Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 48 din  8 decembrie 1998

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 475 din 10 decembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 1998, aprobat prin Legea nr. 109/1998, rectificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1998, se aproba urmatoarele influente:
                                 - miliarde lei -
 VENITURI - TOTAL:                     -40,2
 1. Venituri curente                  +750,2
    a) venituri fiscale,
       din care:                    +1.456,5
       - impozite directe             +535,8
       - impozite indirecte           +920,7
    b) venituri nefiscale             -706,3
 2. Venituri din capital              -282,0
 3. Incasari din rambursarea
    imprumuturilor acordate           -508,4

    Art. 3
    Alineatul (6) al articolului 2 din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice in suma de 13,0 miliarde lei, din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare in suma de 15,0 miliarde lei, din venituri din privatizare in suma de 860,1 miliarde lei, precum si din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului in suma de 5.410,9 miliarde lei."
    Art. 4
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, pe anul 1998, este prezentata in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1998, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1998, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare, din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, precum si intrarile de credite externe sunt prezentate in anexa nr. 3.*)
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 5
    (1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in bugetul de stat pe anul 1998, se aproba urmatoarele influente:

                                                   - miliarde lei -
 CHELTUIELI - TOTAL,                                     -25,6

 din care:
 1. Cheltuieli curente                                 -253,9
    1.1. Cheltuieli de personal                        -103,6
    1.2. Cheltuieli materiale si servicii               +32,5
    1.3. Subventii                                      -39,8
         1.3.1. Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                       +0,2
         1.3.2. Subventii pe produse si
                activitati                              +10,0
         1.3.3. Subventii pentru acoperirea
                diferentelor de pret si tarif           -50,0
    1.4. Prime acordate producatorilor agricoli        -106,0
    1.5. Transferuri                                    -63,6
    1.6. Rezerve                                        +26,6
 2. Cheltuieli de capital                              +348,8
 3. Imprumuturi acordate                                +85,0
 4. Rambursari de credite externe si plati
    de dobanzi si comisioane aferente acestora         -205,5
    4.1. Rambursari de credite externe                  -41,9
    4.2. Plati de dobanzi si comisioane
         la credite externe                            -142,5
    4.3. Rambursari de credite interne                  -16,6
    4.4. Plati de dobanzi si comisioane
         la credite interne                              -4,5

    (2) Listele de investitii pe anul 1998 pot fi modificate de catre ordonatorii principali de credite, corespunzator cu derularea procesului investitional, pana la data de 15 decembrie 1998.
    Art. 6
    Alineatul (5) al articolului 5 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(5) Economiile la cheltuielile cu salariile, rezultate ca urmare a neocuparii posturilor prevazute in anexa nr. 3 si a modificarii structurii de personal, pot fi utilizate pentru acordarea de premii in cursul anului 1998, fara a mai fi aplicabile, in acest an, prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, ale art. 25 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare."
    Art. 7
    Cheltuielile pentru autoritatile publice se diminueaza cu suma de 30,2 miliarde lei, din care pentru:

                                   - miliarde lei -
    - Autoritati legislative            -35,3
    - Autoritati judecatoresti           +5,1
    - Alte autoritati publice            -0,8
    - Autoritati executive               +0,8

    Art. 8
    In bugetul Consiliului pentru Reforma este cuprinsa si suma de 2,7 miliarde lei reprezentand contributia Romaniei pentru participarea la programele Uniunii Europene pentru intreprinderi mici si mijlocii.
    Art. 9
    Fondul primului-ministru, constituit in baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicata, este in suma de 700,0 milioane lei.
    Art. 10
    Cheltuielile pentru apararea tarii se majoreaza cu suma de 129,9 miliarde lei, iar cele pentru ordine publica si siguranta nationala, cu suma de 10,9 miliarde lei.
    Art. 11
    Cheltuielile pentru actiunile social-culturale se diminueaza cu suma de 29,4 miliarde lei, din care: 89,1 miliarde lei la cheltuieli de personal, 33,3 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii si 64,4 miliarde lei la rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente, si se majoreaza cu 46,4 miliarde lei la cheltuieli de capital, cu 110,8 miliarde lei la transferuri si cu 0,2 miliarde lei la alocatii de la buget pentru institutii publice.
    Art. 12
    Alineatele (2) si (5) ale articolului 9 din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bugetul Ministerului Educatiei Nationale cuprinde si suma de 14,2 miliarde lei pentru reforma invatamantului preuniversitar si, respectiv, suma de 35,1 miliarde lei pentru reforma invatamantului superior, reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea acestor reforme."
    "(5) In bugetul Ministerului Educatiei Nationale este cuprinsa si suma de 1,33 miliarde lei, reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea proiectului de reabilitare a scolilor."
    Art. 13
    Alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 109/1998, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este cuprinsa si suma de 2,8 miliarde lei pentru plata obligatiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala."
    Art. 14
    Alineatele (3), (4) lit. a) si (6) ale articolului 11 din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerul Culturii va utiliza suma de 215,0 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor prevazute la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural-national, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile ulterioare, care se efectueaza pentru bunurile din patrimoniul cultural-national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si locala, pentru cele apartinand cultelor religioase, precum si pentru monumentele istorice aflate in proprietatea sau in folosinta unor persoane fizice sau juridice, altele decat institutiile publice, in conditiile legii."
    "(4) ..........................................
    a) activitatile de punere in valoare, cercetare, studii si de personal ale Ansamblului <<Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet>>, sub coordonarea Fundatiei <<Academia Civica>>, potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului <<Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet>> ca ansamblu de interes national, in suma de 3,1 miliarde lei;"
    "(6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societatii Romane de Radiodifuziune, in suma de 178,1 miliarde lei, si Societatii Romane de Televiziune, in suma de 167,3 miliarde lei, se utilizeaza potrivit destinatiilor prevazute in anexele la bugetele celor doua societati."
    Art. 15
    Cheltuielile bugetului de stat pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape se majoreaza cu suma de 6,7 miliarde lei, din care: 0,6 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, 5,0 miliarde lei la transferuri, 1,3 miliarde lei la cheltuieli de capital, si se diminueaza cu 0,2 miliarde lei la cheltuieli de personal.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majoreaza cu suma de 163,3 miliarde lei, din care: 29,6 miliarde lei la cheltuieli de personal, 190,5 miliarde lei la transferuri, 105,8 miliarde lei la cheltuieli de capital, si se diminueaza cu 6,6 miliarde lei la cheltuieli materiale si servicii, cu 50,0 miliarde lei la subventii si cu 106,0 miliarde lei la prime acordate producatorilor agricoli.
    (2) Pe principalele actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:
                                    - miliarde lei -
    - industrie                           -25,0
    - agricultura si silvicultura        -140,0
    - transporturi si comunicatii        +290,0
    - alte actiuni economice              +38,3

    (3) Suma de 290,0 miliarde lei se va utiliza pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori.
    Art. 17
    (1) In cadrul prevederilor bugetare la capitolul "Industrie", ordonatorul principal de credite va efectua modificarea in repartizarea cheltuielilor pe destinatiile prevazute la art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998.
    (2) In bugetul Ministerului Transporturilor este cuprinsa si suma de 804.401 mii lei reprezentand cheltuieli de personal si alocatii de hrana cuvenite pe lunile august si septembrie 1998 pentru capitaniile zonale.
    Art. 18
    Alineatele (6) si (7) ale articolului 17 din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(6) In cheltuielile pentru agricultura si silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, se cuprind si cheltuielile pentru intretinerea efectivelor de cabaline, care sunt proprietate publica a statului, patrimoniu genetic national, si pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare improspatarii acestuia.
    (7) In bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este inclusa si suma de 740,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii, prevazuta in anexa nr. 3/20."
    Art. 19
    Articolul 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 28
    Cheltuielile pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, in suma de 737,0 miliarde lei, sunt prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor si se acopera din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului."
    Art. 20
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru alte actiuni se diminueaza cu suma de 14,6 miliarde lei, din care: 25,7 miliarde lei la cheltuieli de personal, si se majoreaza cu 10,0 miliarde lei la subventii pe produse si activitati si cu 1,1 miliarde lei la transferuri.
    (2) In bugetul Ministerului Finantelor la capitolul "Alte actiuni" este cuprinsa si suma de 1,1 miliarde lei, reprezentand cheltuielile aferente confectionarii insemnului Ordinului "Steaua Romaniei" pe anul 1998, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului "Steaua Romaniei".
    Art. 21
    Transferurile din bugetul de stat catre alte bugete se diminueaza cu suma de 82,3 miliarde lei, din care: 123,8 miliarde lei la transferuri catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, si se majoreaza cu 36,9 miliarde lei la transferurile catre bugetele locale pentru asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru energie termica si transport urban de calatori si cu 4,6 miliarde lei la transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii.
    Art. 22
    Fondul de rezerva bugetara si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 20,0 miliarde lei si, respectiv, cu 6,6 miliarde lei.
    Art. 23
    Alineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) In anul 1998, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 2.289,8 miliarde lei, din care: 148,9 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 740,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. In mod exceptional, legat de restructurarea economiei, se acorda imprumuturi fara dobanda, in suma de 1.400,0 miliarde lei, unor agenti economici pentru acoperirea arieratelor catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si Societatea Nationala de Gaze Naturale <<Romgaz>> - S.A."
    Art. 24
    Articolul 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Suma de 940,0 miliarde lei prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, se modifica in mod corespunzator la 740,0 miliarde lei."
    Art. 25
    Cheltuielile pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A., cheltuielile pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori si cheltuielile pentru inchiderea si conservarea minelor se efectueaza, cu prioritate, din varsamintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului si din resursele generale ale bugetului de stat realizate pe anul 1998, cu incadrarea in nivelul aprobat al deficitului bugetului de stat.
    Art. 26
    Deficitul bugetului de stat pe anul 1998 se stabileste in suma de 13.465,0 miliarde lei.
    Art. 27
    Regularizarile prevazute la art. 31 alin. (4) si la art. 36 alin. (3) din Legea nr. 109/1998, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, se pot efectua pana la data de 15 decembrie 1998. In cadrul aceluiasi termen se vor regulariza si cheltuielile efectuate in anul 1998 din bugetele locale si care, potrivit prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, se suporta din bugetul de stat. Regularizarile intre bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate si bugetul Fondului special pentru sanatate, care nu au fost efectuate pana la data de 15 septembrie 1998, raman cheltuieli ale Fondului special pentru sanatate.
    Art. 28
    Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete si pe municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    Art. 29
    Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, repartizate pe judete si pe municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 5.
    Art. 30
    (1) Influentele la sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale si transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale se vor repartiza pe unitatile administrativ-teritoriale din cadrul judetelor si municipiului Bucuresti, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 109/1998.
    (2) La repartizarea influentelor la sumele defalcate din impozitul pe salarii pe unitati administrativ-teritoriale se vor asigura cu prioritate fondurile necesare pentru cheltuielile de asistenta sociala si invatamant.
    Art. 31
    (1) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prezentata in anexa nr. 3.
    (2) In acelasi termen se vor aproba de catre Guvern si influentele in bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale sau companiilor nationale si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, la propunerea ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 32
    Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba rectificarea bugetelor locale si a bugetelor regiilor autonome din subordine in termen de cel mult 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 33
    Veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificarile corespunzatoare, sunt prezentate in anexele nr. 6 - 8.
    Art. 34
    (1) In bugetul de stat sunt incluse si veniturile si cheltuielile aferente pensiei suplimentare pentru institutiile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (2) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor vira la bugetul de stat pe anul 1998 soldul aflat la data de 1 noiembrie 1998 in contul de disponibil pentru pensia suplimentara, precum si contributia aferenta acestei pensii, calculata si cuvenita pana la data de 31 decembrie 1998.
    (3) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor restitui Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, din fondurile aprobate in bugetul de stat pentru pensii militari, sumele primite pana la data de 31 octombrie 1998 pentru acoperirea deficitului bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentara, gestionate de catre ordonatorii principali de credite respectivi.
    (4) Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor asigura, cu acordul Ministerului Finantelor, reflectarea in executia bugetului de stat pe anul 1998 a veniturilor si cheltuielilor realizate pana la data de 31 octombrie 1998, in cadrul fondurilor pentru pensia suplimentara administrate de catre acestia, precum si a celor aferente lunilor noiembrie si decembrie 1998.
    Art. 35
    Alineatul (2) al articolului 50 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Din cheltuielile bugetului trezoreriei statului pe anul 1998 se acopera, prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, suma de 13.723,0 milioane lei, reprezentand dobanzi recalculate la disponibilitatile pastrate in contul general al trezoreriei statului din contravaloarea in lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate Romaniei de Comisia Europeana."
    Art. 36
    (1) Eventualele disponibilitati ramase la finele anului 1998, reprezentand diferenta dintre veniturile incasate potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, si cheltuielile cuprinse la capitolul "Autoritati publice" din bugetul Ministerului Justitiei se reporteaza in anul urmator intr-un cont distinct la trezoreria statului si vor fi utilizate cu aceeasi destinatie, potrivit legii.
    (2) Disponibilitatile prevazute la alineatul precedent se raporteaza in executia de casa a bugetului de stat pe anul 1998, la partea de cheltuieli, intr-o pozitie distincta in bugetul Ministerului Justitiei.
    Art. 37
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat pe anul 1998.
    Art. 38
    Anexele nr. 1 - 8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                            - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 A1  A2 A3 A4                                   Program         Intrari de
                                                actualizat      credite externe
                                                buget de stat
===============================================================================
          Influente             Program         Intrari de
------------------------------- rectificat      credite externe       Total
                Intrari de      buget de stat
Buget de stat   credite externe
-------------------------------------------------------------------------------
      A                       B                       1              2
===============================================================================
      3                4         5 = 1 + 3         6 = 2 + 4      7 = 5 + 6
-------------------------------------------------------------------------------
0001           VENITURI                          69.606.150.000
    -40.249.265                  69.565.900.735                  69.565.900.735
0002          I. VENITURI CURENTE                61.283.020.000
    750.150.735                  62.033.170.735                  62.033.170.735
0003           A. VENITURI FISCALE               58.620.320.000
  1.456.535.735                  60.076.855.735                  60.076.855.735
0004            A1. IMPOZITE DIRECTE             22.229.550.000
    535.805.735                  22.765.355.735                  22.765.355.735
0101             IMPOZITUL PE PROFIT             11.113.000.000
                                 11.113.000.000                  11.113.000.000
0201             IMPOZITUL PE SALARII            10.014.550.000
    131.750.000                  10.146.300.000                  10.146.300.000
     01       Impozitul pe salarii - total -     14.977.000.000
    172.000.000                  15.149.000.000                  15.149.000.000
     02       Sume defalcate din impozitul pe
              salarii pentru bugetele locale
              (se scad)                          -4.962.450.000
    -40.250.000                  -5.002.700.000                  -5.002.700.000
0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE            1.102.000.000
    304.500.000                   1.406.500.000                   1.406.500.000
     01       Impozitul pe veniturile
              persoanelor fizice si juridice
              nerezidente                           353.000.000
    157.000.000                     510.000.000                     510.000.000
     02       Impozitul pe profit obtinut din
              activitati comerciale ilicite sau
              din nerespectarea Legii privind
              protectia consumatorilor               12.000.000
     -3.000.000                       9.000.000                       9.000.000
     03       Impozitul pe dividende de la
              societatile comerciale                691.000.000
    151.000.000                     842.000.000                     842.000.000
     04       Impozitul pe onorariul avocatilor
              si al notarilor publici                40.000.000
      5.000.000                      45.000.000                      45.000.000
     30       Alte incasari din impozite
              directe                                 6.000.000
     -5.500.000                         500.000                         500.000
0901             CONTRIBUTII
     99.555.735                      99.555.735                      99.555.735
     04       Contributia pentru pensia
              suplimentara
     99.555.735                      99.555.735                      99.555.735
1300            A2. IMPOZITE INDIRECTE           36.390.770.000
    920.730.000                  37.311.500.000                  37.311.500.000
1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA       20.596.000.000
  1.423.000.000                  22.019.000.000                  22.019.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT PE
                 CIRCULATIE                       8.663.000.000
   -131.000.000                   8.532.000.000                   8.532.000.000
     01       Accize                              6.951.000.000
     69.000.000                   7.020.000.000                   7.020.000.000
     02       Impozitul pe titeiul din
              productia interna si gazele
              naturale                            1.712.000.000
   -200.000.000                   1.512.000.000                   1.512.000.000
1601             TAXE VAMALE                      5.485.000.000
     76.000.000                   5.561.000.000                   5.561.000.000
     01       Taxe vamale de la persoane
              juridice                            5.375.000.000
    113.000.000                   5.488.000.000                   5.488.000.000
     02       Taxe vamale si alte venituri
              incasate de la persoane fizice
              prin unitatile vamale                 110.000.000
    -37.000.000                      73.000.000                      73.000.000
1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE          1.646.770.000
   -447.270.000                   1.199.500.000                   1.199.500.000
     02       Majorari si penalitati de
              intarziere pentru venituri
              nevarsate la termen                    13.100.000
     -4.600.000                       8.500.000                       8.500.000
     03       Taxe si tarife pentru eliberarea
              de licente si autorizatii de
              functionare                           490.000.000
   -415 000.000                      75.000.000                      75.000.000
     04       Taxa pentru activitatea de
              prospectiune, explorare si
              exploatare a resurselor minerale      360.670.000
    -18.670.000                     342.000.000                     342.000.000
     05       Taxe asupra tranzactiilor cu
              valori mobiliare                       40 000.000
    -10.000.000                      30.000.000                      30.000.000
     10       Taxe judiciare de timbru              313.000.000
    -26.000.000                     287.000.000                     287.000.000
     11       Taxe de timbru pentru
              contestatiile si plangerile
              asupra sumelor constatate si
              aplicate prin acte de control sau
              de impunere ale organelor
              Ministerului Finantelor                20.000.000
      6.000.000                      26.000.000                      26.000.000
     12       Taxe de timbru pentru activitatea
              notariala                             300.000.000
     21.000.000                     321.000.000                     321.000.000
     30       Alte incasari din impozite
              indirecte                             110.000.000
                                    110.000.000                     110.000.000
1900           B. VENITURI NEFISCALE              2.662.700.000
   -706.385.000                   1.956.315.000                   1.956.315.000
2001            VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
                REGIILOR AUTONOME                   570.000.000
    -65.000.000                     505.000.000                     505.000.000
2101            VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE
                PUBLICE                             421.900.000
    -40.800.000                     381.100.000                     381.100.000
     01       Taxe de metrologie                        200.000
                                        200.000                         200.000
     02       Taxe pentru brevete de inventii
              si inregistrarea marcilor de
              fabrica                                 7.000.000
     -3.000.000                       4.000.000                       4.000.000
     03       Taxe pentru prestatiile si
              serviciile efectuate de
              capitaniile de port si pentru
              eliberarea autorizatiilor de
              transport cu autovehicule in
              trafic international de marfuri       16.700.000
                                    16.700.000                       16.700.000
     04       Taxe consulare                        160.000.000
     33.000.000                     193.000.000                     193.000.000
     05       Taxe pentru analize efectuate de
              laboratoare, altele decat cele
              sanitare, de pe langa institutii       4.000.000
      1.000.000                       5.000.000                       5.000.000
     07       Venituri din incasarea
              contravalorii lucrarilor de
              combatere a daunatorilor si
              bolilor in sectorul vegetal             1.500.000
       -300.000                       1.200.000                       1.200.000
     08       Veniturile unitatilor de
              reproductie si selectie a
              animalelor                              1.500.000
       -500.000                       1.000.000                       1.000.000
     09       Veniturile circumscriptiilor,
              laboratoarelor si dispensarelor
              veterinare                             50.000.000
     -7.000.000                      43.000.000                      43.000.000
     10       Taxe si alte venituri din
              protectia mediului                      2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
     12       Varsaminte din disponibilitatile
              institutiilor publice si
              activitatilor autofinantate             3.000.000
     -2.000.000                       1.000.000                       1.000.000
     13       Varsaminte din veniturile
              institutiilor publice si
              activitatilor autofinantate             6.000.000
     -2.000.000                       4.000.000                       4.000.000
     30       Alte venituri de la institutiile
              publice                               170.000.000
    -60.000.000                     110.000.000                     110.000.000
2201            DIVERSE VENITURI                  1.658.000.000
   -600.585.000                   1.057.415.000                   1.057.415.000
     01       Venituri din aplicarea
              prescriptiei extinctive                10.000.000
      6.000.000                      16.000.000                      16.000.000
     03       Venituri din amenzi si alte
              sanctiuni aplicate potrivit
              dispozitiilor legale                  300.000.000
                                    300.000.000                     300.000.000
     04       Incasari din cota retinuta,
              conform Codului penal                   3.000.000
     -1.000.000                       2.000.000                       2.000.000
     05       Restituiri de fonduri din
              finantarea bugetara a anilor
              precedenti                            310.000.000
    -33.000.000                     277.000.000                     277.000.000
     07       Venituri din concesiuni               751.000.000
   -511.685.000                     239.315.000                     239.315.000
     09       Incasarea dobanzilor aferente
              ratelor lunare din vanzarea
              locuintelor construite din
              fondurile statului                     12.000.000
     -5.000.000                       7.000.000                       7.000.000
     12       Incasari din valorificarea
              bunurilor confiscate, abandonate
              si alte sume constatate o data cu
              confiscarea, potrivit legii           135.000.000
    -59.000.000                      76.000.000                      76.000.000
     16       Venituri realizate din incasarea
              debitelor evidentiate in
              bilanturile de lichidare a
              patrimoniului fostelor
              cooperative agricole de productie       2.000.000      -1.900.000
                                        100.000                         100.000
     30       Incasari din alte surse               135.000.000
      5.000.000                     140.000.000                     140.000.000
2401            VARSAMINTE DIN DIVIDENDELE
                INCASATE DE FONDUL PROPRIETATII
                DE STAT                              12.800.000
                                     12.800.000                      12.800.000
3000          II. VENITURI DIN CAPITAL            6.581.030.000    -282.000.000
                                  6.299.030.000                   6.299.030.000
3001            VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
                BUNURI ALE STATULUI               6.581.030.000
   -282.000.000                   6.299.030.000                   6.299.030.000
     01       Venituri din valorificarea unor
              bunuri ale institutiilor publice       12.000.000
      1.000.000                      13.000.000                      13.000.000
     02       Venituri din valorificarea
              stocurilor de la rezervele
              materiale nationale si de
              mobilizare                             8.000.000
      7.000.000                      15.000.000                      15.000.000
     04       Venituri din privatizare              860.080.000
                                    860.080.000                     860.080.000
     05       Varsaminte din privatizare pentru
              constituirea Fondului la
              dispozitia Guvernului               5.700.950.000
   -290.000.000                   5.410.950.000                   5.410.950.000
4200          VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE         1.742.100.000
   -508.400.000                   1.233.700.000                   1.233.700.000
4201              INCASARI DIN RAMBURSAREA
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE         1.742.100.000
   -508.400.000                   1.233.700.000                   1.233.700.000
     01       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor acordate pentru
              finalizarea unor obiective
              aprobate prin conventii
              bilaterale si acorduri
              interguvernamentale                     1.000.000
     -1.000.000
     05       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor acordate
              persoanelor care beneficiaza de
              statutul de refugiat                     100.000
       -100.000
     07       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor pentru finantarea
              lucrarilor agricole                   316.000.000
    136.200.000                     452.200.000                     452.200.000
     08       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor acordate pentru
              constituirea fondului graului         489.000.000
    -18.500.000                     470.500.000                     470.500.000
     09       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor acordate pentru
              acoperirea arieratelor catre
              RENEL si ROMGAZ                      760.000.000
   -485.000.000                     275.000.000                     275.000.000
     10       Incasari din rambursarea
              imprumuturilor din fondul de
              redresare financiara                  176.000.000
   -140.000.000                      36.000.000                      36.000.000
5001          II. CHELTUIELI - TOTAL             83.056.450.000   6.087.100.555
    -25.549.265                  83.030.900.735   6.087.100.555  89.118.001.290
        01    CHELTUIELI CURENTE                 74.117.108.441   1.320.817.048
   -253.881.482                  73.863.226.959   1.320.817.048  75.184.044.007
        02    CHELTUIELI DE PERSONAL             16.760.326.864      17.362.046
   -103.591.941                  16.656.734.923      17.362.046  16.674.096.969
        20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    9.004.785.501     110.848.355
     32.493.368                   9.037.278.869     110.848.355   9.148.127.224
        34    SUBVENTII                           3.324.492.963
    -39.800.000                   3.284.692.963                   3.284.692.963
        35 01  Alocatii de la buget pentru
               institutii publice                 1.245.849.963
        200.000                   1.246.049.963                   1.246.049.963
        35 02  Subventii pe produse si
               activitati                         1.289.543.000
     10.000.000                   1.299.543.000                   1.299.543.000
        35 03  Subventii pentru acoperirea
               diferentelor de pret si tarif        789.100.000
    -50.000.000                     739.100.000                     739.100.000
        36    PRIME                                 357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        38    TRANSFERURI                        24.633.708.968   1.192.606.647
    -63.603.139                  24.570.105.829   1.192.606.647  25.762.712.476
        39     Transferuri consolidabile          8.524.119.946
    -82.250.000                   8.441.869.946                   8.441.869.946
        39 01   Transferul din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                asigurarea protectiei sociale a
                populatiei pentru energia
                termica si transportul urban de
                calatori                          2.250.000.000
     36.902.000                   2.286.902.000                   2.286.902.000
        39 02   Transferul din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                investitii                        2.188.580.000
      4.648.000                   2.193.228.000                   2.193.228.000
        39 03   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                investitii finantate partial
                din imprumuturi externe             400.000.000
   -123.800.000                     276.200.000                     276.200.000
        39 04   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul asigurarilor
                sociale de stat                   1.565.165.846
                                  1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                finantarea Programului de
                pietruire a drumurilor comunale
                si alimentarea cu apa a satelor     320.000.000
                                    320.000.000                     320.000.000
        39 08   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului special
                de risc si accident                 538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului special
                pentru plata pensiilor si a
                altor drepturi de asigurari
                sociale ale agricultorilor        1.060.573.304
                                  1.060.573.304                   1.060.573.304
        39 10   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului de
                asigurari sociale de sanatate,
                reprezentand contributia
                datorata de persoanele care
                satisfac serviciul militar in
                termen
     30.746.911                      30.746.911                      30.746.911
        39 11   Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului de
                asigurari sociale de sanatate,
                reprezentand contributia
                datorata de persoanele care
                executa o pedeapsa privativa de
                libertate sau arest preventiv
      1.338.470                       1.338.470                       1.338.470
        39 16   Contributia persoanelor
                asigurate pentru finantarea
                ocrotirii sanatatii                 201.343.266
    -32.138.211                     169.205.055                     169.205.055
        40      Transferuri neconsolidabile      16.109.589.022   1.192.606.647
     18.646.861                  16.128.235.883   1.192.606.647  17.320.842.530
        40 01    Locuinte                           549.558.000
      5.000.000                     554.558.000                     554.558.000
        40 02    Burse                              446.772.562
     -9.000.296                     437.772.266                     437.772.266
        40 03    Alocatii si alte ajutoare
                 pentru copii                     4.528.444.985
     -6.500.000                   4.521.944.985                   4.521.944.985
        40 04    Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                 militari si alte persoane        1.806.807.271
    140.626.687                   1.947.433.958                   1.947.433.958
        40 08    Ajutoare sociale                       400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                 indemnizatii                         5.836.041
       -378.027                       5.458.014                       5.458.014
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale           179.816.033
      2.298.085                     182.114.118                     182.114.118
        40 13    Diferenta de dobanzi aferenta
                 creditelor bancare,
                 subventionata potrivit
                 dispozitiilor legale                    15.000
                                         15.000                          15.000
        40 15    Plati efectuate in cadrul
                 programului de redistribuire a
                 fortei de munca                    337.520.000
                                    337.520.000                     337.520.000
        40 17    Fondul pentru stimularea
                 inovarii                             7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
        40 18    Transferuri de la bugetul de
                 stat pentru acoperirea
                 deficitului bugetului
                 asigurarilor sociale de stat
                 din anul 1996                      90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 20    Alte transferuri                6.508.436.745    1.192.606.647
   -113.399.588                   6.395.037.157  1.192.606.647    7.587.643.804
        40 22    Cheltuieli pentru sustinerea
                 programelor tehnice de
                 conservare sau de inchidere a
                 minelor                            307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
        40 23    Protectie sociala ce se acorda
                 pentru unele activitati din
                 sectorul minier                    248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                 transportului public feroviar
                 de calatori                      1.027.000.000
                                  1.027.000.000                   1.027.000.000
        49     DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE                           17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        60     REZERVE                            2.528.094.145
     26.620.230                   2.554.714.375                   2.554.714.375
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               4.088.433.392   4.766.283.507
    348.845.867                   4.437.279.259   4.766.283.507   9.203.562.766
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE                2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289 843.550
        80 02   Imprumuturi acordate pentru
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin conventii
                bilaterale si acorduri
                interguvernamentale                 103.875.000
     45.000.000                     148.875.000                     148.875.000
        80 05   Imprumuturi acordate
                persoanelor care beneficiaza de
                statutul de refugiat si sunt
                lipsite de mijloace de
                existenta                               968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06   Imprumuturi acordate pentru
                creditarea agriculturii             700.000.000
     40.000.000                     740.000.000                     740.000.000
        80 07   Imprumuturi acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                   1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE    2.646.064.617
   -205.513.650                   2.440.550.967                   2.440.550.967
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite          2.612.830.267
   -184.413.650                   2.428.416.617                   2.428.416.617
        85 01   Rambursari de credite externe     1.881.510.512
    -41.938.320                   1.839.572.192                   1.839.572.192
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane      731.319.755
   -142.475.330                     588.844.425                     588.844.425
        88     Rambursari de credite interne
               si plati de dobanzi si
               comisioane aferente acestora          33.234.350
    -21.100.000                      12.134.350                      12.134.350
        88 01   Rambursari de credite interne        22.133.171
    -16.600.000                       5.533.171                       5.533.171
        88 02   Plati de dobanzi si comisioane       11.101.179
     -4.500.000                       6.601.179                       6.601.179
5100            Partea I - SERVICII PUBLICE
                GENERALE                          2.971.649.181     351.947.404
    -30.267.965                   2.941.381.216     351.947.404   3.293.328.620
5101          AUTORITATI PUBLICE                  2.971.649.181     351.947.404
    -30.267.965                   2.941.381.216     351.947.404   3.293.328.620
        01     CHELTUIELI CURENTE                 2.596.251.971       2.360.776
    -15.781.367                   2.580.470.604       2.360.776   2.582.831.380
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            1.891.005.560          10.660
    -30.981.941                   1.860.023.619          10.660   1.860.034.279
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            590.292.072       2.350.116
     12.902.489                     603.194.561       2.350.116     605.544.677
        34      SUBVENTII                             6.738.570
                                      6.738.570                       6.738.570
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   6.738.570
                                      6.738.570                       6.738.570
        38      TRANSFERURI                         108.215.769
      2.298.085                     110.513.854                     110.513.854
        40       Transferuri neconsolidabile        108.215.769
      2.298.085                     110.513.854                     110.513.854
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale          107.942.769
      2.298.085                     110.240.854                     110.240.854
        40 20     Alte transferuri                      273.000
                                        273.000                         273.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                351.340.210     349.586.628
    -14.486.598                     336.853.612     349.586.628     686.440.240
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      24.057.000
                                     24.057.000                      24.057.000
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                              24.057.000
                                     24.057.000                      24.057.000
        85 01    Rambursari de credite externe        4.366.000
                                      4.366.000                       4.366.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      19.691.000
                                     19.691.000                      19.691.000
     01        Presedintia Romaniei                  36.360.231
                                     36.360.231                      36.360.231
     02        Autoritati legislative               402.976.434
    -35.335.539                     367.640.895                     367.640.895
     03        Autoritati judecatoresti             938.900.372
      5.081.700                     943.982.072                     943.982.072
     04        Alte organe ale autoritatilor
               publice                              141.425.001
       -800.000                     140.625.001                     140.625.001
     05        Autoritati executive               1.451.987.143     351.947.404
        785.874                   1.452.773.017     351.947.404   1.804.720.421
5400            Partea a II-a - APARARE,
                ORDINE PUBLICA SI
                SIGURANTA NATIONALA              11.869.896.418   3.046.841.100
    140.792.930                  12.010.689.348   3.046.841.100  15.057.530.448
        01     CHELTUIELI CURENTE                 9.730.790.404
     72.138.290                   9.802.928.694                   9.802.928.694
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            4.664.760.558
     14.390.000                   4.679.150.558                   4.679.150.558
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          4.035.284.686
     58.753.290                   4.094.037.976                   4.094.037.976
        34      SUBVENTII                           563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                         467.370.773
     -1.005.000                     466.365.773                     466.365.773
        39       Transferuri consolidabile           49.028.591
                                     49.028.591                      49.028.591
        40       Transferuri neconsolidabile        418.342.182
     -1.005.000                     417.337.182                     417.337.182
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                            5.000
         -5.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            2.797.182
                                      2.797.182                       2.797.182
        40 15     Plati efectuate in cadrul
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca                 337.520.000
                                    337.520.000                     337.520.000
        40 20     Alte transferuri                   78.020.000
     -1.000.000                      77.020.000                      77.020.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                839.393.381   3.046.841.100
    209.805.000                   1.049.198.381   3.046.841.100   4.096.039.481
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   1.299.712.633
   -141.150.360                   1.158.562.273                   1.158.562.273
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                           1.299.712.633
   -141.150.360                   1.158.562.273                   1.158.562.273
        85 01    Rambursari de credite externe    1.116.469.675
    -21.150.360                   1.095.319.315                   1.095.319.315
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     183.242.958
   -120.000.000                      63.242.958                      63.242.958
5401          APARARE NATIONALA                   6.669.314.806   2.741.869.200
    129.890.000                   6.799.204.806   2.741.869.200   9.541.074.006
        01     CHELTUIELI CURENTE                 5.053.445.826
     70.290.000                   5.123.735.826                   5.123.735.826
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.429.823.130
     -2.110.000                   2.427.713.130                   2.427.713.130
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          2.199.558.243
     72.400.000                   2.271.958.243                   2.271.958.243
        38      TRANSFERURI                         424.064.453
                                    424.064.453                     424.064.453
        39       Transferuri consolidabile           16.491.115
                                     16.491.115                      16.491.115
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
     16.491.115                      16.491.115                      16.491.115
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                16.491.115
    -16.491.115
        40       Transferuri neconsolidabile        407.573.338
                                    407.573.338                     407.573.338
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale               53.338
                                         53.338                          53.338
        40 15     Plati efectuate in cadrul
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca                 337.520.000
                                    337.520.000                     337.520.000
        40 20     Alte transferuri                   70.000.000
                                     70.000.000                      70.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                406.630.980   2.741.869.200
    199.600.000                     606.230.980   2.741.869.200   3.348.100.180
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE   1.209.238.000
   -140.000.000                   1.069.238.000                   1.069.238.000
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                           1.209.238.000
   -140.000.000                   1.069.238.000                   1.069.238.000
        85 01    Rambursari de credite externe    1.059.456.398
    -20.000.000                   1.039.456.398                   1.039.456.398
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     149.781.602
   -120.000.000                      29.781.602                      29.781.602
     01        Administratie centrala                63.100.000
                                     63.100.000                      63.100.000
     02        Aparare nationala si operatiuni
               de mentinere a pacii               6.083.114.806   2.741.869.200
    269.890.000                   6.353.004.806   2.741.869.200   9.094.874.006
     03        Actiuni de integrare
               euroatlantica si pentru
               constituirea fortei de
               reactie rapida                       230.000.000
   -140.000.000                      90.000.000                      90.000.000
     04        Parteneriat pentru pace               53.100.000
                                     53.100.000                      53.100.000
     05        Plati efectuate in cadrul
               programului de redistribuire a
               fortei de munca                      240.000.000
                                    240.000.000                     240.000.000
5501          ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA
              NATIONALA                           5.200.581.612     304.971.900
     10.902.930                   5.211.484.542     304.971.900   5.516.456.442
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.677.344.578
      1.848.290                   4.679.192.868                   4.679.192.868
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.234.937.428
     16.500.000                   2.251.437.428                   2.251.437.428
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          1.835.726.443
    -13.646.710                   1.822.079.733                   1.822.079.733
        34      SUBVENTII                           563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                          43.306.320
     -1.005.000                      42.301.320                      42.301.320
        39       Transferuri consolidabile           32.537.476
                                     32.573.476                      32.537.476
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
     13.589.006                      13.589.006                      13.589.006
        39 11     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care executa
                  o pedeapsa privativa de
                  libertate sau arest preventiv
      1.338.470                       1.338.470                       1.338.470
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                32.537.476
    -14.927.476                      17.610.000                      17.610.000
        40     Transferuri neconsolidabile           10.768.844
     -1.005.000                       9.763.844                       9.763.844
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                            5.000
         -5.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            2.743.844
                                      2.743.844                       2.743.844
        40 20     Alte transferuri                    8.020.000
     -1.000.000                       7.020.000                       7.020.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                432.762.401     304.971.900
     10.205.000                     442.967.401     304.971.900     747.939.301
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      90.474.633
     -1.150.360                      89.324.273                      89.324.273
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                              90.474.633
     -1.150.360                      89.324.273                      89.324.273
        85 01    Rambursari de credite externe       57.013.277
     -1.150.360                      55.862.917                      55.862.917
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      33.461.356
                                     33.461.356                      33.461.356
     01        Administratie centrala                78.646.727
                                     78.646.727                      78.646.727
     02        Politie                            1.806.464.274
                                  1.806.464.274                   1.806.464.274
     03        Protectie si paza contra
               incendiilor                          280.721.066
                                    280.721.066                     280.721.066
     04        Paza si supravegherea frontierei     479.299.026
        702.930                     480.001.956                     480.001.956
     05        Jandarmerie                          581.541.462
                                    581.541.462                     581.541.462
     06        Siguranta nationala                1.205.196.141     304.971.900
     10.200.000                   1.215.396.141     304.971.900   1.520.368.041
     07        Penitenciare                         580.984.387
                                    580.984.387                     580.984.387
     50        Alte institutii si actiuni
               privind ordinea publica si
               siguranta nationala                  187.728.529
                                    187.728.529                     187.728.529
5700            Partea a III-a - CHELTUIELI
                SOCIAL-CULTURALE                 22.847.724.316     770.136.129
    -29.355.576                  22.818.368.740     770.136.129  23.588.504.869
        01     CHELTUIELI CURENTE                21.077.658.267     174.328.280
    -11.422.286                  21.066.235.981     174.328.280  21.240.564.261
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            9.146.115.642      17.349.178
    -89.110.000                   9.057.005.642      17.349.178   9.074.354.820
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          3.034.572.463     103.739.682
    -33.265.650                   3.001.306.813     103.739.682   3.105.046.495
        34      SUBVENTII                           617.867.797
        200.000                     618.067.797                     618.067.797
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 617.867.797
        200.000                     618.067.797                     618.067.797
        38      TRANSFERURI                       8.279.102.365      53.239.420
    110.753.364                   8.389.855.729      53.239.420   8.443.095.149
        39       Transferuri consolidabile          152.050.525
                                    152.050.525                     152.050.525
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
        455.470                         455.470                         455.470
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii               152.050.525
       -455.470                     151.595.055                     151.595.055
        40       Transferuri neconsolidabile      8.127.051.840      53.239.420
    110.753.364                   8.237.805.204      53.239.420   8.291.044.624
        40 02     Burse                             446.772.562
     -9.000.296                     437.772.266                     437.772.266
        40 03     Alocatii si alte ajutoare
                  pentru copii                    4.528.444.985
     -6.500.000                   4.521.944.985                   4.521.944.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                  militari si alte persoane       1.806.807.271
    140.626.687                   1.947.433.958                   1.947.433.958
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                        5.831.041
       -373.027                       5.458.014                       5.458.014
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           32.836.755
                                     32.836.755                      32.836.755
        40 13     Diferenta de dobanzi,
                  aferenta creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                1.305.944.226      53.239.420
    -14.000.000                   1.291.944.226      53.239.420   1.345.183.646
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL              1.325.165.086     595.807.849
     46.430.000                   1.371.595.086     595.807.849   1.967.402.935
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                              444.900.963
    -64.363.290                     380.537.673                     380.537.673
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                             444.900.963
    -64.363.290                     380.537.673                     380.537.673
        85 01    Rambursari de credite externe      290.437.322
    -37.387.960                     253.049.362                     253.049.362
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     154.463.641
    -26.975.330                     127.488.311                     127.488.311
5701          INVATAMANT                         10.805.928.739     206.326.580
     70.900.000                  10.876.828.739     206.326.580  11.083.155.319
        01     CHELTUIELI CURENTE                10.020.768.782     163.368.920
     50.610.000                  10.071.378.782     163.368.920  10.234.747.702
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            8.021.549.221      17.349.178
     87.610.000                   8.109.159.221      17.349.178   8.126.508.399
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          1.398.516.289      92.780.322
    -13.999.704                   1.384.516.585      92.780.322   1.477.296.907
        34      SUBVENTII                           117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        38      TRANSFERURI                         483.070.872      53.239.420
    -23.000.296                     460.070.576      53.239.420     513.309.996
        39       Transferuri consolidabile              352.200
                                        352.200                         352.200
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen           352.200
                                        352.200                         352.200
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                   352.200
       -352.200
        40       Transferuri neconsolidabile        482.718.672      53.239.420
    -23.000.296                     459.718.376      53.239.420     512.957.796
        40 02     Burse                             446.772.562
     -9.000.296                     437.772.266                     437.772.266
        40 20     Alte transferuri                   35.946.110      53.239.420
    -14.000.000                      21.946.110      53.239.420      75.185.530
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                771.771.957      42.957.660
     22.130.000                     793.901.957      42.957.660     836.859.617
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite               13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
     01        Administratie centrala                36.646.836
                                     36.646.836                      36.646.836
     02        Invatamant prescolar                 732.245.589
         -1.100                     732.244.489                     732.244.489
     03        Invatamant primar si gimnazial     3.735.593.310     114.837.880
     32.900.000                   3.768.493.310     114.837.880   3.883.331.190
     04        Invatamant liceal                  1.805.977.256      38.249.280
     28.700.000                   1.834.677.256      38.249.280   1.872.926.536
     05        Invatamant profesional               249.453.470
                                    249.453.470                     249.453.470
     06        Invatamant postliceal                127.475.850
                                    127.475.850                     127.475.850
     08        Invatamant special                   598.512.880
                                    589.512.880                     589.512.880
     09        Invatamant superior                2.103.345.558      53.239.420
      9.301.100                   2.112.646.658      53.239.420   2.165.886.078
     10        Biblioteci centrale,
               universitare si pedagogice            75.237.845
                                     75.237.845                      75.237.845
     14        Internate, camine si cantine
               pentru elevi si studenti              71.130.000
     -1.000.000                      70.130.000                      70.130.000
     25        Servicii publice descentralizate     601.944.140
                                    601.944.140                     601.944.140
     50        Alte institutii si actiuni de
               invatamant                           668.366.005
      1.000.000                     669.366.005                     669.366.005
5801          SANATATE                            3.691.060.134     539.880.589
   -247.802.930                   3.443.257.204     539.880.589   3.983.137.793
        01     CHELTUIELI CURENTE                 2.796.460.310
   -207.479.640                   2.588.980.670                   2.588.980.670
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              862.388.599
   -178.720.000                     683.668.599                     683.668.599
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            851.336.732
    -28.759.640                     822.577.092                     822.577.092
        38      TRANSFERURI                       1.082.734.979
                                  1.082.734.979                   1.082.734.979
        39       Transferuri consolidabile               68.050
                                         68.050                          68.050
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
         68.050                          68.050                          68.050
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    68.050
        -68.050
        40       Transferuri neconsolidabile      1.082.666.929
                                  1.082.666.929                   1.082.666.929
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           12.812.525
                                     12.812.525                      12.812.525
        40 20     Alte transferuri                1.069.854.404
                                  1.069.854.404                   1.069.854.404
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                467.902.861     539.880.589
     22.200.000                     490.102.861     539.880.589   1.029.983.450
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE     426.696.963
    -62.523.290                     364.173.673                     364.173.673
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite              426.696.963
    -62.523.290                     364.173.673                     364.173.673
        85 01    Rambursari de credite externe      288.117.322
    -37.387.960                     250.729.362                     250.729.362
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     138.579.641
    -25.135.330                     113.444.311                     113.444.311
     01        Administratie centrala               125.823.237
     22.715.829                     148.539.066                     148.539.066
     02        Dispensare medicale                  159.293.995
    100.241.458                     259.535.453                     259.535.453
     03        Spitale                            1.991.563.112     539.880.589
   -621.840.694                   1.369.722.418     539.880.589   1.909.603.007
     04        Sanatorii si preventorii              90.143.026
      9.528.513                      99.671.539                      99.671.539
     05        Crese                                108.512.715
    -23.157.777                      85.354.938                      85.354.938
     07        Centre de transfuzii sanguine        176.172.406
    -84.524.303                      91.648.103                      91.648.103
     08        Servicii de ambulanta                 24.627.219
      3.685.431                      28.312.650                      28.312.650
     09        Centre de sanatate, diagnostic
               si tratament                          11.861.175
     -5.422.314                       6.438.861                       6.438.861
     25        Servicii publice descentralizate
    666.802.020                     666.802.020                     666.802.020
     50        Alte institutii si actiuni
               sanitare                           1.003.063.249
   -315.831.093                     687.232.156                     687.232.156
5901          CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
              PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
              DE TINERET                          1.448.053.265
     12.000.000                   1.460.053.265                   1.460.053.265
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.400.216.815
      9.500.000                   1.409.716.815                   1.409.716.815
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              167.263.167
      2.000.000                     169.263.167                     169.263.167
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            628.450.589
      7.500.000                     635.950.589                     635.950.589
        34      SUBVENTII                           494.869.011
                                    494.869.011                     494.869.011
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 494.869.011
                                    494.869.011                     494.869.011
        38      TRANSFERURI                         109.634.048
                                    109.634.048                     109.634.048
        39       Transferuri consolidabile               35.220
                                         35.220                          35.220
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
         35.220                          35.220                          35.220
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    35.220
        -35.220
        40       Transferuri neconsolidabile        109.598.828
                                    109.598.828                     109.598.828
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           16.753.040
                                     16.753.040                      16.753.040
        40 13     Diferenta de dobanzi, aferenta
                  creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                   92.830.788
                                     92.830.788                      92.830.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 47.836.450
      2.500.000                      50.336.450                      50.336.450
     01        Administratie centrala                28.493.848
      1.020.000                      29.513.848                      29.513.848
     02        Biblioteci publice nationale          21.904.250
      2.800.000                      24.704.250                      24.704.250
     04        Muzee                                 76.360.836
                                     76.360.836                      76.360.836
     05        Teatre si institutii
               profesioniste de spectacole
               si concerte                          114.178.937
                                    114.178.937                     114.178.937
     15        Culte religioase                     131.480.000
        -20.000                     131.460.000                     131.460.000
     20        Activitatea sportiva                 283.995.041
                                    283.995.041                     283.995.041
     21        Activitatea de tineret                22.398.600
                                     22.398.600                      22.398.600
     25        Servicii publice descentralizate      31.939.510
        700.000                      32.639.510                      32.639.510
     50        Alte institutii si actiuni
               privind cultura, religia si
               activitatea sportiva si de
               tineret                              737.302.243
      7.500.000                     744.802.243                     744.802.243
6001          ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII    6.902.682.178      23.928.960
    135.547.354                   7.038.229.532      23.928.960   7.062.158.492
        01     CHELTUIELI CURENTE                 6.860.212.360      10.959.360
    135.947.354                   6.996.159.714      10.959.360   7.007.119.074
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               94.914.655
                                     94.914.655                      94.914.655
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            156.268.853      10.959.360
      1.993.694                     158.262.547      10.959.360     169.221.907
        34      SUBVENTII                             5.366.386
        200.000                       5.566.386                       5.566.386
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   5.366.386
        200.000                       5.566.386                       5.566.386
        38      TRANSFERURI                       6.603.662.466
    133.753.660                   6.737.416.126                   6.737.416.126
        39       Transferuri consolidabile          151.595.055
                                    151.595.055                     151.595.055
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii               151.595.055
                                    151.595.055                     151.595.055
        40       Transferuri neconsolidabile      6.452.067.411
    133.753.660                   6.585.821.071                   6.585.821.071
        40 03     Alocatii si alte ajutoare
                  pentru copii                    4.528.444.985
     -6.500.000                   4.521.944.985                   4.521.944.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                  militari si alte persoane       1.806.807.271
    140.626.687                   1.947.433.958                   1.947.433.958
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                        5.831.041
       -373.027                       5.458.014                       5.458.014
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            3.271.190
                                      3.271.190                       3.271.190
        40 20     Alte transferuri                  107.312.924
                                    107.312.924                     107.312.924
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 37.653.818      12.969.600
       -400.000                      37.253.818      12.969.600      50.223.418
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       4.816.000
                                      4.816.000                       4.816.000
        85      Rambursari de credite externe si
                plati de dobanzi si comisioane
                la creditele externe contractate
                de ordonatorii de credite             4.816.000
                                      4.816.000                       4.816.000
        85 01    Rambursari de credite externe        2.320.000
                                      2.320.000                       2.320.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.496.000
                                      2.496.000                       2.496.000
     01        Administratie centrala                25.665.838
                                     25.665.838                      25.665.838
     02        Camine de batrani si pensionari        1.700.000
       -400.000                       1.300.000                       1.300.000
     08        Centre de primire a minorilor            554.000
                                        554.000                         554.000
     09        Ajutor social                            400.000
                                        400.000                         400.000
     10        Plasament familial                    32.902.524
                                     32.902.524                      32.902.524
     15        Alocatia de stat pentru copii      3.749.064.105
     -6.500.000                   3.742.564.105                   3.742.564.105
     17        Ajutoare pentru sotii de
               militari in termen                       795.392
                                        795.392                         795.392
     18        Centre de primire, triere si
               cazare a persoanelor solicitante
               a statutului de refugiat               5.500.000
                                      5.500.000                       5.500.000
     19        Alocatia suplimentara pentru
               familiile cu copii                   779.380.880
                                    779.380.880                     779.380.880
     20        Pensii, ajutoare, indemnizatii
               si sporuri I.O.V.R., veterani de
               razboi si pentru alte categorii
               de beneficiari                       869.489.079
       -381.515                     869.107.564                     869.107.564
     21        Pensii pentru militari               959.156.561
    142.668.108                   1.101.824.669                   1.101.824.669
     25        Servicii publice descentralizate     105.580.772      11.964.480
                                    105.580.772      11.964.480     117.545.252
     29        Concediu platit pentru cresterea
               copiilor pana la 2 ani                 2.000.000
                                      2.000.000                       2.000.000
        50      Alte actiuni privind asistenta
                sociala, alocatii, pensii,
                ajutoare si indemnizatii            370.493.027      11.964.480
        160.761                     370.653.788      11.964.480     382.618.268
6300              Partea a IV-a - SERVICII SI
                  DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                  MEDIU SI APE                      947.131.041
      6.673.039                     953.804.080                     953.804.080
        01     CHELTUIELI CURENTE                   637.382.625
      5.373.039                     642.755.664                     642.755.664
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               55.739.499
       -250.000                      55.489.499                      55.489.499
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             19.570.126
        623.039                      20.193.165                      20.193.165
        38      TRANSFERURI                         562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40       Transferuri neconsolidabile        562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40 01     Locuinte                          549.558.000
      5.000.000                     554.558.000                     554.558.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale               15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                   12.500.000
                                     12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                309.748.416
      1.300.000                     311.048.416                     311.048.416
6301          SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI
              LOCUINTE                              663.489.554
      6.300.000                     669.789.554                     669.789.554
        01     CHELTUIELI CURENTE                   572.141.138
      5.000.000                     577.141.138                     577.141.138
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                7.488.458
                                      7.488.458                       7.488.458
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                              2.579.680
                                      2.579.680                       2.579.680
        38      TRANSFERURI                         562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40       Transferuri neconsolidabile        562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40 01     Locuinte                          549.558.000
      5.000.000                     554.558.000                     554.558.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale               15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                   12.500.000
                                     12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 91.348.416
      1.300.000                      92.648.416                      92.648.416
     01        Administratie centrala                10.536.789
                                     10.536.789                      10.536.789
     08        Locuinte                             640.452.765
      6.300.000                     646.752.765                     646.752.765
     50        Alte actiuni privind dezvoltarea
               publica si locuinte                   12.500.000
                                     12.500.000                      12.500.000
6401          MEDIU SI APE                          283.641.487
        373.039                     284.014.526                     284.014.526
        01     CHELTUIELI CURENTE                    65.241.487
        373.039                      65.614.526                      65.614.526
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               48.251.041
       -250.000                      48.001.041                      48.001.041
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             16.990.446
        623.039                      17.613.485                      17.613.485
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                218.400.000
                                    218.400.000                     218.400.000
     01        Dezvoltare surse de apa,
               acumulari si amenajari
               hidrotehnice                         194.220.925
                                    194.220.925                     194.220.925
     02        Supraveghere si protectie mediu,
               reducerea si controlul poluarii       79.863.779
        373.039                      80.236.818                      80.236.818
     03        Prospectiuni geologice privind
               sursele de apa                           896.580
                                        896.580                         896.580
     04        Controlul activitatii nucleare         8.660.203
                                      8.660.203                       8.660.203
6600              Partea a V-a - ACTIUNI
                  ECONOMICE                      10.987.701.894   1.918.175.922
   163.310.665                   11.151.012.559   1.918.175.922  13.069.188.481
        01    CHELTUIELI CURENTE                  8.910.536.902   1.144.127.992
     57.513.200                   8.968.050.102   1.144.127.992  10.112.178.094
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL               699.434.925           2.208
     29.600.000                     729.034.925           2.208     729.037.133
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     477.167.129       4.758.557
     -6.550.800                     470.616.329       4.758.557     475.374.886
        34     SUBVENTII                          2.135.646.387
    -50.000.000                   2.085.646.387                   2.085.646.387
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                   57.003.387
                                     57.003.387                      57.003.387
        35 02   Subventii pe produse si
                activitati                        1.289.543.000
                                  1.289.543.000                   1.289.543.000
        35 03   Subventii pentru acoperirea
                diferentelor de pret si tarif       789.100.000
    -50.000.000                     739.100.000                     739.100.000
        36    PRIME                                 357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        38    TRANSFERURI                         5.240.388.461   1.139.367.227
    190.464.000                   5.430.852.461   1.139.367.227   6.570.219.688
        40     Transferuri neconsolidabile        5.240.388.461   1.139.367.227
    190.464.000                   5.430.852.461   1.139.367.227   6.570.219.688
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale            21.172.072
                                     21.172.072                      21.172.072
        40 20    Alte transferuri                 4.970.435.063   1.139.367.227
    -99.536.000                   4.870.899.063   1.139.367.227   6.010.266.290
        40 23    Protectie sociala ce se acorda
                 pentru unele activitati din
                 sectorul minier                    248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                 transportului public feroviar
                 de calatori
    290.000.000                     290.000.000                     290.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               1.199.770.971     774.047.930
    105.797.465                   1.305.568.436     774.047.930   2.079.616.366
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      877.394.021
                                    877.394.021                     877.394.021
        85     Rambursari de credite externe
               si plati de dobanzi si
               comisioane la creditele externe
               contractate de ordonatorii de
               credite                              844.159.671
     21.100.000                     865.259.671                     865.259.671
        85 01    Rambursari de credite externe      470.237.515
     16.600.000                     486.837.515                     486.837.515
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     373.922.156
      4.500.000                     378.422.156                     378.422.156
        88     Rambursari de credite interne si
               plati de dobanzi si comisioane
               aferente acestora                     33.234.350
    -21.100.000                      12.134.350                      12.134.350
        88 01    Rambursari de credite interne       22.133.171
    -16.600.000                       5.533.171                       5.533.171
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      11.101.179
     -4.500.000                       6.601.179                       6.601.179
6601          INDUSTRIE                           2.116.276.257       8.827.457
    -25.000.000                   2.091.276.257       8.827.457   2.100.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.614.576.218       8.827.457
    -30.000.000                   1.584.576.218       8.827.457   1.593.403.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               73.109.714
                                     73.109.714                      73.109.714
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            162.367.178
     -6.464.000                     155.903.178                     155.903.178
        34      SUBVENTII                         1.075.662.000
                                  1.075.662.000                   1.075.662.000
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   6.200.000
                                      6.200.000                       6.200.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati                       1.069.162.000
                                  1.069.162.000                   1.069.162.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif          300.000
                                        300.000                         300.000
        38      TRANSFERURI                         303.437.326       8.827.457
    -23.536.000                     279.901.326       8.827.457     288.728.783
        40       Transferuri neconsolidabile        303.437.326       8.827.457
    -23.536.000                     279.901.326       8.827.457     288.728.783
        40 11      Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale           6.720.000
                                      6.720.000                       6.720.000
        40 20      Alte transferuri                  47.936.000       8.827.457
    -23.536.000                      24.400.000       8.827.457      33.227.457
        40 23      Protectie sociala ce se
                   acorda pentru unele
                   activitati din sectorul
                   minier                           248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 497.171.386
      5.000.000                     502.171.386                     502.171.386
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE        4.528.653
                                      4.528.653                       4.528.653
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite              4.528.653
                                      4.528.653                       4.528.653
        85 01    Rambursari de credite externe        1.758.900
                                      1.758.900                       1.758.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.769.753
                                      2.769.753                       2.769.753
     01       Administratie centrala                141.160.850       8.827.457
     -4.042.370                     137.118.480       8.827.457     145.945.937
     02       Prospectiuni si lucrari geologice
              pentru descoperirea de resurse
              minerale                              109.000.000
                                    109.000.000                     109.000.000
     03       Combustibili minerali solizi          565.138.000
     64.902.000                     630.040.000                     630.040.000
     06       Resurse minerale, altele decat
              combustibili                        1.160.427.754
   -196.793.428                     963.634.326                     963.634.326
     07       Industrie prelucratoare                 8.258.000
     99.996.798                     108.254.798                     108.254.798
     50       Alte cheltuieli in domeniul
              industriei                            132.291.653
     10.937.000                     143.228.653                     143.228.653
6701          AGRICULTURA SI SILVICULTURA         5.040.998.901
   -140.041.000                   4.900.957.901                   4.900.957.901
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.798.552.675
   -142.041.000                   4.656.511.675                   4.656.511.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              554.552.691
     30.000.000                     584.552.691                     584.552.691
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            227.496.984
        -41.000                     227.455.984                     227.455.984
        34      SUBVENTII                           788.800.000
    -50.000.000                     738.800.000                     738.800.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      788.800.000
    -50.000.000                     738.800.000                     738.800.000
        36     PRIME                                357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        38     TRANSFERURI                        2.869.803.000
    -16.000.000                   2.853.803.000                   2.853.803.000
        40      Transferuri neconsolidabile       2.869.803.000
    -16.000.000                   2.853.803.000                   2.853.803.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           10.503.000
                                     10.503.000                      10.503.000
        40 20     Alte transferuri                2.859.300.000
    -16.000.000                   2.843.300.000                   2.843.300.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 195.797.586
      2.000.000                     197.797.586                     197.797.586
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       46.648.640
                                     46.648.640                      46.648.640
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite             46.648.640
                                     46.648.640                      46.648.640
        85 01    Rambursari de credite externe       30.161.440
                                     30.161.440                      30.161.440
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      16.487.200
                                     16.487.200                      16.487.200
     01       Administratie centrala                 16.869.987
        259.000                      17.128.987                      17.128.987
     02       Amendare soluri acide si alcaline       6.460.685
                                      6.460.685                       6.460.685
     03       Acoperire sume fixe la seminte        200.000.000
                                    200.000.000                     200.000.000
     04       Combatere daunatori si boli in
              sectorul vegetal                      120.327.622
      2.000.000                     122.327.622                     122.327.622
     05       Reproductie si selectie animale,
              prevenire si combatere boli in
              sectorul animal                       114.253.639
      2.900.000                     117.153.639                     117.153.639
     06       Programe pentru sustinerea
              preturilor la produsele agricole       22.198.243
                                     22.198.243                      22.198.243
     07       Subventionare dobanzi aferente
              creditelor bancare acordate
              producatorilor agricoli                35.000.000
    -10.000.000                      25.000.000                      25.000.000
     10       Alte programe pentru sprijinirea
              producatorilor agricoli             3.321.000.000
   -158.000.000                   3.163.000.000                   3.163.000.000
     11       Fondul semintelor de rezerva           26.390.000
                                     26.390.000                      26.390.000
     14       Imbunatatiri funciare, irigatii,
              desecari si combatere a eroziunii
              solului                               445.250.397
        350.000                     445.600.397                     445.600.397
     15       Silvicultura                           30.190.781
                                     30.190.781                      30.190.781
     25       Servicii publice descentralizate      582.137.108
     25.200.000                     607.337.108                     607.337.108
     50       Alte unitati si actiuni din
              domeniul agriculturii si
              silviculturii                         120.920.439
     -2.750.000                     118.170.439                     118.170.439
6801          TRANSPORTURI SI COMUNICATII         3.070.767.969   1.903.469.300
    290.000.000                   3.360.767.969   1.903.469.300   5.264.237.269
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.898.288.892   1.130.539.770
    290.000.000                   2.188.288.892   1.130.539.770   3.318.828.662
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               33.164.455
                                     33.164.455                      33.164.455
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             27.560.347
                                     27.560.347                      27.560.347
        34    SUBVENTII                             220.381.000
                                    220.381.000                     220.381.000
        35 02  Subventii pe produse si
               activitati                           220.381.000
                                    220.381.000                     220.381.000
        38    TRANSFERURI                         1.617.183.090   1.130.539.770
   290.000.000                    1.907.183.090   1.130.539.770   3.037.722.860
        40     Transferuri neconsolidabile        1.617.183.090   1.130.539.770
   290.000.000                    1.907.183.090   1.130.539.770   3.037.722.860
        40 11   Contributii si cotizatii la
                organisme internationale              3.949.072
                                      3.949.072                       3.949.072
        40 20   Alte transferuri                  1.613.234.018   1.130.539.770
                                  1.613.234.018   1.130.539.770   2.743.773.788
        40 24   Cheltuieli pentru sustinerea
                transportului public feroviar
                de calatori
   290.000.000                      290.000.000                     290.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 346.651.249     772.929.530
                                    346.651.249     772.929.530   1.119.580.779
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      825.827.828
                                    825.827.828                     825.827.828
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite            792.593.478
     21.100.000                     813.693.478                     813.693.478
        85 01    Rambursari de credite externe      438.317.175
     16.600.000                     454.917.175                     454.917.175
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     354.276.303
      4.500.000                     358.776.303                     358.776.303
        88     Rambursari de credite interne si
               plati de dobanzi si comisioane
               aferente acestora                     33.234.350
    -21.100.000                      12.134.350                      12.134.350
        88 01    Rambursari de credite interne       22.133.171
    -16.600.000                       5.533.171                       5.533.171
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      11.101.179
     -4.500.000                       6.601.179                       6.601.179
     01        Administratie centrala                19.505.699
                                     19.505.699                      19.505.699
     02        Aviatie civila                       636.620.021     374.580.030
     -2.400.000                     634.220.021     374.580.030   1.008.800.051
     03        Navigatie civila                     100.360.421      57.058.420
      2.400.000                     102.760.421      57.058.420     159.818.841
     05        Drumuri si poduri                  1.141.632.032     856.171.330
                    164.545.140   1.141.632.032   1.020.716.470   2.162.348.502
     06        Transport feroviar                   789.565.710     217.310.020
    290.000.000    -164.545.140   1.079.565.710      52.764.880   1.132.330.590
     07        Transport in comun                   314.456.253     398.349.500
                                    314.456.253     398.349.500     712.805.753
     10        Comunicatii                           13.872.215
                                     13.872.215                      13.872.215
     50        Alte cheltuieli in domeniul
               transporturilor si comunicatiilor     54.755.618
                                     54.755.618                      54.755.618
6901          ALTE ACTIUNI ECONOMICE                759.658.767       5.879.165
     38.351.665                     798.010.432       5.879.165     803.889.597
        01     CHELTUIELI CURENTE                   599.119.117       4.760.765
    -60.445.800                     538.673.317       4.760.765     543.434.082
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               38.608.065           2.208
       -400.000                      38.208.065           2.208      38.210.273
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             59.742.620       4.758.557
        -45.800                      59.696.820       4.758.557      64.455.377
        34      SUBVENTII                            50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                  50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        38      TRANSFERURI                         449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        40       Transferuri neconsolidabile        449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        40 20      Alte transferuri                 449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 160.150.750       1.118.400
     98.797.465                     258.948.215       1.118.400     260.066.615
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE          388.900
                                        388.900                         388.900
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite                388.900
                                        388.900                         388.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane         388.900
                                        388.900                         388.900
     01       Administratie centrala                  7.278.052       5.879.165
                                      7.278.052       5.879.165      13.157.217
     02       Rezerve materiale nationale si de
              mobilizare                            238.116.505
     98.397.465                     336.513.970                     336.513.970
     03       Prevenire si combatere inundatii
              si gheturi                              1.894.278
        -45.800                       1.848.478                       1.848.478
     04       Meteorologie si hidrologie             35.965.045
                                     35.965.045                      35.965.045
     05       Stimulare productie de export si
              a exportului                          300.000.000
                                    300.000.000                     300.000.000
     06       Actiuni de cooperare economica
              internationala                         83.000.000
    -60.000.000                      23.000.000                      23.000.000
     50       Alte cheltuieli pentru actiuni
              economice                              93.404.887
                                     93.404.887                      93.404.887
7100            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      2.778.074.626
   -306.072.588                   2.472.002.038                   2.472.002.038
        01    CHELTUIELI CURENTE                  2.715.059.298
   -306.072.588                   2.408.986.710                   2.408.986.710
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL               303.270.680
    -27.240.000                     276.030.680                     276.030.680
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI
               SERVICII                             847.899.025
         31.000                     847.930.025                     847.930.025
        34     SUBVENTII                                865.822
     10.000.000                      10.865.822                      10.865.822
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                      865.822
                                        865.822                         865.822
        35 02   Subventii pe produse si
                activitati
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        38     TRANSFERURI                        1.563.023.771
   -288.863.588                   1.274.160.183                   1.274.160.183
        39      Transferuri consolidabile               264.150
                                        264.150                         264.150
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
        211.320                         211.320                         211.320
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                   264.150
       -264.150
        40        Transferuri neconsolidabile     1.498.266.711
   -288.863.588                   1.209.403.123                   1.209.403.123
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           15.052.255
                                     15.052.255                      15.052.255
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                            7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
        40 20     Alte transferuri                  205.757.366
      1.136.412                     206.893.778                     206.893.778
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere
                  a minelor                         307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului public feroviar
                  de calatori                     1.027.000.000
   -290.000.000                     737.000.000                     737.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 63.015.328
                                     63.015.328                      63.015.328
7101          CERCETARE STIINTIFICA               1.071.518.587
     -1.509.000                   1.070.009.587                   1.070.009.587
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.010.845.398
     -1.509.000                   1.009.336.398                   1.009.336.398
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              126.489.458
     -1.540.000                     124.949.458                     124.949.458
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            794.010.977
         31.000                     794.041.977                     794.041.977
        34      SUBVENTII                               865.822
                                        865.822                         865.822
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                     865.822
                                        865.822                         865.822
        38      TRANSFERURI                          89.479.141
                                     89.479.141                      89.479.141
        39       Transferuri consolidabile               52.830
                                         52.830                          52.830
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
         52.830                          52.830                          52.830
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    52.830
        -52.830
        40      Transferuri neconsolidabile          89.426.311
                                     89.426.311                      89.426.311
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           15.052.255
                                     15.052.255                      15.052.255
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                            7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
        40 20     Alte transferuri                   67.374.056
                                     67.374.056                      67.374.056
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 60.673.189
                                     60.673.189                      60.673.189
     01        Administratie centrala                41.812.630
                                     41.812.630                      41.812.630
     02        Cercetare fundamentala               156.531.566
         41.000                     156.572.566                     156.572.566
     03        Cercetare aplicativa si
               experimentala                        780.778.288
     -1.540.000                     779.238.288                     779.238.288
     50        Alte institutii si actiuni
               pentru cercetare stiintifica          92.396.103
        -10.000                      92.386.103                      92.386.103
7201          ALTE ACTIUNI                          307.113.129
    -14.563.588                     292.549.541                     292.549.541
        01     CHELTUIELI CURENTE                   304.770.990
    -14.563.588                     290.207.402                     290.207.402
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              176.781.222
    -25.700.000                     151.081.222                     151.081.222
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             53.888.048
                                     53.888.048                      53.888.048
        34      SUBVENTII
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        38      TRANSFERURI                          74.101.720
      1.136.412                      75.238.132                      75.238.132
        39       Transferuri consolidabile              211.320
                                        211.320                         211.320
        39 10      Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen
        211.320                         211.320                         211.320
        39 16      Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii                  211.320
       -211.320
        40       Transferuri neconsolidabile         73.890.400
      1.136.412                      75.026.812                      75.026.812
        40 20      Alte transferuri                  73.890.400
      1.136.412                      75.026.812                      75.026.812
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                  2.342.139
                                      2.342.139                       2.342.139
     01         Administratie centrala vamala
                si unitati teritoriale              175.243.452
    -25.000.000                     150.243.452                     150.243.452
     03         Distrugere tehnica militara           3.230.000
                                      3.230.000                       3.230.000
     05         Acordarea de medalii
                comemorative                          1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
     06         Cheltuieli pentru aplicarea
                tratatelor internationale             2.715.000
       -266.403                       2.448.597                       2.448.597
     07         Protectie civila                     39.610.431
       -433.597                      39.176.834                      39.176.834
     08         Executarea silita a creantelor
                bugetare                              7.200.000
                                      7.200.000                       7.200.000
     10         Despagubiri civile, precum si
                cheltuieli judiciare si
                extrajudiciare derivate din
                actiuni in reprezentarea
                intereselor statului potrivit
                dispozitiilor legale                 33.890.400
                                     33.890.400                      33.890.400
     11         Onorarii pentru expertizele
                contabile dispuse in cadrul
                procesului penal                      5.000.000
                                      5.000.000                       5.000.000
     19         Zboruri speciale
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
     50         Alte cheltuieli                      39.223.846
      1.136.412                      40.360.258                      40.360.258
7501          CHELTUIELI DIN FONDURI LA
              DISPOZITIA GUVERNULUI                  64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        01     CHELTUIELI CURENTE                    64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        38      TRANSFERURI                          64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        40       Transferuri neconsolidabile         64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        40 20      Alte transferuri                  64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
     01        Cheltuieli din fondul de
               interventie                           47.052.910
                                     47.052.910                      47.052.910
     02        Cheltuieli din fondul pentru
               relatiile cu Republica Moldova        17.440.000
                                     17.440.000                      17.440.000
7801          CHELTUIELI DIN FONDUL LA
              DISPOZITIA GUVERNULUI, CONSTITUIT
              DIN VARSAMINTELE DIN PRIVATIZARE    1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        38      TRANSFERURI                       1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        40       Transferuri neconsolidabile      1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        40 22      Cheltuieli pentru sustinerea
                   programelor tehnice de
                   conservare sau de inchidere
                   a minelor                        307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
        40 24      Cheltuieli pentru sustinerea
                   transportului public feroviar
                   de calatori                    1.027.000.000
   -290.000.000                     737.000.000                     737.000.000
     01        Cheltuieli pentru sustinerea
               programelor tehnice de
               conservare sau de inchidere a
               minelor                              307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
     03        Cheltuieli pentru sustinerea
               transportului public feroviar de
               calatori                           1.027.000.000
   -290.000.000                     737.000.000                     737.000.000
8500              Partea a VII-a - TRANSFERURI    8.413.534.829
    -82.250.000                   8.331.284.829                   8.331.284.829
8501          TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT     8.413.534.829
    -82.250.000                   8.331.284.829                   8.331.284.829
     01        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetele locale pentru
               asigurarea protectiei sociale a
               populatiei pentru energie
               termica si transport urban de
               calatori                           2.250.000.000
     36.902.000                   2.286.902.000                   2.286.902.000
     02        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetele locale pentru
               investitii                         2.188.580.000
      4.648.000                   2.193.228.000                   2.193.228.000
     03        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetele locale pentru
               investitii finantate partial din
               imprumuturi externe                  400.000.000
   -123.800.000                     276.200.000                     276.200.000
     04        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetul asigurarilor
               sociale de stat                    1.565.165.846
                                  1.565.165.846                   1.565.165.846
     05        Transferuri din bugetul de stat
               pentru acoperirea deficitului
               bugetului asigurarilor sociale
               de stat din anul 1996                 90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
     07        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetele locale pentru
               finantarea Programului de
               pietruire a drumurilor comunale
               si alimentarea cu apa a satelor      320.000.000
                                    320.000.000                     320.000.000
     08        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetul Fondului special
               de risc si accident                  538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
     09        Transferuri din bugetul de stat
               catre bugetul Fondului special
               pentru plata pensiilor si altor
               drepturi de asigurari sociale
               ale agricultorilor                 1.060.573.304
                                  1.060.573.304                   1.060.573.304
8600              Partea a VIII-a - IMPRUMUTURI
                  ACORDATE                        2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289.843.550
8601          IMPRUMUTURI                         2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289.843.550
        79     IMPRUMUTURI ACORDATE               2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289.843.550
        80 02    Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                103.875.000
     45.000.000                     148.875.000                     148.875.000
        80 05    Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                              968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06    Imprumuturi acordate pentru
                 creditarea agriculturii            700.000.000
     40.000.000                     740.000.000                     740.000.000
        80 07    Imprumuturi acordate pentru
                 acoperirea arieratelor catre
                 RENEL si ROMGAZ                  1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
     02        Imprumuturi pentru finalizarea
               unor obiective aprobate prin
               conventii bilaterale si acorduri
               interguvernamentale                  103.875.000
     45.000.000                     148.875.000                     148.875.000
     05        Imprumuturi acordate persoanelor
               care beneficiaza de statutul de
               refugiat si sunt lipsite de
               mijloace de existenta                    968.550
                                        968.550                         968.550
     06        Imprumuturi acordate pentru
               creditarea agriculturii              700.000.000
     40.000.000                     740.000.000                     740.000.000
     07        Imprumuturi acordate pentru
               acoperirea arieratelor catre
               RENEL si ROMGAZ                    1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
8800               Partea a IX-a - PLATI DE
                   DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
                   AFERENTE DATORIEI PUBLICE     17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
8801           DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI        17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
     01         Dobanzi aferente datoriei
                publice interne                  13.470.000.000
                                 13.470.000.000                  13.470.000.000
     02         Dobanzi aferente datoriei
                publice externe                     276.100.000
                                    276.100.000                     276.100.000
     03         Cheltuieli ocazionate de
                emisiunea si plasarea
                titlurilor de stat si de riscul
                garantiilor date de stat, in
                conditiile legii                  1.677.200.000
                                  1.677.200.000                   1.677.200.000
     04         Diferente de curs aferente
                datoriei publice externe          2.084.500.000
                                  2.084.500.000                   2.084.500.000
9500                Partea a XI-a - FONDURI DE
                    REZERVA                       2.528.094.145
     26.620.230                   2.554.714.375                   2.554.714.375
9501          FONDURI DE REZERVA                  2.528.094.145
     26.620.230                   2.554.714.375                   2.554.714.375
     01        Fond de rezerva bugetara la
               dispozitia Guvernului                 30.903.705
     20.020.230                      50.923.935                      50.923.935
     02        Fond de interventie la
               dispozitia Guvernului                 22.730.440
      6.600.000                      29.330.440                      29.330.440
     03        Fond la dispozitia Guvernului
               Romaniei pentru relatiile cu
               Republica Moldova                      1.460.000
                                      1.460.000                       1.460.000
     04        Fond la dispozitia Guvernului,
               constituit din varsamintele
               din privatizare                  2.473.000.000*)
                               2.473.000.000*)                2.473.000.000*)
9901          DEFICIT                           -13.450.300.000  -6.087.100.555
    -14.700.000                 -13.465.000.000  -6.087.100.555 -19.552.100.555
-------------------------------------------------------------------------------
    *) La care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 1.027,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.700,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.
    *) La care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 737,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.410,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.

    NOTA:
    In executie se considera varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului (subcapitolul 30.01.05) sumele care depasesc prevederile stabilite prin Legea nr. 109/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, pentru veniturile din privatizare (subcapitolul 30.01.04).

    ANEXA 2

                    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                            - Sinteza -
              - Detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 A1  A2 A3 A4                                   Program         Intrari de
                                                actualizat      credite externe
                                                buget de stat
===============================================================================
          Influente             Program         Intrari de
------------------------------- rectificat      credite externe       Total
                Intrari de      buget de stat
Buget de stat   credite externe
-------------------------------------------------------------------------------
      A                       B                       1              2
===============================================================================
      3                4         5 = 1 + 3         6 = 2 + 4      7 = 5 + 6
-------------------------------------------------------------------------------
5001           II. CHELTUIELI - TOTAL            83.056.450.000   6.087.100.555
    -25.549.265                  83.030.900.735   6.087.100.555  89.118.001.290
        01    CHELTUIELI CURENTE                 74.117.108.441   1.320.817.048
   -253.881.482                  73.863.226.959   1.320.817.048  75.184.044.007
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL           16.760.326.864      17.362.046
   -103.591.941                  16.656.734.923      17.362.046  16.674.096.969
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII                       9.004.785.501     110.848.355
     32.493.368                   9.037.278.869     110.848.355   9.148.127.224
        34      SUBVENTII                         3.324.492.963
    -39.800.000                   3.284.692.963                   3.284.692.963
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice               1.245.849.963
        200.000                   1.246.049.963                   1.246.049.963
        35 02    Subventii pe produse
                 si activitati                    1.289.543.000
     10.000.000                   1.299.543.000                   1.299.543.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      789.100.000
    -50.000.000                     739.100.000                     739.100.000
        36      PRIME                               357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        38      TRANSFERURI                      24.633.708.968   1.192.606.647
    -63.603.139                  24.570.105.829   1.192.606.647  25.762.712.476
        39       Transferuri consolidabile        8.524.119.946
    -82.250.000                   8.441.869.946                   8.441.869.946
        39 01     Transferul din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru asigurarea protectiei
                  sociale a populatiei pentru
                  energia termica si
                  transportul urban de calatori   2.250.000.000
     36.902.000                   2.286.902.000                   2.286.902.000
        39 02     Transferul din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii               2.188.580.000
      4.648.000                   2.193.228.000                   2.193.228.000
        39 03     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii finantate
                  partial din imprumuturi
                  externe                           400.000.000
   -123.800.000                     276.200.000                     276.200.000
        39 04     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul
                  asigurarilor sociale de stat    1.565.165.846
                                  1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea Programului
                  de pietruire a drumurilor
                  comunale si alimentarea cu
                  apa a satelor                     320.000.000
                                    320.000.000                     320.000.000
        39 08     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  special de risc si accident       538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  special pentru plata
                  pensiilor si a altor drepturi
                  de asigurari sociale ale
                  agricultorilor                  1.060.573.304
                                  1.060.573.304                   1.060.573.304
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
     30.746.911                      30.746.911                      30.746.911
        39 11     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care executa o
                  pedeapsa privativa de
                  libertate sau arest preventiv
      1.338.470                       1.338.470                       1.338.470
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii               201.343.266
    -32.138.211                     169.205.055                     169.205.055
        40     Transferuri neconsolidabile       16.109.589.022   1.192.606.647
     18.646.861                  16.128.235.883   1.192.606.647  17.320.842.530
        40 01     Locuinte                          549.558.000
      5.000.000                     554.558.000                     554.558.000
        40 02     Burse             446.772.562
     -9.000.296                     437.772.266                     437.772.266
        40 03     Alocatii si alte ajutoare
                  pentru copii                    4.528.444.985
     -6.500.000                   4.521.944.985                   4.521.944.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                  militari si alte persoane       1.806.807.271
    140.626.687                   1.947.433.958                   1.947.433.958
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                        5.836.041
       -378.027                       5.458.014                       5.458.014
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale          179.816.033
      2.298.085                     182.114.118                     182.114.118
        40 13     Diferenta de dobanzi, aferenta
                  creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   15.000
                                         15.000                          15.000
        40 15     Plati efectuate in cadrul
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca                 337.520.000
                                    337.520.000                     337.520.000
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                            7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
        40 18     Transferuri de la bugetul de
                  stat pentru acoperirea
                  deficitului bugetului asigurarilor
                  sociale de stat din anul 1996      90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 20     Alte transferuri                 6.508.436.745  1.192.606.647
   -113.399.588                   6.395.037.157   1.192.606.647   7.587.643.804
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere
                  a minelor                         307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
        40 23     Protectie sociala ce se
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier                           248.781.326
                                    248.781.326                     248 781.326
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului public feroviar
                  de calatori                     1.027.000.000
                                  1.027.000.000                   1.027.000.000
        49      DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE                          17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        50 01     Dobanzi aferente datoriei
                  publice interne                13.470.000.000
                                 13.470.000.000                  13.470.000.000
        50 02     Dobanzi aferente datoriei
                  publice externe                   276.100.000
                                    276.100.000                     276.100.000
        50 03     Cheltuieli ocazionate de
                  emisiunea si plasarea
                  titlurilor de stat si de
                  riscurile garantiilor date de
                  stat in conditiile legii        1.677.200.000
                                  1.677.200.000                   1.677.200.000
        50 04     Diferente de curs aferente
                  datoriei publice externe        2.084.500.000
                                  2.084.500.000                   2.084.500.000
        60      REZERVE                           2.528.094.145
     26.620.230                   2.554.714.375                   2.554.714.375
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               4.088.433.392   4.766.283.507
    348.845.867                   4.437.279.259   4.766.283.507   9.203.562.766
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE                2.204.843.550
     85.000.000                                   2.289.843.550   2.289.843.550
        80 02     Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale              103.875.000
     45.000.000                     148.875.000                     148.875.000
        80 05     Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace de
                  existenta                             968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06     Imprumuturi acordate pentru
                  creditarea agriculturii           700.000.000
     40.000.000                     740.000.000                     740.000.000
        80 07     Imprumuturi acordate pentru
                  acoperirea arieratelor catre
                  RENEL si ROMGAZ                 1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE    2.646.064.617
   -205.513.650                   2.440.550.967                   2.440.550.967
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                          2.612.830.267
   -184.413.650                   2.428.416.617                   2.428.416.617
        85 01    Rambursari de credite externe    1.881.510.512
    -41.938.320                   1.839.572.192                   1.839.572.192
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     731.319.755
   -142.475.330                     588.844.425                     588.844.425
        88       Rambursari de credite interne
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane aferente acestora        33.234.350
    -21.100.000                      12.134.350                      12.134.350
        88 01     Rambursari de credite interne      22.133.171
    -16.600.000                       5.533.171                       5.533.171
        88 02     Plati de dobanzi si
                  comisioane                         11.101.179
     -4.500.000                        6.601.179                      6.601.179
5101          AUTORITATI PUBLICE                  2.971.649.181     351.947.404
    -30.267.965                    2.941.381.216    351.947.404   3.293.328.620
        01    CHELTUIELI CURENTE                  2.596.251.971       2.360.776
    -15.781.367                    2.580.470.604      2.360.776   2.582.831.380
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL             1.891.005.560          10.660
    -30.981.941                    1.860.023.619         10.660   1.860.034.279
        10      Cheltuieli cu salariile           1.338.856.628          10.660
     -9.350.999                    1.329.505.629         10.660   1.329.516.289
        11      Contributii pentru asigurari
                sociale de stat                     276.844.412
        873.533                      277.717.945                    277.717.945
        12      Cheltuieli pentru constituirea
                Fondului pentru plata
                ajutorului de somaj                  59.777.021
        162.413                       59.939.434                     59.939.434
        13      Deplasari, detasari,
                transferari                         157.078.489
    -22.568.318                      134.510.171                    134.510.171
        13 01   - deplasari, detasari,
                  transferari in tara               118.520.289
    -20.888.318                       97.631.971                     97.631.971
        13 02    - deplasari in strainatate          38.558.200
     -1.680.000                       36.878.200                     36.878.200
        14      Contributii pentru constituirea
                Fondului de asigurari sociale
                de sanatate                          58.449.010
        -98.570                      58.350.440                      58.350.440
        20     CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII                          590.292.072       2.350.116
     12.902.489                     603.194.561       2.350.116     605.544.677
        21       Drepturi cu caracter social             12.177
                                         12.177                          12.177
        22       Hrana                                  549.817
         50.000                         599.817                         599.817
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                      265.269.581          22.080
     18.260.942                     283.530.523          22.080     283.552.603
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          66.633.415
      2.633.500                      69.266.915                      69.266.915
        26       Obiecte de inventar de
                 mica valoare sau scurta
                 durata si echipament                17.646.363
        850.400                      18.496.763                      18.496.763
        27       Reparatii curente                   44.363.836
       -538.000                      43.825.836                      43.825.836
        28       Reparatii capitale                 119.459.330         255.792
     -6.984.212                     112.475.118         255.792     112.730.910
        29       Carti si publicatii                 11.898.186
        465.600                      12.363.786                      12.363.786
        30       Alte cheltuieli                     64.459.367       2.072.244
     -1.835.741                      62.623.626       2.072.244      64.695.870
        34     SUBVENTII                              6.738.570
                                      6.738.570                       6.738.570
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                    6.738.570
                                      6.738.570                       6.738.570
        38     TRANSFERURI                          108.215.769
      2.298.085                     110.513.854                     110.513.854
        40      Transferuri neconsolidabile         108.215.769
      2.298.085                     110.513.854                     110.513.854
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale           107.942.769
      2.298.085                     110.240.854                     110.240.854
        40 20    Alte transferuri                       273.000
                                        273.000                         273.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 351.340.210     349.586.628
    -14.486.598                     336.853.612     349.586.628     686.440.240
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             351.340.210     349.586.628
    -14.486.598                     336.853.612     349.586.628     686.440.240
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       24.057.000
                                     24.057.000                      24.057.000
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                              24.057.000
                                     24.057.000                      24.057.000
        85 01     Rambursari de credite externe       4.366.000
                                      4.366.000                       4.366.000
        85 02     Plati de dobanzi si
                  comisioane                         19.691.000
                                     19.691.000                      19.691.000
5401          APARARE NATIONALA                   6.669.314.806   2.741.869.200
    129.890.000                   6.799.204.806   2.741.869.200   9.541.074.006
        01    CHELTUIELI CURENTE                  5.053.445.826
     70.290.000                   5.123.735.826                   5.123.735.826
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.429.823.130
     -2.110.000                   2.427.713.130                   2.427.713.130
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII                       2.199.558.243
     72.400.000                   2.271.958.243                   2.271.958.243
        38      TRANSFERURI                         424.064.453
                                    424.064.453                     424.064.453
        39       Transferuri consolidabile           16.491.115
                                     16.491.115                      16.491.115
        39 10      Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen
     16.491.115                      16.491.115                      16.491.115
        39 16      Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii               16.491.115
    -16.491.115
        40       Transferuri neconsolidabile        407.573.338
                                    407.573.338                     407.573.338
        40 11      Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale              53.338
                                         53.338                          53.338
        40 15      Plati efectuate in cadrul
                   programului de redistribuire
                   a fortei de munca                337.520.000
                                    337.520.000                     337.520.000
        40 20      Alte transferuri                  70.000.000
                                     70.000.000                      70.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 406.630.980   2.741.869.200
    199.600.000                     606.230.980   2.741.869.200   3.348.100.180
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             374.930.980   2.741.869.200
    216.600.000                     591.530.980   2.741.869.200   3.333.400.180
        73      Investitii ale regiilor
                autonome si societatilor
                comerciale cu capital de stat                        31.700.000
    -17.000.000                      14.700.000                      14.700.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE    1.209.238.000
   -140.000.000                   1.069.238.000                   1.069.238.000
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite            1.209.238.000
   -140.000.000                   1.069.238.000                   1.069.238.000
        85 01      Rambursari de credite
                   externe                        1.059.456.398
    -20.000.000                   1.039.456.398                   1.039.456.398
        85 02      Plati de dobanzi si
                   comisioane                       149.781.602
   -120.000.000                      29.781.602                      29.781.602
5501          ORDINEA PUBLICA SI SIGURANTA
              NATIONALA                           5.200.581.612     304.971.900
     10.902.930                   5.211.484.542     304.971.900   5.516.456.442
        01    CHELTUIELI CURENTE                  4.677.344.578
      1.848.290                   4.679.192.868                   4.679.192.868
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.234.937.428
     16.500.000                   2.251.437.428                   2.251.437.428
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII                       1.835.726.443
    -13.646.710                   1.822.079.733                   1.822.079.733
        34      SUBVENTII                           563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                  563.374.387
                                    563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                          43.306 320
     -1.005.000                      42.301.320                      42.301.320
        39       Transferuri consolidabile           32.537.476
                                     32.537.476                      32.537.476
        39 10      Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen       13.589.006
                                     13.589.006                      13.589.006
        39 11      Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care executa
                   o pedeapsa privativa de
                   libertate sau arest
                   preventiv                          1.338.470
                                      1.338.470                       1.338.470
        39 16      Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii               32.537.476
    -14.927.476                      17.610.000                      17.610.000
        40       Transferuri neconsolidabile         10.768.844
     -1.005.000                       9.763.844                       9.763.844
        40 09      Alte ajutoare, alocatii si
                   indemnizatii                           5.000
         -5.000
        40 11      Contributii si cotizatii
                   la organisme internationale        2.743.844
                                      2.743.844                       2.743.844
        40 20      Alte transferuri                  8.020.000
     -1.000.000                       7.020.000                       7.020.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                432.762.401      304.971.900
     10.205.000                     442.967.401    304.971.900      747.939.301
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                            432.762.401      304.971.900
     10.205.000                     442.967.401    304.971.900      747.939.301
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      90.474.633
     -1.150.360                      89.324.213                      89.324.273
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                             90.474.633
     -1.150.360                      89.324.273                      89.324.273
        85 01      Rambursari de credite
                   externe                          57.013.277
     -1.150.360                      55.862.917                      55.862.917
        85 02      Plati de dobanzi si
                   comisioane                       33.461.356
                                     33.461.356                      33.461.356
5701          INVATAMANT                         10.805.928.739     206.326.580
     70.900.000                  10.876.828.739     206.326.580  11.083.155.319
        01    CHELTUIELI CURENTE                 10.020.768.782     163.368.920
     50.610.000                  10.071.378.782     163.368.920  10.234.747.702
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            8.021.549.221      17.349.178
     87.610.000                   8.109.159.221      17.349.178   8.126.508.399
        10        Cheltuieli cu salariile         6.120.088.506
     63.992.105                   6.184.080.611                   6.184.080.611
        11        Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                 1.309.782.581
      6.633.685                   1.316.416.266                   1.316.416.266
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         284.742.139
      3.602.105                     288.344.244                     288.344.244
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                        30.565.172      17.349.178
     10.000.000                      40.565.172      17.349.178      57.914.350
        13 01      - deplasari, detasari,
                     transferari in tara             11.682.092
     10.000.000                      21.682.092                      21.682.092
        13 02      - deplasari in strainatate        18.883.080      17.349.178
                                     18.883.080      17.349.178      36.232.258
        14         Contributii pentru
                   constituirea Fondului de
                   asigurari sociale de
                   sanatate                         276.370.823
      3.382.105                     279.752.928                     279.752.928
        20    CHELTUIELI MATERIALE
              SI SERVICII                         1.398.516.289      92.780.322
    -13.999.704                   1.384.516.585      92.780.322   1.477.296.907
        21       Drepturi cu caracter social        217.765.566
      1.000.000                     218.765.566                     218.765.566
        22       Hrana                              228.521.070
      2.000.296                     230.521.366                     230.521.366
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                             3.203.913
                                      3.203.913                       3.203.913
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                      241.748.574
                                    241.748.574                     241.748.574
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          60.010.109      18.528.800
      3.000.000                      63.010.109      18.528.800      81.538.909
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                         175.532.986
                                    175.532.986                     175.532.986
        27       Reparatii curente                  124.574.410
                                    124.574.410                     124.574.410
        28       Reparatii capitale                 143.125.544
                                    143.125.544                     143.125.544
        29       Carti si publicatii                 16.376.621
                                     16.376.621                      16.376.621
        30       Alte cheltuieli                     82.884.015
    -20.000.000                      62.884.015                      62.884.015
        31       Manuale                            104.773.481      74.251.522
                                    104.773.481      74.251.522     179.025.003
        34     SUBVENTII                            117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        38     TRANSFERURI                          483.070.872      53.239.420
    -23.000.296                     460.070.576      53.239.420     513.309.996
        39      Transferuri consolidabile               352.200
                                        352.200                         352.200
        39 10     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  de asigurari sociale de
                  sanatate, reprezentand
                  contributia datorata de
                  persoanele care satisfac
                  serviciul militar in termen
        352.200                         352.200                         352.200
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                   352.200
       -352.200
        40      Transferuri neconsolidabile         482.718.672      53.239.420
    -23.000.296                     459.718.376      53.239.420     512.957.796
        40 02     Burse                             446.772.562
     -9.000.296                     437.772.266                     437.772.266
        40 20     Alte transferuri                   35.946.110      53.239.420
    -14.000.000                      21.946.110      53.239.420      75.185.530
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 771.771.957      42.957.660
     22.130.000                     793.901.957      42.957.660     836.859.617
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                            771.771.957      42.957.660
     22.130.000                     793.901.957      42.957.660     836.859.617
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
        85       Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite              13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
        85 02      Plati de dobanzi si
                   comisioane                        13.388.000
     -1.840.000                      11.548.000                      11.548.000
5801          SANATATE                            3.691.060.134     539.880.589
  - 247.802.930                   3.443.257.204     539.880.589   3.983.137.793
        01    CHELTUIELI CURENTE                  2.796.460.310
   -207.479.640                   2.588.980.670                   2.588.980.670
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              862.388.599
   -178.720.000                     683.668.599                     683.668.599
        10        Cheltuieli cu salariile           642.560.595
   -142.188.539                     500.372.056                     500.372.056
        11        Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                   153.934.171
    -26.584.005                     127.350.166                     127.350.166
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj          32.067.156
     -5.458.114                      26.609.042                      26.609.042
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                         3.053.790
                                      3.053.790                       3.053.790
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              -2.453.790
                                      2.453.790                       2.453.790
        13 02     - deplasari in strainatate            600.000
                                        600.000                         600.000
        14        Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate      30.772.887
     -4.489.342                      26.283.545                      26.283.545
        20     CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII                          851.336.732
    -28.759.640                     822.577.092                     822.577.092
        21         Drepturi cu caracter social          100.000
        -22.971                          77.029                          77.029
        22         Hrana                             77.633.626
     10.946.371                      88.579.997                      88.579.997
        23         Medicamente si materiale
                   sanitare                         504.450.024
    -45.754.202                     458.695.822                     458.695.822
        24         Cheltuieli pentru
                   intretinere si gospodarie         87.024.499
      9.530.692                      96.555.191                      96.555.191
        25         Materiale si prestari de
                   servicii cu caracter
                   functional                        50.406.806
     37.113.826                      87.520.632                      87.520.632
        26         Obiecte de inventar de mica
                   valoare sau scurta durata si
                   echipament                        30.493.870
     -9.835.564                      20.658.306                      20.658.306
        27         Reparatii curente                 20.337.914
      3.116.842                      23.454.756                      23.454.756
        28         Reparatii capitale                10.777.718
     -1.918.481                       8.859.237                       8.859.237
        29         Carti si publicatii                  104.112
        140.670                         244.782                         244.782
        30         Alte cheltuieli                   70.008.163
    -32.076.823                      37.931.340                      37.931.340
        38     TRANSFERURI                        1.082.734.979
                                  1.082.734.979                   1.082.734.979
        39       Transferuri consolidabile               68.050
                                         68.050                          68.050
        39 10      Transferuri din bugetul de
                   stat catre bugetul Fondului
                   de asigurari sociale de
                   sanatate, reprezentand
                   contributia datorata de
                   persoanele care satisfac
                   serviciul militar in termen
         68.050                          68.050                          68.050
        39 16      Contributia persoanelor
                   asigurate pentru finantarea
                   ocrotirii sanatatii                   68.050
        -68.050
        40       Transferuri neconsolidabile      1.082.666.929
                                  1.082.666.929                   1.082 666.929
        40 11      Contributii si cotizatii la
                   organisme internationale          12.812.525
                                     12.812.525                      12.812.525
        40 20      Alte transferuri               1.069.854.404
                                  1.069.854.404                   1.069.854.404
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 467.902.861     539.880.589
     22.200.000                     490.102.861     539.880.589   1.029.983.450
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                              467.902.861     539.880.589
     22.200.000                     490.102.861     539.880.589   1.029.983.450
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      426.696.963
    -62.523.290                     364.173.673                     364.173.673
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite            426.696.963
    -62.523.290                     364.173.673                     364.173.673
        85 01    Rambursari de credite externe      288.117.322
    -37.387.960                     250.729.362                     250.729.362
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     138.579.641
    -25.135.330                     113.444.311                     113.444.311
5901          CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI
              PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA
              SI DE TINERET                       1.448.053.265
     12.000.000                   1.460.053 265                   1.460.053.265
        01    CHELTUIELI CURENTE                  1.400.216.815
      9.500.000                   1.409.716.815                   1.409.716.815
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL               167.263.167
      2.000.000                     169.263.167                     169.263.167
        10       Cheltuieli cu salariile            119.144.332
      1.353.384                     120.497.716                     120.497.716
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     26.839.204
        311.278                      27.150.482                      27.150.482
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  5.814.216
         67.669                       5.881.885                       5.881.885
        13       Deplasari detasari,
                 transferari                          9.667.869
        200.000                       9.867.869                       9.867.869
        13 01    - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                2.871 545
                                      2.871.545                       2.871.545
        13 02    - deplasari in strainatate           6.796.324
        200.000                       6.996.324                       6.996.324
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        5.797.546
         67.669                       5.865.215                       5.865.215
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     628.450.589
      7.500.000                     635.950.589                     635.950.589
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       12.486.500
                                     12.486.500                      12.486.500
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                         264.082.460
        300.000                     264.382.460                     264.382.460
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                           1.528.200
                                      1.528.200                       1.528.200
        27       Reparatii curente                    2.800.250
                                      2.800.250                       2.800.250
        28       Reparatii capitale                   1.175.500
                                      1.175.500                       1.175.500
        29       Carti si publicatii                  5.566.750
                                      5.566.750                       5.566.750
        30       Alte cheltuieli                    340.810.929
      7.200.000                     348.010.929                     348.010.929
        34     SUBVENTII                            494.869.011
                                    494.869.011                     494.869.011
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                  494.869.011
                                    494.869.011                     494.869.011
        38     TRANSFERURI                          109.634.048
                                    109.634.048                     109.634.048
        39      Transferuri consolidabile                35.220
                                         35.220                          35.220
        39 10    Transferuri din bugetul
                 de stat catre bugetul
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate, reprezentand
                 contributia datorata de
                 persoanele care satisfac
                 serviciul militar in termen            35.220
                                         35.220                          35.220
        39 16    Contributia persoanelor
                 asigurate pentru finantarea
                 ocrotirii sanatatii                     35.220
        -35.220
        40      Transferuri neconsolidabile         109.598.828
                                    109.598.828                     109.598.828
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale            16.753.040
                                     16.753.040                      16.753.040
        40 13    Diferenta de dobanzi, aferenta
                 creditelor bancare,
                 subventionata potrivit
                 dispozitiilor legale                    15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20    Alte transferuri                    92.830.788
                                     92.830.788                      92.830.788
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                  47.836.450
      2.500.000                      50.336.450                      50.336.450
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                             47.836.450
      2.500.000                      50.336.450                      50.336.450
6001          ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII,
              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII    6.902.682.178      23.928.960
    135.547.354                   7.038.229.532      23.928.960   7.062.158.492
        01    CHELTUIELI CURENTE                  6.860.212.360      10.959.360
    135.947.354                   6.996.159.714      10.959.360   7.007.119.074
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL                94.914.655
                                     94.914.655                      94.914.655
        10       Cheltuieli cu salariile             68.589.432
        112.782                      68.702.214                      68.702.214
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     15.775.602
         25.940                      15.801.542                      15.801.542
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  3.429.427
          5.639                       3.435.066                       3.435.066
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          3.810.097
       -150.000                       3.660.097                       3.660.097
        13 01    - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                2.803.634
       -150.000                       2.653.634                       2.653.634
        13 02    - deplasari in strainatate           1.006.463
                                      1.006.463                       1.006.463
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        3.310.097
          5.639                       3.315.736                       3.315.736
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     156.268.853      10.959.360
      1.993.694                     158.262.547      10.959.360     169.221.907
        21       Drepturi cu caracter social         98.733.052
        -39.052                      98.694.000                      98.694.000
        22       Hrana                                  500.000
                                        500.000                         500.000
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                                49.500
                                         49.500                          49.500
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       25.655.108
                                     25.655.108                      25.655.108
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                             421.674       2.959.360
                                        421.674       2.959.360       3.381.034
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             785.210
                                        785.210                         785.210
        27       Reparatii curente                    1.593.416
                                      1.593.416                       1.593.416
        28       Reparatii capitale                   2.320.000
                                      2.320.000                       2.320.000
        29       Carti si publicatii                    328.089
                                        328.089                         328.089
        30       Alte cheltuieli                     25.882.804       8.000.000
      2.032.746                      27.915.550       8.000.000      35.915.550
        34     SUBVENTII                              5.366.386
        200.000                       5.566.386                       5.566.386
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   5.366.386
        200.000                       5.566.386                       5.566.386
        38     TRANSFERURI                        6.603.662.466
    133.753.660                   6.737.416.126                   6.737.416.126
        39      Transferuri consolidabile           151.595.055
                                    151.595.055                     151.595.055
        39 16    Contributia persoanelor
                 asigurate pentru finantarea
                 ocrotirii sanatatii                151.595.055
                                    151.595.055                     151.595.055
        40      Transferuri neconsolidabile       6.452.067.411
    133.753.660                   6.585.821.071                   6.585.821.071
        40 03    Alocatii si alte ajutoare
                 pentru copii                     4.528.444.985
     -6.500.000                   4.521.944.985                   4.521.944.985
        40 04    Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                 militari si alte persoane        1.806.807.271
    140.626.687                   1.947.433.958                   1.947.433.958
        40 08    Ajutoare sociale                       400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                 indemnizatii                         5.831.041
       -373.027                       5.458.014                       5.458.014
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale             3.271.190
                                      3.271.190                       3.271.190
        40 20    Alte transferuri                   107.312.924
                                    107.312.924                     107.312.924
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                  37.653.818      12.969.600
       -400.000                      37.253.818      12.969.600      50.223.418
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                               37.653.818      12.969.600
       -400.000                      37.253.818      12.969.600      50.223.418
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE        4.816.000
                                      4.816.000                       4.816.000
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite              4.816.000
                                      4.816.000                       4.816.000
        85 01    Rambursari de credite externe        2.320.000
                                      2.320.000                       2.320.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.496.000
                                      2.496.000                       2.496.000
6301          SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI
              LOCUINTE                              663.489.554
      6.300.000                     669.789.554                     669.789.554
        01     CHELTUIELI CURENTE                   572.141.138
      5.000.000                     577.141.138                     577 141.138
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                7.488 458
                                      7.488.458                       7.488.458
        10        Cheltuieli cu salariile             4.919.577
                                      4.919.577                       4.919.577
        11        Contributii pentru asigurari
                  sociale de stat                     1.083.767
                                      1.083.767                       1.083.767
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj             235.628
                                        235.628                         235.628
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                         1.014.438
                                      1.014.438                       1.014.438
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 368.838
                                        368.838                         368.838
        13 02     - deplasari in strainatate            645.600
                                        645.600                         645.600
        14        Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate         235.048
                                        235.048                         235.048
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                              2.579.680
                                      2.579.680                       2.579.680
        24        Cheltuieli pentru intretinere
                  si gospodarie                       1.935.856
                                      1.935.856                       1.935.856
        25        Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                            310.023
                                        310.023                         310.023
        26        Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                            134.904
                                        134.904                         134.904
        27        Reparatii curente                      36.000
                                         36.000                          36.000
        28        Reparatii capitale                     28.000
                                         28.000                          28.000
        29        Carti si publicatii                    61.985
                                         61.985                          61.985
        30        Alte cheltuieli                        72.912
                                         72.912                          72.912
        38      TRANSFERURI                         562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40       Transferuri neconsolidabile        562.073.000
      5.000.000                     567.073.000                     567.073.000
        40 01     Locuinte                          549.558.000
      5.000.000                     554.558.000                     554.558.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale               15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                   12.500.000
                                     12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 91.348.416
      1.300.000                      92.648.416                      92.648.416
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                              91.348.416
      1.300.000                      92.648.416                      92.648.416
6401          MEDIU SI APE                          283.641.487
        373.039                     284.014.526                     284.014.526
        01     CHELTUIELI CURENTE                    65.241.487
        373.039                      65.614.526                      65.614.526
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               48.251.041
       -250.000                                      48.001.041      48.001.041
        10       Cheltuieli cu salariile             35.865.744
       -187.965                      35.677.779                      35.677.779
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      8.249.087
        -43.230                       8.205.857                       8.205.857
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea Fondului pentru
                 plata ajutorului de somaj            1.793.261
         -9.400                       1.783.861                       1.783.861
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                            625.873
                                        625.873                         625.873
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 593.398
                                        593.398                         593.398
        13 02     - deplasari in strainatate             32.475
                                         32.475                          32.475
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        1.717.076
         -9.405                       1.707.671                       1.707.671
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             16.990.446
        623.039                      17.613.485                      17.613.485
        22       Hrana                                  150.000
                                        150.000                         150.000
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                                 6.000
                                          6.000                           6.000
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                        8.560.000
                                      8.560.000                       8.560.000
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                           6.612.300
        623.039                       7.235.339                       7.235.339
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             160.000
                                        160.000                         160.000
        27       Reparatii curente                      700.000
                                        700.000                         700.000
        28       Reparatii capitale                      60.000
                                         60.000                          60.000
        29       Carti si publicatii                    140.000
                                        140.000                         140.000
        30       Alte cheltuieli                        602.146
                                        602.146                         602.146
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                218.400.000
                                    218.400.000                     218.400.000
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                              17.979.075
                                     17.979.075                      17.979.075
        73      Investitii ale regiilor
                autonome si societatilor
                comerciale cu capital de stat       200.420.925
                                    200.420.925                     200.420.925
6601          INDUSTRIE                           2.116.276.257       8.827.457
    -25.000.000                   2.091.276.257       8.827.457   2.100.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.614.576.218       8.827.457
    -30.000.000                   1.584.576.218       8.827.457   1.593.403.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               73.109.714
                                     73.109.714                      73.109.714
        10       Cheltuieli cu salariile             56.217.314
     -2.293.180                      53.924.134                      53.924.134
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      5.764.615
       -527.502                       5.237.113                       5.237.113
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  1.253.110
       -114.659                       1.138.451                       1.138.451
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          8.621.565
      3.050.000                      11.671.565                      11.671.565
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                815.589
         50.000                         865.589                         865.589
        13 02     - deplasari in strainatate          7.805.976
      3.000.000                      10.805.976                      10.805.976
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        1.253.110
       -114.659                       1.138.451                       1.138.451
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            162.367.178
     -6.464.000                     155.903.178                     155.903.178
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       12.318.715
                                     12.318.715                      12.318.715
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                             628.200
                                        628.200                         628.200
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             195.830
                                        195.830                         195.830
        27       Reparatii curente                      567.484
                                        567.484                         567.484
        28       Reparatii capitale                      40.655
                                         40.655                          40.655
        29       Carti si publicatii                    214.642
                                        214.642                         214.642
        30       Alte cheltuieli                    148.401.652
     -6.464.000                     141.937.652                     141.937.652
        34      SUBVENTII                         1.075.662.000
                                  1.075.662.000                   1.075.662.000
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   6.200.000
                                      6.200.000                       6.200.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati                       1.069.162.000
                                  1.069.162.000                   1.069.162.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif          300.000
                                        300.000                         300.000
        38      TRANSFERURI                         303.437.326       8.827.457
    -23.536.000                     279.901.326       8.827.457     288.728.783
        40       Transferuri neconsolidabile        303.437.326       8.827.457
    -23.536.000                     279.901.326       8.827.457     288.728.783
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            6.720.000
                                      6.720.000                       6.720.000
        40 20     Alte transferuri                   47.936.000       8.827.457
    -23.536.000                      24.400.000       8.827.457      33.227.457
        40 23     Protectie sociala ce se
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier                            248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 497.171.386
      5.000.000                     502.171.386                     502.171.386
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                               4.185.588
                                      4.185.588                       4.185.588
        73      Investitii ale regiilor
                autonome si societatilor
                comerciale cu capital de stat       492.985.798
      5.000.000                     497.985.798                     497.985.798
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE        4.528.653
                                      4.528.653                       4.528.653
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                               4.528.653
                                      4.528.653                       4.528.653
        85 01    Rambursari de credite externe        1.758.900
                                      1.758.900                       1.758.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.769.753
                                      2.769.753                       2.769.753
6701          AGRICULTURA SI SILVICULTURA         5.040.998.901
   -140.041.000                   4.900.957.901                   4.900.957.901
        01    CHELTUIELI CURENTE                  4.798.552.675
   -142.041.000                   4.656.511.675                   4.656.511.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              554.552.691
     30.000.000                     584.552.691                     584.552.691
        10       Cheltuieli cu salariile            403.575.456
     22.388.060                     425.963.516                     425.963.516
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     99.995.860
      5.149.254                     105.145.114                     105.145.114
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                 19.851.303
      1.343.284                      21.194.587                      21.194.587
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                         12.000.000
                                     12.000.000                      12.000.000
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              11.573.400
                                     11.573.400                      11.573.400
        13 02     - deplasari in strainatate            426.600
                                        426.600                         426.600
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate       19.130.072
      1.119.402                      20.249.474                      20.249.474
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     227.496.984
        -41.000                     227.455.984                     227.455.984
        22       Hrana                                1.794.448
                                      1.794.448                       1.794.448
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                            32.392.420
                                     32.392.420                      32.392.420
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       40.296.371
                                     40.296.371                      40.296.371
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                         134.054.550
        -41.000                     134.013.550                     134.013.550
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                          4.691.367
                                      4.691.367                       4.691.367
        27       Reparatii curente                    3.753.094
                                      3.753.094                       3.753.094
        28       Reparatii capitale                   7.037.051
                                      7.037.051                       7.037.051
        29       Carti si publicatii                  1.196.298
                                      1.196.298                       1.196.298
        30       Alte cheltuieli                      2.281.385
                                      2.281.385                       2.281.385
        34     SUBVENTII                            788.800.000
    -50.000.000                     738.800.000                     738.800.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      788.800.000
    -50.000.000                     738.800.000                     738.800.000
        36     PRIME                                357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        37       Prime acordate producatorilor
                 agricoli                           357.900.000
   -106.000.000                     251.900.000                     251.900.000
        38     TRANSFERURI                        2.869.803.000
    -16.000.000                   2.853.803.000                   2.853.803.000
        40      Transferuri neconsolidabile       2.869.803.000
    -16.000.000                   2.853.803.000                   2.853.803.000
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale            10.503.000
                                     10.503.000                      10.503.000
        40 20    Alte transferuri                 2.859.300.000
    -16.000.000                   2.843.300.000                   2.843.300.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 195.797.586
      2.000.000                     197.797.586                     197.797.586
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                              102.893.958
      2.300.000                     105.193.958                     105.193.958
        73     Investitii ale regiilor autonome
               si societatilor comerciale cu
               capital de stat                       66.513.628
       -300.000                      66.213.628                      66.213.628
        76     Achizitii de seminte pentru
               Fondul semintelor de rezerva          26.390.000
                                     26.390.000                      26.390.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       46.648.640
                                     46.648.640                      46.648.640
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite             46.648.640
                                     46.648.640                      46.648.640
        85 01    Rambursari de credite externe       30.161.440
                                     30.161.440                      30.161.440
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      16.487.200
                                     16.487.200                      16.487.200
6801          TRANSPORTURI SI COMUNICATII         3.070.767.969   1.903.469.300
    290.000.000                   3.360.767.969   1.903.469.300   5.264.237.269
        01    CHELTUIELI CURENTE                  1.898.288.892   1.130.539.770
    290.000.000                   2.188.288.892   1.130.539.770   3.318.828.662
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL                33.164.455
                                     33.164.455                      33.164.455
        10       Cheltuieli cu salariile             23.806.207
                                     23.806.207                      23.806.207
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      5.466.310
                                      5.466.310                       5.466.310
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  1.188.393
                                      1.188.393                       1.188.393
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          1.530.466
                                      1.530.466                       1.530.466
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 868.400
                                        868.400                         868.400
        13 02     - deplasari in strainatate            662.066
                                        662.066                         662.066
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        1.173.079
                                      1.173.079                       1.173.079
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      27.560.347
                                     27.560.347                      27.560.347
        21       Drepturi cu caracter social            243.960
                                        243.960                         243.960
        22       Hrana                                4.428.541
                                      4.428.541                       4.428.541
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                                 2.360
                                          2.360                           2.360
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                        5.257.267
                                      5.257.267                       5.257.267
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                           8.041.265
                                      8.041.265                       8.041.265
       26        Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             849.350
                                        849.350                         849.350
        27       Reparatii curente                    3.223.010
                                      3.223.010                       3.223.010
        28       Reparatii capitale                   4.327.900
                                      4.327.900                       4.327.900
        29       Carti si publicatii                    151.261
                                        151.261                         151.261
        30       Alte cheltuieli                      1.035.433
                                      1.035.433                       1.035.433
        34     SUBVENTII                            220.381.000
                                    220.381.000                     220.381.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati                         220.381.000
                                    220.381.000                     220.381.000
        38     TRANSFERURI                        1.617.183.090   1.130.539.770
    290.000.000                   1.907.183.090   1.130.539.770   3.037.722.860
        40      Transferuri neconsolidabile       1.617.183.090   1.130.539.770
    290.000.000                   1.907.183.090   1.130.539.770   3.037.722.860
        40  11   Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale             3.949.072
                                      3.949.072                       3.949.072
        40 20    Alte transferuri                 1.613.234.018   1.130.539.770
                                  1.613.234.018   1.130.539.770   2.743.773.788
        40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                 transportului public feroviar
                 de calatori
    290.000.000                     290.000.000                     290.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 346.651.249     772.929.530
                                    346.651.249     772.929.530   1.119.580.779
        73     Investitii ale regiilor autonome
               si ale societatilor comerciale
               cu capital de stat                   346.651.249     772.929.530
                                    346.651.249     772.929.530   1.119.580.779
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      825.827.828
                                    825.827.828                     825.827.828
        85     Rambursari de credite externe
               si plati de dobanzi si
               comisioane la creditele externe
               contractate de ordonatorii de
               credite                              792.593.478
     21.100.000                     813.693.478                     813.693.478
        85 01    Rambursari de credite externe      438.317.175
     16.600.000                     454.917.175                     454.917.175
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     354.276.303
      4.500.000                     358.776.303                     358.776.303
        88     Rambursari de credite interne si
               plati de dobanzi si comisioane
               aferente acestora                     33.234.350
    -21.100.000                      12.134.350                      12.134.350
        88 01    Rambursari de credite interne       22.133.171
    -16.600.000                       5.533.171                       5.533.171
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      11.101.179
     -4.500.000                       6.601.179                       6.601.179
6901          ALTE ACTIUNI ECONOMICE                759.658.767       5.879.165
     38.351.665                     798.010.432       5.879.165     803.889.597
        01    CHELTUIELI CURENTE                    599.119.117       4.760.765
    -60.445.800                     538.673.317       4.760.765     543.434.082
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL                38.608.065           2.208
       -400.000                      38.208.065           2.208      38.210.273
        10       Cheltuieli cu salariile             28.434.253
       -300.752                      28.133.501                      28.133.501
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      6.482.678
        -69.174                       6.413.504                       6.413.504
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  1.428.644
        -15.037                       1.413.607                       1.413.607
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                            828.000           2.208
                                        828.000           2.208         830.208
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara                 758.143           2.208
                                        758.143           2.208         760.351
        13 02     - deplasari in strainatate             69.857
                                         69.857                          69.857
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        1.434.490
        -15.037                       1.419.453                       1.419.453
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      59.742.620       4.758.557
        -45.800                      59.696.820       4.758.557      64.455.377
        22       Hrana                                   11.000
                                         11.000                          11.000
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                                 2.200
                                          2.200                           2.200
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       29.069.071           8.861
                                     29.069.071           8.861      29.077.932
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          21.257.688       4.512.000
        -45.800                      21.211.888       4.512.000      25.723.888
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                           2.223.538
                                      2.223.538                       2.223.538
        27       Reparatii curente                    2.060.105          25.584
                                      2.060.105          25.584       2.085.689
        28       Reparatii capitale                   2.570.000
                                      2.570.000                       2.570.000
        29       Carti si publicatii                    262.655
                                        262.655                         262.655
        30       Alte cheltuieli                      2.286.363         212.112
                                      2.286.363         212.112       2.498.475
        34     SUBVENTII                             50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                  50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        38     TRANSFERURI                          449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        40      Transferuri neconsolidabile         449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        40 20    Alte transferuri                   449.965.045
    -60.000.000                     389.965.045                     389.965.045
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 160.150.750       1.118.400
     98.797.465                     258.948.215       1.118.400     260.066.615
        71     Stocuri pentru rezerve materiale
               nationale si de mobilizare           154.452.232
     98.797.465                     253.249.697                     253.249.697
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                                5.572.449       1.118.400
                                      5.572.449       1.118.400       6.690.849
        73     Investitii ale regiilor autonome
               si ale societatilor comerciale
               cu capital de stat                       126.069
                                        126.069                         126.069
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE          388.900
                                        388.900                         388.900
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite                388.900
                                        388.900                         388.900
        85 02  Plati de dobanzi si comisioane           388.900
                                        388.900                         388.900
7101          CERCETARE STIINTIFICA               1.071.518.587
     -1.509.000                   1.070.009.587                   1.070.009.587
        01    CHELTUIELI CURENTE                  1.010.845.398
     -1.509.000                   1.009.336.398                   1.009.336.398
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL               126.489.458
     -1.540.000                     124.949.458                     124.949.458
        10       Cheltuieli cu salariile             95.900.686
     -1.381.599                      94.519.087                      94.519.087
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     19.263.278
         12.318                      19.275.596                      19.275.596
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  4.146.456
        -67.429                       4.079.027                       4.079.027
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          2.597.781
        -80.779                       2.517.002                       2.517.002
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               1.299.464
        -80.779                       1.218.685                       1.218.685
        13 02     - deplasari in strainatate          1.298.317
                                      1.298.317                       1.298.317
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        4.581.257
        -22.511                       4.558.746                       4.558.746
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     794.010.977
         31.000                     794.041.977                     794.041.977
        21       Drepturi cu caracter social             83.371
                                         83.371                          83.371
        22       Hrana                                2.234.573
                                      2.234.573                       2.234.573
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       16.062.491
         41.000                      16.103.491                      16.103.491
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          46.031.510
                                     46.031.510                      46.031.510
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             672.594
                                        672.594                         672.594
        27       Reparatii curente                      974.915
                                        974.915                         974.915
        28       Reparatii capitale                   2.974.326
                                      2.974.326                       2.974.326
        29       Carti si publicatii                    650.201
                                        650.201                         650.201
        30       Alte cheltuieli                    724.326.996
        -10.000                     724.316.996                     724.316.996
        34     SUBVENTII                                865.822
                                        865.822                         865.822
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                     865.822
                                        865.822                         865.822
        38     TRANSFERURI                           89.479.141
                                     89.479.141                      89.479.141
        39      Transferuri consolidabile                52.830
                                         52.830                          52.830
        39 10    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul Fondului
                 de asigurari sociale de
                 sanatate, reprezentand
                 contributia datorata de
                 persoanele care satisfac
                 serviciul militar in termen
         52.830                          52.830                          52.830
        39 16    Contributia persoanelor
                 asigurate pentru finantarea
                 ocrotirii sanatatii                     52.830
        -52.830
        40      Transferuri neconsolidabile          89.426.311
                                     89.426.311                      89.426.311
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale            15.052.255
                                     15.052.255                      15.052.255
        40 17    Fondul pentru stimularea
                 inovarii                             7.000.000
                                      7.000.000                       7.000.000
        40 20    Alte transferuri                    67.374.056
                                     67.374.056                      67.374.056
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                  60.673.189
                                     60.673.189                      60.673.189
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                               60.673.189
                                     60.673.189                      60.673.189
7201          ALTE ACTIUNI                          307.113.129
    -14.563.588                     292.549.541                     292.549.541
        01    CHELTUIELI CURENTE                    304.770.990
    -14.563.588                     290.207.402                     290.207.402
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL               176.781.222
    -25.700.000                     151.081.222                     151.081.222
        10       Cheltuieli cu salariile            108.194.692
    -18.797.000                      89.397.692                      89.397.692
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     24.884.800
     -4.323.000                      20.561.800                      20.561.800
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  5.409.780
       -940.000                       4.469.780                       4.469.780
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          3.162.500
                                      3.162.500                       3.162.500
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               2.556.100
                                      2.566.100                       2.556.100
        13 02     - deplasari in strainatate            606.400
                                        606.400                         606.400
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        5.265.680
       -940.000                       4.325.680                       4.325.680
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      53.888.048
                                     53.888.048                      53.888.048
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       10.763.880
                                     10.763.880                      10.763.880
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                           4.815.420
                                      4.815.420                       4.815.420
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                          11.330.400
                                     11.330.400                      11.330.400
        27       Reparatii curente                      566.520
                                        566.520                         566.520
        28       Reparatii capitale                     113.300
                                        113.300                         113.300
        29       Carti si publicatii                     56.650
                                         56.650                          56.650
        30       Alte cheltuieli                        981.830
                                        981.830                         981.830
        34     SUBVENTII
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati
     10.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        38     TRANSFERURI                           74.101.720
      1.136.412                      75.238.132                      75.238.132
        39      Transferuri consolidabile               211.320
                                        211.320                         211.320
        39 10    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate
                 reprezentand contributia
                 datorata de persoanele care
                 satisfac serviciul militar in
                 termen
        211.320                         211.320                         211.320
        39 16    Contributia persoanelor
                 asigurate pentru finantarea
                 ocrotirii sanatatii                    211.320
       -211.320
        40      Transferuri neconsolidabile          73.890.400
      1.136.412                      75.026.812                      75.026.812
        40 20    Alte transferuri                    73.890.400
      1.136.412                      75.026.812                      75.026.812
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                   2.342.139
                                      2.342.139                       2.342.139
        72     Investitii ale institutiilor
               publice                                2.342.139
                                      2.342.139                       2.342.139
7501          CHELTUIELI DE FONDURI LA
              DISPOZITIA GUVERNULUI                  64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        01    CHELTUIELI CURENTE                     64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        38     TRANSFERURI                           64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        40      Transferuri neconsolidabile          64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
        40 20    Alte transferuri                    64.492.910
                                     64.492.910                      64.492.910
7801          CHELTUIELI DIN FONDUL LA
              DISPOZITIA GUVERNULUI, CONSTITUIT
              DIN VARSAMINTELE DIN PRIVATIZARE    1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        01    CHELTUIELI CURENTE                  1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        38     TRANSFERURI                        1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        40      Transferuri neconsolidabile       1.334.950.000
   -290.000.000                   1.044.950.000                   1.044.950.000
        40 22    Cheltuieli pentru sustinerea
                 programelor tehnice de
                 conservare sau de inchidere a
                 minelor                            307.950.000
                                    307.950.000                     307.950.000
        40 24    Cheltuieli pentru sustinerea
                 transportului public feroviar
                 de calatori                      1.027.000.000
   -290.000.000                     737.000.000                     737.000.000
8501          TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT     8.413.534.829
    -82.250.000                   8.331.284.829                   8.331.284.829
        01    CHELTUIELI CURENTE                  8.413.534.829
    -82.250.000                   8.331.284.829                   8.331.284.829
        38     TRANSFERURI                        8.413.534.829
    -82.250.000                   8.331.284.829                   8.331.284.829
        39      Transferuri consolidabile         8.322.776.680
    -82.250.000                   8.240.526.680                   8.240.526.680
        39 01    Transferul din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 asigurarea protectiei sociale
                 a populatiei pentru energia
                 termica si transportul urban
                 de calatori                      2.250.000.000
     36.902.000                   2.286.902.000                   2.286.902.000
        39 02    Transferul din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 investitii                       2.188.580.000
      4.648.000                   2.193.228.000                   2.193.228.000
        39 03    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru investitii finantate
                 partial din imprumuturi
                 externe                            400.000.000
   -123.800.000                     276.200.000                     276.200.000
        39 04    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul
                 asigurarilor sociale de stat     1.565.165.846
                                  1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetele locale
                 pentru finantarea Programului
                 de pietruire a drumurilor
                 comunale si alimentarea cu apa
                 a satelor                          320.000.000
                                    320.000.000                     320.000.000
        39 08    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul Fondului
                 special de risc si accident        538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09    Transferuri din bugetul de
                 stat catre bugetul Fondului
                 special pentru plata pensiilor
                 si a altor drepturi de
                 asigurari sociale ale
                 agricultorilor                   1.060.573.304
                                  1.060.573.304                   1.060.573.304
        40      Transferuri neconsolidabile          90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 18    Transferuri de la bugetul de
                 stat pentru acoperirea
                 deficitului bugetului
                 asigurarilor sociale de stat
                 din anul 1996                       90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
8601          IMPRUMUTURI                         2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289.843.550
        79     IMPRUMUTURI ACORDATE               2.204.843.550
     85.000.000                   2.289.843.550                   2.289.843.550
        80 02    Imprumuturi acordate pentru
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale                103.875.000
     45.000.000                     148.875.000                     148.875.000
        80 05    Imprumuturi acordate
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta                              968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06    Imprumuturi acordate pentru
                 creditarea agriculturii            700.000.000
     40.000.000                     740.000.000                     740.000.000
        80 07    Imprumuturi acordate pentru
                 acoperirea arieratelor catre
                 RENEL si ROMGAZ                  1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
8801          DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
              SI ALTE CHELTUIELI                 17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        01    CHELTUIELI CURENTE                 17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        49     DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE                           17.507.800.000
                                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        50 01    Dobanzi aferente datoriei
                 publice interne                 13.470.000.000
                                 13.470.000.000                  13.470.000.000
        50 02    Dobanzi aferente datoriei
                 publice externe                    276.100.000
                                    276.100.000                     276.100.000
        50 03    Cheltuieli ocazionate de
                 emisiunea si plasarea
                 titlurilor de stat si de
                 riscurile garantiilor date de
                 stat in conditiile legii         1.677.200.000
                                  1.677.200.000                   1.677.200.000
        50 04    Diferente de curs aferente
                 datoriei publice externe         2.084.500.000
                                  2.084.500.000                   2.084.500.000
9501          FONDURI DE REZERVA                  2.528.094.145
     26.620.230                   2.554.714.375                   2.554.714.375
        01     Fond de rezerva bugetara la
               dispozitia Guvernului                 30.903.705
     20.020.230                      50.923.935                      50.923.935
        02     Fond de interventie la
               dispozitia Guvernului                 22.730.440
      6.600.000                      29.330.440                      29.330.440
        03     Fond la dispozitia Guvernului
               Romaniei pentru relatiile cu
               Republica Moldova                      1.460.000
                                      1.460.000                       1.460.000
        04     Fond la dispozitia Guvernului
               constituit din varsamintele din
               privatizare                        2.473.000.000*)
                                  2.473.000.000*)             2.473.000.000*)
________________________________________________________________________________
9901          DEFICIT                           -13.450.300.000  -6.087.100.555
    -14.700.000                 -13.465.000.000  -6.087.100.555 -19.552.100.555
________________________________________________________________________________
    *) la care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 1.027,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.700,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.
    *) la care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 737,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.410,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.

    NOTA:
    In executie se considera varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului (subcapitolul 30.01.05) sumele care depasesc prevederile stabilite prin Legea nr. 109/1998, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, pentru veniturile din privatizare (subcapitolul 30.01.04).

    ANEXA 4

                               SUME
            defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1998

                                                         - mii lei -
-----------------------------------------------------------------------
Nr.  Judetul                 Program          Influente   Program
crt.                         actualizat                   rectificat
-----------------------------------------------------------------------
     TOTAL                   4.962.450.000    40.250.000  5.002.700.000
 1.  ALBA                      100.536.000     1.000.000    101.536.000
 2.  ARAD                      105.231.000       900.000    106.131.000
 3.  ARGES                     145.828.000                  145.828.000
 4.  BACAU                     147.844.000     1.700.000    149.544.000
 5.  BIHOR                     134.997.000                  134.997.000
 6.  BISTRITA-NASAUD            71.473.000                   71.473.000
 7.  BOTOSANI                  104.163.000     1.400.000    105.563.000
 8.  BRASOV                    128.379.000       950.000    129.329.000
 9.  BRAILA                     84.005.000       500.000     84.505.000
10.  BUZAU                     103.269.000                  103.269.000
11.  CARAS-SEVERIN              82.327.000                   82.327.000
12.  CALARASI                   73.764.000                   73.764.000
13.  CLUJ                      149.476.000                  149.476.000
14.  CONSTANTA                 157.533.000                  157.533.000
15.  COVASNA                    67.405.000                   67.405.000
16.  DAMBOVITA                 101.410.000                  101.410.000
17.  DOLJ                      133.880.000     1.600.000    135.480.000
18.  GALATI                    119.708.000                  119.708.000
19.  GIURGIU                    54.833.000     3.000.000     57.833.000
20.  GORJ                       87.432.000       500.000     87.932.000
21.  HARGHITA                   79.900.000                   79.900.000
22.  HUNEDOARA                 117.267.000                  117.267.000
23.  IALOMITA                   63.007.000                   63.007.000
24.  IASI                      192.464.000     1.500.000    193.964.000
25.  ILFOV                      43.976.000                   43.976.000
26.  MARAMURES                 124.740.000     2.500.000    127.240.000
27.  MEHEDINTI                  70.385.000     1.200.000     71.585.000
28.  MURES                     118.811.000                  118.811.000
29.  NEAMT                     111.629.000                  111.629.000
30.  OLT                       104.276.000       550.000    104.826.000
31.  PRAHOVA                   171.499.000     3.000.000    174.499.000
32.  SATU MARE                 102.026.000     1.000.000    103.026.000
33.  SALAJ                      77.522.000                   77.522.000
34.  SIBIU                     108.580.000                  108.580.000
35.  SUCEAVA                   153.427.000                  153.427.000
36.  TELEORMAN                  87.661.000                   87.661.000
37.  TIMIS                     151.025.000                  151.025.000
38.  TULCEA                     78.677.000     2.500.000     81.177.000
39.  VASLUI                    100.504.000     1.000.000    101.504.000
40.  VALCEA                     98.223.000     2.600.000    100.823.000
41.  VRANCEA                    86.668.000     2.850.000     89.518.000
42.  MUNICIPIUL BUCURESTI      566.690.000    10.000.000    576.690.000
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

    I - Total transferuri
   II - Asigurarea protectiei sociale
        a populatiei pentru energie
        termica si transport urban in
        comun de calatori
  III - Investitii
   IV - Investitii finantate partial din
        imprumuturi externe
    V - Programul de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a
        satelor, conform Hotararii Guvernului
        nr. 577/1997

                             TRANSFERURI
din bugetul de stat catre bugetele locale, pe judete si municipiul Bucuresti, pe anul 1998

                                                              - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
Nr.  Judetul                     Program         Influente    Program
crt.                             actualizat                   rectificat
---------------------------------------------------------------------------
     TOTAL                    I  5.158.580.000   -82.250.000  5.076.330.000
                             II  2.250.000.000    36.902.000  2.286.902.000
                            III  2.188.580.000     4.648.000  2.193.228.000
                             IV    400.000.000  -123.800.000    276.200.000
                              V    320.000.000             0    320.000.000
 1.  ALBA                     I    81.335.000              0     81.335.000
                             II    18.537.000              0     18.537.000
                            III    53.998.000              0     53.998.000
                              V     8.800.000              0      8.800.000
 2.  ARAD                     I    96.998.000      3.300.000    100.298.000
                             II    37.060.000      3.300.000     40.360.000
                            III    51.938.000              0     51.938.000
                              V     8.000.000              0      8.000.000
 3.  ARGES                    I    94.308.000      4.000.000     98.308.000
                             II    34.495.000      4.000.000     38.495.000
                            III    45.813.000              0     45.813.000
                              V    14.000.000              0     14.000.000
 4.  BACAU                    I    85.946.000              0     85.946.000
                             II    34.248.000     -3.748.000     30.500.000
                            III    43.198.000      3.748.000     46.946.000
                              V     8.500.000              0      8.500.000
 5.  BIHOR                    I    86.071.000      1.000.000     87.071.000
                             II    29.526.000      1.000.000     30.526.000
                            III    49.545.000              0     49.545.000
                              V     7.000.000              0      7.000.000
 6.  BISTRITA-NASAUD          I    54.711.000              0     54.711.000
                             II    21.617.000              0     21.617.000
                            III    27.594.000              0     27.594.000
                              V     5.500.000              0      5.500.000
 7.  BOTOSANI                 I   120.017.000      5.200.000    125.217.000
                             II    58.006.000      5.200.000     63.206.000
                            III    43.511.000              0     43.511.000
                              V    18.500.000              0     18.500.000
 8.  BRASOV                   I   134.733.000       -950.000    133.783.000
                             II    73.920.000     -1.850.000     72.070.000
                            III    55.313.000        900.000     56.213.000
                              V     5.500.000              0      5.500.000
 9.  BRAILA                   I     60.671.000             0     60.671.000
                             II     17.082.000             0     17.082.000
                            III     36.589.000             0     36.589.000
                              V      7.000.000             0      7.000.000
 10. BUZAU                    I     78.850.000             0     78.850.000
                             II     34.487.000             0     34.487.000
                            III     35.863.000             0     35.863.000
                              V      8.500.000             0      8.500.000
 11. CARAS-SEVERIN            I     68.562.000     1.200.000     69.762.000
                             II     18.946.000     1.200.000     20.146.000
                            III     42.616.000             0     42.616.000
                              V      7.000.000             0      7.000.000
 12. CALARASI                 I     52.865.000             0     52.865.000
                             II     22.696.000             0     22.696.000
                            III     19.169.000             0     19.169.000
                              V     11.000.000             0     11.000.000
 13. CLUJ                     I    145.328.000     1.000.000    146.328.000
                             II     70.596.000     1.000.000     71.596.000
                            III     66.732.000             0     66.732.000
                              V      8.000.000             0      8.000.000
 14. CONSTANTA                I    143.960.000     6.500.000    150.460.000
                             II     85.650.000     6.500.000     92.150.000
                            III     50.510.000             0     50.510.000
                              V      7.800.000             0      7.800.000
 15. COVASNA                  I     36.385.000       700.000     37.085.000
                             II     14.974.000       700.000     15.674.000
                            III     19.911.000             0     19.911.000
                              V      1.500.000             0      1.500.000
 16. DAMBOVITA                I     72.912.000       700.000     73.612.000
                             II     10.173.000       700.000     10.873.000
                            III     48.739.000             0     48.739.000
                              V     14.000.000             0     14.000.000
 17. DOLJ                     I     83.666.000             0     83.666.000
                             II     35.394.000             0     35.394.000
                            III     42.472.000             0     42.472.000
                              V      5.800.000             0      5.800.000
 18. GALATI                   I     91.230.000     1.000.000     92.230.000
                             II     37.620.000     1.000.000     38.620.000
                            III     47.310.000             0     47.310.000
                              V      6.300.000             0      6.300.000
 19. GIURGIU                  I     33.912.000             0     33.912.000
                             II      6.802.000             0      6.802.000
                            III     22.610.000             0     22.610.000
                              V      4.500.000             0      4.500.000
 20. GORJ                     I     54.303.000             0     54.303.000
                             II     14.188.000             0     14.188.000
                            III     32.615.000             0     32.615.000
                              V      7.500.000             0      7.500.000
 21. HARGHITA                 I     50.955.000             0     50.955.000
                             II     22.465.000             0     22.465.000
                            III     25.490.000             0     25.490.000
                              V      3.000.000             0      3.000.000
 22. HUNEDOARA                I    101.431.000             0    101.431.000
                             II     32.364.000             0     32.364.000
                            III     62.267.000             0     62.267.000
                              V      6.800.000             0      6.800.000
 23. IALOMITA                 I     53.214.000             0     53.214.000
                             II     14.177.000             0     14.177.000
                            III     30.537.000             0     30.537.000
                              V      8.500.000             0      8.500.000
 24. IASI                     I    131.220.000     2.500.000    133.720.000
                             II     67.303.000     2.500.000     69.803.000
                            III     57.517.000             0     57.517.000
                              V      6.400.000             0      6.400.000
 25. ILFOV                    I     16.455.000             0     16.455.000
                             II      3.059.000             0      3.059.000
                            III     10.296.000             0     10.296.000
                              V      3.100.000             0      3.100.000
 26. MARAMURES                I     77.486.000             0     77.486.000
                             II     25.871.000             0     25.871.000
                            III     44.115.000             0     44.115.000
                              V      7.500.000             0      7.500.000
 27. MEHEDINTI                I     51.712.000     1.000.000     52.712.000
                             II     13.195.000     1.000.000     14.195.000
                            III     31.017.000             0     31.017.000
                              V      7.500.000             0      7.500.000
 28. MURES                    I     65.682.000             0     65.682.000
                             II     25.980.000             0     25.980.000
                            III     34.702.000             0     34.702.000
                              V      5.000.000             0      5.000.000
 29. NEAMT                    I     78.490.000             0     78.490.000
                             II     26.729.000             0     26.729.000
                            III     46.261.000             0     46.261.000
                              V      5.500.000             0      5.500.000
 30. OLT                      I     80.451.000             0     80.451.000
                             II     33.376.000             0     33.376.000
                            III     39.075.000             0     39.075.000
                              V      8.000.000             0      8.000.000
 31. PRAHOVA                  I    117.476.000     2.500.000    119.976.000
                             II     57.151.000     2.500.000     59.651.000
                            III     53.825.000             0     53.825.000
                              V      6.500.000             0      6.500.000
 32. SATU MARE                I     60.042.000             0     60.042.000
                             II     23.023.000             0     23.023.000
                            III     29.819.000             0     29.819.000
                              V      7.200.000             0      7.200.000
 33. SALAJ                    I     50.567.000             0     50.567.000
                             II     18.342.000             0     18.342.000
                            III     24.825.000             0     24.825.000
                              V      7.400.000             0      7.400.000
 34. SIBIU                    I     73.099.000             0     73.099.000
                             II     31.002.000             0     31.002.000
                            III     37.497.000             0     37.497.000
                              V      4.600.000             0      4.600.000
 35. SUCEAVA                  I     97.295.000             0     97.295.000
                             II     42.952.000             0     42.952.000
                            III     52.843.000             0     52.843.000
                              V      1.500.000             0      1.500.000
 36. TELEORMAN                I     97.992.000             0     97.992.000
                             II     33.445.000             0     33.445.000
                            III     52.547.000             0     52.547.000
                              V     12.000.000             0     12.000.000
 37. TIMIS                    I    136.185.000     2.000.000    138.185.000
                             II     69.195.000     2.000.000     71.195.000
                            III     53.490.000             0     53.490.000
                              V     13.500.000             0     13.500.000
 38. TULCEA                   I     81.929.000       600.000     82.529.000
                             II     30.329.000       600.000     30.929.000
                            III     39.800.000             0     39.800.000
                              V     11.800.000             0     11.800.000
 39. VASLUI                   I     95.307.000             0     95.307.000
                             II     28.573.000             0     28.573.000
                            III     55.734.000             0     55.734.000
                              V     11.000.000             0     11.000.000
 40. VALCEA                   I     66.136.000             0     66.136.000
                             II     11.844.000             0     11.844.000
                            III     43.292.000             0     43.292.000
                              V     11.000.000             0     11.000.000
 41. VRANCEA                  I     79.967.000     4.300.000     84.267.000
                             II     30.655.000     4.300.000     34.955.000
                            III     41.812.000             0     41.812.000
                              V      7.500.000             0      7.500.000
 42. MUNICIPIUL BUCURESTI     I  1.418.726.000     5.000.000  1.423.726.000
                             II    932.953.000     5.000.000    937.953.000
                            III    485.773.000             0    485.773.000
                              V              0             0              0
 43. Transferuri de la        I    400.000.000  -123.800.000    276.200.000
     bugetul de stat         IV    400.000.000  -123.800.000    276.200.000
     catre bugetele
     locale pentru
     investitii finantate
     partial din
     imprumuturi externe*)
---------------------------------------------------------------------------
    *) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.

    ANEXA 6

                                BUGETUL
             Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 I  II III IV Denumire indicator       Program        Influente    Program
                                       actualizat                  rectificat
--------------------------------------------------------------------------------
       A               B                   1               2            3
--------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL         656.051.800    100.000.000  756.051.800
2507           I. VENITURI CURENTE     656.051.800    100.000.000  756.051.800
3307            A. VENITURI FISCALE    350.000.000    200.000.000  550.000.000
4407             A1. IMPOZITE DIRECTE  250.000.000    200.000.000  450.000.000
0907              CONTRIBUTII PENTRU
                  ASIGURARI SOCIALE    250.000.000    200.000.000  450.000.000
     01            Contributii pentru
                   asigurari sociale   250.000.000    200.000.000  450.000.000
1207             A2. IMPOZITE
                     INDIRECTE         100.000.000                 100.000.000
1707              ALTE IMPOZITE
                  INDIRECTE            100.000.000                 100.000.000
     18            Taxa asupra unor
                   activitati si din
                   publicitatea lor    100.000.000                 100.000.000
1907            B. VENITURI NEFISCALE  306.051.800   -100.000.000  206.051.800
2107             VARSAMINTE DE LA
                 INSTITUTIILE PUBLICE  306.051.800   -100.000.000  206.051.800
     30            Alte venituri de
                   la institutiile
                   publice             306.051.800   -100.000.000  206.051.800
5007          CHELTUIELI - TOTAL       656.051.800*)  100.000.000  756.051.800*)
        01     CHELTUIELI CURENTE      454.016.800    100.150.000  554.166.800
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL              3.000.000                   3.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII            451.016.800    100.150.000  551.166.800
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL   202.035.000       -150.000  201.885.000
5907          Partea a III-a -
              CHELTUIELI SOCIAL -
              CULTURALE                656.051.800    100.000.000  756.051.800
5807          Sanatate                 656.051.800    -40.000.000  616.051.800
        01     CHELTUIELI CURENTE      454.016.800    -39.850.000  414.166.800
        02      CHELTUIELI DE
                PERSONAL                 3.000.000                   3.000.000
        13         Deplasari,
                   detasari,
                   transferari           3.000.000                   3.000.000
        13 01       Deplasari,
                    detasari,
                    transferari
                    in tara              3.000.000                   3.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII            451.016.800    -39.850.000  411.166.800
        21         Drepturi cu
                   caracter social                         11.000       11.000
        22         Hrana                                9.300.000    9.300.000
        23         Medicamente si
                   materiale sanitare  271.128.200    -72.781.200  198.347.000
        24         Cheltuieli pentru
                   intretinere si
                   gospodarie           50.766.700      6.500.000   57.266.700
        25         Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional           48.894.800     17.220.200   66.115.000
        26         Obiecte de
                   inventar de
                   mica valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament           30.479.300       -300.000   30.179.300
        27         Reparatii curente    20.455.200        170.000   20.625.200
        28         Reparatii capitale   10.034.800        -20.000   10.014.800
        29         Carti si publicatii      72.600        150.000      222.600
        30         Alte cheltuieli      19.185.200       -100.000   19.085.200
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL   202.035.000       -150.000  201.885.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice             202.035.000       -150.000  201.885.000
     01       Administratie centrala     1.000.000      1.000.000    2.000.000
     02       Dispensare medicale                      31.225.000   31.225.000
     03       Spitale                   40.000.000     50.000.000   90.000.000
     04       Sanatorii si
              preventorii               55.000.000                  55.000.000
     05       Crese                     13.200.000                  13.200.000
     07       Centre de transfuzii
              sanguine                  50.000.000                  50.000.000
     08       Servicii de ambulanta                       200.000      200.000
     09       Centre de sanatate,
              diagnostic si
              tratament                                    10.000       10.000
     25       Servicii publice
              descentralizate                           1.000.000    1.000.000
     50       Alte institutii si
              actiuni sanitare         496.851.800   -123.435.000  373.416.800
6107          ALTE CHELTUIELI SOCIALE                 140.000.000  140.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                     140.000.000  140.000.000
        20     CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII                            140.000.000  140.000.000
        21     Drepturi cu
               caracter social                        140.000.000  140.000.000
     01        Cheltuieli pentru
               compensarea preturilor
               la medicamente                         140.000.000  140.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 6a)

    MINISTERUL SANATATII

                                BUGETUL
              Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 I  II III IV Denumire indicator       Program        Influente    Program
                                       actualizat                  rectificat
--------------------------------------------------------------------------------
       A               B                   1               2            3
--------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL         650.000.000    100.000.000  750.000.000
2507           I. VENITURI CURENTE     650.000.000    100.000.000  750.000.000
3307            A. VENITURI FISCALE    350.000.000    200.000.000  550.000.000
4407             A1. IMPOZITE DIRECTE  250.000.000    200.000.000  450.000.000
0907              CONTRIBUTII DE
                  ASIGURARI SOCIALE    250.000.000    200.000.000  450.000.000
     01            Contributii de
                   asigurari sociale   250.000.000    200.000.000  450.000.000
1207             A2. IMPOZITE
                     INDIRECTE         100.000.000                 100.000.000
1707              ALTE IMPOZITE
                  INDIRECTE            100.000.000                 100.000.000
     18            Taxa asupra unor
                   activitati si din
                   publicitatea lor    100.000.000                 100.000.000
1907            B. VENITURI NEFISCALE  300.000.000   -100.000.000  200.000.000
2107              VARSAMINTE DE
                  LA INSTITUTIILE
                  PUBLICE              300.000.000   -100.000.000  200.000.000
     30            Alte venituri de
                   la institutiile
                   publice             300.000.000   -100.000.000  200.000.000
5007          CHELTUIELI - TOTAL       650.000.000*)  100.000.000  750.000.000*)
        01        CHELTUIELI CURENTE   450.000.000    100.000.000  550.000.000
        02         CHELTUIELI DE
                   PERSONAL              3.000.000                   3.000.000
        20         CHELTUIELI
                   MATERIALE SI
                   SERVICII            447.000.000    100.000.000  547.000.000
        70        CHELTUIELI DE
                  CAPITAL              200.000.000                 200.000.000
5907          Partea a-III-a -
              CHELTUIELI SOCIAL-
              CULTURALE                650.000.000    100.000.000  750.000.000
5807          SANATATE                 650.000.000    -40.000.000  610.000.000
        01        CHELTUIELI CURENTE   450.000.000    -40.000.000  410.000.000
        02         CHELTUIELI DE
                   PERSONAL              3.000.000                   3.000.000
        13          Deplasari,
                    detasari,
                    transferari          3.000.000                   3.000.000
        13 01        Deplasari,
                     detasari,
                     transferari
                     in tara             3.000.000                   3.000.000
        20         CHELTUIELI
                   MATERIALE
                   SI SERVICII         447.000.000    -40.000.000  407.000.000
        21         Drepturi cu
                   caracter social                         11.000       11.000
        22         Hrana                                9.000.000    9.000.000
        23         Medicamente si
                   materiale sanitare  270.000.000    -72.581.200  197.418.800
        24         Cheltuieli pentru
                   intretinere si
                   gospodarie           50.000.000      6.000.000   56.000.000
        25         Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional           48.000.000     17.370.200   65.370.200
        26         Obiecte de
                   inventar de
                   mica valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament           30.000.000                  30.000.000
        27         Reparatii curente    20.000.000                  20.000.000
        28         Reparatii capitale   10.000.000                  10.000.000
        29         Carti si publicatii                    200.000      200.000
        30         Alte cheltuieli      19.000.000                  19.000.000
        70        CHELTUIELI DE
                  CAPITAL              200.000.000                 200.000.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice             200.000.000                 200.000.000
     01          Administratie
                 centrala                1.000.000      1.000.000    2.000.000
     02          Dispensare medicale                   30.000.000   30.000.000
     03          Spitale                40.000.000     50.000.000   90.000.000
     04          Sanatorii si
                 preventorii            55.000.000                  55.000.000
     05          Crese                  13.200.000                  13.200.000
     07          Centre de transfuzii
                 sanguine               50.000.000                  50.000.000
     08          Servicii de
                 ambulanta                                200.000      200.000
     09          Centre de sanatate,
                 diagnostic si
                 tratament                                 10.000      10.000
     25          Servicii publice
                 descentralizate                        1.000.000    1.000.000
     50          Alte institutii si
                 actiuni sanitare      490.800.000   -122.210.000  368.590.000
6107          ALTE CHELTUIELI SOCIALE                 140.000.000  140.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                     140.000.000  140.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII                           140.000.000  140.000.000
        21       Drepturi cu
                 caracter social                      140.000.000  140.000.000
        01     Cheltuieli pentru
               compensarea preturilor
               la medicamente                         140.000.000  140.000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 6b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                  BUGETUL
               Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 I  II III IV Denumire indicator         Program      Influente     Program
                                         actualizat                 rectificat
-------------------------------------------------------------------------------
       A               B                    1             2            3
-------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL           6.051.800                  6.051.800
2507           I. VENITURI CURENTE       6.051.800                  6.051.800
1907            B. VENITURI NEFISCALE    6.051.800                  6.051.800
2107             VARSAMINTE DE LA
                 INSTITUTIILE PUBLICE    6.051.800                  6.051.800
     30            Alte venituri de
                   la institutiile
                   publice               6.051.800                  6.051.800
5007           CHELTUIELI - TOTAL        6.051.800*)                6.051.800*)
        01      CHELTUIELI CURENTE       4.016.800     150.000      4.166.800
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII             4.016.800     150.000      4.166.800
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL    2.035.000    -150.000      1.885.000
5907          Partea a-III-a -
              CHELTUIELI SOCIAL -
              CULTURALE                  6.051.800                  6.051.800
5807          Sanatate                   6.051.800                  6.051.800
        01      CHELTUIELI CURENTE       4.016.800     150.000      4.166.800
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII             4.016.800     150.000      4.166.800
        22         Hrana                               300.000        300.000
        23         Medicamente si
                   materiale sanitare    1.128.200    -200.000        928.200
        24         Cheltuieli pentru
                   intretinere si
                   gospodarie              766.700     500.000      1.266.700
        25         Materiale si
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional              894.800    -150.000        744.800
        26         Obiecte de
                   inventar de
                   mica valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament              479.300    -300.000        179.300
        27         Reparatii curente       455.200     170.000        625.200
        28         Reparatii capitale       34.800     -20.000         14.800
        29         Carti si publicatii      72.600     -50.000         22.600
        30         Alte cheltuieli         185.200    -100.000         85.200
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL    2.035.000    -150.000      1.885.000
        72         Investitii ale
                   institutiilor
                   publice               2.035.000    -150.000      1.885.000
     02        Dispensare medicale                   1.225.000      1.225.000
     50        Alte institutii si
               actiuni sanitare          6.051.800  -1.225.000      4.826.800
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 7

    MINISTERUL SANATATII

                                 BUGETUL
          Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------------
 I  II III IV Denumire indicator       Program        Influente  Program
                                       actualizat                rectificat
--------------------------------------------------------------------------------
       A               B                   1               2            3
--------------------------------------------------------------------------------
0016          VENITURI - TOTAL         9.541.236.830             9.541.236.830
2516           I. VENITURI CURENTE     9.295.951.557             9.295.951.557
3316            A. VENITURI FISCALE    9.245.980.257             9.245.980.257
4416             A.1. IMPOZITE
                      DIRECTE          9.245.980.257             9.245.980.257
1216              CONTRIBUTIA LA
                  FONDUL DE ASIGURARI
                  SOCIALE DE SANATATE  9.245.980.257             9.245.980.257
     01            Contributii de la
                   persoane juridice
                   sau fizice care
                   angajeaza personal
                   salariat            3.610.190.000             3.610.190.000
     02            Contributia
                   persoanelor
                   asigurate           5.634.932.057             5.634.932.057
     03            Contributii
                   facultative la
                   asigurarile
                   sociale de
                   sanatate                  858.200                   858.200
1916            B. VENITURI NEFISCALE     49.971.300                49.971.300
2216             DIVERSE VENITURI         49.971.300                49.971.300
     30            Incasari din
                   alte surse             49.971.300                49.971.300
3416          IV. SUME PRIMITE DE LA
                  ALTE BUGETE            245.285.273               245.285.273
3516           SUME DE LA BUGETUL
               DE STAT PENTRU
               PERSOANELE ASIGURATE
               PRIN EFECTUL LEGII        214.363.255               214.363.255
     01            Persoane care
                   satisfac serviciul
                   militar in termen      43.545.124                43.545.124
     02            Persoane care
                   executa o pedeapsa
                   privativa de
                   libertate sau
                   arest preventiv        19.223.076                19.223.076
     03            Persoane care fac
                   parte dintr-o
                   familie care
                   beneficiaza de
                   ajutor social         151.595.055               151.595.055
3616           SUME DE LA BUGETUL
               ASIGURARILOR SOCIALE
               DE STAT PENTRU
               PERSOANELE ASIGURATE
               PRIN EFECTUL LEGII         30.922.018                30.922.018
     01            Persoane aflate in
                   concediu medical
                   sau in concediu
                   medical pentru
                   ingrijirea
                   copilului bolnav
                   in varsta de pana
                   la 6 ani               30.922.018                30.922.018
5016          CHELTUIELI - TOTAL       7.584.587.170             7.584.587.170
        01      CHELTUIELI CURENTE     7.559.547.170             7.559.547.170
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                 37.548.000                37.548.000
        20       CHELTUIELI MATERIALE
                 SI SERVICII           7.521.999.170             7.521.999.170
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL     25.040.000*)              25.040.000
5916          Partea a III-a -
              CHELTUIELI SOCIAL -
              CULTURALE                7.584.587.170             7.584.587.170
6216           ASIGURARI SOCIALE
               DE SANATATE             7.584.587.170             7.584.587.170
        01      CHELTUIELI CURENTE     7.559.547.170             7.559.547.170
        02       CHELTUIELI DE
                 PERSONAL                 37.548.000                37.548.000
        10        Cheltuielile
                  cu salariile            28.201.504   -650.376     27.551.128
        11        Contributii pentru
                  asigurari sociale
                  de stat si de
                  sanatate                 6.486.346   -149.586      6.336.760
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea
                  Fondului pentru
                  plata ajutorului
                  de somaj                 1.410.075    -32.519      1.377.556
        13        Deplasari,
                  detasari,
                  transferari                 40.000    865.000        905.000
        13 01      Deplasari,
                   detasari,
                   transferari
                   in tara                    25.000    865.000        890.000
        13 02      Deplasari in
                   strainatate                15.000                    15.000
        14        Contributii pentru
                  constituirea
                  Fondului de
                  asigurari sociale
                  de sanatate              1.410.075    -32.519      1.377.556
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII            7.521.999.170             7.521.999.170
        23        Medicamente si
                  materiale sanitare   1.900.000.000             1.900.000.000
        24        Cheltuieli pentru
                  intretinere si
                  gospodarie              34.000.000                34.000.000
        25        Materiale si
                  prestari de servicii
                  cu caracter
                  functional           5.504.444.170             5.504.444.170
        27        Reparatii curente       11.000.000                11.000.000
        28        Reparatii capitale      15.000.000                15.000.000
        29        Carti si publicatii        100.000                   100.000
        30        Alte cheltuieli         57.455.000                57.455.000
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL     25.040.000*)              25.040.000*)
        72        Investitii ale
                  institutiilor
                  publice                 25.040.000                25.040.000
     02          Asistenta medicala
                 primara                 615.339.216               615.339.216
     03          Asistenta medicala
                 de specialitate,
                 ambulatorie             354.556.411               354.556.411
     04          Asistenta medicala
                 stomatologica           190.522.701               190.522.701
     05          Asistenta medicala
                 in spitale si alte
                 unitati sanitare      3.327.030.385             3.327.030.385
     06          Medicamente           1.857.239.743             1.857.239.743
     07          Proteze, orteze si
                 materiale sanitare      547.155.086               547.155.086
     08          Servicii de
                 ambulanta si
                 transport sanitar       245.667.467               245.667.467
     09          Asistenta medicala
                 de recuperare            48.210.015                48.210.015
     11          Programe de sanatate
                 publica                 320.212.141               320.212.141
     25          Servicii publice
                 descentralizate          75.154.005                75.154.005
     30          Alte servicii             3.500.000                 3.500.000
9816          EXCEDENT                 1.956.649.660          0  1.956.649.660
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Reprezinta dotari pentru directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care in anul 1998 indeplinesc, potrivit art. 88 alin. 3 din Legea nr. 145/1997, atributiile caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Repartizarea sumei pe directiile sanitare si respectiv lista de dotari se aproba de Ministerul Sanatatii.

    NOTA:
    In cheltuielile totale sunt incluse si sumele de: 398 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate in unitatile sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; 125 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate in unitatile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si 3,5 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

    ANEXA 8

    MINISTERUL TURISMULUI

                                 BUGETUL
Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  I II III IV Denumire indicator        Program       Influente    Program
                                        actualizat                 rectificat
------------------------------------------------------------------------------
       A               B                   1               2            3
------------------------------------------------------------------------------
0017          VENITURI - TOTAL          15.150.000    14.850.000   30.000.000
2517           I. VENITURI CURENTE      15.150.000    14.850.000   30.000.000
3317            A. VENITURI FISCALE     14.700.000    14.850.000   29.550.000
4417             A.1. IMPOZITE DIRECTE  14.700.000    14.850.000   29.550.000
1117              CONTRIBUTII ALE
                  AGENTILOR ECONOMICI
                  PENTRU CONSTITUIREA
                  FONDURILOR SPECIALE   14.700.000    14.850.000   29.550.000
     01            Contributia
                   agentilor
                   economici            14.700.000    14.850.000   29.550.000
1917            B. VENITURI NEFISCALE      450.000                    450.000
2117             VARSAMINTE DE LA
                 INSTITUTIILE PUBLICE        9.000                      9.000
     30            Alte venituri de
                   la institutiile
                   publice                   9.000                      9.000
2217             DIVERSE VENITURI          441.000                    441.000
     30            Incasari din
                   alte surse              441.000                    441.000
5017          CHELTUIELI - TOTAL        15.150.000    14.850.000   30.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE        8.150.000    16.150.000   24.300.000
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL              1.150.000     1.300.000    2.450.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE
                SI SERVICII              7.000.000    14.850.000   21.850.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     2.000.000                  2.000.000
        79     IMPRUMUTURI ACORDATE      5.000.000    -1.300.000    3.700.000
6917            ALTE ACTIUNI            10.150.000    16.150.000   26.300.000
        01     CHELTUIELI CURENTE        8.150.000    16.150.000   24.300.000
        02      CHELTUIELI
                DE PERSONAL              1.150.000     1.300.000    2.450.000
        10       Cheltuieli cu
                 salariile                 982.490       927.510    1.910.000
        11       Contributii pentru
                 asigurari sociale
                 de stat                    57.000        43.000      100.000
        12       Cheltuieli pentru
                 constituirea
                 Fondului pentru
                 plata ajutorului
                 de somaj                   11.600         8.400       20.000
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                87.374       312.626      400.000
           01    Deplasari, detasari,
                 transferari in tara        83.744        46.256      130.000
           02    Deplasari
                 in strainatate              3.630       266.370      270.000
        14      Contributii pentru
                constituirea
                Fondului de asigurari
                sociale de sanatate         11.536         8.464       20.000
        20     CHELTUIELI MATERIALE
               SI SERVICII               7.000.000    14.850.000   21.850.000
        24      Cheltuieli pentru
                intretinere si
                gospodarie               2.491.600     2.808.400    5.300.000
        25      Materiale si prestari
                de servicii cu
                caracter functional        361.000      -311.000       50.000
        26      Obiecte de inventar
                de mica valoare sau
                scurta durata
                si echipament              216.600      -191.600       25.000
        27      Reparatii curente           59.800       -34.800       25.000
        29      Carti si publicatii         17.000        -7.000       10.000
        30      Alte cheltuieli          3.854.000    12.586.000   16.440.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     2.000.000                  2.000.000
        72      Investitii ale
                institutiilor publice    2.000.000                  2.000.000
     13       Promovarea si
              dezvoltarea turismului    10.150.000    16.150.000   26.300.000
8617           IMPRUMUTURI               5.000.000    -1.300.000    3.700.000
        78      OPERATIUNI FINANCIARE    5.000.000    -1.300.000    3.700.000
        79      IMPRUMUTURI ACORDATE     5.000.000    -1.300.000    3.700.000
        80     IMPRUMUTURI               5.000.000    -1.300.000    3.700.000
        80 08    Imprumuturi acordate
                 pentru proiecte de
                 investitii in turism    5.000.000    -1.300.000    3.700.000
     08       Imprumuturi acordate
              pentru proiecte de
              investitii in turism       5.000.000     1.300.000    3.700.000
                                                                              SmartCity5

COMENTARII la OUG 48/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 48 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu