Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 106 din 15 februarie 2008

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 166 din 4 martie 2008Având în vedere prevederile art. III, IV şi VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul muncii, familiei si egalităţii de şanse emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, punctele 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„9. Rubrica «Bază de calcul contribuţie individuală» se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

10. Rubrica «Contribuţie individuală datorată» se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj asupra bazei de calcul determinate conform pct. 9."

2. La articolul 7, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:

„12. In situaţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rubrica «Tip contract» se completează în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat."

3. La articolul 8, punctele 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„2. Rubrica «Contribuţie angajator 1» se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

3. Rubrica «Contribuţie angajator 2» se completează cu suma reprezentând contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

5. Rubrica «Bază de calcul contribuţie datorată angajator 1» se completează, după caz, astfel:

a) cu suma bazelor de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru această categorie de asiguraţi angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu zero, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prevăzuţi la art.19 din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

6. Rubrica «Bază de calcul contribuţie datorată angajator 2» se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situaţia în care în cadrul angajatorului îşi desfăşoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru aceşti asiguraţi angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale."

4. La articolul 12 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD, CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA, FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES; angajatorii care au sediul în municipiul Bucureşti vor completa câmpul «JUD» cu «Bucureşti» şi, în mod obligatoriu, câmpul «SECT» cu numărul aferent sectorului (cu valori între 1 şi 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC, 'SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES, SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES, SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC şi SUB172RES se completează cu zero în cazul în care nu există sume recuperate prin deducere şi/sau de restituit de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti. Câmpurile FS1 şi CAD1, respectiv, după caz, FS2 şi CAD2 se completează cu zero în cazul în care nu există sume care să fie declarate potrivit art. 8 pct. 2 şi 5, respectiv art. 8 pct. 3 şi 6;".

5. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la procedură)

Capitol 1

DECLARAŢIE

privind evidenţa nominală a asiguraţilor si a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru luna |_|_| anul |_|_|_|_|

CUI (Cod Fiscal) sau CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire angajator

Crt.

Nume si prenume asigurat

Cod numeric personal

al asiguratului

(CNP)

Cod numeric personal

anterior al asiguratului

(CNPANT)

numa daca REG "G"

Tip contr.

(TC)

Nr. ore normă in luna (NOL)

Nr. ore lucrate efectiv în luna (NOEL)

Nr. ore suspendate

in luna (NOS)

Baza de calcul contribuţie individuala

(BC)

Contribuţia individuali datorata

(CID)

Tip

asigurat (TA)

REC

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

2

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

3

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

4

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

5

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

6

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

7

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

8

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

9

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

10

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|

NOTĂ:

Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă cu acelaşi angajator se va completa cate o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2*) (Anexa nr. 2 la procedură)

Capitol 2

DATE DESPRE ANGAJATOR - SUBVENŢII, SCUTIRI ŞI REDUCERI

pentru luna______ anul____________

Total contribuţii datorate de

asiguraţi {TCID):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Contributie angajator 1 (CAD1):

|_|_|_|_|_|

Total contributie datorata de angajati (CAD) |_|_|_|_|_|

Rest de plată (RP): |_|_|_|_|_|

Contribuţie angajator 2 (CAD2):

|_|_|_|_|_|

Subventii, scutiri si reduceri recuperate |_|_|_|_|_|

Rest de incasat (RI): |_|_|_|_|_|

Rectificativă

|_|

Nr. de asiguraţi (CNP-uri unice) din capitolul 1 :

Nr. de asiguraţi cu tip asigurat=2 :

CUI (Cod fiscal) sau CNP

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numărul de înregistrări (total contracte de munca) din capitolul 1 :

Cod CAEN

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denumire angajator

CUI (Cod Fiscal) sau CNP anterior numai daca REC+"C"

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Baza de calcul contributie datorata angajator 1 (lei) FS1

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Adresa

Loc.

Str

Nr.

Bl.

Sc.

Et.

Ap

Sector

Jud.

Baza de calcul contributie datorata angajator 2 (lei) FS2

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon

Fax

e- mail

cod postal

Cod IBAN

Banca

Nr.

Crt.

Subvenţii, scutiri si reduceri (după caz)

Recuperate prin

deducere din

contribuţia datorată

De restituit de la Bugetul

Asigurărilor pentru Şomaj

0

1

2

3

1

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

2

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art.80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3

Subvenţii conform art 85 din Legea nr. 76/2002. cu modificările si completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

4

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art, 85 alin.(1) din Legea nr, 76/2002. cu modificarile şi completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

5

Subvenţii conform art 7 alin. (3) din OUG 58/2001, cu modificările si completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

6

Subvenţii în baza Legii nr 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

7

Reduceri ale contribuţiei dat erate de angajator, conform art. 93 si art. 94 din Legea nr, 76/2002 cu modificările si completările ulterioare

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

8

Subvenţii conform art. 17 alin.(1) lit.a) din Legea 279/2005

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

9

Subvenţii conform art. 17 alin (1) lit b) din Legea 279/2005

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

10

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Sub sancţiunile aplicate falsului în declaraţii, declar ca am examinat această declaraţie si in conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă si completă

Persoană autorizată : Numele__________________Prenumele_________________Funcţia________________

AJOFM/AMOFM

Nr. inreg.__________________/__________________

Semnătura şi ştampila___________________________

Nota: Angajatorii care depun declaraţia lunara pe CD sau discheta si angajatorii care au incheiat convenţii cu AJOFM/AMOFM depun acest formular si pe suport de hârtie

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la procedură)

Fişierul Cap1.DBF sau Cap1.TXT conţine câte o înregistrare pentru fiecare asigurat1) şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin Certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Numele şi prenumele asiguratului

NUME

C

30

Conţine numele şi prenumele asiguratului.

Cod numeric personal

CNP

N

13

Conţine codul numeric personal al asiguratului.

Cod numeric personal anterior

CNPANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul numeric personal al asiguratului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat.

Tipul contractului

TC

C

2

Se completează cu *):

„1" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; „10" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; „11" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; „2" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de 8 ore;

„3" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

„4" - pentru contractul individual de muncă cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

6 ore;

„5" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 8 ore; „50" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 7 ore; „51" - pentru contractul de muncă temporară cu durata normală a timpului de muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal de lucru este de 6 ore; „6" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

8 ore;

„7" - pentru contractul de muncă temporară cu timp parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

7 ore;

1) Pentru persoanele care au mai multe contracte individuale de muncă la acelaşi angajator, declaraţia se va completa cu câte o înregistrare pentru fiecare contract în parte.

*) In situaţia directorilor şi membrilor directoratului societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rubrica „Tipul contractului" se va completa în mod corespunzător tipului de contract care poate fi asimilat contractului de mandat.

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

„8" - pentru contractul de muncă temporară cu timp

parţial de lucru, unde timpul normal de lucru este de

6 ore;

„9" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 8 ore;

„90" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 7 ore;

„91" - pentru toate raporturile de muncă/serviciu ale

angajaţilor militari cu durata normală a timpului de

muncă/lucru cu normă întreagă, unde timpul normal

de lucru este de 6 ore.

Număr de ore normă în lună

NOL

N

3

Se completează cu numărul de ore de lucru normate în lună. Exemplul nr. 1:

- timpul de muncă/lucru cu normă întreagă: 8 ore/zi; zile lucrătoare în lună: 21 zile; NOL= 8 ore/zi x 21 zile = 168 ore normate în lună.

Exemplul nr. 2:

- timpul de muncă/lucru, timp parţial: 1 oră/zi; zile lucrătoare în lună: 22 zile; NOL= 1 oră/zi x 22 zile = 22 ore normate în lună.

Exemplul nr. 3:

- în situaţia unui program de lucru inegal format din

2 zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de

3 ore/zi şi 2 zile lucrătoare în care timpul de muncă/lucru este de 7 ore/zi; total zile lucrate în cursul lunii: 4 zile; NOL= 3+3+ 7+7=20 ore normate în lună.

Număr de ore lucrate efectiv în lună

NOEL

N

3

Se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în lună. Pentru persoana care are raporturile de muncă sau de serviciu suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile, rubrica se va completa în acelaşi mod în care se completează pentru persoanele care au lucrat toata luna (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Număr de ore suspendate în lună

NOS

N

3

Se completează cu numărul de ore din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate, conform legii, cu excepţia suspendării pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile (orele din programul de lucru în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate temporară de muncă de cel mult 30 de zile sunt considerate ore efectiv lucrate).

Bază de calcul contribuţie individuală

BC

N

10

Se completează cu suma reprezentând baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit prevederilor legale, reprezentată de venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, determinat în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuţia individuală datorată

CID

N

8

Conţine contribuţia datorată de asigurat şi reţinută de angajator (cotă contribuţie individuală, stabilită potrivit legii, x BC - cu rotunjire potrivit prevederilor legale. Exemplu: 0,5% x BC).

Tip asigurat

TA

N

1

Se completează cu:

„1" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

„2" - dacă pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „A", dacă se doreşte adăugarea unei înregistrări noi;

- „S", dacă se doreşte ştergerea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CNP-ului din declaraţia iniţială.

Fişierul Cap2. DBF sau Cap2. TXT conţine o singură înregistrare şi are următoarea structură:

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Luna declaraţiei

LD

N

2

Se completează cu luna anului pentru care se întocmeşte declaraţia.

Anul declaraţiei

AD

N

4

Se completează cu anul pentru care se întocmeşte declaraţia.

Denumire angajator

DEN

C

30

Conţine denumirea angajatorului.

Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CF

N

10

Se completează partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice.

Cod unic de înregistrare anterior (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridice

CFANT

N

10

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul fiscal al angajatorului din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPA

N

13

Conţine codul unic de înregistrare atribuit prin certificatul de înregistrare angajatorilor persoane fizice (codul numeric personal al angajatorului).

Cod unic de înregistrare (CUI)/CNP pentru angajatori persoane fizice

CNPAANT

N

13

Se completează numai în cazul declaraţiilor rectificative (REC=„C") şi conţine codul numeric personal al angajatorului persoană fizică din declaraţia iniţială care trebuie schimbat (a fost introdus eronat în declaraţia iniţială).

Cod CAEN

CAEN

C

4

Codul CAEN al angajatorului pentru activitatea de bază

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Localitatea (oraş, comună)

LOC

C

30

Adresa, sediul angajatorului - localitate (oraşul sau comuna)

Strada (strada, satul)

STR

C

30

Adresa, sediul angajatorului - strada sau satul Dacă localitatea este oraş, se completează obligatoriu şi strada.

Număr

NRA

C

10

Adresa, sediul angajatorului - număr

Bloc

BL

C

10

Adresa, sediul angajatorului - bloc

Scara

SC

C

4

Adresa, sediul angajatorului - scara

Etaj

ET

C

2

Adresa, sediul angajatorului - etaj

Apartament

AP

C

4

Adresa, sediul angajatorului - apartament

Sector

SECT

N

1

Adresa, sediul angajatorului - sector (numai pentru Bucureşti); câmp obligatoriu pentru angajatorii cu sediul în municipiul Bucureşti

Judeţ

JUD

C

15

Adresa, sediul angajatorului -judeţ

Telefon

TEL

N

9

Telefon de legătură al angajatorului

Fax

FAX

N

9

Numărul de fax al angajatorului

e-mail

MAIL

C

30

Adresa de e-mail a angajatorului de la care se trimite declaraţia, respectiv cea comunicată în scris în condiţiile art. 5 alin. (2) din procedură

Cod poştal

CPOST

C

6

Codul poştal

Cod IBAN

IBAN

C

24

Codul IBAN

Banca

BANCA

C

30

Banca la care angajatorul are deschis contul

Bază de calcul

contribuţie datorată angajator 1

FS1

N

15

Baza de calcul a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi ia art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare (salariaţii încadraţi în temeiul unui contract individual de muncă încheiat pentru normă întreagă sau cu timp parţial sau al unui contract de muncă la domiciliu, de muncă temporară sau de ucenicie la locul de muncă, indiferent de durata acestora, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari), angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale. Se completează, după caz, astfel:

a) suma bazelor de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru această categorie de asiguraţi angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu zero, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prevăzuţi la art. 19 din Legea

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale (de exemplu: instituţii publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, care pot să angajeze forţa de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare etc).

Bază de calcul

contribuţie datorată angajator 2

FS2

N

15

Baza de calcul a contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în situaţia în care pentru asiguraţii obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 lit.' a)-f) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Se completează, după caz, astfel:

a) cu zero, în situaţia în care în cadrul angajatorului îşi desfăşoară activitatea numai persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, din categoria celor prevăzute la art. 19 lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;

b) cu suma bazelor de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj ale asiguraţilor obligatoriu, prin efectul legii, prevăzuţi la art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care pentru aceşti asiguraţi angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Contribuţie angajator 1

CAD1

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

[CAD1 = FS1 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii]

Contribuţie angajator 2

CAD2

N

10

Contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă categoriilor de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, pentru care, potrivit prevederilor legale, angajatorul nu are obligaţia, conform Legii nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

pentru plata creanţelor salariale, cu rotunjire potrivit prevederilor legale.

[CAD2 = FS2 x cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru şomaj, stabilită potrivit legii]

Total contribuţie datorată de angajator

TCAD

N

10

Contribuţia totală datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj (este egală cu suma dintre CAD1 şi CAD2)

Total contribuţii individuale datorate de asiguraţi şi colectate de angajator

TCID

N

10

Suma contribuţiilor individuale datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, declarate de angajator în capitolul 1

Subvenţii, scutiri şi reduceri recuperate

SSRR

N

10

Suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor recuperate din contribuţia datorată de angajator (nu poate fi mai mare decât această contribuţie)

Rest de plată

RP

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o virează la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD>SSRR (RP = TCAD - SSRR), după efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datorată de angajator.

Rest de încasat

RI

N

10

Se completează cu suma pe care angajatorul o are de încasat de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul în care TCAD = SSRR [reprezintă suma subvenţiilor, scutirilor şi reducerilor de restituit de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM) (SUB80RES, SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES, SUB17BRES, SUB172RES), după efectuarea, în condiţiile legii, a deducerilor din contribuţia datorată de angajator].

Numărul de asiguraţi din capitolul 1

NA

N

6

Numărul de asiguraţi (CNP-uri unice) din capitolul 1

Numărul de înregistrări din capitolul 1

NI

N

6

Numărul de înregistrări din capitolul 1; poate fi mai mare decât numărul de asiguraţi (NA) în cazul în care cel puţin un asigurat are mai mult de un contract de muncă cu respectivul angajator.

Numărul de asiguraţi de tip asigurat = 2

NTA

N

6

Numărul de asiguraţi care în capitolul 1 sunt de tip asigurat 2 (TA=2)

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD

SUB80REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB80RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM.

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, recuperată din TCAD

SC80144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC80144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă absolvenţilor încadraţi, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD

SUB85REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB85RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD

SC85144REC

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SC85144RES

N

10

Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, aferentă persoanelor încadrate din categoriile prevăzute de lege, conform art. 85 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată din TCAD

SUB58REC

N

10

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

SUB58RES

N

10

Subvenţii conform art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate din TCAD

SUB116REC

N

10

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit

SUB116RES

N

10

Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate din TCAD

RED9394REC

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperate prin deducere din TCAD

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de restituit

RED9394RES

N

10

Reduceri ale contribuţiei datorate de angajator, conform art. 93 şi 94 din Legea nr. 76/2002, cu modificările si completările ulterioare, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, recuperate din TCAD

SUB17AREC

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17ARES

N

10

Sume cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperate din TCAD

SUB17BREC

N

10

Contravaloarea lunară a servicilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, recuperată prin deducere din TCAD

Denumirea câmpului

Tipul câmpului

Lungimea câmpului

Semnificaţie

Subvenţii conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit

SUB17BRES

N

10

Contravaloarea lunară a servicilor de instruire teoretică a ucenicilor, conform art. 17 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 279/2005, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Subvenţii conform art.1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, recuperate din TCAD

SUB172REC

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, recuperate prin deducere din TCAD

Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, de restituit

SUB172RES

N

10

Sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat, conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, de restituit de către AJOFM/AMOFM

Numele persoanei autorizate

NUMEA

C

15

Numele persoanei autorizate să depună declaraţia

Prenumele persoanei autorizate

PREA

C

15

Prenumele persoanei autorizate să depună declaraţia

Funcţia persoanei autorizate

FUNCTA

C

15

Funcţia persoanei autorizate să depună declaraţia

Rectificativă

REC

C

1

- spaţiu, dacă declaraţia nu este rectificativă;

- „M", dacă se doreşte modificarea înregistrării iniţiale;

- „C", dacă se doreşte modificarea CF/CNPA-ului din declaraţia iniţială.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 106/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 106 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu