Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.107 din 05.09.2019

pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 762 din 19 septembrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 501 din 21.03.2019, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale siguranţa alimentelor,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igienă care se aplică produselor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul I Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 6 iulie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2 litera d) punctul (ii), punctele 1 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile de carne roşie, carne de pasăre, catering, unităţi de producere a cheagului şi unităţi de obţinere a produselor înalt rafinate; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 6. EPC urmat de cod cifric, pentru unităţile din domeniul ouălor, ouălor lichide şi al produselor din ouă, care desfăşoară una sau mai multe activităţi; codurile fiecărei activităţi sunt trecute în autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în coloana-activităţi; 2. La articolul 2 litera d) punctul (ii), punctele 7 şi 8 se abrogă . 3. La articolul 2 litera d) punctul (ii), după punctul 10 se introduc două noi puncte , punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins: 11. LBM urmat de cod cifric, pentru activităţile desfăşurate în unităţile din domeniul moluştelor bivalve vii; 12. 1. WM urmată de cod cifric, pentru pieţele angro;12. 2. WM urmată de codul cifric şi numărul secundar, pentru unităţile care închiriază spaţii în pieţele angro. Codul cifric şi numărul secundar se separă printr-o liniuţă (-). 4. La articolul 3, alineatele (5)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(5) În cazul în care în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă se constată conformitatea cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emite, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notificare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care este înaintată reprezentantului legal al unităţii, în care precizează că documentaţia depusă este conformă cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, şi aplică ştampila direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă şi pe proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt «conforme cu legislaţia sanitar-veterinară în vigoare», făcând menţiunea «vizat la data de.... ».
(6) În cazul în care în urma verificării documentaţiei prevăzute la alin. (4), precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă se constată neconformităţi faţă de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, întocmeşte, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficienţele constatate şi emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: «În urma verificării de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă a documentaţiei depuse, precum şi a verificării la faţa locului a amplasării obiectivului în zonă s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.»
(7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor trebuie notificate, în prealabil, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea notificării, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în situaţia în care, în urma verificării de către personalul de specialitate, constată conformitatea documentaţiei depuse, eliberează avizul pentru modificările fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi ale unităţii autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.
(8) Tariful perceput de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformităţii cu legislaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a documentaţiei depuse, prevăzută la alin. (4), este reprezentat de 50% din tariful, potrivit legislaţiei în vigoare, perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, care se achită de către reprezentantul legal al unităţii în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la depunerea documentaţiei.
5. La articolul 5, literele e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins : e)copia certificatului unic de înregistrare, iar în cazul pieţelor angro copia autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul în care se acordă număr secundar şi acordul scris al operatorului din industria alimentară care deţine autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru piaţa angro, privind utilizarea spaţiilor şi facilităţilor; f)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul sau alte documente care atestă forma juridică de organizare; g)documentul care atestă achitarea tarifelor prevăzute de legislaţia în vigoare. 6. La articolul 7, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate , alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
(6) Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de recepţie şi comercializare a produselor de origine animală în unităţi separate, incluse în piaţa angro autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, trebuie să obţină autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor proprie; în situaţia în care sunt îndeplinite cerinţele sanitar-veterinare în aceste unităţi separate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti acordă numerele secundare aferente numărului de autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor acordat de structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi eliberează autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; numărul secundar este format dintr-o cifră sau un grup de cifre care se adaugă la numărul de autorizare al pieţei angro, separat printr-o liniuţă.
(7) În cazul în care în unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare se desfăşoară şi activităţi de producţie, procesare şi/sau depozitare a produselor de origine nonanimală, se emite o singură autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în care sunt înscrise toate tipurile de activităţi care se desfăşoară în unitate, cu menţinerea numărului de autorizare alocat.
(8) Pentru unităţile autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care deţin şi document de înregistrare sanitar-veterinară si pentru siguranţa alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti dispun măsuri pentru aplicarea prevederilor alin. (7), fără perceperea tarifului de autorizare.
(9) În cazul abatoarelor, în autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, la rubrica aferentă obiectivului se înscrie tipul de unitate, respectiv abator, abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei.
7. La articolul 8, alineatul (2), alineatul (3) litera c) şi alineatele (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală şi care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ c)documentul care atestă că au fost achitate tarifele, conform legislaţiei în vigoare.
(4) În situaţia în care, după efectuarea verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate şi întocmirea notei de constatare conform anexei nr. 3, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în termen de 3 zile.
(5) Autorizaţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile 2 ani de la data eliberării, cu posibilitatea acordării vizei periodice după întocmirea unei note de constatare conform anexei nr. 3, numai dacă, după verificarea efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată că acestea corespund scopului pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
(6) Pentru obţinerea vizei periodice pe autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, la împlinirea termenului de 2 ani, operatorul din sectorul alimentar trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti documentaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) şi b), autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în original, şi să achite o taxă reprezentând 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
8. La articolul 8, după alineatul (6) se introduc două noi alineate , alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
(7) Mijloacele de transport al produselor de origine animală autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pot transporta alimente de origine nonanimală cu condiţia ca acestea să fie transportate în timp şi/sau spaţii diferite, astfel încât să se asigure protejarea alimentelor de orice contaminare.
(8) Pentru desfăşurarea activităţii sanitar-veterinare de depozitare a produselor de origine animală neconforme în depozitele din zonele libere, în depozitele vamale, în antrepozitele libere, precum şi în depozitele operatorilor economici care aprovizionează mijloacele de transport maritim este necesară obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
9. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Unităţile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care şi-au schimbat domeniul de activitate sau care desfăşoară activităţi noi şi care îndeplinesc cerinţele referitoare la structură şi echipamente, au elaborat programele HACCP şi sunt în curs de implementare, pot fi autorizate condiţionat.
10. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 10
(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei prevăzute la art. 5, echipa de evaluare formată din personal de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează o vizită la faţa locului şi întocmeşte atât fişa de evaluare, cât şi nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor condiţionată sau de neautorizare a unităţii. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(3) În funcţie de concluzii, pentru unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, care îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti solicită, în scris, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data evaluării, structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor acordarea numărului de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor sub care unitatea îşi poate desfăşura activitatea, în conformitate cu anexa nr. 9.
11. La articolul 11, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 nu mai îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi comunică, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, copia ordonanţei privind suspendarea sau interzicerea activităţii către structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea actualizării listelor unităţilor autorizate sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(4) Pentru emiterea unei noi autorizaţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în condiţiile prevăzute la alin. (3) se va percepe tariful doar pentru activitatea/activităţile suplimentară/suplimentare adăugată/adăugate, prevăzută/ prevăzute de legislaţia în vigoare.
12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12
(1) În vederea emiterii unei noi autorizaţii pentru unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1, autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în care au survenit modificări administrative privind denumirea societăţii, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, dar care continuă să desfăşoare aceleaşi activităţi în aceleaşi obiective şi acelaşi loc pentru care au fost autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care cuprinde:a)cererea din partea unităţii în vederea autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu precizarea noii denumiri a unităţii, a adresei sediului social sau a adresei punctului de lucru, precum şi a activităţilor desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13; b)copia hotărârii judecătoreşti prin care se dispune schimbarea denumirii unităţii, alte modificări administrative intervenite; c)copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unităţii; d)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul.
13. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În vederea autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor prevăzute la alin. (1), direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică documentaţia depusă şi eliberează o nouă autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, păstrând acelaşi număr de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor eliberată anterior se retrage şi se anulează fără a se percepe tarifele pentru autorizare. 14. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21 ) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti transmite la structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin adresă scrisă, copia autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nou-emise în termen de maximum 5 zile lucrătoare, în vederea actualizării site-ului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 15. La articolul 12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate , alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
(4) În vederea eliberării unui duplicat al autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în cazul pierderii sau deteriorării/distrugerii/furtului acesteia, operatorul din sectorul alimentar depune la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti o documentaţie care va cuprinde următoarele:a)cerere privind eliberarea unui duplicat al autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală; b)anunţul din presă privind dovada publicării pierderii/distrugerii/furtului autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, în vederea declarării nulităţii acesteia; c)dovada achitării taxei de emitere a duplicatului în valoare de 20% din cuantumul tarifului de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
(5) În cazul operatorilor din sectorul alimentar pentru care s-a declarat falimentul şi care nu mai desfăşoară activitate în sectorul alimentar, aceştia au obligaţia de a notifica la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 15, copia hotărârii instanţei de declarare a falimentului; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage personalul de specialitate, emite decizia de încetare a activităţii conform anexei nr. 16, pe care o comunică operatorului, şi notifică structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea excluderii unităţii din lista unităţilor autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală.
16. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează auditul şi întocmeşte un raport de audit în unitatea evaluată, prin personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală, în funcţie de încadrarea în grupa de risc a unităţii, cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar. 17. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate , alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
(3) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intenţionează să deruleze operaţiuni de export de produse de origine animală în ţări terţe pentru care autoritatea competentă din România trebuie să ofere garanţii suplimentare privind cerinţele specifice de export, verificările la faţa locului sunt efectuate de către reprezentanţii structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(4) În urma verificărilor efectuate în unitate, reprezentanţii structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întocmesc un raport de audit în care se precizează dacă unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din ţara importatoare.
(5) În situaţia în care unitatea îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor solicitate de autoritatea veterinară din ţara importatoare, autoritatea competentă din România comunică acest fapt autorităţii veterinare din ţara importatoare.
18. La articolul 18, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins : Articolul 18
(1) În cazul în care, în urma controalelor oficiale, se impune suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor prevăzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate care a realizat controlul unităţii consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivele suspendării activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi propune directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emiterea ordonanţei privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.
(2) Ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile în unităţile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi se notifică în termen de 3 zile lucrătoare structurii cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(3) În cazul pieţelor angro, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate suspenda sau interzice activitatea uneia sau mai multor unităţi separate, atunci când se constată neconformităţi în cadrul acestora. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(5) În cazul în care neconformităţile nu sunt remediate în termenul menţionat în ordonanţa privind suspendarea activităţii desfăşurate în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor deţinută de unitate şi emite ordonanţa privind interzicerea desfăşurării activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o notifică la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.
19. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins: Articolul 181
(1) La încetarea activităţii la iniţiativa operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligaţia să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activităţii, conform modelului din anexa nr. 15, şi autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în original; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi emite decizia privind încetarea activităţii din unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform anexei nr. 16.
(2) În baza solicitării scrise din partea reprezentantului legal al unităţii de industrie alimentară, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite decizia prevăzută la alin. (1) numai după verificarea la faţa locului a unităţii.
20. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20 Pentru autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii din unităţile cuprinse în anexa nr. 1, precum şi pentru autorizarea suplimentară a activităţilor de producţie, procesare şi depozitare a produselor de origine nonanimală care se desfăşoară în acelaşi obiectiv, tarifele prevăzute de legislaţia în vigoare se achită integral de către solicitant pentru fiecare activitate ce urmează a fi autorizată la depunerea documentaţiei prevăzute la art. 5, în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 21. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se emite în două exemplare, din care un exemplar se înmânează operatorului, sub semnătură, iar celălalt exemplar se arhivează la dosarul de autorizare al unităţii, la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 22. Articolul 24 se abrogă . 23. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins: Articolul 251 Unităţile de tip catering, unităţile de fabricare a îngheţatei din produse de origine animală, precum şi unităţile autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, care deţin şi document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru producerea şi/sau depozitarea şi comercializarea produselor de origine nonanimală, trebuie să obţină autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în care sunt specificate toate activităţile desfăşurate, în termen de un an de la data publicării prezentei norme sanitare veterinare. 24. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27 Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară. 25. La anexa nr. 1 punctul I litera A, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. piaţă angro - întreprindere din sectorul alimentar, care cuprinde mai multe unităţi separate, care au în comun instalaţii şi compartimente unde sunt vândute produse alimentare către operatori din sectorul alimentar; 26. La anexa nr. 1 punctul I litera A, după punctul 3 se introduc două noi puncte , punctele 4 şi 5, cu următorul cuprins: 4. depozit independent fără regim termic - unitate cu spaţii şi facilităţi corespunzătoare pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală care nu necesită regim termic; 5. unitate tip catering - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală din unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi materii prime de origine nonanimală provenite din unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi obţinerea de alimente gata pentru consum în vederea valorificării către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, către colectivităţi din spitale, şcoli, grădiniţe, nave, aeronave, trenuri şi alte locuri unde se serveşte masa pentru astfel de colectivităţi, precum şi către consumatorul final. 27. La anexa nr. 1 punctul I litera B, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 1. abator - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale pentru consum uman, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate; în această categorie sunt incluse şi abatoarele de capacitate mică, centrele de sacrificare a animalelor şi punctele de tăiere la nivelul fermei; 28. La anexa nr. 1 punctul I, litera H se modifică şi va avea următorul cuprins: H. Moluşte bivalve vii: 1. centru de purificare - unitate cu dotări specifice, care dispune de bazine alimentate cu apă curată de mare, astfel cum este definită în Regulamentul (CE) nr. 852/2004, în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru purificare în vederea reducerii contaminării, pentru a le face proprii consumului uman; 2. centru de expediere a moluştelor bivalve vii - unitate terestră sau plutitoare, cu dotări adecvate pentru recepţia, condiţionarea, spălarea, curăţarea, calibrarea, împachetarea, ambalarea şi expedierea moluştelor bivalve vii proprii pentru consum uman. 29. La anexa nr. 1 punctul I litera I, punctele 3 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite din pescuit, acvacultură sau din alte unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ 6. centru de colectare a peştelui integrat în ferma de acvacultură - unitate care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate, proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; 30. La anexa nr. 1 punctul I litera I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte , punctele 8-10, cu următorul cuprins: 8. piaţa angro de peşte - întreprindere din sectorul alimentar care cuprinde mai multe unităţi separate care au în comun instalaţii şi compartimente unde sunt vândute produsele din pescuit sau acvacultură către operatori din sectorul alimentar; 9. vas de aprovizionare - ambarcaţiuni cu dotări specifice, la bordul cărora se realizează preluarea produselor din pescuit congelate de la nivelul vaselor-fabrică sau al vaselor congelator, depozitarea acestora şi debarcarea lor în vederea comercializării; 10. unitate de produse din pescuit separate mecanic - unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea peştelui şi produselor din pescuit, separarea mecanică a cărnii de peşte, depozitarea şi livrarea acesteia. 31. La anexa nr. 1 punctul I litera J, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite, incluzând unităţi de producere a îngheţatei din produse de origine animală; 32. La anexa nr. 1 punctul I litera K, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3. centru de ambalare a ouălor - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, reambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum. 33. La anexa nr. 1 punctul I, litera N se modifică şi va avea următorul cuprins: N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:1. unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate; 2. unitate de producere a cheagului - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime de origine animală, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea cheagului. 34. La anexa nr. 1 punctul I, după litera Q se introduce o nouă literă, litera R, cu următorul cuprins: R. Produse înalt rafinate: unitate de obţinere a produselor înalt rafinate - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime de origine animală, procesarea acestora printr-un tratament de rafinare înaltă, depozitarea şi livrarea unuia sau mai multor tipuri de produse finite: sulfat de condroitină, acid hialuronic, alte produse pe bază de cartilagii hidrolizate, chitosan, glucozamină, cheag, ihtiocol şi aminoacizi înalt rafinaţi. 35. La anexa nr. 1 punctul II, punctul 2 se abrogă . 36. La anexa nr. 1, punctul III se modifică şi va avea următorul cuprins: III. Activităţile din unităţile care produc, procesează şi depozitează alimente de origine animală

Nr. crt. Sectoarele principale Codurile categoriilor de unităţi care vor fi înscrise în autorizarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare
1. Carne CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
2. Lapte CC, CS, PP, RW
3. Ouă CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW
4. Produse de pescărie/moluşte bivalve vii AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSFP, PP, RW, WM, ZV, RV
5. Grăsime, gelatină, colagen CC, PP
6. Miere HP

Legendă:

Categorie/activitate Specii Observaţii
AH = piaţă de licitaţie CC = centru de colectare CP = unitate de tranşare CS = depozit frigorific DC = centru de expediere EPC = centru de ambalare a ouălor EPP = unitate de procesare a ouălor FFPP = unitate de produse proaspete din pescuit FV = vas-fabrică RV = vas de aprovizionare GHE = unitate care manipulează vânat HP = unitate de procesare a mierii LEP = unitate pentru ouă lichide MM = unitate pentru carne tocată MSM = unitate pentru carne separată mecanic MSFP = unitate pentru produse din pescuit separate mecanic MP = unitate pentru carne preparată PC = centru de purificare PP = unitate de procesare RW = unitate de reambalare SH = abator WM = piaţă angro ZV = vas-congelator HRP = unitate produse înalt rafinate RE = unitate de producere a cheagului CAT = unitate tip catering ISWTR = depozit independent fără regim termic A = pasăre B = bovine C = caprine L = lagomorfe O = ovine P = porcine S = solipede F = peşte şi produse din pescuit LBM - moluşte bivalve vii fG = alte mamifere de crescătorie decât ungulatele domestice R = ratite wA = păsări sălbatice wL = lagomorfe sălbatice wU = ungulate sălbatice wG = mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele sălbatice şi lagomorfele sălbatice bl = produse din sânge mp = produse din carne pap = extracte din carne şi toate produsele pulbere derivate din carne st = stomacuri, vezici şi intestine prelucrate fl = picioare de broască sn = melci ap = alte produse apicole.

37. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ Societatea ........ ........ ............... ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Nr. .......... din ............ Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ........ .......... nr. ........ .............. din ........ .......... NOTĂ DE CONSTATARE Încheiată astăzi, ......., ora ...... (Anexă la Fişa de evaluare nr. ....... din ......) Subsemnatul/Subsemnata dr. ..........., în calitate de ............., din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor .........., în urma controlului efectuat în unitatea/mijlocul de transport ........ ........., nr. autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ..............., din localitatea ........ ................ ............, adresa ........ ................ .............., aparţinând Societăţii ........ ........ .........., telefon/fax/e-mail ........ ........ ........., în prezenţa d-lui/d-nei ........ ................ ........ ........., în calitate de ........ ........ .............. al Societăţii ........ ........ ..............., am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ........ ............., unde am constatat următoarele: I. Constatări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (Se vor detalia toate deficienţele şi neconformităţile menţionate în fişa de evaluare, precum şi articolul, alineatul, litera, paragraful, punctul, prevederile din actul normativ care nu au fost respectate.) II. Măsuri şi recomandări, după caz: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... III. Concluzii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ........ ................ ............ (numele şi semnătura) Reprezentantul legal al unităţii, ........ ................ ................ ............. (numele, semnătura şi ştampila) 38. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ ........ AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală Nr. .............. din ........ ........ ............ I. Mijlocul de transport ........ ................ ......... seria ............, capacitatea ........ .............., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ........ ............, reprezentant legal al unităţii ........ ........ .........., adresa ........ ........ ...........

II. Condiţii de temperatură: III. Condiţii de transport:
1. fără regim termic 1. agăţat
2. temperatură de refrigerare 2. vrac
3. temperatură de congelare 3. ambalat
4. alt regim termic 4. împachetat

Capacitatea de transport: ........ ................ ................ .......... Se vor respecta cerinţele sanitare veterinare specifice, precum şi specificaţiile înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător. Nerespectarea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale. Mijlocul de transport se autorizează pentru ........ ........ .........*). Director executiv, ........ ................ ........... (semnătura şi ştampila) (verso) - Viza o dată la doi ani. *) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport. 39. Anexa nr. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 11 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ .......... AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ CONDIŢIONATĂ Nr. ........... din ............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............., având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. ............ din ....... ale ........., din ...... (adresa completă)......., în baza Raportului de audit, a Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. ............, întocmite de dr. ..........., în calitate de .......... în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, DISPUNE: autorizarea sanitar-veterinară condiţionată, până la data de ..........., cu nr. de autorizare ....... (numărul de autorizare acordat de structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor) pentru unitatea: ........ ................ .............., din localitatea ........ ................, str. ............... nr. ....., sectorul ....., codul ........, judeţul ..............., pentru următoarele activităţi:

Obiectiv Capacitate totală de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite)/Capacitate totală de depozitare (tone)*) Activitate Specie Observaţii
1
2
3
4

Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate sanitar-veterinar condiţionat trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare. Motivele acordării autorizaţiei sanitar-veterinare condiţionate: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............; Data următoarei verificări: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitar-veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare. Director executiv, ........ ................ ........ (semnătura, ştampila) *) A se elimina conţinutul neaplicabil. 40. Anexa nr. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 12 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ ......... AUTORIZAŢIE SANITAR-VETERINARĂ pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală Nr. ............ din ............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ............, având în vedere cererea şi documentaţia înregistrate la nr. .......... din ......... ale ........., din ....... (adresa completă).........., în baza Fişei de evaluare şi a Notei de constatare cu nr. .............., întocmite de dr. .............., în calitate de ............ în cadrul structurii de specialitate din domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, DISPUNE: autorizarea sanitar-veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare ........... pentru unitatea: ............, din localitatea ........, str. ...... nr. ....., sectorul ....., codul ......, judeţul ........, pentru următoarele activităţi:

Obiectiv Capacitate totală de producţie autorizată (tone/săptămână produse finite)/Capacitate totală de depozitare (tone)*) Activitate Specie Observaţii
1
2
3
4

Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unităţile care au fost autorizate condiţionat trebuie să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, cu modificările şi completările ulterioare. Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităţi decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăşurării activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare. Director executiv, ........ ........ ............. (semnătura, ştampila) *) A se elimina conţinutul neaplicabil. 41. După anexa nr. 13 se introduc trei noi anexe , anexele nr. 14-16, cu următorul cuprins: ANEXA Nr. 14 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ ......... AVIZ privind modificările fluxului tehnologic, modernizări şi extinderi în unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Nr. ................ din........ .............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ............., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, în baza solicitării înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor........ ........, cu nr. .......... din ............, depuse de dl/dna ........ .............. reprezentant legal al ........ ........ .........., cu sediul social în localitatea........ ..............., str. ........ ................ ........ ......... nr. ........., codul poştal ........ ..........., judeţul/sector........ ........ .........., telefon/fax........ ..............., e-mail........ .........., şi verificarea documentaţiei depuse realizată de ........ ............. în cadrul ........ ............. (se menţionează structura de specialitate din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor), în baza verificării efectuate la unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ........ ................ .......... DISPUNE: avizarea modificărilor fluxului tehnologic/modernizărilor/extinderii la unitatea cu Autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. ............ din data de ........ ..............., de către unitatea (se înscrie/u obiectivul/e) ........ ................ ............., situată în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ......... nr. ........ ..............., codul poştal ........ ........., judeţul/sectorul ........ ................, telefon/fax ........ ..............., e-mail ..........., începând cu data de ........ ......... Director executiv, ........ ................ ................ .............. (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila) Reprezentant legal al unităţii, ........ ................ ................ ................ .............. (numele şi prenumele, calitatea persoanei, semnătura) ANEXA Nr. 15 la norma sanitară veterinară NOTIFICARE PRIVIND ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII Nr. ........ ............./data........ ............... Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ........., posesor al C.I. seria ........ ............. nr. ........ ........ ............, eliberat de ........ ................ ........ ............... la data de ........ ................ ..........., în calitate de administrator/reprezentant legal al unităţii ........ ........ ..............,cu sediul social în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ............... nr. .........., bl. ......, ap. .............., judeţul ........ ................ ................ ............., notific falimentul (în baza hotărârii instanţei de declarare a falimentului nr. .........din data de...............)/încetarea activităţii de ............... începând cu data de ........ ........ .......... desfăşurate la punctul de lucru din localitatea ........ ................ .............., str. ........ ................ ................ nr. ......., judeţul ........ ........ ............., desfăşurată în baza autorizaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. ............ din data de ........ ........ ............., eliberat de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor........ ........ .............. Motivele care au stat la baza încetării activităţii ........ ................ ................ ................ ......... Anexez la prezenta notificare autorizaţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în original. Administrator/reprezentant legal, (semnătură) Data ANEXA Nr. 16 la norma sanitară veterinară AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ................ ................ ................ .......... DECIZIE privind încetarea activităţii din unităţile supuse autorizării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Nr. .............. din ........ ............. Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ........ ............, având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza notificării privind declararea falimentului/încetarea activităţii înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ........ .........., nr. ........ .......... din data de ........ ........ ..........., întocmită/întocmit de ........ .........., reprezentant legal al unităţii ........ ................ ................ ................ ............, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .........., (adresa completă) DISPUNE: anularea Autorizaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. ......... din data de ....... emise de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ............. şi încetarea activităţii de ........ ................ ................ ........ ........, începând cu data de ........ ........ ........... Reluarea activităţii se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de autorizare sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. Nerespectarea legislaţiei sanitar-veterinare atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. Director executiv, ........ ................ .......... (semnătura şi ştampila) L.S.* * Loc pentru ştampilă. 42. În întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „Direcţia igienă veterinară şi epidemiologie" şi „Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă şi epidemiologie" se înlocuiesc cu sintagmele „structura cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor" şi „structura de specialitate cu atribuţii în domeniul evaluării şi autorizării unităţilor din industria alimentară din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor". 43. În întregul cuprins al normei sanitare veterinare, sintagmele „autorizaţie sanitară veterinară" şi „autorizare sanitară veterinară" se înlocuiesc cu sintagmele „autorizaţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor" şi „autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor". Articolul IIUnităţile autorizate sanitar-veterinar care desfăşoară mai mult de o activitate în domeniul ouălor, ouălor lichide şi al produselor din ouă trebuie să obţină o nouă autorizaţie sanitar-veterinară în care sunt specificate activităţile desfăşurate în conformitate cu prevederile art. 2 lit. d) pct. (ii) pct. 6 din norma sanitară veterinară, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, fără a fi reluată procedura de autorizare şi fără a fi percepute tarife de autorizare; operatorul din sectorul alimentar este obligat să obţină o nouă autorizaţie sanitar-veterinară de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiul Bucureşti, anterior auditurilor privind certificarea de calitate. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la publicare. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Geronimo Răducu BrănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 107/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 107 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Acord 0 1997
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1320 2012
    Salutările formează firma de împrumut cu pășune verde. Ai nevoie de un credit pentru realizarea proiectelor tale Ai fost respins de multe bănci Aveți nevoie de finanțare pentru consolidarea datoriilor? Aveți nevoie de finanțare care să vă ajute afacerea să revină pe drum. Știți că suntem cea mai bună soluție pentru dvs. în domeniul obținerii unui împrumut personal. Contactați-ne prin: {Greenpastureloanfirm@gmail.com} Acordăm credite la o rată generală anuală de 3% cu Posibilități. Pentru mai multe informații despre ofertele noastre de credit Vă rugăm să ne contactați: Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpastureloanfirm@gmail.com Greenpasturelanfirm @ gmail .com
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua doamnelor și domnilor, aveți nevoie urgentă de un împrumut de afaceri, un împrumut personal sau un credit ipotecar? Dacă da, vă sfătuiesc să ne contactați la Sunshine Financial Group prin această adresă de e-mail (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) pentru a obține împrumutul dvs. în termen de 24 de ore, deoarece oferim asistență garantată pentru obținerea unui împrumut. Oferim tot felul de împrumuturi. Fără taxe ascunse. Compania noastră a înregistrat numeroase progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Serviciul nostru de Împrumut vă oferă acces la: - Un împrumut în numerar de până la 20 de milioane EUR - Rata anuală accesibilă de 3%. - Opțiuni de rambursare flexibile; Puteți alege între 1 și 30 de ani pentru a rambursa împrumutul - Aplicați oricând și oriunde Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Pentru mai multe informații, contactați-ne prin intermediul E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) {WhatsApp: +447903159998} Există un împrumut pentru toată lumea, aplicați astăzi și veți fi bucuroși că ați făcut-o
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 81 2005
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu