Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.96 din 16.11.2011

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 818 din 19 noiembrie 2011SmartCity1

Având în vedere:analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2011;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anuluişi ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

imposibilitatea asigurării fondurilor necesare susţinerii proiectelor de investiţii, care conduce la un impact negativ asupra locurilor de muncă şi a creşterii economice din trimestrul IV al anului curent, făcând imposibilă finanţarea unor proiecte de investiţii cu finanţare externă;

imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii de activitate, astfel că nerambursarea unor fonduri pentru plata arieratelor ar conduce la blocarea activităţii unor operatori economici şi, respectiv, la diminuarea producţiei acestora, cu impact negativ inclusiv asupra realizării veniturilor bugetare curente şi viitoare,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2011, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 şi 879 bis din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 2(1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2011 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2011 se diminuează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 92 milioane lei. Articolul 3În anexa nr. 3/13/02a „Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie», titlul «Alte cheltuieli», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2011“, la litera a), textul ultimului paragraf se înlocuieşte cu textul: cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate din fonduri europene şi internaţionale cu impact asupra cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale Articolul 4Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să introducă în anexa nr. 3/1402/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ următoarele modificări: a)la venituri, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.09 „Subvenţii pentru instituţii publice“; b)la cheltuieli, suplimentarea cu suma de 500 mii lei la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 10 „Cheltuieli de personal“. Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului să introducă în bugetul pe programe un program nou, respectiv Programul „Consolidare şi restaurare Cazino Constanţa“, pe perioada 2011 -2013, cu suma de 100 mii lei în anul 2011. Articolul 6Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca la programul cod 1003 „Servicii de asistenţă juridică necesare implementării Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu «Medium Term Notes» (MTN)“, prevăzut în anexa nr. 3/16/27 „Fişa programului“, să reporteze creditele de angajament neutilizate în anul precedent, cu încadrarea în valoarea totală a programului. Articolul 7Se autorizează Ministerul Justiţiei să introducă în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ subcapitolul 33.10.06 „Venituri din expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară“, cu suma de 4.700 mii lei. Articolul 8Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze redistribuiri de sume în cadrul anexei nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ la venituri, între capitole şi subcapitole, cu încadrarea în suma totală aprobată. Articolul 9(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale, la capitolul 60.01 „Apărare“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, este cuprinsă şi suma de 29.811 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, este cuprinsă şi suma de 99.337 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente combustibilului acordat cu titlu gratuit din rezerva de stat, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009, aprobată prin Legea nr. 337/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele prevăzute la alin. (1) şi (2) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naţionale, respectiv Ministerul Administraţiei şi Internelor în conturile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.(4) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale efectuează în termen de 5 zile lucrătoare plata sumelor încasate potrivit alin. (3) către bugetul de stat. Articolul 10(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 238.121 mii lei, din care la capitolul 60.01 „Apărare“, titlul 71 „Active nefinanciare“, suma de 235.860 mii lei şi la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, suma de 2.261 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională „Romtehnica“- S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării Naţionale de către Compania Naţională „Romtehnica“ - S.A. până la data de 31 decembrie 2011.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) urmează a fi virate de către Ministerul Apărării Naţionale în termen de 5 zile lucrătoare în conturile Companiei Naţionale „Romtehnica“ - S.A., care efectuează plata obligaţiilor către bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor respective. Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“ cu suma de 15 mii lei şi alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare“ cu suma de 11 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 170 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ“, cu suma de 708 mii lei. Articolul 12Se autorizează Ministerul Administraţiei şi Internelor să introducă în anexa nr. 3/19/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, obiectivele de investiţii „Modernizare pavilion cazare elevi 42-10-11 la Şcoala de Agenţi de Poliţie «Vasile Lascăr» - Câmpina“ cu suma de 400 mii lei şi „Modernizare pavilion Punct control acces din cazarma Drăgăşani“ cu suma de 140 mii lei, sume ce se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în sumele aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare“. Articolul 13Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul anexei nr. 3/22/02a „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea camerelor agricole“. Articolul 14(1) Suma de 500.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 72 „Active financiare“, se utilizează de Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R. - S.A. pentru majorarea capitalului social aferent participării statului la această companie, cu condiţia majorări capitalului său social la Societatea Comercială „Electrificare“ - S.A., potrivit legii.(2) Societatea Comercială „Electrificare“ - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către bugetul general consolidat. Articolul 15Se autorizează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să majoreze veniturile proprii cuprinse în anexa nr. 3/25/13 „Sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ cu suma de 90.000 mii lei. Articolul 16Se autorizează Ministerul Sănătăţii să efectueze redistribuiri ale creditelor de angajament între proiecte, cu încadrarea în nivelul total al creditelor de angajament aprobate pe anul 2011, în anexa nr. 3/26/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, prin diminuarea creditelor de angajament aferente Programului 52 „Proiect pentru prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare“ cu suma de 7.276 mii lei şi Programului 32 „Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar“ cu suma de 44.116 mii lei şi suplimentarea în mod corespunzător a creditelor de angajament aferente Programului 17 „Proiect privind reforma în sectorul sanitar, faza a II-a“. Articolul 17Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să majoreze în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate după caz pe anul 2011 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ veniturile proprii cu suma de 4.000 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“. Articolul 18Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în cadrul anexei nr. 3/27/27 „Fişele programelor“, să diminueze „Programul Naţional pentru finanţarea realizării monumentelor de for public“ cu suma de 1.975 mii lei şi Programul „Restaurarea monumentelor istorice“ cu suma de 3.000 mii lei şi să suplimenteze „Programul Festivaluri teatrale, muzicale şi de film naţionale şi internaţionale“ cu suma de 9.265 mii lei. Articolul 19Se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să diminueze în anexa nr. 3/2701/02 bugetul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu suma de 24 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul „Cheltuieli de personal“. Articolul 20(1) În bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, în temeiul Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise, republicată, este cuprinsă şi suma de 2.483 mii lei pentru susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care include şi suma alocată acestui minister şi utilizată conform Hotărârii Guvernului nr. 473/2011 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Academiei Române şi Consiliului Judeţean Mureş din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2011, în vederea susţinerii editării publicaţiilor culturale.(2) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi utilizată pentru finanţarea categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2011, pentru revistele şi publicaţiile culturale aprobate prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pe bază de contracte încheiate cu uniunile de creatori beneficiare, care la rândul lor încheie contracte cu revistele şi publicaţiile culturale. Articolul 21Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2011, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli. Articolul 22Se autorizează Serviciul Român de Informaţii să diminueze în anexa nr. 3/31/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2011 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 25 mii lei. Articolul 23Se autorizează Serviciul de Informaţii Externe să introducă în anexa nr. 3/32/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, fişa „Obiective de investiţii noi“ cu suma de 289 mii lei, sumă care se asigură prin redistribuire de la fişa cod 471 „Obiective în continuare“, cu încadrarea în prevederile aprobate. Articolul 24Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în anexa nr. 3/34/29 „Fişele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investiţii“, să diminueze fişa cod obiectiv 2 „b - dotări independente“, capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, cu suma de 849 mii lei. Articolul 25În bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 72 „Active financiare“, este cuprinsă suma de 250.000 mii lei, reprezentând majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în vederea susţinerii sectoarelor prioritare. Articolul 26Se autorizează Institutul Cultural Român să majoreze în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2011 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“ cu suma de 260 mii lei prin diminuarea cu aceeaşi sumă a titlului 71 „Active nefinanciare“. Articolul 27Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate pentru judeţul Suceava, în anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor cu susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se diminuează cu suma de 1.250 mii lei şi se majorează cu aceeaşi sumă finanţarea cheltuielilor pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului. Articolul 28(1) Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 91.931 mii lei, din care pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti suma de 46.931 mii lei, iar pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural suma de 45.000 mii lei.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2011 pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare se majorează cu suma de 208.726 mii lei şi se diminuează cu 161.795 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 3.(3) Economiile înregistrate de către comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine se utilizează de către acestea la finanţarea cheltuielilor pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli. Articolul 29(1) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale proiectelor ISPA în sectorul de apă transmit Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea facturii şi a documentelor justificative de la operatorii economici de apă, o copie a procesului-verbal de recepţie a investiţiei şi solicitarea de plată a taxei pe valoarea adăugată aferente investiţiilor în bunuri de natura domeniului public în cadrul măsurii ex-ISPA.(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor necesare plăţii taxei pe valoarea adăugată, unităţile administrativ-teritoriale efectuează plata către operatorul economic de apă. Articolul 30(1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.(2) În baza art. 256 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 977,1 milioane lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(3) Se autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate să suplimenteze creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2011 cu suma de 226,4 milioane lei pentru medicamentele şi materialele sanitare specifice programelor naţionale de sănătate. Capitolul IIDispoziţii finale Articolul 31Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, până la sfârşitul anului 2011, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru plata arieratelor. Articolul 32Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 5 august 2011, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», este inclusă şi suma de 7.000 mii lei, reprezentând sume cuvenite conform prevederilor art. 13 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sus-menţionată, din care suma de 2.000 mii lei pentru Fondul cinematografic şi suma de 5.000 mii lei pentru Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice. 2. La articolul 71, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Suma alocată temporar conform prevederilor alin. (1) se restituie de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management din sumele rambursate de Comisia Europeană.(5) În cazul în care se constată că sumele rambursate de Comisia Europeană sunt mai mici decât sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, reconstituirea veniturilor din privatizare se asigură din bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în termenul prevăzut la alin. (1). 3. La articolul 71, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Sumele rămase disponibile din fondurile alocate temporar din vărsăminte din privatizare în contul 54.01.03.00 «Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale», deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată, se realocă ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, în funcţie de necesităţile de finanţare ale acestora, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management. Articolul 33Sumele alocate potrivit art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 care nu au fost utilizate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi utilizate de către Societatea Naţională „Nuclearelectrica“ - S.A. în vederea achiziţionării de apă grea potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia majorării capitalului social aferent participării statului, potrivit legii. Articolul 34Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor privind transportul pe calea ferată şi cu metroul în anul 2011 se suportă din bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, de la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“. Articolul 35Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, cu excepţia majorării cheltuielilor de personal şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“. Articolul 36Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în bugetul pe programe, cu încadrarea în creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2011. Articolul 37Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe redistribuiri de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate între obiectivele de investiţii în continuare, obiectivele de investiţii noi şi „Alte cheltuieli de investiţii“, în limita prevederilor bugetare aprobate. Articolul 38Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2011, să efectueze redistribuiri între articolele şi alineatele din cadrul titlului de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia. Articolul 39Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil. ANEXA Nr. 1 ANEXA Nr. 2 ANEXA Nr. 3 ANEXA Nr. 4SmartCity5

COMENTARII la OUG 96/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 96 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu