Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 91 din 26 septembrie 2007

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 1 octombrie 2007In vederea urgentării stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului în cursul lunii septembrie, a eliminării inadvertenţelor apărute între prevederile cuprinse în Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi celelalte reglementări din conţinutul acestei legi, respectiv din cuprinsul celorlalte legi din domeniul social,

în scopul asigurării scăderii cotelor de contribuţii de asigurări sociale datorate de angajatori şi angajaţi la bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit obiectivelor Programului de guvernare, care vor conduce la diminuarea în anul 2008 a veniturilor la acest buget,

se impune adoptarea de măsuri imediate pentru realizarea intervenţiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispoziţii privind contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, în sensul punerii de acord a dispoziţiilor privind stabilirea bazei de calcul a contribuţiilor sociale astfel încat baza de calcul a contribuţiei angajatorului să fie egală cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, elemente care vizează interesul public şi care au caracter de urgenţă.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia Romaniei, republicată,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1.  La articolul 5 alineatul (1), punctul V se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV."

2.  La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1)."

3.  La articolul 6, alineatul (11) se abrogă.

4.  La articolul 6, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie rectificativă privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la casa teritorială de pensii unde a fost depusă şi declaraţia pe care o modifică.

(3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi declaraţia rectificativă prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaraţii pe propria răspundere."

5. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care au cel puţin varsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei de asigurare. Declaraţia de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia de asigurare.

(2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III.

(3) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate.

(4) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

(5)  Venitul asigurat înscris în declaraţia sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

(6)  Declaraţia şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii."

6.  La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) In sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătraneţii, invalidităţii sau decesului.

(2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare şi alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege."

7.  La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

8. Articolul 10 se abrogă.

9. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

„Art. 131. - (1) Pană la data de 1 iulie 2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi CNPAS asigură corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF trebuie să îşi transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentand contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite de angajatori.

(3)    Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunand măsurile prevăzute de lege.

(4)  Instituţiile prevăzute la alin. (3) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare.

(5) Anual, după depunerea situaţiilor financiare, respectiv a declaraţiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor transmit caselor teritoriale de pensii situaţia persoanelor care s-au încadrat în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV."

10.  La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie:

a) venitul brut realizat lunar, în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II;

b) venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2);

c)  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională."

11.  La articolul 23, alineatul (3) se abrogă.

12.  La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1)."

13.  La articolul 24, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

14.  La articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) In cazul angajatorilor care datorează contribuţie asupra veniturilor brute realizate lunar în condiţii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă o constituie suma veniturilor brute realizate în fiecare dintre aceste condiţii."

15. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentand:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b)  diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturi de autor;

c) participarea salariaţilor la profit.

(2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii."

16.  La articolul 28, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II se reţine integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin. (1), bază de calcul şi/sau, după caz, din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.

(2) Angajatorul calculează şi virează lunar, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi."

17.  La articolul 28, după alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:

„(4) Din momentul începerii activităţii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contribuţia la fondul de pensii, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.

(5) Lunar, pană cel tarziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.

(6) Lunar, pană cel tarziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentand contribuţiile individuale datorate acestor fonduri.

(7)  CNPAS transmite către ANAF informaţii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, în vederea executării creanţelor bugetare, potrivit legii."

18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor pană la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor şi penalităţilor aferente.

(2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuţie de asigurări sociale pentru perioada respectivă.

(3) In cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) au achitat contribuţia de asigurări sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale."

19.  La articolul 35, alineatul (4) se abrogă.

20.  Articolul 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 142. - (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de pană la 4% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii.

(2) Sumele necesare administrării şi gestionării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuţiei la aceste fonduri, precum şi celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1)."

Art. II. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

(2) In cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."

2.  La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) In cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia."

3.  La articolul 101, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 o constituie:

a) suma veniturilor brute realizate lunar;

b)  salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

(2) Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi se aplică asupra bazei lunare de calcul prevăzute la alin. (1).

(3) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentand:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b)  diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor;

c) participarea salariaţilor la profit."

4. La articolul 101, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute la alin. (3) nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."

5.  La articolul 111, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare."

6.  La articolul 116, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat."

7.  La articolul 135, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform prevederilor legislaţiei romane se va realiza în conformitate cu facturile şi documentele justificative trimise de instituţiile competente ale ţărilor membre Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale.

(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere în cazul decesului unui lucrător asigurat conform prevederilor legale romane în vigoare ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale din bugetul asigurărilor sociale de stat."

Art. III. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. -Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 27 alin. (1)."

2.  La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Angajatorii au obligaţia de a reţine şi de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra bazei lunare de calcul, reprezentată de venitul brut realizat lunar, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19."

3. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzute la art. 20, au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, a cărei cotă se aplică asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj."

4. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „Art. 29. - Cotele contribuţiilor prevăzute la art. 26-28 se stabilesc prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj."

5. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Taxele încasate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din activitatea centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, precum şi cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru şomaj, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se prevede altfel."

Art. IV. - Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) angajator - persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ce poate să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare."

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii."

Art. V. - (1) Incepand cu 1 noiembrie 2007 se suplimentează cu 400 numărul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin reorganizarea instituţiilor aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) şi, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, în condiţiile legii, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzand toate drepturile salariale prevăzute de lege.

(3)  Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, modificările corespunzătoare în structura şi volumul bugetelor implicate.

(4) Prezenta ordonanţă de urgenţă modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta este prevăzut.

Art. VI. - Cu excepţia art. V, prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.

Art. VII. - Pană la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobării, potrivit competenţelor prevăzute de lege, modificarea şi completarea în mod corespunzător, după caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, ale Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, precum şi a altor acte normative date în executarea acestor legi.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcurarii

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian


SmartCity5

COMENTARII la OUG 91/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 91 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu