E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 43 din 5 mai 2010

pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a masurilor asumate de Guvernul Romaniei în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 316 din 13 mai 2010Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Imprumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Imprumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Imprumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu completările ulterioare,

luând în considerare necesitatea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu privire la progresul în implementarea simplificării administrative privind autorizaţiile şi permisele, prevăzute în anexa nr. 1 la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, la capitolul „Reformă structurală",

ţinând seama că neîndeplinirea măsurilor prevăzute de Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România poate atrage blocarea tranşei a III-a din împrumut, în valoare de până la 1,15 miliarde euro, cu termen în aprilie 2010,

deoarece în caz contrar este pusă în pericol derularea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România în conformitate cu calendarul stabilit în anexa nr. 1, existând riscul blocării sumelor aferente următoarelor tranşe,

în contextul recesiunii economice severe care pune în pericol stabilitatea economică a României şi pentru asigurarea eliberării la timp a sumelor aferente împrumutului prevăzut de Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România,

elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. - Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 11 alineatul (2), litera ţ) se abrogă.

2.  La articolul 15 alineatul (1), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea de noi capacităţi energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora, dacă puterea electrică instalată a capacităţilor respective depăşeşte 1 MW;".

3. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Activitatea unei persoane de revânzare a energiei electrice către utilizatorii reţelelor electrice aflate în exploatarea sa se desfăşoară fără licenţa de furnizare prevăzută la alin. (1) pct. 2 lit. f), în condiţiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de autoritatea competentă."

Art. II. - Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii."

2.   La articolul 26 alineatul (1), punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. instituie, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Registrul specialiştilor, Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici;".

3.  La articolul 26 alineatul (1), punctul 18 se abrogă.

4.  La articolul 28 alineatul (3), litera j) se abrogă.

5. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) propune criteriile de atestare a specialiştilor şi experţilor din domeniul protejării monumentelor istorice;".

Art. III. - Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor administrează sistemul informatic naţional privind evidenţa şi simplificarea plăţii drepturilor de autor şi a drepturilor conexe de către utilizatori şi a repartiţiei remuneraţiilor colectate de organismele de gestiune colectivă în cadrul proiectului e-guvernare.

(2) Normele metodologice privind crearea şi funcţionarea evidenţei naţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidenţe naţionale sunt suportate de organismele de gestiune colectivă beneficiare ale remuneraţiilor datorate de utilizatori."

2. La articolul 6 alineatul (1) punctul 1, litera d) se abrogă.

3.  La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abrogă.

4.  La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) In vederea înscrierii fonogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care produc fonograme pe teritoriul României depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip pentru fiecare fonogramă."

5.  La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanţi, în mod obligatoriu, cu date şi informaţii, pe propria răspundere, privind:

a) titlul fonogramei şi lista operelor conţinute;

b) titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe pentru fiecare operă şi procentul din drepturile patrimoniale cuvenit fiecărui titular, în cazul gestiunii colective extinse;

c)  contractele de cesiune încheiate cu titularii dreptului de autor (direct de compozitor, textier, editor etc. sau prin organismele de gestiune colectivă) şi cu titularii de drepturi conexe (artişti interpreţi, executanţi, producători de fonograme etc);

d) numele cedenţilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata şi teritoriul cesiunii;

e) anul, ţara şi data primei fixări a fonogramei;

f)   anul primei publicări sau a primei radiodifuzări a fonogramei."

6.  La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă fonograme, respectiv desfăşoară activităţi de comerţ intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanţi, în mod obligatoriu, cu date şi informaţii, pe propria răspundere, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, factura externă şi declaraţia vamală de import, după caz. Cererea-tip este însoţită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea şi comercializarea de fonograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română."

7.  La articolul 9, alineatele (4), (5) şi (6) se abrogă.

8. Articolul 10 modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.   10. - (1) După verificarea îndeplinirii  condiţiilor prevăzute la art. 9, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor adeverinţe de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicaţia informatică a Oficiului, anterior depunerii şi înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b)  pentru cererile depuse şi înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c)  pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgenţă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2)  Persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul României fonograme cu opere din repertoriul internaţional, naţional sau cele cărora le-a fost cesionat de către producătorii români dreptul de reproducere şi distribuire de fonograme în România sunt obligate să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, în forma în care acesta a fost introdus în circuitul comercial, în termen de 30 de zile de la data emiterii adeverinţei de înscriere a fonogramelor în Registrul naţional al fonogramelor.

(3)  Persoanele prevăzute la art. 9 alin. (1) pot depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidenţial, urmând a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere şi control al aplicării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe."

9. La articolul 17 alineatul (1) punctul 1, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,a) producere de programe pentru calculator destinate comercializării prin magazine;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) comercializare de programe pentru calculator prin magazine specializate în vânzarea de programe pentru calculator şi echipamente IT;".

10. La articolul 23, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) In vederea înscrierii videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice prevăzute la alin. (1) depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(5) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importă videograme, respectiv desfăşoară activităţi de comerţ intracomunitar, cererea-tip este completată de solicitanţi, în mod obligatoriu, cu date şi informaţii, pe propria răspundere, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, factura externă şi declaraţia vamală de import, după caz. Cererea-tip este însoţită de copia înscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea şi comercializarea de videograme pe teritoriul României, în traducere autorizată în limba română."

11. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Cererea-tip prevăzută la alin. (2) este completată de solicitanţi, în mod obligatoriu, cu date şi informaţii, pe propria răspundere, privind următoarele:

a) titlul operei;

b) contractele de cesiune a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, numele cedenţilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata şi teritoriul cesiunii;

c) titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe;

d) data primei fixări şi a primei publicări sau radiodifuzări a videog ramei."

12.  La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.

13.  La articolul 23, alineatele (6), (7) şi (8) se abrogă.

14. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) După verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 23, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează solicitanţilor adeverinţe de înscriere a videogramelor în Registrul naţional al videogramelor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicaţia informatică a Oficiului, anterior depunerii şi înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b)  pentru cererile depuse şi înregistrate direct la Oficiu, în termen de 6 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c)  pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgenţă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării.

(2) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au produs videograme pe teritoriul României au obligaţia să depună un exemplar al videogramei în forma în care se introduce în circuitul comercial. In situaţia în care exemplarul nu este depus în termen de 30 de zile de la data eliberării adeverinţei, înscrierea se anulează."

15. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. -Inregistrarea persoanelor fizice autorizate şi a persoanelor juridice în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor se efectuează în baza cererilor-tip specifice, însoţite de copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului. Datele şi informaţiile nereale declarate în cererea-tip atrag răspunderea solicitantului, potrivit legii."

16.  La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) După verificarea documentelor prevăzute la art. 35, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează certificatul corespunzător solicitanţilor, astfel:

a) pentru cererile completate on-line în aplicaţia informatică a Oficiului, anterior depunerii şi înregistrării la Oficiu, în termen de 4 zile lucrătoare de la data înregistrării;

b)  pentru cererile depuse şi înregistrate direct la Oficiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării;

c)  pentru cazurile în care se solicită eliberarea în regim de urgenţă, în termen de două zile lucrătoare de la data înregistrării."

17. La articolul 43 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) comercializarea sau deţinerea în vederea comercializării de fonograme ori videograme fără marcaje holografice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei şi confiscarea acestora."

18.  La articolul 44, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contravenţiile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), g), n) şi o) se pot constata şi sancţiona şi de către personalul Jandarmeriei Române."

Art. IV. - Articolul 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 260. - (1) Lichidarea societăţii trebuie terminată în cel mult un an de la data dizolvării. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de câte 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.

(2) Lichidarea nu liberează pe asociaţi şi nu împiedică deschiderea procedurii de faliment a societăţii.

(3)  In termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiţi lichidatorii, în condiţiile art. 262, respectiv art. 264.

(4) In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului, pentru menţionare în registrul comerţului, un raport privind situaţia economică a societăţii. Dacă, potrivit raportului, debitorul îndeplineşte condiţiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă, lichidatorul are obligaţia de a solicita deschiderea acestei proceduri în termen de 15 zile de la data depunerii raportului.

(5)   La împlinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului un raport privind stadiul operaţiunilor de lichidare. La împlinirea termenului de un an prevăzut la alin. (1) lichidatorul trebuie să depună la oficiul registrului comerţului un nou raport, însoţit, dacă este cazul, şi de hotărârea instanţei de prelungire a termenului de lichidare, pentru menţionare în registrul comerţului.

(6)  Pentru fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligaţia de a depune la oficiul registrului comerţului hotărârea instanţei, precum şi raportul privind stadiul operaţiunilor de lichidare.

(7)  Nerespectarea obligaţiei de depunere a rapoartelor prevăzute la alin. (4)-(6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează, din oficiu sau în urma sesizării oricărei părţi interesate, de către directorul oficiului registrului comerţului şi/sau de persoana sau persoanele desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului.

(8) In termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerţului cererea de radiere a societăţii din registrul comerţului, sub sancţiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere, care va fi aplicată de tribunalul în circumscripţia căruia îşi are sediul comerciantul, în urma sesizării oricărei părţi interesate. Incheierea judecătorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie şi poate fi atacată cu recurs.

(9) Sancţiunea prevăzută la alin. (7) se aplică şi lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în termenul prevăzut la alin. (4).

(10)  Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului menţionat la alin. (1), prelungit de tribunal după caz, oficiul registrului comerţului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiată din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 se aplică în mod corespunzător.

(11)   Hotărârea judecătorească de radiere se comunică societăţii la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, şi oficiului registrului comerţului unde este înregistrată, se înregistrează în registrul comerţului şi se afişează pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui circumscripţie s-a aflat sediul social al societăţii.

(12) Bunurile rămase din patrimoniul societăţii radiate din registrul comerţului revin acţionarilor, care răspund în limita valorii acestora pentru acoperirea creanţelor, conform prevederilor Codului de procedură civilă."

Art. V. - Prevederile articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător tuturor categoriilor de persoane juridice înregistrate în registrul comerţului.

Art. VI. - (1) Prevederile art. 260 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică în mod corespunzător şi procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art. 260 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2)   Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), societăţile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comerţului. Radierea se dispune prin sentinţă a tribunalului comercial sau a secţiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul societăţii, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Soluţionarea cererii se face cu citarea societăţii şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Procedura prevăzută de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului se aplică în mod corespunzător.

(3)  Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi societăţilor care se află în lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit legii.

(4)  Pentru acţiunile formulate în temeiul prezentului articol, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este scutit de taxe judiciare de timbru şi timbru judiciar.

Art. VII. - Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) In arealele viticole sau în extravilanul localităţilor din afara arealelor viticole, înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie pe o suprafaţă de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie şi extinderea peste această limită a celor existente se pot face numai în baza unui drept de plantare/replantare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Plantarea/replantarea viţei-de-vie se face în baza unui drept de plantare sau de replantare ori de plantare pe o rezervă. Crearea rezervei regionale (judeţene) şi/sau naţionale a drepturilor de plantare a viţei-de-vie are scopul de a permite administraţiei publice locale şi centrale atribuirea dreptului de plantare a viţei-de-vie acelor persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective, vor justifica necesitatea obţinerii acestor drepturi.

(3) Procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (2), precum şi perioada de valabilitate a acestor drepturi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(4) In arealele viticole sau în extravilanul localităţilor din afara arealelor viticole, înfiinţarea de plantaţii de viţă-de-vie pe o suprafaţă de peste 0,1 ha se face cu soiuri admise în cultură şi în baza Cererii de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole, depusă la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti.

(5) Modelul de Cerere de plantare/replantare a viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(6) In vederea înfiinţării de plantaţii viticole pe suprafeţe mai mari de 3 ha este necesară prezentarea de către solicitant a unui proiect de înfiinţare a plantaţiei viticole, avizat de unitatea de cercetări vitivinicole din zonă."

2. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Defrişarea plantaţiilor de viţă-de-vie în suprafaţă mai mare de 0,1 ha se face de către persoane fizice/juridice, pe baza Declaraţiei de defrişare a plantaţiilor de viţă-de-vie şi cererii pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrişate din Registrul plantaţiilor viticole, depusă la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Modelul de Declaraţie de defrişare a viţei de vie şi cerere pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrişate din Registrul plantaţiilor viticole se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(3)   Persoanele care defrişează plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul plantaţiilor viticole beneficiază de un drept de replantare în suprafaţă echivalentă de cultură pură cu cea defrişată sau propusă pentru defrişare. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat în termen de 8 ani de la data acordării acestuia.

(4) Prin cultură pură se înţelege suprafaţa efectiv ocupată cu butucii de viţă-de-vie, delimitată de perimetrul extern al butucilor, la care se adaugă o zonă-tampon a cărei lăţime corespunde jumătăţii distanţei dintre rânduri."

3.  La articolul 51, literele a) şi n) vor avea următorul cuprins:

,,a) înfiinţarea de plantaţii viticole în suprafaţă de peste 0,1 ha de persoană fizică sau juridică ori extinderea peste această limită a celor existente, fără un drept corespunzător de plantare/replantare, potrivit prevederilor art. 11;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

n) defrişarea viţei-de-vie din soiuri nobile admise în cultură, în suprafaţă mai mare de 0,1 ha, fără declaraţie de defrişare potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)."

Art. VIII. - Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 9, alineatele (7), (8) şi (9) se abrogă.

2.  La articolul 10, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

3. Articolele 17,18 şi 19 se abrogă.

Art. IX. - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale pot angaja personal de îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară a se acorda şi cu respectarea criteriilor prevăzute de standardele de calitate aplicabile în domeniu, conform legislaţiei în vigoare."

2.  La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.

Art. X. - Alineatul (1) al articolului 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) Regulamentul şi/sau orice alt document în baza căruia urmează să se desfăşoare loteria publicitară trebuie să fie autentificat(e) de un notar public înainte de începerea operaţiunii."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu


SmartCity5

COMENTARII la OUG 43/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 43 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 43/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu