Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.71 din 26.10.2016

pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 870 din 31 octombrie 2016SmartCity1

Având în vedere necesitatea obiectivă a continuării procesului de reformă, modernizare şi eficientizare a administraţiei publice, în lipsa căruia sectorul public din România va continua să se caracterizeze prin ineficienţă în relaţia cu persoanele fizice şi juridice şi prin utilizarea deficitară a fondurilor publice, cu consecinţe negative pentru întreaga societate,luând în considerare cerinţa legală a asigurării plăţii de la bugetul de stat către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" a sumelor investite de aceasta pentru achiziţionarea bunurilor şi realizarea investiţiilor, modernizărilor şi dotărilor în imobilele-clădiri proprietate a statului, trecute din administrarea regiei în administrarea unor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale Articolul 1(1) Se instituie Programul GovITHub, cu următoarele obiective:a)implementarea de proiecte din domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul instituţiilor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, la solicitarea instituţiilor din administraţia publică centrală în domenii considerate de interes; b)identificarea de noi metode analitice pentru seturi de date disponibile şi punerea lor la dispoziţia instituţiilor şi autorităţilor administraţiei publice centrale; c)sprijinirea antreprenoriatului în domeniul tehnologiei informaţiei prin promovarea iniţiativelor în domeniu. (2) Programul GovITHub se desfăşoară prin Cancelaria Prim-Ministrului şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) În cadrul Programului GovITHub se instituie un număr de 20 de burse de cercetare, în cuantum de 12.831 lei lunar/bursă, pentru o perioadă de 6 luni. Accesarea burselor se face prin concurs, deschis tuturor specialiştilor din domeniul tehnologiei informaţiei. Articolul 2Prin ordin al şefului Cancelariei Prim-Ministrului sunt aprobate criteriile, metodologia de selecţie a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (3) teza a doua, precum şi termenii Programului GovITHub. Capitolul II Măsuri pentru trecerea cu plată în proprietatea publică şi privată a statului a unor bunuri de natura activelor fixe, obiectelor de inventar şi a dotărilor, respectiv a unor investiţii şi modernizări finalizate, aparţinând Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Articolul 3(1) Se aprobă trecerea cu plată a dotărilor de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, la valoarea rămasă neamortizată, la care se adaugă TVA. (2) Suma de 25.308,42 lei reprezentând valoarea rămasă neamortizată, inclusiv TVA, pentru plata bunurilor prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Afacerilor Interne. Articolul 4(1) Se aprobă trecerea cu plată a investiţiilor şi modernizărilor finalizate, prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi realizate din fondurile proprii ale regiei, în domeniul privat al statului, la valoarea de inventar, inclusiv TVA, şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
(2) Suma de 137.219,35 lei reprezentând valoarea de inventar, inclusiv TVA, pentru plata investiţiilor şi modernizărilor finalizate prevăzute la alin. (1), se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pe anul 2016 Ministerului Apărării Naţionale.
Articolul 5(1) Investiţiile şi modernizările finalizate, în suma de 2.159.953,06 lei, inclusiv TVA, aferente imobilului identificat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în proprietatea publică şi privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2a a aceleiaşi hotărâri, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi realizate din fondurile proprii ale regiei, trec în domeniul public al statului, cu plată, la valoarea de inventar, la care se adaugă TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii. (2) Contravaloarea investiţiilor şi modernizărilor finalizate prevăzute la alin. (1) in suma de 2.159.953,06 lei, cu TVA inclusă, se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în anul 2016.(3) Sumele prevăzute la alin. (1) majorează valoarea imobilului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016. Articolul 6(1) Dotările, în sumă de 434.535,98 lei, inclusiv TVA, aferente imobilului identificat în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S241/2016, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2b a aceleiaşi hotărâri, aflate în proprietatea R.A.-A.P.P.S. şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, trec în domeniul privat al statului, cu plată, la valoarea rămasă de amortizat, la care se adaugă TVA, şi în administrarea Serviciului Român de Informaţii. (2) Contravaloarea dotărilor prevăzute la alin. (1), în sumă de 434.535,98 lei, cu TVA inclusă, se achită din bugetul Serviciului Român de Informaţii, din fondurile alocate de la bugetul de stat cu această destinaţie, în anul 2016. Articolul 7(1) Investiţiile şi modernizările, precum si dotările, mijloacele fixe şi obiectele de inventar prevăzute în art. 3-6, se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIIModificarea, completarea şi abrogarea unor prevederi din acte normative Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă: a) alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 900, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.";
b)articolele nr. 1 , 2 și 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 31 iulie 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 49/2016, se abrogă.
Articolul 9 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Florin Marius Tacu Şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Paul Gheorghiu p. Ministrul apărării naţionale, Ştefan-Alexandru Tinca, secretar de stat Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul afacerilor interne, Ioan-Dragoş Tudorache Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, Delia Popescu
ANEXA Nr. 1LISTA dotărilor de natura activelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi achiziţionate din fondurile proprii ale regiei, care trec, cu plată, în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Amortizare Valoarea rămasă
1 200193 FRIGIDER ARCTIC 50,42 1 50,42 0,00 50,42
2 20090 APARAT AER CONDIŢIONAT SPLIT 338,54 1 338,54 0,00 338,54
3 20235 ARAGAZ 25,53 1 25,53 0,00 25,53
4 61917 TVR COLOR NEI 1484 58,31 1 58,31 0,00 58,31
TOTAL 4 472,80 0,00 472,80
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
1 I-0494 PERDEA (150 X 155) 46,90 4 187,60 187,60 0,00
2 I-0495 PERDEA (140 X 55;145 X 60) 46,90 10 469,00 469,00 0,00
3 I-0496 PERDEA (160 X 60) 46,90 4 187,60 187,60 0,00
4 I-0497 PERDEA (160 X 60) 46,90 2 93,80 93,80 0,00
5 I-0501 PERDEA 60,63 14 848,82 848,82 0,00
6 I-0570 PERDEA (186 X 110) 71,24 6 427,44 427,44 0,00
7 I-0574 PERDEA (186 X 110) 71,24 5 356,20 356,20 0,00
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
8 I-0575 PERDEA (190 X 110) 71,24 26 1.852,24 1.852,24 0,00
9 I-0576 PERDEA (184 X 110) 71,24 2 142,48 142,48 0,00
10 J-15069 PERDELE 94,22 2 188,44 188,44 0,00
11 J-15070 PERDELE 0,90 X 0,70 44,63 4 178,52 178,52 0,00
12 J-15071 PERDELE 0,68 X 0,70 44,63 2 89,26 89,26 0,00
13 J-15072 PERDELE 0,60 X 0,60 37,19 1 37,19 37,19 0,00
14 J-15073 PERDELE 0,22 X 0,80 19,84 2 39,68 39,68 0,00
15 J-15075 PERDELE (VITRAJ) 49,59 1 49,59 49,59 0,00
16 J-15079 PERDELE 94,22 2 188,44 188,44 0,00
17 J-15082 PERDELE 0,60 X 0,60 37,19 1 37,19 37,19 0,00
18 J-15085 PERDELE (VITRAJ) 49,59 1 49,59 49,59 0,00
19 J-9751 PAHAR APĂ 260 ML BISTRO 2,50 18 45,00 45,00 0,00
20 J-9752 PAHAR VIN ALB 165 ML BISTRO 2,50 20 50,00 50,00 0,00
21 J-9753 PAHAR VIN ROŞU 210 ML BISTRO 2,50 20 50,00 50,00 0,00
22 J-9754 PAHAR RĂCORITOARE 320 ML 1,36 20 27,20 27,20 0,00
23 J-9755 PAHAR RĂCORITOARE 220 ML 1,36 18 24,48 24,48 0,00
24 J-9757 PAHAR ŞAMPANIE CUPĂ 275 ML 2,50 25 62,50 62,50 0,00
25 J-9758 PAHAR LICHIOR 60 ML 2,03 25 50,75 50,75 0,00
TOTAL 235 5.733,01 5.733,01 0,00
TOTAL CASA ŢĂRĂNEASCĂ - CU PLATĂ 26 6.205,81 5.733,01 472,80
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Amortizare Valoarea rămasă
1 20042 COMBINĂ FRIGORIFICĂ LG. 1.260,42 1 1.260,42 0,00 1.260,42
2 20181 APARAT AER CONDIŢIONAT SPLIT 338,54 2 677,08 0,00 677,08
3 20188 CUPTOR CU MICROUNDE 331,96 1 331,96 0,00 331,96
4 20189 COMBINĂ FRIGORIF. LG GR 267 EHF 7.634,12 1 7.634,12 0,00 7.634,12
5 20192 FRIGIDER ARCTIC 50,42 1 50,42 0,00 50,42
6 20386 APARAT AER CONDIŢIONAT LG 2.658,58 2 5.317,16 0,00 5.317,16
7 210989 SISTEM CURĂŢAT RAINBOW 6.882,39 1 6.882,39 6.882,39 0,00
8 30013 CONTORI ENERGIE TERMICĂ 3.717,21 1 3.717,21 0,00 3.717,21
9 30016 CONTOARE APĂ RECE 630,33 1 630,33 0,00 630,33
10 3084 CALCULATOR SISTEM PC ONE ABI - 4.138,21 1 4.138,21 4.138,21 0,00
11 61916 PĂTURI PLIANTE 51,69 2 103,38 0,00 103,38
12 61918 TVR COLOR NEI E 2044 TX 72,66 1 72,66 0,00 72,66
13 61920 TV NEI MARE 95,12 1 95,12 0,00 95,12
14 61946 TV GOLDSTAR CU TELECOMANDĂ 29,04 1 29,04 0,00 29,04
TOTAL 17 30.939,50 11.020,60 19.918,90
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
1 i-12580 MAŞINA SPĂLAT BOSCH 1.129,00 1 1.129,00 1.129,00 0,00
2 i-12592 LANTERNĂ XENON 30,99 1 30,99 30,99 0,00
3 i-99271 TERMOMETRU CAMERĂ + UMIDITATE 10,69 2 21,38 21,38 0,00
4 i-00403 POMPĂ ELECTRONICĂ EVOTRON 802,42 1 802,42 802,42 0,00
5 J-13234 FAX CANON B 120 998,56 1 998,56 998,56 0,00
6 J-1324 MIXER CU BOL MOULINEX 63,90 1 63,90 63,90 0,00
7 J-1325 STORCĂTOR FRUCTE 41,99 1 41,99 41,99 0,00
8 J-1327 CAFETIERĂ ALASKA 29,99 2 59,98 59,98 0,00
9 J-1330 SCAUN PLASTIC 5,99 18 107,82 107,82 0,00
10 J-1331 UMBRELĂ MASĂ 16,15 3 48,45 48,45 0,00
11 J-1332 SUPORT UMBRELĂ 4,92 3 14,76 14,76 0,00
12 J-1339 ASPIRATOR DELONGHI 275,90 1 275,90 275,90 0,00
13 J-1340 MESE PLASTIC ALBE 23,79 1 23,79 23,79 0,00
14 J-1342 SCAUNE PLASTIC ALBE 8,19 8 65,52 65,52 0,00
15 J-1343 UMBRELE 23,69 1 23,69 23,69 0,00
16 J-1344 UMBRELE 17,19 2 34,38 34,38 0,00
17 J-13440 RACHETĂ TENIS T 1000 83,99 4 335,96 335,96 0,00
18 J-1345 SUPORT UMBRELE 6,99 3 20,97 20,97 0,00
19 J-13501 HALATE BAIE 29,99 8 239,92 239,92 0,00
20 J-15031 PERDELE 2,32 X 1,40 178,52 6 1.071,12 1.071,12 0,00
21 J-15032 PERDELE 2,58 X 2,00 247,95 2 495,90 495,90 0,00
22 J-15033 PERDELE 2,58 X 2,80 344,65 2 689,30 689,30 0,00
23 J-15034 PERDELE 2,58 X 2,20 272,75 2 545,50 545,50 0,00
24 J-15035 PERDELE 2,33 X 0,80 104,14 2 208,28 208,28 0,00
25 J-15036 PERDELE 2,56 X 1,90 238,03 1 238,03 238,03 0,00
26 J-15037 PERDELE 2,32 X 1,55 195,88 4 783,52 783,52 0,00
27 J-15038 PERDELE 2,53 X 1,50 188,44 2 376,88 376,88 0,00
28 J-15039 PERDELE 1,60 X 1,60 198,36 4 793,44 793,44 0,00
29 J-15040 PERDELE 0,98 X 0,90 (VITRAJ) 59,51 1 59,51 59,51 0,00
30 J-15041 PERDELE 0,55 X 0,70 (VITRAJ) 34,71 1 34,71 34,71 0,00
31 J-15042 PERDELE 2,63 X 1,15 146,29 2 292,58 292,58 0,00
32 J-15043 PERDELE 1,75 X 1,00 128,93 2 257,86 257,86 0,00
33 J-15044 PERDELE 2,40 X 1,90 238,03 2 476,06 476,06 0,00
34 J-15045 PERDELE 2,10 X 0,95 123,98 2 247,96 247,96 0,00
35 J-15046 PERDELE 2,65 X 0,80 106,62 2 213,24 213,24 0,00
36 J-15047 PERDELE 2,08 X 0,95 123,98 2 247,96 247,96 0,00
37 J-15048 PERDELE 2,65 X 0,80 104,14 2 208,28 208,28 0,00
38 J-15049 PERDELE 2,29 X 3,30 401,68 2 803,36 803,36 0,00
39 J-15050 PERDELE 2,29 X 0,80 104,14 2 208,28 208,28 0,00
40 J-15051 PERDELE 2,87 X 1,70 208,28 3 624,84 624,84 0,00
41 J-15052 PERDELE 2,89 X 1,65 198,36 4 793,44 793,44 0,00
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
42 J-15053 PERDELE 2,92 X 2,50 307,46 2 614,92 614,92 0,00
43 J-15054 PERDELE 2,15 X 1,60 198,36 2 396,72 396,72 0,00
44 J-15055 PERDELE 1,95 X 2,20 247,95 1 247,95 247,95 0,00
45 J-15056 PERDELE 2,20 X 2,90 347,13 2 694,26 694,26 0,00
46 J-15057 PERDELE 2,24 X 1,40 188,44 2 376,88 376,88 0,00
47 J-15058 PERDELE 1,75 X 0,90 109,10 2 218,20 218,20 0,00
48 J-15059 PERDELE 2,23 X 2,00 247,95 4 991,80 991,80 0,00
49 J-15060 PERDELE 2,23 X 3,35 406,64 2 813,28 813,28 0,00
50 J-15061 PERDELE 2,45 X 2,45 297,54 2 595,08 595,08 0,00
51 J-15062 PERDELE 2,45 X 1,25 158,69 1 158,69 158,69 0,00
52 J-15063 PERDELE 2,45 X 2,00 247,95 2 495,90 495,90 0,00
53 J-15064 PERDELE 2,45 X 2,00 247,95 2 495,90 495,90 0,00
54 J-15065 PERDELE 2,45 X 1,90 238,03 2 476,06 476,06 0,00
55 J-15066 PERDELE 2,68 X 1,50 188,44 2 376,88 376,88 0,00
56 J-15067 PERDELE 1,30 X 1,00 123,98 2 247,96 247,96 0,00
57 J-15068 PERDELE 2,25 X 1,25 158,69 2 317,38 317,38 0,00
58 J-15084 PERDELE 2,58 X 2,20 272,75 2 545,50 545,50 0,00
59 J-15746 FIER DE CĂLCAT PROGR. 8 210,00 1 210,00 210,00 0,00
60 J-16068 GĂLEATĂ SPĂLAT PARDOSELI 642,00 1 642,00 642,00 0,00
61 J-16081 FIER DE CĂLCAT AQUASPEED 159,58 1 159,58 159,58 0,00
62 J-8411 LAMPĂ CONTRA INSECTE 41,85 3 125,55 125,55 0,00
63 J-8419 APARAT PRĂJIT PÂINE SOLAC 42,00 1 42,00 42,00 0,00
64 J-8842 CUVERTURĂ PAT DUBLU 439,84 1 439,84 439,84 0,00
65 J-9735 PRĂJITOR DE PÂINE 59,99 1 59,99 59,99 0,00
66 I-0038 POMPĂ AQUA 546,22 1 546,22 546,22 0,00
TOTAL 158 24.297,97 24.297,97 0,00
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
1 Licenţă win xp pro romanian 349,325 2 698,65 0,00 698,65
TOTAL 698,65 0,00 698,65
Nr. crt. Nr. inv. Denumire Preţ unitar Cantitate Valoare de inventar Uzura Valoarea rămasă
TOTAL VILA 10 CU PLATĂ 177 55936 35319 20.618
TOTAL GENERAL VILA 10 + CASA ŢĂRĂNEASCĂ 62.141,93 41.051,58 21.090,35

TOTAL GENERAL CU TVA = 25.308,42

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale obiectivului de investiţii „Centrală termică electrică pentru prepararea apei calde menajere şi agent termic de încălzire - Vila Covasna" care trece, cu plată, din proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Adresa obiectivului de investiţii care se transferă Persoana juridică de la care se transferă obiectivul de investiţii Persoana juridică la care se transmite Valoare de inventar în lei, cu TVA inclus Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiţii care se transferă
Vila Covasna, oraşul Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judeţul Covasna Domeniul propriu al Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Ministerul Apărării Naţionale 137.219,35 Centrală termică electrică pentru prepararea acm şi agent termic de încălzire (montată în spaţiul fostului punct termic de distribuţie de la subsolul Vilei Covasna)SmartCity5

COMENTARII la OUG 71/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 71 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu