________________________________________________________________________________
    Incadrare              Nr. salariati
________________________________________________________________________________
 Total,
 din care:
 - muncitori calificati
 - maistri
 - tehnicieni
 - ingineri
 - economisti
   alte incadrari
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 11/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 11 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu