Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.102 din 26.07.2018

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 16 august 2018SmartCity1


Văzând Referatul de aprobare nr. 1.073 din 20 martie 2018, întocmit de Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme generale de igienă care se aplică alimentelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, şi al Regulamentului (CE) nr. 882/2004/CE al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Articolul I Norma sanitară veterinară privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficială - autoritatea locală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, structură fără personalitate juridică organizată în cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care are responsabilitatea realizării, gestionării şi notificării activităţilor sanitar-veterinare publice şi care este reprezentată de medicul veterinar oficial. 2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul (61), cu următorul cuprins: Articolul 61 Coordonarea circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale se realizează de către un medic veterinar funcţionar public, desemnat prin decizie a directorului executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. 3. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 7
(1) Directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza propunerilor scrise formulate de coordonatorul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, stabileşte numărul personalului de specialitate necesar fiecărei unităţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activităţii acestora, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare, cu încadrarea în bugetul aprobat şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(3) Coordonatorul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale vizează prezenţa personalului de specialitate în unitate, documentul justificativ prevăzut în anexa nr. 3 şi verifică îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişelor de post.
4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) În cazul unităţilor de abatorizare, pentru angajarea personalului de specialitate în conformitate cu alin. (2), este necesară existenţa unui document oficial din care să reiasă că personalul de specialitate ce urmează a fi încadrat ca medic veterinar oficial în abator deţine pregătirea specifică în ceea ce priveşte efectuarea examenului ante-mortem al animalelor destinate sacrificării şi efectuarea examenului post-mortem al cărnii şi organelor şi a obţinut un calificativ corespunzător, în conformitate cu prevederile cuprinse la secţiunea III a capitolului IV din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare. 5. Partea introductivă a articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 14 Personalul de specialitate care realizează controlul oficial sanitar-veterinar în unităţile prevăzute la pct. I din anexa nr. 1 îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea tehnică a coordonatorului circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale şi are în principal următoarele obligaţii: 6. La articolul 14, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins: g)gestionează, completează, întocmesc şi eliberează certificatele sanitar-veterinare care trebuie să însoţească transporturile de produse de origine animală destinate exportului în ţări terţe şi completează certificatele din sistemul TRACES în cazul schimburilor intracomunitare, conform instrucţiunilor transmise de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; h)asigură supravegherea sanitar-veterinară permanentă în abatoarele pentru sacrificarea ungulatelor domestice, precum şi în abatoarele pentru sacrificarea păsărilor în funcţie de programul de activitate al unităţii, inclusiv în timpul nopţii, în zilele de sâmbătă sau duminică, precum şi în zilele declarate libere conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 7. La articolul 141 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f)aplicarea de sancţiuni contravenţionale în condiţiile legii, ca urmare a constatării nerespectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. 8. În anexa nr. 1, punctul I se modifică după cum urmează: a)La litera A, punctul 1 va avea următorul cuprins: 1. abator, inclusiv abator de capacitate mică, centru de sacrificare, punct de tăiere la nivelul fermei b)La litera B, punctul 3 va avea următorul cuprins: 3. centru de sacrificare a păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei sau exploataţiei. c)La litera B, punctele 4 şi 5 se abrogă. d) Literele E şi F vor avea următorul cuprins: E. Carne tocată, preparată, şi carne separată mecanic numai pentru activitatea de tranşare din unitățile: 1. unitate carne tocată; 2. unitate carne preparată; 3. unitate carne separată mecanic. F. Produse din carne, numai pentru activitatea de tranşare din unitățile: 1. unitate de procesare; 2. carmangerie; 3. măcelărie. e) Litera I se abrogă.9. La anexa nr. 2, alineatul (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3
(1) Tariful este cel prevăzut la lit. A din anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; plata acestui tarif se va face în lei, la cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data facturării.
10. La anexa nr. 3 titlul VI, titlul coloanei a doua se modifică şi va avea următorul cuprins: Cantitate/tone peşte intrat la procesare sau la prima punere pe piaţă sau prima vânzare 11. În tot cuprinsul normei sanitare veterinare, sintagma „circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor" se înlocuieşte cu sintagma „circumscripţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor oficială".
Articolul II Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Geronimo Răducu BrănescuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 102/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 102 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu