Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.104 din 17.03.2015

pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 304 din 05 mai 2015SmartCity1

Având în vedere prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare;

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012, cu modificările ulterioare, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 28 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003, cu modificările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin: Articolul 1Prezentul ordin stabileşte condiţiile aplicabile în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie. Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici autorizaţi de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor să efectueze cel puţin una dintre următoarele operaţiuni: a)prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase (exclusiv producerea obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase); b)introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase. Articolul 3Condiţiile necesare pentru autorizarea sau menţinerea autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marcă de garanţie proprie sunt:

autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

personal propriu angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, desemnat prin decizia administratorului, care promovează testarea, respectiv retestarea, anual;

dotarea tehnică specifică tipului de metal preţios pentru care se solicită marca de garanţie proprie, conform art. 7. Articolul 4(1) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat testarea sunt următoarele:

cerere de autorizare pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase;

autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;

cerere de stabilire a mărcii de garanţie proprie;

dovada achitării taxei de autorizare pentru operaţiunea de marcare a metalelor preţioase.
(2) Documentele care se vor depune la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie de către operatorul economic al cărui personal a promovat retestarea anuală sunt următoarele:

autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2, vizată anual;

proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7. Articolul 5 (1) În termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete prevăzute la art. 4 alin. (1), Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va completa autorizaţia cu operaţiunea de marcare a metalelor preţioase şi va stabili conţinutul mărcilor de garanţie proprie.(2) Personalul desemnat care a promovat testarea are dreptul de marcare cu marca de garanţie proprie numai a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase aparţinând operatorului economic care l-a desemnat în vederea participării la testare şi strict pentru tipul de metal preţios pentru care a promovat testarea.(3) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va organiza anual retestarea personalului în vederea menţinerii dreptului de a aplica marca de garanţie proprie a operatorului economic care l-a desemnat. Articolul 6 (1) În vederea menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, operatorii economici autorizaţi în perioada 2004-2007 vor depune în termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 30, sectorul 5, dosarul pentru retestarea personalului desemnat să aplice marca de garanţie proprie, ce va conţine următoarele documente:

cerere de înscriere la testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

adeverinţă de stabilire a conţinutului mărcii de garanţie proprie, emisă de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;

proces-verbal de constatare, eliberat de personalul de specialitate al Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, prin care se atestă existenţa dotării tehnice prevăzute la art. 7;

decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate;

copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată al persoanei desemnate;

fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii.
(2) După data primei testări, organizată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, operatorii economici al căror personal a promovat testarea în perioada 2004-2007 îşi vor menţine autorizaţia pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase numai în condiţiile prevăzute la art. 3.(3) Retestarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.(4) Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condiţiile stabilite prin Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea testării în vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie a obiectelor şi bijuteriilor din metale preţioase, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, denumit în continuare Regulament.
Articolul 7Dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios pentru operatorii economici care solicită autorizarea sau menţinerea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase este următoarea: 1. piatră de analiză; 2. lupă; 3. ciocan; 4. suport de marcare; 5. reactivi chimici, depozitaţi în sticluţe de culoare brună, cu dop rodat şi picurător, pentru: aur - 6 reactivi specifici, argint - 1 reactiv specific, platină - 1 reactiv specific; 6. chei-etalon cu diferite compoziţii chimice pentru fiecare titlu legal, după cum urmează:

Nr. crt. Metal preţios Titlu ‰ Nr. chei-etalon
1. Aur galben 375 6
500 6
585 15
750 6
833 5
900 4
916 5
2. Aur alb 375 1
585 1
750 1
Nr. crt. Metal preţios Titlu ‰ Nr. chei-etalon
3. Argint 750 1
800 1
875 1
916 1
925 1
4. Platină 950 1
5. Paladiu spectrometru cu fluorescenţă de raze X*

* Spectrometrul cu fluorescenţă de raze X trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

pentru toate aliajele metalelor preţioase, eroarea de măsurare trebuie să fie sub 0,5%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producătoare;

abaterea standard a valorilor obţinute pentru 10 măsurători consecutive efectuate în acelaşi loc pe aliajele metalelor preţioase să fie sub 0,1%, demonstrată prin rapoarte de aplicaţii ale firmei producătoare. 7. spaţiu special amenajat pentru analiza şi marcarea metalelor preţioase, în care este obligatorie prezenţa unei mese speciale de lucru şi a unei case de bani. Articolul 8 (1) Condiţiile necesare pentru participarea la testarea în vederea autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie sunt:

cerere de înscriere la testare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

decizia administratorului pentru desemnarea personalului propriu angajat;

copia contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată;

fişa de aptitudini a persoanei desemnate, eliberată de medicina muncii;

autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizată anual, pentru cel puţin una dintre operaţiunile prevăzute la art. 2;

copia cărţii de identitate sau a altui document echivalent al persoanei desemnate.
(2) Testarea va consta într-o probă teoretică şi o probă practică.(3) Vor putea susţine proba practică numai acele persoane care au promovat proba teoretică în condiţiile stabilite prin Regulament.
Articolul 9Regulamentul, precum şi informaţiile privind bibliografia, data şi locul susţinerii probei teoretice şi probei practice vor fi disponibile la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pe site-ul www.anpc.ro Articolul 10Pentru participarea la testarea în vederea autorizării sau menţinerii autorizării operaţiunii de marcare a metalelor preţioase se percep taxe, în limitele şi în condiţiile stabilite prin Regulament. Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării operaţiunii de marcare cu marca de garanţie proprie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 12 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Marius Alexandru Dunca
ANEXA Nr. 1CERERE pentru înscrierea la testarea în vederea obţinerii sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase Subscrisa S.C./P.F.A./A.F., ........ ................ ..............., cu sediul social/domiciliul în localitatea ........ .............., str. ........ ........ nr. ..........., bl. ....., sc. ...., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ........., posesoare a Autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase nr. ................, eliberată la data de ........ ..............., vă rugăm să ne aprobaţi înscrierea la testarea în vederea obţinerii/menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase, pentru următoarele persoane desemnate: 1. ........ ................ ................ ........ ............., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ........ ................ ........ ........., pentru1): aur , argint , platină , paladiu ; 2. ........ ................ ................ ........ ............., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ........ ................ ........ ........., pentru1): aur , argint , platină , paladiu ; 3. ........ ................ ................ ........ ............., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ........ ................ ........ ........., pentru1): aur , argint , platină , paladiu ; 4. ........ ................ ................ ........ ............., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ........ ................ ........ ........., pentru1): aur , argint , platină , paladiu ; 5. ........ ................ ................ ........ ............., legitimat cu B.I./C.I. seria ......... nr. ........., CNP ........ ................ ........ ........., pentru1): aur , argint , platină , paladiu . 1) Se va marca cu X căsuţa corespunzătoare metalului preţios pentru care se solicită autorizarea sau menţinerea autorizării.Activitatea de analiză şi marcare cu marca de garanţie proprie se va face la următorul punct de lucru/sediu social din judeţul ........ ........, localitatea .............., str. ................ nr. ..........., bl. ............., sc. ........, ap. ......., et. ........., dotat în conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie. ........ ................ .......... (semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2PROCES-VERBAL de constatare a dotării tehnice prevăzute la art. 7 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015 pentru aprobarea condiţiilor în vederea autorizării sau menţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase cu marca de garanţie proprie nr. ........ din ........ ................ ......... Subsemnatul(a), ........ ................ ................ ........ ..............., din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley (ANPC - DMPPPPK), în baza dispoziţiilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 104/2015, împuternicit prin Delegaţia nr. .......... din ........ ........ .............., am constatat că S.C. ........ ................ ................ ................ ................ deţine/nu deţine dotarea tehnică minimă specifică tipului de metal preţios ........ ................ ..........., pentru care se solicită autorizarea/menţinerea autorizării pentru efectuarea operaţiunii de marcare a metalelor preţioase. Prezentul proces-verbal a fost întocmit în două exemplare, unul pentru S.C. ........ ................ ................ ................ ........ ........... şi unul pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. ANPC-DMPPPPK ........ ........ .............. (semnătura şi ştampila) S.C. ........ ........ ............... ........ ........ ........ (semnătura şi ştampila)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 104/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 104 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu