E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 11 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 12 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 13 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 14 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 15 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 16 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 17 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 18 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 19 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 20 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 21 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 2 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 3 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 4 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 5 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 6 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 abrogă articolul 7 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 8 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 9 din actul OUG 51 1998
Articolul 1 din actul OUG 64 1999 modifica articolul 10 din actul OUG 51 1998
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 64 din 18 mai 1999

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 20 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2
    (1) Activele bancare supuse valorificarii, potrivit prezentei ordonante de urgenta, cuprind:
    a) creante neperformante;
    b) bunuri mobile si imobile, intrate in patrimoniul bancilor ca urmare a procedurilor de executare silita, si cele asupra carora au fost constituite, in favoarea bancilor, garantii reale care nu au fost executate pana la data preluarii in vederea valorificarii;
    c) alte active stabilite prin hotarare a Comitetului de coordonare a restructurarii, infiintat conform prezentei ordonante de urgenta;
    d) active in curs de realizare.
    (2) Primele active bancare neperformante care se preiau conform prezentei ordonante de urgenta sunt cele existente in sold la 31 martie 1999 sau la data prevazuta in actul normativ de restructurare a bancii ale carei active sunt supuse valorificarii.
    (3) Activele bancare supuse valorificarii vor fi identificate si selectate de bancile la care statul este actionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurarii."
    2. Literele b) si c) ale articolului 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "b) creante neperformante - credite si dobanzi aferente, creante atasate acestora sau derivate din acestea, evidentiate in conturile de bilant, asupra unor debitori, persoane fizice sau persoane juridice si care, conform normelor Bancii Nationale a Romaniei si practicilor/uzantelor bancare internationale, sunt clasificate in categoria <<indoielnic>> sau <<pierdere>>, precum si elemente de activ evidentiate in conturi extrabilantiere, conform normelor in vigoare;
    c) valoare nominala - valoarea activelor supuse valorificarii, asa cum a fost inregistrata in evidentele contabile ale bancii, conform legislatiei in vigoare."
    3. Dupa litera d) a articolului 3 se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) valoare neta realizabila - valoarea activelor estimata pe baza valorii nete actuale, tinand seama de valoarea de piata a acestora si de costurile de administrare pana la data instrainarii acestora."
    4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) In scopul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, denumita in continuare agentie, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru, avand sediul in municipiul Bucuresti.
    (2) Organizarea si functionarea agentiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    (3) Agentia isi va inceta activitatea dupa 5 ani de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind organizarea si functionarea acesteia.
    (4) Durata agentiei va putea fi prelungita o singura data, prin hotarare a Guvernului, pentru motive temeinice, pentru o perioada de cel mult 2 ani."
    5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    (1) Agentia este condusa de un secretar de stat.
    (2) Secretarul de stat al agentiei este numit prin decizie a primului-ministru."
    6. Dupa articolul 5 se introduc articolele 5^1 si 5^2, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5^1
    Secretarul de stat al agentiei are urmatoarele atributii principale:
    a) reprezinta agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice, romane si straine, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
    b) dispune masuri pentru executarea dispozitiilor legale, precum si a altor reglementari privind agentia;
    c) numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul agentiei;
    d) prezinta primului-ministru, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual de activitate a agentiei;
    e) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5^2
    (1) Finantarea agentiei este asigurata prin alocatii de la bugetul de stat.
    (2) Finantarea cheltuielilor de functionare si operare se asigura, in completare, si din urmatoarele surse:
    a) credite pe termen scurt, mediu sau lung, cu garantia statului, contractate de agentie pe piata interna sau externa;
    b) comisioane aferente serviciilor de consultanta prestate de agentie pe baza de contract;
    c) alte surse prevazute de lege.
    (3) Sumele rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de agentie au ca destinatie restituirea creditelor contractate conform alin. (2) lit. a) si plata dobanzilor, a comisioanelor aferente acestora, precum si acoperirea cheltuielilor de administrare si valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se vireaza la bugetul de stat."
    7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    Salarizarea personalului agentiei se face prin lege speciala."
    8. Articolul 7 se abroga.
    9. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) In vederea indeplinirii rolului sau, agentia are urmatoarele atributii principale:
    a) preia, cu plata, de la bancile la care statul este actionar majoritar active bancare din categoriile prevazute la art. 2, in scopul valorificarii lor. Preluarea se face la valoarea neta stabilita prin contract;
    b) valorifica activele bancare prin:
    - initierea si/sau finalizarea, dupa caz, a procedurilor de executare silita;
    - licitatii publice sau alte proceduri prevazute de lege;
    - mecanisme si operatiuni legal reglementate, specifice pietei de capital.
    (2) Agentia indeplineste orice alte atributii care ii revin prin acte normative."
    10. Dupa articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 8^1
    In vederea asigurarii conditiilor pentru valorificarea activelor bancare preluate de agentie, aceasta poate proceda la:
    a) negocierea creantelor si reesalonarea scadentelor;
    b) reesalonarea scadentelor, cu actualizarea garantiilor;
    c) conversia creantelor in actiuni;
    d) orice alte masuri de natura sa faciliteze valorificarea optima a creantelor."
    11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Cesiunea creantelor bancare neperformante este supusa dispozitiilor art. 1.391 si urmatoarele din Codul civil referitoare la cesiunea de creanta si are ca efect principal subrogarea agentiei in toate drepturile principale si accesorii ale bancilor cedente.
    (2) In cazul proceselor si al cererilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale, indiferent daca este vorba de faza de judecata sau de executare silita, agentia se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale cedentului si dobandeste calitatea procesuala pe care acesta o avea in momentul preluarii.
    (3) Activele bancare supuse valorificarii, preluate de agentie, se inregistreaza in evidenta contabila a acesteia la valoarea nominala.
    (4) Notificarea debitorilor cedati se efectueaza de catre agentie, in forma scrisa, in termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.
    (5) Agentia are dreptul neingradit de a stabili modul si procedurile de recuperare si de valorificare a activelor bancare preluate si de a pune in aplicare aceste proceduri fara consultarea debitorului.
    (6) Pe data preluarii de catre agentie a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadenta, incheiate intre banci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
    (7) Pe data ajungerii la scadenta dispozitiile alin. (6) se aplica si contractelor de credit care la data preluarii de catre agentie nu erau ajunse la scadenta.
    (8) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, dupa caz, au fost investite cu formula executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplica creantelor pentru care dreptul de a cere executarea silita s-a prescris deja.
    (9) Debitorii pot contesta in justitie masurile dispuse de agentie in conformitate cu prevederile alin. (5) si pot face contestatie la executare numai cu depunerea unei cautiuni egale cu jumatate din valoarea activului bancar supus valorificarii."
    12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    In vederea eficientizarii activitatii desfasurate, agentia poate incheia contracte cu persoane fizice sau persoane juridice specializate, romane ori straine, avand ca obiect urmatoarele activitati:
    a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;
    b) darea in administrare a bunurilor imobile si/sau mobile, preluate de la banci in vederea valorificarii si/sau vanzarii acestor bunuri catre terti;
    c) intermedierea vanzarii sau vanzarea catre terti, pe baza de mandat, a activelor bancare supuse valorificarii;
    d) asistenta si/sau reprezentarea juridica pentru inceperea sau continuarea procedurilor de executare silita, dupa caz;
    e) servicii de consultanta de specialitate;
    f) orice alte servicii necesare realizarii obiectului de activitate al agentiei."
    13. Articolul 11 se abroga.
    14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) In cazul bancilor care inregistreaza pierderi in evidenta contabila intocmita potrivit normelor Bancii Nationale a Romaniei, preluarea activelor supuse valorificarii conform art. 8^1 va fi precedata de avizarea de catre Ministerul Finantelor si Fondul Proprietatii de Stat a programului de restructurare intocmit de banca si de aprobarea acestuia de catre Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei si de Comitetul de coordonare a restructurarii.
    (2) Aprobarea programului de restructurare sau respingerea acestuia va avea loc intr-o perioada ce nu va putea excede perioadei de 30 de zile de la data depunerii acestuia la Banca Nationala a Romaniei.
    (3) Bancile supuse prezentei ordonante de urgenta vor suporta costurile aferente restructurarii, potrivit deciziei Comitetului de coordonare a restructurarii."
    15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) Urmarirea activelor bancare supuse valorificarii se efectueaza de catre agentie in nume propriu, direct sau prin intermediul unor firme de specialitate, din tara ori din strainatate, care vor putea prelua de la agentie active neperformante potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia.
    (2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice, in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a agentiei.
    (3) Firmele de specialitate pot prelua activele bancare selectate, prin incheierea de contracte de cesiune cu agentia, plata pretului facandu-se integral la data incheierii contractului sau esalonat, pe parcursul recuperarii creantelor, la o valoare negociabila, care va avea la baza valoarea neta realizabila, estimata de agentie pentru fiecare dintre activele bancare preluate."
    16. Articolul 14 se abroga.
    17. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    (1) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a agentiei, toate informatiile care pot facilita recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.
    (2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancara nr. 58/1998, bancile sunt obligate sa furnizeze, la cererea scrisa a agentiei, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitatilor banesti, precum si al oricaror alte active detinute la aceste banci de debitorii cedati agentiei.
    (3) Informatiile obtinute in temeiul alin. (1) si (2) constituie secret profesional pentru salariatii agentiei."
    18. Articolul 16 se abroga.
    19. Articolul 17 se abroga.
    20. Articolul 18 se abroga.
    21. Literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 19 vor avea urmatorul cuprins:
    "a) coordoneaza punerea in aplicare a programelor de restructurare elaborate de banci, cu avizul Ministerului Finantelor si al Fondului Proprietatii de Stat;
    b) avizeaza selectarea si preluarea activelor bancare supuse valorificarii, din punct de vedere al incadrarii in programul de restructurare a bancilor."
    22. Dupa capitolul IV se introduc capitolele IV^1 si IV^2, cu urmatorul cuprins:

    "CAP. 4^1
    Incompatibilitati, conflicte de interese si secretul profesional

    Art. 19^1
    (1) Secretarul de stat si salariatii agentiei nu pot fi membri ai unui partid politic si nu pot desfasura activitati politice in perioada in care sunt angajati ai agentiei.
    (2) Salariatilor agentiei li se interzice sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de alta natura care i-ar pune intr-o pozitie in care interesul lor personal ar intra in conflict cu obligatiile si indatoririle lor fata de agentie.
    (3) Salariatii agentiei si membrii Comitetului de coordonare a restructurarii au obligatia de a pastra secretul profesional, fiind interzisa folosirea sau dezvaluirea, in timpul activitatii si dupa o perioada de 5 ani de la incetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dauna intereselor agentiei sau ale bancilor carora li se aplica dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 19^2
    (1) Agentia nu poate incheia contracte de natura celor prevazute la art. 10 si nu poate instraina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificarii prin contracte cu:
    a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora;
    b) fostii proprietari ai bunurilor intrate in patrimoniul agentiei ca urmare a parcurgerii de catre aceasta ori de catre banca a unor proceduri de executare silita sau de realizare a garantiilor reale;
    c) sotul/sotia, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevazute la lit. a) si b) sau, dupa caz, actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si b);
    d) succesorii in drepturi ai persoanelor prevazute la lit. a) si b);
    e) membrii Comitetului de coordonare a restructurarii si salariatii agentiei.
    (2) Contractele incheiate cu incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept.
    Art. 19^3
    Persoanele prevazute la art. 19^2 lit. a) - d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al agentiei.

    CAP. 4^2
    Sanctiuni

    Art. 19^4
    (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgenta, daca, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, urmatoarele fapte:
    a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscand ca aceasta face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 19^2 alin. (1);
    b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, in dauna alteia care a formulat o oferta mai avantajoasa, potrivit criteriilor stabilite in oferta de vanzare;
    c) nerespectarea termenelor stabilite de agentie in cererile adresate, in scris, persoanelor prevazute la art. 15 alin. (1) si (2), pentru obtinerea de informatii.
    (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. c), cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.
    Art. 19^5
    Contraventiile prevazute la art. 19^4 se constata de catre Departamentul de Control al Guvernului, iar sanctiunile se aplica de catre Ministerul Finantelor.
    Art. 19^6
    Contraventiilor prevazute la art. 19^4 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 25 si 26."
    23. Articolul 20 se abroga.
    24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplica si in cazul creantelor bancare neperformante, care sunt in curs de a fi preschimbate in actiuni la societatile comerciale debitoare, si nu exclud utilizarea in continuare a acestei metode de stingere a creantelor, chiar daca ea nu a fost inca initiata."
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele masuri premergatoare privatizarii bancilor, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Mihai Bogza,
                       viceguvernatorSmartCity5

COMENTARII la OUG 64/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 64 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu