Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1002 din 25.09.2013

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 638 din 16 octombrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 78.908 din 16 iulie 2013 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume,în baza art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul I Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate. 2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2 Prezentul ordin stabileşte modalitatea de calcul al valorii producţiei comercializate (VPC), condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar, lista investiţiilor neeligibile din cadrul planului de recunoaştere şi a cheltuielilor neeligibile în cadrul programului operaţional, procedura de acordare a sprijinului financiar, aprobarea şi finanţarea programelor operaţionale şi a planurilor de recunoaştere, tipurile de sancţiuni, modalităţile de aplicare a acestora şi aspecte privind recuperarea sprijinului acordat în mod nejustificat. 3. La articolul 5, alineatele (5) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) Valoarea producţiei comercializate a producţiei organizaţiei şi a membrilor săi nu poate fi mai mică decât valoarea altei producţii comercializate pe care aceasta o pune în vânzare. Calculul are la bază exclusiv produsele pentru care organizaţia de producători este recunoscută. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(10) În cazul diminuării cu cel puţin 35% a valorii producţiei comercializate, din motive justificate în mod corespunzător şi care nu depind de responsabilitatea şi de controlul grupului de producători, se consideră că valoarea totală a producţiei comercializate reprezintă 65% din valoarea totală declarată în cererea sau cererile de ajutor precedente referitoare la segmentul anual cel mai recent, verificată de autoritatea competentă, iar în absenţa acestor cereri, din valoarea declarată iniţial în planul de recunoaştere aprobat. 4. La articolul 6, litera a) se abrogă. 5. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Persoana juridică sau partea clar definită a unei persoane juridice, constituite din producători, care respectă prevederile prezentului ordin poate obţine, la cerere, recunoaşterea ca organizaţie de producători pentru produsele care fac obiectul organizării comune de piaţă în sectorul fructelor şi legumelor, conform legislaţiei în vigoare. 6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) În vederea recunoaşterii ca organizaţie de producători, valoarea producţiei comercializate pe care persoana juridică trebuie să o dovedească este cea realizată într-o perioadă de maximum 12 luni aparţinând unui an calendaristic care începe cel mai devreme la 1 ianuarie cu un an înaintea celui în care se solicită recunoaşterea şi care se termină cel târziu în ultima zi a lunii anterioare celei în care se solicită recunoaşterea. 7. La articolul 9, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)copie a statutului organizaţiei şi al membrilor acesteia persoane juridice; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... d)un centralizator pentru fiecare produs si fiecare membru privind VPC înregistrată în perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) şi (21), semnat de administrator şi contabil; 8. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15 (1) Organizaţia de producători poate externaliza oricare dintre activităţile sale către un terţ, un membru sau o filială.(2) Organizaţia de producători adoptă această decizie pe baza unor analize din care să rezulte că externalizarea reprezintă o modalitate corespunzătoare de realizare a obiectivelor sau de reducere a costurilor.(3) APIA verifică, odată cu controalele cererilor de plată, condiţiile în care externalizarea este realizată şi derularea efectivă a activităţilor externalizate şi aplică, după caz, sancţiunile conform prevederilor legale.(4) Externalizarea unei activităţi implică faptul că organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători încheie un contract comercial cu o altă entitate, inclusiv cu unul dintre membrii acesteia sau cu o filială, în vederea desfăşurării activităţii în cauză.(5) Cu toate acestea, organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători îi revine responsabilitatea de a asigura desfăşurarea activităţii respective, precum şi controlul global al gestionării şi monitorizarea contractului comercial pentru exercitarea activităţii în cauză. 9. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:(4) Pentru a putea finanţa măsurile de prevenire şi gestionare a crizelor, organizaţiile de producători pot contracta credite în condiţii comerciale. În acest caz, rambursarea creditelor şi a dobânzilor aferente poate fi considerată parte a programului operaţional, fiind eligibilă pentru sprijin financiar. În cazul în care termenul de rambursare a creditelor depăşeşte durata programului operaţional, acestea pot fi transferate, atunci când se justifică din punct de vedere economic, către un nou program operaţional. Organizaţia de producători sau asociaţia de organizaţii de producători este responsabilă pentru asigurarea derulării contractelor de credit. 10. La articolul 28 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d)să reeşaloneze graficul de implementare în cadrul anului respectiv, respectându-se bugetul anual total şi măsurile aprobate. 11. La articolul 28, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Orice cerere de modificare este însoţită de acte doveditoare care precizează motivul, natura şi implicaţiile modificărilor propuse, cu excepţia alin. (1) lit. (d), care se realizează prin notificare adresată APIA. 12. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Perioada de referinţă pentru anul de implementare n este o perioadă de 12 luni cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale anului n-2. 13. La articolul 30, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin excepţie, prevederile alin. (2) nu se aplică programelor operaţionale aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin şi proiectelor de programe operaţionale depuse în vederea aprobării până la data de 15 septembrie 2013. 14. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36 (1) Cererile de eliberare a garanţiei bancare se pot depune în cursul anului de implementare, însoţite de documentele justificative privind implementarea activităţilor pentru care a fost plătit avansul. Garanţia se eliberează proporţional până la concurenţa a maximum 80% faţă de cuantumul avansurilor.(2) Restul garanţiei se eliberează imediat ce este aprobată cererea de plată.(3) După constituirea unei garanţii iniţiale pentru o perioadă de 4 luni, aceasta se majorează pentru următoarele perioade în funcţie de sumele plătite în avans şi cheltuielile reale înregistrate.(4) Cerinţa principală constă în realizarea măsurilor din programul operaţional, respectându-se angajamentele organizaţiei de producători prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) şi d).(5) În cazul nerespectării cerinţei principale sau a încălcării deliberate a angajamentelor menţionate la alin. (6), garanţia bancară se reţine, fără a aduce atingere altor sancţiuni care urmează a fi stabilite în conformitate cu dispoziţiile cap. IV. (6) În cazul nerespectării altor cerinţe, garanţia bancară se reţine proporţional cu gravitatea neregulii. 15. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 43 (1) Poate obţine statutul de grup de producători recunoscut preliminar orice persoană juridică sau o parte clar definită a unei persoane juridice constituite din producători care îndeplineşte condiţiile prezentului ordin şi care are un plan de recunoaştere aprobat. 16. La articolul 44, alineatul (1) litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)copie a statutului grupului şi al membrilor acestuia persoane juridice; 17. La articolul 46, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Măsurile de investiţii neeligibile din cadrul planului de recunoaştere sunt prevăzute în anexa nr. 4. 18. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul în care modificarea planului de recunoaştere presupune reeşalonarea graficului de implementare în cadrul unui an de implementare al planului de recunoaştere, cu respectarea bugetului anual total şi a măsurilor aprobate, aceasta se realizează prin notificare adresată APIA. 19. Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 50 (1) Grupurile de producători recunoscute preliminar pot solicita recunoaşterea ca organizaţie de producători înainte de finalizarea implementării planului de recunoaştere, cu condiţia respectării prevederilor prezentului ordin. Începând cu data depunerii unei astfel de cereri, grupul în cauză poate prezenta un proiect de program operaţional. În programul operaţional se pot continua măsuri din planul de recunoaştere, cu respectarea prevederilor anexei nr. 3.(2) APIA se asigură că măsurile transferate din planul de recunoaştere în programul operaţional reprezintă o modalitate de realizare a obiectivelor organizaţiei de producători sau asociaţiei de organizaţii de producători, evitând dubla finanţare a măsurilor. (3) Grupurile de producatori recunoscute preliminar, care au implementat cu sprijin financiar un plan de recunoaştere, trebuie să dobândească statutul de organizaţie de producători până la data de 30 aprilie a anului următor celui în care a finalizat implementarea planului de recunoaştere. Acestea depun la MADR cererile de recunoaştere ca organizaţie de producători până la data de 31 decembrie a ultimului an de implementare a planului de recunoaştere.(4) Grupurile de producători recunoscute preliminar, care din motive imputabile acestora nu au fost recunoscute ca organizaţii de producători în termen de 4 luni de la finalizarea implementării planului de recunoaştere, sunt sancţionate conform prezentului ordin.(5) Rezultatele finale ale implementării unui plan de recunoaştere de către un grup de producători recunoscut preliminar sunt consemnate în cadrul unui raport final întocmit de APIA şi transmis MADR în termen de 100 de zile calendaristice de la finalizarea implementării planului. 20. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 53 Sprijinul financiar prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se acordă pentru investiţiile aprobate în planul de recunoaştere. Grupurile de producători pot fi autorizate de APIA, pe durata unui anumit an, să crească suma totală prevăzută pentru cheltuieli într-un plan de recunoaştere cu maximum 5% sau să reducă suma respectivă cu un procentaj de până la 25% din suma aprobată iniţial, în ambele cazuri cu condiţia să fie menţinute obiectivele generale ale planului de recunoaştere. În cazuri justificate corespunzător, APIA poate aproba reducerea sumei totale prevăzute pentru cheltuieli în cadrul planului de recunoaştere cu un procentaj mai mare de 25%. 21. La articolul 55 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: d)centralizatorul cheltuielilor efectuate conform planului de recunoaştere aprobat şi realizate în cursul perioadei pentru care se solicită sprijinul, precum şi cele prevăzute la alin. (11), dacă este cazul, însoţit de copii ale documentelor justificative; 22. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)înaintea aprobării cererilor de recunoaştere ca organizaţie de producători sau grup de producători recunoscut preliminar şi la intervale regulate după acordarea recunoaşterii, astfel încât fiecare grup de producători/organizaţie de producători să fie controlat/controlată cel puţin o dată la 3 ani; 23. La articolul 66, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 66 (1) În urma controlului propriu sau la solicitarea APIA, MADR suspendă recunoaşterea grupului de producători recunoscut preliminar sau a organizaţiei de producători în cazul unei nerespectări deliberate, dar numai temporară, a criteriilor de recunoaştere. Suspendarea intră în vigoare la data constatării oficiale a nerespectării condiţiilor de recunoaştere şi ia sfârşit la data constatării oficiale a remedierii deficienţelor care au condus la suspendare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ .........(3) Pe perioada suspendării, grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători funcţionează şi nu beneficiază de sprijin financiar. 24. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 74 (1) Niciun membru al unei organizaţii de producători sau al unui grup de producători recunoscut preliminar nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot, proporţional cu capitalul social subscris.(2) În vederea determinării nivelului maxim al drepturilor de vot şi participării la capitalul social al organizaţiei de producători/grupului de producători recunoscut preliminar se iau în considerare identităţile persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al membrilor organizaţiei de producători şi grupului de producători recunoscut preliminar care la rândul lor sunt persoane juridice.(3) Hotărârile adunărilor generale ale organizaţiilor de producători sau ale grupurilor de producători recunoscute preliminar care privesc organizarea, funcţionarea şi/sau activităţile organizaţiilor şi ale grupurilor de producători se adoptă cu votul a minimum trei pătrimi din numărul total al membrilor.(4) Grupurile de producători recunoscute preliminar şi organizaţiile de producători solicită centrelor judeţene ale APIA, în termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării de acordare a avizului de recunoaştere preliminară sau de la aprobarea primului program operaţional, înscrierea în Registrul fermierilor, în vederea obţinerii numărului unic de identificare.(5) Organizaţiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar care beneficiază de recunoaştere pentru un produs sau mai multe produse pot solicita recunoaşterea şi pentru alt produs ori produse, printr-o cerere însoţită de documente justificative, modificând în consecinţă programul operaţional sau planul de recunoaştere.(6) Direcţia tehnică de specialitate din cadrul MADR este responsabilă de eliberarea documentelor prevăzute la art. 3 lit. h)-k). Modelul avizului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 8.(7) La nivelul direcţiei tehnice de specialitate din cadrul MADR, evidenţa grupurilor de producători recunoscute preliminar şi a organizaţiilor de producători se ţine într-un registru special intitulat «Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor. 25. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 79(1) Organizaţiile de producători şi grupurile de producători recunoscute preliminar comunică MADR în fiecare an până la data de 15 septembrie informaţiile conform anexei nr. 7, pentru anul contabil anterior. Prin excepţie, pentru anul 2012, informaţiile se transmit MADR până la data de 15 octombrie 2013.
(2) Orice modificare a statutului organizaţiei de producători/grupului de producători recunoscut preliminar privind structura membrilor şi/sau dreptul de vot se comunică MADR şi APIA în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la oficiul registrului comerţului. 26. După articolul 79 se introduce un nou articol, articolul (791), cu următorul cuprins: Articolul 791 Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin. 27. Prevederile art. 46 alin. (2) se aplică cererilor de aprobare a planurilor de recunoaştere şi cererilor de modificare a planurilor de recunoaştere depuse după data intrării în vigoare a prezentului ordin. 28. La anexa nr. 1 „Lista criteriilor pentru obţinerea statutului de grup de producători recunoscut preliminar“, punctul 1 şi litera c) a punctului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. Persoana juridică este constituită din producători, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, destinate consumului în stare proaspătă şi/sau procesării, şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor. Recunoaşterea se poate obţine pentru unul sau mai multe dintre produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... c)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători.În cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceluiaşi grup de producători recunoscut preliminar, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 74 alin. (1) din ordin; 29. La anexa nr. 2 „Lista criteriilor de recunoaştere ca organizaţie de producători“, punctul 1 şi litera c) a punctului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 1. Persoana juridică este constituită din producători, cultivatori ai unuia sau mai multor produse prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume, destinate consumului în stare proaspătă şi/sau procesării, şi are ca obiect principal de activitate comercializarea producţiei membrilor. Recunoaşterea se poate obţine pentru unul sau mai multe dintre produsele prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... c)reguli care să permită membrilor să urmărească şi să participe în mod democratic la adoptarea deciziilor în cadrul grupului de producători.În cazul în care soţul şi soţia sunt membri în cadrul aceleiaşi organizaţii de producători, se consideră un singur membru, iar dreptul de vot al acestora se cumulează şi nu poate depăşi pragul prevăzut la art. 74 alin. (1) din ordin; 30. Anexa nr. 3 „Lista măsurilor şi cheltuielilor neeligibile din cadrul programelor operaţionale“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. 31. Anexa nr. 4 „Măsuri de investiţii eligibile în cadrul planului de recunoaştere pentru sprijinul financiar care acoperă 75% din valoarea investiţiilor necesare pentru obţinerea recunoaşterii ca organizaţie de producători“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte din prezentul ordin. 32. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 7 şi 8 , al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 694/2008) LISTA acţiunilor şi cheltuielilor neeligibile din cadrul programelor operaţionale 1. Costurile generale de producţie şi, în special, costurile legate de produsele pentru protecţia plantelor, inclusiv mijloacele de control integrat, îngrăşămintele şi alţi factori de producţie; costurile de ambalare în vederea transportului, costurile de depozitare şi costurile de ambalare pentru vânzare, chiar şi ca parte a unor noi procese, costurile ambalajelor, costurile de colectare sau transport (intern ori extern); costurile de funcţionare (în special energie electrică, carburant şi întreţinere), cu excepţia: a)costurilor specifice ale măsurilor de îmbunătăţire a calităţii. În orice caz, nu sunt eligibile costurile (chiar şi certificate) miceliilor, seminţelor şi plantelor neperene; b)costurilor specifice ale materialelor biologice pentru protecţia plantelor (cum ar fi feromonii sau prădătorii), indiferent dacă sunt utilizate pentru o producţie biologică, integrată ori convenţională; c)costurilor specifice generate de transportul, sortarea şi ambalarea în vederea distribuirii gratuite menţionate la art. 411 alin. (3) din ordin; d)costurilor specifice ale acţiunilor de protecţie a mediului menţionate la art. 103c alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP). Costurile legate de utilizarea şi gestionarea ambalajelor nu sunt eligibile în niciun caz; e)costurilor specifice legate de producţia ecologică, integrată sau experimentală, inclusiv a costurilor seminţelor şi răsadurilor ecologice; f)costurilor specifice pentru asigurarea monitorizării respectării standardelor menţionate în titlul II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, a normelor privind sănătatea plantelor şi a nivelului maxim de reziduuri.Costurile specifice sunt costurile suplimentare corespunzătoare diferenţei dintre costurile convenţionale şi costurile suportate efectiv. 2. Costurile administrative şi de personal, cu excepţia cheltuielilor legate de aplicarea fondurilor operaţionale şi a programelor operaţionale, care includ: a)cheltuielile indirecte legate în mod specific de fondul operaţional sau de programul operaţional, inclusiv costurile de gestionare şi de personal, rapoartele şi studiile de evaluare, precum şi costurile legate de contabilitate şi de gestionarea conturilor, prin plata unei sume forfetare standard de până la maximum 2% din fondul operaţional şi de până la maximum 180.000 euro echivalentul în lei, cuprinzând atât contribuţia Uniunii Europene, cât şi contribuţia organizaţiei de producători. În cazul programelor operaţionale prezentate de asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute, cheltuielile indirecte se calculează ca fiind suma cheltuielilor indirecte ale fiecărei organizaţii de producători, conform dispoziţiilor pct. 1, dar cu o limită maximă de 1.250.000 euro echivalentul în lei per asociaţie de organizaţii de producători; b)costurile de personal, inclusiv costurile legate de remuneraţii şi salarii, dacă acestea sunt suportate direct de organizaţia de producători, de asociaţia de organizaţii de producători sau de filiale, menţionate la art. 5 alin. (7) din ordin, şi care rezultă din măsuri:

(i) de îmbunătăţire sau menţinere a unui nivel ridicat de calitate sau de protecţie a mediului;
(ii) de îmbunătăţire a nivelului comercializării.

Aplicarea acestor măsuri trebuie încredinţată în principal unui personal calificat. Dacă, în asemenea cazuri, organizaţia de producători apelează la propriii săi angajaţi sau membri producători, trebuie înregistrate orele de lucru; c)costurile administrative şi juridice generate de fuziunile sau achiziţiile de organizaţii de producători, precum şi costurile juridice şi administrative legate de crearea unor organizaţii de producători transnaţionale sau a unor asociaţii transnaţionale de organizaţii de producători; studiile de fezabilitate şi propunerile legate de acestea comandate de organizaţiile de producători în acest scop.3. Suplimente de venit sau de preţ, în afară de cele aferente prevenirii şi gestionării crizelor 4. Costurile de asigurare, în afara măsurilor de asigurare a recoltelor menţionate la art. 41 din ordin 5. Rambursarea creditelor contractate pentru o operaţiune desfăşurată înaintea începerii programului operaţional, altele decât cele menţionate la art. 10 alin. (4) şi art. 50 alin. (1) din ordin 6. Achiziţionarea de teren care costă mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii în cauză şi pe care nu se construieşte, cu excepţia cazului în care achiziţia este necesară pentru efectuarea unei investiţii incluse în programul operaţional; în cazuri excepţionale şi justificate în mod corespunzător, se poate stabili un procentaj mai ridicat pentru operaţiunile referitoare la protecţia mediului. 7. Costurile generate de reuniuni şi de programele de formare profesională, cu excepţia celor care sunt legate de programul operaţional, inclusiv diurnele şi costurile de transport şi cazare, dacă este cazul, pe baza unei sume forfetare 8. Operaţiuni sau costuri legate de cantităţile produse de membrii organizaţiei de producători în afara teritoriului Uniunii Europene 9. Operaţiuni care ar putea denatura concurenţa în cadrul celorlalte activităţi economice ale organizaţiei de producători 10. Echipamente la mâna a doua achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în cursul ultimilor 7 ani 11. Investiţii în mijloacele de transport destinate utilizării de către organizaţia de producători pentru comercializare sau distribuţie, cu excepţia: a)investiţiilor în mijloace de transport intern; la momentul achiziţionării, organizaţia de producători trebuie să justifice în mod corespunzător statului membru în cauză faptul că investiţia urmează a fi utilizată pentru transport intern; b)echipamentelor suplimentare cu care este dotat camionul, în vederea depozitării frigorifice sau a transporturilor la temperatură controlată.12. Închirierea, cu excepţia cazului în care se justifică din punct de vedere economic ca fiind o alternativă a achiziţionării 13. Costuri de funcţionare pentru mărfurile închiriate 14. Cheltuieli legate de contractele de leasing (taxe, dobânzi, costuri de asigurare etc.) şi costuri de funcţionare, cu excepţia: a)leasingului însuşi, în limitele valorii nete de piaţă a bunului şi în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (1) primul paragraf lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); b)leasingului de echipamente la mâna a doua achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în cursul ultimilor 7 ani15. Promovarea mărcilor comerciale individuale sau a mărcilor care conţin menţiuni geografice, cu excepţia:

(i) mărcilor unor organizaţii de producători, asociaţii de organizaţii de producători şi filiale;
(ii) promovării generice şi promovării etichetelor de calitate;
(iii) costurilor legate de tipărirea unor mesaje promoţionale pe ambalaj sau pe etichete în oricare dintre situaţiile de la liniuţele precedente, cu condiţia ca acest lucru să fie prevăzut în programul operaţional

Denumirile geografice sunt permise numai: a)dacă sunt denumiri de origine protejată sau indicaţii geografice protejate, vizate de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare; sau b)dacă, în toate cazurile în care nu este aplicabilă dispoziţia de la lit. a), aceste denumiri geografice sunt secundare în raport cu mesajul principal.Pe materialul promoţional destinat promovării generice şi promovării mărcilor de calitate trebuie să figureze emblema Uniunii Europene (numai în cazul mijloacelor de informare vizuale), precum şi menţiunea: „Campanie finanţată cu sprijinul Uniunii Europene“. Organizaţiile de producători, asociaţiile de organizaţii de producători şi filialele acestora nu utilizează emblema Uniunii Europene la promovarea mărcilor lor. 16. Subcontractarea sau contractele de externalizare legate de operaţiunile ori cheltuielile menţionate ca neeligibile în prezenta listă 17. TVA, cu excepţia taxei TVA nerecuperabile prevăzute la art. 71 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 18. Orice taxe sau prelevări fiscale naţionale ori regionale 19. Dobânzi debitoare, cu excepţia cazului în care contribuţia se face altfel decât sub formă de asistenţă directă nerambursabilă 20. Achiziţionarea unor bunuri imobiliare care au fost achiziţionate cu sprijinul Uniunii Europene sau naţional în ultimii 10 ani 21. Investiţiile în acţiuni ale unor companii, cu condiţia ca investiţiile să fie investiţii financiare, cu excepţia investiţiilor care contribuie direct la realizarea obiectivelor programului operaţional 22. Costurile suportate de părţi, altele decât organizaţia de producători sau membrii acesteia şi asociaţiile de organizaţii de producători ori membrii producători sau filialele acestora 23. Investiţii ori alte tipuri de acţiuni similare care nu sunt realizate în exploataţiile şi/sau la sediile organizaţiei de producători, ale asociaţiei organizaţiilor de producători ori ale membrilor săi producători sau ale unei filiale 24. Măsuri externalizate de organizaţia de producători în afara Uniunii Europene ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 694/2008) LISTA investiţiilor neeligibile din cadrul planului de recunoaştere 1. Investiţiile în mijloacele de transport destinate utilizării de către grupul de producători pentru comercializare sau distribuţie, cu excepţia: a)investiţiilor în mijloace de transport intern; la momentul achiziţionării, grupul de producători trebuie să justifice în mod corespunzător statului membru în cauză faptul că investiţiile urmează a fi utilizate pentru transport intern; b)echipamentelor suplimentare cu care este dotat camionul, în vederea depozitării frigorifice sau a transporturilor la temperatură controlată2. Achiziţionarea de teren care costă mai mult de 10% din totalul cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii în cauză şi pe care nu se construieşte, cu excepţia cazului în care achiziţia este necesară pentru efectuarea unei investiţii incluse în planul de recunoaştere 3. Echipamentele la mâna a doua achiziţionate cu ajutor naţional sau comunitar în cursul ultimilor 7 ani 4. Închirierea, cu excepţia cazului în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură acceptă închirierea ca alternativă la o achiziţie justificată din punct de vedere economic 5. Bunuri imobiliare care au fost achiziţionate cu ajutor naţional sau comunitar în ultimii 10 ani 6. Investiţiile în acţiuni 7. Investiţiile ori tipurile de acţiuni similare realizate în afara exploataţiilor şi/sau în afara sediilor grupului de producători ori ale membrilor acestuia ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 694/2008) SITUAŢIA ANUALĂ privind suprafeţele, valoarea producţiei comercializate şi membrii

An contabil De la .......... (ZZ/LL/AA) Valoare
La .............. (ZZ/LL/AA)
Suprafaţă destinată producţiei (ha sau tone în cazul ciupercilor) Suprafaţa totală [grupuri de producători/organizaţii de producători (GP/OP) şi membri GP/OP] destinată producţiei de fructe şi legume (cu excepţia ciupercilor) (ha)
Tonaj ciuperci (t)
Fructe (ha) Suprafaţă totală
(din care) permanentă
(din care) nepermanentă (în câmp)
(din care) nepermanentă (acoperită)
Legume (ha) Suprafaţă totală
(din care) în câmp
(din care) acoperită
Valoarea totală a produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (lei) Total
(din care) produse de membrii GP/OP
(din care) produse de membrii altor GP/OP
(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)
Volumul total al produselor comercializate (proaspete şi prelucrate) (t) Total
(din care) produse de membrii GP/OP
(din care) produse de membrii altor GP/OP
(din care) produse de alţi producători (care nu sunt membri ai unui/unei GP/OP)
Destinaţia produselor Produse comercializate pentru piaţa produselor proaspete - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%) Lanţuri de supermarketuri/supermarketuri (direct)
Comerţ cu ridicata/centrală de achiziţii/piaţă
Mici comercianţi cu amănuntul
Altele
Produse vândute pentru prelucrare - pondere estimată din valoarea totală a produselor comercializate (%) Produse vândute proaspete întreprinderilor de prelucrare
Produse „autoprelucrate“ de GP/OP
Numărul membrilor (la 31 decembrie anul de raportare) Total
(din care) membri persoane fizice
(din care) membri persoane juridice

ANEXA Nr. 4(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 694/2008) AVIZ DE RECUNOAŞTERE Nr. ............./........ ........ Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP“), ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind condiţiile de recunoaştere a organizaţiilor de producători şi a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procesului-verbal nr. .............. din ........ ........ ......... . Prezentul aviz de recunoaştere1) conferă statutul de organizaţie de producători/grup de producători recunoscut preliminar pentru2) ........ ........ ......... . Avizul a fost înregistrat sub nr. ........... din data de ........ ........ în Registrul organizaţiilor de producători din sectorul fructelor şi legumelor şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege pentru următoarele produse: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Avizul de recunoaştere îşi păstrează valabilitatea pe durata cât titularul îndeplineşte criteriile de recunoaştere pentru care a primit prezentul aviz de recunoaştere. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ........ ................ .............. 1) Exemplarul 2 al avizului de recunoaştere va fi contrasemnat pe verso de: secretarul de stat, directorul general al direcţiei de specialitate, director, şef serviciu, personalul din cadrul serviciului de specialitate care a participat la luarea deciziei şi mandatatul beneficiarului. 2) Denumirea persoanei juridice care solicită recunoaşterea ca organizaţie de producători/grup de producători recunoscut preliminar.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1002/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1002 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu