Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.63 din 07.05.2020

pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 08 mai 2020SmartCity1

În contextul circumstanţelor excepţionale generate de răspândirea largă a virusului SARS-CoV-2, cu consecinţe deosebit de grave asupra vieţii economice şi sociale,având în vedere efectele economice deosebit de grave generate de închiderea integrală sau parţială a activităţii economice din sectorul privat din România, cu impact deosebit de grav asupra funcţionării instituţiilor mass-media,în condiţiile în care, pe fondul încetinirii activităţilor economice, cea mai mare parte a instituţiilor care activează în domeniul mass-media şi al publicităţii şi-au diminuat încasările cu procente cuprinse între 40% şi 80%, iar în lipsa unor campanii de informare susţinute financiar, activitatea instituţiilor mass-media ar putea fi grav afectată, cu consecinţe negative în ceea ce priveşte asigurarea dreptului la o informare corectă şi echilibrată a cetăţenilor într-o perioadă critică în care nevoia de informare este esenţială,luând act de necesitatea obiectivă a îndeplinirii obligaţiei constituţionale prevăzută la art. 31 alin. (2) din legea fundamentală, potrivit căreia „Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.", în dublul scop al prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi respectiv al facilitării măsurilor de relansare economică,constatând că se impune de urgenţă derularea unor campanii naţionale şi locale de informare publică, ţintite către cetăţeni, în scopul conştientizării riscurilor de îmbolnăvire şi creşterii gradului de conformare voluntară la normele sanitare şi sociale impuse de autorităţile competente, în vederea limitării extinderii răspândirii virusului după încetarea stării de urgenţă,având în vedere necesitatea imperativă a reluării graduale în cel mai scurt timp a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă,conştientizându-se necesitatea pregătirii imediate a perioadei ulterioare încetării stării de urgenţă de către autorităţile statului român, atât prin măsuri economice şi sociale, cât şi prin campanii de informare publică prin toate mijloacele de comunicare în masă,ţinând cont de faptul că este absolut necesar şi urgent ca informaţiile de interes public privind măsurile adoptate de Guvern în vederea reluării activităţilor economice şi protecţiei sanitare trebuie să fie difuzate consistent şi cât mai rapid, pentru a-şi produce efectele favorabile imediat după încetarea stării de urgenţă, orice întârziere în adoptarea acestui cadru normativ putând produce consecinţe deosebit de grave la nivel social şi economic,luând în considerare faptul că sarcina realizării unor astfel de campanii media nu se poate realiza exclusiv de industria mass-media şi a publicităţii, fiind obligatorie susţinerea financiară din partea statului, iar impunerea unei obligaţii acestor structuri private de a furniza informaţiile respective fără o contraprestaţie financiară din partea statului poate fi considerată o afectare substanţială a dreptului de proprietate al companiilor respective, o încălcare a principiului proporţionalităţii, care constituie o garanţie a statului de drept,reţinându-se că lipsa derulării unor campanii oficiale de informare va genera efecte sociale şi economice deosebit de negative, precum diminuarea conformării voluntare faţă de măsurile sanitare impuse de autorităţile competente, creşterea numărului de persoane afectate de infectarea cu SARS-CoV-2, creşterea cheltuielilor sanitare pe termen scurt şi mediu, prelungirea crizei sanitare şi, implicit, prelungirea efectelor negative resimţite de populaţie, creşterea accelerată a şomajului, adâncirea dezechilibrelor macroeconomice, întârzierea relansării economice, cu consecinţe deosebit de grave asupra mediului economic privat şi asupra numărului de locuri de muncă din economie,constatându-se că aspectele menţionate vizează un interes public de cea mai mare importanţă şi constituie o situaţie cu totul extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1
(1) Pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15 mai 2020, Guvernul difuzează contra cost, prin intermediul serviciilor de programe de televiziune şi radiodifuziune, al ziarelor tipărite, revistelor, publicaţiilor periodice, al furnizorilor de servicii media online şi furnizorilor de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, înregistrate în România, campanii de informare publică privind măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi campanii de informare publică privind modul de reluare a activităţilor economice şi sociale după încetarea stării de urgenţă.
(2) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) vor fi realizate de Guvernul României şi gestionate de către Secretariatul General al Guvernului şi Autoritatea pentru Digitalizarea României.
(3) Campaniile de informare publică prevăzute la alin. (1) nu se includ în calculul duratei legale alocate publicităţii comerciale, potrivit dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Bugetul total alocat campaniilor de informare publică prevăzute la alin. (1) este de maximum 200.000 mii lei, inclusiv TVA, pe toată durata acestora. Sumele se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(5) Perioada de derulare a campaniilor prevăzute la alin. (1) poate fi prelungită în funcţie de necesităţile de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19 în limita bugetului total alocat conform alin. (4).
(6) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele prevăzute la alin. (4) se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru anul 2020, prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului la titlul 20 „Bunuri şi servicii", capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe".
Articolul 2
(1) Pot participa la campaniile de informare publică prevăzute la art. 1 alin. (1) serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicaţiile periodice, furnizorii de servicii media online şi furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi, care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:a)sunt profesionişti în sensul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, sau asociaţii şi fundaţii în sensul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; b)deţin licenţe audiovizuale valabile pe care le utilizează efectiv şi nu se află sub o interdicţie impusă de autorităţile competente ale statului român sau funcţionează ca reprezentant media, în baza unui contract de reprezentare cu societăţi deţinătoare de licenţă, încheiat anterior declarării stării de urgenţă pe teritoriul României instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 aprilie 2020; c)au obţinut în ultimul an venituri din activităţi corespunzătoare unuia din următoarele coduri CAEN: CAEN 5813 - Activităţi de editare a ziarelor; CAEN 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; CAEN 5819 - Alte activităţi de editare; CAEN 6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio; CAEN 6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune; CAEN 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi a activităţilor conexe; CAEN 6312 - Activităţi ale portalurilor web; CAEN 6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri; CAEN 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate; CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media; CAEN 9412 - Activităţi ale organizaţiilor profesionale; CAEN 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.; d)nu înregistrează obligaţii fiscale restante către bugetul general consolidat al statului sau respectă condiţiile de eşalonare la plată, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; e)în cazul societăţilor aflate în insolvenţă, respectă planul de reorganizare admis de instanţă; f)să aibă un număr de cel puţin 2 angajaţi pe perioadă nedeterminată, cu timp integral sau parţial de lucru, sau contracte de drepturi de autor încheiate cu cel puţin 2 redactori colaboratori, pe perioada ultimelor 6 luni anterioare decretării stării de urgenţă; g)pentru portalurile web, să aibă o existenţă neîntreruptă cel puţin 6 luni înainte de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, iar pentru serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, decizia de autorizare să fi fost acordată cu cel puţin 6 luni înainte de instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României; h)pentru companiile ce înscriu publicaţii tipărite sau portaluri web în campaniile de informare, acestea îşi continuă funcţionarea pe perioada de desfăşurare a campaniei cu cel puţin o publicaţie tipărită sau online; i)pentru portalurile web, fac dovada deţinerii dreptului de a utiliza domeniul de internet; j)pentru serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, informative şi/sau generaliste şi sportive, acestea să realizeze şi să difuzeze producţii proprii de ştiri şi/sau emisiuni informative, iar pentru serviciile de programe de radiodifuziune, acestea să se realizeze şi să difuzeze producţii proprii de ştiri şi/sau emisiuni informative.
(2) Sunt excluşi de la plata mesajelor difuzate în cadrul campaniei furnizorii mass-media deţinuţi şi finanţaţi de autorităţi publice române sau străine sau de instituţii religioase.
Articolul 3Bugetul prevăzut la art. 1 alin. (4) se distribuie după cum urmează: a)55% pentru serviciile de programe de televiziune, care se distribuie astfel: 8% pentru serviciile de programe de televiziune cu licenţe audiovizuale locale şi regionale şi 47% pentru serviciile deţinătoare de licenţă naţională. Sunt considerate televiziuni locale şi regionale acele companii care deţin licenţe locale sau regionale ce nu sunt identificabile prin nume ca aparţinând unui serviciu de programe cu audienţă măsurată; b)23% pentru furnizori media online, care se distribuie astfel: cel puţin 5% pentru furnizorii media online cu conţinut local şi 18% pentru furnizorii media online cu conţinut naţional; c)12% pentru serviciile de programe de radiodifuziune, care se distribuie astfel: 8% pentru radiodifuzorii radio cu audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de audienţă radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) şi 4% pentru radiodifuzorii radio locali sau regionali care nu sunt incluşi în studiul naţional de audienţă menţionat anterior. Sunt considerate radiodifuzori locali sau regionali acele radiouri care nu sunt identificabile prin nume ca aparţinând unui serviciu de programe cu audienţă măsurată şi raportată prin intermediul studiului menţionat anterior; d)5% pentru ziare tipărite, reviste şi publicaţii periodice, cu apariţie săptămânală, bilunară sau lunară, cu până la 8 apariţii pe an; e)4% pentru publicitatea prin amplasarea de mijloace de publicitate în localităţi, efectuată în condiţiile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată; f)1% pentru creaţia şi producţia materialelor care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică. Articolul 4
(1) Plata serviciilor de publicitate către furnizorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1), participanţi în campanie, se va face după cum urmează:a)pentru radiodifuzorii TV cu audienţă măsurată la nivelul anului 2019: 450 lei/punct de audienţă naţională medie orară pentru un spot video de 30 de secunde, maximum două spoturi pe oră, în intervalul 06,00-24,00; b)pentru radiodifuzorii radio cu audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de audienţă radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA): în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. c), conform cotelor de piaţă măsurate la nivelul anului 2019, cel mult 20 de difuzări pe zi ale spoturilor din campanie la preţul de listă al radiodifuzorului pentru un spot de 30 de secunde, cu o reducere de cel puţin 50%; c)pentru radiodifuzorii TV şi radio fără audienţă măsurată la nivel naţional, conform Studiului de audienţă radio (SAR) furnizat de Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA): 50 lei/spot video sau audio în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. c); d)pentru furnizorii media online: 5 lei/1.000 afişări, dar nu mai mult de 5 afişări/vizitator unic şi nu mai mult de 150.000 lei/lună pentru un site, pentru bannere 970 x 250 pixeli, 300 x 250 pixeli şi 300 x 600 pixeli, amplasate în primele două ecrane ale portalurilor web varianta desktop şi maximum trei ecrane în varianta mobil, fără a depăşi două poziţii publicitare pe fiecare pagină afişată.
(2) Pentru presa tipărită, pe toată perioada de desfăşurare a campaniei, fiecare publicaţie inclusă în campanie va publica, în fiecare ediţie a publicaţiei, cel puţin o machetă de o jumătate de pagină, ce va conţine o creaţie oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri:a)50.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 20.000 de exemplare şi o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni în anul 2019; b)30.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu difuzare naţională, regională sau locală, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 2.000 şi 19.999 de exemplare şi o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019; c)15.000 lei/lună, pentru fiecare cotidian cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 de exemplare, cu minimum 3 apariţii săptămânal, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019; d)3.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minimum 8 apariţii pe an, publicaţii cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 2.000 de exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019; e)2.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor periodice: săptămânale, bilunare sau lunare, cu minimum 8 apariţii pe an, publicaţii cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 de exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019; f)4.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor trimestriale cu cel puţin o apariţie în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediţie mai mare de 2.000 de exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019; g)2.000 lei pentru fiecare ediţie a publicaţiilor trimestriale cu cel puţin o apariţie în perioada campaniei de informare, cu un tiraj mediu brut per ediţie cuprins între 500 şi 1.999 de exemplare, cu difuzare naţională, locală sau regională, cu o apariţie regulată şi neîntreruptă pentru o perioadă de cel puţin 3 luni din anul 2019.
(3) Pentru panourile stradale, începând cu data de 15 mai 2020 şi până la finalizarea campaniei, în limita bugetelor alocate potrivit art. 3 lit. e), pentru fiecare companie ce solicită includerea în campania de informare, în funcţie de cota de piaţă calculată raportat la numărul total al mijloacelor de publicitate în localităţi al fiecărei companii, autorizate în condiţiile Legii nr. 185/2013, republicată, şi fără a depăşi pentru o companie 10% din bugetul total alocat pentru afişaj stradal prevăzut la art. 3 lit. e), pe fiecare panou publicitar inclus în campanie va fi afişată o creaţie oficială din cadrul campaniei, la următoarele costuri, care includ producţia materialelor decorative, decorarea şi iluminarea:a)pentru municipiul Bucureşti, municipiile şi oraşele cu o populaţie de peste 200.000 de locuitori: 1.190 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.380 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 11.900 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie; b)în localităţile cu o populaţie mai mică de 200.000 de locuitori: 952 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 1.904 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp; 8.330 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mare de 50 mp, dar nu mai mult de 10 panouri cu suprafaţa mai mare de 50 mp pentru o companie; c)spot de 10 secunde la frecvenţă de 3 minute în cazul panourilor digitale: 1.666 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa mai mică de 12 mp; 2.023 lei/lună pentru un panou cu suprafaţa între 12,01 mp şi 50 mp.
(4) Pentru radiodifuzorii locali sau regionali, plata serviciilor de difuzare a campaniei se va face în baza următorului mecanism:a)10% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare licenţă deţinută şi efectiv utilizată; b)20% din sumă va fi distribuită în cote egale pentru fiecare studio autorizat deţinut de companiile deţinătoare ale licenţei, conform raportărilor depuse la Consiliul Naţional al Audiovizualului la data de 1 martie 2020; c)70% din sumă va fi distribuită către fiecare deţinător de licenţă, proporţional cu numărul de minute de producţie proprie, reprezentând emisiuni de ştiri sau informative, intervenţii ale moderatorilor, emisiuni pe teme economice sau sociale, ponderat cu numărul de locuitori rezidenţi în localităţile pentru care s-a acordat licenţa, cu o ponderare suplimentară aplicată licenţelor acordate în Bucureşti de 0,25, conform raportărilor depuse la Consiliul Naţional al Audiovizualului până la data de 1 martie 2020.
Articolul 5Mesajele din campanie vor avea un caracter exclusiv informativ, noncomercial, iar plasarea acestora se va face în cadrul unui conţinut adecvat, după cum urmează: a)radiodifuzare - în cadrul buletinelor de ştiri, al emisiunilor informative, al emisiunilor cu informaţii economice şi financiare şi al emisiunilor de educaţie sanitară/medicină, îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport, precum şi al altor programe ce sunt difuzate în intervalul orar 6,00-24,00; b)ziare, reviste şi periodice - cotidiene generaliste naţionale sau locale, cotidiene populare, publicaţii economico-financiare, publicaţii de afaceri, publicaţii de sănătate/medicină, ştiinţă, tehnologie, cultură şi sport sau suplimentele unor astfel de publicaţii; c)portaluri web - cu un conţinut din următoarele categorii: ştiri şi analize, naţionale sau locale, ştiri generale, economic financiar, sănătate şi îngrijire personală, educaţie, familie şi copii, ştiinţă, tehnologie şi sport; d)în localităţi - amplasarea mijloacelor de publicitate se va realiza în zone cu vizibilitate, evitându-se aglomerarea acestora în aceeaşi zonă. Articolul 6Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune difuzează, în mod gratuit, campaniile de informare publică derulate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 7
(1) În vederea participării la desfăşurarea campaniilor de informare publică, serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune, ziarele tipărite, revistele, publicaţiile periodice, furnizorii de servicii media online şi furnizorii de publicitate prin mijloace de publicitate amplasate în localităţi vor completa o cerere de participare, împreună cu o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi autenticitatea datelor furnizate, prin intermediul unei platforme web gestionate de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.
(2) Cererea va conţine următoarele elemente:a)datele de identificare ale solicitantului; b)serviciul/serviciile mass-media furnizat/e care participă la campanie; c)date privind audienţa/tirajul/traficul online, cu precizarea expresă a organismului independent în domeniu care a efectuat evaluarea; d)date privind mijloace de publicitate în localităţi administrate în condiţiile Legii nr. 185/2013, republicată; e)contul bancar deschis pe teritoriul României, utilizat pentru participarea în campaniile de informare publică; f)pentru datele prevăzute la lit. a), c) şi d) se vor ataşa documentele care să ateste aceste date.
(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un anunţ cu privire la platforma web prevăzută la alin. (1).
(4) Termenul-limită pentru transmiterea solicitărilor către Secretariatul General al Guvernului este de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunţului privind platforma web.
(5) La finalizarea termenului-limită de înregistrare, în baza datelor comunicate de solicitanţi, Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet raportul generat prin aplicaţia web gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României cu cererile validate, sumele alocate fiecărui participant la campanie, condiţiile contractuale de derulare a campaniei.
(6) Contractul de prestări servicii în cadrul campaniei se încheie între Secretariatul General al Guvernului, în numele şi pe seama statului, şi solicitant, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la data publicării raportului prevăzut la alin. (5). Contractul se semnează de către solicitant prin semnătură electronică sau în formă olografă şi este transmis electronic prin aplicaţia web. În cazul contractelor semnate prin semnătură olografă, acestea se transmit de către solicitant Secretariatului General al Guvernului prin curierat.
(7) Modelul contractului de prestări servicii se aprobă prin ordin comun al secretarului general al Guvernului şi al preşedintelui Agenţiei pentru Digitalizarea României.
(8) Secretariatul General al Guvernului efectuează plata serviciilor în tranşe lunare, cu plata în avans pentru prima lună de campanie, în condiţiile prevederilor art. 52 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care, în urma monitorizării de către Agenţia pentru Digitalizarea României, se constată diferenţe faţă de condiţiile de difuzare asumate iniţial de participanţii în campanie, următoarea tranşă lunară se ajustează pentru diferenţă la nivelul serviciilor efectiv prestate şi măsurate.
(9) Creanţele de recuperat rezultate din derularea contractelor de prestări servicii sunt creanţe bugetare a căror recuperare se efectuează de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) Creanţele de recuperat se stabilesc de către Secretariatul General al Guvernului şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu, ce se transmite organului fiscal competent în vederea recuperării potrivit alin. (9).
(11) Sumele recuperate de organul fiscal potrivit alin. (9) se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri distinct.
(12) Pentru creanţele de recuperat, debitorii datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de organul fiscal competent pentru perioada de când s-a efectual plata şi până când s-au recuperat sumele.
Articolul 8
(1) Cererile de participare la campanie, declaraţiile pe propria răspundere şi rapoartele de activitate se verifică de Secretariatul General al Guvernului prin Autoritatea pentru Digitalizarea României înainte de efectuarea plăţii fiecărei tranşe lunare. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate sau că prestatorul, potrivit enumerării prevăzute la art. 1 alin. (1), a furnizat date nereale privind serviciile prestate, Secretariatul General al Guvernului dispune rezilierea de îndată a contractului, sesizarea organelor competente şi procedează la recuperarea sumelor acordate în avans.
(2) Materialele audiovizuale şi tipărite care vor fi difuzate în cadrul campaniilor de informare publică, precum spoturi audio şi video, bannere online, machete print, machete pentru panotaj, vor fi create şi produse centralizat de o structură de creaţie în care asociaţiile profesionale specifice pot delega membri din mai multe agenţii pe bază de voluntariat şi/sau plătiţi.
(3) Monitorizarea executării campaniilor online, presă scrisă şi amplasarea de mijloace de publicitate în localităţi se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României prin servicii proprii de monitorizare şi/sau cu sprijinul unui organism independent, standardizat şi transparent, pe baza standardelor agreate şi utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat şi/sau plătit.
(4) Serviciul de planificare media, raportare şi urmărire media al campaniei pentru radiodifuzori se realizează de Autoritatea pentru Digitalizarea României pe baza serviciilor furnizate de un organism independent, standardizat şi transparent, în baza standardelor agreate şi utilizate în industria media, desemnat de structurile asociative ale industriei media, pe bază de voluntariat şi/sau plătit.
(5) În situaţia în care în urma monitorizărilor prevăzute la alin. (3) se observă că execuţia campaniei de informare publică nu a corespuns pe deplin specificaţiilor din prezenta ordonanţă de urgenţă, se vor aplica următoarele corecţii financiare:a)suma alocată unei publicaţii va fi diminuată proporţional cu gradul de neafişare al campaniei; b)suma alocată unui portal web va fi diminuată proporţional cu gradul de neafişare al campaniei; c)suma alocată mijloacelor de publicitate în localităţi va fi diminuată proporţional cu perioada pentru care panoul nu a fost decorat conform specificaţiilor.
(6) În termen de 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1), Secretariatul General al Guvernului publică pe pagina de internet un raport asupra desfăşurării campaniei de informare publică.
PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Ioan-Sabin Sărmaş Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu p. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Pecingină, secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 63/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 63 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 63/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu