Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 74 din 28 iunie 2007

privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaza a ft evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 444 din 29 iunie 2007Situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea stringentă de asigurare a unui cadru adecvat pentru asigurarea locuinţelor pentru chiriaşii din imobile naţionalizate care, prin efectul legii sau datorită unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, sunt obligaţi să părăsească locuinţele pe care le deţin în prezent, având în vedere retrocedarea în natură a proprietăţilor preluate abuziv de către stat. Neadoptarea în regim de urgenţă a acestei măsuri ar avea consecinţe deosebit de grave asupra situaţiei chiriaşilor evacuaţi, ceea ce va determina menţinerea subvenţionării încrucişate pe tipuri de activităţi pentru acoperirea pierderilor din activitatea de închiriere şi acordarea unor ajutoare sociale unor chiriaşi prin subvenţionări din surse proprii ale diferenţei dintre costuri şi chirie, la care se va adăuga impactul social negativ asupra unui număr mare de chiriaşi evacuaţi, care prin adoptarea actului normativ ar putea beneficia de prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Crearea şi repartizarea fondului de locuinţe

Art. 1. - (1) In cadrul strategiei de dezvoltare a fondului de locuinţe, consiliile locale vor urmări asigurarea fondului de locuinţe necesar pentru acoperirea cerinţelor pe plan local, având prioritate cererile formulate de chiriaşii evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.

(2)   Fondul de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari se constituie în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional, aprobată prin Legea nr. 515/2006, de către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de către persoane îndreptăţite, în condiţiile prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

(3)   Persoanele îndreptăţite prevăzute la alin. (2) sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) sunt titulare ale contractelor de închiriere sau au avut calitatea de chiriaşi, dovedită prin acte, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuinţelor către foştii proprietari sau moştenitorii acestora, potrivit următoarelor acte normative:

1.   Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare;

2.   Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.   Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

5.     altor acte normative, precum şi hotărârilor judecătoreşti cu caracter reparator rămase definitive şi irevocabile;

b)   nu intră sub incidenţa prevederilor art. 14 alin. (2) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare;

c)   nu deţin în proprietate o altă locuinţă, inclusiv casă de vacanţă;

d)   nu au înstrăinat o locuintă după data de 1 ianuarie 1990;

e)   nu au beneficiat şi/sau nu beneficiază de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe;

f)   nu deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.

(4) Au acces cu prioritate la locuinţele din fondul constituit conform art. 1 alin. (2) persoanele îndreptăţite care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)   au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel puţin 20% sub nivelul de venit net lunar stabilit anual prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  sunt persoane cu handicap, invalizi şi/sau pensionari. Art. 2. - (1) în vederea soluţionării cererilor persoanelor îndreptăţite privind repartizarea unei locuinţe, autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc măsurile necesare pentru luarea în evidenţă şi pentru analiza solicitărilor primite. în acest scop, prin hotărâri ale consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, se constituie comisii de analiză a solicitărilor de locuinţe şi se vor stabili şi da publicităţii, prin afişare la sediul primăriilor, criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele, actele justificative necesare care însoţesc cererea şi locul de primire a cererilor.

(2)   La stabilirea criteriilor se va ţine seama de prevederile art. 1 alin. (3) şi (4) şi, respectiv, ale art. 42 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. în cadrul fiecărui criteriu, la stabilirea ordinii de ierarhizare a cererilor se vor avea în vedere:

a)  condiţiile de locuit ale solicitanţilor;

b)   numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii;

c)   starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai famiiiilor acestora;

d)  vechimea cererilor.

(3)   Comisiile constituite conform alin. (1) vor analiza anual cererile pentru locuinţe şi vor prezenta spre aprobare consiliilor locale, înainte de fundamentarea proiectelor de bugete locale pentru anul următor, lista cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După aprobare, listele se vor afişa la sediile primăriilor.

(4)  Contestaţiile împotriva hotărârilor consiliilor locale şi, respectiv, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la lista prevăzută la alin. (3) se vor adresa instanţei de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art. 3. - In limita numărului şi structurii locuinţelor disponibile în fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), consiliile locale şi, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor emite repartiţii în ordinea stabilită în lista prevăzută la art. 2 alin. (3) rămasă definitivă.

Art. 4. - Inchirierea şi administrarea locuinţelor urmează regimul stabilit de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, coroborate cu prevederile art. 31, 32, 44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea primarului/primarului general, cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

(2) Nivelul chiriei pe care o va plăti beneficiarul repartiţiei se stabileşte odată cu încheierea contractului de închiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 şi 45 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - (1) In situaţiile în care fondul de locuinţe constituit conform prevederilor art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006, nu asigură satisfacerea cererilor de locuinţe cuprinse în lista întocmită conform prevederilor art. 2, consiliile locale pot hotărî promovarea şi realizarea unor obiective noi de investiţii în construcţia de locuinţe sociale.

(2)  Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor iegale în vigoare.

(3)   In scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuaie, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective.

Art. 7. - (1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili anual liste cuprinzând blocurile de locuinţe sociale care sunt destinate constituirii fondului prevăzut la art. 1 alin. (2), conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de realizare a locuinţelor.

(2)  Listele prevăzute la alin. (1) vor fi însoţite de o notă explicativă cu privire la modul de soluţionare a cererilor de locuinţe, în care se va prezenta şi o situaţie sintetică întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3)  In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii privind aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) analizează şi stabilesc priorităţile investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale propuse a se realiza conform prezentei ordonanţe de urgenţă şi corectează în mod corespunzător listele prevăzute la alin. (1).

(4)   Alocarea sumelor pentru finanţarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale se va face pentru fiecare construcţie de locuinţe, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor, cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.

Art. 8. - (1) Finanţarea programelor de investiţii în construcţia de locuinţe sociale se efectuează prin conturile deschise la Trezoreria Statului, cu respectarea normelor metodologice privind aplicarea de către Trezoreria Statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor publice.

(2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti conform prevederilor programelor de investiţii sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale.

Art. 9. - (1) In scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prevedea pentru fiecare dintre construcţiile respective sumele aferente, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.

(2) In susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.

Art. 10. - Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:

a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei   nr.  3.  Anexa  nr.  3  se  completează în  baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de inspectorii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor;

b)   în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 4;

c)   după analiză şi aprobare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 5;

d)   după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale şi în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului - OPHT.

Art. 11. - (1) Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

(2) In listele prevăzute la alin. (1), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora.

Art. 12. - (1) In situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe.

(2) Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.

Art. 13. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv.

(2) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de o comisie stabilită prin hotărâre a consiliului local, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi inspectorii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei.

CAPITOLUL II

Dispoziţii finale

Art. 14. - (1) Locuinţele din fondul destinat închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi nu pot fi vândute.

(2)   Locuinţele sociale, nesolicitate de persoanele îndreptăţite şi care au prioritate conform art. 1 alin. (4), se constituie ca fond de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, care îndeplinesc, în mod cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (3).

(3)  Repartizarea locuinţelor prevăzute la alin. (2) se face după criterii stabilite potrivit art. 2 alin. (2), fără ca solicitanţii de locuinţe să fie condiţionaţi de nivelul venitului realizat.

(4)   Pentru locuinţele rămase nerepartizate conform alin. (3), ca urmare a lipsei de solicitări din partea persoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, modul de administrare se stabileşte prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, fără schimbarea destinaţiei date prin autorizaţia de construire.

Art. 15. - (1) Sunt interzise, sub sancţiunea nulităţii absolute, contractele de închiriere încheiate cu persoane fizice pentru locuinţele din fondul constituit potrivit art. 1 alin. (2), cu nerespectarea condiţiilor, destinaţiilor şi a ordinii de prioritate prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(2)   Sub incidenţa prevederilor alin. (1) intră şi cazurile de schimbare permisă, dar nejustificată, a destinaţiei locuinţelor, în situaţiile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3)   Depistarea cazurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) şi sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru constatarea nulităţii şi restabilirea situaţiei anterioare se fac prin grija prefecţilor.

Art. 16. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Lăszlo Borbely

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 11)

CONSILIUL LOCAL...............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

LISTA

cuprinzând locuinţele sociale propuse a fî finanţate în anul .................................

Denumirea localitaţii, bloc

Număr de apartamente

Număr de cereri

Regimul

de înălţime

Stadiul fizic

Termen PIF

Tipul construcţiei*)

Numărul de locuinţe sociale

Număr de locuinţe

destinate persoanelor

evacuate din locuinţe retrocedate

Sume

necesare în

vederea

finalizarii

(mii lei)

Sume solicitate de la bugetul de

stat pentru

anul

(mii lei)

Resurse proprii pentru anul...**)

(mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Localitate

Bloc

Bloc

.................

Total localitate

…………………………………….

TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE

(PRIMAR GENERAL)

......................................................

L.S.

*) Se completează: reabilttare sau construcţie nouă.

**) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investitii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.

Notă: Anexa nr. 1 se completează în baza datelor transmise de către consiliile locale.

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 21)

CONSILIUL LOCAL.............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

SITUAŢIE SINTEZĂ

privind soluţionarea cererilor de locuinţă formulate de persoane şi/sau familii evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natura fostilor proprietari, la data de............................................

Nr. crt.

Categoria de persoane

Număr

de cereri

Cereri care se soluţionează din fondul de locuinţe

Cereri nesoluţionate

OBSERVAŢII*)

Locuinţe cu chirie vacante, din fondul construit

Locuinţe

construite

prin program

ANL

Locuinţe sociale

vacante, din fondul construit

care se construiesc prin:

obiective de investiţii în continuare

obiective

de investiţii

noi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Consiliul local al..................................

    1.

Persoane îndreptăţite şi care      au      prioritate, conform art.1  alin. (4) din O.U.G. nr. 74/2007 din care:

persoane   cu   mijloace financiare   situate   sub nivelul  venitului  minim pe  economie,   invalizi, pensionari şi persoane cu handicap

    2.

Persoane   îndreptăţite, altele decât cete de la nr. crt. 1

TOTAL Consiliu local

 …………………………………………………….

TOTAL GENERAL

PREŞEDINTE

(PRIMAR GENERAL),

.............................................

L.S.

*) Se precizează, pe scurt, cauzeie principale care conduc la nesolutionarea unor cereri, dacă este cazul

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL .............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

SITUAŢI A

privind producţia realizată în anul..............., până la finele lunii.......................,pentru darea în folosinţă a locuinţelor............................*)

                                                                                                     - mii lei -

I.   Producţia realizată de la începutul anului ...............              ........................

II.  Producţia decontată cumulat de la începutul anului,              ........................

din care:

-  de la bugetul de stat                                                              ........................

-  din surse proprii                                                                    ........................

III.   Producţia realizată şi nedecontată la finele lunii,                  ........................

din care:

-  suma solicitată la plată de la bugetul de stat                            ........................

-  suma care se va plăti din surse proprii                                    ........................

Răspundem pentru realitatea datelor.

Preşedinte,                                                 

(Primar general)

.................................................

 Director buget-finanţe,

.................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite sau pentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 4

CONSILIUL LOCAL ............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

SITU AŢI A

privind sumele preliminate pentru luna........................., necesare în vederea realizării locuinţelor........................................................*)

                                                                                                     - mii lei -

Producţia preliminată pentru luna .....................,                      ........................

din care, pe surse de finanţare:

-  surse de la bugetul de stat ..............................                     ........................

-  surse proprii ..................................................                     ........................

Răspundem pentru realitatea datelor.

Preşedinte,

(Primar general)

.................................................

                                                                                               

Director buget-finanţe,

.................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite sau pentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE

privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe...................................*), pe luna........................

                                                                                                                                                                                                                  - mii lei -

1.   Program pentru anul ..................................................                                                                                                                    ......................

2.  Valoarea lucrărilor executate de la începutul anului  până la .........                                                                                                     ......................

3.  Valoarea lucrărilor decontate cumulat de la începutul anului,                                                                                                              ......................

din care:

-  de la bugetul de stat                                                                                                                                                                          .......................

-  din surse proprii                                                                                                                                                                                ......................

4.  Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate până la finele lunii ......,                                                                                                    ......................

din care:

-  suma solicitată de la bugetul de stat de consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru  decontarea producţiei executate şi nedecontate                                                                                                                                                                                                      ......................

-  suma ce se va plăti din surse proprii ale bugetelor locale                                                                                                                     ......................

5.  Suma aprobată la plată de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei executate şi nedecontate până la finele lunii ..............         ......................

6.  Alocaţii solicitate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei preliminate a lunii în curs                                                             ......................

Ordonator principal de credite,

..................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale la care au acces toate persoanele îndreptăţite sau pentru locuinţe sociale destinate persoanelor îndreptăţite prevăzute la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 74/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 74 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu